Tutuong HCM về thanh niên

30 221 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:31

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊNGiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm.Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả.Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng được hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới.Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khoẻ tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tuy nhiên, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế, yếu kém.Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi. Việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa kịp thời và hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. Vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.  BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN GVHD: NHÓM THỰC HIỆN : TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 DANH SÁCH NHÓM STT MSSV HỌ TÊN NHIỆM VỤ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường toàn xã hội quan tâm.Những năm qua, nhiều nghị quyết, thị Đảng công tác niên giáo dục hệ trẻ triển khai, đạt nhiều kết quả.Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước thiếu nhi ngày hoàn thiện Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho hệ trẻ không ngừng tăng cường đổi Thông qua hoạt động giáo dục, vận động, phong trào thi đua yêu nước tạo môi trường lành mạnh để hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, bước hoàn thiện nhân cách Nhìn chung, hệ trẻ Việt Nam giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày tốt hơn; phần lớn thiếu nhi tin tưởng vào lãnh đạo Đảng đường phát triển đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khoẻ tốt, tư động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ nhiều hạn chế, yếu kém.Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng nhiệm vụ giáo dục hệ trẻ, bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi Việc cụ thể hoá chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước công tác giáo dục hệ trẻ chưa kịp thời hiệu quả; nhiều mục tiêu, tiêu chưa đạt yêu cầu Vai trò, trách nhiệm hệ thống trị toàn xã hội chăm lo, giáo dục hệ trẻ chưa mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn CHƯƠNG I.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN 1.1 Khái niệm niên Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nhân tố quan trọng định tương lai, vận mệnh dân tộc; lực lượng chủ yếu nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe sáng tạo Trong trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đề cao vai trò, vị trí niên, xác định niên lực lượng xung kích cách mạng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng công tác niên vấn đề sống dân tộc Vì công tác giáo dục niên vô quan trọng, nhóm chúng em thấy việc tìm hiểu chủ trương nhà nước giáo dục niên, vấn đề liên quan bổ ích, nhóm em xin chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên để hiểu thêm niên tư tưởng Bác 1.2 Tình cảm Bác dành cho niên Tư tưởng Hồ Chí Minh niên công tác niên hệ thống nhận thức tư duy, quan điểm lý luận người vấn đề quan trọng: Nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí niên tiến trình lịch sử qua thời kỳ cách mạng; đường lối nội dung bồi dưỡng, giáo dục - đào tạo niên thành lớp người kế tục nghiệp cách mạng Đảng dân tộc; nhiệm vụ công tác niên Đảng, Nhà nước, đặc biệt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội dự bị tin cậy Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn niên nghiệp cách mạng, tin tưởng nhìn nhận niên theo quan điểm phát triển Ngay từ đất nước đêm đen nô lệ, Người nêu tư tưởng: Thức tỉnh niên để đến thức tỉnh dân tộc Vào năm đầu nước ta giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn niên” Người cho phát triển tương lai đất nước tiền đồ vẻ vang dân tộc nằm tay thiếu nhi Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thanh niên “phải tham gia ý kiến vào công việc phủ, chiến đấu giữ lấy độc lập tự rèn luyện từ để sau lên thay thủ lĩnh mà gánh vác việc trọng đại nước nhà” Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trò niên hai bình diện xã hội mối quan hệ kết nối khứ với tương lai tách rời nhau: “Thanh niên người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách, dìu dắt hệ niên tương lai” Vai trò vô quan trọng định vận mệnh dân tộc giai cấp công nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin mong đợi niên Người đưa dự báo đắn mà trở thành thực: “Với hệ niên hăng hái kiên cường, định thành công nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống đất nước” Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận niên theo quan điểm phát triển toàn diện Người dặn cán bộ, đảng viên phải tránh thái độ thành kiến, hẹp hòi, bảo thủ, cô độc niên Bởi theo người, niên sống điều kiện tất yếu có nhu cầu, lợi ích khác với cha, anh họ, không nên xem xét niên cách cứng nhắc, trước Người nói: cần phải sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý niên giúp đỡ họ giải vấn đề cách thiết thực Trên sở nhìn nhận vai trò định niên nghiệp cách mạng tương lai dân tộc, đất nước, Người dành quan tâm đặc biệt đến công tác niên Chính người sáng lập, rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sau giành quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhà nước đề sách niên phù hợp với thời kỳ cách mạng, đặc biệt mặt giáo dục, đào tạo Công tác niên mà đào tạo, giáo dục, phát huy niên theo Người trình tác động đồng chủ thể từ gia đình, đoàn thể, xã hội cấp ủy đảng quyèn Người đưa luận điểm tiếng: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Trước lúc xa, Di chúc để lại cho Đảng dân tộc, Bác dặn: Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết Nội dung bao quát công tác niên Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” theo tư tưởng Người “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Đó điều chủ chốt nhất”; “chuyên” trình độ trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật quân Để thực nội dung mục đích công tác niên cách khác giáo dục tổ chức niên Vấn đề quan trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu phải tổ chức niên thành lực lượng trị hùng hậu chung quanh Đảng Tổ chức tập hợp niên điều kiện để giáo dục ngược lại phải tiến hành đào tạo, giáo dục niên qua tổ chức Phải kiên trì xây dựng tổ chức niên cộng sản làm cánh tay đội hậu bị Đảng Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (1956), Người dạy: “Đoàn cánh tay đắc lực Đảng để thực chủ trương, sách cách mạng”(7), Người dặn: “Phải củng cố tổ chức Đoàn, phải đoàn kết nội thật chặt chẽ phải đoàn kết rộng rãi tầng lớp niên” Theo Người, củng cố tổ chức đoàn điều kiện tiên để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp niên Nhưng muốn củng cố tổ chức đoàn trước hết phải “đoàn kết nội thật chặt chẽ” để thống ý chí hành động nội đoàn, làm cho tổ chức đoàn thật tổ chức niên tiên tiến, có lý tưởng cách mạng phấn đấu kiên định lý tưởng Tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Người rõ: “Đoàn niên lao động - phải cánh tay đắc lực Đảng việc tổ chức giáo dục hệ niên, nhi đồng thành chiến sĩ tuyệt đối trung thành với nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản” Đây chức quan trọng tổ chức đoàn với tư cách tổ chức quần chúng gần Đảng mà Điều lệ Đảng từ trước đến ghi rõ Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dặn phải sức đoàn kết, tập hợp niên thành mặt trận rộng lớn Theo Người, đoàn kết tập hợp niên mặt công tác lớn, nhiệm vụ quan trọng Đoàn Người yêu cầu tổ chức đoàn phải nghiên cứu tìm hình thức phương pháp thích hợp để đoàn kết tổ chức niên cách rộng rãi vững Các hình thức phương pháp vừa thu hút rộng rãi niên tham gia phải định hướng vững chắc, nghĩa có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định triển vọng phát triển Theo Người, muốn củng cố phát triển Đoàn phải liên hệ rộng rãi chặt chẽ với tầng lớp niên Phải quan tâm đến đời sống công tác, học tập niên tất đoàn viên phải gương mẫu Trong công tác xây dựng đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý việc phải phát triển đoàn viên số lượng đồng thời phải coi trọng việc nâng cao chất lượng Người dạy: Tổ chức Đoàn phải rộng Đảng… cố nhiên kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn trọng niên tốt Là người sáng lập rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bác Hồ trọng vấn đề tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên công tác đoàn Người dặn: “Chi phải chăm lo xây dựng Đoàn niên cho thật tốt”, đồng thời: “Trung ương cấp đảng địa phương phải chăm sóc đến công tác niên” vấn đề quan trọng chăm lo công tác xây dựng đoàn để “phát huy tác dụng tiên phong Đoàn mặt” Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng vai trò nhà nước công tác niên Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người thị thành lập Bộ Thanh niên Nha Thanh niên phủ để chăm lo công tác niên Người dặn công tác niên “phải liên hệ với lực lượng phủ” Điều có nghĩa muốn đưa công tác niên đạt đến kết mong muốn, trước hết Đảng cần tăng cường lãnh đạo tổ chức phối hợp nhiều lực lượng Chính phủ Tháng 01/1946, thư gửi niên nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội”, tuổi trẻ lực lượng định vận mệnh dân tộc, phát triển đất nước Người sớm phát tin tưởng tiềm năng, sức mạnh to lớn hệ trẻ đấu tranh cách mạng phát triển xã hội Người nhận thấy tuổi trẻ Việt Nam lực lượng đông đảo, hùng hậu, dũng cảm chiếm số đông xã hội, hăng hái nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu Thế hệ trẻ tiêu biểu cho sức sống, sức phát triển dân tộc, chăm sóc, rèn luyện đóng vai trò quan trọng nghiệp giải phóng dân tộc Nhưng, Người nhận thấy, trình thống trị Đông Dương Việt Nam, thực dân Pháp thực sách ngu dân, áp đặt văn hoá nô dịch làm tàn tạ, mê muội hệ trẻ Việt Nam Đó điều nguy hiểm Vì thế, người viết tác phẩm tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp, xuất năm 1925, Người viết: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người chết mất, đám niên già cỗi Người không sớm hồi sinh." Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng, dành độc lập dân tộc giác ngộ quần chúng nhân dân, mà trước hết thức tỉnh, giác ngộ niên, hướng đấu tranh họ quỹ đạo cách mạng vô sản, từ thức tỉnh dân tộc Hội Việt Nam cách mạng niên trở thành tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam Được tin tưởng đào tạo, giáo dục, niên thực trở thành lực lượng quan trọng nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành đội ngũ dự bị Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm thấy sức mạnh tuổi trẻ nghiệp xây dựng đất nước Ngay ngày khai trường nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tháng năm 1945, Hồ Chí Minh tin tưởng gửi gắm vào hệ trẻ, tương lai non sông Việt Nam phụ thuộc “một phần lớn công học tập em” Tháng năm 1947, Người lại khẳng định: "Thanh niên người chủ tương lai nước nhà Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó".vì Người quan tâm đến việc thành lập Đoàn niên Cộng sản Và năm sau Đảng Cộng sản Việt Nam đời, Đoàn niên Cộng sản thành lập Về chức năng, nhiệm vụ Đoàn, Hồ Chí Minh rõ: "Đoàn niên cánh tay đội hậu bị Đảng, người phụ trách dìu dắt nhi đồng" Để thực tốt nhiệm vụ trên, Đoàn niên cần phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn phải tìm nhiều phương thức hoạt động để tổ chức, tập hợp rộng rãi niên Đảng phải chăm lo giáo dục cho họ, đào tạo họ trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội lãnh tụ vĩ đại,có tầm nhìn xa trông rộng,hơn hết,Người thấu hiêur vai trò vô to lớn luẹc lượng niên nghiệp cách mạng,trong công bảo vệ,xây dựng,kiên thiết nước nhà Quan niện Chủ tịch Hồ chí Minh công tác giáo dục niên hệ thỗng hoàn chỉnh, Những quan điểm thể quan tâm đặc biệt niên,thể tầm nhìn chiến lược lực lượng quan trọng Ngày ,trong bối cảnh mới,thời đại hội nhập phát triển,trong công tác Đoàn niên,những quan điểm nguyên giá trị,có ý nghĩa đạo hoạt động công tác lý luận hoạt động thực tiễn Trung thành vận dụng sáng tạo tư tưởng Người công tác niên,chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cống hiến to lớn niên nghiệp dân giàu,nước mạnh ,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh Điều kiện thuận lợi trước tiên dễ nhận thấy cho sinh viên không bị gò bó thời gian hầu hết họ sinh viên tỉnh khác theo học nên chọn thời gian làm việc tùy ý cho phù hợp với thời khóa biểu Thêm tất trường đại học , cao đẳng phải học nửa buổi tất yếu thời gian lại Sinh Viên nghĩ đến làm thêm Dường sinh viên công việc đáng nề hà miễn lương thiện Thế xuất công việc làm bán thời gian hay làm ca cho sinh viên lựa chọn Chính điều kiện thuận lời cổ vũ cho sinh viên làm thêm nhiều Mục đích cuối sinh viên trường có việc làm tốt Từ chỗ bao cấp, toàn sinh viên thời buộc phải chạy đua để tự khẳng định Họ phải khắc phục vượt qua khó khăn để cầm tay cử nhân , điều kiện để có công việc làm tốt đại học , điều kiện cần , quan trọng sinh viên phải quy tụ đặc điểm mà công việc yêu cầu, hiểu biết công việc, kinh nghiệm xử lí công việc ,và có qua việc cọ xát với thực tế qua công việc làm thêm, sinh viên rèn giũa cho thân quy tắc Không phải ngẫu nhiên mà yêu cầu nhà tuyển dụng có dòng “ phải có từ năm kinh nghiệm trở lên, ” mạnh mà sinh viên không động không cọ xát với thực tế có  Tình yêu thời sinh viên Có 75% sinh viên cho tình yêu giúp họ có động học tập làm việc, 62,84% sinh viên nói giúp cho họ tạo thêm nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, 73,65% giúp họ vui vẻ yêu đời, môt nửa số sinh viên 52,03% tin tình yêu giúp họ cải thiện đáng kể ngoại hình 79,05% chắn hai người yêu giúp đỡ tiến nhiều lĩnh vực khác sống  Sống thử: Tác dụng lâu dài(dành cho cặp đôi đến bến bờ hạnh phúc), giúp họ hiểu hơn, có nhiều thời quan tâm cho nhau, tiết kiệm khoản chi phí hẹn hò 2.1.2 Mặt hạn chế: Nét tiêu cực lớn nhất, đáng báo động giới sinh viên vấn đề tư tưởng Có thể nói chưa sinh viênViệt Nam lại sống thiếu lý tưởng Nếu ngày trước lý tưởng xã hội chủ nghĩa sục sôi niênViệt Nam, ngày để tìm sinh viên không dễ Thậm chí có người không hiểu lý tưởng !Họ sống học tập để đạt mục đích cá nhân Hoặc chí có người chẳng có mục đích Sống thiếu niềm tin, mục đích điểm yếu cúa giới trẻ ngày Hiện có phận không nhỏ sinh viên phai nhạt lý tưởng sống, định hướng rõ ràng học tập, có suy nghĩ tiêu cực sống xã hội Họ sống hờ hững với diễn xung quanh, sống theo quan niệm : “được đến đâu hay đến đó”,“nước đến chân nhảy”; sống theo chủ nghĩa cá nhân, dễ bị cám dỗ vật chất, vô kỷ luật, trật tự vệ sinh, đua đòi, chạy theo lối sống tiêu dùng, có biểu coi nhẹ giá trị truyền thống… Điểm tiêu cực việc nhìn nhận cách sai lầm giá trị sống Đó tượng sùng bái giá trị vật chất Nhiều niên lấy đồng tiền làm thước đo giá trị sống Chủ nghĩa cá nhân có xu hướng tăng giới trẻ ngày Nhiều người quan tâm tới lợi ích cá nhân truớc mắt mà quên lợi ích tập thể, chí chà đạp lên lợi ích ngưới khác Vì đồng tiền, lợi ích cá nhân, số niên bất chấp tất cả: luật pháp, gia đình, bạn bè… Lối sống thực dụng sinh viên bắt nguồn từ sống gắn với phát triển kinh tế thị trường Sùng báiđồng tiền, làm tất để đạt mục đích bất chấp thủ đoạn; coi vấn đề tiêu cực nảy sinh sống tất yếu thiếu mà quan trọng hữu ích việc đạt mục đích cá nhân Cái nhìn thực tế không ảo tưởng viểnvông, không mơ mộng hóa việc điều tốt, song tới mức thựcdụng lại chuyện khác Một điểm phổ biến lối sống sinh viên việc dễ dàng sa vào tệ nạn xã hội (hút sách, nghiện game, trộm cướp,cờ bạc,…), ăn chơi sa đọa, hay việc thờ trước vấn đề nhức nhối xã hội, gian lận thi cử…Đây điều kiện thuận lợi để đối tượng xấu mua chuộc, lợi dụng thiếu hiểu biết để tuyên truyền luận điệu xuyên tạc, thực diễn biến hòa bình  Học tập làm thêm sinh viên Sinh viên phương tiện lại.Bởi có công việc mà nhà tuyển dụng đòi hỏi người làm phải chủ động có phương tiện riêng.Nhiều sinh viên sử dụng phương tiện công cộng xe buýt không đảm bảo tính xác công việc , xe đạp Bên cạnh thuận lợi dễ nhận thấy làm thêm Sinh viên phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp tới Sinh viên Ngay từ tên gọi “việc làm thêm” nói lên khó khăn Sinh viên vấp phải,bởi lẽ nhiệm vụ Sinh viên học tập nghiên cứu.Thế mà bạn trẻ phải trích nửa số thời gian học tập để làm thêm kiếm sống.Nhưng nhiều Sinh viên chọn việc làm phù hợp với , phần lớn phải làm trái với ngành nghề mà họ học tập nghiên cứu trường.Không có trường lớp đào tạo “thợ rửa bát”, “người giữ xe” , hay chí làm thợ xây , họ chấp nhận lao động chân tay để có thêm khoản phụ cấp hàng tháng.Đặc biệt vất vả Sinh viên tốt nghiệp trường phải hoàn thành luận văn , chi phí cho giai đoạn nước rút lần cử nhân tương lai lại phải gồng minh lên làm việc gấp đôi để hoàn tất học mình,vừa viết luận văn vừa làm thêm vừa cầu mong cho giọt mồ hôi bỏ la không vô ích Thêm vào phương tiện lại , khó khăn thực vấn đề nan giải với bắt kịp với tốc độ sông đại rồi.Do hầu hết Sinh viên làm thêm dấu gia đình Không có cha mẹ lại muốn bỏ bê việc học hành để làm , không làm trường Sinh viên gặp phải chướng ngại vật lớn “ Kinh nghiệm thực tế” đường tìm việc Các “chú gà công nghiệp” học mà không quan tâm đến đời sống thường nhật trở nên bỡ ngỡ , vụng chí khó hoà nhập  Tình yêu sinh viên Không phủ nhận góc độ tiêu cực tình yêu, có 66,9% nghĩ tình yêu làm thời gian dành cho hoạt động khác họ, 52,7 % lo lắng đến vấn đề chi phí cho tình yêu tốn nhiều tiền họ cho hoạt động coi yêu phải làm.72,3% số người hỏi trả lời tình yêu ảnh hưởng không tốt đến tâm lí có trục trặc chia tay 64,12% lo lắng định hướng lệch lạc tình yêu sinh viên gây hậu vô nghiêm trọng có thai ý muốn, tệ nạn xã hội… Sống thử: Mất tự do:  − Cái giá bạn phải trả đắt đỏ sống chung với tự cá nhân Sống thử y chang sống vợ chồng Chẳng qua bạn chưa đăng ký kết hôn chưa có chấp thuận quyền, đặc biệt gia đình đôi bên.Mà sống vợ chồng có hàng trăm thứ bạn phải lo, phải giải Đã nhiều lúc bạn sống lo lắng, sợ bạn bè, bố mẹ phát Sống bạn cô đơn, buồn bã Sống với người yêu vui chút Có thể ôm ngủ mệt nhọc Ở chung với bạn không tiện Nhưng bạn nghĩ kĩ đi, buồn rủ bạn thân chơi, ăn chút đó, xem phim cho thoải mái đầu óc Bạn dành toàn tâm toàn ý cho sở thích niềm đam mê Mình xin lấy ví dụ nhỏ: Nếu bạn người thích viết cộng tác cho tờ báo Nếu bạn yên tĩnh chí lúc buồn bạn viết hay nhanh Bạn không bị phân tâm việc nhỏ nhặt sống bạn gây Cứ nghĩ thời buổi ngày "tự do" hai từ mà sở hữu Thế hai từ "tự do" "góp gạo thổi cơm chung" gần tiêu tan tâm hồn cô cậu sinh viên hồn nhiên − Hậu có gánh? Mình e bạn sống thử thừa biết trước hậu ập đến họ "nhắm mắt đưa chân" để sống mái nhà.Điều đáng tiếc xảy bạn sống thử như: Bộc lộ khuyết điểm, tật xấu cách rõ ràng Những cãi vã ngày nhiều Quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến có thai tình trạng nạo phá thai…Rồi sau nói hậu có, người gồng gánh thứ trách nhiệm Nếu cô gái gặp chàng trai tốt Họ biết cách xử lý tình Còn gặp chàng trai không nên than cô gái gánh toàn nỗi đau ư? Chiếc quang gánh nặng so với tuổi sinh viên hồn nhiên Nhưng xét cho cùng, nghĩ rằng, cho dù bạn trai có chịu trách nhiệm với "đứa bé" cô gái chịu tổn thương lớn Việc học sao? Công việc chưa có lấy đâu tiền nuôi con? Có ông bố bà mẹ chịu cú sốc trước việc để ngồi lại cảm thông cho đứa gái mình? − Một tuổi trẻ nhớ mãi: Chúng ta trẻ Nhiệm vụ ăn, học làm thích Đừng giam lỏng tuổi ồn ã vào môi trường sống thử Ở có nhiều cạm bẫy khó khăn mà lường trước Hãy để tuổi trẻ trôi qua cách vui tươi với nụ cười tươi rói Chúng ta không chết cô đơn Cũng chẳng chết người yêu Mà tuổi xuân ta chết phải sống lo toan cập rập, sống hoài nghi dối lừa − Hậu gánh chịu trực tiếp tác dụng lâu dài:Mọi người dèm pha, bị tổn hại tinh thần nhân phẩm, ảnh hưởng sức khỏe tự tin cần thiết 2.1.3 Nguyên nhân: Chủ yếu cấp uỷ Đảng, quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục phát huy hệ trẻ; chưa giải thoả đáng vấn đề thực tiễn đặt trình công nghiệp hoá, đại hoá, đô thị hoá, hội nhập quốc tế; nhận thức tính cấp bách tầm quan trọng công tác giáo dục hệ trẻ chưa đầy đủ Sự phối hợp gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể thiếu chặt chẽ Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, ảnh hưởng đến hình thành nhân cách, đạo đức hệ trẻ Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, chưa gương để hệ trẻ học tập noi theo Nội dung, hình thức dạy học môn lý luận trị, đạo đức, lối sống chưa thực phù hợp với đối tượng hệ trẻ Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta nhiều khó khăn, thách thức nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thế hệ trẻ tiếp tục đối tượng, mục tiêu mà lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng xã hội chưa ngăn chặn, đẩy lùi; biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" phận cán bộ, đảng viên tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp Khoảng cách giàu - nghèo, phân hoá xã hội ngày tăng Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn Mặt trái phương tiện truyền thông đại, thông tin Internet, trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ công tác giáo dục hệ trẻ CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 3.1 Giải pháp: 3.1.1 Đối với trường đại học, cao đẳng: Tất trường đại học cao đẳng nước có nhiều biện pháp hỗ trợ Sinh viên nghèo Tuy nhiên hỗ trợ ỏi, mà số lượng Sinh viên đông Rõ ràng kèm theo với việc tăng học phí mức hợp lý, ngành giáo dục đào tạo cần phải tính đến việc điều chỉnh sách hỗ trợ Sinh viên diện ưu tiên Sinh viên nghèo, điều chỉnh chế độ học bổng nói chung học bổng đặc biệt cho Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc 3.1.2 Đối với Sinh viên Cần có thời gian biểu hợp lý, làm học biết cân xếp thời gian khó Mặt khác Sinh viên cần phải lựa sức nộp hồ sơ làm để đảm bảo sức khoẻ hoàn thành tốt việc học tập Và giải pháp quan trọng đơn giản nỗ lực học tập để có học bổng hỗ trợ nhà trường  Tình yêu thời sinh viên: Qua thống kê trên, số liệu thể chuẩn xác thực tế xu hướng yêu giới trẻ hệ sinh viên có cách nghĩ đại, đổi mới, coi đại diện cho toàn sinh viên Qua điều tra này, thấy rõ rằng, tình yêu sinh viên xã hội áp đặt nhiều tiêu cực sinh viên – người lại tin tình yêu sinh viên có nhiều tích cực tiêu cực Tuy từ lí thuyết đến thực tế có khoảng cách xa tin rằng, sinh viên nghĩ chắn làm Quan trọng hơn, xu hướng tích cực dần đẩy lùi xu hướng yêu không lành mạnh tiêu cực Và chứng để xã hội thay đổi cách nhìn tính yêu sinh viên, khiến cho nhìn nhận tình yêu sinh viên cách khách quan hơn, mang “tình yêu sinh viên” với ý nghĩa tốt đẹp 3.1.3 Đối với xã hội:  Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có quan tâm, đầu tư thích đáng Đầu tư cho giáo dục, có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ đầu tư cho tương lai đất nước Đây nhiệm vụ toàn Đảng, cấp, ngành, đoàn thể, gia đình toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, lực lượng xây dựng bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục vận động toàn xã hội thấy ý nghĩa, vai trò, cần thiết công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ; nhìn nhận mạnh, hạn chế vốn có giới trẻ Việt Nam, đổi nội dung, phương thức giáo dục thiếu nhi Lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải kịp thời nhu cầu, nguyện vọng đáng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp hệ trẻ Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thống tình hình nước giới cho niên Chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt lĩnh vực đời sống xã hội Đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho hệ trẻ trước chống phá lực thù địch Tăng cường vai trò, trách nhiệm quan truyền thông, quan báo chí, xuất Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Khắc phục tình trạng phận báo chí, xuất hoạt động không tôn chỉ, mục đích, làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng hệ trẻ Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu phương tiện truyền thông đại, thành tựu khoa học công nghệ, Internet công tác giáo dục thiếu nhi Thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán làm công tác giáo dục thiếu nhi cấp Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướng tuyên truyền mạng Internet; nâng cao hiệu hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên trị… làm công tác giáo dục hệ trẻ  Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành Tiếp tục thực có hiệu Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khoá XI công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn bước đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, công chức, đảng viên Thực có hiệu chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến thiếu nhi, gắn với việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia trẻ em, Chiến lược Phát triển niên Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thôn mới… Tăng cường giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội việc xây dựng thực sách, pháp luật liên quan Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật Hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách liên quan đến công tác giáo dục thiếu nhi Xây dựng phát huy lối sống "Mỗi người người, người người", có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với thân, gia đình xã hội, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, phù hợp phong mỹ tục, truyền thống người Việt Nam Tăng cường quản lý văn hoá, thông tin, kịp thời ngăn chặn sản phẩm văn hoá độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm hệ trẻ, qua trang mạng xã hội, trang web phản động, đồi truỵ Có chế khuyến khích, tạo điều kiện để quan văn hoá, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác phổ biến tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật, góp phần định hướng, giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Khai thác, phát huy hiệu thiết chế sản phẩm văn hoá có; đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá mới; phát triển loại hình giải trí lành mạnh cho thiếu nhi Xây dựng môi trường văn hoá công sở; khu dân cư tiên tiến; làng, xã, gia đình văn hoá Từng bước tăng ngân sách đầu tư cho nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Ưu tiên bố trí quỹ đất kinh phí để xây dựng trường học, công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi Tập trung giải vấn đề xã hội xúc, tạo chuyển biến phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội (nhất ma tuý, mại dâm, mê tín dị đoan), an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho hệ trẻ an toàn sống, học tập, vui chơi  Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội, ban, ngành, đoàn thể công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Đề cao vai trò, trách nhiệm gia đình việc nuôi dưỡng, giáo dục bảo vệ thiếu nhi; với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách trang bị kiến thức, kỹ cần thiết cho hệ trẻ phát triển toàn diện Xây dựng nhân rộng mô hình gia đình văn hoá, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, cháu hiếu thảo, vợ chồng hoà thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ tốt, đúng, chống lại xấu, ác Xây dựng trường học thực trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục, rèn luyện thiếu nhi; kết hợp hài hoà học khoá ngoại khoá, qua góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội, Đội trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực tham gia trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn lý luận trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hoá, nghĩa tình, phấn đấu thực mục tiêu "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng đường phát triển đất nước Nâng cao chất lượng, hiệu vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thiếu nhi tham gia hoạt động thực tiễn, qua rèn luyện, cống hiến, trưởng thành  Đổi nội dung, phương thức, nâng cao hiệu công tác giáo dục Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thiếu nhi Tăng cường giáo dục trị cho hệ trẻ nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với tham gia, phối hợp có trách nhiệm nhà trường, gia đình, đoàn thể toàn xã hội Thường xuyên trao đổi, đối thoại với hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội thiếu nhi, thành phố lớn địa bàn nhạy cảm Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu sai trái cán bộ, đoàn viên, thiếu nhi Đề cao vai trò nêu gương cán Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu cán bộ, đoàn viên, thiếu nhi Tổ chức Đoàn, Hội, Đội chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho hệ trẻ Xây dựng, củng cố phát huy vai trò hệ thống nhà văn hoá thiếu nhi, trường đào tạo, báo chí, xuất Đoàn công tác Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi qua phong trào hành động cách mạng tuổi trẻ, qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời, tăng cường khả đoàn kết, tập hợp thiếu nhi vào tổ chức Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác giáo dục Đoàn; tiến hành đổi nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán Đoàn, Hội, Đội phù hợp với yêu cầu, tình hình Nâng cao chất lượng đoàn viên công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò niên, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X ban hành Nghị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên Nghị khẳng định: “Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng niên; xác định niên lực lượng xung kích giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai đất nước, lực lượng xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố định thành bại nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội Thanh niên đặt vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố nguồn lực người” Đồng thời nêu rõ “thanh niên nước ta đứng trước hội, thuận lợi lớn, phải đương đầu với khó khăn, thách thức không nhỏ…” Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trách nhiệm hệ thống trị lãnh đạo Đảng Đảng đề đường lối, chủ trương định hướng cho niên hành động, xác định chuẩn mực cho niên phấn đấu; xây dựng gương điển hình tiêu biểu cho niên học tập noi theo Bên cạnh đó, nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng niên theo gương Hồ Chí Minh yếu tố quan trọng để xây dựng hệ niên thời kỳ Tư tưởng Hồ Chí Minh niên công tác niên tổng kết lý luận thực tiễn nâng lên tầm cao qua thời kỳ cách mạng, tiếp tục dẫn dắt đường xây dựng, tổ chức niên thành lực lượng cách mạng, phát huy tiềm to lớn niên mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; hạnh phúc, tương lai tương sáng tuổi trẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO: http://tuoitre.vn/ http://thanhdoandanang.org.vn/ http://edu2review.com/ http://123doc.org/
- Xem thêm -

Xem thêm: Tutuong HCM về thanh niên, Tutuong HCM về thanh niên, Tutuong HCM về thanh niên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay