Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong luật hình sự việt nam

26 127 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ GIANG TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật hình Mã số: 60 38 40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VĂN ĐỘ Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm đặc điểm tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 1.1.1 Khái niệm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 1.1.2 Một số đặc điểm của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 11 1.1.3 Ý nghĩa của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 13 1.2 Một số quy định tương ứng luật hình số nước giới 14 Chương 2: DẤU HIỆU, NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 17 2.1 Các dấu hiệu đặc trưng tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 17 2.2 Những điều kiện tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 18 2.2.1 Điều kiện thuộc về ý thức chủ quan của người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 18 2.2.2 Điều kiện về thời điểm phạm tội 28 2.3 Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đồng phạm 43 2.3.1 Khái quát chung về đồng phạm 43 2.3.2 Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đồng phạm 49 Chương 3: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 58 3.1 Khái quát chung trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình 58 3.1.1 Trách nhiệm hình sự 58 3.1.2 Miễn trách nhiệm hình sự 59 3.2 Trách nhiệm hình người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 62 3.2.1 Trách nhiệm hình sự của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đối với tội định phạm 62 3.2.2 TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đối với tội phạm khác 65 3.2.3 TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trường hợp đồng phạm 66 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu Trong khoa học luật hình sự nói chung luật hình sự nói riêng tội phạm hình phạt hai chế định vô quan trọng Chúng với nhau, một người thực hiện hành vi có đủ yếu tố CTTP cụ thể họ phải chịu TNHS về tội phạm Tuy nhiên để đáp ứng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm BLHS Việt Nam quy định trường hợp ngoại lệ để miễn TNHS cho người phạm tội có điều kiện nhất định Những ngoại lệ nói biểu hiện sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội Đó là: “khoan hồng người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại gây ra” Một ngoại lệ chế định “tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội” quy định tại Điều 19 BLHS Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chế định có ý nghĩa quan trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Nó tạo sở pháp lý cho quan có thẩm quyền việc xác định TNHS của người phạm tội Đồng thời, khuyến khích người chuẩn bị phạm tội hoặc bắt tay vào thực hiện tội phạm sớm dừng lại để hưởng sách khoan hồng Từ góp phần bảo vệ quan hệ xã hội khách thể của luật hình sự Ở nước ta, đến Bộ luật hình sự năm 1985 chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội nhà làm luật ghi nhận thức, trước quy định tản mạn văn pháp quy, chưa quy định một cách tập trung thống nhất Mỗi văn quy định cho trường hợp phạm tội riêng biệt mà chưa có quy định chung cho tất loại tội, dẫn đến gây khó khăn cho việc áp dụng thực tiễn Mặt khác, văn chưa có sự nhất quán việc sử dụng thuật ngữ Tại Điều 20 Pháp lệnh Trừng trị tội phản cách mạng năm 1967 gọi “tự nguyện”, tại Bản tổng kết số 452 – HS2 năm 1970 gọi “tự chấm dứt” tại Bản tổng kết gọi “đình chỉ” Điều cho thấy thuật ngữ thể hiện một phần chất của chế định Vì vậy, đòi hỏi phải tìm một thuật ngữ mang tính khái quát hơn, thể hiện đầy đủ chất của chế định Tuy nhiên qua lần pháp điển khái niệm “tự ý nửa chừng” ngày thể hiện rõ ràng đầy đủ Riêng tại Bản tổng kết năm 1976 thời điểm coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội muộn so với BLHS Nó thừa nhận trường hợp người phạm tội thực hiện hết hành vi cần thiết, gây hậu thiệt hại, lại kịp thời ngăn chặn thiệt hại coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Trước thực trạng để đáp ứng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, BLHS của nước ta năm 1985 quy định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội một chế định riêng tại Điều 16, theo tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội hiểu là: “Tự không thực tội phạm đến cùng, ngăn cản” Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất Nghị số 02-88/HĐTP ngày 05/01/1988 Nghị số 0189/HĐTP ngày 19/04/1989 Đến lần pháp điển hóa lần thứ hai Luật hình sự, Bộ luật hình sự năm 1999, chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy định tại Điều 19 về thay đổi so với quy định trước Bộ luật hình sự năm 1985 Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có ý nghĩa quan trọng sách hình sự nước ta Thế nhưng, chế định chưa nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc về mặt lý luận; quy định của pháp luật bất cập thực tiễn chưa thống nhất Vì vậy, chọn Đề tài “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội luật hình Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ luật học Phạm vi nghiên cứu Trong luận văn tác giả tập trung nghiên cứu: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành phát triển của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội; nghiên cứu quy phạm của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội BLHS một số nước giới; nghiên cứu dấu hiệu điều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Kết hợp với việc nghiên cứu đánh giá tình hình áp dụng quy định thực tiễn nguyên nhân tồn tại, hạn chế để kiến nghị giải pháp hoàn thiện luật thực định nâng cao hiệu áp dụng quy định thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của Luận văn sở nghiên cứu vấn đề lý luận về tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, phân tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam xem xét đánh giá việc áp dụng chế định thực tiễn để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện chế định nâng cao hiệu áp dụng thực tế Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử của triết học Mac-Lênin, sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp lịch sử tiếp cận thực tiễn… để giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, Luận văn thể hiện ba chương Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ Ý NỬA CHỪNG CHÂM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm đặc điểm tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 1.1.1 Khái niệm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội một chế định nhân đạo của luật hình sự Việt Nam Nó thể hiện sách hình sự của Nhà nước là: “khoan hồng người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại gây ra” (Điều 3, BLHS) Đồng thời, chế định khuyến khích người chuẩn bị phạm tội hoặc bắt tay vào việc thực hiện tội phạm dừng hành vi phạm tội sớm tốt, từ loại bỏ hoặc hạn chế hậu nguy hiểm cho xã hội Với ý nghĩa quan trọng vậy, chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội pháp luật hình sự ghi nhận từ rất sớm BLHS của nước ta BLHS năm 1985 quy định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội một chế định riêng tại Điều 16, theo tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội hiểu là: “Tự không thực tội phạm đến cùng, ngăn cản” trình áp dụng Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung để áp dụng thống nhất một số quy định của Bộ luật hình sự Nghị số 02-88/HĐTP ngày 05/01/1988 Nghị số 0189/HĐTP ngày 19/04/1989 Đến lần pháp điển hóa lần thứ hai, Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy định tại Điều 19 của Bộ luật về thay đổi so với quy định Bộ luật hình sự năm 1985 Việc quy định chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội BLHS góp phần đưa chế định lên ngang tầm với ý nghĩa của nó, đồng thời tạo nên sự thống nhất chung về chế định phương diện lý luận thực tiễn áp dụng 1.1.2 Một số đặc điểm của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chế định nhân đạo pháp luật hình Việt Nam, thể tự nguyện dứt khoát người không thực ý định hành vi phạm tội đến họ có khả thực điều kiện khách quan ngăn cản Theo đó, đặc điểm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội bao gồm: Thứ nhất, chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội một chế định nhân đạo BLHS Việt Nam Thứ hai, chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội một chế định miễn TNHS đặc biệt Sự đặc biệt của trường hợp miễn TNHS chế định thể hiện chỗ: người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn TNHS họ tự nguyện chấm dứt hành vi phạm tội của một cách dứt khoát giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành (chưa thực hiện tội phạm đến cùng) Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội áp dụng đối với người phạm tội với lỗi cố ý, trường hợp khác có thể áp dụng với tội phạm với lỗi vô ý Ngoài ra, người phạm tội không miễn toàn bộ TNHS, họ miễn TNHS về tội định phạm, hành vi của họ thực tế có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm khác họ phải chịu TNHS về tội phạm Điều không đặt đối với trường hợp miễn TNHS khác 1.1.3 Ý nghĩa của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Việc quy định chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có ý nghĩa quan trọng khoa học lập pháp, thực tiễn xét xử, đặc biệt đối với người phạm tội, đối với Nhà nước xã hội Cụ thể là: Đối với khoa học lập pháp: coi một bước tiến lớn khoa học lập pháp của nước ta Đối với thực tiễn xét xử: việc quy định chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội BLHS có ý nghĩa vô quan trọng trình điều tra, truy tố, xét xử Nó giải toán thiếu sở pháp lý việc xác định TNHS cho người phạm tội họ tự nguyện không tiếp tục thực hiện tội phạm dù ngăn cản Đồng thời, tạo nên sự đồng bộ nhất quán việc áp dụng chế định của hệ thống Tòa án Đối với người phạm tội: Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy định BLHS tạo sở pháp lý vững cho người chuẩn bị phạm tội hoặc bắt tay vào thực hiện tội phạm tự nguyện chấm dứt việc phạm tội để hưởng sách khoan hồng của Nhà nước Đối với Nhà nước xã hội: Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội thể hiện rõ nét sách hình sự nhân đạo của Đảng Nhà nước ta, phù hợp với mục đích, nhiệm vụ của luật hình sự, đặc biệt mục đích của hình phạt: “không nhằm trừng trị người phạm tội mà giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội” (Điều 27 BLHS) 1.2 Một số quy định tương ứng luật hình số nước giới Dưới quy định của chế định luật hình sự một số nước tiêu biểu: Tại khoản Điều 32 BLHS Liên Bang Nga năm 1996 quy định về trường hợp: Tự đình tội phạm sau: “Tự đình tội phạm chấm dứt việc chuẩn bị phạm tội chấm dứt hành động (không hành động), trực tiếp nhằm thực tội phạm, người tự đình tội phạm ý thức khả thực tội phạm đến cùng” Điều 43 BLHS Nhật Bản quy định: “Phạm tội chưa đạt; tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Hình phạt người bắt đầu thực tội phạm chưa thực tội phạm đến giảm Tuy nhiên người tự nguyện chấm dứt việc phạm tội hình phạt giảm miễn” Tại Điều chương 23 BLHS Thụy Điển quy định rõ: “Hình phạt hành vi chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt đồng phạm không áp dụng người không tiếp tục thực tội phạm tự nguyện ngăn chặn không cho tội phạm thực đến cùng” Điều 24 BLHS của nước Cộng Hòa Nhân Dân (CHND) Trung Hoa quy định: “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội tự nguyện không thực tội phạm đến tự nguyện áp dụng biện pháp hữu hiệu ngăn chặn việc xảy hậu phạm tội Đối với hành vi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chưa gây thiệt hại, áp dụng khung hình phạt nhẹ hơn” Chương DẤU HIỆU, NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 2.1 Các dấu hiệu đặc trưng tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Theo luật hình sự Việt Nam, coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội thỏa mãn dấu hiệu sau: Thứ hai, đánh giá ý chí chủ quan của người phạm tội Sau xác định rằng người phạm tội nhận thức thực tế khách quan ngăn cản phải xem xét ý chí của họ có muốn tiếp tục thực hiện tội phạm hay không Có nghĩa người phạm tội phải có sự tự về mặt ý chí, họ hoàn toàn có sự lựa chọn tiếp tục thực hiện tội phạm hay chấm dứt việc phạm tội Và việc lựa chọn đình thực hiện tội phạm phải động lực bên thúc đẩy chứ sự tác động từ yếu tố khác chủ thể cảm thấy tình trạng sức khỏe của không tốt không thể tiếp tục thực hiện tội phạm Qua nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới sự tự nguyện vụ án trên, ta thấy xác định điều kiện của sự tự nguyện cần phải xem xét người phạm tội định không thực hiện tiếp tội phạm xuất phát từ đâu? Do nguyên nhân khách quan hay theo ý chí chủ quan của họ, đánh giá tác động của đến ý chí người phạm tội khả thực tế chủ thể có tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đến hay không? 2.2.1.2 Việc tự nguyện không thực tiếp tội phạm phải dứt khoát vĩnh viễn: Để coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội việc chủ thể từ bỏ ý định phạm tội đến cùng, đòi hỏi việc từ bỏ phải dứt khoát vĩnh viễn Việc từ bỏ dứt khoát, vĩnh viễn hay có sách báo gọi từ bỏ hẳn ý định phạm tội là: “Chấm dứt hành vi phạm tội cách triệt để, tạm ngừng việc thực tội phạm để chờ hội thuận tiện hơn, chuẩn bị phương tiện tinh vi hơn, thủ đoạn xảo quyệt tiếp tục phạm tội Sự chấm dứt thể xử định, lời nói người bị phát chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt, mà thông thường không hành động, không thiết phải báo với quan Nhà nước có thẩm quyền việc chấm dứt việc phạm tội, tự thú ” Như người phạm tội chấm dứt tội phạm một cách triệt để làm mất tính nguy hiểm của hành vi phạm tội, ý định thực hiện tội phạm không Nếu người phạm tội chấm dứt việc phạm tội không dứt khoát sự tạm ngừng tính nguy hiểm cho xã hội họ có thể thực hiện ý định của bất kỳ lúc điều kiện cho phép 10 Để thỏa mãn điều kiện về mặt chủ quan của người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, việc người phạm tội tự nguyện từ bỏ ý định thực hiện tiếp tội phạm, phải từ bỏ ý định một cách dứt khoát vĩnh viễn chứ tạm thời Tuy nhiên người phạm tội muốn hưởng lượng khoan hồng của nhà nước miễn TNHS về tội định phạm phải thỏa mãn điều kiện thứ hai về thời điểm chấm dứt tội phạm Bởi đáp ứng hai điều kiện loại trừ tính nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với xã hội 2.2.2 Điều kiện về thời điểm phạm tội 2.2.2.1 Khái quát chung giai đoạn thực tội phạm Trong khoa học luật hình sự giai đoạn thực hiện tội phạm hiểu thống nhất “các mức độ thực tội phạm cố ý, bao gồm chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt tội phạm hoàn thành” Qua khái niệm ta thấy, giai đoạn thực hiện tội phạm có đặc điểm sau: Thứ nhất, giai đoạn thực hiện tội phạm đặt đối với tội cố ý trực tiếp mà không đặt đối với tội cố ý gián tiếp tội vô ý Thứ hai, giai đoạn thực hiện tội phạm thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau, đồng thời thể hiện mức độ thực hiện tội phạm của người phạm tội Thứ ba, luật hình sự Việt Nam phân chia giai đoạn phạm tội thành ba giai đoạn: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt tội phạm hoàn thành - Chuẩn bị phạm tội: giai đoạn giai đoạn thực hiện tội phạm, quy định tại Điều 17 BLHS sau: “Chuẩn bị phạm tội tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện phạm tội tạo điều kiện khác để thực tội phạm” - Phạm tội chưa đạt: giai đoạn tiếp theo, sau giai đoạn chuẩn bị phạm tội Trong giai đoạn người phạm tội bắt đầu thực hiện hành vi khách quan mô tả CTTP cụ thể có sự xâm hại tới khách thể của tội phạm Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan nên tội phạm không thực hiện đến cùng, nghĩa hành vi của họ chưa thỏa mãn hết dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm 11 - Tội phạm hoàn thành: giai đoạn cuối của trình thực hiện tội phạm Giai đoạn không quy định BLHS Tuy nhiên, cứ vào quy định của BLHS tội phạm hoàn thành là: “trường hợp hành vi phạm tội thỏa mãn hết dấu hiệu mô tả cấu thành tội phạm” Như vậy, để xác định tội phạm hoàn thành hay chưa phải cứ vào dấu hiệu CTTP cụ thể quy định phần tội phạm BLHS Khi nghiên cứu giai đoạn thực hiện tội phạm phải làm sáng tỏ ba giai đoạn thực hiện tội phạm Mỗi giai đoạn đều có dấu hiệu đặc trưng riêng, song đều thể hiện tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, qua thể hiện mức độ thực hiện ý chí phạm tội của chủ thể 2.2.2.2 Điều kiện thời điểm tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Khi người phạm tội tự nguyện chấm dứt hành vi phạm tội của một cách dứt khoát triệt để chưa coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Để miễn TNHS theo chế định việc thỏa mãn điều kiện người phạm tội phải đáp ứng điều kiện về thời điểm chấm dứt hành vi phạm tội Theo quy định tại Điều 19 BLHS tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội “tự không thực hiện tội phạm đến cùng” Như “không thực tội phạm đến cùng” coi điều kiện về thời điểm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Nhưng vấn đề đặt hiểu về cụm từ Hiện nay, đa số quan điểm đều cho rằng để coi “không thực tội phạm đến cùng” điều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội việc không thực hiện tội phạm giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành, chủ thể dừng lại giai đoạn chưa đạt hoàn thành tội phạm hoàn thành vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội không đặt Xung quanh cụm từ “không thực tội phạm đến cùng”, thực hiện đến đến so với gì? Ở cần phải hiểu thực hiện đến so với mục đích, hành vi phạm tội theo ý tưởng của người phạm tội, chứ so với dấu hiệu CTTP (tội phạm hoàn thành) Nghĩa phải hiểu không thực hiện tội phạm đến theo hai trường hợp: 12 Thứ nhất, người phạm tội chưa thực hiện hết hành vi để đạt mục đích theo ý tưởng phạm tội hành vi mà họ thực hiện đủ dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm, tức tội phạm hoàn thành Thứ hai, người phạm tội chưa thực hiện hết hành vi cho cần thiết, mục đích phạm tội chưa đạt tội phạm chưa hoàn thành Trong hai trường hợp theo có trường hợp thứ hai coi điều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Bởi mục đích của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội khuyến khích người có hành vi chuẩn bị phạm tội hoặc bắt tay vào việc thực hiện tội phạm chấm dứt hành vi phạm tội để hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước Đồng thời, góp phần loại trừ hoặc hạn chế thiệt hại gây cho quan hệ xã hội luật hình sự bảo vệ Do vậy, hành vi của người phạm tội chưa thể hiện tính nguy hiểm của tội phạm đối với xã hội thỏa mãn mục đích của chế định Khi tội phạm hoàn thành, tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm thể hiện hết qua hành vi phạm tội, hậu của tội phạm xảy ra, không hội để hạn chế hay loại trừ tính nguy hiểm Như phân tích trên, thấy người phạm tội tự nguyện chấm dứt việc phạm tội một cách tự nguyện, dứt khoát giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Vậy họ dừng lại giai đoạn phạm tội chưa đạt hoàn thành lại không coi thời điểm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Xét ý chí tính chất của hành vi phạm tội của người phạm tội họ thực hiện hết hành vi cho cần thiết, tính nguy hiểm của tội phạm bộc lộ hết, hậu của tội phạm xảy hay không vấn đề thời gian mà không cần phải thực hiện thêm một hành vi khác Khi người phạm tội dừng việc thực hiện tội phạm hậu xảy Nếu hậu không xảy nguyên nhân khách quan tác động trường hợp coi phạm tội chưa đạt, người phạm tội phải chịu TNHS về tội phạm chưa đạt Liên quan đến điều kiện về thời điểm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có quan điểm cho rằng: Cần phải chấp nhận một số loại tội nhất định thời điểm cho phép “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội”có 13 thể hành vi phạm tội trường hợp tội phạm hoàn thành Đó có thể loại tội (do lý nhất định) luật hình sự xác định thời điểm hoàn thành sớm, việc hành vi phạm tội dừng lại thời điểm tội phạm hoàn thành có ý nghĩa cho xã hội trường hợp khác dừng lại giai đoạn chưa đạt chưa hoàn thành Loại tội hoàn thành sớm loại tội phản ánh CTTP cắt xén, nghĩa phản ánh hành vi phạm tội mà hành vi “hoạt động” nhằm thực hiện hành vi Cụ thể tại Điều 79 BLHS tội hoạt động nhằm lật đổ quyền nhân dân tội có CTTP thuộc loại Trong tội này, người phạm tội cần có một hành vi nhằm xúc tiến việc thành lập hoặc hành vi nhận lời tham gia vào tổ chức mà họ biết rõ tổ chức có mục đích lật đổ quyền nhân dân tội phạm hoàn thành, mà không đòi hỏi phải thành lập tổ chức hay thực hiện hành vi sau gia nhập tổ chức Sở dĩ quy định tội phạm hoàn thành sớm tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ xã hội, sự tồn tại hay sự vững mạnh của đất nước mà luật hình sự bảo vệ Còn mức độ thể hiện tính nguy hiểm của hành vi có thể mức độ đe dọa tới quan hệ nên người phạm tội tự nguyện từ bỏ ý định phạm tội việc từ bỏ có ý nghĩa rất lớn Do vậy, đối với tội có thời điểm hoàn thành sớm nên coi trương hợp tương tự của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Tuy nhiên trường hợp không nhiều nên có thể quy định điều kiện để coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội điều luật cụ thể phạm tội phạm của BLHS Như việc áp dụng thuận tiện 2.3 Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đồng phạm 2.3.1 Khái quát chung về đồng phạm 2.3.1.1 Khái niệm, dấu hiệu đồng phạm Tội phạm có thể một người thực hiện có thể nhiều người gây Khi có nhiều người cố ý thực hiện tội phạm gọi đồng phạm Điều 20 BLHS định nghĩa về đồng phạm tại khoản 1: “Đồng phạm trường hợp có hai người trở lên cố ý thực tội phạm” Theo định nghĩa này, một vụ phạm tội để coi đồng phạm phải thỏa mãn dấu hiệu sau: 14 * Dấu hiệu về mặt khách quan Thứ nhất, “Đồng phạm đòi hỏi phải có hai người hai người phải có đủ diều kiện chủ thể tội phạm Đó điều kiện có lực TNHS đạt độ tuổi chịu TNHS Dấu hiệu chủ thể đặc biệt không đòi hỏi phải có tất người đồng phạm mà đòi hỏi loại người đồng phạm người thực hành” Thứ hai, người phải cố ý thực hiện một tội phạm Mặc dù pháp luật không đòi hỏi họ phải người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, họ phải có một hành vi sau: - Hành vi thực hiện tội phạm (hành vi khách quan mô tả CTTP) Người thực hiện hành vi gọi người thực hành, người trực tiếp thực hiện hành vi gây hoặc đe dọa gây thiệt hai cho khách thể của tội phạm luật hình sự bảo vệ - Hành vi tổ chức tội phạm hành vi vạch kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho người đồng phạm khác tổ chức việc thực hiện tội phạm Người thực hiện hành vi gọi người tổ chức - Hành vi xúi giục hành vi dùng lời lẽ dụ dỗ, kích động, lôi kéo người khác thực hiện tội phạm Người thực hiện hành vi gọi người xúi giục - Hành vi giúp sức hành vi tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần để củng cố ý chí, hoặc giúp người thực hành có điều kiện thuận lợi để thực hiện tội phạm * Dấu hiệu về mặt chủ quan của đồng phạm Về mặt chủ quan tất người đồng phạm phải có lỗi cố ý Ngoài đối với tội có dấu hiệu mục đích dấu hiệu bắt buộc CTTP đòi hỏi người tham gia thực hiện tội phạm phải có mục đích phạm tội - Dấu hiệu lỗi: người phạm tội đều có lỗi cố ý, thể hiện qua hai yếu tố ý chí lí trí - Dấu hiệu mục đích: Ngoài hai dấu hiệu thực hiện cố ý, đồng phạm đòi hỏi dấu hiệu mục đích trường hợp thực hiện tội có mục đích dấu hiệu bắt buộc Nếu không thỏa mãn dấu hiệu không 15 coi đồng phạm, người tham gia phải chịu TNHS độc lập với Cùng mục đích có thể hiểu có chung một mục đích hoặc có sự tiếp nhận mục đích người đồng phạm 2.3.1.2 Các loại người đồng phạm Dựa vào vai trò của người phạm tội vụ đồng phạm, tại Điều 20 BLHS chia đồng phạm làm bốn loại người gồm: người thực hành, người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức Mỗi loại người đều tham gia vào vụ đồng phạm thời điểm với mức độ khác Chúng ta nghiên cứu dạng người đồng phạm, cho thấy dạng người đồng phạm có hành vi khác nhau, mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau, giữ vai trò khác vụ đồng phạm Vì vậy, việc nghiên cứu dạng người đồng phạm có ý nghĩa rất quan trọng việc xác định điều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đồng phạm TNHS của họ 2.3.2 Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đồng phạm Qua nghiên cứu khái quát về đồng phạm cho thấy, đồng phạm trường hợp phạm tội phức tạp có nhiều chủ thể tham gia giữ vị trí khác một vụ phạm tội Khi xác định TNHS cho họ phải tuân theo nguyên tắc nhất định Đó nguyên tắc tất người đồng phạm phải chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm, nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập về việc thực hiện đồng phạm nguyên tắc cá thể hóa TNHS của người đồng phạm Do đó, việc xác định điều kiện tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trường hợp có nhiều điểm khác so với trường hợp phạm tội riêng lẻ Theo Điều 19 BLHS quy định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người trực tiếp thực hiện tội phạm, chưa có quy định tự ý nửa chừng đồng phạm Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đồng phạm ghi nhận hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao tại Nghị số 02/HTTP ngày 05/01/1986 Nghị số 01/HTTP ngày 19/04/1989 Trong vụ đồng phạm, có sự tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của một người hay một số người việc miễn TNHS áp dụng đối với thân người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 16 2.3.2.1 Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội người thực hành Đối với điều kiện của người thực hành đồng phạm phải xem xét qua hai trường hợp: có một người thực hành hay có hai người đồng thực hành trở lên Trường hợp đồng phạm có một người thực hành, tương tự trường hợp phạm tội riêng lẻ, coi tự ý nửa chừng chấm việc phạm tội thỏa mãn điều kiện sau: - Người thực hành phải tự nguyện từ bỏ việc thực hiện tiếp tội phạm ngăn cản Việc từ bỏ phải từ bỏ hẳn chứ tạm dừng chờ hội thuận lợi tiếp tục thực hiện tội phạm - Việc chấm dứt thực hiện tội phạm của người thực hành phải xảy giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành Trường hợp đồng phạm có hai người thực hành trở lên; có thể xảy trường hợp một người hoặc một số người thực hành tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, người đồng thực hành khác tiếp tục thực hiện tội phạm Trong trường hợp người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn TNHS theo quy định tại điều 19 BLHS, họ không làm hoặc việc mà họ làm trước từ bỏ ý định phạm tội không giúp cho người đồng phạm khác việc tiếp tục thực hiện tội phạm Nếu vụ đồng phạm có nhiều người thực hành hành vi phạm tội của người có quan hệ mật thiết với Việc xác định thời điểm coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải cứ vào hành vi thực tế của người đồng phạm Trong trường hợp tổng hợp hành vi phạm tội của tất người đồng phạm thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu của một CTTP cụ thể vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội không đặt Trong số người đồng thực hành có một hoặc một số người không thực hiện tội phạm coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội yêu cầu họ có hành động tích cực nhằm ngăn chặn việc thực hiện tội phạm hoặc nhất phải hạn chế hậu xảy Thực tiễn xét xử cho thấy một vụ án có nhiều người thực hành tội phạm có người tự ý nửa chừng từ bỏ ý định phạm tội, có người 17 không từ bỏ ý định phạm tội Trong trường hợp này, người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn TNHS theo Điều 19 BLHS họ không làm hoặc việc mà họ làm trước từ bỏ ý định phạm tội không giúp cho người đồng phạm khác việc tiếp tục thực hiện tội phạm Còn việc mà họ làm người đồng phạm khác sử dụng để thực hiện tội phạm, họ phải có hành động tích cực để ngăn chặn việc thực hiện tội phạm đó, họ có thể miễn TNHS Nhưng họ không ngăn chặn người đồng phạm khác thực hiện tội phạm, hậu của tội phạm xảy họ phải chịu TNHS 2.3.2.2 Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội dạng người đồng phạm khác Các dạng người đồng phạm khác gồm: người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức Đây người gián tiếp thực hiện tội phạm nên điều kiện để coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có nhiều điểm khác so với người trực tiếp thực hiện tội phạm Theo Nghị số 01/HTTP ngày 19/04/1989 của Tòa án nhân dân tối cao để coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức phải thỏa mãn điều kiện sau điều kiện tại Điều 19 BLHS: Người xúi giục, người tổ chức phải thuyết phục, khuyên bảo, đe dọa để người thực hành không thực tội phạm phải báo cho quan Nhà nước có thẩm quyền, báo cho người nạn nhân biết tội phạm chuẩn bị thực để quan Nhà nước người nạn nhân có biện pháp ngăn chặn tội phạm Người giúp sức phải chấm việc tạo điều kiện tinh thần, vật chất cho việc thực tội phạm (như không cung cấp phương tiện, công cụ phạm tôi; không điểm, dẫn đường cho kể thực hành…) Nếu giúp sức người giúp sức người đồng phạm khác sử dụng để thực tội phạm, người giúp sức phải có hành động tích cực nêu người xúi giục, người tổ chức để ngăn chặn việc thực tội phạm Đối với người tổ chức, người xúi giục người giúp sức vấn đề tự 18 ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có nhiều điểm khác so với người thực hành, trình thực hiện tội phạm họ không tự mà phải thông qua người thực hành để thực hiện hành vi mô tả CTTP Hoạt động của họ tiền đề, điều kiện hỗ trợ cho hoạt động phạm tội của người thực hành Những người có thể từ bỏ ý định phạm tội người thực hành thực hiện tội phạm đến theo kế hoạch vạch Chính thế, người tổ chức, người xúi giục người giúp sức coi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội thỏa mãn hai điều kiện: thứ nhất, họ phải chấm dứt việc phạm tội trước người thực hành thực hiện tội phạm; thứ hai, họ phải có hành động tích cực làm mất tác dụng của hành vi trước của để ngăn chặn việc thực hiện tội phạm Như có thể nói viêc phân hóa trách nhiệm hình sự góp phần tạo đường lối xử lý đối với trường hợp phạm tội khác nhau, đối với nhóm chủ thể thực hiện tội phạm khác sở để tiến hành cá thể hóa trách nhiệm hình sự áp dụng pháp luật hình sự Khi tiến hành cá thể hóa trách nhiệm hình sự trường hợp có đồng phạm tham gia người áp dụng pháp luật cần phải sử dụng quy phạm pháp luật xây dựng theo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự để giải trách nhiệm hình sự cho trường hợp phạm tội cụ thể Chương TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 3.1 Khái quát chung trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình 3.1.1 Trách nhiệm hình Trách nhiệm hình sự trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hậu pháp lí bất lợi về hành vi phạm tội của Cơ sở để truy cứu TNHS người phạm tội ghi nhận tại Điều BLHS: “chỉ người phạm tội BLHS quy định phải chịu TNHS” Vậy một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 19 hội thỏa mãn dấu hiệu CTTP phải chịu TNHS phải chịu biện pháp cưỡng chế của Nhà nước 3.1.2 Miễn trách nhiệm hình Miễn TNHS không buộc người phạm tội phải chịu TNHS về tội mà họ phạm Miễn TNHS thể hiện sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng Nhà nước ta Biện pháp quy định áp dụng một số trường hợp phạm tội xét thấy không cần phải truy cứu TNHS, không cần buộc họ phải chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước hình phạt mà bảo đảm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo yêu cầu giáo dục người phạm tội để họ trở thành người có ích cho xã hội Miễn TNHS một chế định nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam thể hiện bằng văn với nội dung hủy bỏ hậu pháp lý bất lợi của việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự cấm đối với người bị coi có lỗi việc thực hiện hành vi đó, quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án tùy thuộc vào giai đoạn tố tụng hình sự tương ứng áp dụng có đầy đủ cứ pháp lý điều kiện luật định 3.2 Trách nhiệm hình người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 3.2.1 Trách nhiệm hình của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội tội định phạm TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy định tại đoạn Điều 19 BLHS: “Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn trách nhiệm hình tội định phạm; hành vi thực tế thực có đủ yếu tố cấu thành tội khác người phải chịu trách nhiệm hình tội này” 3.2.1.1 Căn vào tính nguy hiểm cho xã hội hành vi: Hành vi biểu hiện bên của ý chí phạm tội nhằm gây hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội luật hình sự bảo vệ Do tính nguy hiểm của hành vi phạm tội coi dấu hiệu quan nhất của tội phạm Tính nguy hiểm cho xã hội là: “Dấu hiệu phản ánh tính gây thiệt hại khách quan tính có lỗi thuộc mặt chủ quan tội phạm” 20 Như xem xét tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi ta phải xem xét hai góc độ: về khách quan về chủ quan 3.2.1.2 Căn vào mục đích hình phạt sách hình Nhà nước Bên cạnh sở trên, mục đích của hình phạt sách nhân đạo luật hình sự của Nhà nước ta coi sở của việc miễn trách nhiệm hình sự Vì tội phạm hình phạt luôn liền với Một người bị coi tội phạm thỏa mãn dấu hiệu CTTP họ phải chịu hình phạt biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước Tuy nhiên, trường hợp phạm tội phải chịu hình phạt Căn cứ vào mục đích của hình phạt: “Hình phạt không nhằm mục đích trừng trị người phạm tội mà giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật quy tắc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới” (Điều 27 BLHS) Như vậy, trường hợp thấy việc áp dụng hình phạt không cần thiết, người phạm tội ăn năn hối cải hoặc không nguy hiểm cho xã hội không nên áp dụng hình phạt, mà nên miễn TNHS cho họ Còn đối với Nhà nước ta mong muốn xã hội ngày một tốt đẹp hơn, muốn cải tạo, giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội 3.2.2 TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội tội phạm khác Điều 19 BLHS quy định: “nếu hành vi thực tế thực có đủ yếu tố cấu thành tội khác, người phải chịu trách nhiệm hình tội này” Tội phạm khác tội quy định phần tội phạm cụ thể của BLHS tội định phạm Người phạm tội phải chịu TNHS về tội phạm nghĩa tội phạm phải tội hoàn thành (có đủ yếu tố CTTP cụ thể) Một vấn đề khác đặt tội phạm khác phải có mối quan hệ với tội định phạm Tội phạm mục đích mà người phạm tội hướng tới, có thể hành vi chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm (hành vi chuẩn bị chuẩn bị phạm tội) hoặc CTTP khác trình thực hiện tội phạm (giai đoạn phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành) Tội phạm khác không thể tội quan hệ 21 với tội định phạm Nếu quan hệ với tội định phạm không thể coi tội khác 3.2.3 TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trường hợp đồng phạm Thực tiễn xét xử cho thấy một số vụ án có nhiều người thực hành tội phạm có người tự ý nửa chừng từ bỏ ý định phạm tội, có người không từ bỏ ý định phạm tội Trong trường hợp này, người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn TNHS theo Điều 19 Bộ luật hình sự họ không làm hoặc việc mà họ làm trước từ bỏ ý định phạm tội không giúp cho người đồng phạm khác việc tiếp tục thực hiện tội phạm Vậy qua nghiên cứu TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội ta thấy người phạm tội miễn TNHS về tội định phạm, hành vi của họ có đủ dấu hiệu CTTP khác họ phải chịu TNHS về tội phạm Điều 19 Bộ luật hình sự quy định “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội tự không thực tội phạm đến cùng, ngăn cản Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội miễn trách nhiệm hình tội định phạm; hành vi thực tế thực có đủ yếu tố cấu thành tội khác người phải chịu trách nhiệm hình tội này” Theo đó, trường hợp miễn trách nhiệm hình sự có tính chất bắt buộc Trường hợp hành vi thực tế thực hiện của người phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm của một tội khác người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm Như vậy, quy định vừa mang tính nhân đạo đồng thời thể hiện nguyên tắc pháp chế, công bằng đường lối xử lý, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quan hệ xã hội khỏi tội phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại KẾT LUẬN Qua nghiên cứu chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội luật hình sự Việt Nam ta có thể rút một số kết luận sau: Về khái niệm tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy 22 định tại điều 19 BLHS, theo tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội hiểu tự không thực hiện tội phạm đến ngăn cản Nghĩa là, người phạm tội xuất phát từ ý chí chủ quan của định không tiếp tục thực hiện tội phạm đến họ nhận thức yếu tố khách quan ngăn cản Tuy nhiên để cho việc áp dụng thuận lợi quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể về khái niệm Nghiên cứu chế định tương ứng với chế định pháp luật hình sự một số nước giới thấy, về luật hình sự của nước đều quy định chế định có nhiều điểm tương đồng với chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội luật hình sự Việt Nam Qua ta thấy luật hình sự Việt Nam cần tiếp thu điểm tiến bộ luật hình sự của nước nhất luật hình sự của Liên Bang Nga CHND Trung Hoa Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trường hợp miễn TNHS có điều kiện nên để coi trường hợp người phạm tội phải thỏa mãn hai điều kiện sau: một là, điều kiện về ý thức chủ quan của người phạm tội: người phạm tội phải chấm dứt hành vi phạm tội một cách tự nguyện dứt khoát; hai là, điều kiện về thời điểm chấm dứt việc phạm tội việc dừng lại không thực hiện tiếp tội phạm phải giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành Tuy nhiên về thời điểm chấm dứt việc phạm tội thực tiễn có trường hợp sau: thứ nhất, người phạm tội thực hiện hết hành vi cần thiết để gây hậu quả, hành vi thực hiện hậu có một khoảng thời gian nhất định Trong khoảng thời gian người phạm tội một lý không muốn cho hậu của tội phạm xảy nên có hành động tích cực ngăn chặn không cho hậu xảy ra, kết hậu không xảy Thứ hai, một số tội phạm có thời điểm hoàn thành sớm, người phạm tội có hoạt động nhằm thực hiện hành vi CTTP tội phạm coi hoàn thành Trường hợp cho thấy tính nguy hiểm của hành vi phạm tội thể hiện mức thấp, có hội để hạn chế hoặc ngăn ngừa hậu xảy Để thể hiện sách nhân đạo của Nhà nước ta, đồng thời khuyến khích 23 người phạm tội tích cực ngăn chặn hậu xấu có thể xảy cho quan hệ luật hình sự bảo vệ nên coi hai trường hợp trường hợp tương tự của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Do vậy, theo chúng tôi, cần coi trường hợp nửa chừng chấm dứt việc thực hiện tội phạm đòi hỏi quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể trường hợp Theo điều 19 BLHS quy định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đối với trường hợp phạm tội đơn lẻ một dạng người đồng phạm người thực hành Mà chưa quy định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của dạng người đồng phạm khác với cách người gián tiếp thực hiện tội phạm thông qua hành vi của người thực hành Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của dạng người đồng phạm khác hướng dẫn tại Nghị 02/HTTP ngày 19/4/1989 của Tòa án nhân dân tối cao Theo điều kiện để coi trường hợp người đồng phạm khác gồm: người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức điều kiện chung của chế định đòi hỏi họ phải có hành động tích cực ngăn chặn người thực hành sử dụng hành vi trước của để thực hiện tội phạm hoặc báo cho quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn tội phạm Đối với vấn đề cần phải quy định cụ thể TNHS của người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Khi người phạm tội thỏa mãn điều kiện họ miễn TNHS về tội mà họ định phạm Việc miễn TNHS cho họ dựa sở: thứ nhất sách hình sự của Nhà nước ta; thứ hai, dựa vào mức độ thể hiện tính nguy hiểm của hành vi phạm tội; thứ ba dựa vào mục đích của việc áp dụng hình phạt Tuy nhiên, hành vi của họ thực tế có đủ dấu hiệu CTTP khác quy định tại phần tội phạm BLHS họ phải chịu TNHS về tội phạm Đây điểm đặc biệt của chế định so với chế định miễn TNHS khác quy định BLHS 24 ... KIỆN CỦA TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 17 2.1 Các dấu hiệu đặc trưng tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 17 2.2 Những điều kiện tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 18... CHUNG VỀ TỰ Ý NỬA CHỪNG CHÂM DỨT VIỆC PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm đặc điểm tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 1.1.1 Khái niệm của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: Chế định tự ý nửa chừng. .. định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chế định nhân đạo pháp luật hình Việt Nam, thể tự nguyện dứt khoát người không thực ý định hành vi phạm tội đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong luật hình sự việt nam , Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong luật hình sự việt nam , Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay