DE THI TIN HOC 8 KI II 2015 2016

5 229 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:13

A. Khai báo mảng A gồm 50 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số thực.B. Phần tử thứ 5 của mảng A được gán giá trị là 8.C. Khai báo mảng dayso gồm 50 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số nguyên.D. Nhập giá trị cho phần tử thứ 2 trong mảng diem. Tuần 36 Tiết 70 Ngày soạn: 24/04/2016 Ngày dạy: 11,13,14/05/2016 THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN: TIN HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) I MỤC TIỆU - Biết khái niệm câu lệnh lặp, lặp với số lần chưa biết trước, lặp với số lần biết trước - Biết câu lệnh lặp “for do”, “while do” việc sử dụng mảng - Hiểu cách sử dụng câu lệnh lặp “for do”, “while do” mảng - Viết chương trình số tốn đơn giản sử dụng lệnh lặp - Viết chương trình sử dụng mảng II CHUẨN BỊ Giáo viên: đề kiểm tra Học sinh: Học kỹ lý thuyết, đọc trước nhà III MA TRẬN ĐỀ Cấp Vận dụng độ Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TN TL KQ Chủ đề Câu Tìm lệnh giá trị điều x kiện câu lệnh điều kiện Số câu Số 2,0 điểm Câu Cách Biết Tìm lệnh viết câu số giá For… lệnh lặp lần lặp trị a với số trong lần biết câu lệnh đoạn trước for chương trình có sử dụng câu lệnh Cộng 2,0 (20%) lặp Số câu Số điểm Câu lệnh While Số câu Số điểm Mảng chiều Số câu Số điểm Phần mềm học tập 0,25 0,25 0,25 Hiểu điều kiện dừng câu lệnh While Tính số lần lặp tổng S câu lệnh đoạn chương trình 2,0 0,25 Đặc điểm phần tử liệu kiểu mảng Cách tham chiếu phần tử mảng Cú pháp khai báo biến mảng, ví dụ minh họa 1 0.5 0,75 (7,5%) 0,25 2,25 22,5% Viết chươ ng trình sử dụng biến mảng 2,5 4,75 47,5% 1,5 - Cách khởi động phần mềm Finger Geogebr a 0,5 Số câu Số điểm TSố câu TSố điểm 1,0 (10%) 0.75 (7,5%) 5,75 (57,5%) 0,25 2,5% 15 2,5 10 (25%) (100%) IV ĐỀ BÀI + PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan: ( điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời mà em cho Câu For lệnh lặp với số lần biết trước, số vòng lặp biết trước tính a giá trị cuối + giá trị đầu -1 b giá trị cuối – giá trị đầu +1 c giá trị đầu – giá trị cuối +1 d Khơng có ý Câu 2: Tìm giá trị a đoạn chương trình đây? a:= 10; For i:=1 to a:=a − i; A a = −5 B a = C a = D a = 10 Câu Lệnh lặp While dừng: a điều kiện b điều kiện sai c biến đếm giá trị cuối d khơng ý Câu 4: Dữ liệu kiểu mảng tập hợp hữu hạn phần tử xếp theo dãy, phần tử dãy có đặc điểm là: A Cùng chung kiểu liệu; B Có giá trị hồn tồn giống nhau; C Các phần tử mảng có kiểu ngun; D Các phần tử mảng có kiểu thực Câu Lệnh sau lặp lần? for i:= to 11 write(‘A’); a lần b 10 lần c 11 lần d 12 lần Câu 6: Để xác định phần tử mảng, u cầu phần tử mảng cần thỏa mãn: A Mỗi phần tử có số; B Mỗi phần tử có dấu hiệu nhận biết; C Mỗi phần tử có giá trị nhỏ 100; D Mỗi phần tử có kiểu liệu khác Câu 7: Để chạy phần mềm Geogebra ta nháy đúp chuột lên biểu tượng sau đây? A B C D Câu Để tham chiếu tới phần tử mảng xác định cách a Tên biến mảng(chỉ số) b Tên biến mảng[ giá trị ] c Tên biến mảng[chỉ số] d Tên biến mảng( giá trị ) + PHẦN II: Tự luận (8 điểm) Câu 9: (2đ) Hãy tìm hiểu đoạn lệnh sau cho biết với đoạn lệnh chương trình thực vòng lặp kết thúc giá trị S bao nhiêu? S := 0; n := 0; While S
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TIN HOC 8 KI II 2015 2016, DE THI TIN HOC 8 KI II 2015 2016, DE THI TIN HOC 8 KI II 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay