bài thực hành 14520378 LAB3

4 260 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:31

Nguyễn Văn Anh Huy 14520378 ANTN2014 C110, ngày tháng năm 2015 Báo cáo LAB Bài 1: Bài 2: #include #include int superloop = 1; void on_Sigint() { printf("SIGINT signal\n"); superloop = 0; } void on_Sigterm() { printf("SIGTERM signal"); superloop=0; } void on_Sighup() { printf("SIGHUP signal"); superloop=0; } int main() { int superloop = 1; signal(SIGTERM,on_Sigterm); signal(SIGHUP,on_Sighup); signal(SIGINT,on_Sigint); while(superloop){} } Bài 3: Kết in hình: I see 17 coconuts! Giải thích: biến num_coconuts hàm không làm thay đổi biến num_coconuts hàm cha Hàm kết thúc mà không in hình Hàm cha đợi hàm kết thúc in hình kết Bài 4: #include #include #include #include #include int loop = 1; void on_signint(int signo) { printf("\nBan da nhan CTRL-C\n"); loop=0; } int main() { printf("THUC HANH HE DIEU HANH\n"); loop = 1; pid_t pid; pid = fork(); if (pid==0) execl("/usr/bin/gedit", "gedit", NULL); loop = 1; signal(SIGINT, on_signint); while(loop){} } ... while(superloop){} } Bài 3: Kết in hình: I see 17 coconuts! Giải thích: biến num_coconuts hàm không làm thay đổi biến num_coconuts hàm cha Hàm kết thúc mà không in hình Hàm cha đợi hàm kết thúc in hình kết Bài. . .Bài 2: #include #include int superloop = 1; void on_Sigint() { printf("SIGINT
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thực hành 14520378 LAB3, bài thực hành 14520378 LAB3, bài thực hành 14520378 LAB3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay