SLIDE TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHCN.TPHCM

15 291 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:42

Thanh niên:là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Company Logo BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐAỊ HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CƠ KHÍ MÔN:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHĐ: NHÓM: DANH SÁCH NHÓM STT MSSV HỌ TÊN ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN I.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN II.THỰC TRẠNG THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY III.GIẢI PHÁP IV KẾT LUẬN I.QUAN ĐIỂM CỦA HCM VỀ THANH NIÊN 1.1 Khái niệm niên • Thanh niên:là lực lượng xã hội to lớn, nhân tố quan trọng định tương lai, vận mệnh dân tộc; lực lượng chủ yếu nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe sáng tạo 1.2 củavai Báctrò dành thanhniên niên • Tình Coi cảm trọng củacho • Quan tâm niên yêu cầu niên phải tích cực học tập,rèn luyện biết đề mục tiêu phấn đấu • Khẳng định vai trò niên to lớn, đồng thời niên phải đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ phẩm chất 1.3 Vai trò niên - Thanh niên đóng vai trò quan trọng lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc - Thanh niên người tiếp sức cách mạng cho hệ cách mạng trước đồng thời người phụ trách, dìu dắt thiếu niên nhi đồng - hệ niên tương lai - Thanh niên người xung phong vươn lên phía trước công phát triển kinh tế, văn hóa nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội - Thanh niên lực lượng đội, công an quân dân tự vệ, hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc - Trong công việc, niên thi đua thực hiệu: Đâu cần niên có, việc khó niên làm HOME II.THỰC TRẠNG THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN 2.1 Đối với sinh viên 2.1.1 Điểm tích cực sinh viên 2.1.2 Mặt hạn chế 2.2.3 Nguyên nhân 2.1 Đối với sinh viên • Sinh viên lớp niên trí thức đại diện định tương lai đấ nước, việc bàn vè lối sống sinh viên điều quan trọng cần thiết • Sinh viên hệ trẻ đầy sức sống sức sáng tạo, 2.1.1 Điểm tích cực sinh viên • Thứ nhất, Sinh viên người động, sáng tạo, người tiên phong công cải cách, đổi kinh tế, giáo dục… • Thứ hai, Sinh viên phát huy tinh thần học tập lúc nơi • Thứ ba,Sinh viên Việt Nam người táo bạo tự tin,giám nghĩ giám làm,dám chịu thử thách • Thứ tư, Phong cách độc lập sống học tập góp phần xây dựng vẻ đẹp sinh viên VN • Thứ năm, Sinh viên thừa hưởng truyền thống tốt đẹp dân tộc, truyên thống hiếu học • Thứ sáu,Siêng năng,cần cù,chịu thương chịu khó sinh viên đức tính nói đến • Cuối cùng, Phong cách tự khẳng định 2.1.2 Mặt hạn chế sinh viên • Vấn đề tư tưởng niên • Nhìn nhận cách sai lầm giá trị sống • Dễ dàng sa vào tệ nạn xã hội • Việc sống thử sinh viên • Đi làm thêm chạy theo đồng tiền • Lạm dụng mạng xã hội 2.1.3 Nguyên nhân • Giới trẻ thiếu tu dưỡng rèn luyện thân, không vững vàng tư tưởng trị • Do giáo dục tuyên truyền sâu rộng đạo đức nhà trường, hiểu biết giới trẻ giá trị đạo ức không đầy đủ chí bị hiểu sai • Tình trạng giáo dục gia đình bị buông lỏng • Mặt trái kinh tế thị trường làm đảo lộn giá trị đạo đức, lối sống • Các lực thù địch diễn biến hòa bình lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Sống ảo Sống thử III.GIẢI PHÁP 3.1 Giải pháp khắc phục • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tư tưởng trị • Nhà trường góp phần tạo điều kiện cho sinh viên học tập phát triển tài • Nhà trường cần kết hợp với gia đình tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phát huy khả năng, hạn chế rủi ro • Hạn chế lạm dụng mạng xã hội • Tích cực chống hình thức mê tín dị đoan, sử dụng văn hóa độc hại sinh viên • Đẩy mạnh công tác ý thức pháp luật cho sinh viên • Cần có hình thức kỹ luật sinh viên không tác phong • Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh • Nói không với sống thử IV.KẾT LUẬN • Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trách nhiệm hệ thống trị lãnh đạo Đảng Đảng đề đường lối, chủ trương định hướng cho niên hành động, xác định chuẩn mực cho niên phấn đấu; xây dựng gương điển hình tiêu biểu cho niên học tập noi theo Bên cạnh đó, nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng niên theo gương Hồ Chí Minh yếu tố quan trọng để xây dựng hệ niên thời kỳ • Vì vậy,tuổi trẻ Việt Nam sang tạo Chúng ta chung sức để giúp tiến bộ, đẩy lùi lên án mạnh mẽ suy thoái đạo đức phận giới trẻ; giữ vững tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mac – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHCN.TPHCM, SLIDE TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHCN.TPHCM, SLIDE TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHCN.TPHCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay