bo de thi chuyen SP+TN

15 245 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:44

Anh đi anh nhớ quê nhàNhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tươngNhớ ai dãi nắng, dầm sươngNhớ ai tát nước bên đường hôm nao.( Ca dao) Bài ca dao trên đã sử dụng các biện pháp tu từ nào? Nói rõ hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.a) (1.0 điểm): Kể đúng tên biện pháp tu từ: Điệp từ và Liệt kê.Hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp: Điệp từ “nhớ”: khẳng định nỗi nhớ của một người con khi đi xa quê hương (anh). “Nhớ” được nhắc đi nhắc lại 5 lần nhằm nhấn mạnh tình cảm sâu nặng của những người đã từng gắn bó với quê hương, xứ sở. Liệt kê: Người đi xa nhớ về những món ăn dân dã, bình dị nhưng gắn bó, thân thuộc đối với mỗi người dân quê “canh rau muống”; “cà dầm tương” và hình ảnh những người lao động vất vả, gian khổ (ai) “dãi nắng, dầm sương”, “tát nước” > Tình yêu quê hương tha thiết. * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T Hnh phỳc c lp T Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO KHI TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2007 Mụn thi: Vn - Ting Vit (Dnh cho thớ sinh thi vo lp chuyờn Vn) Thi gian lm bi: 150phỳt Cõu 1 Th no l ngh thut t cnh ng tỡnh? Phõn tớch on th sau thy c ngh thut t cnh ng tỡnh ca tỏc gi: Bun trụng ca b chiu hụm, m m ting súng kờu quanh gh ngi. (Trớch Kiu lu Ngng Bớch thuc Truyn Kiu ca Nguyn Du, theo Ng 9, 1, NXB Giỏo dc, H Ni, 2006) Cõu Trong truyn ngn Lóo Hc ca Nam Cao, nhõn vt tụi ó suy ngm: Chao ụi! i vi nhng ngi quanh ta, nu ta khụng c tỡm m hiu h, thỡ ta ch thy h gn d, ngu ngc, bn tin, xu xa, b i ton nhng c cho ta tn nhn; khụng bao gi ta thy h l nhng ngi ỏng thng; khụng bao gi ta thng () Cỏi bn tớnh tt ca ngi ta b nhng ni lo lng, bun au, ớch k che lp mt Em hiu th no v ý ngh trờn ca nhõn vt tụi? Phõn tớch quỏ trỡnh c tỡm hiu lóo Hc ca nhõn vt tụi P N V THANG IM THI TUYN SINH VO KHI TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2007 Mụn thi: Vn Ting Vit (Dựng cho thớ sinh thi vo lp chuyờn Vn Thi gian lm bi: 150 phỳt) Cõu (4 im) I Yờu cu chung: - Nm c th no l ngh thut t cnh ng tỡnh - Bit phõn tớch mt on th cú ngh thut t cnh ng tỡnh II Yờu cu c th: Ngh thut t cnh ng tỡnh (1 im) - Mn cnh vt gi gm (ng) tõm trng - Cnh khụng n thun l bc tranh thiờn nhiờn m cũn l bc tranh tõm trng - Cnh l phng tin miờu t cũn tõm trng l mc ớch miờu t Phõn tớch on th thy c ngh thut t cnh ng tỡnh (3 im) Phõn tớch c nhng ý sau: a V trớ on th: Tỏm cõu cui on trớch din t tõm trng Kiu lu Ngng Bớch b Tỏc gi gi cnh din t tõm trng: - Mi biu hin ca cnh u th hin cnh ng v tõm trng ca Thỳy Kiu: + Cỏnh bum thp thoỏng xa xa gi ni bun nh quờ hng, nh ngi thõn Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * + Ngn nc triu mi sa, cỏnh hoa trụi man mỏc khụng bit v õu, ni c ru ru, chõn mõy, mt t u mt mu xanh xanhc cm nhn qua tõm trng tha hng, gi thõn phn ni nờnh, vụ nh + Ngn giú cun mt dunh v ting súng kờu quanh gh ngi l cnh tng hói hựng, nh bỏo trc giụng bóo ca s phn s ni lờn, vựi dp cuc i Kiu - Cnh c nhỡn qua tõm trng Kiu: cnh t xa n gn, t nht n m, õm t tnh n ng, ni bun t man mỏc, mụng lung n lo õu, kinh s c Ngh thut ip t: Cm t bun trụng m u cõu th sỏu ch, to õm hng trm bun Bun trụng ó tr thnh ip khỳc ca on th, ip khỳc ca cnh v cng l ip khỳc ca tõm trng Cõu (6im) Nhng ý chớnh cn cú: - í 1: M bi: 0.5 im - í 2: V ý ngh ca nhõn vt tụi: im + õy l li trit lý hũa quyn cm xỳc tr tỡnh y xút thng ca Nam Cao i vi ngi nụng dõn, i vi ngi xó hi c + Vi trit lý tr tỡnh ny, Nam Cao khng nh mt thỏi sng, mt cỏch ng x, mt cỏch nhỡn, cỏch ỏnh giỏ ngi mang tinh thn nhõn o: Khụng th nhỡn cỏi v b ngoi ỏnh giỏ ngi; cn phi quan sỏt, suy ngh y , sõu sc v nhng ngi hng ngy sng quanh mỡnh, cn phi nhỡn nhn h bng lũng ng cm, bng ụi mt ca tỡnh thng Vn ụi mt ny ó tr thnh mt ch sõu sc, nht quỏn sỏng tỏc Nam Cao ễng cho rng ngi ch thc s xng ỏng vi danh ngha ngi bit ng cm vi mi ngi xung quanh, bit nhỡn v trõn trng, nõng niu nhng iu ỏng thng, ỏng quý h + Nam Cao ó nờu lờn mt phng phỏp ỳng n, sõu sc ỏnh giỏ ngi: Ta cn bit t mỡnh vo cnh ng c th ca h thỡ mi cú th hiu ỳng, cm thụng ỳng + Hc sinh cú th t liờn h bn thõn v nhỡn nhn, ỏnh giỏ nhng ngi sng quanh mỡnh, rỳt bi hc cho mỡnh - í 3: Phõn tớch quỏ trỡnh c tỡm hiu lóo Hc ca nhõn vt tụi: im + õy l c mt quỏ trỡnh nhn thc t n gin n phc tp, t ch ch thy cỏi biu hin bờn ngoi, hiu khụng ỳng n phỏt hin bn cht, nhõn phm cao quý ca lóo Hc Lỳc u, ụng giỏo (nhõn vt tụi) ng l lóo Hc gn d, lm cm Khi nghe tin Binh T núi, cũn lm tng lóo Hc ỏnh b n chng kin cỏi cht y d di v thm khc ca lóo Hc thỡ ụng giỏo mi thc s sõu sc bn cht nht mc lng thin, lũng t trng, tỡnh thng v c hy sinh ca lóo Hc Khi phõn tớch cn so sỏnh cỏi nhỡn, cỏch ngh v lóo Hc ca nhõn vt tụi vi cỏch hiu ca nhõn vt Binh T (2 im) + Song hnh vi quỏ trỡnh c tỡm hiu lóo Hc, tỡnh cm ca nhõn vt tụi i vi lóo Hc ngy mt thờm sõu nng Lỳc u, ng nh l lóo Hc gn d, lm cm thỡ nhõn vt tụi t th (khi nghe lóo núi i, núi li vic nh bỏn Vng) n lỳc hiu c lớ chớnh ỏng lóo Hc day dt nh bỏn chú, thỡ cho rng Lóo quý Vng ca lóo ó thm vo õu vi tụi quý nm quyn sỏch ca tụi n chng kin ni au ca lóo phi bỏn Vng thỡ nhõn vt tụi mi nhn ni xút xa ca mỡnh phi bỏn sỏch khụng th sỏnh vi ni au ca lóo Hc: Bõy gi thỡ tụi khụng xút xa nm quyn sỏch ca tụi na; tụi mun ụm chong ly lóo m ũa lờn khúc,: im Nh vy, truyn ngn Lóo Hcó th hin sõu sc v sinh ng quỏ trỡnh c tỡm hiu lóo Hc, hiu ngi ca nhõn vt tụi, ngi k chuyn - Kt lun: 0.5 im Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI * CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO KHI TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2008 Mụn thi: Vn Ting Vit (Dnh riờng cho thớ sinh thi vo lp chuyờn Vn) Thi gian lm bi: 150phỳt Cõu Trong tỏc phm Kim Võn Kiu truyn ca Thanh Tõm Ti Nhõn (Trung Quc), Thỳy Kiu ó ỏnh ũn Hon Th ti mc Hon th v nh, an dng na nm mi Truyn Kiu ca Nguyn Du, Thỳy Kiu ó khụng ỏnh ũn m tha bng Hon Th Hóy lớ gii theo suy ngh ca em v nguyờn nhõn dn n hnh ng ú ca Thỳy Kiu Truyn Kiu Cõu Phõn tớch v so sỏnh nhõn vt ngi cha hai tỏc phm Lóo Hc ca Nam Cao v Chic lc ng ca Nguyn Quang Sỏng .Ht Ghi chỳ: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh:S bỏo danh: B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T Hnh phỳc *** P N V THANG IM THI TUYN SINH VO KHI TRUNG HC PH THễNG CHUYấN 2008 Mụn thi : Vn (chung) Cõu (3im) I Yờu cu chung: - Thy c s khỏc gia hnh ng ca Thỳy Kiu i vi Hom Th Kim Võn Kiu truyn v hnh ng ca Thỳy Kiu i vi Hom Th Truyn Kiu ca Nguyn Du - Lớ gii mt cỏch hp lớ nguyờn nhõn dn n hnh ng ca Thỳy Kiu Truyn Kiu S lớ gii phi trờn c s bn tỏc phm (trớch on Thỳy Kiu bỏo õn bỏo oỏn SGK Ng 9) II Yờu cu c th: Hc sinh cú th phỏt biu mt cỏch t theo suy ngh ca mỡnh v nguyờn nhõn dn n hnh ng ca Thỳy Kiu Tuy nhiờn, cỏch lớ gii phi logic, hp lớ V c bn, cú th xut phỏt t ba nguyờn nhõn sau: - Bn cht Thỳy Kiu l ngi cú tm lũng v tha - Hon Th l ngi khụn ngoan n mc, núi nng phi li - Nguyn Du l nh ngh s cú trỏi tim nhõn o ng thi l nh ngh s khụng nhng thu hiu m cũn miờu t i sng tõm lớ ngi mt cỏch chớnh xỏc, tinh t Cõu (7 im) Yờu cu chung Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * - Thy c nhng nột chung v nhng c sc riờng ca hỡnh tng ngi cha qua mt tỏc phm hin thc phờ phỏn ca Nam Cao v tỏc phm hc Cỏch mng ca Nguyn Quang Sỏng - Khụng ch thy nột riờng ni dung t tng, m c c bỳt phỏp ngh thut ca mi tỏc phm II Yờu cu c th: HS cú th cú nhiu cỏch trin khai bi lm, nhng cui cựng hng ti cỏc ý c bn sau: Nột chung (1,0 im): - Hai tỏc phm cựng hng ti mt ti: th hin v p tỡnh ph t ca ngi Vit Nam Lóo Hc (Lóo Hc) v ụng Sỏu (Chic lc ng) u l nhng ngi cha yờu ht mc, ht lũng hi sinh cho - u th hin bng th loi truyn ngn, xỳc ng, hp dn, chõn thc Nột riờng: mi tỏc phm gn vi mt giai on lch s, mt khuynh hng sỏng tỏc, mt cỏ tớnh sỏng tonờn cú nhng phỏt hin, th hin riờng a Hỡnh tng ngi cha Lóo Hc ca Nam Cao (2,5 im) - Truyn ngn Lóo Hc i trc cỏch mng thỏng Tỏm, tiờu biu cho phong cỏch Nam Cao giai on ny - Lóo Hc l mt ngi nụng dõn lng thin, ngi cha nhõn hu, cú trỏch nhim, dnh ht yờu thng cho con, sn sng hi sinh c tớnh mng cho (day dt khụng cú tin ci v, chm - k vt ca con, chun b cỏi cht khụng nh hng n tng lai ca con) - Sng xó hi c, ngi cha y thng con, nhng b tc vỡ quỏ nghốo kh, mt ngi cha ỏng trng nhng cng rt ỏng thng Cỏi cht ca lóo tht cao thng, nhng xút xa, tng lai ca a lóo cng mt m, b tc - Nam Cao ó khc thnh cụng ngi cha bng bỳt phỏp hin thc m cht nhõn o: to tỡnh bt ng, miờu t ngoi hỡnh, phõn tớch ni tõm ngụn ng va giu cht tr tỡnh, va cú cht trit lớ b Hỡnh tng ngi cha Chic lc ng ca Nguyn Quang Sỏng (2,5 im) - Truyn vit gia lỳc chin tranh chng M din ỏc lit (1966), t ú lm hin lờn v p ca ngi cha-ngi chin s Cỏch mng -ễng Sỏu l ngi cha yờu tha thit (phõn tớch chi tit ụng tr v vi tõm trng mong mi gp con, s ht hng khụng nhn mỡnh, ụng lm chic lc ng cho con) - Ht lũng yờu thng con, nhng ụng cng khụng quờn nhim v chin u cho t quc ễng hi sinh, nhng trc cht ụng dựng tt c sc lc trao li chic lc, nh ng i gi li cho Cỏi cht ca ụng khụng phi l biu hin ca s b tc, m l cỏi cht vinh quang, cho con, cho t nc Bộ Thu sau ny ó tr thnh mt giao liờn, mt chin s, tip bc ng ca cha ễng Sỏu l ngi cha, ngi chin s ỏng khõm phc t ho - Nguyn Quang Sỏng xõy dng hỡnh tng ụng Sỏu bng li vit riờng Nh to c tỡnh kch tớnh, miờu t tớnh cỏch ngi cha Nam B mnh m m m thm, chn c nhng chi tit t giỏ c bit, ngụn ng truyn m cht Nam B Truyn bun nhng khụng bi thng, cú mt nim lc quan Cỏch mng ỏnh giỏ chung: tỡnh ph t l ti quen thuc, nhng bng ti nng v tm lũng ca mỡnh, Nam Cao v Nguyn Quang Sỏng ó cú nhng úng gúp riờng, gúp phn lm phong phỳ cho nn hc dõn tc, gúp phn tụn vinh mt v p nhõn cỏch ngi (1 im) B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc CHNH THC Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2010 Mụn thi: Vn Ting Vit (dựng cho thớ thi sinh vo chuyờn Vn) Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu (4 im) Trong Truyn Kiu, i thi ho Nguyn Du ó vit: Thin cn ti lũng ta Ch tõm mi bng ba ch ti Em hiu th no v ch tõm v ch ti ca nh th tỏc phm ny? (Yờu cu: ch vit ngn gn khong 02 trang giy thi) Cõu (6 im) Mc dự l kiu nhõn vt t tng, nhng Nh hin lờn sng ng, hp dn, ch khụng b bin thnh cỏi loa phỏt ngụn cho nh Em hóy phõn tớch nhng nột c sc ngh thut truyn ngn Bn quờ (phn trớch Ng 9, Tp hai, NXB Giỏo dc) ca nh Nguyn Minh Chõu lm sỏng t nhn nh trờn Ht Ghi chỳ: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh:S bỏo danh: B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc HNG DN CHM THI TUYN VO THPT CHUYấN HSP H NI MễN VN TING VIT (chuyờn) 2010 Cõu (4 im) bi kim tra kin thc lớ lun v kin thc hc s ca HS (cp THCS), bi vit cú th cn c vo cỏc on trớch SGK, khuyn khớch nhng thớ sinh cú nng nhng kin gii sõu sc, kh nng m rng hp lớ Yờu cu: trỡnh by ngn gn (trong khong trang giy thi) v ch tõm, ch ti ca Nguyn Du Truyn Kiu í CHNH IM Gii thiu khỏi quỏt v Nguyn Du v Truyn Kiu 0.5 Ch tõm: - Tm lũng, t tng sõu sc, ln lao nh th ó gi gm tỏc phm ú chớnh l t tong nhõn o, mt nhng yu t quan trng nht khin Truyn Kiu tr thnh kit tỏc ca nhõn loi - Biu hin: 1.5 + S ng cm vi ni kh au, bt hnh ca ngi, nht l ngi ph n + S cm phn vi xó hi tn ỏc, bt nhõn gõy kh au cho ngi + S nõng niu, trõn trng, tụn vinh v p ngi; s ng tỡnh vi nhng khỏt vng chớnh ỏng ca h (tỡnh yờu v khỏt vng t do, cụng bng) Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * Ch ti): - ú chớnh l ngũi bỳt ngh thut xut chỳng to nờn sc hp dn c bit cho tỏc phm - Nhng nột chớnh: 1.0 + Sỏng to v th loi (tiu thuyt bng th) + Ngh thut xõy dng nhõn vt + Ngh thut miờu t thiờn nhiờn + Ngụn t t ti sỏng, tinh t t Ch tõm lờn trc Ch ti), Ch tõm bng ba ch ti, nh th coi trng tm lũng, t tng ca ngi ngh s Nhng ụng khụng h ph nhn ti nng, tõm v ti gn bú, quyn hũa mi to nờn kit tỏc va cú 1.0 ni dung, t tng sõu sc, va cú sc cun hỳt mónh lit vi nhiu th h c gi Cú th coi õy l mt bi hc sỏng to ht sc sõu sc vi ngi cm bỳt Lu ý: Nu bi vit ca HS cú di quỏ yờu cu ca , nhng cú cht lng tt, giỏm kho cú th chõm chc Cõu (12 im) bi kim tra kin thc, nng lc cm th ca HS, nht l cm th v v p ngh thut ca mt tỏc phm xuụi ũi hi bi vit phi cú ý tng, c trin khai thnh h thng lun im rừ rng, mch lc S phõn tớch phi cú cn c Cỏc ý chớnh cn cú í CHNH IM 1.Gii thiu khỏi quỏt: Nguyn Minh Chõu l nh cú nhiu úng gúp cho xuụi hin i Vit Nam, c bit thi k i mi Khụng ch mnh dn i mi v t 0.5 tng, ụng cũn khụng ngng cú nhng sỏng to v ngh thut Bn quờ l mt s ú Truyn ngn Bn quờ nm truyn cựng tờn c in nm 1985, tiờu biu cho hng tỡm tũi ca nh vn: hng ti th s nhõn sinh hng ngy, vit v nhng iu cú v nh nht t ú th hin nhng quan nim nhõn sinh thm thớa, cú chiu sõu trit hc Nhõn vt Nh l nhõn vt t tng (khỏi nim ny c cp n Sỏch giỏo viờn Ng 9, Tp hai, tr.117) Nh mun xõy dng nhõn vt núi lờn mt quan nim nhõn sinh m ụng trn tr v mun nhn nh vi c gi: cuc i ngi cú nhng nghch lớ, nhng bin ng khú lng, khụng phi lỳc no chỳng ta cng cú th nh trc c Thm cú 0.75 ngi ta phi vũng vốo, chựng chỡnh c mt phn i ta mi nhn ý ngha ca nhng gỡ gn gi nht T ú Nguyn Minh Chõu gi chỳng ta bit trõn trng nhng gỡ bỡnh d, gn gi ca quờ hng, gia ỡnh T tng ca nh rt sõu sc, nhng nu x lớ ngh thut khụng tinh t, nhõn vt s tr thnh s minh l liu, cng nhc Nguyn Minh Chõu ó khụng ri vo tỡnh trng ú ễng sỏng to c mt tỏc phm cun hỳt, sng ng, cm ng, hp dn chuyn ti t tng mt cỏch t nhiờn, thm thớa nht Phõn tớch c th: a) Nh t nhõn vt vo tỡnh vi mt chui nghch lớ, mang tớnh cht phn tnh nhõn vt t nhn thc c nhng sai lm ca mỡnh Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * + Tỡnh th nht: Nh i khp cỏc xú xnh trờn trỏi t Nhng cui i, mc cn bnh quỏi ỏc, anh b trúi cht vo chic ging, ch dch chuyn t ch nm n ca s cng nh di chuyn n na vũng trỏi t + Tỡnh th hai: nhn v p l lựng ca bói bi bờn sụng, bit chng bao gi cú th n ú c, Nh nh cu trai sang ú, giỳp mỡnh, hay cng l giỳp nú thy v p ni y, nhng cu ta li sa vo mt ỏm chi c th, cú th s l chuyn ũ nht ngy Liờn tip nhng nghch lớ tip ni ó a ngi c n nhng nhn thc sõu sc v cuc i b) Ngh thut xõy dng nhõn vt: mch truyn trin khai theo dũng tõm trng nhõn vt Nh + Anh hng ti thiờn nhiờn, ngụi nh, ngi v, hng xúm, a connhng gỡ rt i quen thuc m nh thy ln u: nhng bụng bng lng cui thua tht nhng m sc hn, vũm tri nh cao hn, sụng Hng mu nht nh rng hn, nhng tia nng sm; ngi v: tn ty, t nh, c i hy sinh thm lng; nhng ngi hng xúm giỳp anh mt cỏch vụ ttt c lm Nh xỳc ng, thm thớa + Nh nh trai giỳp mỡnh thc hin tõm nguyn v sõu thm bờn l mong mun khụng phi mt c cuc i nh mỡnh mi nhn nhng giỏ tr sng, nhng tht oỏi om, rt cú th ngi y, li ging anh nhng lm l Ngh v mỡnh, v con, Nh va cú cm giỏc cm thụng, va xút xa + Cỏi vy tay ca anh cui truyn tỏc ng mnh vo ngi c, nh mt s gic gió, cnh tnh mi chỳng ta ý thc hn v l sng ca mỡnh c) Nguyn Minh Chõu cũn rt thnh cụng vic to s gn kt gia Nh vi nhng chi tit, nhng hỡnh nh a ngha: va cú ngha thc va gi ý ngha n d, biu tng (hoa bng lng, dũng sụng, chuyn ũ, bn quờ, cu trai) Nhng hỡnh nh ny gi c hi th cuc sng, ng thi gi nhng liờn tng, to nờn nhng mó biu tng vụ cựng sõu sc d) S kt hp gia cht tr tỡnh v trit lớ: hỡnh nh thiờn nhiờn, gia ỡnh gõy xỳc ng, t ú bt lờn nhng suy t dung d, sõu sc, mang ý ngha trit hc nhõn sinh ỏnh giỏ chung: Bn quờ l mt cõu chuyn cm ng, thm thớa, l mt bi hc nhõn sinh mi ngi bit to mt hnh trỡnh ca i mỡnh, quan trng hn na l ta tỡm c cỏi bn bỡnh yờn, ú ta bit trõn trng, nõng niu nhng gỡ gn gi nht Ngh thut c sc ó chuyn ti nhng thụng ip y mt cỏch sng ng, hp dn iu ú ph thuc vo tm vúc t tng v ti nng ca mt ngh s bc thy Lu ý: Khuyn khớch s sỏng to phỏt hin ý, din t Giỏm kho cú mt cỏch hp lớ B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI 1.25 1.5 0,75 0,75 0.5 th thng im CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc CHNH THC THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2010 Mụn thi: Vn Ting Vit (Dựng cho mi thớ sinh thi vo trng chuyờn) Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * Thi gian lm bi: 120 phỳt Cõu Cõy lc ng y cha chi c mỏi túc ca con, nhng nú nh g ri c phn no tõm trng ca anh (Trớch Chic lc ng, Nguyn Quang Sỏng) 1) Phõn tớch ng phỏp ca cõu trờn 2) Tỡm bin phỏp tu t v phõn tớch giỏ tr tu t cõu ú Cõu Khụng cú kh nng t hc, chỳng ta s khụng tin xa c trờn ng hc v s nghip ca mỡnh Coi cõu trờn l cõu cht (cõu ch ), hóy vit tip thnh on khong n 10 cõu theo lp lun Tng hp Phõn tớch Tng hp Trong ú, em hóy s dng mt cõu hi tu t (Hóy gch chõn cõu hi ny v ỏnh s th t cỏc cõu on vn) Cõu Phõn tớch bi th sau õy thy c v p ca bc tranh thiờn nhiờn lỳc thu sang v nhng cm xỳc, suy tng ca nh th SANG THU Bng nhn hng i Sm cng bt bt ng Trờn hng cõy ng tui (Hu Thnh,SGK Ng 9, Tp hai, NXB Giỏo dc, 2009; tr.70) Ht Ghi chỳ: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh:.S bỏo danh: B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc HNG DN CHM V THANG IM Mụn: Vn Ting Vit (chung) - 2010 Cõu (2.0 im) YấU CU CN T IM Phõn tớch ng phỏp: ch cm C-V, nũng ct cõu, gi tờn cõu: cõu ghộp 1.0 (ghộp ng lp) Trong cõu ca mỡnh, Nguyn Quang Sỏng s dng bin phỏp tu t so sỏnh (chic lc ngnh g ri c phn no tõm trng ca anh) Li so 1.0 sỏnh ny ó hu hỡnh húa tõm trng vụ hỡnh ngi cha: nhng bn khon, day dt, tỡnh thng vụ hn ca mt ngi cha giu trỏch nhim ú l biu hin chõn thnh ca tỡnh ph t thiờng liờng Cõu (2.5 im): Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * õy l cõu hi cựng lỳc t nhiu yờu cu vi thớ sinh: k nng vit ngh lun xó hi, k nng vit on vn, vit cõu hi tu t, kin thc xó hi on dự vit th no cng phi bỏm vo ngh lun (vn t hc): khỏi nim t hc/cỏc hỡnh thc t hc/giỏ tr ca t hc/thc trng) - Vit khụng s cõu (quỏ ngn hoc quỏ di m khụng sỏt ): tr 0.5 im - Khụng ỳng v kiu lp lun ca on vn/sai quy cỏch on vn: tr 1.0 im - Thiu cõu hi tu t: tr 0.5 im - m bo nhng yờu cu hỡnh thc, nhng ni dung khụng cú sc thuyt phc: tr 1.5 im Cõu (5.5 im) Yờu cu chung: HS th hin c k nng lm ngh lun hc, bc l c nng lc cm th mt bi th tr tỡnh Yờu cu c th: YấU CU CN T IM Gii thiu s lc v Hu Thnh v nhn xột khỏi quỏt v bi th Sang thu (Vit v ti quen thuc, nhng nh th cú nhng úng gúp rt riờng ễng chn khonh khc giao mựa, mi kh th em n mt nột 0.5 sinh ng, tinh t ca mt bc tranh thu, ca nhng cm xỳc v c suy tng v thu, v cuc i, v i ngi) Bc tranh thiờn nhiờn khonh khc sang thu: - Tớn hiu bỏo thu sang: hng i, giú thu, sng thu Cm nhn bng nhiu giỏc quan, nh th khc nhng nột thu quen m l, rt thụn dó, rt Vit Nam + Hng i ngt ngo lan ta vo khụng gian ph, hũa vo ngn giú chm thu chỳt se st + Sng u thu mng manh, nh cú chỳt e dố, b ng ti ngừ thu 2.5 - Thu hin din din rng hn, nhiu tng khụng gian (kh 2): + Dũng sụng c lỳc dnh dng, nhn h trụi xuụi + Nhng cỏnh chim bt u vụ vó bay + ỏm mõy hu hỡnh vt na mỡnh sang thu va gi khụng gian, va gi bc i ca thi gian vụ hỡnh - Ly tõm im l hng cõy (kh 3), nh th ang nh lng nhng bin i, chuyn ca thiờn nhiờn lỳc thu sang: nng (vn cũn), ma (vi dn)trong cõy ng tui, trng thnh, cng cỏp hn Nhng cm nhn tinh nhy, nhng suy tng sõu lng ca nhõn vt tr tỡnh ún thu sang: - Cm giỏc ng ngng, xỳc ng, bõng khuõng ún nhng tớn hiu thu sang ngy mt lan ta khp t tri - Khụng ch nhy cm trc bin ng ca thiờn nhiờn, bi th, 1.5 nht l kh th cui cựng, nh th cũn gi nhng suy tng v i ngi y l tri qua nhng ma nng, giụng bóo ca cuc sng, mi ngi s cú c s im tnh, bn lnh iu ny lm cho bi th cú thờm lng sõu riờng Song song vi vic phõn tớch v p bc tranh thiờn nhiờn, HS cũn phi thy bỳt phỏp th Hu Thnh: nột bỳt tinh t cú sc gi; s dng nhng t lỏy, nhõn húat c thn thỏi thiờn nhiờn (chựng chỡnh, 1.0 dnh dng, bt u vi vó); õm hng th khỏ thỳ v: cú vỳt cao Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * nh thng tht, thớch thỳ (bng nhn hng i), cú nh ting thm thỡ, nh nhng (hỡnh nh thu ó v); li n d to s a ngha (nng, ma, sm, hng cõy ng tui) I HC QUC GIA H NI THI TUYN SINH LP 10 TRNG I HC KHOA HC T NHIấN H THPT CHUYấN KHTN NM 2011 ( thi th ln 2) MễN: VN-TING VIT Thi gian lm bi: 120 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) A PHN BT BUC I VI MI TH SINH Cõu I (3.0 im) Trc nghim (1.0 im) Chn mt bn phng ỏn (A, B, C, D) tr li cỏc cõu hi sau: a) Bi th no sau õy c trớch t th cựng tờn? A nh trng; B Ving lng Bỏc; C Sang thu; D Lm b) Tỏc gi truyn ngn Nhng ngụi xa xụi l ai? A Kim Lõn; B Nguyn Thnh Long; C.Lờ Minh Khuờ; D Nguyn Minh Chõu c) T no sau õy khụng phi t tng hỡnh: A Xụn xao; B Nhn nhỏo; C.Xc xch; D.R ri d) Tỏc phm no sau õy khụng thuc hc Vit Nam thi trung i? A Truyn Kiu; B Chuyn ngi gỏi Nam Xng; C Lóo Hc; D Hong Lờ nht thng Ting Vit: (2,0 im) a) (1,0 im) Anh i anh nh quờ nh Nh canh rau mung, nh c dm tng Nh dói nng, dm sng Nh tỏt nc bờn ng hụm nao ( Ca dao) Bi ca dao trờn ó s dng cỏc bin phỏp tu t no? Núi rừ hiu qu ngh thut ca bin phỏp tu t ú b) (1,0 im): Cõu th: Bin cho ta cỏ nh lũng m Nuụi ln i ta t bui no + Thuc tỏc phm no? Ca ai? + Nờu ngn gn ni dung cõu th ú? Cõu II (2.0 im) Em hóy vit mt on t 10-12 cõu nờu suy ngh ca mỡnh v bc tranh thiờn nhiờn c miờu t phn u truyn ngn Bn quờ ca Nguyn Minh Chõu, ú cú s dng mt phộp ni, gch chõn di phộp liờn kt m em la chn B PHN T CHN (Thớ sinh chn mt hai cõu IIIa hoc IIIb lm bi) Cõu IIIa (5.0 im) Phõn tớch v p ch em Thỳy Kiu tỏc phm Truyn Kiu ca Nguyn Du u lũng hai t nga, Tng ụng ong bm i v mc (Sỏch Ng Vn 9, 1, NXBGD, 2010) Trờng THCS TT Thanh Ba 10 Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * Cõu IIIb (5.0 im) Phõn tớch din bin tõm trng nhõn vt ụng Hai sau nghe tin lng ch Du theo gic tỏc phm Lng ca Kim Lõn P N THI TH MễN NG VN LP t Ngy 17/4/2011 A PHN BT BUC I VI MI TH SINH Cõu I (3.0 im) 1) Trcnghim: 1.0 im: Mi ý 0.25 im a) A nh trng; b) C Lờ Minh Khuờ c) A Xụn Xao d) C Lóo Hc 2) Ting Vit: 2.0 im a) (1.0 im): K ỳng tờn bin phỏp tu t: ip t v Lit kờ Hiu qu ngh thut ca cỏc bin phỏp: - ip t nh: khng nh ni nh ca mt ngi i xa quờ hng (anh) Nh c nhc i nhc li ln nhm nhn mnh tỡnh cm sõu nng ca nhng ngi ó tng gn bú vi quờ hng, x s - Lit kờ: Ngi i xa nh v nhng mún n dõn dó, bỡnh d nhng gn bú, thõn thuc i vi mi ngi dõn quờ canh rau mung; c dm tng v hỡnh nh nhng ngi lao ng vt v, gian kh (ai) dói nng, dm sng, tỏt nc -> Tỡnh yờu quờ hng tha thit Cõu II (2.0 im) Yờu cu: - Hc sinh bit cỏch vit on vn, ú phi s dng mt phộp ni, ch rừ bng cỏch gch chõn di phộp liờn kt m thớ sinh ó s dng -Phõn tớch c nhng hỡnh nh ti p ca thiờn nhiờn thu c miờu t ht sc sinh ng phn u tỏc phm: + ú l s kt hp hi hũa ca cỏc mu sc: mu nht ca sụng Hng, mu vng thau xen mu xanh non, mu tớm ca hoa bng lng, mu tri, mu phự sa, hỡnh nh gn gi, thõn thuc i vi tt c mi ngi nhng vi Nh thỡ n hụm mi bit c iu ú: Sut i Nh + Phõn tớch c tõm trng ca ngi - ngi ni day dt, õn hn Nh thy õn hn vỡ mi chy theo nhng c vng cao xa, phự phim m cha nhn rng: v p ớch thc khụng õu xa l m gn gi cuc sng i thng: cỏi b bờn sụng Hng trc ca s nh mỡnh + T ú tỏc gi mun nhc nh (Bc thụng ip) vi mi ngi hóy bit trõn trng nhng v p ht sc bỡnh thng, gin d ca quờ hng B PHN T CHN Cõu IIIa (5.0 im) Hc sinh bit lm bi ngh lun hc: Phõn tớch th Bi vit trụi chy, khụng mc li v dựng t, t cõu B cc rừ rng, mch lc: Nờu c ý: - Nờu c mt s nột v tỏc gi, tỏc phm Khỏi quỏt c ni dung tỏc phm, ni dung on trớch (phn m bi, kt bi) Trờng THCS TT Thanh Ba 11 Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * - Phõn tớch c v p chung ca hai ch em: V trớ, th bc Thỳy Kiu v Thỳy Võn gia ỡnh C hai ch em u cú dỏng hỡnh mnh nh cõy mai, tõm hn th ngõy, sỏng nh tuyt V p ca hai ch em rt hon m mi phõn mi - V p riờng ca tng nhõn vt: + V p ca Thỳy Võn: c miờu t dũng th vi y cỏc chi tit v ngoi hỡnh: Khuụn mt, ụi lụng my, n ci, ging núi, mỏi túc, ln da (khụng cú t no miờu t v p tõm hn) + V p ca Thỳy Kiu: c miờu t 12 dũng th nhng ch cú dũng miờu t ngoi hỡnh v dũng th ú cng ch trung vo ụi mt (nh ln nc thu li n di ụi lụng my nh dỏng nỳi xuõn) ụi mt Kiu p v cú hn Nhng cõu cũn li trung miờu t v p tõm hn, nhõn cỏch v ti nng ca Thỳy Kiu (cm, kỡ, thi, ha, son nhc) - Thy c ti nng ngh thut bc thy ca Nguyn Du vic xõy dng nhõn vt qua cỏc t thua; nhng; ghen; hn Qua vic s dng ngh thut ũn by nhm lm ni bt nhõn vt Tt c nhm d bỏo cuc i, s phn ca tng nhõn vt Cõu IIIb (5.0 im) - Hc sinh bit cỏch lm bi ngh lun hc Bi vit trụi chy, khụng mc li v dựng t, t cõu B cc rừ rng, mch lc: - Phõn tớch din bin tõm trng nhõn vt ụng Hai t ú thy c tỡnh yờu lng, yờu nc ca ụng Hai cng l tiờu biu cho ngi nụng dõn thi kỡ u khỏng chin +) Khi nghe tin lng ch Du theo gic: ụng ng ngng, sng st C ụng lóo nghn ng li, da mt tờ rõn rõn v qua vic hi li xỏc minh Liu cú tht khụng h bỏc? + ễng xu h, tỡm cỏch lng trỏnh ỏm ụng ng dy chốm chp ming + ễng au n, ut hn: cỳi gm mt m i + V n nh ụng lóo nm vt ging nc mt c gin + Nhng ngy sau ú ụng khụng dỏm i õu vỡ xu h, ụng xa lỏnh mi ngi, ngi tip xỳc vi mi ngi (trỏi ngc hn trc õy ngy no ụng cng khoe v lng), thỏi nm np, lo s + Mt cuc u tranh ni tõm gay gt v thỏi dt khoỏt Lng thỡ yờu tht nhng lng theo Tõy thỡ phi thự Mt ngi cú lũng yờu lng tha thit nờn khụng chu chp nhn s phn bi, ụng Hai ó bit t tỡnh yờu nc lờn trờn tỡnh yờu lng +) Khi nghe tin ci chớnh: ễng thay i thỏi hon ton cỏi mt bun thu + Bc i lt t ht nh ny sang nh khỏc biu th thỏi vui mng, sung sng + i khoe tin nh mỡnh b gic t m tõm trng vui sng mỳa tay lờn m khoe vỡ tin y ng ngha vi vic lng ụng l lng cỏch mng dự ụng phi mt i phn ti sn ln cm thy nguyn -Thy c li vit chõn thc, gin d, cỏch xõy dng nhõn vt ca nh v hỡnh nh ngi nụng dõn ht sc cm ng TRNG I HC KHOA HC T NHIấN THI TH VO LP 10 TRNG PTTH CHUYấN KHTN MễN: NG VN (LN 3) Thi gian lm bi 120 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Ngy thi 22/5/2011 A/ Phn bt buc vi mi thớ sinh Cõu I (3 im) 1/ Trc nghim (1 im) Chn mt bn phng ỏn A, B, C, D tr li cỏc cõu hi sau: a/ Cõu sau: C ụng lóo nghn cng li, da mt tờ rõn rõn c trớch t tỏc phm no Trờng THCS TT Thanh Ba 12 Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * A/ Lng B/ Lóo Hc C/ Bn quờ D/ Lng l Sa Pa b/ Truyn ngn no sau c rỳt t truyn ngn cựng tờn A/ Nhng ngụi xa xụi B/ Chic lc ng C/ Bn quờ D/ Lng l Sa Pa c/ Bi th no c sỏng tỏc trc Cỏch mng thỏng Tỏm nm 1945 A/ng B/ on thuyn ỏnh cỏ C/ Tc cnh Pỏc bú D/ nh trng d/Tỏc phm no sau õy thuc hc thi trung i A/ Lng B/ Bn quờ C/ Lng l Sa Pa D/ Lc Vn Tiờn 2/ Ting Vit (2 im) Cho cỏc cõu th sau: - Mt tri xung bin nh hũn la Súng ó ci then, ờm sp ca - Mt tri ca bp thỡ nm trờn i Mt tri ca m, em nm trờn lng a/ Cỏc cõu th trờn c trớch t bi th no, tỏc gi l ai? b/ Hóy phõn tớch hiu qu ngh thut ca cỏc bin phỏp tu t m tỏc gi s dng cỏc cõu th ú Cõu II (2 im) a/ Vit mt on khong 10-12 cõu kiu quy np núi lờn nhng hiu bit ca em v cuc i ca thi ho dõn tc Nguyn Du b/ Nhng yu t chớnh no cuc i y ó nh hng tớch cc ti vic sỏng tỏc thnh cụng Truyn Kiu? B/ Phn t chn: (Thớ sinh chn mt hai cõu IIIa hoc IIIb lm bi) Cõu IIIa (5 im) Phõn tớch bi th Sang thu ca Hu Thnh Bng nhn hng i Sm cng bt bt ng Trờn hng cõy ng tui (Theo Ng NXB giỏo dc H Ni 2005 trang 70) Cõu IIIb (5 im) Em hóy phõn tớch ni cựng kh v nhõn cỏch cao p ca ngi nụng dõn trc Cỏch mng thỏng Tỏm qua hỡnh tng nhõn vt Lóo Hc truyn ngn cựng tờn ca nh Nam Cao ỏp ỏn v thang im thi th vo lp 10 trng THPT Chuyờn Khoa Hc T Nhiờn ln th MễN: NG VN A/ Phn bt buc i vi mi thớ sinh Cõu I (3 im) 1/ Trc nghim (1 im, mi cõu a, b, c, d c 0.25 im) a b b d A B C D 2/ Ting Vit (2 im) a/ (0.5 im) - Bi on thuyn ỏnh cỏ ca Huy Cn - Bi Khỳc hỏt ru nhng em ln trờn lng m ca Nguyn Khoa im b/ Trong cỏc cõu th trờn cú bin phỏp tu t (mi cõu 0.5 im) Trờng THCS TT Thanh Ba 13 Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * - So sỏnh: Bin nh hũn la Mt tri nh mt la khng l rc ang t t ln xung bin, cnh thiờn nhiờn honh - Nhõn húa: Súng ci then, ờm sp ca V tr nh mt ngụi nh ln, nhng ln súng liờn tip xụ vo b trụng nh nhng then ca ci, mn ờm nh tm ca khng l sp xung -n d: mt tri ca m l n d c ỏo, cu Tai l nim vui, hnh phỳc l ngun sng ca m, ging nh mt tri em li s sng n cho lỳa, ngụ, khoai, sn Cõu II (2im) Phi bit vt mt on theo kiu quy np vi cỏc ni dung sau: + Gia ỡnh (0.5 im): Nguyn Du (1765-1820) tờn t l T Nh, hiu l Thanh Hiờn, quờ lng Tiờn in, huyn Nghi Xuõn, H Tnh Xut thõn mt gia ỡnh quý tc, nhiu ngi lm quan to v cú truyn thng chng + Thi i (0.5im): Thi i Nguyn Du sng y bin ng, ch phong bin khng hong trm trng, phong tro nụng dõn ngha n khp ni m nh cao l phong tro Tõy Sn, Nguyn Du phi phiờu bt nhiu nm nhiu ni + (0.5im): xut thõn mt gia ỡnh i quý tc, Nguyn Du c tip thu mt nn hc uyờn bỏc, sõu rng + (0.5im): nhng nm sng la lc, nghốo úi, i nhiu, tip xỳc nhiu to cho ụng sng phong phỳ ng thi thu hiu v thụng cm vi ni au kh ca nhõn dõn, xõy dng thnh cụng nhõn vt Thỳy Kiu biu hin giỏ tr nhõn o sõu sc ca Truyn Kiu B/ Phn t chn: (thớ sinh chn mt hai cõu IIIa hoc IIIb lm bi) Cõu IIIa (5im) +t (0.5im) Mựa thu l ti muụn thu ca thi ca Hu Thnh ó cm nhn khonh khc giao mựa, sang thu ca thiờn nhiờn v i ngi tht tinh t + í 1(1im): Mựa thu c tỏc gi cm nhn bng mi giỏc quan, t gn ti xa, t mt t lờn bu tri: giú se, sng sm, dũng sụng, cỏnh chim, ỏm mõy vtsang thu + í (1im): Tỏc gi dựng t gin d m chớnh xỏc, gi cm, gi hỡnh: ph, se, vt Ngh thut nhõn húa c sc: sng chựng chỡnh chim vi vó sụng dnh dng, c bit hỡnh nh ỏm mõy h vt na mỡnh sang thu +í (1 im): Tõm trng ca ngi lỳc sang thu: bõng khuõng, xao xuyn (bng, hỡnh nh, cũn, ó vi) khonh khc thiờn nhiờn sang thu cng l lỳc sang thu ca ngi i + í (1im): n d c ỏo Hng cõy ng tui ó bao thay lỏ trc nng, ma, sm, chp, cng nh ngi ó trng thnh, tng tri s im tnh, t tin hn trc nhng bin ng bt thng ca ngoi cnh + Kt lun: (0.5 im) núi lờn cỏi thnh cụng ca bi th v ni dung v ngh thut, nờn so sỏnh thờm vi nhng bi th ca Nguyn Khuyn, Xuõn Diu Cõu IIIb (5 im) + í (1 im) Lóo Hc l mt truyn ngn c sc ca Nam Cao v ca hc hin thc vit v ngi nụng dõn trc Cỏch mng thỏng Tỏm Truyn th hin cỏch nhỡn ng n v s thụng cm sõu sc i vi ngi nụng dõn Ngh thut xõy dng tớnh cỏch nhõn vt t ti mc in hỡnh vi ngụn ng gin d, chớnh xỏc + í (1im) Ni cựng kh ca Lóo Hc: gia ỡnh lóo rt nghốo, v cht sm khụng cú tin ci v cho trai nờn nú qun b i n in cao su, lóo sng thui thi cụ n, khỏt Trn m nng v cn bóo ó y lóo ti cho khn cựng Lóo phi i n c chui, qu sung thay cm B tc lóo ó n b t t Trờng THCS TT Thanh Ba 14 Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * + í (1 im) Lóo Hc khụng ch l cõu chuyn bi thm v s phn ngi m cũn l cõu chuyn y xỳc ng v mt nhõn cỏch cao p: Lóo l ngi cha rt mc thng con, lóo yờu quý cu vng, phi bỏn nú lóo au n, õn hn, lóo giu lũng t trng v cú nhõn cỏch sch, khụng mun lm phin ụng giỏo v b hng xúm + í (1 im) Lóo Hc tiờu biu cho nhng ni kh v phm cht tt p ca ngi nụng dõn Vit Nam trc cỏch mang Ngi c cm nhn c tm lũng yờu thng v s ng cm ca nh i vi ngi lao ng nghốo kh + í (1im) Ngh thut xõy dng tớnh cỏch nhõn vt ca Nam Cao tht c sc: nh i sõu vo miờu t ni tõm nhõn vt vi nhng trn tr, au n, õn hn ca Lóo v vic bỏn cu vng cng nh vic lóo chun b cho cỏi cht T ú s phn bi thng v tớnh cỏch c ỏo ca nhõn vt hin tht rừ nột, khin ngi c day dt v b ỏm nh mói trc s phn kh au ca mt kip ngi Trờng THCS TT Thanh Ba 15 Phan Thanh su tầm ... Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội môn Ngữ văn * THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2010 Mụn thi: Vn Ting Vit (dựng cho thớ thi sinh vo chuyờn Vn) Thi gian lm bi: 150... CHNH THC THI TUYN SINH VO TRNG TRUNG HC PH THễNG CHUYấN NM 2010 Mụn thi: Vn Ting Vit (Dựng cho mi thớ sinh thi vo trng chuyờn) Trờng THCS TT Thanh Ba Phan Thanh su tầm * Bộ đề thi vào lớp... ng tui) I HC QUC GIA H NI THI TUYN SINH LP 10 TRNG I HC KHOA HC T NHIấN H THPT CHUYấN KHTN NM 2011 ( thi th ln 2) MễN: VN-TING VIT Thi gian lm bi: 120 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) A PHN BT BUC
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi chuyen SP+TN, bo de thi chuyen SP+TN, bo de thi chuyen SP+TN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay