Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ lớp mẫu giáo lớn a1 trường mầm non a tứ hiệp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu

56 158 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:46

Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng T VN Bin i khớ hu trỏi t l s thay i ca h thng khớ hu gm khớ quyn, thu quyn, sinh quyn, thch quyn hin ti v tng lai bi cỏc nguyờn nhõn t nhiờn v nhõn to Nguyờn nhõn chớnh lm bin i khớ hu trỏi t l s gia tng cỏc hot ng to cỏc cht thi khớ nh kớnh, cỏc hot ng khai thỏc quỏ mc cỏc b hp th v b cha khớ nh kớnh nh sinh khi, rng, cỏc h sinh thỏi bin, ven b v t lin khỏc Bin i khớ hu din trờn phm vi ton cu, tỏc ng n tt c cỏc chõu lc, nh hng n tt c cỏc lnh vc ca s sng (ng vt, thc vt, a dng sinh hc, cnh quan, mụi trng sng ) Bin i khớ hu din mt thi gian di v l mt thc t khụng th xúa b nú Vỡ vy hiu bit v bin i khớ hu, t ú ngi cú nhng k nng phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu tr thnh mt cp bỏch cú tớnh chin lc ton cu v l cú tớnh xó hi sõu sc cn c giỏo dc cho ngi t tui th Ngy giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca nhng bin i khớ hu ó tr thnh mt quan trng vic o to th h tr cỏc trng hc v c quan tõm t bc hc u tiờn - giỏo dc mm non Thc t thi gian gn õy B giỏo dc v o to, S Giỏo dc v o to H Ni, Phũng Giỏo dc v o to huyn Thanh Trỡ ó rt quan tõm n ny, ó phỏt hnh cỏc cun ti liu, ng cỏc bi vit cỏc quyn hng dn giỏo viờn cỏch giỏo dc tr phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu.V c bit k hoch nhim v nm hc 2012 2013 ca S Giỏo dc v o to H Ni, Phũng Giỏo dc v o to huyn Thanh Trỡ, Trng mm non A T Hip u xỏc nh vic giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu l mt nhng nhim v giỏo dc ca ngi giỏo viờn i vi trng mm non A T Hip, t u nm hc xõy dng phiờn ch chng trỡnh thỡ ni dung giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu c Ban giỏm hiu nh trng ch o giỏo viờn thc hin theo hng tớch hp vo cỏc ni dung hot ng chm súc v giỏo dc tr hng ngy Tuy nhiờn, tr lp tụi ph trỏch Mc dự cỏc chỏu ó cú nhng nhn thc c bn v cỏc hin tng ca thi tit (bóo, ma dụng, nng núng, sột, lc, ma ỏ); cỏc chỏu bit thc hin mt s hnh vi tt nh: chm súc cõy, vt rỏc ỳng ni quy nh, tit kim ncNhng nhng nhn thc sõu xa hn thỡ cỏc chỏu cha cú nh: hiu bit v mt s du hiu c bn ca bin i khớ hu; nh hng v hu qu ca bin i khớ hu i vi ngi v mụi trng; cỏch phũng nga, ng phú, thớch nghi vi bin i khớ hu Bờn cnh ú, õy l mt ni dung mi ũi hi ngi giỏo viờn phi nghiờn cu tỡm tũi, tớch cc, khộo lộo lng nghộp cỏc hot ng chm súc giỏo dc tr mi mang li hiu qu cao Tuy nhiờn cỏc bn ng nghip ca tụi cũn e ngi v ni dung ny, ụi cú lng ghộp vo cỏc hot ng chm súc, giỏo dc tr nhng mi ch i khỏi qua loa cha mang li hiu qu cao Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng L mt giỏo viờn tr, cú lũng say mờ nhit huyt vi ngh, vi mong mun giỳp cho 100% tr lp mỡnh cú nhng hiu bit c bn v bin i khớ hu nh hng n mụi trng, cuc sng v cú nhng k nng phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu, tụi ó luụn bn khon, trn tr, tỡm cỏc bin phỏp thc hin hiu qu Qua mt nm tớch cc nghiờn cu, ỏp dng cỏc bin phỏp hu hiu, tr lp tụi ó c nõng cao tm hiu bit v cú nhng k nng phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu Do ú tụi xin mnh dn trao i cựng ch em ng nghip di dng ti sỏng kin kinh nghim: Kinh nghim giỏo dc tr lp mu giỏo ln A1 trng mm non A T Hip phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu - Mc ớch ca ti: + ỏnh giỏ thc trng s nhn thc ca tr v mt s du hiu c bn ca bin i khớ hu nh hng n mụi trng v cuc sng xung quanh tr + Tỡm cỏc bin phỏp giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu - i tng nghiờn cu: Cỏc bin phỏp giỏo dc tr mu giỏo ln cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu - Phm vi ỏp dng: Lp mu giỏo ln A1 trng mm non A xó T Hip - Thanh Trỡ - H Ni, nm hc 2012-2013 Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng GII QUYT VN 1- C S Lí LUN: Vit Nam nm vựng nhit i giú mựa, l mt nm bóo ca khu vc Chõu - Thỏi Bỡnh Dng, thng xuyờn phi i mt vi nhiu loi hỡnh thiờn tai, c bit l l v bóo Do tỏc ng ca bin i khớ hu ton cu, nc ta nm nhúm chu nh hng nhiu nht ca nc bin dõng v cỏc tỏc ng khỏc lm cho thiờn tai ngy cng gia tng.Trong cỏc i tng chu nh hng ca s bin i khớ hu thỡ tr em l ngi chu hu qu nng n nht, vỡ chỳng cũn non nt v th lc, nhn thc v kh nng thớch ng S phỏt trin ca tr s b nh hng khụng c m bo cỏc iu kin v sc khe, vui chi, hc hnh.Vỡ vy cú th núi bin i khớ hu s tỏc ng bt li ti vic thc hin cỏc quyn c bn ca tr em bao gm c quyn sinh tn, quyn phỏt trin, quyn bo v, quyn tham gia Kh nng thớch ng vi bin i khớ hu nh th no quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi núi chung v thc hin quyn tr em núi riờng l mt bi toỏn khú ang t nhiu cõu hi cho cỏc quc gia trờn ton th gii, ú cú c Vit Nam Nu khụng gii quyt tt ny, bin i khớ hu cú th phỏ hy thnh qu ca hng chc nm v bo v chm súc v giỏo dc tr em ca t nc ta.Trc nguy c bin i khớ hu gõy ra, kh nng thớch ng tt nht v cng l gii phỏp hng u l cn nõng cao nhn thc ca ngi dõn, cng ng xó hi vic bo v mụi trng, t ngi ln n tr em phi ý thc c nguy c v tỏc ng cng nh nguyờn nhõn dn n bin i khớ hu, t ú cú nhng hnh ng thit thc bo v mụi trng, bo v cỏc ngun ti nguyờn, nng lng Giỏo dc tr mm non v bin i khớ hu l cung cp cho tr nhng hiu bit ban u nh hng ca bin i khớ hu i vi mụi trng v cuc sng xung quanh tr T ú tr bit cỏch sng tớch cc vi mụi trng, cú k nng ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu nhm m bo s phỏt trin lnh mnh v c th v trớ tu Ni dung giỏo dc tr v phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu nh trng mm non: - Giỏo dc tr nhn bit cỏc hin tng thi tit, v nguy c ca ma bóo, l lt, hn hỏn, ng t, nỳi la, st l t, lc, sột, chp, nng núng, - Giỏo dc tr nhn bit vt v ni nguy him: Nhn bit kớ hiu ni nguy him, khụng t mỡnh n gn ni cha nc, k c xụ nc, chu nc, ging nc, ao, h, cm in v nhng thit b in; khụng nghch la, bao diờm, bt la; bit gi ngi ln gp nguy him, bit t bo v sc khe v tớnh mng ca mỡnh khụng cú c s giỳp ca ngi ln nh: chy nhanh tỡm ni trỳ n an ton, tỡm cỏc vt dng cú th che chn cho c th - Thc hin nhng yờu cu, hng dn ca ngi ln cú thm thiờn tai - Hỡnh thnh tr k nng t bo v mỡnh: Bỡnh tnh, khụng hong lon; khụng c t ý nh hoc ni s tỏn; bit tỡm ni trỳ n an ton: Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng khụng trỳ ma di cõy to, hoc lu quỏn tr tri; mc m tri giỏ lnh Khi thy du hiu ma ỏ thỡ tỡm cỏch che u v thõn th Phũng trỏnh l quột (khụng i hc, i chi mt mỡnh gn sụng sui, khe nỳi ), mc ỏo phao i trờn thuyn, bi, khỏt nc:ung nc un sụi - Hỡnh thnh tr ý thc gi gỡn VS cỏ nhõn (n ung v sinh: tay trc n, sau i v sinh, thc hin n chớn, ung sụi) - Hỡnh thnh tr ý thc gi gỡn bo v mụi trng, tit kim in nc, bo v ngun nc, cõy xanh Cỏc ni dung trờn cú th tin hnh giỏo dc tr cỏc hot ng hc v cỏc hot ng hng ngy, mi lỳc mi ni, nhng tỡnh hung, thi im thớch hp C S THC TIN: 2.1 Mụ t thc trng: - Trng mm non A xó T Hip nm trờn a bn thụn Cng Ngụ xó T Hip huyn Thanh Trỡ ngoi thnh H Ni L ngụi trng t chun quc gia mc 1, nm liờn tc t danh hiu th lao ng xut sc cp thnh ph Ngụi trng cú khung cnh s phm p, sõn chi rng rói, sch s Trng c xõy tng, phũng lp rng rói, c u t nhiu dựng, chi v c s vt cht phc v chm súc giỏo dc tr, cỏc trang thit b thc hin cụng tỏc cu h, cu nn, cu tr xy thm ho, thiờn tai, dựng chm súc bo v mụi trng ca lp, ca trng cng c u t tng i y - Nm hc 2012-2013 tụi c Ban giỏm hiu trng mm non A xó T Hip phõn cụng ph trỏch lp mu giỏo ln A1 ( 5-6 tui) ti khu Cng Ngụ Lp cú cụ giỏo, bn thõn tụi ó tt nghip i hc s phm mm non, cụ giỏo cựng lp cng ang theo hc lp i hc s phm mm non - Lp mu giỏo ln A1 trng mm non A xó T Hip cú tng s 68 chỏu, ú cú 32 chỏu gỏi v 36 chỏu trai - Ph huynh ca tr rt nhit tỡnh Vi tỡnh hỡnh thc trng nh trờn quỏ trỡnh thc hin ti, tụi ó gp mt s thun li v khú khn nh sau: 2.2 iu kin thun li : - Bn thõn tụi l mt giỏo viờn tr luụn nhit tỡnh tõm huyt vi ngh, ham hc hi, trau di kin thc, cú trỡnh nghip v, chuyờn mụn vng vng - 100% tr ỳng tui 5-6 tui, 100% tr ó hc qua lp mu giỏo bộ, mu giỏo nh nờn rt cú ý thc v n np hc tp, vui chi, v sinh - Lp rng rói, thoỏng mỏt, y c s vt cht Nh trng u t dựng chi, trang thit b tng i y cho c cụ v tr phc v cho cỏc hot ng chm súc giỏo dc tr v cỏc hot ng bo v mụi trng - Nhiu ph huynh tr rt nhit tỡnh quan tõm ti vic hc ca cỏc con, úng gúp nhiu cõy xanh, nguyờn vt liu ph thi ó qua s dng cho lp 2.3 iu kin khú khn: - S s tr ca lp rt ụng 68 chỏu nờn cũn gp khú khn t chc cỏc hot ng Bờn cnh ú lp cú nhiu tr trai rt hiu ng nờn vic a tr vo Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng n np cũn rt khú khn Nhiu tr l em ca cỏc gia ỡnh cỏc tnh khỏc n tm trỳ lm n sinh sng nờn mc nhn thc ca tr khụng ng u Tuy cỏc chỏu ó cú nhng nhn thc c bn v cỏc hin tng ca thi tit (bóo, ma dụng, nng núng, sột, lc, ma ỏ); cỏc chỏu bit thc hin mt s hnh vi tt nh: chm súc cõy, vt rỏc ỳng ni quy nh, tit kim ncNhng nhng nhn thc sõu xa hn thỡ cỏc chỏu cha cú nh: hiu bit v mt s du hiu c bn ca bin i khớ hu; nh hng v hu qu ca bin i khớ hu i vi ngi v mụi trng; nhng k nng, hnh vi phũng nga, ng phú, thớch nghi vi bin i khớ hu - Bn thõn cỏc giỏo viờn ca lp tui ngh cũn ớt nờn cha cú c nhiu kinh nghim v giỏo dc tr phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu - C s vt cht, trang thit b phc v cho ging dy, chm súc giỏo dc tr c u t y nhiờn nhiu cha ỏp ng theo yờu cu v iu kin v mụi trng chm súc v giỏo dc tr - Mt s ph huynh tr lm ngh t do, buụn bỏn, bn nhiu cụng vic nờn nhiu cũn cha quan tõm chỳ trng n vic hc ca tr S phi hp cựng cụ giỏo rốn n np cho tr nh cũn hn ch - Mt khỏc, ni dung giỏo dc phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu trng mm non khụng c xõy dng theo chng trỡnh giỏo dc riờng l m c lng ghộp vo cỏc ni dung ca chng trỡnh chm súc giỏo dc tr Bờn cnh ú cỏc ti liu v giỏo dc phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu cho tr mm non cũn ớt, nờn giỏo viờn chỳng tụi cú ớt ti liu tham kho v hc Xut phỏt t nhng thun li v khú khn trờn, bn thõn tụi ó trn tr suy ngh tỡm nhng bin phỏp giỏo dc tr phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu Bc u ó thu c nhng kt qu ỏng khớch l trờn tr Sau õy tụi xin trỡnh by mt s bin phỏp m tụi ó ỏp dng cú hiu qu CC BIN PHP: 3.1 Bin phỏp 1: Kho sỏt, ỏnh giỏ tr * nm c mc nhn thc ca tr v mt s du hiu ban u ca bin i khớ hu nh hng n mụi trng v cuc sng xung quanh tr v cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu Nờn t u nm hc (thỏng 9) giỏo viờn phi tin hnh ỏnh giỏ cht lng hc sinh u nm T ú giỏo viờn s t xõy dng cho mỡnh nhng k hoch c th giỏo dc tr nm hc v tỡm nhng phng phỏp, bin phỏp phự hp nht lng ghộp tớch hp giỏo dc cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu vo cỏc ni dung ca chng trỡnh chm súc, giỏo dc tr Nhm bi dng, giỏo dc kp thi cho nhng tr cũn yu kộm * Cỏch lm: T tun thỏng nm 2012 tụi v cỏc giỏo viờn cựng lp ó chia s tr lp thnh nhúm, mi cụ s chu trỏch nhim theo dừi, ỏnh giỏ, kho sỏt cht lng ca nhúm tr m mỡnh ph trỏch ỏnh giỏ mc Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng nhn thc ca tr v mt s du hiu ban u v nh hng, hu qu ca bin i khớ hu n mụi trng v cuc sng xung quanh tr v cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu Tụi v cỏc giỏo viờn cựng lp ó xõy dng nờn h thng cỏc cõu hi, t cỏc tỡnh hung, t chc mt s hot ng quan sỏt, lao ng, chi, tham quan, tri nghim cho tr tham gia Thụng qua kt qu ca cỏc hot ng ú m tụi v giỏo viờn cựng lp ó ỏnh giỏ c mc nhn thc ca tr v nh hng, hu qu ca bin i khớ hu cng nh cỏc k nng phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu Kt qu ỏnh giỏ ca tr c ghi vo bng ỏnh giỏ riờng ca mi tr vi cỏc tiờu cn t cho tr mm non Sau õy tụi xin minh ho bng ỏnh giỏ mc nhn thc ca tr lp mỡnh: BNG NH GI MC NHN THC V BIN I KH HU ( LA TUI MU GIO LN -6 TUI) H v tờn tr: Ngy sinh: Hc sinh lp: Trng mm non : TT MC TIấU GIO DC TR V BIN I KH HU T CHA T V KIN THC - Tr cú nhng hiu bit v mt s du hiu ban u v nh hng, hu qu ca bin i khớ hu n mụi trng, n cuc sng xung quanh - Tr cú nhng hiu bit n gin v mt s loi hỡnh thiờn tai, thm ho nh: bóo, l, ma dụng, sột, lc, ma ỏ, hn hỏn, hon, nng núng v du hiu nhn bit cỏc hin tng ú sp xy - Tr cú nhng kin thc ban u v mi quan h ca ng võt, thc vt v ngi vi mụi trng sng tr bit giao tip, yờu thng nhng ngi gn gi quanh mỡnh, bit cỏch chm súc bo v cõy ci, bo v vt quanh ni mỡnh , bo v mụi trng, tit kim cỏc ngun nng lng Cú ý thc nhc nh mi ngi xung quanh cựng thc hin - Tr cú nhng kin thc n gin v c th, cỏch chm súc gi gỡn sc kho ca bn thõn Bit trỏnh nhng ni nguy him, bit t bo v mỡnh xy thm thiờn tai - Bit chp nhn thc t, khụng hong s v thớch nghi vi iu kin sng hin ti V K NNG, HNH VI - Cú thúi quen sng gn gng, ngn np, v sinh cỏ Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm 10 11 Nguyễn Thị Thu Hằng nhõn, v sinh mụi trng sch s - Tớch cc tham gia cỏc hot ng gi gỡn, bo v mụi trng, trng, lp hc, gia ỡnh, ni nh: tham gia chm súc vt nuụi, cõy trng , v sinh cỏ nhõn, v sinh nh ca gia ỡnh, trng, lp hc vi nhng cụng vic va sc vi tr - Tit kim, chia s v hp tỏc vi bn bố v nhng ngi xung quanh - Cú thúi quen tit kim cỏc ngun nng lng: Tit kim nc, tit kin in - Cú phn ng vi hnh vi ca ngi lm bn mụi trng v phỏ hoi mụi trng nh; vt rỏc ba bói, cht cõy, hỏi hoa, gim lờn c, bn, git ng vt, lm n - Cú mt s k nng, hnh vi t bo v, chm súc bn thõn nh: Chy ni nguy him ( khụng trỳ di gc cõy to co sm sột, khụng chi gn ca s cú ma to, cú sột, khụng chi ngoi sõn cú ma ỏ, bit tỡm ch trỳ v dựng vt che chn bo v c th, khụng chi gn h ao sụng sui) Bit kờu cu Bit bi Cú thúi quen t phc v sinh hot cỏc nhõn Cú thúi quen che chn bo v cho c th ( i m, eo kớnh, khu trang, mc quan ỏo chng nng, mc m tri rột ) V THI , TèNH CM 12 13 14 - Yờu thớch v gn gi vi thiờn nhiờn - Dng cm, khụng hong s trc nhng thm thiờn tai - Quan tõm n cỏc v mụi trng ca trng, lp hc, gia ỡnh; Tớch cc tham gia vo cỏc hot ng bo v mụi trng nh: V sinh thõn th, sp xp dựng, chi, g gỡn lp hc sch s, chm súc vt nuụi, cõy trng, thu gom lỏ, rỏc thi sõn trng TNG T Hip, ngy .thỏng nm Giỏo viờn ỏnh giỏ ( Kớ tờn) Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng * Kt qu t c: Sau tin hnh kho sỏt, ỏnh giỏ cht lng hc sinh u nm Kt qu ỏnh giỏ mc nhn thc ca tr v mt s du hiu ban u nh hng, hu qu ca bin i khớ hu n mụi trng, cuc sng xung quanh tr v cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu, ó c tng hp t cỏc bng ỏnh giỏ cỏ nhõn tng tr nh sau: KT QU NH GI MC NHN THC CA TR LP MU GIO LN A1 - TRNG MM NON A X T HIP ( THNG 9/ 2012) Mc tiờu S tr 68 chỏu 100 % V KIN THC 27 39.7 C 41 60.3 V K NNG HNH VI 31 45.6 C 37 54.4 V THI TèNH CM 30 44.1 C 38 55.9 3.2 Bin phỏp 2: Su tm cỏc bi th, bi hỏt, cõu chuyn, trũ chi dõn gian, cỏc thớ nghim khoa hc cú ni dung giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu * Cỏc bi th, bi hỏt, ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng, trũ chi, cõu chuyn cú ni dung gn gi, d nh, phự hp vi tr Vỡ vy tr c hc nhng kin thc, k nng m li thụng qua cỏc bi hỏt, bi th, ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng, cõu chuyn, trũ chi thỡ tr rt thớch, hng thỳ Thụng qua cỏc bi hỏt, bi th, cõu chuyn, ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng, trũ chi tr s d dng tip thu kin thc mt cỏch nh nhng v nh rt lõu T ú s tr thnh mt tim thc n sõu ý thc ca tr * Cỏch lm: Tụi su tm cỏc bi hỏt cú ni dung giỏo dc bo v mụi trng cỏc tuyn bi hỏt dnh cho tr mm non Ngoi tụi s dng nhc ca mt s bi hỏt t li mi cho bi hỏt ú cú ni dung giỏo dc v thi tit v bo v mụi trng Cỏc bi th, ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng, cõu chuyn, trũ chi tụi cng su tm cỏc quyn tuyn chn trũ chi, bi hỏt, th ca, truyn, cõu Cú nhng trũ chi, tụi da trờn li ca cỏc trũ chi dõn gian t li mi cho trũ chi ú cú ni dung giỏo dc v thi tit v bo v mụi trng Bờn cnh ú, ngy cụng ngh thụng tin hin i cp nht thng xuyờn Nờn tụi cng su tm c mt s cõu chuyn, bi hỏt trờn mng * Kt qu t c: Tụi ó su tm v sỏng tỏc c nh sau: a ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng: Qua cỏc cõu ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng ny tr s hc c nhng kinh nghim v d bỏo thi tit m cỏc c ta ó ỳc kt qua hng trm nghỡn nm - S lng 20 cõu ( Ni dung cỏc cõu ng dao, ca dao, thnh ng, tc ng kốm theo phn ph lc 2.1) b Bi hỏt: - Em yờu cõy xanh: Hong Vn Yn - Bộ quột nh: H c Hu Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng - Khỏm tay: o Vit Hng - Hoa kt trỏi: Phm Th Su - Hong Th Lc - Ma ri: Dõn ca Xỏ - Ra chi hoa: Vn Tn - Cho tụi i lm ma vi: Hong H - Cú nhng ht nc ri: Su tm - Nhng ỏm mõy s k: Trớ Dng - Nhanh tay ct dn chi - Su tm: Bn i ht gi ri, nhanh tay ct chi, nh tay thụi bn nhộ, ct chi i no - Em i trng cõy - Su tm: No bn i mau n n õy Chỳng ta cuc t chỳng ta trng cõy Ri ngy mai cõy s ln nhanh Gúp sc ta bo v mụi trng - Cựng bo v mụi trng: Nhc nc ngoi, dch Jang Young Soog Tụi lm gỡ õy lm gỡ õy bo v mụi trng No cựng gúp sc thi ua ta cựng lm sch mụi trng Ta phõn loi rỏc bn i ri mi cho vo thựng Bn nh luụn luụn dựng li vt cú th dựng. c Th ca: - Nhng bi th chng trỡnh: + Chi ngoan: V Th Minh Tõm + Hoa kt trỏi: Thu H + Cõy dõy leo: Xuõn Tin + Th bụng b m: Su tm - Nhng bi th ngoi chng trỡnh: + Khụng vt rỏc ng: V Th Minh Tõm + Bộ quột rỏc: Hong Th Dõn + Ghi nh: Hong Th Dõn + Chuyn Bin: Trn Bớch H + Tõm s ca bc tng: Minh Hin su tm + Sõn trng em: Thu Phng su tm + V sinh mụi trng: Minh Chõu + Th nõu v th trng: Thu Phng su tm + Bộ t bo v sc khe: Minh Hin su tm + Bộ ngoan: Quang th San + Th ca bộ: Hong Th Dõn + Bộ ngoan: Minh Huyn su tm + Chuyn ca bn Bi: Hng Thu su tm + Ma: Trn ng Khoa + Cu vng: Xuõn Qunh + Nng bn mựa: Mai Anh c ( Ni dung cỏc bi th kốm theo phn ph lc 2.2) d Trũ chi: - Da vo nhp iu bi ng dao trũ chi dõn gian tụi ó t li mi mt s trũ chi dõn gian Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng + Ln cu vng: li t biờn + Dung dng dung d: li t biờn - Trũ chi v khớ hu v thi tit - Trũ chi: Nc bin dõng - Trũ chi: Phõn loi hnh vi nờn, khụng nờn - Trũ chi: Tri ma - Trũ chi: Ma to, ma nh - Trũ chi: Nhy qua sui nh - Trũ chi: Ai nhanh nht ( Ni dung cỏc trũ chi kem theo phn ph lc 2.3) e Cõu chuyn: Tụi ó sỏng tỏc mt s cõu chuyn k cho tr, nhm mc ớch giỏo dc tr bo v mụi trng gúp phn ng phú vi bin i khớ hu - Ch thc vt : + Truyn: Ni au ca lỏ (t sỏng tỏc) - Ch ng vt: + Truyn: Bn cỏ vng ỏng thng (t sỏng tỏc) - Ch trng mm non: + Truyn: chi ca (t sỏng tỏc) - Ch nc v cỏc hin tng thiờn nhiờn: + Con vt ri xung h nc (trong chng trỡnh) + Git nc tớ xớu ( Nguyn Linh) ( Ni dung cỏc cõu chuyn kốm theo phn ph lc 2.4) g Cỏc thớ nghim khoa hc: - Thớ nghim: Hu qu ca hiu ng nh kớnh: Giỏo dc tr bit bo v, ci thin mụi trng sng gúp phn lm gim hu qu ca bin i khớ hu - Thớ nghim: Chỡm v ni: Giỳp tr nhn bit c nhng vt no cú th giỳp tr ni c di nc ( Hỡnh nh minh phn ph lc 1) - Thớ nghim: Ti cú ma?: Giỳp tr nhn bit vũng tun hon ca nc v hiu ti li cú ma ( Hỡnh nh minh phn ph lc 1) - Thớ nghim: Nc ụ nhim: Tr hiu v ụ nhim nc v hc cỏch bo v mụi trng - Thớ nghim: Bộ lm sch nc: Tr hiu c cỏch lm cho ngun nc c sch - Thớ nghim: Lm cu vng: Tr hiu c vỡ sau ma li hay cú cu vng xut hin - Thớ nghim: Cỏi no núng hn: Giỏo dc tr mc trang phc phự hp thi tit - Thớ nghim: Kớnh lỳp: Giỏo dc tr cn thn chi vi kớnh lỳp, kớnh lỳp cú th hi t ỏnh sỏng v sc núng t mt tri gõy chỏy, hon ( Ni dung cỏc thớ nghim kốm theo phn ph lc 2.5) Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng chi xp gn Mi l ngoan Ct tht nh nhng Xỡ x xỡ xp - Trũ chi v thi tit v khớ hu: Giỳp tr nhn bit c im ca mt s hin tng thi tit + Khi cụ hụ: Ma nh => Tr lm ng tỏc gừ hai ngún tay tr vo ri núi to: Tớ tỏch, tớ tỏch + Khi cụ hụ: Giú to => Tr lm ng tỏc gi tay lờn cao, vy qua trỏi, qua phi ri núi to: o o, o o + Khi cụ hụ: Ma ln => Tr lm ng tỏc dm chõn ti ch v núi to: Lp bp, lp bp + Khi cụ hụ: Sm => Tr lm ng tỏc nm tay, gừ gừ xung bn v núi: ng ựng, ựng ựng + Khi cụ hụ: Sột => Tr lm ng tỏc xũe lũng bn tay gi phớa trc v núi to: ong ong + Giỏo viờn hoỏn i th t cỏc cõu hụ, cho tr phn ng theo hiu lnh - Trũ chi Nc bin dõng: Cung cp cho tr bit bin i khớ hu lm bng tan, nc bin dõng lờn lm ngp, mt ni sinh sng ca ngi v cỏc loi vt + Chia tr thnh cỏc nhúm t 5-8 tr Cụ phỏt cho mi nhúm mt t bỏo + Lut chi: Tt c tr ca mi nhúm phi ng dm chõn trờn t bỏo c thũ chõn ngoi vỡ xung quanh l bin, nu thũ chõn s b ngó xung bin + Cụ mi mt s tr lm trng ti, xem i no sng an ton t lin b thu hp nc bin dõng lờn + Cụ ln lt hụ: Bng ang tan, nc bin dõng len v lm ngp 1/4 t lin + Cho tr trng ti gp 1/4 t bỏo li v quan sỏt xem tr ca nhúm ú ng an ton trờn khu t cũn li + Cụ tip tc hụ nh trờn v cho tr trng ti gp bỏo li v quan sỏt tr ca cỏc nhúm ng an ton trờn khu t lin cũn li, i no cú bn thũ chõn ngoi trc s b thua cuc - Trũ chi: Phõn loi: Giỳp tr nhn bit v phõn bit cỏc hnh ng gúp phn gõy bin i khớ hu v cỏc hnh ng cú tỏc dng ng phú vi bin i khớ hu Tr bit c õu l hnh ng nờn hay khụng nờn + Cụ chun b sn cho mi i nhng hỡnh nh v hnh ng gúp phn gõy bin i khớ hu nh: t rng, cht phỏ rng, i ụ tụ, i xe mỏy, t rỏc t than, x khớ thi, cht phỏ rng v hỡnh nh v hnh ng cú tỏc dng ng phú vi bin i khớ hu nh: phõn loi rỏc, tỏi ch rỏc, tit kim in, i xe p, s dng cỏc phng tin cụng cng, dựng búng ốn compac + Cụ t yờu cu cho mi i: i tỡm hnh ng cú tỏc dng ng phú vi bin i khớ hu i tỡm hnh ng gõy bin i khớ hu + Cụ cho i thi ua tỡm cỏc hnh ng nờn lm v khụng nờn lm - Trũ chi: Tri ma Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 42 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng + Mc ớch: Luyn phn x nhanh cho tr + Chun b: Mt cỏi xc xụ, mt s gh xp hỡnh vũng cung, cỏi n cỏch cỏi 30- 40 cm, mi tr phi trn vo mt gc cõy Ai khụng tỡm c gc cõy phi ngoi mt ln chi + Cỏch chi: Mi cỏi gh l gc cõy Tr chi t hoc va i va hỏt: Tri nng, tri nng th i tm nng Khi cụ lnh: Tri ma v gừ trng dn dp thỡ tr phi chy nhanh tỡm cho mỡnh mt gc cõy trỳ ma (ngi vo gh) Ai chy chm khụng cú gc cõy phi ngoi mt ln chi - Trũ chi: Ma to, ma nh: + Mc ớch: Luyn phn x nhanh cho tr + Chun b: cỏi xc xụ + Cỏch chi: Tr ng phũng Khi nghe thy cụ gừ xc xụ to, dn, dp, kốm theo li núi: Ma to Tr phi chy nhanh ly tay che u Khi cụ gừ xc xụ nh, thong th v núi: Ma tnh Tr chy chm, b tay xung Khi cụ dng ting gừ thỡ tt c ỳng im ti ch.(cụ gừ lỳc nhanh, lỳc chm tr phn ng nhanh theo nhp) - Trũ chi: Nhy qua sui: + Mc ớch: Rốn luyn s khộo lộo, t tin, phn x nhanh ca tr + Chun b: V mt sui nh, cú chiu rng 35 40 cm Mt s bụng hoa bng nha + Cỏch chi: Mt bờn sui cỏc bụng hoa ri rỏc Cho tr i li nh nhng nhúm, nhy qua sui hỏi hao rng Khi nghe hiu lnh: nc l trn v Tr phi nhanh chúng nhy qua sui chy v nh Ai hỏi c nhiu hoa l ngi thng cuc, thua s phi hỏt hoc c th theo yờu cu 2.4 Cõu chuyn: Tụi ó sỏng tỏc mt s cõu chuyn k cho tr, nhm mc ớch giỏo dc tr bo v mụi trng gúp phn ng phú vi bin i khớ hu - Ch thc vt : Truyn: Ni au ca lỏ ( T sỏng tỏc) Cỏc bn , tụi l mt chic lỏ Tụi mc t cnh ca mt cõy rt to ln Hng ngy tụi mỡnh ún ỏnh nng mt tri lm cho mu sc ca tụi cng thờm xanh mỏt v tụi th rt nhiu khớ ụxi lm cho khụng khớ lnh Tụi rt vui vỡ hng ngy cú rt nhiu bn nh vui ựa di búng mỏt ca chỳng tụi Vy m mt hụm cú mt bn nh ó dựng mt chic gy rt di p vo tụi v cỏc bn ca tụi, lm cho chỳng tụi b rỏch ht c Tụi khụng cũn l mt chic lỏ xinh p nh ngy no na Tụi cm thy rt bun vỡ cú mt s bn nh ó khụng bit yờu quý, bo v chỳng tụi Mt thi gian sau tụi v cỏc bn ca tụi Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 43 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng ó b hộo ht v rng xung Th l cỏc bn nh khụng cũn búng mỏt vui chi na Cỏc bn tụi rt mong cỏc bn hóy yờu quý chỳng tụi, hóy chm súc v bo v chỳng tụi vỡ chỳng tụi gúp phn rt ln lm cho mụi trng ca cỏc bn lnh y - Ch ng vt: Truyn: Bn cỏ vng ỏng thng (T sỏng tỏc) Chỳ cỏ vng xinh xn sng mt h nc rt xanh ca cụng viờn gia thnh ph Hng ngy cỏ vng tung tng bi li khp h ngm nhỡn cỏc bn nh vui chi cụng viờn Thnh thong vui quỏ cỏ vng li qung mỡnh lờn mt nc khin cỏc bn nh chi quanh h nhỡn thy rt thớch thỳ Nhng thi gian gn õy khụng cũn nhỡn thy cỏ vng na Sut ngy cỏ vng ch quanh qun mt gúc h, nú khụng cũn bi li tho thớch nh trc na Vỡ h cú rt nhiu rỏc thi nht l v bỏnh ko, tỳi ni lụng, rỏc thi nhng ngi i chi cụng viờn nộm xung h Mt ngy cỏ vng cm thy mỡnh khụng c kho, nú cm thy khú th quỏ Nú bit chc mỡnh khụng cũn sng c bao lõu na vỡ nc h ó b ụ nhim quỏ nng Th ri mt ngy cỏ vng cm thy mỡnh nh bng, ngi nú dn dn ni lờn mt nc, nhng nú khụng bi c na m ó vnh vin lỡa xa cuc i - Ch trng mm non: Truyn: chi ca ( T sỏng tỏc) Vo bui sỏng ngy th u tun cụ giỏo Hu Sao núi vi cỏc bn nh lp mu giỏo nh B1: Hụm l ngy th hai l ngy u tiờn ca mt tun mi, cỏc hóy cựng thi ua phn u chm ngoan hc gii cui tun c nhn phiu ngoan nhộ Cỏc bn nh cng phn võng li cụ giỏo Gi hot ng gúc hụm y cụ giỏo Hu Sao t chc cho cỏc bn nh lp B1 chi rt nhiu gúc chi No l gúc xõy dng, gúc ni tr, gúc gia ỡnh, gúc bỏn hng Sau nghe cụ Hu Sao gii thiu cỏc gúc chi v dn dũ mt s iu v quy nh v cỏc ni quy sau chi, cỏc bn nh ó cựng tho thun v t chn gúc chi cho mỡnh Gi chi hụm y cỏc bn chi rt vui v, on kt Khi sp kt thỳc gi chi cụ giỏo Hu Sao ó n tng nhúm chi ca cỏc bn nhn xột v nhc nh cỏc bn nh ct dn chi gn gng Nhng cỏc bn nh cỏc nhúm chi khỏc ang ct dn chi ca nhúm mỡnh thỡ gúc xõy dng bn Cỳn Bụng ó khụng cựng cỏc bn ct dn chi m dựng chõn ỏ vo chi, lm chi bn tung khp lp Mốo Vng thy vy lin nhc nh Cỳn Bụng nhng Cỳn Bụng ó khụng nghe bn m cũn núi li rng: Khụng phi chi ca t thỡ t khụng ct Cụ Hu Sao thy vy lin n bờn cỏc bn v nhc nh: Cỏc ! chi lp l dnh cho tt c cỏc bn nh lp chỳng ta Nu cỏc bit gi gỡn chi thỡ chỳng ta s cú nhiu chi cựng chi vi nhau, cũn nu khụng bit gi gỡn thỡ chi s nhanh hng v cỏc s khụng cũn chi chi n lp na Cỏc thy cú ỳng khụng no? Tt c cỏc bn nh u võng d ng ý, nhng Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 44 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng ch cú bn Cỳn Bụng l khụng núi gỡ m ch cỳi mt xung Cụ giỏo Hu Sao nh nhng cm tay Cỳn Bụng lờn v núi: Cỳn Bụng thy cụ núi cú ỳng khụng? Bn Cỳn Bụng ngng ngựng khoanh tay trc ngc, ngng mt lờn v núi: Tha cụ bit li ri , t ln sau s khụng lm nh th na ! Cụ Hu Sao xoa u Cỳn Bụng v bo: Bn Cỳn Bụng ó bit nhn li th l tt, cỏc hóy cựng v tay ng viờn bn no Tt c cỏc bn nh cựng v tay v hụ to: chi l ca tt c chỳng mỡnh 2.5 Thớ nghim khoa hc: - Thớ nghim hu qu ca hiu ng nh kớnh: + Tụi cho tr gieo mi chỏu ht ging vo chu nh trc ngy t chc thớ nghim 4-5 ngy Sau 4-5 ngy ht ging ó ny mm mc thnh cõy non n ngy t chc thớ nghim tụi cung cp cho tr nhng kin thc n gin v hiu ng nh kớnh gõy nờn bin i khớ hu nh: T cỏc hot ng sinh hot ca ngi thi cỏc khớ c hi nh khúi ụ tụ, xe mỏy, khúi t cỏc ỏm chỏy, khúi bi t cỏc nh mỏy sn xut, lũ gch.Cỏc khớ thi ny s bao quanh ly trỏi t ca chỳng ta, lm cho trỏi t ca chỳng ta núng lờn gõy nờn bin i khớ hu + Lm thớ nghim: Tụi hng dn tr lm thớ nghim cựng cụ, cho tr dựng chic cc thy tinh ỳp lờn mt cõy non cũn mt cõy ko ỳp t c cõy non ngoi tri v cựng quan sỏt Ngy hụm sau tr s thy cõy non b ỳp cc thy tinh s b hộo i v ngó xung cũn cõy bờn cnh sng kho bỡnh thng + T kt qu quan sỏt nh trờn tụi s cho tr bit: Chic cc ỳp lờn cõy non cng nh khớ thi c hi bao quanh trỏi t ca chỳng ta Nu mi ngi khụng cú ý thc gi gỡn ci thin mụi trng thỡ tt c mi vt v ngi sng trờn trỏi t ny s nh cõy non - Thớ nghim: Chỡm v ni * Mc ớch yờu cu: Tr nhn tớnh cht chỡm ni ca nhng s vt cú trng lng khỏc * Chun b: Mt vi vt bng nha, mt vi vt bng st, bng ng (Nờn cú mt vi vt ging nhng lm t cht liu khỏc vi cỏc trng lng khỏc Vớ d: Mt cỏi thỡa bng nha v mt cỏi thỡa bng st), mt chu nc * Tin hnh: + t chu nc bờn cnh nhng vt ó chun b sn + Th nhng vt ni vo trc cho tr quan sỏt + Th vt chỡm vo tr nhn thy nú chỡm xung di mt nc + t cõu hi: Ti vt ny ni? Ti vt ny chỡm? - Thớ nghim: Ti cú ma? * Mc ớch yờu cu: Tr nhn bit vũng tun hon ca nc v hiu ti li cú ma * Chun b: Mt cc thy tinh, nc mi un sụi Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 45 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng * Tin hnh: + Dựng tm thy tinh y lờn ming cc nc mi un sụi, hi nc s bỏm vo tm thy tinh v ng thnh tng git + Giỏo viờn cho tr quan sỏt hi nc bỏm vo tm thy tinh, nc ng li thnh git, git nc s ri xung + Gii thớch cho tr hiu vũng tun hon ca nc v tr li cõu hi ti cú ma - Thớ nghim: Nc ụ nhim * Mc ớch yờu cu: Tr hiu v ụ nhim nc v hc c cỏch bo v mụi trng * Chun b: Hai chic cc, mt chic ng nc sch v mt chic ng gim Hai chic lỏ nh * Tin hnh: + Cho hai chic lỏ vo hai chic cc khỏc + a quan sỏt thy lỏ chic cc ng nc sch khụng cú gỡ thay i, cũn chic lỏ chic cc ng gim trụng khụng cũn ti mi * Gii thớch cho tr: Chớnh cht axit cú nc gim ó lm hộo lỏ cõy T ú, cho tr bit thờm nc ma cú cha cht axit nờn i ngoi tri ma, nht thit phi dựng ụ hoc ỏo ma che ma + Chỳ ý: Dy cho tr bit cỏch bo v mụi trng, khụng vt rỏc ba bói - Thớ nghim: Bộ lm nc sch * Mc ớch yờu cu: Trau di tr k nng quan sỏt, so sỏnh v hc cỏch lm sch nc * Chun b: bỡnh, t, cỏt, vi si (hoc vi ct tụng), dõy chun cao su * Tin hnh: + Cho tr nc vo mt chic bỡnh sch v cho thờm mt ớt t vo bỡnh ri khuy u + Giỳp tr tri mt ming vi si (hoc vi ct tụng) ph lờn ming ca mt cỏi bỡnh khỏc v c nh nú bng mt dõy chun cao su + mt lp cỏt vo lp vi cng trờn ming bỡnh + T t nc ln vi t bỡnh vo vi nc chy t vi xung bỡnh + Cho tr suy oỏn, lớ gii theo cỏch hiu ca tr + Cụ cú th gii thớch: Nc bỡnh th sch hn bỡnh trc l nc c lc qua cỏt - Thớ nghim: Lm cu vng: * Mc ớch yờu cu: Tr bit ỏnh sỏng i xuyờn qua nc (cht sut) * Chun b: + Mt cỏi chu, ming bỡa trng + Kớnh soi, kớnh lỳp * Tin hnh: Bc 1: + Chn ngy tri nng, nc y vo cỏi chu Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 46 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng + cỏi gng vo chu nc lm cho ỏnh sỏng mt tri ri vo gng Bc 2: + a ming bỡa trng trc cỏi gng v di chuyn nú cho n cu vng xut hin trờn tm bỡa (hoc iu chnh v trớ gng cho ỳng) Khi gng v tm bỡa ó ỳng v trớ, ta cú th dựng t sột gn cht cỏi gng li + Hi tr: Thy hỡnh gỡ trờn tm bỡa? Khi no thỡ mi cú cu vng? * Gii thớch: nh sỏng mt tri ri vo cỏi gng qua lp nc b tỏch thnh cỏc lung sỏng (cỏc mu), phn chiu ngc li lờn tm bỡa khin ta nhỡn thy hỡnh nh ging nh cu vng Bc 3: - Th thờm: kớnh lỳp vo gia gng v tm bỡa - Cho tr quan sỏt hin tng: cu vng bin mt * Gii thớch: ỏnh sỏng phn chiu lờn tm bỡa b chn bi kớnh lỳp to thnh mt lung sỏng trng (mt mu) nờn cu vng bin mt - Thớ nghim: Cỏi no núng hn? * Mc ớch yờu cu: Trau di úc quan sỏt, so sỏnh v phỏt trin kh nng suy lun, ngụn ng * Chun b: Hai hp bỡa cỏc tụng khụng cú np hai cc bng kim loi Mt t giy mu en v mt t giy mu trng * Tin hnh: + t mt cc kim loi vo mi hp + Ph lờn hp bng giy mu trng, hp ph giy mu en + t cac hp trc tip di ỏnh nng mt tri vi gi, cho tr d oỏn iu gỡ s xy vi cỏc cc + M cỏc hp v cho tr s vo cỏc cc kim loi hp + Cho tr gii thớch v hin tng (Cc hp no núng hn?) theo cỏch hiu ca tr Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 47 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng + Giỏo viờn cú th gii thớch: Mu en (mu m) hp th ỏnh sỏng v nhit nhiu hn, mu trng (mu sỏng) s phn nhit v ỏnh sỏng Vỡ vy m cc hp ph giy mu en s núng hn - Thớ nghim: Kớnh lỳp * Mc ớch yờu cu: Giỳp tr nhn bit tớnh cht hi t ỏnh sỏng v hi t nhit ca kớnh lỳp Tr bit c rng: dựng kớnh lỳp cú th t chỏy giy v lm núng chy b, sỏp * Chun b: Mt kớnh lỳp, mt t giy trng kh A3, mt t giy trng kh A4, mt t giy en, mt ming b (ming sỏp hoc phomat) * Tin hnh: + Dớnh ming giy mu en vo gia t giy A4, sau ú treo cng t giy lờn bc tng ri nng Dựng kớnh lỳp ri vo ming giy en Chỳ ý cho tr nhn thy im hi t ca ỏnh sỏng + T giy bc chỏy, ri xung t + Tri t giy rng xung mt sõn ri nng, t mt ming b hoc phomat vo gia t giy v dựng kớnh lỳp ri vo gúc ming b + Cho tr quan sỏt ming b, tr nhn thy ch kớnh lỳp ri vo, ming b b chy * Chỳ ý: Nhc nh tr cn thn chi vi kớnh lỳp: Kớnh lỳp cú th hi t ỏnh sỏng v sc núng t mt tri gõy chỏy; khụng dựng kớnh lỳp nhỡn v phớa mt tri vỡ ỏnh sỏng mt tri xuyờn qua kớnh lỳp cú th lm hng mt MT S GIO N LNG GHẫP NI DUNG GIO DC V BIN I KH HU: GIO N HOT NG KHM PH X HI ti: Trũ chuyn v ngh v sinh mụi trng Ch : Ngh nghip i tng: Mu giỏo ln Thi gian: 30 - 35 phỳt S tr: 30- 32 tr Giỏo viờn: Nguyn Th Thu Hng - Lp A1 Trng: Mm non A xó T Hip - Thanh Trỡ - H Ni Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 48 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng I MC CH- YấU CU: Kin thc: - Tr bit tờn gi, c im, trang phc, cụng vic, dng c ca ngh v sinh mụi trng - Tr bit xó hi cú rt nhiu ngh khỏc K nng: - Phỏt trin k nng quan sỏt, nhn xột v ghi nh cú ch ớch cho tr - Phỏt trin ngụn ng cho tr, tr tr li cỏc cõu hi ca cụ rừ rng, cõu - Phỏt trin k nng hp tỏc chi theo nhúm Thỏi : - Tr bit yờu quý, tụn trng cỏc bỏc cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng, tụn trng ngh nghip ca mi ngi - Tr bit gi gỡn v sinh mụi trng, vt rỏc ỳng ni quy nh II/ CHUN B: a im, i hỡnh: - a im: Trong lp - i hỡnh: Tr ngi thnh hỡnh ch U trờn thm dựng: - Mt on video quay ngh v sinh mụi trng - a hỡnh nh v ngh v sinh mụi trng: nh - Bng nhc khụng li ch ngh nghip - Tivi, u video, bỳt laze, i - Lụ tụ trang phc, dng c, sn phm ca mt s ngh ú cú ngh v sinh mụi trng cú gn xc dớnh - Bng to chia i tr gn kt qu chi trũ chi III CCH TIN HNH: Hoạt động cô n nh t chc, gõy hng thỳ: - Cho tr c th: Bộ lm bao nhiờu ngh - Trũ chuyn v bi th - Cụ c cõu : Ngh gỡ vt v v ờm Mi ngi yờn gic l em quột ng Chiu chiu gừ kng thu gom Sch ng, sch ph l em vui lũng l ngh gỡ? Ni dung chớnh: Trờng mầm non A Tứ Hiệp Hoạt động trẻ Lu ý - Tr c th - Tr lng nghe - Tr oỏn Trang 49 Sáng kiến kinh nghiệm * Trũ chuyn v ngh v sinh mụi trng: - Cụ cho tr xem mt on videoclip v ngh v sinh mụi trng: + Con bit gỡ v ngh v sinh mụi trng? => Cụ cho tr c núi v ngh v sinh mụi trng theo s hiu bit ca tr - Cụ cho tr quan sỏt hỡnh nh ngh v sinh mụi trng v trũ chuyn vi tr: + õy l ngh gỡ ? + Cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng mc trang phc nh th no? + Hng ngy cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng thng lm nhng cụng vic gỡ ? + Ngoi cỏc cụ bỏc lm ngh v sinh mụi trng cũn lm cỏc cụng vic gỡ khỏc? + Cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng cn nhng dng c gỡ lm vic ? + Ngh v sinh mụi trng cú li ớch nh th no? - Cụ khỏi quỏt li: Ngh v sinh mụi trng l mt ngh xó hi, cỏc bỏc cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng lm nhng cụng vic rt vt v ú l quột sch ng lng, ngừ xúm, thu gom rỏc thi, lm cho mụi trng sch * Giỏo dc tr: Cỏc phi luụn luụn kớnh trng cỏc bỏc, cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng, bit gi gỡn v sinh mụi trng, vt rỏc ỳng ni quy nh * ễn luyn, cng c: - Trũ chi 1: Bt chc to dỏng + Cỏch chi: Cụ cho tr i vũng trũn v tay, hỏt bi hỏt Chỏu yờu cụ chỳ cụng nhõn cụ hụ: To dỏng. tr s bt chc theo dỏng lm vic ca cỏc cụ lm ngh v sinh mụi trng m cụ yờu cu + T chc cho tr chi ln: Ln 1: to dỏng cụ lao cụng quột rỏc Ln 2: to dỏng cụ lao cụng ang y xe ch rỏc Ln 3: to dỏng cụ lao cụng gừ kng gom rỏc + Nhn xột tr sau mi ln chi - Trũ chi 2: i no nhanh nht + Cỏch chi: i thi ua chy tip sc lờn tỡm Trờng mầm non A Tứ Hiệp Nguyễn Thị Thu Hằng - Tr quan sỏt tranh trờn tivi - Tp th, 3- tr tr li - Tp th 3- tr tr li - Tp th 3- tr tr li - Tp th 3- tr tr li - Tp th 3- tr tr li - Tp th 3- tr tr li - Tp th 3- tr tr li - Tr lng nghe - Tr lng nghe - Tr lng nghe - Tr i vũng trũn, v tay hỏt v lm theo yờu cu ca cụ - Tr ng thnh i chi Trang 50 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng lụ tụ trang phc, dng c ca ngh v sinh mụi trng + T chc cho tr chi, nhn xột kt qu ca tr sau chi Kt thỳc: - Cụ nhn xột tr kt thỳc hot ng - Tr lng nghe - Tr ng thnh i chi GIO N HOT NG KHM PH KHOA HC ti: Mt s hin tng thiờn nhiờn Ch : Nc v cỏc hin tng thiờn nhiờn i tng: Mu giỏo ln Thi gian: 30 - 35 phỳt S tr: 30- 32 tr Giỏo viờn: Nguyn Th Thu Hng - Lp A1 Trng: Mm non A xó T Hip - Thanh Trỡ - H Ni I MC CH- YấU CU: Kin thc: - Dy tr bit mt s c im, hin tng thiờn nhiờn: Ma, nng, giú Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 51 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng - Dy tr bit ớch li, tỏc hi ca hin tng thiờn nhiờn i vi i sng ca ngi K nng: - Tr nhn bit nhanh nhng c im, du hiu ni bt ca thiờn nhiờn - Phỏt trin k nng quan sỏt, nhn xột v ghi nh cú ch ớch cho tr - Phỏt trin ngụn ng cho tr, tr tr li cỏc cõu hi ca cụ rừ rng, cõu - Phỏt trin k nng hp tỏc chi theo nhúm Thỏi : - Giỏo dc tr bit gi gỡn sc kho thi tit thay i, bit gi gỡn v bo v mụi trng II/ CHUN B: a im, i hỡnh: - a im: Trong lp - i hỡnh: Tr ngi thnh hỡnh ch U trờn thm dựng: - Mỏy chiu, mỏy vi tớnh - Hỡnh nh nng, ma, giú, ma bóo, l lt, sm sột - Hỡnh nh v nhng nh hng ca thiờn nhiờn vi cõy ci, t ai, ngi - Nhc bỏi hỏt: Cho tụi i lm ma vi - Mt s hỡnh nh: m, ụ, cõy, nh, thuyn, phao III CCH TIN HNH: Hoạt động cô n nh t chc, gõy hng thỳ: - Cho tr hỏt: Cho tụi i lm ma vi - Cỏc va hỏt bi gỡ? - Bi hỏt núi lờn iu gỡ? Ni dung chớnh: Trũ chuyn v mt s hin tng thiờn nhiờn: - Cụ cho tr quan sỏt mt s hỡnh nh hin tng thiờn nhiờn v hi tr: + Trong mt nm cú my mựa? Trờng mầm non A Tứ Hiệp Hoạt động trẻ Lu ý - Tr hỏt - Tr tr li - Tr quan sỏt hỡnh nh Trang 52 Sáng kiến kinh nghiệm + Trong nm thy cú nhng hin tng thiờn nhiờn no? => Cụ cht li: Mt nm cú mựa: Xuõn, hố, thu, ụng Mi cú nhng hin tng thi tit khỏc nh: Mựa xuõn hay cú ma phựn, thi tit se lnh, hố nng núng hay cú ma bóo, sm chp, thu cú giú nh nhng, ụng lnh cúng - Ln lt cho tr quan sỏt hỡnh nh cỏc hin tng thi tit: * Nng: - Con thy nng ngy ntn? - Mựa no hay cú nng? - Tri nng cú ớch li gỡ? - Nu nng núng kộo di s dn n iu gỡ? - Khi tri nng nu mun ngoi chỳng mỡnh phi nh th no? Vỡ sao? => Cht li: Nng l mt hin tng thiờn nhiờn cú nhiu li ớch nh: em li cho ngi s thoi mỏi, d chu, nng lm khụ qun, ỏo, chn ,mn, lm khụ thc phm bo qun c lõu nh lc ,vng, ngụ, go Nhng ngc li nu nh tri quỏ nng v kộo di s gõy cho ngi s núng bc khú chu v dn n thiu nc cho cuc sng sinh hot, lao ng sn xut, gõy hn hỏn, chỏy rng ngoai tri nng chỳng mỡnh phi i m, nún khụng s b m * Ma: - Khi tri sp ma cỏc thy cú hin tng gỡ? - Ma cú tỏc dng gỡ ? - Ma quỏ nhiu s dn n iu gỡ ? - Khi gp ma phi lm gỡ? => Cht li: Ma l hin tng thiờn nhiờn cng em li li ớch cho cuc sng ngi: Cung cp nc cho n, ung, sinh hot, lao ng sn xut lm cho cõy ci xanh ti, õm chi ny lc Nhng nu ma nhiu s cng dn n nhiu hu qu nghiờm trng: l lt gõy cht ngi, vt, phỏ hng nhiu cụng trỡnh Giỏo Trờng mầm non A Tứ Hiệp Nguyễn Thị Thu Hằng - Tp th, cỏ nhõn tr li - Tr lng nghe - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr lng nghe - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr lng nghe Trang 53 Sáng kiến kinh nghiệm dc tr i ma phi mc ỏo ma khụng b m, ma to khụng c i ngoi ng vỡ rt nguy him( sột ỏnh ) * Giú: - Con cú nhn xột gỡ v hỡnh nh ny? - Tri nng m cú giú s cm thy nh th no? - Tri rột m cú giú s cm thy nh th no? - Giú cú tỏc dng gỡ? - Giú quỏ ln to thnh gỡ ? => Cht li: Giú cú rt nhiu li ớch (Lm mỏt, thụng thoỏng nh ca, giú giỳp kộo bum ỏnh cỏ, cho chỳng mỡnh tham gia chi lt vỏn, th diu) Nhng cú giú ln ( Hay cũn gi l bóo) thỡ cng rt nguy him vỡ bóo cú th lm nh ca, cõy ci Gõy tai nn Nhc nh tr cú giú to khụng c i ngoi * M rng: Ngoi nng, ma, giú cũn cú rt nhiu cỏc hin tng t nhiờn khỏc nh: tuyt ri, ma ỏ, bóo, sm sột, lc xoỏy, nỳi la, cng gõy cho ngi nhiu thit hi nh ngi cht, b thng, sp nh ca, hoa mu ngp ỳng khụ hộo, bnh tt honh hnh.( cụ cho tr xem hỡnh nh trờn mn hỡnh) * Giỏo dc: Tt c cỏc hin tng trờn u c gi chung l hin tng thiờn nhiờn, chỳng cú tỏc dng rt ln i vi i sng ngi Nguyễn Thị Thu Hằng - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr tr li - Tr lng nghe - Tr lng nghe - Tr quan sỏt cỏc hỡnh nh - Tr lng nghe Do ý thc bo v mụi trng khụng tt ca ngi ó gúp phn lm bin i khớ hu gõy nhiu hin tng t nhiờn cú hi cho ngi v mụi trng nh: L lt, ma bóo, st l, nỳi la Vỡ vy lm gim hu qu ca cỏc hin tng t nhiờn tiờu cc trờn thỡ cỏc phi bit bo v mụi trng, trng nhiu cõy xanh Khi gp cỏc hin tng tiờu cc trờn phi bỡnh tnh tỡm cỏch trỏnh nn bo v an ton tớnh mng ca chỳng mỡnh * ễn luyn cng c: - Trũ chi 1: Tri ma Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 54 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng + Cỏch chi: Mi cỏi gh l gc cõy Tr chi t hoc va i va hỏt: Tri nng, tri nng th i tm nng Khi cụ lnh: Tri ma v gừ trng dn dp thỡ tr phi chy nhanh tỡm cho mỡnh mt gc cõy trỳ ma (ngi vo gh) Ai chy chm khụng cú gc cõy phi ngoi mt ln chi + Cụ t chc cho tr chi - Trũ chi : Tỡm ni trỳ n an ton + Giỏo viờn c 10 bn i m hỡnh cỏi cõy, ngụi nh, ct in, cỏi thuyn, ụ + Cụ gii thiu vi tr v hi tr cú hin tng thi tit nh ma, giú nng, bóo cỏc s chy v õu? + Cỏc bn cũn li i chi v hỏt Khi cú hiu lnh ca cụ + Tri ma, tri ma : tr tỡm n bn i m nh, ụ + Tri nng, tri nng : tr tỡm n bn cõy, nh, ụ + Bóo , bóo : tr tỡm n bn ngụi nh + Ngp lt , ngp lt : tr tỡm n bn thuyn, nh + Cụ t chc cho tr chi => Giỏo dc tr bit cỏch bo v an ton cho bn thõn Bit trang b cho mỡnh cỏc vt dng cn thit ngoi tri Kt thỳc: - Cụ nhn xột tr kt thỳc hot ng - Tr lng nghe - Tr chi - Tr lng nghe - Tr chi MC LC T VN GII QUYT VN C s lý lun C s thc tin 2.1 Mụ t thc trng 2.2 Thun li 2.3 Khú khn Cỏc bin phỏp 3.1 Bin phỏp 1: Kho sỏt ỏnh giỏ tr Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 4 4 5 Trang 55 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng 3.2 Bin phỏp 2: Su tm cỏc bi th, bi hỏt, cõu chuyn, trũ chi dõn gian, cỏc thớ nghim khoa hc cú ni dung giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu 3.3 Bin phỏp 3: Xõy dng k hoch giỏo dc tr phũng nga, ng phúm gim nh hu qu ca bin i khớ hu 3.4 Bin phỏp 4: Tớch hp cỏc ni dung giỏo dc tr cỏch phũng nga, ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu mi hot ng hc tp, vui chi, lao ng, sinh hot ca tr theo cỏc ch 3.5 Bin phỏp 5: T chc cỏc bui hng dn, thc hnh ng phú, gim nh hu qu ca bin i khớ hu 3.6 Bin phỏp 6: Lm gng cho tr bt chc 3.7 Bin phỏp : Phi kt hp vi ph huynh Kt qu t c KT LUN V KHUYN NGH Kt lun chung Bi hc kinh nghim Khuyn ngh 11 14 18 20 20 22 24 24 24 25 TI LIU THAM KHO 26 PH LC 27 Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 56 ... Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 28 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng Hỡnh nh 4: Tr lp MGL A1 ang thu gom lỏ rng sõn trng Hỡnh nh 5: Tr lp MGL A1 ang lao ng chm súc cõy Trờng mầm non A Tứ Hiệp. .. Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 29 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng Hỡnh nh 6: Tr lp MGL A1 ang lao ng chm súc cõy Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 30 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng... vt ni Trờng mầm non A Tứ Hiệp Trang 27 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hằng Hỡnh nh 2: Giỏo viờn lp MGL A1 ang t chc cho tr lm thớ nghim Vỡ cú ma? Hỡnh nh 3: Tr lp MGL A1 ang lau dn, sp xp
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ lớp mẫu giáo lớn a1 trường mầm non a tứ hiệp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu , Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ lớp mẫu giáo lớn a1 trường mầm non a tứ hiệp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu , Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ lớp mẫu giáo lớn a1 trường mầm non a tứ hiệp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay