Sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

17 131 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:44

Sáng kiến kinh nghiệm Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống THÔNG TIN SẢN PHẨM  CHUYÊN ĐỀ Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đào tạo tỉnh từ đến năm 2015 Tình hình tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống cán bộ, viên chức, công chức ngành giáo dục thời gian qua Về ưu điểm Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, đạo đức người cách mạng Bác viết: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm vụ” Theo Người, “Cũng sông phải có nguồn có nước, nguồn sông cạn, gốc héo Người làm cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân Quán triệt tư tưởng đạo đức Người, năm qua cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai tận tâm phục vụ lợi ích nhân dân, Tổ quốc; có ý thức trị, phẩm chất đạo đức đạo đức nghề nghiệp tốt; có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo công tác quản lý giảng dạy Bên cạnh đó, cán quản lý giáo viên ngành giáo dục tỉnh chấp hành nghiêm túc đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, kiên định trước khó khăn, thách thức, không ngừng tham gia học tập tự học nhằm nâng cao lực chuyên môn, nhận thức trị, đáp ứng ngày tốt yêu cầu xã hội Giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách hình mẫu mô phạm người thầy; nghiêm túc chấp hành quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp Có ý thức thực vận động “hai không” giáo dục với bốn nội dung: “Nói không với tiêu cực thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo học sinh ngồi nhầm lớp” Đến nay, toàn ngành có 8.960 đảng viên/32.631 CB, GV, CNV Đây lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu hoạt động đặc biệt triển khai thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Về hạn chế, khuyết điểm: Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Bên cạnh ưu điểm mà cán bộ, viên chức, công chức ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai đạt số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Một phận nhỏ cán bộ, giáo viên, công nhân viên hạn chế lực; không tự giác học tập để nâng cao lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục Một số cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục tỉnh chưa đạt chuẩn trình độ, chưa quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Nguyên nhân hạn chế Những hạn chế, khuyết điểm nêu nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan: Những nguyên nhân khách quan: Do tác động tiêu cực chế thị trường, đời sống giáo viên dù có nhiều cải thiện song phần chưa đáp ứng nhu cầu sống; khoảng trống chế, sách, pháp luật, công tác quản lý cán bộ, giáo viên đôi lúc chưa chặt chẽ… Nguyên nhân chủ quan từ cá nhân cán bộ, viên chức, công chức ngành giáo dục tỉnh chưa cố gắng học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc; chưa cố gắng vượt khó trình tổ chức thực nhiệm vụ; chưa rèn luyện tư tưởng đạo đức, nâng cao lĩnh để vượt qua cám dỗ vật chất, chạy theo lợi ích cá nhân Mục đích – yêu cầu Mục đích: Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống – Nhằm nâng cao nhận thức, lực công tác, phẩm chất trị, đạo đức cán bộ, giáo viên – Nâng cao tính trị, tính gương mẫu, nêu gương đội ngũ cán quản lý, giáo viên; động viên khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghiệp giáo dục hệ trẻ Yêu cầu Triển khai thực chuyên đề gắn với vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2013 “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” III Nội dung Tăng cường nhận thức đội ngũ cán bộ, giáo viên vai trò giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống cho sinh học sinh, sinh viên phát triển toàn diện người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH Tăng cường nhận thức đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức ngành giáo dục vai trò giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống cho học sinh sinh viên việc làm quan trọng cần thiết nghiệp giáo dục tỉnh nay, yếu tố quan trọng việc hình thành nhân cách, phát triển người nhà trường theo mục tiêu giáo dục “Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Có thể khẳng định, mục tiêu quan trọng giáo dục nước ta giáo dục nhân cách, giáo dục làm người Tư tưởng, lối sống biểu nhân cách hình thành phát triển môi trường gia đình, nhà trường xã hội Muốn giáo dục trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đạt hiệu cán bộ, giáo viên cần phải người có tư cách đạo đức tốt, không phép phạm sai lầm đạo đức gương mẫu mực, xử lý vấn đề kỹ sống linh hoạt, hiệu để học sinh, sinh viên noi theo Việc dạy học phải kỹ sống gắn với thực tế, tình cụ thể quy tắc, quy định văn hóa đạo đức phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, sinh viên nhà trường Những vấn đề trọng tâm công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức lối sống kỹ sống cho học sinh, sinh viên 2.1 Cán bộ, viên chức, công chức ngành giáo dục cần xác định vị trí công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường Quan điểm Đảng Nhà nước ta giáo dục đào tạo rõ: Giáo dục trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống kỹ sống; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên việc làm quan trọng, cần toàn xã hội, ngành giáo dục đào tạo quan tâm hàng đầu, công tác phải cấp ủy, nhà quản lý giáo dục quan tâm đạo đầu tư nhân lực vật lực Việc giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường cho sinh viên, học sinh hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc bồi dưỡng lý tưởng, nhận thức trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh kỹ sống cho sinh viên học sinh nhằm hình thành lớp công dân sống có lý tưởng, có lĩnh, nhân cách sống kỹ sống chủ động, tích cực xã hội Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường cho sinh viên, học sinh điểm cuối cùng, khâu then chốt giáo dục mà nhà trường phổ thông cần đạt đến Việc thầy cô truyền đạt tri thức nhân loại thông qua môn học nhà trường nhằm để cung cấp cho em hiểu, nhận thức lẽ sống, lý tưởng sống kiến thức kỹ để trở thành người sống tích cực hướng thiện Giải pháp: Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Để xác định vị trí công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống cho học sinh, sinh viên trường học địa bàn tỉnh cần tập trung số giải pháp sau: Một là, 100% cán bộ, giáo viên trường học quán triệt quan điểm đạo tăng cường nội dung công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường cho sinh viên, học sinh vào kế hoạch giảng dạy nhà trường, coi nhiệm vụ then chốt công tác giáo dục Hai là, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn phải lên chương trình lồng ghép, tích hợp giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường cho sinh viên, học sinh môn đảm nhiệm tùy theo cấp học Ba là, giáo viên Bí thư Đoàn trường tổng phụ trách Đội phải xây dựng chương trình hoạt động tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường cho sinh viên, học sinh, xây dựng môi trường văn hóa học đường Bốn là, tập trung giáo dục, tạo môi trường cổ vũ, hỗ trợ, định hướng học sinh việc hình thành lý tưởng sống tốt đẹp, xây dựng lối sống đẹp, văn hóa học đường, đồng thời ngăn chặn, xóa bỏ tượng: sống hoài bào, ước mơ, lý tưởng; ý thức giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng; ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi hoàn cảnh; gian lận thi cử; vi phạm qui chế trường học, nội qui lớp học; đồng thời tăng cường hình thành rèn luyện kỹ sống có giá trị… 2.2 Đổi nội dung nhân rộng hình thức tổ chức giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường Một nhiệm vụ mà ngành giáo dục đào tạo hướng đến thời gian tới đổi nội dung nhân rộng hình thức tổ chức giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường thông qua việc làm cụ thể như: – Các môn học phải có nội dung tích hợp giáo dục trị tư tưởng, đạo đức, lối sống kỹ sống cho học sinh Qua đó, giúp cho sinh viên học sinh xác định đắn mục đích, động cơ, thái độ học tập rèn luyện – Đổi phương pháp giáo dục tổ chức hoạt động lên lớp đa dạng phong phú, cụ thể nhiều hình thức – Khích lệ tạo điều kiện để học sinh tham gia hoạt động địa phương, nhà trường, tổ chức đoàn thể trị – xã hội… * Giải pháp: Một là, tổ chức hội thi, thi viết, thi thuyết trình, diễn đàn… với nội dung tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh qua góp phần định hướng giá trị sống, lý tưởng sống cho học sinh Hai là, tổ chức hoạt động giao lưu đơn vị nhằm học hỏi mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu nhằm nhân rộng triển khai tốt nội dung giáo dục đạo đức lối sống kỹ sống Ba là, mời chuyên gia tham vấn tâm lý thầy cô có kinh nghiệm uy tín học sinh để nói chuyện theo chuyên đề, qua nhằm gợi mở, nắm bắt tư tưởng định hướng cách nghĩ cho học sinh 2.3 Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức trị kỹ sư phạm cho cán quản lý giáo viên Trong năm qua, đội ngũ cán quản lý giáo viên ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà có đóng góp xứng đáng vào nghiệp giáo dục đào tạo, có bước trưởng thành vượt bậc số lượng chất lượng Tuy nhiên, để thực thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó, phát huy kết đạt được, thời gian tới đội ngũ cán giáo viên cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận phẩm chất trị, đạo đức, tính gương mẫu… Tăng cường đổi phương pháp giảng dạy, mềm hóa hình thức chuyển tải kiến thức linh hoạt hoạt việc cung cấp kiến thức cho học sinh * Giải pháp: Một là, Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành tập huấn cho giáo viên cấp học phương pháp tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục trị tưởng, đạo đức lối sống kỹ sống, tập huấn cho giáo viên môn cụ thể Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường học việc làm cụ thể như: – Coi hoạt động giáo dục lên lớp (GDNGLL) hoạt động thực có mục đích, tổ chức có kế hoạch – Hoạt động nhà trường tổ chức thực theo quy định chương trình, kế hoạch đào tạo; tiến hành xen kẽ nối tiếp chương trình dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội; diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín trình đào tạo, làm cho trình giáo dục thực nơi, lúc Hoạt động xây dựng kế hoạch tháng, quý, theo chủ đề, chủ điểm phân theo quy mô (cá nhân, nhóm, lớp, trường…) – Hoạt động GDNGLL hoạt động “phụ khóa” mà thực phận quan trọng thiếu hoạt động giáo dục – Hoạt động GDNGLL “cầu nối” tạo mối liên hệ hai chiều nhà trường với xã hội Thông qua hoạt động GDNGLL nhà trường học sinh có điều kiện phát huy vai trò tích cực sống xã hội Hoạt động GDNGLL vừa có mục đích giáo dục học sinh vừa có mục đích phục vụ xã hội; mặt khác, GDNGLL điều kiện phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào trình giáo dục học sinh phát triển nhà trường Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Ba là, đội ngũ cán Đoàn tổng phụ trách Đội trường học, năm tham gia tập huấn 02 đợt, tập trung tập huấn nội dung như: kỹ năng, nghiệp vụ cho cán Đoàn – Đội trường học, nội dung sinh hoạt chi Đoàn – chi Đội, phương pháp đổi nội dung hình thức công tác giáo dục Đoàn trường học, kỹ tổ chức chương trình dã ngoại, tổ chức hội thi… qua nhằm tăng cường đổi sáng tạo tổ chức hoạt động tổ chức Đoàn – Đội, để hoạt động Đoàn – Đội trường học thực thu hút học sinh, sinh viên 2.4 Nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu cán bộ, giáo viên sinh viên học sinh thông qua việc nâng cao nhận thức trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp phẩm chất đạo đức, lối sống (Căn theo chuẩn đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) * Về phẩm chất trị – Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo quy định pháp luật Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao – Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân công tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu lợi ích chung – Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội * Về đạo đức nghề nghiệp – Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp sống công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng học sinh, đồng nghiệp cộng đồng – Tận tụy với công việc; thực điều lệ, quy chế, nội quy đơn vị, nhà trường, ngành – Công giảng dạy giáo dục, đánh giá thực chất lực người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí – Thực phê bình tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục * Về lối sống, tác phong – Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động sáng tư sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo gương đạo đức Hồ Chí Minh – Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với sắc dân tộc thích ứng với tiến xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích biểu lối sống văn minh, tiến phê phán biểu lối sống lạc hậu, ích kỷ – Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch quan hệ xã hội, giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải công việc khách quan, tận tình, chu đáo – Trang phục, trang sức thực nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm phân tán ý người học – Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật quy định nghề nghiệp Quan hệ, ứng xử mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp người học; kiên đấu tranh với hành vi trái pháp luật – Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến người xung quanh; thực nếp sống văn hoá nơi công cộng * Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo – Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà người học nhân dân – Không gian lận, thiếu trung thực học tập, nghiên cứu khoa học thực nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục – Không trù dập, chèn ép có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho hành vi tiêu cực giảng dạy, học tập, rèn luyện người học đồng nghiệp – Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt đồng nghiệp người khác – Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định – Không hút thuốc lá, uống rượu, bia công sở, trường học nơi không phép thi hành nhiệm vụ giảng dạy tham gia hoạt động giáo dục nhà trường – Không sử dụng điện thoại di động làm việc riêng họp, lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi – Không gây bè phái, cục địa phương, làm đoàn kết tập thể sinh hoạt cộng đồng – Không sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến nội dung trái với quan điểm, sách Đảng Nhà nước – Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không muộn sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp nhà trường – Không tổ chức, tham gia hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại Chủ động nắm bắt định hướng dư luận học sinh, sinh viên – Cán bộ, giáo viên mầm non phải chủ động nắm bắt dư luận nhóm nhỏ học sinh, sinh viên có liên quan đến tình hình thời trật tư an ninh nước, quan hệ quốc tế, tình hình chủ quyền biển đảo, tình hình địa phương; theo đó, thẩm quyền hiểu biết đắn thân cán bộ, giáo viên phải có trách nhiệm định hướng lại thông tin xác kịp thời cho học sinh, sinh viên nhằm tạo dư luận lành mạnh tích cực học sinh, sinh viên – Những vấn đề có tính phức tạp cần kịp thời báo cáo với ban lãnh đạo nhà trường, tổ công tác xử lý thông tin dư luận nhà trường (theo tinh thần đạo Kế hoạch số 177 ngày 28/11/2012 Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai) để giải báo cáo ban ngành chức Đẩy mạnh việc thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc thực chuyên đề năm 2013 “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” Có thể khẳng định, phong cách Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô to lớn Đảng, dân tộc ta, mãi nguồn sáng bất tận soi rọi vào tâm hồn người Việt Nam, hướng cho người đến với chân, thiện, mỹ sống Học tập làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô quan trọng nghiệp cách mạng, nghiệp giáo dục nước ta nay, giúp cán bộ, giáo viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có phẩm chất trị, đạo đức, lối sống giản dị, sáng, lấy lợi ích nhân dân làm mục đích hoạt động Học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm mục đích làm cho cán quản lý giáo dục, giáo viên, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện để hoàn thiện phẩm chất nhân cách mình, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục thời đại Việc học tập rèn luyện giúp cho cán bộ, giáo viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến phát triển Hiện nay, mà toàn Đảng, toàn dân thực Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”, việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương có ý nghĩa to lớn, góp phần làm cho việc học tập làm theo gương đạo đức Bác Hồ có hiệu thiết thực Phong cách quần chúng tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ thấm nhuần sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Phong cách quần chúng tư tưởng Người thể phong cách sâu sát quần chúng, lợi ích quần chúng, đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng, người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người Theo Người, phong cách quần chúng người cán cách mạng cần thiết, nhờ mà sâu sát, liên hệ mật thiết với nhân dân, không mắc bệnh chủ quan, không quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức Người nhiều lần nhấn mạnh: Sâu sát quần chúng biểu quan trọng phương pháp làm việc Xã hội Chủ nghĩa, đối lập với lề lối làm việc quan liêu, hống hách, cửa quyền bọn quan lại cai trị chế độ cũ Người cho rằng: “Cán muốn cho xứng đáng, phải làm việc Muốn làm việc, phải dân tin, dân phục, dân yêu” Do vậy, rèn luyện phong cách quần chúng công tác trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên Phong cách quần chúng người cán bộ, giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh biểu số vấn đề sau: Cán quản lý giáo dục, giáo viên phải gần gũi lắng nghe, chia sẻ với ý kiến, trao đổi đồng nghiệp, giáo viên, phụ huynh học sinh sinh viên, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, học sinh, biết định cách làm việc, cách tổ chức phong trào phù hợp với học sinh, sinh viên Theo Người, người cán quản lý giáo dục giáo viên muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có phương pháp lãnh đạo, phong cách quản lý, cách tổ chức, phương pháp giảng dạy, cách đặt kế hoạch cho phù hợp Người cán quản lý giáo viên làm việc lợi ích học sinh, sinh viên cách tổ chức cách làm, phương pháp dạy không phù hợp với học sinh phải kịp thời đề nghị lên cấp để bỏ sửa lại cho phù hợp Cách hợp với học sinh, sinh viên hay cách học sinh cần dù có khó khăn người cán quản lý, giáo viên phải suy nghĩ, tìm tòi thực đề nghị lên cấp để thực Người dặn, đội ngũ cán phải sâu sát quần chúng, xuất phát từ quần chúng để rèn luyện, điều chỉnh tác phong, phương pháp làm việc; phải luôn chống thói làm việc tùy tiện, chủ quan, coi thường quần chúng Một cán bộ, giáo viên hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, sách điều quan trọng, quan trọng phải làm cho đông đảo học sinh, sinh viên hiểu đúng, tổ chức cho học sinh, sinh viên thực học tập hiệu điều quan trọng Để làm điều này, người cán quản lý giáo dục giáo viên phải sâu sát học sinh, sinh viên để học cách nói, cách dạy cho hợp với đối tượng này, quan trọng phải biết giải vấn đề thiết thực có liên quan cụ thể tới đời sống, sinh hoạt em, người cán quản lý, giáo viên thực sâu sát học sinh, thực hiểu học sinh, gần học sinh, yêu học sinh Người cán bộ, giáo viên phải có lòng tin tuyệt đối vào đồng nghiệp học sinh sinh viên; biết phấn đấu, hy sinh lợi ích tập thể, lợi ích học sinh, sinh viên; coi kết giáo dục nhân cách tri thức lợi ích học sinh, sinh viên mục đích trung tâm; phải biết dựa vào học sinh để xây dựng kế hoạch có phương pháp giáo dục, giảng dạy cho sát, cho đúng, đồng thời biết dựa vào học sinh, biết tổ chức, động viên, huy động tiềm năng, sức mạnh em để thực thắng lợi kế hoạch đề để đạt kết cao giảng dạy học tập Để làm điều đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên phải thành tâm, kiên trì việc giác ngộ, giáo dục học sinh Muốn cho học sinh thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ, giáo viên phải thành tâm, phải chịu khó lắng nghe, phải khéo khơi cho em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng Người thường dạy “Dễ mười lần không dân chịu, khó trăm lần dân liệu xong” “Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững bền, Xây lầu thắng lợi nhân dân” Một có đồng thuận từ phía đồng nghiệp từ phía phụ huynh em học sinh nghiệp giáo dục dù có khó khăn đến giải Để có phong cách quần chúng, Người nhấn mạnh cán đảng viên cần có rèn luyện, trau dồi đạo đức tác phong, phải thực hòa với quần chúng, phải “từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, hiểu quần chúng gần gũi quần chúng quần chúng yêu mến Một đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh yêu mến, kính trọng tin yêu việc dù có khó thành công Bên cạnh đó, phong cách dân chủ thể rõ phong cách Hồ Chí Minh Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đặt tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao phó, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Người nói: “Dân chủ cải quý báu nhân dân, thực hành dân chủ chìa khóa vạn để giải khó khăn” Người quan niệm có lợi cho nhân dân, cho dân tộc chân lý Người xem phục vụ nhân dân phục tùng chân lý, làm công bộc cho dân việc làm cao thượng Đối với người cán quản lý giáo dục giáo viên cần hiểu học sinh, sinh viên mình, sẵn sàng học đồng nghiệp, dùng kinh nghiệm đồng nghiệp để bồi đắp thêm cho kinh nghiệm Dân chủ phải có lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối thống cấp theo nguyên tắc dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo – cá nhân phụ trách; dân chủ phải gắn với vai trò chịu trách nhiệm cá nhân Dân chủ rộng rãi, trách nhiệm cá nhân lớn, tập trung; trách nhiệm cá nhân phải thể lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy cho tập thể; người đề định phải chịu trách nhiệm với định Cương vị lãnh đạo cao đòi hỏi phải có tác phong tập thể – dân chủ thực sự, hình thức Đồng thời, phải quán tư tưởng, đạo triển khai thực công tác giảng dạy tri thức đạo đức cho học sinh, trung thành với mục tiêu Đảng, luôn đề cao cảnh giác với thủ đoạn kẻ xấu nhằm vào học sinh sinh viên, gắn bó tôn trọng tập thể; đặt lợi ích học sinh lên hết Quyền học sinh, sinh viên phải gắn với nghĩa vụ học sinh, tách rời Phải tạo điều kiện khuyến khích học sinh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng em, muốn phải thật gần gũi em, tạo không khí cởi mở, chia sẻ tôn trọng học sinh để phát huy tính chủ động, tư tin học sinh trình học tập Có thể nói, người giáo viên cán quản lý giáo dục phải biết cách tập hợp tài năng, trí tuệ nhiều người, tập thể để phấn đấu cho mục tiêu chung Mà muốn làm vậy, phải tạo không khí dân chủ thực nội bộ, tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định gây khó khăn, phiền hà cho giáo viên học sinh sinh viên Biết gắn bó tôn trọng tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, thông qua việc tạo không khí phấn khởi, hăng hái, sáng tạo công việc Người cán bộ, giáo viên phải nghiêm túc thực hành kỷ luật, thực nghiêm túc kỷ luật quan, đơn vị đạo đức người giáo viên Thực tốt phong cách dân chủ góp phần thắng lợi nghiệp giáo dục thời kỳ Phong cách nêu gương, theo Hồ Chí Minh, nêu gương trước hết phải làm gương công việc từ nhỏ đến lớn, thể thường xuyên, mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đôi với làm Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu công tác lối sống, lúc, nơi; nói phải đôi với làm, để quần chúng noi theo Nói đôi với làm, đối lập với nói mà không làm người hứa suông “nói đằng, làm nẻo” kẻ hội Tự phải gương mẫu thực nêu gương trước giúp người khác làm theo, thân không gương mẫu nói Có thể khẳng định, nêu gương có vai trò to lớn việc hoàn thiện đạo đức người Trong gia đình người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ Người anh, người chị phải gương em Trong tổ chức, tập thể, người lãnh đạo phải gương cho cấp Trong nhà trường, thầy cô phải gương sáng học trò… Vì người cán quản lý giáo dục giáo viên, nói trước hết cần phải nêu gương ba mối quan hệ là: mình, đồng nghiệp, học sinh việc học tập nghiên cứu, giảng dạy Đối với phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân, phải tự phê bình rửa mặt ngày; đồng nghiệp học sinh giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; việc học tập giảng dạy dù hoàn cảnh phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư) hết lòng đồng nghiệp học trò; thường xuyên học tự học nâng cao phẩm chất trị, lực quản lý lãnh đạo… để phục vụ công tác ngày tốt Người cán quản lý giáo dục mầm non, giáo viên phải người làm gương việc liên quan đến công tác giáo dục đào tạo đơn vị; phong cách nêu gương phải thể thường xuyên, mặt: tận tụy với công việc, công đánh giá thực chất lực giáo viên; nói phải đôi với làm, chuẩn mực thực nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức làm gương cho đồng nghiệp học sinh Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục đào tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên, trước dân chúng, viết lên trán hai chữ “cộng sản” người ta tôn trọng, mà muốn lãnh đạo nhân dân “mình phải làm mực thước cho nhân dân bắt chước” Trong phong trào xây dựng đời sống mới, xây dựng xã hội mới, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực phương châm “đảng viên trước, làng nước theo sau”, nghiêm túc thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kiên đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa xỉ Có người cán cách mạng dân mến, dân tin, dân phục, công tâm, sâu sát, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân ... sống, lý tư ng sống kiến thức kỹ để trở thành người sống tích cực hướng thiện Giải pháp: Công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Để xác định vị trí công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo. .. tổ chức giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống kỹ sống nhà trường thông qua việc làm cụ thể như: – Các môn học phải có nội dung tích hợp giáo dục trị tư tưởng, đạo đức, lối sống kỹ sống cho... nhà trường Quan điểm Đảng Nhà nước ta giáo dục đào tạo rõ: Giáo dục trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống kỹ sống; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , Sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , Sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay