Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn một người hà nội theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của nguyễn khải

35 143 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:50

Sỏng ki n kinh nghi m H n g d n h c sinh ti p nh n truy n ng n M t ng i H N i theo h n g ti p c n ngh thu t v ng i c a Nguy n Kh i T VN ấ Lí DO VIT SNG KIN KINH NGHIM: 1.Nguyn Khi l mt s ớt nh cú v trớ ni bt dũng hc giai on 1945 1975 Cựng vi nhiu cõy bỳt ni ting thi y nh Nguyn Minh Chõu, Ma Vn Khỏng, Tụ Hoi.Nguyn Khi ó gúp sc lm nờn sc sng mónh lit ca mt thi kỡ hc T 1986 tr li õy, Nguyn Khi liờn tc cho mt bn c cỏc truyn ngn Mt ngi H Ni( 1990), Mt thi giú bi ( 1993), S gi chựa Thm v ụng i tỏ v hu( 1993), H Ni mt tụi (1995) Vi mng truyn ngn ny, ngi c nhn mt phong cỏch Nguyn Khi ó nh hỡnh v n nh, cng c khc m ng thi mi tỏc phm dng nh cú mt Nguyn Khi luụn tỡm tũi v t i mi Mi truyn ngn ca ụng gúp mt ting núi, mt cỏch lý gii nhng mi quan h phc tp, nhm lm sỏng t th gii tinh thn ngi Tr v cuc sng i thng, Nguyn Khi chỳ ý khai phỏ, phn ỏnh ngi trờn nhiu phng din, trờn nhiu mi quan h 2.Con ngi l im xut phỏt cng l im cui cựng ca hc Lch s hc l lch s khỏm phỏ tõm hn ngi,s khỏm phỏ y l vụ cựng, vụ tn, khụng cú trang cui bi ngi v th gii bờn ca ngi tim n bao mt thõm nhp, tỡm hiu v khỏm phỏ Ch cú cỏi nhỡn c sc, y xỏc thc v ngi, nh mi cú c kin gii cú ngha v cuc sng v chớnh bn thõn ngi lm c iu ny nh phi cú s ng ý thc ngh thut, c bit l quan nim ngh thut Chớnh vỡ vy, tip cn sỏng tỏc ca Nguyn Khi thi kỡ sau 1960, c bit t sau 1986 tr li õy, tụi cho rng tip cn t gúc quan nim ngh thut v ngi l mt hng i tớch cc, khoa hc v phự hp,l nhng ting núi tin cy, ó giỳp cho ngi c nhỡn thng vo cuc sng v bn thõn mỡnh 3 Mụn Ng trng ph thụng núi chung v trng THPT núi riờng cú vai trũ quan trng vic thc hin mc tiờu giỏo dc ny Võng! Chỳng ta ó bit Vn hc l nhõn hc Con ngi l im xut phỏt cng l im cui cựng ca hc Lch s hc l lch s khỏm phỏ tõm hn ngi,s khỏm phỏ y l vụ cựng, vụ tn, khụng cú trang cui bi ngi v th gii bờn ca ngi tim n bao mt thõm nhp, tỡm hiu v khỏm phỏ Ch cú cỏi nhỡn c sc, y xỏc thc v ngi, nh mi cú c kin gii cú ngha v cuc sng v chớnh bn thõn ngi Vi c trng ca mụn hc v khoa hc xó hi v nhõn vn, bờn cnh nhim v hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh nng lc s dng ting Vit, nng lc tip nhn bn hc v cỏc loi bn khỏc,mụn ng hc giỳp hc sinh cú nhng hiu bit v xó hi, húa,vn hc, lch s,i sng ni tõm ca ngi.Vi tớnh cht giỏo dc thm m, mụn Ng giỳp hc sinh bi dng nng lc t duy, lm giu cm xỳc thm m v nh hng th hiu hon thin nhõn cỏch V vy Ng l mụn hc cú kh nng c bit vic giỏo dc cỏc k nng sng cho hc sinh c hiu ngi Ging dy lm ngi Lm th no chỳng ta va l ngi c, va l ngi ging to v truyn c cỏi cm hng Uụng xong lai khat y Trong chng trỡnh thay sỏch giỏo khoa Ng Vn lp 12THPT mi (T 2007), Mt ngi H Ni ca Nguyn Khi c a vo ging dy vi thi lng tit ( tit 89, 90) Cú th thy, tỏc phm ó truyn ti c mt mang ý ngha nhõn sinh tớch cc: l nhng ting núi tin cy, ó giỳp cho ngi c nhỡn thng vo cuc sng v bn thõn mỡnh.T ú giỳp hc sinh hỡnh thnh quan nim sng mt cỏch tớch cc v lnh mnh, giỳp cho ngi giỏo viờn cú mt cm nang dy Vn theo hng tip cn quan nim ngh thut v ngi ú cng l nhng lớ khin tụi chn ti Hng dn hc sinh tip nhn truyn ngn Mt ngi H Ni theo hng tip cn ngh thut v ngi ca Nguyn Khi nghiờn cu, ỏp dng vo thc t ging dy chng trỡnh Ng Vn 12 trng THPT Lam Kinh nm hc 2011 2012; 2012- 2013; 2013 2014 Muc ich, nhiờm vu cua tai: Muc ich nghiờn cu: Nhm giỳp cho giỏo viờn dy vn, nht l giỏo viờn ang trc tip ging dy lp 12- trung hc ph thụng cú thờm ngun t liu v Nguyn Khi v truyn ngn Mt ngi H Ni Hy vng õy s l nhng kin thc cn thit gúp phn lm phong phỳ thờm bi ging ca cỏc thy cụ i vi ngi hc: õy l mt nhng phng phỏp quan trng, giỳp cỏc em thy c cỏi hay, cỏi p mt tỏc phm hc tiờu biu mt ngũi bỳt ti nng thi kỡ i mi Nhm gúp phn lm tng sc hp dn ca bi hc i vi hc sinh, thi im m hng thỳ hc ca cỏc em cũn nhiu iu ỏng phi suy t, trn tr Nhiờm vu nghiờn cu Tỡm hiu phõn tớch nhng phng din ngh thut v ngi ca Nguyn Khi Mt ngi H Ni Da trờn tõm lý tip nhn ca hc sinh THPT III Phng phap nghiờn cu: 1.Phng phap nghiờn cu: Phng phỏp phõn tớch cm th Phng phỏp so sỏnh Phng phỏp tng hp Cach tin hanh V lớ thuyt: Tỡm hiu cỏc ti liu vit v hc Vit Nam thi kỡ i mi (T 1980) Cỏc bi nghiờn cu, lớ lun phờ bỡnh v nh Nguyn Khi, tỏc phm Mt ngi H Ni Cỏc ti liu nghiờn cu v tỏc phm Mt ngi H Ni ca nh Cỏc mu thit k bi dy v tỏc phm Mt ngi H Ni V thc tin: D gi dy bi Mt ngi H Ni ca ng nghip Thc nghim trin khai ti gi dy bi Mt ngi H Ni Chn hai lp nõng cao cú trỡnh ngang nhau, mt lp chỳ ý hng dn hc sinh tip nhn truyn ngn Mt ngi H Ni theo hng tip cn quan nim ngh thut ngi ca Nguyn Khi hai gi hc; cũn mt lp khụng chỳ ý khc sõu cỏc phng din ny Nhng luõn iờm cõn bao vờ: * Lý chn ti * Gii quyt : Cơ sở lý luận đề tài Quan nim ngh thut v ngi ca Nguyn Khi truyn ngn thi kỡ i mi Mt ngi H Ni Hnh trỡnh nhn thc, khỏm phỏ ngi di gúc húa, nhõn Mt s bin phỏp hng dn hc sinh hot ng,chim lnh tỏc phm Mt ngi H Ni theo hng tip cn quan nim ngh thut v ngi xut giỏo ỏn thc nghim * Kt qu thc nghim * Kt lun Nhng ong gop vờ ly luõn va thc tiờn cua tai i vi giỏo viờn: ti s giỳp cho giỏo viờn ging dy tỏc phm Mt ngi H Ni s cú mt nhng hng khai thỏc hp lớ, lm ni bt ti nng ngh thut ca tỏc gi v ý ngha sõu sc ca truyn ngn ng thi lm cho gi hc sinh ng, d i vo tõm trớ, v tỡnh cm ca hc sinh Qua bi dy, phn no giỏo viờn s nm c nng lc tip nhn v khỏm phỏ tỏc phm ca hc sinh i vi hc sinh: ti ny giỳp cỏc em: Nõng cao kh nng tip nhn v cm th truyn ngn c sc, tiờu biu cho phong cỏch ca Nguyn Khi: mang tớnh trit lý v cú sc khỏi quỏt cao v ý ngha xó hi Tip cn Mt ngi H Ni, tỡm hiu quan nim ngh thut v ngi ca Nguyn Khi s giỳp hc sinh khỏm phỏ, nhn thc v p ca ngi Trng An xa v GIAI QUYT VN ấ THC TRNG CA VN ấ: Tuy nhiờn vic dy hc tỏc phm Mt ngi H ni nh trng l mt khụng h n gin, bi nhiu l: Tỏc phm cng hay, thỡ cng giu ý ngha; v ng i tỡm hiu v khỏm phỏ nú cng khụng d dng Bờn cnh ú, truyn ngn ny mi a vo ging dy nh trng, nờn ti liu nghiờn cu cũn ớt v him Nột c sc phong ca Nguyn Khi l s a dng, gúc cnh, sc so hỡnh nh cuc sng, s nhn nhn khụn ngoan tnh tỏo, rt hiu ngi, hiu i m y õn tỡnh, nhõn hu Nguyn Khi khụng chỳ ý nhiu n ct truyn, tỡnh m coi trng vic khc tớnh cỏch nhõn vt bng mt ging m cht th s, hi hũa nhng dũng chiờm nghim, trit lớ sõu sc v ngi v cuc sng Do gii hn thi gian v dung lng SGK nờn tỏc phm ó c lc bt on 2, trung vo hc phn bn on 1,3, 4,5, 6,7 õy l mt truyn ngn khụng cú ct truyn Nh s dng nhõn vt tụi k li cuc i v nhng ln gp g, trũ chuyn, suy ngh v mt ngi cụ h mt ngi H Ni chớnh gc Qua ú nh phỏt hin v p chiu sõu nhõn cỏch ca ngi th ụ núi riờng, ngi Vit Nam núi chung qua bao bin ng thng trm ca t nc Tỏc phm mang m c im phong ca Nguyn Khi Phn bn c la chn ó trung th hin ch tỏc phm Tuy hiu sõu sc phm cht, tớnh cỏch ca cụ Hin, khụng th khụng quan tõm n phn túm tt nhng on bn ó c lc gn Nh ó nờu trờn v ý ngha bao trựm ca tỏc phm Mt ngi H Ni v phong Nguyn Khi hin thc chõn xỏc, tnh tỏo, trit lun t nhiờn, gi nhiu suy ngm b ớch Do vy, trc hng dn hc sinh phõn tớch tớnh cỏch, phm cht ca nhõn vt cụ Hin , ngi giỏo viờn cn hng dn cho hc sinh c chm, rt chm Hóy va c va dng li s vic, chi tit, chõn dung nhõn vt Cỏch tt nht l húa thõn vo nhõn vt tụi ( va l ngi k chuyn, va l tỏc gi) tng on tng on ghộ thm H Ni, trũ chuyn, quan sỏt v suy ngm v nhõn vt chớnh cụ Hin l nhng c im riờng cn chỳ ý tip cn tỏc phm Vỡ vy, dy Mt ngi H ni khụng ớt giỏo viờn rt lỳng tỳng, ú l thc t khụng ch vi nhng giỏo viờn tr mi trng, m vi c nhng giỏo viờn lõu nm dự cú kinh nghim Bi vi h, Nguyn Khi l mi m nhng nm thỏng ngi trờn ging ng i hc, nh ny cha c cú mt v trớ xng ỏng nh hin GIAI PHP: Nm vng quan niờm nghờ thuõt vờ ngi:( i vi giao viờn) Con ngi v cuc sng ca ngi l i tng nghiờn cu, khỏm phỏ ca nhiu mụn khoa hc ngh thut Nhng lnh vc hc ngi c nhỡn nhn, phõn tớch, m x bng ng riờng M Gorki tng núi Vn hc l nhõn hc ngha l hc l hỡnh thỏi ngh thut ly ngi lm tõm im chớnh, lm i tng phn ỏnh, nghiờn cu ngi l im xut phỏt v cng l ớch cui cựng ca hc Bng ngụn ng, hc mụ t mt cỏch linh diu nht nhng bin thỏi tinh vi i sng tõm hn, tỡnh cm ca ngi Trong ch ngha hin thc y , phi tỡm thy ngi ngimiờu t tt c chiu sõu tõm hn ngi ( ụxtụixki) Khỏm phỏ chiu sõu tõm hn ngi l thỏch thc y gian lao vi ngi cm bỳt Tõm im ca hc l ngi hc v i sụng l hai vũng trũn ng tõm m tõm im l ngi Lch s hc l lch s khỏm phỏ tõm hn ngi v s khỏm phỏ y l vụ cựng, vụ tn mi tỏc gi vit v ngi cú nhng cỏch tip cn, khỏm phỏ v kin gii khỏc Theo Trn ỡnh S, quan nim ngh thut ngi thc cht l th hin tớnh nng ng ca ngh thut vic phn anh hin thc Quan nim ngh v ngi l ct lừi t tng ca mt nh vn, l thc o s tin b ngh thut t xa n Vn hc cng i sõu vo ngi thỡ cng th hin c tm nhõn cao c Quan nim ngh thut v ngi s chi phi ti phng thc trỡnh by ngh thut ca tỏc gi tỏc phm Vỡ vy nu b qua hoc xem nh quan nim ngh thut v ngi s dn n gin n, phin din mt chiu, xem nh vai trũ sỏng to ca nh Núi ti quan nim ngh thut v ngi l núi ti cỏch hiu ct ngha v ngi ca nh Quan nim ngh thut ny th hin trớ tu, tm nhỡn, kh nng nhanh nhy, cm nhn ca nh v th gii ngi T in thut ng hc quan nim: quan nim ngh thut v ngi chng nhng cung cp mt im xut phỏt tỡm hiu ni dung ca tỏc phm hc c th, m cũn cung cp mt c s nghiờn cu s phỏt trin tin b ca mt tỏc gi, mt s tin húa hc Vi mt nh cú quỏ trỡnh sỏng tỏc trói qua nhiu giai on thỡ quan nim ngh thut v ngi cng thng cú s ng, bin i Nguyn khụng l ngoi l II.2 Nm vng quan niờm nghờ thuõt vờ ngi cua Nguyờn Khai thi kỡ i mi: i vi giao viờn) Ngay nhng ngy u sỏng tỏc, Nguyn Khi ó nờu cao quan nim v chng: Tụi quan nim ngh thut n gin nh : l khoa hc th hin lũng ngis tht ch cú th vit v nhng tm lũng, nhng tõm trang ca cac giai cp xó hi vi mi phc tap tinh vi ngot ngộo cú thc ca nú, nh th l chõn tht theo quan nim ca tụi Con ngi ó em n cho Nguyn Khi cm hng sỏng tỏc v ụng ó cú c nng lc phõn tớch tõm lý ngi khỏ sc so Trong thi kỡ i mi, Nguyn Khi quan nim ngi gn vi nhng chớnh tr ln lao ca t nc ễng nhỡn ngi trờn bỡnh din giai cp, xó hi, cuc sng th Bờn cnh ú, nh cng th hin quan tõm n s phn nhng ngi nh khng nh rng mụi trng sng tt p , giu tỡnh ngi s ci húa tõm hn ngi Khi nn hc chuyn mỡnh, nm xu th chung, Nguyn Khi cng cú s thay i Trc 1978 tụi sang tac theo mt cach, sau 1978 tụi sang tac theo mt cach khac Trong cỏi nhỡn ngi hụm nh quan tõm n nhõn cỏch ngi cỏ nhõn, ngi i sng ton ca nú ú l ngi c t cuc sng riờng t, gia ỡnh, gia tc, ngi i vi giỏ tr vt cht v tinh thn Th hin cỏc nhỡn nhiu chiu mi quan h nhiu mt ca i sng mt cỏi nhỡn ton Trong li t Gp g cuụi nm, Nguyn Khi ó bc bch Tụi thớch cai hụm ngn ngang b bn, búng tụi v anh sang, mu vi mu en, y ry nhng bin ng bt ng mi tht l mnh t phỡ nhiờu cho cac cõy bỳt th sc khai v Chớnh quan nim v hin thc khụng xuụi chiu ny m truyn ngn ca Nguyn Khi t sau i mi t ngh thut l s i mi quan nim T cỏi nhỡn hin thc nhiu chiu, linh hot, ngi Nguyn Khi cng c nhỡn nhn, th hin trờn nhiu mt, nhiu mi quan h ú l ngi ca i sng riờng t, ca xó hi, thi th, ngi nim tin, s la chn, ngi c nh v vi nhng giỏ tr cú tớnh cht cn bane, bn vng, ph quỏt ch khụng ch tiờn tin hay lc hu, cao hay phờ phỏn theo giỏ tr cỏch mng m cũn c soi chiu nhng giỏ tr tinh thn, húa Vi Nguyn Khi vic khỏm phỏ, tỡm hiu ngi luụn l s nhn thc lai, kin gii lai, anh gia lai ( M Ba khtin) ễng quan tõm ti ngi gn vi s la chn Cụ Hin ( Mt ngi H Ni ) l ngi nh th Tip cn Mt ngi H Ni, tỡm hiu quan nim ngh thut v ngi ca Nguyn Khi thc cht l tụi tỡm hiu hnh trỡnh khỏm phỏ nhn thc v ngi H Ni ca nh 3 Thụng qua gi c giao viờn giỳp hc sinh nhõn Mt ngi H Ni Hang trỡnh nhõn thc, kham pha ngi di goc hoa, nhõn Sau nhng nm 80, H Ni l mt ti ni cm truyn ngn ca Nguyn Khi Mt ngi H Ni l mt tỏc phm cú sc khỏi quỏt ln, nộn cao, ch 18 trang truyn, thụng qua nhõn vt cụ Hin m Nguyn Khi ó trỡnh by c bao v ngi húa, ngi vi kh nng nhn thc nhng giỏ tr bn vng Hnh trỡnh tỡm kim, khỏm phỏ giỏ tr ngi ca nhõn vt tụi 3.1 Con ngi hoa Khỏm phỏ ngi trờn phng din húa l i sõu tỡm hiu phm cht xó hi ca ngi Trong truyn ngn Mt ngi H Ni, thụng qua nhõn vt cụ Hin, Nguyn Khi i phõn tớch, m x v ỏnh giỏ giỏ tr húa tinh thn ca ngi H Ni Nh i sõu phỏt hin, tỡm hiu bn cht húa ri t ú chiờm nghim, trit lý v v p húa ca ngi 3.1.1 Con ngi vi nhng gia tr o c Giỏ tr ca ngi c o bng chớnh giỏ tr nhõn cỏch ca nú Mt cỏ nhõn nh mt ý thc c lp, mt nhõn v khụng th khụng chng t giỏ tr o c ca mỡnh, nh v, khng nh mỡnh trc mi ngi, trc xó hi, trc thi th on i thoi gia cụ Hin vi chng cn phi c dt khoỏt lm toỏt lờn c cỏ tớnh, s quyt oỏn ca cụ Hin on k v nhng tớnh toỏn hp lý, nhng la chn ỳng n ca cụ Hin( on 5), ging c phi chm th hin c nhng chiờm nghim ca ngi k chuyn cụ Hin bờn ngoail nhng ngi n b cú u úc thc t Mi vic c cac b y tớnh toan trc c V luụn ỳngó tớnh l lm ó lm l khụng thốm ý nhng li m tiu ca thiờn on kt thỳc truyn c vi ging chm rói, trm v ngõn th hin c thỏi khõm phc, ngi ca, ngng m, tụn vinh rừ rt ca nhõn vt tụi =>Hot ng l hot ng tỏc ng trc tip vo ngi c nhng dng ý ca nh qua cỏc ch T nhng ch vụ hn, vụ cm qua c din cm nú ca quy trờn trang sỏch, bc vo cuc i, hỡnh thnh nờn suy t trn tr, nhõn cỏch ngi hc 4.2 Hng dn hc sinh phõn tich tac phm lam ni bõt s kham pha, nhõn thc vờ ngi Ha Ni cua Nguyờn Khai 4.2.1 Phõn tich hỡnh tng nhõn võt cụ Hiờn: Hng dn hc sinh phõn tớch nhõn vt, giỏo viờn chỳ trng vo c trng ca nhõn vt truyn cng nh bỳt phỏp xõy dng nhõn vt ca nh Mt ngi H Ni, Nguyn Khi trung th hin nhõn vt cụ Hin qua tỡnh hung, i thoi, chi tit v nhng nhn nh khỏi quỏt Cụ Hin l mt nhõn vt tớnh cỏch: cỏch sng, cỏch ngh, cỏch ng x ca cụ y cỏ tớnh L mt ngi ph n thụng minh, bng bn lnh vng vng ca mỡnh cụ ó gỡn gi, vt qua mi th thỏch, bin ng ca cuc sng.Phong thỏi, ct cỏch ca ngi H Ni chớnh gc luụn hin din cỏch sng, cỏch ngha ca cụ mi lỳc, mi ni, mi hon cnh Nhỡn di gúc húa, giỏ tr truyn thng cụ l ngi i din cho ct cỏch H Ni, cho chun mc ca t kinh k T cỏch sng, cỏch sinh hot hng ngy, cỏch c xn cỏch ngh, nhng tớnh toỏn hp lý Tt c u toỏt lờn v p húa cụ ta cũn bt gp ý thc nõng niu trõn trng nhng giỏ tr c truyn, mt nim tin vo tng lai Thiờn a tun hon, cai vo ca s vt khụng th lng trc c Khi phõn tớch nhõn vt cụ Hin, giỏo viờn cn hng dn hc sinh phõn tớch nhng th phỏp xõy dng nhõn vt m tỏc gi xõy dng: qua cỏc tỡnh i thoi, chi tit v nhng nhn nh khỏi quỏt Qua cỏc tỡnh la chn, cụ hin ó ng x, bc l nhõn cỏch ca mỡnh nh th no? Nhng cuc i thoi gia cụ Hin v cỏc nhõn vt khỏc (ch yu l nhõn vt tụi)thỏi , cỏch sng, cỏch gii quyt ca cụ cú im gỡ ỏng chỳ ý? Nhng chi tit Cụ anh mt cai bat thy tiờn men , cõy si c th nghiờng tan ố nng lờn hu cungsau mt thang cõy si sụng lai, tr la non giỳp chỳng ta hon thin chõn dung nhõn vt quỏ trỡnh phõn tớch c bit nhõn nh mt ngi nh cụ phi cht i tht tic, lai mt hat bi vng ca H Ni ri xuụng chỡm sõu vo lp t c cui truyn cú ý ngha khỏi quỏt, khng nh tớnh trng tn ca nhõn vt 4.2.2.Phõn tich qua trỡnh nhõn thc cua nhõn võt tụi( ngi kờ chuyờn) Trong Mt ngi H Ni, Nguyn Khi ó miờu t v phn ỏnh ngi qua s quan sỏt, chiờm nghim y chớnh l quỏ trỡnh nhn thc, tỡm tũi, khỏm phỏ bn th bờn ngi ngh s Tuw3f cỏi nhỡn hỡnh thc n cỏi nhỡn nhõn bnar khỏm phỏ v p húa, giỏ tr nhõn cỏch ngi khụng n gin, phi cú mt cỏi nhỡn tớch cc theo chiu hng i lờn Ban u l nhn thc Cụ Hin nht nh l t sn ri, ó l t sn khụng th tin cy c mt cỏi nhỡn nh kin, mt thỏi trỏnh xa, n cui truyn l mt thớa khỏc hn mt ngi nh cụ phi cht i tht tic, lai mt hat bi vng ca H Ni ri xuụng chỡm sõu vo lp t c Vic trung phõn tớch nhõn vt cụ Hin qua nhn thc ca nhõn vt tụi s lm bt lờn c quan nim ngh v ngi y mi m ca Nguyn Khi sau 1980 4.3 Hng dn hc sinh ct ngha tac phm chim lnh chiờu sõu trit luõn vờ ngi cua Nguyờn Khai Ct ngha l hot ng quan trng tip nhn hc Ct ngha em li nhn thc chc chn, cú c s cho nhng hin tng hc cú giỏ tr Khi hng dn hc sinh hot ng ct ngha, giỏo viờn phi chỳ ý dy kh nng cm th, trớ tng tng, trỏch xa vo gii thớch, chỳ gii ct ngha Qua ct ngha phi cho hc sinh thy c nhng cht liu, phng thc m nh la chn ó giỳp h phỏt huy ý ngh thut nh th no? i vi Mt ngi H Ni chỳng tụi s i vo ct ngha nhan , ch ca tỏc phm 4.3.1 Ct ngha nhan Mt ngi H Ni Khi t nhan cho tỏc phm, nh ó ngm i thoi vi c gi v cõu chuyn mỡnh vit k v cỏi gi.Nhan ó n cha ni dung ca tỏc phm: ct ngha tiờu Mt ngi H Ni giỏo viờn cú th t cho hc sinh nhng cõu hi sau: + Vi nhan Mt ngi H Ni Nguyn Khi t cho ngi c v gỡ? + Nu thay nhan Mt ngi H Ni bng mt tờn gi khỏc thỡ giỏ tr tỏc phm s thay i nh th no? Khi ct ngha nhan Mt ngi H Ni, ngi dy cn chỳ ý n ý ngh thut ca nh vn: Mt ngi H Ni- trỡnh by miờu t v ngi H ni , mt ngi H Ni c th cụ Hin õy cng l s quan sỏt, cỏch nhỡn ca nh v ngi H Ni Nhan ny gi cho ngi c hiu c ni dung chớnh ca tỏc phm T ú ngi c hiu c ni dung chớnh ca tỏc phm T ú ngi c s to tõm th dng trớ liờn tng, kh nng cm th, xõy dng mt hỡnh nh v ngi H Ni tip cn 4.3.2 Ct ngha chu tac phm: Ch l c t tỏc phm Ch bao gi cng c hỡnh thnh v th hin trờn c s ti Vic ct ngha ch l mt vic cú ý ngha rt quan trng, nú s nh hng kh nng tip nhn ca hc sinh Khi ct ngha ch tỏc phm Mt ngi H Ni, giỏo viờn phi ct ngha cho hc sinh thy c õy l mt tỏc phm a ch : phõn tớch hỡnh tng cụ Hin s thy v p húa ca ngi H Ni; ch ngi phi la chn cỏch sng, ng x vi mụi trng, xó hi nh th no cho phự hp, va gi c cỏ tớnh, bn cht cú ca mỡnh i theo hnh trỡnh tỡm kim khỏm phỏ giỏ tr ngi ca nhõn vt tụi, ta s thy ch ỏnh giỏ nhn thc mt ngi phi trói qua quỏ trỡnh quan sats, chiờm nghim, phi cú mt cỏi nhỡn sõu sc Ct ngha chi tit cụ Hin lau bỏt thy tiờn v hỡnh nh cõy si c th n Ngc Sn l chỳng ta i ct ngha biu tng cõu chuyn: Bao nhiờu nm ó trụi qua, thi th ó thay i nhiu, H Ni c ch th trng ó phai dn i nhng nột p húa Riờng cụ Hin chm chỳt lau bỏt thy tiờn, gi np nh, nõng niu nột p húa Cõy si c th n Ngc Sn l biu tng ca húa H Thnh, tng trng cho gc r húa, ct cỏch ngi t kkinh k Nờn thy cõy si nghiờng lp tc cụ Hin cú trng thỏi lo lng cụ ngha n im xu Bi nhng giỏ tr o c ang b bng hoi i Cõy si la sng li l nim tin ca ngi c thp sỏng, nhng nột húa ụ s c trỡ v ta sỏng mói thiờn a tun hon, cai vo ca s vt khụng th lng trc c Chn mt s phỏt ngụn ca cụ Hin nhng cuc i thoi ct ngha em n cho ngi c nhn thc v cỏ tớnh nhõn vt: Tao cú mt b mt rt t sn, mt cach sụng rt t sn, nhng lai khụng búc lt c thỡ lm m thnh t sn c Mt i tao cha tng b quyn r k c ch Tau au n m bng lũng vỡ tau khụng muụn nú bam vo s hy sinh ca ban Tao cng muụn c sụng bỡnh ng vi cac b m khac, hoc sụng c, hoc cht c, vui l thỡ cú hay hm gỡ. Ngi c s ly nhng li t núi ny lm im xut phỏt dng chõn dung, cỏ tớnh nhõn vt T ú cú nhng ỏnh giỏ, nhn nh v li sng, cỏch ng x, nhỡn nhn ca nhõn vt ny Mt ngi H Ni l quỏ trỡnh nhn thc, khỏm phỏ v ngi Vỡ vy ct ngha nhng nhn nh ca nhõn vt tụi v cụ Hin s giỳp ngi hc, ngi dy nm bt c tinh thn i mi quan nim ngh thut v ngi ca Nguyn Khi Qua thi gian trói nghim, qua s quan sỏt cựng vi ý thc ca ngi ngh s ó em n mt cỏi nhỡn ton din cho nh vn, giỳp nh nhn thc ỳng v bt nhp c vi cuc sng hin ti T nhn nh cụ Hin nht nh l t sn ri ó l t sn khụng th tin cy c Vic mỡnh mỡnh bit, vic cụ mc cụ, dớnh lớu nhiu cú ngy lai rc rụi n cụ l ngi ca hụm nay, mt ngi H Ni ca hụm nay, thun tỳy H Ni khụng pha trn l mt quỏ trỡnh ng t tng, i mi t ngh thut, l s ng bờn ca ngi ngh s Bi cú c cỏi nhỡn ỳng, cỏi nhỡn i mi bn thõn ngi ngh s phi cú s thay i t tng v li t Kt thỳc truyn l hỡnh nh cụ Hin c nh ngng m, thỏn phc gi l nhng ht bi vng : mt ngi nh cụ phi cht i tht tic, lai mt hat bi vng ca H Ni ri xuụng chỡm sõu vo lp t c ta sang Nhng hat bi vng lp lanh õu ú mi gúc phụ h Ni hóy mn giú m bay lờn cho t kinh k sang chúi nhng ang vng Vớ cụ Hin, vớ ngi h Ni nh nhng ht bi vng, Nguyn Khi mun khng nh, tụn vinh húa kinh kỡ t tỏc phm bi cnh hc nhng nm 80 ca th k XX ta thy: s ng i mi t v quan nim ngh thut ca Nguyn Khi nm mch ng i mi ca xuụi sau 1975 Tỏc phm l s th hin nhng tỡm tũi i mi v t tng v phng thc trỡnh by ngh thut ca nh Trong cỏi hụm ngn ngang b bn, Nguyn Khi ó cú mt cỏch nhỡn chiu sõu vo tõm linh ngi, ly giỏ tr nhõn vn, nhõn bn ỏnh giỏ, trit lun v ngi cỏ nhõn i sng thng nht, phn ỏnh ngi mi quan h nhiu chiu, nhiu mi quan h a din Ngi ngh s phi nhỡn phỏt giỏc v khng nh v p i sng hng ngy vi nhng gỡ cú ca ngi Cỏi thi ca ngh minh , ngi cng ng , cỏi thi m hu ht cỏc sỏng tỏc u c trang lờn lp men tr tỡnh ó qua Tr v vi cuc sng i thng, ngi cỏ nhõn, ngi th s cn c quan tõm Vn hc nờn ly vic khỏm phỏ ngi lm mc ớch Vi Nguyn Khi, i sõu tỡm hiu, nghiờn cu, phõn tớch khỏm phỏ chiu sõu t tng ca ngi ng thi luụn l ớch hng ti ca nh 4.4 Hng dn hc sinh bỡnh gia nhõn thc, anh gia nhõn cach , gia tr ngi tac phm i vi giỏo viờn , phng phỏp bỡnh giỏ l hỡnh thc quen thuc v l mt quyt ging Li bỡnh hay s mang li cm xỳc hc, to c s thng hoa quỏ trỡnh tip nhn ca hc sinh, lm cho gi dy m cht chng ngh thut Sc hp dn ca truyn ngn Mt ngi H Ni l kh nng phỏt hin nhng cú ý ngha húa, nhõn ngi, ngũi bỳt phõn tớch, nghiờn cu, nhng nhn xột trit lý sõu sc Ngi giỏo viờn phi t chc hot ng bỡnh giỏ nh th no lm ni bt c v p húa, nhng ct cỏch ca ngi H Ni Ngi dy cn chn la chi tit, hoc bỡnh cỏch ng x ca cụ Hin, bỡnh nhng trit lý nhn xột sõu sc, nhng giỏ tr bn vng lm ni bt v p húa v nhõn cỏch ngi H Ni Nhõn vt trung tõm ca tỏc phm l cụ Hin, bỡnh cn trung xoỏy sõu vo nhng chi tit tiờu biu bỡnh v cụ Hin Cỏi ỏng quý, ỏng khõm phc cụ l giỏ tr nhõn cỏch, v p húa Nhng chi tit: gia ỡnh cụ Hin li H Ni nhng nm khỏng chin chng Phỏp, cho hai i nhp ng, cụ lau bỏt thy tiờnu l nhng chi tit c sc i vi nhõn vt ngi k chuyn tụi, giỏo viờn cn trung bỡnh nhng nhn nh trit lun ca nhõn vt tụi i vi cụ Hin lm ni rừ quỏ trỡnh nhn thc l quỏ trỡnh chiờm nghim cú chiu sõu Bỡnh v ct cahs húa H Ni cụ Hin, giỏo viờn cú th bỡnh cụ Hin Mt ngi H Ni l s hi t kt tinh ct cỏch H Thnh cụ ta bt gp mt ngi H Ni phong lu, lch khụng ch cỏch sinh hot hng ngy m cũn tõm t, np ngh Mt ngi ca H Ni hụm nay, thun tỳy H Ni khụng pha trn Np lch húa ca t Trng An luụn l im ta cho cụ mi hon cnh, tỡnh Hóy nhỡn vo cỏch cụ dy d chỏu Tau ch day chỳng bit t trng, bit xu h cũn sau ny muụn l tựy , ta s thy mt húa sng, mt nguyờn tc sng cao p.n cui i ngoi 70 vo lỳc c ch th trng ang tn cụng quyt lit vo ngi, vo tng np n, np mc, np sinh hot hng ngy.Nhiu ngi ỏnh mt nhõn cỏnh ca mỡnh chy theo li nhun vi nhng mc khỏc Cụ Hin gi phong thỏi, ct cỏch H Ni, hng n húa hon thin nhõn cỏch Trc nhõn cỏch cao p nh cụ, Nguyn Khi ó khụng du gim c s ngng m trõn trng: mt ngi nh cụ phi cht i tht tic, lai mt hat bi vng ca H Ni ri xuụng chỡm sõu vo lp t c Vi li bỡnh tr tỡnh ngoi mang tớnh cht chiờm nghim trit lý cui truyn Nhng ht bi vng lp lỏnh õu ú mi gúc ph H Ni hóy mn giú m bay lờn cho t kinh k chúi sỏng nhng ỏnh vng Qua li bỡnh, giỏo viờn phi bỡnh cho cỏc em hiu c nhng hat bi vng õy l nhng ngi H Ni m cht húa H Thnh H l nhng ngi ỏng kớnh trng, ỏng cho chỳng ta tin yờu, ngng m õy cũn l tõm s, l mong mi ca tỏc gi: Nhng nột p húa, giỏ tr truyn thng ca t ngn nm vt cựng nhng nhõn cỏch cao p nhng hat bi vng ang tn ti, khut lp õu ú mi gúc ph H Ni hóy ta sang nhng ang vng t kinh k luụn l nim tin, l s ngng vng, l trai tim ca c nc Túm li, t chc hot ng bỡnh giỏ tỏc phm Mt ngi H Ni , ngi giỏo viờn phi giỳp hc sinh cm nhn c nột p húa, v p nhõn cỏch ca ngi H Ni T ú gi cho cỏc em bit suy ngh, tỡm tũi nhn thc nhng giỏ tr ớch thc cuc sng sng tt p hn III Kt qua thc nghiờm: III.1 So sanh kt qua gi hc: Tụi ó tin hnh thc nghim ti lp 12A7 v i chng vi lp 12A6, u l hai lp ban c bn C, D trng trung hc ph thụng Lam Kinh, nm hc 2013-2014 a Lp 12A7: Khụng chỳ ý nhiu n vic khai thỏc Mt ngi H Ni theo hng tip cn ngh thut v ngi ca Nguyn Khi: Gi hc bun, khụ khan; hc sinh khụng hng thỳ tỡm hiu tỏc phm Hc sinh khụng thy rừ c c sc ngh thut ca truyn ngn cú gỡ khỏc vi truyn ngn ca cỏc nh cựng thi hc Vit Nam Li cng khụng thy c im ni bt phong cỏch ngh thut., ti nng ngh thut ca mt nh kit xut Nguyn Khi Vỡ th m vic t tỡm hiu, khỏm phỏ ý ngha ca tỏc phm Mt ngi H Ni hc sinh rt hi ht, khụng khỏi quỏt c chiu sõu, v s rng ln ca nú Lp 12A6: Tp trung khai thỏc sõu sc Mt ngi H Ni theo hng tip cn ngh thut v ngi ca Nguyn Khi Kt qu l: Gi hc tr nờn sụi ni: Hc sinh thoi mỏi, t tin, tỡm tũi, khỏm phỏ v tho lun tỡm nhng phng din ngh thut c sc lm nờn giỏ tr ca tỏc phm Cỏc em cũn ho hng phõn tớch, chng minh s hp dn, sc cun hỳt ca nhng phng din ngh thut y i vi c gi Hc sinh thy bng bỳt phỏp ngh thut ti nng ca nh ó lm nờn v p riờng cho tỏc phm Mt ngi H Ni theo hng tip cn ngh thut v ngi ca Nguyn Khi:, ng thi th hin c phong cỏch truyn ngn c ỏo ca nh l s a dng, gúc cnh, sc so hỡnh nh cuc sng, s nhn nhn khụn ngoan tnh tỏo, rt hiu ngi, hiu i m y õn tỡnh, nhõn hu Nguyn Khi khụng chỳ ý nhiu n ct truyn, tỡnh m coi trng vic khc tớnh cỏch nhõn vt bng mt ging m cht th s, hi hũa nhng dũng chiờm nghim, trit lớ sõu sc v ngi v cuc sng Thụng qua gi c hc sinh nhn Mt ngi H Ni Hng trỡnh nhn thc, khỏm phỏ ngi di gúc húa, nhõn Thụng qua nhõn vt cụ Hin m Nguyn Khi ó trỡnh by c bao v ngi húa, ngi vi kh nng nhn thc nhng giỏ tr bn vng Hnh trỡnh tỡm kim, khỏm phỏ giỏ tr ngi ca nhõn vt tụi Tỏc phm l ting núi ngi ca ngi H Ni, tụn vinh v p c truyn, húa ca t kinh kỡ + T cuc i mt ngi c th cụ Hin Nguyn Khi tỡm ngi nhõn loi khng nh trit lý nhõn sinh mi m v ngi Khng nh v p gúc nhỡn húa nhõn Hiu c v p v chiu sõu hoỏ ca ngi H Ni qua nhõn vt b Hin, mt ph n tiờu biu cho ngi H Ni +Hiu c nhng nột c sc ngh thut xuụi ca Nguyn Khi: ging iu trn thut v ngh thut xõy dng nhõn vt III.2 So kt qua bai kiờm tra: Sau dy thc nghim i chng bi hc hai lp 12A7, 12A6, tụi ó tin hnh cho c hai lp lm bi kim tra i chng kt qu, 90 phỳt : Mt ngi H Ni ca Nguyn Khi v v p ca ngi H ni (ỏp ỏn: Hc sinh cn trỡnh by c) * K nng: m bo l mt bn ngh lun hc, cú cu trỳc rừ rng, mch lc, hnh trụi chy, ớt sai li chớnh t, dựng t, din t * Kin thc: Kĩ năng: Đảm bảo văn nghị luận văn học , có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, hành văn trôi chảy, sai lỗi tả, dùng từ, diễn đạt b.Kiến thức: Gii thiu chung: Mt ngi H Ni th hin cỏi nhỡn ngh thut y mi m ca Nguyn Khi v ngi mi quan h cht ch vi gia fỡnh v xó hiú l cõu chuyn v mt ngi H Ni c th nhng thc cht l mt ngi vi nhng tớnh cỏch tiờu biu, nhng v p tiờu biu ca ngi H Ni V p ca ngi H Ni th hin qua nhõn vt cụ Hin: + V p sang trng, lch lóm, tinh t: Th hin cỏch n mc, m ung, i ng, núi nng, cỏch bi trớ nh ca +S khụn ngoan,chớn chn, hiu bit thi cuc, d thớch ng nhng khụng xụ b mi hon cnh sng + Li sng cú trỏch nhim vi bn thõn, gia ỡnh v cng ng Con ngi bỡnh thng nhng cao c ( Cụ Hin, m Tut, Tut, Dng) + í thc bo v, gỡn gi v phỏt huy húa truyn thng => Nhng ngi y l nhng ht bi vng ca t kinh k => Nh th hin thỏi trõn trng, cao li sng, húa ca ngi H Ni Tỏc phm l mt thụng ip gi n mi ngi H Ni, mi ngi Vit Nam: Phi bit gi gỡn, bo v v phỏt huy nhng giỏ tr húa ca dõn tc Kt qu kim tra: iờm Lp iờm 0- S bai SL TL SL TL iờm iờm 10 SL TL SL TL 4% 0 12A7 (i chng) 50 12 24% 31 62% 12A6 (Thc nhim) 47,8 46 8,7% 22 % 0,5 17 7% III.3.So sanh kt qua i tuyờn Vn: T trc tip ph trỏch lp mi nhn C,D, ụn thi tt nghip, ụn thi hc sinh gii, ụn thi i hc, tụi cú iu kin ỏp dng tt hn nhng bin phỏp trờn Kt qu l phn ln cỏc em cú hng thỳ hc hn v t l t gii gii khỏ cao.C th: % Cht lng giai hc sinh gii tnh S lng HS S lng Nm hc tham d giai 2009 2010 2 0 2011 2011 8 2011- 2012 10 2012 2013 09 2013 2014 04 03 01 02 0 KK Ba Nhỡ Nht -> Rừ rng, vic ỏp dng thc nghim ti ó to kt qu hc cao hn cho hc sinh, õy l iu khụng ch hc sinh m giỏo viờn u mong mun KT LUN V ấ XUT Quan nim ngh thut v ngi l cỏch hiu, cỏch ct ngha v ngi ca nh vn, T im xut phỏt ny tỏc gi s khc hỡnh tng nhõn vt, nhng ngi v cỏ tớnh c th Chớnh vỡ vy tip cn tỏc phm t gúc quan nim ngh thut l mt hng i tớch cc chng nhng cung cp mt xut phat im tỡm hiu ni dung tac phm hc c th m cũn cung cp mt c s nghiờn cu s phat trin, tin húa ca hc Phng phỏp dy hc Vn trờn tinh thn i mi ó xut nhiu bin phỏp, cỏch thc ging dy tớch cc, tin b Trờn tinh thn chung y, nghiờn cu tỡm hiu quan nim ngh thut v ngi ca mt tỏc gi t ú tip cn ỳng n, cú hiu qu tỏc phm hc l mt cụng vic quan trng Giỳp ngi giỏo viờn dy Vn cú mt hng i khoa hc, tớch cc v phự hp 3.Hng dn hc sinh tip nhn tỏc phm t gúc quan nim ngh thut v ngi l hng i mang tớnh ngh thut cao phự hp vi c trng ca mụn Vn Vn hc l nhõn hc ( M Gorki) Tuy nhiờn lm c iu ny, ngi giỏo viờn phi cú s la chn nhng phng phỏp, bin phỏp c th, thớch hp nhm phỏt huy ti a nng lc ca ch th hc sinh Hiu bit tri thc, rốn luyn nhõn cỏch cho hc sinh, ú cng l mc ớch cao p ca mi gi dy hc núi chung nh trng ph thụng ú cng l mong mun bt c ngi thy, ngi cụ dy no V ú cng l mc tiờu cao p ca giỏo dc: anh thc nng lc nhay cm, phan oan ỳng nht; phat trin nhõn cach v lm c iu ny ngi giỏo viờn hóy tỡm mt phng phap cho phộp giao viờn day ớt hn, hc sinh hc nhiu hn (Akụmexki) Vi suy ngh ú, tụi ó c gng tỡm tũi, nghiờn cu i mi phng phỏp, nhm nõng cao hiu qu ca cỏc gi dy ca b mụn Ng Vn to hng thỳ cho hc sinh hc Khin cỏc em thy thờm yờu thớch nhng gi hc vn, khụng cũn thy t nht, chỏn ngt v lờ thờ Nhng cỏch lm y nh, nhng nú ó phn no tr li v trớ xng ỏng ca mụn Ng Vn lũng hc sinh trng ph thụng hin => Trờn õy l nhng kinh nghim bn thõn tụi ó rỳt t thc t ging dy Cú th cỏch lm ca tụi vic ging dy tỏc phm Mt ngi H Ni, cũn nhiu im hn ch, cha phự hp vi mt s ni, mt s i tng Nhng vi mong mun gúp phn nh vo cụng cuc i mi phng phỏp ging dy mụn Ng Vn, tụi ó mnh dn tin hnh thc nghim v trao i Rt mong c s úng gúp ca cỏc ng nghip cú kinh nghim Tụi xin chõn thnh cm n! Thanh Húa ngy 15 05 2014 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Xỏc nhn ca BGH trng H Th Hng TI LIU THAM KHAO: Nguyn Khi Mt ngi H Ni NXB H Ni 1990 Nguyn Khi Nguyn Khi truyn ngn NXB H Ni 1996 Phan Trng Lun Phng phỏp dy hc ( Tp 1, 2) NXB giỏo dc , H Ni 2001 Nguyn Th Hu Nguyn Khi nhn thc mi v ngi trc cỏch la chn lch s; Tp Tỏc phm mi s 11 nm 1999 V Dng Qu- Lờ Bo Vn bn Ng Vn lp 12, gi ý c hiu v li bỡnh NXB GD, 2007, , Phan Trng Lun (ch biờn) Thit k bi ging Ng vn, lp 12- hai- NXB GD, 2008 Trn Nho Thỡn (ch biờn) Phõn tớch tỏc phm Ng Vn , lp 12 NXB GD, 2008, Nguyn Th Hun Trit lun truyn ngn Nguyn Khi o Thy Nguyờn Th gii nhõn vt Nguyn Khi theo dũng thi gian Tp hc s 12 , nm 2000 ... truyn ngn ng thi lm cho gi hc sinh ng, d i vo tõm trớ, v tỡnh cm ca hc sinh Qua bi dy, phn no giỏo viờn s nm c nng lc tip nhn v khỏm phỏ tỏc phm ca hc sinh i vi hc sinh: ti ny giỳp cỏc em: Nõng... Lam Kinh, nm hc 2013-2014 a Lp 12A7: Khụng chỳ ý nhiu n vic khai thỏc Mt ngi H Ni theo hng tip cn ngh thut v ngi ca Nguyn Khi: Gi hc bun, khụ khan; hc sinh khụng hng thỳ tỡm hiu tỏc phm Hc sinh. .. cụ Hin nột húa th hin cahs sinh hot hng ngy, cỏch n, cỏch , cỏch mctt c c cụ cho vo khuụn kh nht nh V theo cụ quy tc y l húa, th hin s chun mc ca ngi H Ni Np sinh hot húa ó tr thnh mt thúi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn một người hà nội theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của nguyễn khải , Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn một người hà nội theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của nguyễn khải , Sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp nhận truyện ngắn một người hà nội theo hướng tiếp cận nghệ thuật về con người của nguyễn khải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay