Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế

44 108 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:42

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, cùng với sự tìm hiểu, tổng hợp các vấn đề đang tồn tại từ thực tiễn hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay, từ đó góp phần làm rõ thêm vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong bộ máy Nhà nước cũng như trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay; góp phần khắc phục những hạn chế đang tồn tại từ thực tiễn hoạt động của mình.Xuất phát từ những vấn đế nêu trên, việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp là hết sức cần thiết nhằm thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp nói chung và cải cách cơ quan Viện kiểm sát nói riêng theo tinh thần Nghị quyết 49NQTW của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thời gian qua. Đổi mới Viện kiểm sát để nâng cao vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong bộ máy Nhà nước, xây dựng Viện kiểm sát trở thành cơ quan công tố mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết hình thành chuyên đề Cải cách Viện kiểm sát nhân dân nội dung quan trọng cải cách máy Nhà nước nói chung cải cách tư pháp nói riêng nhằm mục tiêu xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp, có Viện kiểm sát nhân dân Các chủ trương cải cách tư pháp Đảng ta thể văn kiện Đảng qua kỳ Đại hội lần thứ VIII, IX X Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị số 49-NQ/TW), nghị nêu rõ “ Trước mắt Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tổ chức phù hợp với hệ thống Tòa án Nghiên cứu việc chuyển Viện kiểm sát nhân dân thành Viện công tố, tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra1 Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức X Đảng nhấn mạnh “xây dựng hệ thống quan tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền người Đẩy mạnh việc thực Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ; lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm; xây dựng chế công tố gắn với hoạt động điều tra”2 Như vậy, lần nữa, lịch sử phát triển tư pháp nước ta, vấn đề phát triển quan Viện kiểm sát lại trở thành vấn đề trung tâm, theo nghĩa: nội dung chuyển đổi từ mô hình tổ chức có sang mô hình với chức thay đổi Do đó, trách nhiệm phải chủ động nổ lực việc nghiên cứu, hình thành tư tưởng mô hình hoạt động Viện kiểm sát nhân dân trình cải cách hội nhập quốc tế Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Báo cáo trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng – Nhà xuất trị Quốc gia, trang 127 Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Đề thực Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị, ngày 22/2/2006 Ban đạo cải cách tư pháp Trung ương ban hành kế hoạch số 05KH/CCTP giao cho Ngành kiểm sát nhân dân chủ trì thực nhiệm vụ “nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát tiến trình cải cách tư pháp; chuẩn bị điều kiện để xếp tổ chức máy Viện kiểm sát nhân dân cấp cho phù hợp với việc đổi mô hình tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử thực sau năm 2010” Ngày 19/9/2007, Ban đạo cải cách tư pháp Trung ương ban hành Chương trình số 06-CTr/CCTP chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp đến hết năm 2008, giao cho Viện kiểm sát nhân dân chủ trì phối hợp với quan hữu quan triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát tiến trình cải cách tư pháp Qua tổng kết thực tiễn tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân gần 50 năm qua cho thấy, kết việc thực chức năng, nhiệm vụ mình, Ngành kiểm sát góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền nam thống đất nước, bảo vệ xây dựng xã hội chủ nghĩa; góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm quyền dân chủ nhân dân Tuy nhiên, qua 20 năm đổi toàn diện đất nước, tình hình kinh tế, trị, xã hội, pháp lý có thay đổi sâu sắc, tổ chức hoạt động hệ thống quan tư pháp nói chung Viện kiểm sát nói riêng bộc hạn chế, bất cập, cần phải cải cách mạnh mẽ, toàn diện để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, phục vụ tích cực nghiệp phát triển đất nước tình hình Tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm nước giới, nước có điều kiện vế trị truyền thống pháp luật tương đồng với Việt Nam cho thấy, quan kiểm sát, quan công tố có vị trí quan trọng máy Nhà nước Hiện nay, nhiều quốc gia tiến hành đẩy mạnh cải cách tư pháp, có xu hướng ngày khẳng định mạnh mẽ vai trò quan kiểm sát, quan công tố hệ thống máy Nhà nước, đồng thời Kế hoạch số 05-KH/CCTP ngày 22/2/2006 Ban đạo Cải cách tư pháp Trung ương Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế mở rộng phạm vi, thẩm quyền quan kiểm sát, quan công tố vượt khỏi lĩnh vực hoạt động truyền thống tố tụng hình sang lĩnh vực hành chính, dân sự, thương mại, thi hành án Theo chủ trương cải cách tư pháp nêu Nghị Đảng, hệ thống quan Viện kiểm sát thời gian tới tổ chức lại phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án Có nhiều vấn đề quan trọng cần phải nghiên cứu, giải mặt lý luận thực tiễn Vấn đế có ý nghĩa định phải định rõ mô hình tổ chức máy Viện kiểm sát, quan hệ Viện kiểm sát quan tư pháp khác, Viện kiểm sát với phận khác hệ thống trị Để phù hợp với bối cảnh chung đó, việc cải cách hệ thống quan Nhà nước có cải cách hệ thống quan tư pháp tiến hành thực bước đổi quan trọng mặt tổ chức hoạt động quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án quan bổ trợ tư pháp khác Nhiều vấn đề lớn sách tư pháp bao gồm sách hình sự, dân thực bước đổi tư tổ chức thực hiện, tạo tiền đề cho hoàn thiện phát triển quan tư pháp thực có hiệu việc chống phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật khác Mặt khác, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, tính chất mức độ ngày nghiêm trọng; tranh chấp, khiếu kiện dân sự, hành có nhiều phức tạp Dó đó, đòi hỏi quan tư pháp phải công cụ hữu hiệu để bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức xã hội công dân Vì vậy, trước nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đất nước tình hình nay, đòi hỏi phải xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, muốn phải thực chiến lược Cải cách tư pháp nói chung cải cách quan Viện kiểm sát nói riêng Trong khoảng hai mươi năm qua, tảng chung nghiệp đổi mới, Viện kiểm sát nhân dân rõ ràng giữ nguyên tổ chức hoạt động cũ “Không thế, Viện kiểm sát nhân dân quan đầu trình đổi mới, thực việc đổi sâu rộng mặt tổ chức đến phương hướng, phương châm công tác kiểm sát, đóng góp phần quan trọng vào thành tựu nghiệp đổi mới, công việc mà Viện kiểm sát Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế làm năm qua chủ trương, sách Đảng cải cách tư pháp 4” Mục đích, phạm vi nghiên cứu chuyên đề Qua viết, sở kế thừa kết nghiên cứu nhà khoa học, với tìm hiểu, tổng hợp vấn đề tồn từ thực tiễn hoạt động Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn cải cách tư pháp nay, từ góp phần làm rõ thêm vị trí, vai trò Viện kiểm sát máy Nhà nước tiến trình cải cách tư pháp nay; góp phần khắc phục hạn chế tồn từ thực tiễn hoạt động Xuất phát từ vấn đế nêu trên, việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát tiến trình cải cách tư pháp cần thiết nhằm thực cách kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc chủ trương Đảng cải cách tư pháp nói chung cải cách quan Viện kiểm sát nói riêng theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị, góp phần hoàn thiện máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập thực tiễn tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân thời gian qua Đổi Viện kiểm sát để nâng cao vị trí, vai trò Viện kiểm sát máy Nhà nước, xây dựng Viện kiểm sát trở thành quan công tố mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tình hình Do điều kiện thời gian điều kiện khác nên người viết nghiên cứu hết tất lĩnh vực mà phạm vi chuyên đề này, người viết phân tích vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động Viện kiểm sát nhân dân thời gian qua, vấn đề đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát tiến trình cải cách tư pháp nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức máy Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn PHẦN NỘI DUNG Những chủ trương Đảng Nhà nước cải cách tư pháp tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân thời kỳ đổi - TS Khuất Văn Nga Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế I THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 1.1 Quá trình hình thành Viện Công tố (tiền thân Viện kiểm sát nhân dân nay) từ năm 1945 đến năm 1959 Lịch sử hình thành phát triển Viện kiểm sát nhân dân gắn liền với trình phát triển Nhà nước cách mạng Việt Nam Từ tháng năm 1945 đến trước năm 1958, phát triển hình thành ngành Công tố gắn liền với trình xây dựng phát triển ngành Tòa án, quan Công tố tổ chức bên hệ thống Tòa án Trên sở Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/1/1946, Sắc lệch số 15/SL ngày 17/4/1946 theo Sắc lệnh nêu trên, Cơ quan Công tố nằm cấu, tổ chức Tòa án Hệ thống Tòa án tổ chức thành ba cấp gồm: Tòa sơ cấp, Tòa đệ nhị cấp, Tòa thượng thẩm tổ chức Bắc kỳ, Trung kỳ Nam kỳ (Điều 7, 12 Điều 35 Sắc lệnh số 13).Về thẩm quyền quan Công tố: theo Sắc lệnh số 15/SL ngày 17/4/1946, Công tố viên có nhóm thẩm quyền như: thẩm quyền tư pháp cảnh sát (điều khiển công việc giám sát công tác điều tra tư pháp cảnh sát); thực hành quyền công tố (là người buộc tội nhân danh Nhà nước); tham gia phiên tòa hộ (dân sự), có quyền yêu cầu Tòa án thi hành phương sách cần thiết để chứng tỏ thật, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi vi thành niên, pháp nhân hành chính; có nhiệm vu thi hành án có hiệu lự pháp luật, quản trị tòa án, điều khiển kiểm soát công việc tất nhân viên tòa án, trừ Thẩm phán xử án; Kiểm soát công việc quản trị lao tù, khám xét sổ sách ngân quỹ phòng công lại khám xét sổ hộ tịch quản hạt;có quyền kháng cáo án hình tuyên.v.v (các Điều 21, 22, 29, 28, 30, 31, 32 Sắc lệnh số 51/SL ngày 17/4/1946) Riêng người đứng đầu Viện công tố Toà thượng thẩm (Chưởng lý) có nhiệm vụ giám sát việc thi hành đạo luật, sắc lệnh quy tắc hành quản hạt (Điều 40 Sắc lệnh số 51/SL) Tại kỳ họp thứ Quốc hội khóa I, Nghị ngày 29/4/1958 Quốc hội khóa I, Nghị định 256/TTg ngày 01/7/1959, Nghị định số 321/TTg ngày 02/7/1959 Chính phủ, Viện công tố tổ chức thành hệ thống quan độc lập, có tổ chức từ Trung ương đến địa phương, tách khỏi tổ chức Tòa án quản lý Bộ Tư pháp, Viện công tố Trung ương đặt trực thuộc Hội đồng Chính phủ Theo đó, hệ thống quan Công tố gồm có: Viện công tố Trung ương (có địa vị pháp lý ngang với Bộ); Viện công tố phúc thẩm Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế đặt Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Khu tự trị Việt bắc, Khu tự trị Thái – Mèo; Viện công tố thành phố Hà Nội, Hải Phòng; Viện công tố khu Hồng Quảng; Viện công tố tỉnh khu vực Vĩnh Linh;Viện công tố huyện đơn vị hành tương đương Viện Công tố có nhiệm vụ chung “Giám sát việc tuân thủ pháp luật chấp hành pháp luật Nhà nước, truy tố theo pháp luật hình kẽ phạm pháp để bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tài sản công, bảo vệ quyền lợi ích công dân, bảo đảm công kiến thiết cải tạo xã hội chủ nghĩa tiến hành thuận lợi” Những quy định pháp luật xác định tương đối cụ thể rõ ràng vị trí, vai trò, chức năng, thẩm quyền Viện công tố máy Nhà nước ta Cùng với quy định tổ chức hệ thống Toà án nhân dân cấp, hệ thống quan Công tố thiết lập từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện bước phát triển quan Công tố bước chuẩn bị cho việc chuyển quan Công tố thành hệ thống Viện kiểm sát nhân dân vào năm 1960 Như vậy, Sau nước Nhà giành độc lập, sắc lệnh Chính phủ lâm thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu bước thiết lập kiện toàn quan tư pháp (Toà án Công tố) Nhà nước kiểu nhân dân Khi xây dựng quan tư pháp quyền nhân dân, có quan Công tố, Nhà nước ta không hoàn toàn đoạn tuyệt phủ nhận mà tiếp nhận, kế thừa, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm thực tiễn tổ chức hoạt động quan tư pháp, có quan Công tố thiết lập trì nước ta; nằm cấu Toà án Chánh án quyền điều khiển kiểm soát Công tố viên; Viện công tố chịu quản lý Bộ Tư pháp Bộ trưởng Tư pháp quyền trực tiếp làm nhiệm vụ công tố; cuối thành lập hệ thống quan Công tố tách khỏi Toà án, Bộ Tư pháp để trở thành hệ thống độc lập Chức năng, thẩm quyền quan Công tố không giới hạn thực hành quyền công tố, không điều khiển, giám sát hoạt động điều tra mà trực tiếp tiến hành điều tra thực giám sát hoạt động tư pháp tham gia hoạt động tố tụng dân sự, có quyền kháng cáo án hình án dân 1.2 Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp năm 1959 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 Trên sở Hiến pháp năm 1959 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, hệ thống quan Viện kiểm sát nhân dân thành lập với chức Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế kiểm sát việc tuân theo pháp luật thực hành quyền công tố Như vậy, hệ thống quan Công tố trực thuộc Chính phủ chuyển thành hệ thống Viện kiểm sát nhân dân cấp hoàn toàn độc lập với Chính phủ, tổ chức theo nguyên tắc hoàn toàn mới, chức năng, thẩm quyền quan kiểm sát cấp mở rộng nhiều so với quan Công tố trước nước ta, so với Viện công tố nước Đây hệ thống quan Nhà nước hoàn toàn vị trí, vai trò, chức năng, thẩm quyền nguyên tắc tổ chức, hoạt động cấu tổ chức máy Nhà nước ta Cụ thể là: tổ chức, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đơn vị hành tương đương; Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đơn vị hành tương đương; Viện kiểm sát quân cấp (Điều 105 Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960) Về nguyên tắc tổ chức hoạt động, Viện kiểm sát nhân dân hệ thống độc lập, tập trung thống toàn ngành, đứng đầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Vấn đề đặt lại thay hệ thống Viện công tố trực thuộc Chính phủ, thực chức công tố vừa thiết lập trước hệ thống quan Nhà nước Viện kiểm sát nhân dân? Viện kiểm sát nhân dân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đứng đầu, có địa vị pháp lý hoàn độc lập tương ứng với quan Nhà nước then chốt Trung ương (Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chính phủ - Toà án nhân dân tối cao), tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống toàn ngành, Viện kiểm sát nhân dân không tiếp tục thực chức công tố mà thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) văn quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương (trừ Quốc hội Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ) Sự thay đổi không vội vã không chép cách máy móc mô hình tổ chức Viện kiểm sát Liên Xô thành lập năm 1922 theo nguyên lý tổ chức chức năng, thẩm quyền mà V.I Lênin đề tác phẩm “Về chế độ song trùng trực thuộc pháp chế” mà xuất phát từ “nhu cầu cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi pháp luật phải chấp hành cách nghiêm chỉnh thống nhất, đòi hỏi trí mục đích hành động nhân dân, nhân dân Nhà nước, ngành hoạt động Nhà nước với Nếu không đạt thống việc chấp hành pháp Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế luật nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội gặp nhiều khó khăn Vì lẽ phải tổ chức Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát việc tuân theo pháp luật nhằm giữ vững pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho pháp luật chấp hành cách nghiêm chỉnh thống nhất” Như vậy, lý chuyển Viện công tố thành Viện kiểm sát nhằm thiết lập hệ thống quan Nhà nước có chức chuyên kiểm sát (giám sát) việc tuân theo pháp luật nhằm bảo đảm cho Hiến pháp pháp luật thực nghiêm chỉnh thống nhất, ngăn ngừa tình trạng cục địa phương, cục vị ngành, cấp Để thực chức này, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân phải tổ chức theo nguyên tắc đặc thù khác hẳn quan Nhà nước khác: Nguyên tắc độc lập, tập trung thống toàn ngành đứng đầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội quan thường trực Quốc hội Quốc hội không họp Các Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương cấp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, chịu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp lãnh đạo thống Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1.3 Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp năm 1980 (sửa đổi năm 1989 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 Hiến pháp năm 1980 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 quy định vị trí, chức năng, thẩm quyền, nguyên tắc tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân cấp kế thừa quy định Hiến pháp năm 1959 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 Điểm khác biệt rõ Hiến pháp năm 1980 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 ghi rõ chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật quan Nhà nước từ cấp Bộ trở xuống, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân viên Nhà nước công dân, mà nhấn mạnh chức thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân (Điều 138 Hiến pháp 1980, Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981) Để thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất, Báo cáo Ủy ban Dự thảo Hiến pháp năm 1980 kỳ họp thứ bảy Tờ trình Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Quốc hội khoá VI ngày 12/12/1980 khẳng định lại nguyên tắc cốt lõi có tính đặc thù Viện kiểm sát nhân dân sau: “Ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức theo chế độ thủ trưởng tập trung, thống lãnh đạo Ngành Viện trưởng Kiểm sát viên tỉnh, thành, huyện cấp tương đương Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chế độ Thủ trưởng lãnh đạo tập trung, thống toàn ngành Kiểm sát bảo đảm cho Viện kiểm sát nhân dân không lệ thuộc vào quan Nhà nước địa phương, bảo đảm hành động trí, hoạt động nhạy bén, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời việc làm vi phạm pháp luật quan Nhà nước công dân” 1.4 Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992 năm 2002 1.4.1 Thực Nghị Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) ngày 04/12/1991 đạo xây dựng Hiến pháp năm 1992 kết luận Viện kiểm sát nhân dân giữ hai chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật chức công tố Kết luận thể Điều 137 Hiến pháp năm 1992 Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992 Song Hiến pháp năm 1992 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1992 có quy định khác Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 liên quan đến nguyên tắc tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân: - Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân địa phương không quan tư vấn cho Viện trưởng mà có quyền thảo luận định theo đa số vấn đề quan trọng Luật quy định loại vấn đề thuộc thẩm quyền định theo đa số Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao loại vấn đề thuộc thẩm quyền định theo đa số Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân địa phương (Điều 138 Hiến pháp 1992, khoản Điều 28 khoản Điều 30 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992) - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu giám sát Hội đồng nhân dân cấp; chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng nhân dân tình hình thi hành pháp luật địa phương, công tác Viện kiểm sát địa phương; trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 140 Hiến pháp năm 1992, Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992) Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế 1.4.2 Thực Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ VII VIII, IX X, Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/1/2001 Bộ Chính trị “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Về chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”, tổ chức hoạt động hệ thống quan Viện kiểm sát có thay đổi quan trọng cụ thể sau: - Để làm tốt chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp,Viện kiểm sát nhân dân cấp không thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội; phạm vi, thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra Viện kiểm sát thu hẹp theo hướng Cơ quan điều tra điều tra số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán thuộc quan tư pháp; phạm vi kiểm sát dân thu hẹp theo hướng Viện kiểm sát không thực thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự, không tham gia 100% phiên xét xử sơ thẩm phúc thẩm dân mà tập trung vào kiểm sát án, định quan xét xử như: định áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời, định án sơ thẩm, phúc thẩm , tham gia phiên vụ án Toà án thu thập chứng mà đương có khiếu nại, việc dân thuộc thẩm quyền giải Toà án, vụ, việc dân mà Viện kiểm sát kháng nghị án, định Toà án - Về tổ chức, máy, giải thể đơn vị thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung) Viện kiểm sát cấp; giải thể phòng điều tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh - Quán triệt quan điểm Nghị số 08-NQ/TW “hoạt động công tố thực từ khởi tố vụ án suốt trình tố tụng nhằm bảo đảm không bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội”, thực Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Viện kiểm sát thực thẩm quyền phê chuẩn định khởi tố bị can, định áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam Cơ quan điều tra; thực việc tranh luận dân chủ phiên toà; thực việc tăng thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phù hợp với thẩm quyền xét xử Toà án - Về chế định Kiểm sát viên, Điều tra viên; tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lực công tác phẩm chất trị Kiểm sát viên, Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 10 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế đạo Đảng theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tháng 7/2007 - Để làm rõ vấn đề Đảng lãnh đạo Viện kiểm sát điều kiện tổ chức Viện kiểm sát theo cấp xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, chọn hai phương án sau: Phương án 1: Tổ chức Đảng Viện kiểm sát tỉnh với thành phần tổ chức Đảng Viện kiểm sát khu vực địa bàn, trực thuộc Đảng cấp tỉnh, chịu lãnh đạo Tỉnh ủy Tổ chức Đảng Viện kiểm sát cấp cao trực thuộc Đảng Viện kiểm sát tối cao, chịu lãnh đạo đạo Ban Bí thư Bộ Chính trị Phương án 2: Thực lãnh đạo Đảng theo ngành dọc, không theo cấp ủy địa phương, thực triệt để nguyên tắc tập trung, thống lãnh đạo ngành, khắc phục can thiệp trái pháp luật Cấp ủy địa phương tổ chức hoạt động Viện kiểm sát - Về giám sát Hội đồng nhân dân: trước hết phải khẳng định giám sát quan, tổ chức nhân dân hoạt động quan tư pháp nói chung quan Viện kiểm sát nói riêng vấn đề có tính nguyên tắc Theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW Viện kiểm sát nhân dân tổ chức phù hợp với hệ thống Tòa án gồm (Viện kiểm sát sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp cao Viện kiểm sát tối cao) Như vậy, Viện kiểm sát tổ chức theo mô hình theo cấp cấp xét xử, không tồn Viện kiểm sát cấp huyện Mặc khác, theo Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Hội đồng nhân dân không tổ chức quận, huyện Để xử lý mối quan hệ Hội đồng nhân dân Viện kiểm sát nhân dân, nghiên cứu chọn hai phương án sau: Phương án 1: Để tiếp tục bảo đảm giám sát Hội đồng nhân dân Viện kiểm sát, cần xác định chế độ Viện kiểm sát sơ thẩm khu vực địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 30 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Phương án 2: Bỏ quy định giám sát Hội đồng nhân dân Viện kiểm sát sơ thẩm khu vực III NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI MỚI VÀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.1 Giải pháp xây dựng hoàn thiện sở pháp lý Hệ thống quan Viện kiểm sát nhân dân tổ chức hoạt động sở quy định Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dâ năm 2002 Bộ luật, luật liên quan đến thủ tục tố tụng tư pháp như: Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính… Theo Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị “Viện kiểm sát nhân dân tổ chức phù hợp với hệ thống Tòa án” tức tổ chức theo bốn cấp, không phụ thuộc vào đơn vị hánh chính, bao gồm: Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát cấp cao, Viện kiểm sát cấp tỉnh Viện kiểm sát khu vực Mặc khác, có thay đổi hệ thống tổ chức máy nên hệ thống chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp cần phải thay đổi để đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức theo thẩm quyền, không phụ thuộc vào đơn vị hành Với thay đổi vậy, đòi hỏi phải sửa đổi văn pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động Viện kiểm sát, văn pháp luật quan như: Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 Liên quan đến hoạt động Viện kiểm sát, có thay đổi tổ chức máy Viện kiểm sát dẫn đến thay đổi thẩm quyền Viện kiểm sát cấp hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung văn pháp luật liên quan đến thẩm quyền Viện kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân tố tụng hành như: Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Bộ luật tố tụng dân năm 2004, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, Pháp lệnh thi hành án, Pháp lệnh trọng tài thương mại… Ngoài ra, hệ thống Cơ quan điều tra, Tòa án đổi mới, kiện toàn nhằm đảm bảo đồng toàn hệ thống quan tư pháp, cần phải sửa đổi, bổ sung Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 31 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế văn pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động Cơ quan điều tra, Tòa án cấp để đảm bảo phù hợp đồng Như vậy, dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hành để tạo sở pháp lý cho việc tổ chức lại hệ thống quan Viện kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp cụ thể sau: 3.1.1 Về sửa đổi, bổ sung quy định Viện kiểm sát nhân dân hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Đối với Hiến pháp: bao gồm điều từ Điều 137 đến Điều 140, theo hướng, thành lập hệ thống tổ chức Viện kiểm sát phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; xử lý vấn đề nguyên tắc, tổ chức hoạt động Viện kiểm sát cấp, vấn đề giám sát Hội đồng nhân dân Viện kiểm sát theo tinh thần Cải cách tư pháp Đối với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân: theo hướng tổ chức lại hệ thống Viện kiểm sát nhân dân phù hợp với Tòa án nhân dân Cơ quan điều tra, không phụ thuộc vào đơn vị hành Nội dung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) bao gồm vấn đề Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân Việc xây dựng Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) cần tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân điều kiện cải cách tư pháp, bảo đảm đồng với cải cách lập pháp cải cách hành - Sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ, thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân theo hướng tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, thực chế công tố gắn với hoạt động điều tra, phù hợp với chủ trương xây dựng công tố mạnh, thực quyền, độc lập việc truy tố tội phạm - Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ phạm vi, nội dung, phương thức thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp - Sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức máy hệ thống quan Viện kiểm sát, bảo đảm phù hợp với tổ chức máy hệ thống Tòa án Cơ quan điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 32 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế - Sửa đổi, bổ sung quy định Kiểm sát viên, Điều tra viên Viên kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát quân theo hướng tăng quyền trách nhiệm cho Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát để họ chủ động thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định - Sửa đổi, bổ sung quy định mối quan hệ Viện kiểm sát với Hội đồng nhân dân điều kiện tổ chức hệ thống Viện kiểm sát không theo đơn vị hành 3.1.2 Về sửa đổi Bộ luật tố tụng hình Xây dựng Bộ luật tố tụng hình năm 2003 nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động Viện kiểm sát cụ thể sau: - Sửa đổi, bổ sung số nguyên tắc tố tụng hình liên quan đến hệ thống tổ chức hoạt động Viện kiểm sát như: nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình (Điều 13); nguyên tắc thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình (Điều 23); nguyên tắc tranh tụng phiên tòa; nguyên tắc quyền định truy tố Viện kiểm sát; nguyên tắc giám sát quan, tổ chức, đại biểu dân cử hoạt động quan tiến hành tố tụng (Điều 32) - Sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát (Điều 36); nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Kiểm sát viên (Điều 37) theo hướng phân định rõ thẩm quyền quản lý hành với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp hoạt động tố tụng hình theo hướng tăng quyền trách nhiệm cho Kiểm sát viên để họ chủ động thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định tố tụng - Sửa đổi, bổ sung quy định quyền hạn trách nhiệm Viện kiểm sát trog việc khởi tố vụ án hình (Điều 104 109); nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát điều tra (Điều 113) theo hướng tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 33 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế - Sửa đổi, bổ sung quy định việc tổ chức phiên tòa xét xử, thủ tục xét hỏi, tranh luận phiên tòa theo hướng đảm bảo công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử 3.1.3 Về sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân Sửa đổi quy định kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, tiếp tục khẳng định đổi chức kiểm sát tuân theo pháp luật Viện kiểm sát việc giải vụ việc dân sự, theo hướng: Viện kiểm sát vừa thực chức kiểm sát tuân theo pháp luật vừa người đại diện cho Nhà nước Việt Nam vụ việc dân mà Nhà nước Việt Nam bên đương sự; người (đại diện Nhà nước Việt Nam) đứng đơn khởi kiện vụ việc dân nhân danh lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích cá nhân khả tự thực quyền dân không tự bảo vệ quyền dân 3.1.4 Về sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân nghiên cứu xây dựng Luật tổ chức quan điều tra hình Trong cần sửa đổi quy định có liên quan đến việc thành lập, hoàn thiện tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Cơ quan điều tra bảo đảm đồng phù hợp với tổ chức hoạt động hệ thống Viện kiểm sát 3.1.5 Về sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Trong cần sửa đổi quy định liên quan đến chức giám sát Hội động nhân dân hoạt động Viện kiểm sát, bảo đảm phù hợp với tính chất hoạt động mô hình tổ chức Viện kiểm sát theo bốn cấp không phụ thuộc vào địa giới hành 3.2 Giải pháp xây dựng đội ngũ cán Công tác tổ chức cán Ngành kiểm sát giai đoạn cần phải nhận thức đầy đủ kết luận Hội nghị Trung ương khóa X tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa VIII chiến lược cán yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp từ đến năm 2020 mà Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị nêu, với mục tiêu “xây dựng đội ngũ cán kiểm sát có lập trường tư tưởng trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc; phấn đấu thực tốt chức năng, nhiệm vụ ngành nhằm mục tiêu bảo vệ Đảng, Nhà Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 34 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế nước chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền lợi ích hợp pháp công dân; không tham nhũng kiến đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao lĩnh, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp Cán kiểm sát phải đào tạo lý luận trị, trình độ pháp lý, nghiệp vụ kiểm sát, có đủ lực sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ giao”12 Để thực mục tiêu nêu trên, thời gian tới nhiệm vụ toàn ngành phải thực tốt số nhiệm vụ sau: - Tiếp tục thực Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị vể quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ban Cán Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tập trung đạo thực có hiệu công tác xây dựng quy hoạch cán đáp ứng kịp thời nhu cầu cán lãnh đạo, quản lý cấp mình, gắn công tác quy hoạch với việc chuẩn bị nhân Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp có đủ tiêu chuẩn, lực, uy tín tham gia Ban chấp hành cấp ủy cấp; nhằm thực quy định Trung ương Đảng cấu cán lãnh đạo Viện kiểm sát tham gia cấp ủy - Xây dựng hoàn thiện quy chế công tác cán quy chế tuyển dụng, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, Kiểm sát viên cấp, quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…đảm bảo nội dung quy chế thực đổi quy trình, phương pháp công tác cán bộ; làm sở pháp lý cho việc thực đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc thống lãnh đạo công tác tổ chức cán nguyên tắc tập trung thống ngành kiểm sát, nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi vi phạm, thiếu sót công tác cán - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đầu tư thỏa đáng để đào tạo đội ngũ cán ngành thực có lực thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Đi đôi với công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công tác tuyển chọn cán vào ngành kiểm sát phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiêu chuẩn theo vị trí công tác Đặc biệt, ưu tiên thu hút người vào công tác ngành kiểm sát sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi có trình độ ngoại ngữ, tin học, có kiến thức pháp luật quốc tế… 12 Báo cáo tổng kết thực Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước công tác tổ chức cán Ngành kiểm sát nhân dân từ năm 2002- 2009 Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 35 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế - Tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng, giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm cán bộ, Kiểm sát ngành Nâng cao chất lượng vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm “làm theo” năm đức tính mà Bác Hồ dạy người cán Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” Nghiên cứu làm rõ hết hoạt động đặc thù ngành để có sở khoa học đề nghị với Đảng, Nhà nước đổi hoàn thiệm hệ thống sách Ngành kiểm sát có thang bảng lương riêng…tạo động lực động viên, thu hút người có đức, có tài vào làm việc máy ngành kiểm sát Với nhiệm vụ vậy, để đảm bảo hoạt động bình thường sau thành lập Viện kiểm sát tất cấp phải có đủ biên chế đội ngũ cán cần thiết: - Đối với Viện kiểm sát khu vực: thành lập sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nay, kế thừa biên chế đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, việc tổ chức Viện kiểm sát sơ thẩm khu vực cần phải tính đến đặc thù hoạt động Viện kiểm sát quan hệ với Cơ quan điều tra cấp huyện để đảm bảo thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, bảo đảm tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yều cầu Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị - Đối với Viện kiểm sát tỉnh: Viện kiểm sát cấp tỉnh làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp việc giải vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành Trước mắt, số lượng đội ngũ cán Viện kiểm sát cấp sở kế thừa số lượng đội ngũ cán Viện kiểm sát cấp tỉnh Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, nghiên cứu điều chỉnh đội ngũ cán Viện kiểm sát - Đối vói Viện kiểm sát cấp cao: theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị Vện kiểm sát cấp cao tổ chức tương đưông với Tòa thượng thẩm, có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm, có 02 phương án: Phương án 1: Viện kiểm sát cấp cao làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải vụ việc dân vụ án hành theo thủ tục phúc thẩm Số Viện kiểm sát cấp cao tăng lên so với 03 Viện thực hành quyền Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 36 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm Theo phương án này, số lượng cán Viện kiểm sát cấp cao sở kế thừa số cán Viện thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm nay, đồng thời phải bổ sung thêm số cán bộ, kiểm sát viên cho Viện kiểm sát thành lập Phương án 2: Viện kiểm sát cấp cao thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Cơ quan điều tra- Bộ Công an tiến hành hoạt động điều tra; thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Theo phương án này, số lượng cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp cao tăng lên nhiều so với iải pháp cần thiết việc kế thừa số cán bộ, Kiểm sát viên Viện thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm nay, cần phải bổ sung thêm số lượng cán bộ, Kiểm sát viên cho Viện kiểm sát cấp cao thành lập, đồng thời chuyển toàn số cán đơn vị nghiệp vụ làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tố cao (Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2) bổ sung cho Viện kiểm sát cấp cao để thực chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an tiến hành hoạt động điều tra - Viện kiểm sát tối cao: tổ chức tương đương với Tòa án tối cao, có 02 phương án: Phương án 1: tổ chức Viện kiểm sát tối cao đổi theo hướng tinh gọn Ở Viện kiểm sát tố cao đơn vị làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự, đơn vị thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm Số lượng cán bộ, Kiểm sát viên tinh giảm nhiều so với Đội ngũ Kiểm sát viên tối cao phải chuyên gia đầu ngành nghiệp vụ kiểm sát, có kinh nghiệm thực tiễn ngành Phương án 2: Viện kiểm sát tối cao có đơn vị thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình để thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an tiên hành điều tra Nếu vậy, số lượng cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát tối cao không thay đổi nhiều so với nay, điều chỉnh số lượng cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu để tăng thêm số lượng Điều Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 37 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế tra viên, đội ngũ cán làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng pháp luật, thống kê tội phạm… 3.3 Giải pháp sở vật chất - Đối với Viện kiểm sát khu vực: sau thành lập, Viện kiểm sát cấp khu vực kế thừa sở vật chất Viện kiểm sát cấp huyện Tuy nhiên, cần phải tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp đại hóa sở vất chất cho Viện kiểm sát cấp huyện để đảm bảo việc tăng thẩm quyền; đồng thời, nghiên cứu tổng thể nhằm đảm bảo sở vật chất, đáp ứng yêu cầu thực chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát khu vực theo định hướng đề - Đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh: trước mắt kế thừa sở vật chất có Viện kiểm sát cấp tỉnh Tuy nhiên, cần tăng cường đầu tư kinh phí để đại hóa phù hợp với tình hình yêu cầu nhiệm vụ - Đối với Viện kiểm sát cấp cao: số lượng Viện kiểm sát cấp cao tăng lên so với Viện phúc thẩm nay, bên cạnh việc kế thừa trụ sở, trang thiết bị làm việc Viện phúc thẩm tại, cần đầu tư để xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc bảo đảm kinh phí cho hoạt động cho Viện kiểm sát cấp cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Nếu thực phương án giao cho Viện kiểm sát cấp cao chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an tiến hành điều tra thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Tòa phúc thẩm Tòa án khu vực địa bàn bị kháng nghị cần tăng cường đầu tư kinh phí để bảo đảm thực tốt nhiệm vụ 3.4 Giải pháp tính đồng quan tư pháp Việc đổi mới, kiện toàn hệ thống Viện kiểm sát cần phải tiến hành đồng với việc đổi mới, kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra, Tòa án nhằm đảm bảo thống nhất, đồng tổ chức hoạt động hệ thống quan tư pháp Các quan Tòa án, Viện kiểm sát Cơ quan điều tra phải tiến hành đổi toàn hệ thống tất cấp Do đó, cần có thống nguyên tắc, quan điểm đạo việc đổi mới, kiện toàn ba hệ thống quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 38 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế quan điều tra quan bỗ trợ tư pháp như: giám định, luật sư, công chứng… nhằm đảm bảo cho quan tư pháp bỗ trợ tư pháp hoạt động hiệu định hướng mà Nghị Đảng đề PHẦN KẾT LUẬN Trong tiến trình cải cách tư pháp hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng, Nhà nước ta thực đường lối đổi mới, công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công tác kiểm sát bước nâng lên Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, việc tổ chức hoạt động quan tư pháp bộc lộ hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung Do đó, việc nghiên cứu hoàn thiện quan tư pháp nói chung đổi tổ chức, hoạt động Viện kiểm sát nhân dân nói riêng một yêu cầu cấp thiết mang tính tất yếu, khách quan, phù hợp với Nghị quyết, chủ trương Đảng cải cách tư pháp cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Qua phân tích thực trạng tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân gần 60 năm qua cho thấy: Viện kiểm sát nhân dân với tư cách hệ thống quan Bộ máy Nhà nước; quan có chức Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 39 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, từ giúp nhận thức xác định vị trí, vai trò chức Viện kiểm sát tiến trình cải cách tư pháp cần thiết, không ngừng góp phần vào việc xây dựng hoàn thiện hệ thống sở pháp lý thực tiễn hoạt động quan tư pháp, tạo sở cho ngành kiểm sát hoạt động nhằm góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền lợi ích Nhà nước, tập thể công dân giai đoạn Tuy nhiên, trình tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân nay, bên cạnh thành tựu hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu cách toàn diện, khách quan Do đó, Ban đạo Cải cách tư pháp Trung ương đạo Ngành kiểm sát nghiên cứu, xây dựng đề án tổ chức hoạt động sở đánh giá, phân tích trình hoạt động gần 60 năm qua, kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân không đòi hỏi cần thiết cấp bách, mà yếu tố quan trọng để đảm bảo cho thắng lợi cuối công cải cách tư pháp mà Đảng, Nhà nước ta triển khai thực Trong trình nghiên cứu, phân tích chuyên đề không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót kiến thức, kính mong quý thầy cô lượng thứ thông cảm để chuyên đề thêm phong phú hoàn thiện Góp phần vào trình đổi quan tư pháp nói chung Viện kiểm sát nói riêng tiến trình cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 40 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế MỤC LỤC Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 41 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX công tác xây dựng Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng - Nhà xuất Chính trị quốc gia Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, năm 1980, năm 1992 (sửa đổi năm 2002) Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 Kế họach số 05-KH/CCTP ngày 22/2/2006 Ban đạo Cải cách tư pháp Trung ương Báo cáo tổng kết thực Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước công tác tổ chức cán Ngành kiểm sát nhân dân từ năm 2002- 2009 Bộ luật tố tụng hình năm 2003; Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 42 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Kế hoạch số 63/BCS-VKSTC ngày 18/6/2006 Ban Cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2006-2010 10 Kế hoạch số 23/KH-VKSTC-V8 ngày 14/6/2006 Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ngành kiểm sát nhân dân giao đoạn 2006-2010 11 Kế hoạch số 58/KH-BCS-VKSTC ngày 25/10/2007 Ban Cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết ba năm thực Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ngành kiểm sát nhân dân 12 Báo cáo số 11/BC-BCS-VKSTC ngày 04/9/2008 Ban Cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết ba năm thực Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị ngành kiểm sát nhân dân 13 Báo cáo số 21/BC-BCS-VKSTC ngày 27/11/2008 Ban Cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá việc thực hiên chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2007-2008 đề xuất nội dung chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2009-2010 14 Chương trình số 04/VKSTC-BCS ngày 10/8/2009 Ban Cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chương trình triển khai thực thông báo kết luận Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Cán Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 15 Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/1/1946, Sắc lệch số 15/SL ngày 17/4/1946 16 Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao 17 Thông tin Khoa học Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 43 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế Thực hiện: Trương Thanh Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 44 ... Triệu - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế I THỰC... - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Trang 15 Chuyên đề: Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế II NHỮNG... tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế vấn đề cần quan tâm, nghiên cứu trình đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay