sáng kiên kinh nghiệm hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng ở trường mầm non a xã tứ hiệp – thanh trì

39 139 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:49

A T VN ng ta ó xỏc nh u t cho giỏo dc l u t cho phỏt trin Ngh quyt trung ng khúa VIII ó nờu rừ Giỏo dc l quc sỏch hng u, l nhõn t phỏt trin kinh t xó hi, l c s thc hin cụng nghip húa hin i húa t nc Vỡ th cụng tỏc thi ua l mt nhng ng lc thỳc y thc hin tt cỏc phong tro, nhm nõng cao cht lng giỏo dc o to nh trng, cựng vi cỏc hot ng khỏc l cụng vic khụng th thiu nhm quyt nh n tng ni dung cụng vic t hiu qu ngy cng cao hn Bỏc H kớnh yờu ca chỳng ta ó tng phỏt biu hi ngh thi ua yờu nc ton quc l: Thi ua l yờu nc - Yờu nc thỡ phi thi ua Vy hot ng thi ua nh trng l gúp phn th hin t tng, ý phn u ca th v ca cỏc cỏ nhõn, cng nh khc phc dn nhng t tng tiờu cc, chm tin ng thi cũn l iu kin lý tng phỏt huy ti nng hot ng s phm ca giỏo viờn Vai trũ Cụng on cụng tỏc thi ua l ht sc quan trng vỡ ngoi vic l ngi i din chm lo quyn li hp phỏp, chớnh ỏng cho cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn nh trng Cũn l ting núi th tuyờn truyn ng v giỏo dc cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn (CB GV NV), on viờn tham gia qun lý v thc hin tt k hoch thi ua ca nh trng nm hc Hiu trng l ngi chu trỏch nhim chung v cỏc hot ng ca nh trng Vi trỏch nhim ht sc nng n nờn yờu cu ca cụng vic l ũi hi phi ht sc nng ng, linh hot, sỏng to mi tỡnh v nu yu kộm v nng lc, trỡnh , chuyờn mụn hay sc khe thỡ rt khú thnh cụng cụng vic a ra, c th hn na l thi ua Bn thõn ngi hiu trng phi bit xõy dng bu khụng khớ lnh mnh hi ng s phm, ng thi phi bit kt ni cỏc b phn, cỏc lc lng v ngoi nh trng em li hiu qu thi ua v cỏc phong tro qun chỳng ngy cng cú cht lng cao hn Thc t cụng tỏc thi ua nhng nm mi tỏch trng (nm hc 2008 - 2009) i ng giỏo viờn nhõn viờn cũn bố phỏi, mt on kt ni b, cú mt s giỏo viờn tiờu cc, bt món, bu khụng khớ s phm nng n cng thng tn ti ca trng c cha tỏch trng Phong tro thi ua b trm lng, giỏo viờn nhõn viờn cha cú tinh thn t giỏc cao vic ng kớ cỏc danh hiu thi ua Qua quỏ trỡnh cụng tỏc lnh vc qun lý v ó c hc qua lp bi dng cỏn b qun lý giỏo dc mm non Vi cng v l Hiu trng tụi nhn thy rừ c cụng tỏc phi hp c bit l nhng hn ch nht nh ca th nhng nm trc, cn phi u t tỡm gii phỏp hp lý nht khc phc cỏc tn ti cụng tỏc thi ua v phong tro qun chỳng ca nh trng Xut phỏt t yờu cu trờn v cn c vo yờu cu thc t hin ca nh trng nờn tụi mnh dn chn ti Hiu trng phi hp vi Cụng on t chc thc hin cụng tỏc thi ua v phong tro qun chỳng trng mm non A xó T Hip Thanh Trỡ * Mc ớch ca ti: - ỏnh giỏ thc trng v cụng tỏc thi ua v phong tro thi ua qun chỳng ca trng mm non A xó T Hip - Tỡm cỏc bin phỏp Hiu trng phi hp vi cụng on c s t chc thi ua thc hin k hoch nm hc v phong tro thi ua qun chỳng trng mm non A xó T Hip * i tng nghiờn cu: - Cụng tỏc phi hp gia Hiu trng v Cụng on c s t chc thi ua thc hin k hoch nm hc v phong tro thi ua qun chỳng trng mm non A xó T Hip * Phm vi ỏp dng: - Vi nh trng v Cụng on trng mm non A xó T Hip huyn Thanh Trỡ t nm hc 2008 2009 n B GII QUYT VN I- C S Lí LUN: Mi quan h gia th trng vi Cụng on giỏo dc t chc ch o phong tro thi ua Ti mc ca Thụng T s 08-TT/LB ngy 19/5/1987 ca B Giỏo dc v o to v quy nh s phi hp gia chớnh quyn v Cụng on giỏo dc cỏc cp ngnh Giỏo dc ó quy nh: A) Th trng cỏc cp qun lý giỏo dc t B n cỏc trng hc l ngi qun lý k hoch, qun lý chuyờn mụn nghip v, phi cú trỏch nhim t chc v ch o cỏc phong tro thi ua ca ngnh v ca n v Phong tro thi ua "2 tt", "3 ci tin" phi gúp phn lm chuyn bin nh trng, thc hin cú hiu qu mc tiờu v k hoch o to, trỡ v tng bc nõng cao cht lng giỏo dc Trờn c s tho lun vi Ban chp hnh cụng on cựng cp sau ó thng nht ý kin, th trng n v quyt nh mc tiờu v cỏc bin phỏp y mnh phong tro thi ua; to iu kin cn thit trỡ, cng c, phỏt trin phong tro thi ua, tin hnh s kt, tng kt, kp thi khen thng v ngh cp trờn khen thng cỏc n v, cỏ nhõn t cỏc tiờu chun danh hiu thi ua ca Nh nc ó ban hnh B) Cụng on giỏo dc cú trỏch nhim phi hp vi th trng c quan qun lý giỏo dc cựng cp t chc, ch o phong tro thi ua, ng viờn giỏo dc qun chỳng hng hỏi ng ký thi ua phỏt huy sc lao ng sỏng to ca mi ngi thc hin cỏc mc tiờu thi ua ó ra; t chc cỏc hi ngh chuyờn trao i kinh nghim ch o phong tro thi ua; ph bin v ng qun chỳng ỏp dng cỏc sỏng kin kinh nghim cú giỏ tr khoa hc v cú tớnh ph bin; hp mt biu dng, c v kp thi cỏc cỏ nhõn v n v tiờn tin Phi hp l cựng hnh ng hoc cựng h tr ln hon thnh tt mc ớch ra: - Cụng on l t chc qun chỳng ca ngi lao ng, ca i ng cỏn b, cụng nhõn viờn chc, l i din luụn chm lo bo v hp phỏp nhng quyn li chớnh ỏng ca ngi lao ng núi chung, ngi cỏn b cụng chc núi riờng, l ngi i din cho tõm t nguyn vng ca anh, ch, em - Hiu trng v cụng on cú mi quan h qua li cựng mt mc ớch l xõy dng mt th s phm on kt, thng nht Nh vy trc ht ngi hiu trng phi thc hin quan h bỡnh ng, dõn ch, tụn trng tớnh c lp Phi hp vi Cụng on l th hin vai trũ ca Cụng on c quan to nờn th mnh ca Cụng on v phỏt huy c tớnh cht ca mt t chc chớnh tr cú ý ngha trng hc - K hoch núi chung l nhng cụng vic c vch mt cỏch cú h thng, v nhng cụng vic d nh lm mt thi gian nht nh, vi mc tiờu, cỏch thc, trỡnh t, thi hn tin hnh Vy Hiu trng v Cụng on cựng h tr ln vic thc hin cụng tỏc thi ua v phong tro qun chỳng cỏc nm hc l mt iu tt yu Chc nng, nhim v, quyn hn ca Cụng on: - Chc nng ca cụng on l mt b phn ca t chc chớnh tr xó hi ca giai cp cụng nhõn v ca ngi lao ng cựng vi c quan nh nc, t chc kinh t, t chc xó hi chm lo v bo v quyn li ca cỏn b cụng chc v ngi lao ng khỏc tham gia qun lý nh nc Cũn hin ti Cụng on trng l i din cho ngi lao ng (CB GV - NV) tham gia qun lý trng hc Cụng on cũn quan tõm n tt c cỏc cuc sng nh: i sng vt cht v tinh thn cng nh t tng, ý chớ, nguyn vngCụng on tham gia giỏo dc ngi lao ng h giỏc ng v ng li ch trng ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc Cụng on tham gia kim tra, giỏm sỏt cỏc hot ng ca nh trng trờn c s mang tớnh giỏo dc thuyt phc l chớnh Cụng on bo v li ớch ca n v, ca cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn trờn c s ca Lut v iu l Cụng on quy nh Bờn cnh ú, Cụng on luụn chm lo v nhõn cỏch, trỡnh nhn thc, trỡnh húa, chuyờn mụn v phm cht ca ngi on viờn c bit l li ớch ca ngi lao ng cú ý ngha rt quan trng nú giỳp Cụng on kiờn trỡ vi chc nng v nh hng vic la chn ni dung v phng phỏp hot ng phự hp vi iu kin thc t ca nh trng - Nhim v v quyn li ca Cụng on: i din CB GV NV ký kt quy ch, phi hp vi Hiu trng cựng vi Hiu trng m bo vic lm, ci thin iu kin lm vic, nõng cao i sng v phỳc li cho CB GV NV Tuyờn chuyn ng CB GV NV tham gia qun lý nh trng v thi ua thc hin cú hiu qu Bo v li ớch hp phỏp, chớnh ỏng, chm lo i sng vt cht v tinh thn ca CB GV NV Kim tra giỏm sỏt vic thi hnh cỏc ch chớnh sỏch, phỏp lut, phỏt hin u tranh, ngn chn cỏc hin tng tiờu cc, tham nhng gõy thit hi ca cụng Tuyờn truyn, giỏo dc, t chc ng CB GV NV thc hin ngha v v quyn dõn ch ca mỡnh, ng viờn tớch cc ch ng, sỏng to ca on viờn lao ng s phm, cụng tỏc kin ton t chc v xõy dng c s vng mnh Nhim v v quyn hn ca Hiu trng: - iu 16 mc iu l trng mm non cú quy nh: a/ Xõy dng quy hoch trng; lp k hoch v t chc thc hin k hoch giỏo dc nm hc; bỏo cỏo ỏnh giỏ kt qu qua thc hin trc Hi ng trng v cỏc cp cú thm quyn b/ Thnh lp t chuyờn mụn, t phũng v cỏc Hi ng t nh trng, nh tr; b nhim t trng, t phú xut cỏc thnh viờn ca Hi ng trng trỡnh cp cú thm quyn quyt nh; cn c vo biờn bn xỏc nhn ca phũng Giỏo dc v o to xem xột, quyt nh cho phộp cỏc nhúm tr, lp mu giỏo c lp hot ng tr li II C S THC TIN: Mụ t thc trng: Trng mm non A xó T Hip úng trờn a bn xó T Hip huyn Thanh Trỡ thnh ph H Ni Xó T Hip l mt a bn dõn c trung v trớ trung tõm huyn Thanh Trỡ, cú tc ụ th húa nhanh, nhõn dõn ch yu sinh sng bng ngh thng mi dch v i sng nhõn dõn khỏ n nh, cuc sng vt cht v tinh thn c nõng lờn, kt cu h tng phỏt trin Thun li cho s phỏt trin v húa xó hi Ph huynh hc sinh quan tõm ti em nhiu hn, cho em n trng y Trng Mm non A xó T Hip c thnh lp t nm 2008 trờn c s tỏch t trng Mm non xó T Hip, t chun quc gia mc I nm 2009 Ton trng cú im trng, s lng lp hc n l 11 lp vi 462 chỏu ú 63 chỏu nh tr v 399 chỏu mu giỏo i ng cỏn b giỏo viờn nhõn viờn l 52 ng ú: ST T Cỏc b phn Tng Trỡnh chuyờn mụn s Trờn chun t chun Ban giỏm hiu Giỏo viờn 03 34 03 = 100% 14 = 41,2% 20 = 58,8% 10 = 66,6 Nhõn viờn 15 01 = 6,6% (4 bo v khụng Trỡnh lý lun chớnh tr 03=100% Ghi chỳ chuyờn mụn ) 30 = 57,7% Tng cng 52 18 = 34,6% (4 bo v khụng 03 = 9,4% chuyờn mụn ) Nhỡn chung lc lng CB GV NV nh trng cũn tr, khe nhit tỡnh vi cụng tỏc, cú trỏch nhim vi cụng vic - T chc Cụng on nh trng: Tng s on viờn bng 51/52 cỏn b cụng nhõn viờn bng 98% ton trng cú t cụng on trờn khu Ban chp hnh Cụng on ng + 01 ng ch tch Cụng on + 01 ng y viờn Ban chp hnh Cụng on ph trỏch n cụng + 01 ng y viờn ph trỏch phong tro kiờm th qu + U ban kim tra : 03 ng + Ban tra nhõn dõn: 03 ng Riờng ng Ch tch Cụng on l Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn, cú nhiu kinh nghim cụng tỏc Cụng on v cụng tỏc qun lý ch o Cũn li cỏc ng ban chp hnh rt nng n vic ó gi vng sinh hot, hi hp nh k u n Hot ng Cụng on c phỏt trin mnh nm lin t Vng mnh Xut sc - Cỏc t chc khỏc nh trng: + Chi b ng cú 22 ng bng 42,3%, liờn tc t Chi b Trong sch vng mnh v Trong sch vng mnh Tiờu biu + Chi on niờn cú 23 on viờn liờn tc t Chi on Xut sc + Ban i din Cha m hc sinh: Hot ng rt tớch cc c bit l chm lo v h tr c s vt cht cho nh trng Hin cỏc lp ó c lp iu hũa y ngoi cũn cú h thng cõy xanh, gin hoa, chu cõy cnh to cho mụi trng cnh quan s phm ngy cng p hn Ban i din Cha m hc sinh luụn sn sng phi kt hp vi nh trng cụng tỏc chm súc - nuụi dng - giỏo dc (CS ND GD) tr iu kin thun li : - L xó ang thi kỡ ụ th húa nờn i sng nhõn dõn c phỏt trin, tr em c quan tõm nhiu hn - 3/3 khu ca trng u v trớ trung tõm, cỏc lp cú iu CS ND GD tr - c U ban nhõn dõn huyn, phũng Ti chớnh K hoch, phũng Giỏo dc v o to, U ban nhõn dõn xó T Hip quan tõm u t c s vt cht v trang thit b phc v ging dy - Nhn thc ca ph huynh v giỏo dc mm non cao nờn cho tr i hc ụng nm sau t l cao hn so vi nm trc - Trng cú i ng CB GV NV tr nhit tỡnh, yờu ngh mn tr - Ban giỏm hiu v Ban chp hnh Cụng on tr cú nng lc cụng tỏc, on kt thng nht cao mi vic iu kin khú khn: - Trng cú nhiu im l nờn cụng tỏc qun lý v quỏ trỡnh hot ng ca cỏn b giỏo viờn v on viờn cũn gp nhiu khú khn - Trong nhng nm u mi tỏch trng (nm hc 2008 2009) nh trng cũn gp nhng khú khn nht nh nh sau: + i ng cỏn b qun lý v Ban chp hnh Cụng on cũn mi m, kinh nghim qun lý cũn hn ch + i ng giỏo viờn nhõn viờn cũn bố phỏi, mt on kt ni b, cú mt s giỏo viờn tiờu cc, bt món, bu khụng khớ s phm nng n cng thng tn ti ca trng c cha tỏch trng + Phong tro thi ua b trm lng, giỏo viờn nhõn viờn cha cú tinh thn t giỏc cao vic ng kớ cỏc danh hiu thi ua, hng nm Ban giỏm hiu, Ban chp hnh Cụng on phi ng, tuyờn truyn mi cú giỏo viờn, nhõn viờn ng kớ cỏc danh hiu thi ua Xut phỏt t c s thc trng trờn ca nh trng Tụi ó phi kt hp vi Cụng on trng thng nht v tỡm c h thng cỏc bin phỏp thc hin cụng tỏc thi ua v phong tro qun chỳng cỏc nm qua t mt s kt qu ỏng khớch l nh sau: III CC BIN PHP: Bin phỏp 1: Phi hp xõy dng k hoch K hoch c vớ nh chỡa khúa m ng i n mc ớch K hoch cú tm quan trng c bit nú nh kim ch nam cú tỏc dng ch o, ch ng cho hot ng thc hin theo ng ó nh sn Nú nh ngn ốn pha dn li cho chỳng ta thc hin cụng vic mt cỏch khoa hc Vỡ vy nu xỏc nh c k hoch coi nh ta ó thnh cụng mt na cụng vic Cn c vo thc trng ca nh trng tụi v Cụng on trng ó nhn nh c nhiu im mnh v im yu v cụng tỏc thi ua v phong tro qun chỳng ca nh trng Tụi cựng cỏc ng Ban giỏm hiu v Ban chp hnh Cụng on ó phi thc hin mt s cụng vic nh sau: u thỏng ca nm hc Hiu trng chun b d tho k hoch nm hc tht chi tit Sau ú gi d tho v t Cụng on ca khu cỏc ng giỏo viờn, nhõn viờn cỏc t cụng on úng gúp ý kin Tip theo mi cỏc ng Ban giỏm hiu v Ban chp hnh Cụng on tho lun thng nht c bn ch tiờu v cỏc bin phỏp thc hin nhim v nm hc Song song hai bờn ó bn bc thng nht chun b a cỏc ni dung nh: í ngha, ni dung, yờu cu ca cụng tỏc thi ua v phong tro qun chỳng nm hc Trờn c s y cỏc bn tin hnh Hi ngh Cỏn b - Giỏo viờn - Nhõn viờn" ca trng c bit l ni dung tiờu thi ua v cỏc phong tro qun chỳng ca nh trng ó c bn bc, tho lun i n thng nht cỏc bin phỏp thc hin cú kh thi Trong ú ó c c th húa trỏch nhim mi bờn v thc hin cỏc ni dung: - K hoch ng ký danh hiu theo nm: + Chin s thi ua: Ch tiờu t 15-20% ú Ban Giỏm hiu, Ban chp hnh Cụng on gng mu ng ký trc + Lao ng tiờn tin: Ch tiờu t 70-75% + Sỏng kin kinh nghim cp trng 85%; cp huyn 17%; cp thnh ph 5% + Danh hiu trng: Tp th lao ng xut sc 10 *nh: Chớnh quyn kt hp vi Cụng on t chc cho CB - GV - NV i dõng hng ti m 10 cụ gỏi Ngó ba ng Lc - H Tnh 25 *nh: Nh trng v Cụng on phi hp t chc tuyờn dng khen thng cho cỏc cỏ nhõn tiờu biu nm hc 2012 - 2013 bui l k nim ngy Nh giỏo Vit nam 20/11/2013 v ún nhn Bng khen ca Th Tng Chớnh ph *Minh Quy ch khen thng ca nh trng ó v ang ỏp dng thc hin Thng Hi thi Xõy dng mụi trng hc tp, Xõy dng thc n u nm hc: + Gii Nht: 150.000/lp (bp) + Gii Nhỡ : 120.000/lp (bp) + Gii Ba : 100.000/lp (bp) + Gii khuyn khớch: Thng Hi thi Giỏo viờn gii Cụ nuụi gii cỏc cp: - Cp trng: + Gii Xut sc: 200.000/01 ng + Gii Nht: 170.000/01 ng + Gii Nhỡ : 140.000/01 ng + Gii Ba : 100.000/01 ng + Gii khuyn khớch: 70.000 / ng - Cp Huyn: + Gii Xut sc: 300.000/01 ng + Gii Nht: 270.000/01 ng + Gii Nhỡ : 240.000/01 ng + Gii Ba : 200.000/01 ng + Gii khuyn khớch: 150.000 / ng - Cp Thnh ph: + Gii Xut sc: 400.000/01 ng + Gii Nht: 370.000/01 ng 26 + Gii Nhỡ : 340.000/01 ng + Gii Ba : 300.000/01 ng + Gii khuyn khớch: 250.000 / ng Thng sỏng kin kinh nghim: - Cp Thnh ph: + Loi A: 300.000/01 ng + Loi B: 250.000/01 ng + Loi C: 200.000/01 ng - Cp huyn: + Loi A: 170.000/01 ng + Loi B: 150.000/01 ng + Loi C: 130.000/01 ng - Cp trng: + Loi A : 100.000/01 ng + Loi B: 80.000/01 ng + Loi C: 60.000/01 ng Thng hc k (cn c vo kt qu thi ua hng thỏng thng 02 ln/ 01 nm; Hc k I: thỏng 01; Hc k II: thỏng 05) + Loi A (100% cỏc thỏng loi A): 200.000 - 250.000 ng/01 ng / 01 hc k + Loi B (02 thỏng loi B, cũn li l loi A): 150.000 - 200.000 ng/01 ng chớ/01 hc k + Loi C (ngoi cỏc mc trờn): 100.000 - 150.000 ng /01 hc k + Khụng loi (03 thỏng khụng loi): Khụng thng Thng thnh tớch thi ua c nm hc: - Thng Chin s thi ua cp c s: 200.000- 300.000/01 ng - Thng Lao ng Tiờn tin: 200.000- 250.000/01 ng Bin phỏp 6: Phi hp xõy dng bu khụng khớ s phm m m 27 Trong mt c quan n v núi chung v vi trng hc núi riờng cú rt nhiu cỏc t chc on th Cỏc t chc on th cú c vng mnh, m m hay khụng cũn ph thuc vo nhiu yu t Nhng iu tiờn quyt u tiờn l hp c sc mnh on kt ca c th Bỏc H kớnh yờu ca chỳng ta ó tng núi: " on kt, on kt i on kt Thnh cụng, thnh cụng i thnh cụng" Tht ỳng vy, vi s ng tõm nht trớ s vt qua c mi thỏch thc Cựng vi bu khụng khớ m m, thụng cm tng tr ln nh trng mang li cho mi thnh viờn ca nh trng cm giỏc an ton thoi mỏi vui v S khớch l h sn sng lm vic v sỏng to, cng hin cụng sc xõy dng nh trng õy chớnh l yu t quan trng m bo s thng nht cht ch cụng tỏc CS ND GD tr, trỏnh c nhng khp khing mõu thun th S on kt, tỡnh bn, tỡnh ng nghip chõn thnh gia cỏc thnh viờn th l sc mnh ca nh trng cú c bu khụng khớ s phm nh trng núi chung v trng mm non A xó T Hip núi riờng khụng phi l d Thc t th s phm trng mm non A xó T Hip tin thõn l trng mm non xó T Hip nhng nm trc õy ó b phỏ mt bu khụng khớ s phm, tr nờn nng n cng thng, ni b mt on kt khc phc c tn ti trờn qu l mt vic lm rt khú khn Song Hiu trng v Cụng on nh trng xỏc nh mun thc hin tt cụng tỏc thi ua nh trng thỡ khụng th thiu c bu khụng khớ s phm m m Chỳng tụi ó phi hp on kt v cựng thc hin mt s bin phỏp sau: - Hiu trng giỳp cho mi thnh viờn th thm nhun mc tiờu, nhim v nm hc, ý thc trỏch nhim ca mỡnh Hỡnh thnh mi cỏ nhõn tỡnh yờu cụng vic, lũng yờu mn tr, tinh thn trỏch nhim vỡ s nghip ca mỡnh bng cỏch t chc cỏc bui hc nhim v nm hc, hp hi ng s phm hng thỏng, t chc trao i to m qua cỏc ngy hi, ngy l 28 - Hiu trng v Cụng on to iu kin cho 100% CB GV NV c bn bc trao i dõn ch v tt c cỏc k hoch v cỏc ni quy, quy ch ca nh trng Qua ú mi ngi ó thc s thy c v trớ, nhim v v trỏch nhim ca mỡnh th - Cựng phi hp xõy dng c d lun th lnh mnh: Chớnh d lun th ó cú sc mnh tinh thn to ln v ó iu khin, iu chnh hnh vi, thỏi ca mi cỏ nhõn Bờn cnh ú bn thõn tụi v Cụng on ó lng nghe d lun ca th phỏn oỏn phỏt hin tỡnh hỡnh chung, gii quyt kp thi nhng thc mc, mõu thun th, to s hi ho, tng thờm phn gn bú gia cỏc thnh viờn th Bn thõn tụi vi cng v l Hiu trng lm vic luụn nõng cao nguyờn tc cụng bng, khụng thiờn v trự ỳm CB GV NV Tụn trng v yờu cu cao i vi mi cỏ nhõn v th - Ban giỏm hiu, Ban chp hnh Cụng on v cỏc ban ngnh, on th nh trng ó on kt thng nht cao mi hot ng u tranh phờ v t phờ bỡnh tt - Cụng on sõu sỏt ng viờn, giỳp cỏc ng on viờn gp khú khn cuc sng gia ỡnh hoc gp khú khn vic thc hin chuyờn mụn cỏc ng ú yờn tõm, yờu ngh hn phn u vt khú lờn Tiờu biu Cụng on ó giỳp ng Nguyn Th Thu Hng vt qua hon cnh gia ỡnh khú khn t c giỏo viờn gii xut sc cp Thnh ph v c i d liờn hoan giỏo viờn gii ton quc - Thnh lp cõu lc b Cỏc c ụng chng t chc gp mt cõu lc b vi th CB GV NV ln/ nm vo dp ngy Quc t Ph n 8/3 qua ú ó gn kt s m m gia cỏc gia ỡnh hn Chớnh vỡ vy tụi cựng Ban giỏm hiu v Ban chp hnh Cụng on trng ó thc s c th tin yờu v th trng mm non A xó T Hip ó cú c bu khụng khớ s phm m m iu ú ó to iu kin thun li nhiu cho vic thc hin cụng tỏc thi ua cỏc nm hc 29 *nh: Chớnh quyn - Cụng on - Cõu lc b Cỏc c ụng chng phi hp t chc bui gp mt giao lu cỏc gia ỡnh nhõn ngy Quc t Ph n 8/3 nm 2010 IV KT QU T C: Vi s phi hp cht ch ca Hiu trng vi Cụng on v s quyt tõm cao ca Hi ng s phm nh trng ó thc hin thng li cỏc ch tiờu thi ua nm hc (t nm hc 2008 - 2009 n nay) C th cỏc thnh tớch ó t c nh sau: - ó xõy dng c k hoch thc hin cụng tỏc thi ua v cỏc phong tro qun chỳng cho cỏc nm hc phự hp vi tỡnh hỡnh thc th ca nh trng - ó t chc thnh cụng Hi ngh "CB - GV - NV" cỏc nm hc Th hin tinh thn on kt, ng thun thng nht cao ca th CB - GV NV v cỏc ch tiờu thi ua cng nh cỏc ch tiờu khỏc nhim v nm hc Hiu trng v Cụng on ó to c s tin tng vi th nờn nm hc gn õy khụng cú n th v n th vt cp - ó xõy dng c quy ch khen thng phự hp Qua ú ó thỳc y c phong tro thi ua nh trng ngy cng phỏt trin - ó quan tõm chm lo n i sng tinh thn v vt cht cho i ng CB - GV - NV 30 - ó xõy dng c bu khụng khớ s phm m m Mi ngi bit quan tõm chia s giỳp nhau, cựng xõy dng th ngy cng vng mnh * Cỏc thnh tớch thi ua ó t c t nm hc 2008 - 2009 n nay: - Cỏc thnh tớch tiờu biu ca cỏc cỏ nhõn: 100% CB - GV - NV ó tớch cc, nhit tỡnh tham gia cỏc phong tro thi ua qun chỳng nh trng v ó xut hin nhiu gng mt tiờu biu phong tro thi ua: + Cú 22 lt giỏo viờn nhõn viờn t giỏo viờn gii cp huyn, 02 lt giỏo viờn t giỏo viờn gii cp Thnh ph c bit nm hc 2013 2014 cú cụ giỏo Nguyn Th Thu Hng ó vt lờn hon cnh khú khn, ó t gii Xut sc cp Thnh ph v c tham d Liờn hoan giỏo viờn gii ton quc + Cú 34 lt CB - GV - NV t danh hiu "Chin s thi ua" cp c s, cú 02 lt CB - GV - NV t danh hiu "Ngi tt - Vic tt", 127 lt CB - GV NV t danh hiu "Lao ng Tiờn tin" ó cú 01 ng c nhn Bng khen ca UBND thnh ph H Ni + Vi phong tro vit sỏng kin kinh nghim: Cú 02 bn t gii B cp thnh ph, 13 bn t gii C cp Thnh ph, 29 bn t gii cp Huyn; + ó cú 04 tm gng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh c Chi b nh trng tuyờn dng v 01 ng c Huyn y Thanh Trỡ tng giy khen cú thnh tớch tiờu biu Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh; + Trong phong tro Gii vic trng m vic nh Cụ giỏo ngi m hin ó cú 10 ng t danh hiu cp trng v 01 ng t danh hiu cp huyn v cp thnh ph; + Tng kt nm thc hin phong tro "Nh trng húa, Nh giỏo mu mc, hc sinh lch" v nm phong tro Mi thy cụ giỏo l mt tm gng t hc v sỏng to ó cú 12 ng c th bỡnh chn xut sc cp trng, 03 ng t cp Huyn v 01 ng c S Giỏo dc v o to tng giy khen - Cỏc thnh tớch tiờu biu ca th: 31 + c y ban nhõn dõn huyn Thanh Trỡ tng giy khen cú thnh tớch xut sc phong tro t chc "Hi thi giỏo viờn gii" giai on 2001 2010 + Phong tro ngh, th dc th thao: Cú 03 gii Nht, 02 gii Nhỡ ngh "Mng ng - Mng Xuõn"; 02 gii Nhỡ thi u th dc th thao ngnh t chc; 05 gii Nht "Hi khe mng non" cp huyn; nm liờn tc t "Tiờn tin Xut sc" cp Thnh ph cụng tỏc th dc th thao; Ngoi i ngh ca nh trng ó tham gia nhiu bui biu din ngh xó, huyn v ngnh t chc + Phong tro xõy dng "Trng hc thõn thin - Hc sinh tớch cc" c thc hin sụi ni ó c S Giỏo dc v o to H Ni chng nhn danh hiu "Trng hc thõn thin - Hc sinh tớch cc" cp Thnh ph nm 2010 + Cụng on v Chi on nm liên tục t danh hiu "Vng mnh xut sc Năm học 2011 - 2012 Công đoàn đợc nhận Bằng khen LĐLĐ thành phố Hà Nội + Chi b liên tục t danh hiu "Trong sch vng mnh tiờu biu" + Đợc UBND Huyện Thanh trì tặng giấy khen "Có thành tích xuất sắc hội thi giáo viên dạy giỏi" giai đoạn 2001 - 2010 + Năm học 2008-2009 đạt Tập thể Lao động Tiên tiến cấp Huyện + 04 năm liên tục (từ NH 2009 - 2010 đến NH: 2012 - 2013) đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Thành phố + Năm 2009, 2010 đợc UBND huyện chứng nhận danh hiệu "Tập Thể Tốt" + Năm 2012 đợc Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen + Năm 2013 đợc nhận Bằng khen Thủ tớng Chính phủ 32 C KT LUN I KT LUN: ng v Nh nc ta rt quan tõm n s nghip giỏo dc mm non vỡ Giỏo dc mm non gi vai trũ rt quan trng h thng giỏo dc quc dõn Bi vy ng v Nh nc ó nhng chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc mm non giai on mi nhm nõng cao cht lng chm súc, nuụi dng giỏo dc tr to c s cho tr phỏt trin ton din thc hin tt nhim v chớnh tr m ng v nhõn dõn tin tng giao phú Trc ht mi CB - GV - NV cn nhn thc rừ v nờu cao tinh thn trỏch nhim trc nhim v ln lao ú l o to mt th h tng lai cho t nc, nh hng tt cỏc k hoch, nhim v trờn giao Xõy dng tiờu thi ua phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca n v Hn ht Hiu trng cựng vi Cụng on cn phi sỏt ng viờn nhng gng tt, kp thi giỳp nhng on viờn cú nhng iu kin khú khn cuc sng i thng v thiu sút nhim v c giao, to c hi cho h thc hin tt nhim v ca mỡnh Cú nh vy thỡ cỏc hot ng phong tro mi thc s gn bú cụng vic chung 33 to s hi hũa cỏc hot ng, to c s on kt thng nht ni b cựng thc hin xut sc nhim v nm hc Bn thõn tụi tin tng rng thi gian tip theo di s lónh o ca ng v Nh nc, cỏc cp, cỏc ngnh, v s phi hp cht ch gia Hiu trng vi Cụng on trng cựng vi s phn u n lc ca bn thõn v s ng tõm nht trớ cao ca th CB - GV - NV trng mm non A xó T Hip s phn u thc hin tt cỏc phong tro thi ua v ginh nhiu danh hiu cao hn cỏc nm hc tip theo II BI HC KINH NGHIM: Trong quỏ trỡnh thc hin ti ny bn thõn tụi ó rỳt c bi hc kinh nghim nh sau: - Hiu trng v Cụng on c s u xỏc nh c trỏch nhim cụng vic, cng nh luụn phi cú gii phỏp sỏng to v on kt ng thun phi hp - Bu khụng khớ s phm nh trng phi luụn m m vui v - Ngi Hiu trng v Ch tch Cụng on phi cú trỡnh chuyờn mụn nghip v vng vng cú nng lc cụng tỏc qun lý Hai bờn cú cựng mc ớch lý tng thỡ hiu qu cụng vic s cao - Bit hp v ng cỏc on th, CB - GV - NV tớch cc tham gia cỏc hot ng nh trng mt cỏch t nguyn, t giỏc vỡ mc ớch chung - K hoch thc hin v bin phỏp phi hp phi mang tớnh thc tin cao v phi luụn c kim tra, giỏm sỏt cht ch chi tit tng cụng vic - Ni dung thi ua phi phự hp vi yờu cu thc t ca Ch trng chung v phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca nh trng v a phng - Xõy dng tt c qu khen thng, quan tõm chm lo ti i ng v tinh thn v vt cht tt thỡ s gúp phn ng viờn c v cỏc cỏ nhõn thc hin tt cỏc phong tro thi ua - Linh hot bit dng khai thỏc tt cỏc ngn ni lc v ngoi lc phc v cho cỏc phong tro ca nh trng 34 - Tớnh nghiờm tỳc v dỏm chu trỏch nhim ca mi bờn lm vic thỡ chc chn s khc phc nhng thiu sút kp thi III KHUYN NGH: Qua thc t v cụng tỏc phi hp thc hin cụng tỏc thi ua v cỏc phong tro qun chỳng nh trng tụi cú khuyn ngh nh sau: - i vi Cụng on ngnh: Cn m lp bi dng di hn cho cỏn b cụng on c s m ng nhim v tỡnh hỡnh mi Thng xuyờn m lp bi dng v nghip v tra cho cỏn b tra ca nh trng c hc v nm vng cỏc quy nh v tin hnh cỏc cụng vic c thun li - i vi Cụng on c s: Thng xuyờn phi hp vi cỏc t chc nh trng thỡ hiu qu ca phong tro thi ua s cao - i vi i ng CB - GV - NV phi bit phỏt huy ni lc, nhit tỡnh, tớch cc tham gia vo cỏc phong tro thi ua - ngh cỏc cp xột duyt ph bin rng rói cỏc ti sỏng kin kinh nghim t kt qu cao kinh nghim c ng dng thc t Rt mong s úng gúp ý kin ca cỏc cp lónh o cng nh Hi ng xột duyt sỏng kin kinh nghim cỏc cp gúp ý, b sung cho tụi tụi vng vng hn cụng tỏc phi hp vi Cụng on t chc cỏc phong tro thi ua cỏc nm tip theo Xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 18 thỏng nm 2014 Xỏc nhn ca th trng n v Tụi xin cam kt õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit 35 Nguyn Th Lan TI LIU THAM KHO iu l trng mm non nm 2008 iu l Cụng on inh Vn Vang Mt s qun lý trng mm non Trng i hc S phm H Ni, 2013 S tay cụng tỏc nh trng NXB H Ni, 2008 36 MC LC 37 Trang A T VN B GII QUYT VN I C s lý lun II C s thc tin Mụ t thc trng Thun li Khú khn III Cỏc bin phỏp Bin phỏp 1: Phi hp xõy dng k hoch Bin phỏp 2: Phi hp t chc Hi ngh "Cỏn b - Giỏo 5 6 7 viờn - Nhõn viờn" u nm hc Bin phỏp 3: Phi hp t chc cỏc phong tro thi ua "Hai tt" Bin phỏp 4: Phi hp thc hin cỏc phong tro qun 12 chỳng Bin phỏp 5: Phi hp chm lo i sng vt cht, tinh 15 thn cho i ng Bin phỏp 6: Phi hp xõy dng bu khụng khớ s phm 19 m m IV Kt qu t c 21 C KT LUN I Kt lun chung II Bi hc kinh nghim III Khuyn ngh 23 23 23 24 TI LIU THAM KHO 25 MC LC 26 38 39 ... hợp với công đoàn sở để tổ chức thi đua thực kế hoạch năm học phong trào thi đua quần chúng trường mầm non A xã Tứ Hiệp * Đối tượng nghiên cứu: - Công tác phối hợp Hiệu trưởng Công đoàn sở để tổ. .. trường mầm non A xã Tứ Hiệp – Thanh Trì * Mục đích đề tài: - Đánh giá thực trạng công tác thi đua phong trào thi đua quần chúng trường mầm non A xã Tứ Hiệp - Tìm biện pháp Hiệu trưởng phối hợp. .. để tổ chức thi đua thực kế hoạch năm học phong trào thi đua quần chúng trường mầm non A xã Tứ Hiệp * Phạm vi áp dụng: - Với nhà trường Công đoàn trường mầm non A xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì từ
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiên kinh nghiệm hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng ở trường mầm non a xã tứ hiệp – thanh trì , sáng kiên kinh nghiệm hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng ở trường mầm non a xã tứ hiệp – thanh trì , sáng kiên kinh nghiệm hiệu trưởng phối hợp với công đoàn để tổ chức thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng ở trường mầm non a xã tứ hiệp – thanh trì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay