tiểu luận hải quan điện tử

23 319 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:56

Hội nhập toàn cầu, hội nhập vào nền kinh tế thế giới hiện nay là một xu thế tất yếu, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã và đang cố gắng đẩy mạnh tiến trình hội nhập. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, giao thương về hàng hóa phát triển cả về số lượng và chất lượng, tuy nhiên gian lận thương mại và buôn lậu cũng gia tăng theo cả về mức độ lẫn tính chất phức tạp. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng cần yêu cầu phải giảm chi phí, thời gian, đảm bảo làm sao cho việc XuấtNhập khẩu nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chính phủ cũng đưa ra các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tuân thủ luật pháp trên tất cả các lĩnh vực. Tất cả những yếu tố đó buộc Hải quan phải đổi mới sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới, nâng cao tính hiệu quả, năng suất các hoạt động của mình để đáp ứng tốt nhất với bối cảnh mới, thách thức mới, thoả mãn yêu cầu của chính phủ và doanh nghiệp. Một trong những nỗ lực đó chính là hiện đại hoá hải quan, đặc biệt là phát triển hải quan điện tử tại các cục hải quan lớn như Cục hải quan Hải Phòng, Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh và dần đưa vào thực hiện trên toàn quốc. Hải quan điện tử một mặt không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí về thời gian, về tiền bạc, mặt khác hải quan điện tử phục vụ cho nhu cầu hiện đại hoá hải quan, giúp công tác quản lý và xử lý công việc của hải quan đƣợc chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả hơn; từ đó từng bước tiến tới phù hợp với những yêu cầu, chuẩn mực của hải quan trong khu vực và trên thế giới. Từ khi thực hiện thí điểm hải quan điện tử từ 92005 tới nay , sau nhiều nỗ lực, cố gắng, hải quan điện tử đã được chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể xã hội hoan nghênh, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi. Từ đó hải quan điện tử tạo ra động lực mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan . Nhận thấy đây là vấn đề đang được chính phủ quan tâm và rất cần thiết trong việc phát triển ngành hải quan , cũng như thúc đẩy phát triểm thương mại với nước ngoài Vì vậy, được sự hướng dẫn của khoa Quản trị kinh doanh và sự chỉ bảo của Th.s Trần Hoàng Giang, nhóm chúng em xin làm tiểu luận môn học với đề tài tổ chức thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam.  BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔN QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU Đề tài: TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM GVHD: Th.S Trần Hoàng Giang Nhóm SVTH: Nhóm Lớp: CDQT16A Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 02 năm2017 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔN QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU Đề tài: TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM GVHD: Th.S Trần Hoàng Giang Nhóm SVTH: Nhóm Lớp: CDQT16A Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 02 năm 2017 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Họ & Tên MSSV Ghi Nguyễn Thị Tuyết Nhung 14047671 Nhóm trưởng Nguyễn Thị Túy Nhi 14068001 Tìm tài liệu Nguyễn Thị Kiều Trinh 14105951 Tìm tài liệu Nguyễn Thị Trà 14070291 Tìm tài liệu Trương Thùy Phương Trang 14071911 Tìm tài liệu Phạm Thị Kim Oanh 14082711 Tìm tài liệu Kỳ Trọng Phong 14082451 Tìm tài liệu MỤC LỤC A- PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập toàn cầu, hội nhập vào kinh tế giới xu tất yếu, tất quốc gia giới cố gắng đẩy mạnh tiến trình hội nhập Trong bối cảnh toàn cầu hoá, giao thương hàng hóa phát triển số lượng chất lượng, nhiên gian lận thương mại buôn lậu gia tăng theo mức độ lẫn tính chất phức tạp Bên cạnh doanh nghiệp cần yêu cầu phải giảm chi phí, thời gian, đảm bảo cho việc XuấtNhập nhanh hiệu Chính phủ đưa yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tuân thủ luật pháp tất lĩnh vực Tất yếu tố buộc Hải quan phải đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới, nâng cao tính hiệu quả, suất hoạt động để đáp ứng tốt với bối cảnh mới, thách thức mới, thoả mãn yêu cầu phủ doanh nghiệp Một nỗ lực đại hoá hải quan, đặc biệt phát triển hải quan điện tử cục hải quan lớn Cục hải quan Hải Phòng, Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh dần đưa vào thực toàn quốc Hải quan điện tử mặt không giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí thời gian, tiền bạc, mặt khác hải quan điện tử phục vụ cho nhu cầu đại hoá hải quan, giúp công tác quản lý xử lý công việc hải quan đƣợc chặt chẽ, nhanh chóng hiệu hơn; từ bước tiến tới phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực hải quan khu vực giới Từ thực thí điểm hải quan điện tử từ 9/2005 tới , sau nhiều nỗ lực, cố gắng, hải quan điện tử phủ, cộng đồng doanh nghiệp toàn thể xã hội hoan nghênh, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi Từ hải quan điện tử tạo động lực mạnh mẽ cải cách hành chính, đại hoá hải quan Nhận thấy vấn đề phủ quan tâm cần thiết việc phát triển ngành hải quan , thúc đẩy phát triểm thương mại với nước Vì vậy, hướng dẫn khoa Quản trị kinh doanh bảo Th.s Trần Hoàng Giang, nhóm chúng em xin làm tiểu luận môn học với đề tài tổ chức thực thủ tục hải quan điện tử Việt Nam 2 Mục đích đề tài Trên sở lý luận chung hải quan điện tử,quá trình ứng dụng hải quan điện tử tình hình xuất nhập hàng hóa Việt Nam điều kiện nay, đề tài nghiên cứu thực trạng , từ đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trình thực rút học kinh nghiệm thực tiễn để đưa giải pháp nhằm phát triển nâng cao hiệu hải quan; hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu, nhập hàng hoá, đáp ứng đòi hỏi đất nước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Cục hải quan nước doanh nghiệp xuất khẩu, nhập tham gia vào hải quan điện tử Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh, loại phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh Phương pháp nghiên cứu B- PHẦN NỘI DUNG Giới thiệu Hải quan điện tử 1.1.Hải quan điện tử gì? Trên thực tế định nghĩa thống hải quan điện tử Hải quan nước tuỳ theo quan điểm, đặc điểm, mức độ phát triển đất nước tiến hành triển khai hải quan điện tử tự đưa mô hình riêng hải quan điện tử Tuy nhiên định nghĩa hải quan điện tử sau: Theo nghĩa hẹp: hải quan điện tử việc ứng dụng công nghệ thông tin để xử lí thông quan tự động Theo nghĩa rộng: hải quan điện tử môi trường quan hải quan áp dụng phương pháp ,phương tiện, trang thiết bị đại, đặc biệt công nghệ thông tin để điều hành hoạt động cung cấp dich vụ thông quan hải quan cho người khai hải quan, phương tiện,hành khách xuất nhập cảnh bên có liên quan khác Thủ tục hải quan điện tử thủ tục hải quan việc khai, tiếp nhận, xử lý, thông tin, trao đổi thông tin khác theo quy định pháp luật thủ tục hải quan khai hải quan bên có liên quan thực thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan Trước hết để thực thủ tục nhanh chóng, an toàn, quy định phải dựa vào Thủ tục Hải quan điện tử theo thông 196/2012/TT-BTC Bộ Tài Nghị định 87/2012/NĐ-CP Thủ tục hải quan công việc mà người khai hải quan công chức hải quan phải thực làm thủ tục cho hàng hóa Xuất nhập 1.2.Lịch sử hình thành phát triển hải quan điện tử Việt Nam 1.2.1 Bối cảnh đời Trên sở lộ trình cải cách hành chính, đại hóa hải quan dựa luật Hải quan sửa đổi vừa Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua tháng 5-2005, đồng thời bước cải cách hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực hải quan đại khu vực lãnh thổ Việt Nam, chuyển đổi từ thủ tục hải quan thủ công sang thủ tục hải quan điện tử, để góp phần đẩy mạnh cải cách hành ngành hải quan, giúp cho ngành hải quan nước ta tương thích với hải quan nước khu vực phù hợp với tiến trình hội nhập, bối cảnh chuẩn bị gia nhập WTO, ngày 20 tháng năm 2005 Chính phủ ban hành Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg việc thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử, đến ngày 19 tháng năm 2005 Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ban hành Quy định quy trình thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập Ngày 12 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg; Thông số 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử 1.2.2 Thực tế đời Hải quan điện tử Việt Nam Việc triển khai áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử Chi cục hải quan từ năm 2005 đánh dấu đời thực tế hải quan điện tử Việt Nam Thủ tục hải quan điện tử thực thí điểm gồm nội dung sau: Thủ tục Hải quan điện tử thực phương tiện điện tử thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử quan Hải quan Hồ sơ hải quan điện tử đảm bảo toàn vẹn, có giá trị pháp lý hồ sơ hải quan giấy Thực quy định việc người khai hải quan tự nộp khai, tự nộp thuế khoản thu khác (áp dụng nộp hàng tháng lệ phí làm thủ tục hải quan) Cơ quan hải quan thực thủ tục hải quan sở hồ sơ hải quan điện tử doanh nghiệp gửi tới; định thông quan dựa hồ sơ điện tử doanh nghiệp triển khai; định việc kiểm tra hải quan dựa kết phân tích thông tin từ sở liệu hải quan nguồn thông tin khác Hình 1.1 Mô hình thủ tục hải quan điện tử Việt Nam 1.3 Đặc điểm Hải quan điện tử Mỗi nước có khác phạm vi, mức độ khả ứng dụng hải quan điện tử nhìn chung hải quan điện tử có đặc điểm chung sau: - Áp dụng công nghệ thông tin cách tối đa, phù hợp với trình độ phát triển công nghệ thông tin ngành quốc gia - Cung cấp dịch vụ thông quan điện tử cho ngƣời khai hải quan dịch vụ khai hải quan điện tử, dịch vụ toán điện tử, dịch vụ thông quan điện tử… - Việc chia sẻ thông tin, liệu với bên liên quan thực qua hệ thống trao đổi liệu điện tử - Có hỗ trợ thiết bị đại như: máy soi container, hệ thống camera quan sát, giám sát, cân điện tử…trong việc kiểm tra, kiểm soát hải quan 1.4 Chức Hải quan điện tử Thực tế khai hải quan điện tử cho thấy chức khai hải quan điện tử đa dạng phong phú, mô hình giống mô hình Xong, thông thường hải quan điện tử có chức sau: - Chức quản lí vận đơn điện tử : Chức cho phép quan hải quan giao tiếp với hệ thống hãng vận tải đại lí vận tải để truyền nhận, phân tích liệu vận đơn điện tử phục vụ cho công tác kiểm tra hải quan.Vì lí bảo mật an toàn nên bên lấy liệu có liên quan phù hợp với chức tức truy xuất liệu đươc phép - Chức khai hải quan điện tử: Người khai hải quan tự qua đại lí hải quan điện tử tiến hành việc khai hải quan điện tử đâu, vào thời gian với loại máy tính khác máy để bàn, máy tính xách tay hay qua đtdđ….Không vậy, người khai hải quan theo dõi thông tin tình hình thông quan lô hàng thông qua máy tính kết nối với hệ thống quan hải quan - Chức quản lý giám sát trước hàng hoá nhập khẩu: Mục đích nhằm cung cấp thông tin cho quan nhằm ngăn chặn sớm loại hàng hoá gây nguy hiểm, cấm nhập như: ma tuý, chất nổ,vũ khí,chất độc hại,hàng cấm theo CITES (CITES (viết tắt cụm từ tiếng Anh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Công ước thương mại quốc tế loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) hay Công ước Washington (Washington Convention) hiệp ước đa phương - Chức toán điện tử : Người khai hải quan cần làm thủ tục toán ngân hàng kết nối với mạng quan hải quan hệ thống tự động chuyển tiền từ tài khoản họ sang tài khoản quan hải quan - Chức thông quan điện tử: Đối với lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra sau chủ hàng thực đầy đủ thuế phí, lệ phí, quan hải quan với hàng hoá phải nộp thuế ngay, hệ thống gửi thông báo thông quan cho người khai hải quan, người khai hải quan sau nhận thông báo tới thẳng nơi lưu trữ hàng hoá để làm thủ tục nhận hàng Đối với lô hàng phải kiểm tra hồ sơ kiểm tra hàng hoá, quan hải quan định thông quan hệ thống xử lý liệu điện tử - Chức kết nối mạng với ngành có liên quan : Việc xử lý thông tin cần nhiều chia sẻ, phối hợp thông tin với ngành khác ví dụ như:kho bạc để xác nhận nộp thuế, ngân hàng để phục vụ công tác toán điện tử, Bộ Công thương để lấy thông tin cấp phép hạn ngạch, Tài chính…Hệ thống tự động kết nối để lấy thông tin cần thiêt - Chức nối mạng với quan hải quan nƣớc: Hiện quan hải quan số nƣớc đặc biệt nƣớc phát triển giới kí hiệp định để thực trao đổi liệu Xuất nhập với để nâng cao hiệu công tác quản lí tạo điều kiện thương mại hai nước 1.5 Lợi ích hạn chế Hải quan điện tử 1.5.1 Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí Trước để làm thủ tục hải quan cho lô hàng, DN cần 7-8 tiếng với thủ tục hải quan điện tử 2-3 phút cho lô hàng Chỉ với máy tính nối mạng với quan hải quan DN kê khai thông tin theo yêu cầu chuẩn xã quan hải quan xác nhận hoàn thành thủ tục hệ thống Việc rút ngắn thời gian giúp DN giải phóng hàng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí lưu kho, lưu bãi… mà trách cho DN phải lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian chi phí chưa kể việc nơi lại vận dụng văn sách chưa thống Chính vậy, sau vào thực thí điểm, số lượng tờ khai mở qua chi cục hải quan điện tử tăng lên nhanh chóng Hơn nữa, quy trình thủ tục hải quan đơn giản hài hòa, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế tạo môi trường đầu thông thoáng, thống hấp dẫn cho DN 1.5.2 Giảm bớt thủ tục hành Thủ tục hải quan điện tử bước đầu chuyển đổi phương thức quảntừ truyền thống sang đại, từ quản lý giao dịch sang quản lý DN, từ xử lý giấy tờ sang xử lý máy tính đồng thời áp dụng quản lý rủi ro nên tham gia thủ tục giúp DN giảm bớt nhiều giấy tờ phải nộp cho quan hải quan Việc tham gia thủ tục hải quan điện tử giúp cho DN làm quen với loại hình thủ tục ( tất thông tin khai báo lô hàng quản lý máy tính nên DN việc in tờ khai, ký đóng dấu đến chi cục hải quan cửa để lấy hàng thay phải luân chuyển hồ sơ qua phận tiếp nhận, kiểm hóa, tính thuế) Đây bước chuẩn bị, hội để DN tự khẳng định lĩnh vực thương mại điện tử Việc tham gia trước DN tạo điều thuận lợi cho DN trình cạnh tranh đối thủ khác Việt Nam thành viên thức WTO 1.5.3 Tăng trách nhiệm DN Đối với thủ tục hải quan điện tử, DN tham gia phải tự tisnht huế, tự lưu giữ chứng từ, hồ sơ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Cơ quan hải quan có nhiều chế giám sát khác như: kiểm tra sau thông quan, DN vi phạm, khai báo sai,… Nếu qua trình làm việc quan Hải quan phát Dn vi phạm thông tin cập nhật, lưu giữ cảnh báo sở liệu hải quan Điều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân loại DN phân luồng hàng hóa xuất nhập DN làm thủ tục hải quan Do đó, việc làm DN nâng cao vai trò trách nhiệm hoạt động xuất nhập Tổ chức thực thủ tục Hải quan điện tử 2.1 Mô hình tổ chức hoạt động Hải quan điện tử Hầu hết mô hình hoạt động hải quan điện tử xây dựng theo mô hình tập trung thống dựa tảng công nghệ thông tin áp dụng kĩ thuật quản lý rủi ro.Cụ thể: - Các thủ tục chế độ quảnhải quan đơn giản, hài hòa, tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế - Thủ tục hải quan thực chủ yếu phương thức điện tử tất Chi cục Hải quan - Mô hình nghiệp vụ thực hệ thống xử lý liệu tập trung theo mô hình thống ngành bao gồm: tự động hóa việc quản lý thông tin hàng hóa việc hoàn thiện hệ thống trao đổi liệu điện tử với số quan chủ yếu có liên quan đến quản lý hàng hóa, xử lý thông tin, định hình thức kiểm tra sở áp dụng phương thức quản lý rủi ro… áp dụng tiến công nghệ thông tin vào quảnhải quan, đồng tin học hóa tự động hóa thông qua hệ thống quản lý thống hoàn chỉnh - Mô hình thông quan hình thành ba khối: khối tiếp nhận, xử lý liệu tập trung phản hồi thông tin khai hải quan (trung tâm xử lý liệu); khối kiểm tra hồ sơ tập trung (hải quan cửa khẩu), kiểm tra hàng hóa (địa điểm kiểm tra tập trung, điểm thông quan) - Áp dụng quản lý rủi ro cách có hệ thống khâu nghiệp vụ hải quan; thực cơ chế cửa hải quan quốc gia tham gia chế cửa ASEAN; thời gian giải phóng hàng trung bình hàng hóa nhập đạt mức tiên tiến so với nước khu vực - Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, chuyển mạnh từ “tiền kiểm sang hậu kiểm”, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan tra thuế - Áp dụng trang thiết bị kỹ thuật đại kiểm tra, giám sát hải quan 2.2 Quy trình thực thủ tục Hải quan điện tử 2.2.1 Khai thông tin nhập (IDA) Người khai hải quan khai thông tin nhập nghiệp vụ IDA trước đăng ký tờ khai nhập Khi khai đầy đủ tiêu hình IDA (133 tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống tự động cấp số, tự động xuất tiêu liên quan đến thuế suất, tên tương ứng với mã nhập vào (ví dụ: tên nước nhập tương ứng với mã nước, tên đơn vị nhập tương ứng với mã số doanh nghiệp…), tự động tính toán tiêu liên quan đến trị giá, thuế… phản hồi lại cho người khai hải quan hình đăng ký tờ khai - IDC Khi hệ thống cấp số khai thông tin nhập IDA lưu hệ thống VNACCS 2.2.2 Đăng ký tờ khai nhập (IDC) Khi nhận hình đăng ký tờ khai (IDC) hệ thống phản hồi, người khai hải quan kiểm tra thông tin khai báo, thông tin hệ thống tự động xuất ra, tính toán Nếu khẳng định thông tin xác gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai Trường hợp sau kiểm tra, người khai hải quan phát có thông tin khai báo không xác, cần sửa đổi phải sử dụng nghiệp vụ IDB gọi lại hình khai thông tin nhập (IDA) để sửa thông tin cần thiết thực công việc hướng dẫn 2.2.3 Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai Trước cho phép đăng ký tờ khai, hệ thống tự động kiểm tra Danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ hạn 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản…) Nếu doanh nghiệp thuộc danh sách nêu không đăng ký tờ khai hệ thống phản hồi lại cho người khai hải quan biết 2.2.4 Phân luồng, kiểm tra, thông quan: Khi tờ khai đăng ký, hệ thống tự động phân luồng, gồm luồng xanh, vàng, đỏ 2.2.4.1 Đối với tờ khai luồng xanh: Trường hợp số thuế phải nộp 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan (trong thời gian dự kiến 03 giây) xuất cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu” Trường hợp số thuế phải nộp khác 0: - Trường hợp khai báo nộp thuế hạn mức thực bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, số tiền hạn mức bảo lãnh lớn số thuế phải nộp, hệ thống xuất cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” “Quyết định thông quan hàng hóa nhập - khẩu” Nếu số tiền hạn mức bảo lãnh nhỏ số thuế phải nộp, hệ thống báo lỗi Trường hợp khai báo nộp thuế (chuyển khoản, nộp tiền mặt quan hải quan ): Hệ thống xuất cho người khai “Chứng từ ghi số thuế phải thu” Khi người khai hải quan thực nộp thuế, phí, lệ phí hệ thống VNACCS nhận thông tin việc nộp - thuế, phí, lệ phí hệ thống xuất “Quyết định thông quan hàng hóa” Cuối ngày hệ thống VNACCS tập hợp toàn tờ khai luồng xanh thông quan chuyển sang hệ thống VCIS 2.2.4.2 Đối với tờ khai luồng vàng, đỏ: Hệ thống chuyển liệu tờ khai luồng vàng, đỏ online từ VNACCS sang Vcis: a Cơ quan hải quan Thực kiểm tra, xử lý tờ khai hình hệ thống VCIS Lãnh đạo: Ghi nhận ý kiến đạo công chức phân công việc kiểm tra, xử lý tờ khai vào ô tương ứng “Màn hình kiểm tra tờ khai”; - Công chức phân công xử lý tờ khai: Ghi nhận ý kiến đề xuất, nội dung cần xin ý kiến lãnh đạo, kết kiểm tra, xử lý tờ khai vào ô tương ứng “Màn hình kiểm tra tờ khai” - Nếu Lãnh đạo, công chức không ghi nhận nội dung trên, hệ thống không cho phép thực nghiệp vụ CEA Sử dụng nghiệp vụ CKO để: Thông báo cho người khai hải quan địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá (đối với hàng hoá thuộc luồng đỏ) Sử dụng nghiệp vụ CEA để: - Nhập hoàn thành kiểm tra hồ sơ luồng vàng; - Nhập hoàn thành kiểm tra hồ sơ thực tế hàng hoá luồng đỏ Sử dụng nghiệp vụ IDA01 để nhập nội dung hướng dẫn/yêu cầu thủ tục, sửa đổi nội dung khai báo, ấn định thuế gửi cho người khai hải quan để thực - Chuyển luồng từ luồng đỏ sang luồng vàng, từ luồng vàng sang luồng đỏ (theo quy định quy trình nghiệp vụ liên quan) b Người khai hải quan - Nhận phản hồi hệ thống kết phân luồng, địa điểm, hình thức, mức độ - kiểm tra thực tế hàng hoá Nộp hồ sơ giấy để quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ; chuẩn bị điều kiện - để kiểm thực tế hàng hoá; Thực đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí (nếu có) c Hệ thống Xuất cho người khai “Tờ khai hải quan” (có nêu rõ kết phân luồng tiêu: Mã phân loại kiểm tra) (2) Xuất Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa hàng hóa phân vào luồng đỏ quan hải quan sử dụng nghiệp vụ CKO để chuyển luồng (3) Ngay sau quan hải quan thực xong nghiệp vụ CEA hệ thống tự động thực công việc sau: - Trường hợp số thuế phải nộp 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan xuất cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa” - Trường hợp số thuế phải nộp khác 0: • Trường hợp khai báo nộp thuế hạn mức thực bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, số tiền hạn mức bảo lãnh lớn số thuế phải nộp, hệ thống xuất cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” “Quyết định thông quan hàng hóa” Nếu số tiền hạn mức bảo lãnh nhỏ số thuế phải nộp, hệ thống báo lỗi • Trường hợp khai báo nộp thuế (chuyển khoản, nộp tiền mặt quan hải quan ): Hệ thống xuất cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu Khi người khai hải quan thực nộp thuế, phí, lệ phí hệ thống VNACCS nhận thông tin việc nộp thuế phí, lệ phí hệ thống xuất “Quyết định thông quan hàng hóa” 2.2.4.3 Khai sửa đổi, bổ sung thông quan Hệ thống cho phép khai sửa đổi, bổ sung thông quan từ sau đăng ký tờ khai đến trước thông quan hàng hoá Để thực khai bổ sung thông quan, người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ IDD gọi hình khai thông tin sửa đổi bổ sung hiển thị toàn thông tin tờ khai nhập (IDA) trường hợp khai sửa đổi, bổ sung lần đầu, hiển thị thông tin khai nhập sửa đổi cập nhật (IDA01) trường hợp khai sửa đổi, bổ sung từ lần thứ trở (2) Khi khai báo xong nghiệp vụ IDA01, người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống cấp số cho tờ khai sửa đổi phản hồi lại thông tin tờ khai sửa đổi hình IDE, người khai hải quan ấn nút “gửi” hình hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung (3) Số tờ khai sửa đổi kí tự cuối ô số tờ khai, số lần khai báo sửa đổi, bổ sung thông quan tối đa lần tương ứng với ký tự cuối số tờ khai từ đến 9; trường hợp không khai bổ sung thông quantự cuối số tờ khai (4) Khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung tờ khai, tờ khai sửa đổi, bổ sung phân luồng vàng luồng đỏ (không phân luồng xanh) (5) Các tiêu hình khai sửa đổi, bổ sung (IDA01) giống tiêu hình khai thông tin nhập (IDA) Khác số tiêu (sẽ nêu cụ thể phần hướng dẫn nghiệp vụ IDA01) không nhập IDA01 không sửa đổi không thuộc đối tượng sửa đổi 2.2.4.4 Những điểm cần lưu ý Tình hình thực thủ tục hải quan điện tử VN Bộ Tài cho biết, năm 2016, nhiệm vụ công tác cải cách hành thuế theo Nghị 19/NQ-CP Chính phủ tập trung vào nhóm tiêu kiểm tra trước hoàn thuế; thực quản lý rủi ro tra, kiểm tra thuế; thời hạn kết xử lý khiếu nại thuế Tổng cục Hải quan trì vận hành Hệ thống thông quan tự động Cơ chế cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực thủ tục hải quan điện tử, toán điện tử, thủ tục hành Cơ chế cửa quốc gia ổn định, an toàn 24/7 Nâng cao chất lượng, hiệu hệ thống công nghệ thông tin lĩnh vực thông quan, quản lý thu thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu; thực tốt Quyết định số 2026/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động kiểm tra chuyên ngành hang hóa xuất khẩu, nhập Trong năm 2015 Bộ đạo sửa đổi bãi bỏ nhiều thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giúp giảm 30 cho người nộp thuế Cùng với việc sửa đổi chế, sách, năm 2015 quan Thuế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế tập trung cho Cục Thuế; đồng thời mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử phạm vi nước, giải pháp giảm 10 nộp thuế cho doanh nghiệp Như vậy, với giải pháp triển khai thực nêu trên, số nộp thuế giảm tiếp khoảng 50 (năm 2014 giảm 370 giờ); đó, đạt vượt mục tiêu mà Nghị số 19/NQ-CP Chính phủ đặt việc giảm số nộp thuế người nộp thuế xuống 121,5 năm 2015 Cùng với đó, năm 2015 Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, theo có 100% quy trình thủ tục hải quan tự động hóa phạm vi toàn quốc với 100% Cục Hải quan 100% Chi cục; chiếm 99,56% doanh nghiệp tham gia thực thủ tục hải quan qua VNACCS/VCIS Kim ngạch xuất nhập đạt 285,6 tỷ USD, tổng số tờ khai xuất nhập đạt 7,21 triệu tờ Như vậy, sau năm triển khai phạm vi toàn quốc, Hệ thống VNACCS/VCIS chứng tỏ tính ưu việt, mang lại hiệu rõ rệt lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp xuất nhập công tác quản lý nhà nước hải quan; rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, giảm thiểu giấy tờ hồ sơ làm thủ tục hải quan nhờ việc sử dụng chữ ký số, tiết kiệm chi phí Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành nước khu vực Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh Đây giải pháp quan trọng để cải cách, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập theo đạo Thủ tướng Chính phủ Điều giúp doanh nghiệp thuận lợi thực công tác kiểm tra chuyên ngành, rõ thời gian chuyển đăng ký gốc giảm từ ngày xuống ngày; thời gian lấy mẫu nhận kết kiểm tra từ quan quản lý chuyên ngành giảm từ 10 đến 15 ngày xuống 10 ngày Theo số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam kỳ tháng 12/2016 (từ 01/12 đến 15/12/2016) đạt 16,09 tỷ USD giảm 3,9% (tương ứng giảm 660 triệu USD) so với kỳ tháng 11/2016 Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2016 tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước đạt gần 333,06 tỷ USD, tăng 6,4% (tương ứng tăng 19,96 tỷ USD) so với kỳ năm 2015 Cán cân thương mại hàng hóa kỳ tháng 12/2016 thâm hụt 288 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 12/2016 mức thặng dư 2,59 tỷ USD Trong 15 ngày đầu tháng 12/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu nước (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập 10,33 tỷ USD, giảm 3,7% tương ứng giảm 400 triệu USD so với nửa cuối tháng 11/2016 Tính đến hết ngày 15/12/2016 khối đạt kim ngạch xuất nhập gần 215,52 tỷ USD, tăng 8,2%, tương ứng tăng gần 16,34 tỷ USD so với kỳ năm 2015 Cán cân thương mại hàng hóa khối doanh nghiệp có vốn FDI nửa đầu tháng 12/2016 đạt thặng dư 779 triệu USD, đưa mức thặng dư khối từ đầu năm đến hết 15/12/2016 đạt gần 20,47 tỷ USD 3.1 Về xuất Kim ngạch xuất hàng hoá Việt Nam kỳ tháng 12/2016 đạt 7,9 tỷ USD, giảm 7,2% (tương ứng giảm 612 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2016 Tính đến hết ngày 15/12/2016 kim ngạch xuất nước đạt gần 167,83 tỷ USD, tăng 8,5% (tương ứng tăng 13,11 tỷ USD) so với kỳ năm 2015 So với nửa cuối tháng 11/2016, xuất kỳ tháng 12/2016 tăng/giảm số nhóm hàng sau: Hàng dệt may tăng 1,5%, tương ứng tăng 15 triệu USD; hàng rau tăng 19,8%, tương ứng tăng 19 triệu USD; gạo tăng 43%, tương ứng tăng 27 triệu USD; cà phê tăng 24,5%, tương ứng tăng 34 triệu USD; Ở chiều ngược lại, nhóm hàng phương tiện vận tải phụ tùng giảm 20,1%, tương ứng giảm 61 triệu USD; dầu thô giảm 55,1%, tương ứng giảm 74 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 12,7%, tương ứng giảm 75 triệu USD; điện thoại loại linh kiện giảm 16 triệu USD, tương ứng giảm 281 triệu USD; Hình 1.1 Biểu đồ Kim ngạch xuất 10 nhóm hàng lớn Việt Nam (Lũy 15/12/2016 so với kỳ năm 2015) Nguồn : Tổng cục Hải Quan Trị giá xuất hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước (FDI) kỳ đạt gần 5,56 tỷ USD, giảm 8,8% (tương ứng giảm 533 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2016 Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2016 kim ngạch xuất doanh nghiệp FDI đạt 117,99 tỷ USD, tăng 11,5% tương ứng tăng 12,17 tỷ USD so với kỳ năm 2015 chiếm đến 70,3% tổng kim ngạch xuất hàng hóa nước 3.2 Về nhập Trị giá nhập hàng hoá Việt Nam kỳ tháng 12/2016 đạt gần 8,19 tỷ USD, giảm 0,6% ( tương ứng giảm 48 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2016 Tính đến hết ngày 15/12/2016 kim ngạch nhập hàng hóa nước đạt 165,23 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 6,85 tỷ USD) so với kỳ năm 2015 So với nửa cuối tháng 11/2016, nhập nửa đầu tháng 12/2016 tăng/giảm số nhóm hàng sau: ngô tăng 68,8%, tương ứng tăng 35 triệu USD; đậu tương tăng 4,4 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 3,2%, tương ứng tăng 44 triệu USD; sắt thép loại tăng 17,9%, tương ứng tăng 59 triệu USD; Các nhóm hàng giảm như: lúa mì giảm 50,3%, tương ứng giảm 28 triệu USD; thức ăn gia súc nguyên liệu giảm 18,6%, tương ứng giảm 34 triệu USD; xăng dầu loại giảm 24,5%, tương ứng giảm 69 triệu USD; phương tiện vận tải phụ tùng giảm 85,6%, tương ứng giảm 165 triệu USD; Hình 1.2 Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập 10 nhóm hàng lớn Việt Nam (Lũy 15/12/2016 so với kỳ năm 2015) Nguồn: Tổng cục Hải quan Trị giá nhập hàng hóa doanh nghiệp FDI kỳ tháng 12/2016 đạt gần 4,78 tỷ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 133 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2016 Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2016 kim ngạch nhập doanh nghiệp có vốn FDI đạt 97,52 tỷ USD, tăng 4,5% so với kỳ năm 2015, tương ứng tăng gần 4,17 tỷ USD chiếm 59% tổng kim ngạch nhập nước C- PHẦN KẾT LUẬN D- TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn.Giáo trình QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU– NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Ngoài ra, làm có sử dụng tài liệu trang web sau: [1] Tổng cục Hải quan- Hướng dẫn thực thủ tục hải quan điện tử http://hanoicustoms.gov.vn/Lists/Haiquandientu/ViewDetails.aspx?ID=6 [2] Wikipedia- Hải quan Việt Nam https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_quan_Vi%E1%BB%87t_Nam [3] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình khai thủ tục hải quan điện tử http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=66 ... Th.s Trần Hoàng Giang, nhóm chúng em xin làm tiểu luận môn học với đề tài tổ chức thực thủ tục hải quan điện tử Việt Nam 2 Mục đích đề tài Trên sở lý luận chung hải quan điện tử,quá trình ứng dụng... với kỳ năm 2015, tương ứng tăng gần 4,17 tỷ USD chiếm 59% tổng kim ngạch nhập nước C- PHẦN KẾT LUẬN D- TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn.Giáo trình QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU– NXB ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận hải quan điện tử, tiểu luận hải quan điện tử, tiểu luận hải quan điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay