DE THI TIN HOC KI II LOP 7

4 258 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:14

Câu 9: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu? (2 đ)Câu 10: Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu? (2 đ)Câu 11: Cho bảng tính sau: (2 đ)a.Viết công thức tính điểm trung bình môn của tại cột TBM biết: Điểm Miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm 1 tiết hệ số 2, điểm Thi hệ số 3.b.Nêu các bước sắp xếp cột TBM theo thứ tự giảm dần?c.Viết hàm tìm bạn có điểm TBM cao nhất? Tuần 36 Tiết 70 Ngày soạn: 24/04/2016 Ngày dạy:10,11,13,14 /05/2016 THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: TIN HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I Mục tiêu - Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, hàm, trình bày trang in, lọc xếp liệu, vẽ biểu đồ trang tính II Chuẩn bị : - GV: đề thi - H/s: học trước nhà III Ma trận Cấp độ Chủ đề Nhận biết TN Sử dụng công thức hàm để tính toán Định dạng trang tính TL Thông hiểu TH TN TL 0.5 0.25 0.5 Trình bày liệu biểu đồ Tổng số câu 1.25 1.0 0.25 2.5 0.75 0.25 0.75 1.0 0.5 0.5 1.5 2.75 0.5 0.5 0.5 1.0 2.75 1.0 0.25 1 Tổng số 0.5 Trình bày in trang tính Sắp xếp lọc liệu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TH TN TL TH TN TL TH 2.5 0.5 2 1.25 1.5 1.5 17 1.5 10 IV ĐỀ BÀI Phần I: Lý thuyết A Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án em cho Câu 1: Nút lệnh dùng để xếp theo thứ tự giảm dần? A B C Câu 2: Để lọc liệu ta sử dụng lệnh? A Data  Sort D Cả A, B, C sai B Data  Filter Show All C Data  Filter Auto Filter D Cả câu dều sai Câu 3: Để tăng chữ số thập phân ô tính ta sử dụng lệnh? A B C D Cả A,B,C sai Câu 4: Muốn đặt lề trang tính hộp thoại PageSetup chọn ô? A Top B Left C Bottom D Right B Tự luận Câu 5: Sắp xếp liệu gì? Hãy nêu bước cần thực để xếp liệu? (1đ) Câu 6: Nêu bước điều chỉnh ngắt trang (0.75 đ) Câu 7: Nêu bước cần thực để tạo biểu đồ từ bảng liệu? (1 đ) Câu 8: Cho bảng tính sau: (1.25 đ) a Viết công thức tính điểm trung bình môn cột TBM biết: Điểm Miệng điểm 15 phút hệ số 1, điểm tiết hệ số 2, điểm Thi hệ số b Nêu bước xếp cột TBM theo thứ tự giảm dần? c Viết hàm tìm bạn có điểm TBM thấp nhất? Phần II Thực hành Câu 1: a Khởi động Excel nhập bảng tính hình sau b Tính số KW Số KW = Chỉ số tháng – số tháng c Giả sử số tiền/KW 1300 Tính Số tiền toán = Số KW * VND/KW+ Số KW * VND/KW*Thuế VAT d Tính số KW trung bình hộ tháng e Định dạng trang tính hình f Sắp xếp cột Số KW theo thứ tự giảm dần g Lọc hộ có số tiền tháng h Vẽ biểu đồ So sánh số tiền điện hộ gia đình tháng III ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I: Lý thuyết A Trắc nghiệm (1 đ) Một câu 0.25 đ x Câu Câu Câu Câu B C A A B Tự luận (4 đ) Câu 9: - Sắp xếp liệu hoán đổi vị trí hàng để giá trị liệu hay nhiều cột xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần (0.5 đ) + Chọn ô cột có liệu cần xếp (0.25đ) + Nháy nút Ascending để xếp liệu theo thứ tự tăng dần hay nút Descending để xếp liệu theo thứ tự giảm dần (0.25đ) Câu 10: - Mở bảng chọn View – chọn lệnh Page Break Preview (0.25đ) - Đưa trỏ chuột đến đường kẻ xanh phân chia trang (0.25đ) - Kéo thả đường kẻ xanh tới vị trí em muốn (0.25đ) Câu 11: Bước 1: Chọn ô miền liệu cần tạo biểu đồ (0.25 đ) Bước 2: Nháy nút Chart Wizard công cụ (0.5 đ) Bước 3: Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại nháy nút Finish để kết thúc (0.25 đ) Câu 12: a = (C2+D2+E2+F2*2+G2*3)/8 (0.5 đ) b - Chọn ô cột TBM (0.25 đ) - Nháy nút để xếp theo thứ tự giảm dần (0.25 đ) c =Min(H2:H4) (0.25 đ) Phần II: Thực hành.(5 đ) C©u Néi dung A LËp ®îc trang tÝnh B Tính số KW : =D5 – C5 C Tính Số tiền toán: = E5*F5+E5*F5*G5 D Tính số KW trung bình hộ = AVERAGE(E5:E14) E F G H §iÓm 1.0 0.5 0.5 0.5 Định dạng trang tính hình Sắp xếp cột Số KW theo thứ tự giảm dần Lọc hộ có số tiền tháng 1.0 Vẽ biểu đồ So sánh số tiền điện hộ gia đình tháng 0.5 0.5 0.5 ... liệu gì? Hãy nêu bước cần thực để xếp liệu? (1đ) Câu 6: Nêu bước điều chỉnh ngắt trang (0 .75 đ) Câu 7: Nêu bước cần thực để tạo biểu đồ từ bảng liệu? (1 đ) Câu 8: Cho bảng tính sau: (1.25 đ)... điểm 15 phút hệ số 1, điểm tiết hệ số 2, điểm Thi hệ số b Nêu bước xếp cột TBM theo thứ tự giảm dần? c Viết hàm tìm bạn có điểm TBM thấp nhất? Phần II Thực hành Câu 1: a Khởi động Excel nhập bảng... theo thứ tự giảm dần g Lọc hộ có số tiền tháng h Vẽ biểu đồ So sánh số tiền điện hộ gia đình tháng III ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I: Lý thuyết A Trắc nghiệm (1 đ) Một câu 0.25 đ x Câu Câu Câu Câu B
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TIN HOC KI II LOP 7, DE THI TIN HOC KI II LOP 7, DE THI TIN HOC KI II LOP 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay