20 đề thi thử THPT quốc gia 2017 sở GD đt hà tĩnh

136 190 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 19:52

tuyển tập một số đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2017 trên cả nước. Nhằm đảm bảo sự đa dạng, phong phú về bài tập và tham khảo được từ các trường và tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu cho giáo viên và các em học sinh. S GIÁO D C (Ng c Huy LB ĐÀO T O TĨNH m gi i thi u) Đây ebook tâm huyết chị sưu tầm biên tập dành tặng cho tất em học sinh 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA K à à ng d n gi i t p v n d ng cao) thân yêu follow facebook chị Chị tin rằng, ebook giúp ích cho em nhiều! Chị biết ơn em nhiều  ỌC HUYỀN LB Tác gi B tinh túy Toán 2017 & Ch t l c Toán 2017 (facebook.com/huyenvu2405) thi th THPT qu c gia 2017 môn Toán theo c i ph i tr i qua giông t nh ng không c cúi u tr minh h a c giông t ! Đ ng bao gi b cu c Em nhé! Ch tin Em s làm đ "Cái quý nh t c a ng c! Ng c Huy n LB i ta s s ng i ng i ch s ng có m t l n Ph i s ng cho kh i xót xa, ân h n nh ng n m tháng ã s ng hoài, s ng phí " facebook.com/huyenvu2405 Cuốn sách chị xin dành tặng cho tất em yêu thương follow facebook chị! Chị biết ơn em nhiều lắm! Mục lục Đ s Đ s - 12 Đ s - 19 Đ s - 26 Đ s - 33 Đ s - 40 Đ s - 46 Đ s - 52 Đ s - 57 Đ s 10 - 64 Đ s 11 71 Đ s 12 - 76 Đ s 13 - 83 Đ s 14 - 89 Đ s 15 - 96 Đ s 16 103 Đ s 17 109 Đ s 18 115 Đ s 19 122 Đ s 20 129 20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán S Ngọc Huyền LB GD ĐT TĨộH Đ S Đ THI TH Môn: Toán Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u Th i gian làm 90 phút D Đ th hàm s cho có hai ti m c n ngang x1 là: x 1 Câu 1: T p xác đ nh c a hàm s y  đ \1 A \1 B C \1 D 1;   Tìm giá tr nh nh t c a hàm s x 3 đo n x 1 A y  y th c R m nh đ sau B y  2 [2;4] [2;4]  f  x1   f  x2  A V i m i x1 , x2  ng th ng x  x  3 Câu 8: M f  x  đ ng bi n t p s Câu 2: Cho hàm s THPT QU C GIA ộừỘ D y  C y  3 B V i m i x1  x2   f  x1   f  x2  C.V i m i x1  x2   f  x1   f  x2  Câu 9: (M3) Đ D V i m i x1 , x2   f  x1   f  x2  có ti m c n? Câu 3: Hàm s y  x  x  đ t c c tr t i m: A x  1 B x  0, x  C x  2 D x  0, x  Câu 4: Ph ng trình đ Câu 5: Hàm s   A  3; ; ;   C ( 2; )  D    2;  ;  B  ; 2;   Câu 6: Đ th c a hàm s : đ t c c ti u t i M( x1 ; y1 ) Khi giá tr c a t ng x1  y1 b ng A B Câu 7: Cho hàm s C 11 D y  f ( x) có lim f ( x)  x  lim f ( x)  3 Kh ng đ nh sau kh ng x  đ nh đúng? A Đ th hàm s cho ti m c n ngang B Đ th hàm s cho có m t ti m c n ngang C Đ th hàm s cho có hai ti m c n ngang đ x1 x  2x  D y  x  3mx  (1) Cho có hai m c c 11: A m   B m  Giá tr 1 3 D m  2 đ hàm s C m  m  m  x3   m  1 x2  3x  là: A 1  m  B m  C m  1  m  D m  1 đ ng bi n Câu 12: Ch n kh ng đ nh sai kh ng đ nh sau A log a  log b  a  b  y  x  x  x  12 x  C tìm m đ đ th hàm s y D x  m i kho ng sau B Câu 10: Cho hàm s Câu y   x  x  ngh ch bi n th c a hàm s y  tr B C cho tam giác ABC cân t i A đ th hàm s y  A x  A A ng ti m c n đ ng c a x 1 là: x2 B x  2 C x  [2;4] [2;4] 19 2 B log a  log b  a  b  3 C log x    x  D ln x   x  Câu 13: Cho a  0, a  Tìm m nh đ m nh đ sau A T p giá tr c a hàm s y  a x t p B T p giá tr c a hàm s y = log a x t p C T p xác đ nh c a hàm s y  a x kho ng (0; ) D T p xác đ nh c a hàm s y  log a x t p ng th ng y  y  3 5|Lovebook.vn Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Câu 14: Ph ng trình The best or nothing log (3x  2)  có nghi m A x = 10 16 11 C x = D x = 3 y  ln x  có t p xác 2x B x =  Câu 15: Hàm s đ nh là: A \2  B  ;1  1;  Câu 16: T p nghi m c a b t ph 0,3x x B  2;1 C  ; 2  D 1;   Câu ng trình  0,09 là: A  ; 2   1;   17: T p nghi m c a ng trình ph  C 1; 2   x 1  B ng trình D 3;9  x 1 2  x  x 10 1   3 A D C D 11  ng trình log x  x   1 là: A  ;1 B 0;  C 0;1   2; 3 D 0;    3;7  i hàng tháng g i vào ngân hàng m t kho ng ti n T theo hình th c lãi kép v i lãi su t 0,6% m i tháng Bi t sau có s ti n tháng ng i tri u đ ng H i s ti n ng i g i hàng tháng g n v i s ti n nh t s sau A 635.000 B 535.000 C 613.000 D 643.000 Câu 22: Hàm s y  sin x m t nguyên hàm c a hàm s hàm s sau A y  sin x  B y  cot x C y  cos x D y  tan x Lovebook.vn|6 2x là: C F  x   2e x  x    C Câu 25: Tích phân I =  x2 ln xdx có giá tr b ng C ln2 3 B 24 ln2 D ln2 Câu 26: Bi t F  x  nguyên hàm c a f ( x)  x 1 B C ln D ln2 + 2 Câu 27: Kí hi u (H) hình ph ng gi i h n b i A ln y  x x y  Tính th tích v t th tròn xoay đ c sinh b i hình ph ng (H) quay quanh tr c Ox 16 17  18 19 B C D 15 15 15 15 Câu 28: M t ô tô ch y v i v n t c m/s ng i lái đ p phanh t th i m ô tô chuy n đ ng ch m d n đ u v i v n t c v(t)  6t  12 (m / s) t kho ng th i A Câu 21: M t ng x  1 A F  x   e x  x    C  2 đ th hàm s Câu 20: T p nghi m c a b t ph  ng trình x2 B x F    Khi F  3 b ng: C Câu 19: S nghi m nguyên c a b t ph 1   3  e dx  e  C a hàm s f  x   x.e có tích nghi m A -1 Câu 24: Nguyên hàm c A ln2 - 1  B  ; 3 3  Câu 18: Ph C  sinxdx  cos x  C D D F  x   e x  x    C log x  log x  là: 1  A  ;  3  B  dx  ln x  C x A  2xdx  x2  C  1 B F  x   2e x  x    C 2  D 1;  C  ; 1  1;  Câu 23: Trong m nh đ sau m nh đ sai: gian tính b ng giây k t lúc đ p phanh H i t lúc đ p phanh đ n ô tô d ng h n ô tô di chuy n đ c mét? A 24 m B 12 m C 6m D 0,4 m Câu 29: Cho s ph c z   2i S ph c liên h p z c a z có ph n o là: A B 2i C 2 ta đ c: A z   2i C z   3i B z  1  2i D z  1  i D 2i Câu 30: Thu g n s ph c z  i    4i     2i  20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Câu 31: Trong m t ph ng to đ Ngọc Huyền LB m A 1; 2  m bi u di n c a s ph c s sau: A z   2i B z  1  2i C z   2i D z  2  i Câu 32: Trên t p s ph c Nghi m c a ph B z   i C z   2i D z   3i ng trình 2z2  3z   Giá tr c a bi u th c z1  z2  z1 z2 là: C 2 D 5 Câu 34: T p h p m m t ph ng bi u di n s ph c z tho mãn u ki n A M t đ ng tròn B M t đ ng th ng C M t đ ng Elip D M t đ ng Parabol ng ABCD A B C D có c nh AB  a Th tích kh i l p ph ng A a3 B 4a3 C 2a3 D 2a3 Câu 36: (M2) Cho t di n MNPQ G i I ; J ; K t trung m c a c nh MN ; MP; MQ T s th tích VMIJK VMNPQ b ng 1 1 B C D Câu 37: (M3) Hình chóp t giác S.ABCD có đáy nh t c nh AB  a , AD  a 2; SA   ABCD  , góc gi a SC đáy b ng 60 Th tích hình chóp S.ABCD b ng A 2a3 c a hình tr có hai đ B 3a3 C 6a3 D 2a3 Câu 38: Cho lăng tr đ ng ABC A B C có đáy tam giác vuông t i A , AC  a , ACB  60 Đ chéo BC c a m t bên  BCC B  giác ng tròn đáy ngo i ti p hai B a2 vuông cân C a t i ng t o v i m t B AB  BC  a 3, góc A 2a2 quay quanh m t tr c qua tâm hình tròn ta c m t kh i c u Di n tích m t c u C 16a2 B 8a2 D 12a2 Câu 43: Kho ng cách t m M 1; 2; 3  đ n m t ph ng  P  : x  y  2z   b ng 11 C D 3 Câu 44: Trong không gian Oxyz cho đ ng th ng A B x 1 y  z  Đi m   4 sau không thu c đ ng th ng (d)? ng trình A M 1; 2;  B N  4;0; 1 C P  7; 2;1 D Q  2; 4;7  Câu 45: Cho m t c u: (S) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)  25 m t ph ng    : 2x  y  2z  m  Các giá tr c a m đ  (S m chung B 9  m  21 A 9  m  21 C m  9 ho c m  21 D m  9 ho c m  21 d1 : a3 a3 6a3 C D 3 Câu 39: Cho m t hình tròn có bán kính b ng Ađ n m t ti p hình chóp S.ABC b ng lăng tr theo a là: B D ph ng (SBC) b ng a Di n tích m t c u ngo i Câu đ ng ABCD A B C D a 2 Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam ph ng  AA C C  m t góc 30 Th tích c a kh i A a D l  a hình vuông ABCD A B C D Di n tích S là: (d) có ph A hình ch A l  a B l  a C l  a SAB  SCB  900 kho ng cách t z  i  z  z  2i là: Câu 35: Cho hình l p ph c quay hình ch nh t ABCD xung quanh tr c AB là: A a2 B ng sinh l có c nh b ng a G i S di n tích xung quanh Câu 33: G i z1 , z2 hai nghi m ph c c a l nl nh n đ Câu 41: Cho hình l p ph A z   2i A Câu 40: Trong không gian cho hình ch c a hình tr ng  nh t D V  C  B 4 ABCD có AD  a, AC  2a Đ dài đ trình iz   i  là: ph A 2 46: Góc gi a x y 1 z 1   1 b ng: A 45o B 90o hai d2 : đ ng th ng x1 y z 3   1 1 C 60o Câu 47: M t ph ng (P) ch a đ D 30o ng th ng d: x 1 y z 1 vuông góc v i m t ph ng   7|Lovebook.vn Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 (Q) : 2x  y  z  có ph The best or nothing ng trình A x  y  B x  2y  z  C x  y  D x  2y  z  Câu 48: Trong m t ph ng Oxyz, cho đ t có l nl ng th ng d ti p xúc v i hai m t ph ng (P) (Q) có ph A  x     y  1   z    2 B  x  3   y  1   z  3  2 C  x     y  1   z    Lovebook.vn|8 2 ng trình  ph g i A, B, C t hình chi u c a M Ox, Oy, Oz M t ph ng song song v i m t ph ng ng trình x  2y  2z   0; x  2y  2z   M t c u (S) có tâm I thu c đ Câu 49: (M3) Cho m M  ng th ng x  t  d :  y  1 m t ph ng (P) (Q) l n l  z  t  ph D  x     y  1   z     ABC  có ng trình A x y z  B x y z  C x y z  D x y z  Câu 50: Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho x 1 y z 1   1 m t ph ng P): 2x  y  2z   Ph ng đ ng th ng có ph ng trình trình m t ph ng Q ch a t o v i P m t góc nh nh t A 2x  y  2z   B 10x  y  13z   C 2x  y  z  D x  6y  4z   20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Ngọc Huyền LB ĐÁP Áộ ng ký http://ngochuyenlb.gr8.com/ đ nh n đ thi l i gi i chi ti t m i nh t môn Toán 1.A 6.C 11.C 16.B 21.A 26.D 31.C 36.D 41.B 46.B 2.B 7.C 12.B 17.D 22.C 27.A 32.C 37.A 42.D 47.C 3.B 8.A 13.B 18.A 23.C 28.B 33.C 38.A 43.D 48.D 4.B 9.B 14.A 19.C 24.A 29.A 34.D 39.B 44.C 49.A 5.D 10.A 15.C 20.C 25.D 30.D 35.A 40.D 45.D 50.B ỘA TR ộ Đ s Môn: Toán Đ thi minh h a k thi THPT QG năm T ng S câu Phân môn Ch ng Ộ cđ Ch ng I ng d ng đ o hàm Ch Gi i tích 34 câu (68%) ng II Hàm s lũy th a mũ logarit Ch ng III Nguyên hàm, tích phân ng d ng Ch ng IV S ph c Ch ng I Hình Kh i đa h c di n 16 Ch câu Ộ t nón (32%) ng II m t tr c u ộh n Thông bi t hi u Nh n d ng đ th Tính đ n u t p xác đ nh 1 C c tr 1 Ti m c n 1 V n V n S d ng d ng câu th p cao 1 GTLN - GTNN T ng giao T ng Tính ch t Hàm s 3 1 1 2 T ng 3 Nguyên hàm 1 Tích phân Ph ng trình b t ph trình ng ng d ng tích phân T ng Các khái ni m Các phép toán Ph ng trình b c hai 11 22% 10 20% 14% 12% 8% 8% 1 2 1 Bi u di n s ph c T ng Th tích kh i đa di n 1 1 Góc kho ng cách T ng M t nón M t tr 1 m t M tc u T ng T l 1 1 9|Lovebook.vn Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Ch ng III Ph ng pháp t a đ không gian The best or nothing H t ađ Ph ng trình m t ph ng Ph ng trình đ Ph ng trình m t c u V trí t ng th ng ng đ i gi a đ ng th ng m t ph ng m t c u môn tích 34 câu S câu 16 14 15 50 T l 32% 28% 30% 10% ộ i dung ng I Ch Câu 12, Câu 13, Câu 15, Câu 16, Câu 14 Câu 17 Câu 22, Câu 23 Câu 24, Câu 25 ng II Có 09 câu Ch ng III ng IV Ch ng I Có 04 câu h c Ch ng II 16 Có 04 câu câu Ch ng III Có 08 câu S câu T l Lovebook.vn|10 V n d ng th p Câu 1, Câu 2, Câu Câu 5, Câu 6, Câu 8, Câu 9, Câu Có 06 câu T ng Thông hi u 3, Câu Ch (32%) ộh n bi t Có 11 câu (68%) Có 07 câu Hình Ch Gi i B ộG PHỨộ LỚ I CÁC CỨU THỐỚ Ộ C Đ Phân 1 T ng T ng Câu 29, Câu 30, Câu31 Câu 10 Câu 32, Câu 33 Câu 35 Câu 36 Câu 39 Câu 40 16% 100% Đ s V n d ng T ng S câu T l Câu 11 11 22% Câu 21 10 20% Câu 28 14% 12% 8% Câu 42 8% Câu 50 16% 50 cao Câu 18, Câu 19, Câu 20 Câu 26, Câu 27 Câu 34 Câu 37, Câu 38 Câu 41 Câu 47, Câu 43, Câu 44 Câu 45, Câu 46 Câu 48, Câu 49 16 14 15 32% 28% 30% 10% Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing S GD ĐT TĨộH Đ S Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u Đ THI TH THPT QU C GIA ộừỘ Môn: Toán Th i gian làm 90 phút x 1 là: x2 C ( ; 2) D \2 Câu 1: T p xác đ nh c a hàm s y  A B \2 Câu 2: K t lu n sau v tính đ n u c a 2x  hàm s y  x 1 A Hàm s đ ng bi n kho ng (  ;1) (1;  ) B Hàm s ngh ch bi n kho ng (  ;1) (1;  ) C Hàm s ngh ch bi n D Hàm s đ ng bi n Câu 3: S \1 \1 m c c tr c a đ th hàm s y  x  x  A B Câu 4: Cho hàm s C D y  x  x có đ th (C) S giao m c a đ th (C) v i tr c hoành b ng A B C D Câu 10: Trong t t c hình ch nh t có chu vi 40cm Hình ch nh t có di n tích l n nh t có di n tích S B S  400cm2 D S  40cm2 2mx  m Câu 11: Cho hàm s y  V i giá tr x 1 c a m đ ng ti m c n đ ng ti m c n ngang c a đ th hàm s hai tr c t a đ t o thành m t hình ch nh t có di n tích b ng A m  B m   C m  4 D m  2 Câu 12: Nghi m c a ph ng trình 52 x  A x = B x = C x = D x = Câu 13: Đ o hàm c a hàm s y  x t i x = A S  100cm2 C S  49cm2 A.2 B ln C D ln Câu 14: T p nghi m c a b t ph ng trình log ( x  1)  y  x  x  có đ th (C) A S  (1; 3) B S  1;   Ph ng trình ti p n c a đ th (C) t i m M0 (1; 0) C S   3;   D S   ;  Câu 15: Hàm s Câu 5: Cho hàm s A y  3x  B y  3x  C y  3x  D y  3x  Câu 6: Giá tr l n nh t c a đ nh hàm s y  x  x  x  đo n 0;  A -19 B C -26 D Câu 7: Đ th c a hàm s y  x  x  có m c c đ i A (1;0) B (1;4) C (-1;4) D (4;-1) Câu 8: T t c giá tr c a m đ hàm s y  x  mx  m  m4 có c c đ i c c ti u A m  C  m  B m  D m  y   x3  (m  1)x2  (m  3)x  đ ng bi n khi: 7 A m  B m  3 C m < D 4  m  Câu 9: Hàm s Lovebook.vn|122  y  ln  x  5x   có t p xác A D   2; 3 B D   ;2    3;  C D   2; 3 D D   3;   Câu 16: Ph ng trình lg x  lg( x  9)  có nghi m A x = -1 x = 10 B x = C x = D x = 10 Câu 17: Cho a , b  a, b  ; x y hai s d ng Tìm m nh đ m nh đ sau A log b a.log a x  log b x B loga  x  y   loga x  loga y C log a 1  x log a x D log a x log a x  y log a y Câu 18: Đ o hàm c a hàm s y  ln x 20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Ngọc Huyền LB ln x x C ln x D ln x3 x Câu 19: Cho log  a, log  b Khi log A 4ln3 x B     tính theo a b ab A B a  b C D a2  b2 ab ab Câu 20: Cho a  0, b  th a mãn a2  b2  7ab Ch n m nh đ m nh đ sau A 3log  a  b    log a  log b  B log  a  b    log a  log b  C  log a  log b   log  ab  ab D log   log a  log b  Câu 21: M t khu r ng có tr l ng g 4.105 mét kh i Bi t t c đ sinh tr ng c a khu r ng m i năm Sau năm khu r ng s có s mét kh i g là: A 4.10   0,04  B 4.105.0,045 C 4.10   0,04  D 4.10   0,4  5 5 Câu 22: Di n tích S c a hình ph ng gi i h n b i đ th hai hàm s y  f  x  y  g  x  liên t c  a; b hai đ tính theo công th c ng th ng x  a, x  b đ b b a a c A S   f ( x)  g( x) dx B S   f ( x) dx b b C S   ( f ( x)  g( x))dx D S   f ( x)  g( x) dx a Câu 23: K t qu c a tích phân I  a   sin x.cosxdx là:   2 B I  C I  D I   5 Câu 24: T i thành ph Tĩnh nhi t đ theo F sau t gi tính t gi đ n gi đ c cho b i t công th c f  t   50  14sin Nhi t đ trung 12 bình kho ng th i gian là: 14  A 50  B 50   14  14 C 50  D 50  14  A I  Câu 25: Di n tích hình ph ng gi i h n b i hai đ th hàm s y  x  12 x y  x 937 343 B S  12 12 160 99 C S  D S  Câu 26: Th tích c a kh i tròn xoay t o b i hình ph ng gi i h n b i đ ng y  x  x  4, A S  y  0, x  x  quay quanh Ox 33 33 D V   B V  A V  3 C V  35  f  x   x x2  Câu 27: Nguyên hàm c a hàm s là:  1) x2   C 2  1) x2   C A  f ( x)dx  3( x B  f ( x)dx  3( x C  f ( x)dx   D  f (x)dx  1 x2   C x2   C e Câu 28: K t qu c a tích phân I   ( x  1)ln xdx là: e 5 e2  B I  4 e2  e2  C I  D I  4 Câu 29: Cho s ph c z   2i Ph n o c a s A I  ph c z A B - C D - Câu 30: Cho hai s ph c z = 2+3i z i Mô đun c a s ph c z + z A B -2 C D Câu 31: Cho s ph c th a mãn: 1  i  z   i Khi t a đ m M bi u di n s ph c z A M(1;2) B M(-1;2) C M(1;-2) D M(2;2) Câu 32: Cho s ph c z   2i S ph c w  z  iz là: A w   i B w  1  i C w   i D w   5i Câu 33: G i z1 , z2 , z3 , z4 b n nghi m ph c c a ph ng trình z4   Khi s w  z1  z2  z3  z4 là: A w  2  2i C w = ph c B w   2i D w   i 123|Lovebook.vn Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 34: Trên m t ph ng t a đ Oxy t p h p m bi u di n s ph c z th a mãn z  2iz  2i z  A Đ ng tròn tâm I(0;2), bán kính R = B Đ ng tròn tâm I(0;2), bán kính R = C Đ ng tròn tâm I(2;0), bán kính R = D Đ ng tròn tâm I(-2;0), bán kính R = Câu 35 Lăng tr đ ng ABC.ABC có đáy ABC tam giác vuông t i B Bi t AB = a, BC = 2a, AA  2a Th tích kh i lăng tr là: A V  2a3 3 B V  ABC.ABC a3 3 C V  4a3 D V  2a3 Câu 36: Cho kh i chóp S.ABC có đáy ABC tam giác đ u c nh a SA   ABC  c nh bên SC h p v i đáy m t góc 450 Th tích kh i chóp S.ABC tính theo a A V  a3 12 B V  tam giác vuông cân t i A, BC  a m t ph ng t o v i m t ph ng  ABC  m t góc 600 A V  9a3 ' ' theo a ABC.A' BC B V  9a3 3a 3a 3 D V  4 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông c nh a, SA vuông góc đáy SA  a G i B D hình chi u c a A l n l t lên SB, SD M t ph ng AB D c t SC t i C Th tích kh i chóp S AB C D A V  2a3 B V  2a3 2a3 2a3 C V  D V  Câu 39: Cho kh i nón đ nh S có đ dài đ 3a3 B V  a 3 C V  a D V  a 3 24 Lovebook.vn|124 B S  6a2 3a 2 6a2 D S  3 Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD Hai m t bên (SAB) (SAD) vuông góc v i đáy Đáy ABCD t giác n i ti p đ ng tròn tâm O, bán kính R, SA = h Di n tích m t c u ngo i ti p hình chóp S.ABCD A S   h2  4R2 B S   h  R2 C S   h  R2 D S   h  R C S         Câu 43: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đ  x   2t  ng th ng d :  y   t Véc t sau  z  3t  m t véc t ch ph A u 1; 3;  ng c a d? C u 1; 3;  B u  2;1;  D u  2; 1;  Câu 44: Trong không gian Oxyz cho m t c u (S): ng sinh a góc gi a đ ng sinh m t đáy 600 Th tích kh i nón theo a A V  6a2  C V   R 2 D x  R có bán kính đáy a B x  kho ng cách gi a hai đáy b ng a C t kh i tr b i m t m t ph ng song song v i tr c cách a tr c m t kho ng Di n tích c a thi t di n đ c t o nên A S  a3 a3 D V  12 ' ' Câu 37: Cho lăng tr đ ng ABC.A' BC có đáy Th tích kh i lăng tr 2 R 2 C x  R 3 Câu 41: M t kh i tr A x  a3 C V   A' BC  Câu 40: V i m t đĩa tròn b ng thép tr ng bán kính R ph i làm m t ph u b ng cách c t m t hình qu t c a đĩa g p ph n l i thành m t hình nón G i đ dài cung tròn c a hình qu t b c t x Đ th tích kh i nón t o thành nh n giá tr l n nh t giá tr c a x ( x  3)2  ( y  2)2  ( z  1)2  T a đ tâm I bán kính R c a (S) là: A I (3;2;1) , R  B I (3;2;1) R  C I (-3;-2;-1) R  D I (3;-2;1) R  Câu 45: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m t ph ng  P : x  2y  3z   đ ng 20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán x 1 y z  T a đ giao m M   1 ng th ng d m t ph ng  P  th ng d : c ađ A M  7; 4; 2  B M  7; 4;  C M  9; 4; 6  D M  9; 4;6  Câu 46: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m A  3; 2;  đ x   t  ng th ng d :  y   5t z   t  M t ph ng  P  qua A vuông góc v i d có ph ng trình A x  5y  z   B x  5y  z   C x  5y  z   D 3x  2y  4z   Câu 47: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đ x  t  ng th ng d :  y  1 m t ph ng (P):  z  t  x  2y  2z   ; (Q): x  2y  2z   M t c u (S) có tâm I thu c đ ng th ng d) ti p xúc v i hai m t ph ng (P) (Q) có ph ng trình: 2 A  x     y  1   z    2 B  x  3   y  1   z  3  2 C  x     y  1   z    2 D  x     y  1   z    Ngọc Huyền LB Câu 48: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho x y 1 z  đ ng th ng d :  m t ph ng   P : x  2y  2z   Đi m M có t a đ âm thu c d cho kho ng cách t M đ n (P) b ng A M  2; 3; 1 B M  1; 3; 5 C M  2; 5; 8  D M  1; 5; 7  Câu 49: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai đ ng th ng có ph ng trình x2 y 1 z  x  y 7 z 1 d2 :   d1 :   2 1 Đ ng th ng d qua m M(3;10;1) đ ng th i c t c hai đ ng th ng d1 , d2 có ph ng trình  x   3t  A  d   y  10  10t  z  2  t   x   2t  B  d   y  10  10t  z   2t   x   2t  C  d   y  10  10t  z   2t  x   t  D  d   y  10  5t z   t  Câu 50: Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz cho hai m A 1; 2; 1 , B  0; 4;0  m t ph ng (P) có ph ng trình 2x  y  2z  2017  Ph ng trình m t ph ng  Q  qua hai m A, B t o v i m t ph ng  P  m t góc nh nh t có ph ng trình A Q  : x  y  z   B Q  : x  y  z   C Q  : 2x  y  3z   D Q  : 2x  y  z   125|Lovebook.vn Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing ĐÁP Áộ ng ký http://ngochuyenlb.gr8.com/ đ nh n đ thi l i gi i chi ti t m i nh t môn Toán 1.D 6.B 11.C 16.D 21.A 26.D 31.A 36.A 41.B 46.C 2.B 7.C 12.D 17.A 22.A 27.A 32.B 37.B 42.C 47.D 3.D 8.D 13.B 18.B 23.C 28.B 33.C 38.C 43.D 48.B 4.C 9.B 14.A 19.C 24.B 29.C 34.A 39.D 44.A 49.C 5.A 10.A 15.C 20.D 25.A 30.D 35.D 40.A 45.B 50.B ỘA TR ộ Đ s Môn: Toán Đ thi minh h a k thi THPT QG năm T ng S câu Phân môn Ch ng Ộ cđ Ch ng I ng d ng đ o hàm Gi i tích 34 câu (68%) Ch ng II Hàm s lũy th a mũ logarit Ch ng III Nguyên hàm, tích phân ng d ng Ch ng IV S ph c Ch ng I Kh i đa di n Hình h c 16 câu (32%) ộh n bi t Thông hi u V n d ng th p V n d ng cao S câu Nh n d ng đ th Tính đ n u t p xác đ nh C c tr Ti m c n GTLN - GTNN T ng giao T ng Tính ch t Hàm s Ph ng trình b t ph ng trình T ng Nguyên Hàm Tích phân ng d ng tích phân 1 1 T ng 2 Khái ni m phép toán Ph ng trình b c hai h s th c Bi u di n hình h c c a s ph c T ng Khái ni m tính ch t Th tích kh i đa di n 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 11 T l 22% 3 1 1 1 T ng 1 M t nón M t tr M tc u T ng 10 3 20% 14% 12% Góc kho ng cách Ch ng II Ộ t nón m t tr m t c u Lovebook.vn|126 8% 1 8% 1 1 1 20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Ch ng III Ph ng pháp t a đ không gian Ngọc Huyền LB H t ađ Ph ng trình m t ph ng Ph ng trình đ ng th ng Ph ng trình m t c u V trí t ng đ i gi a đ i t ng Đi m đ ng th ng m t ph ng m t c u T ng S câu T l T ng 1 1 2 14 28% 15 30% 1 16 32% B ộG PHỨộ LỚ I CÁC CỨU THỐỚ Ộ C Đ Phân Ch môn Gi i tích Ch ng ng I 34 câu Có 11 câu (68%) Ch ng II Có 10 câu Ch ng III Có 07 câu Ch ng IV Có 06 câu Hình h c Ch ng I Có 04 câu 16 câu Ch (32%) Có 04 câu Ch ng II ng III Có 08 câu T ng S câu T l ộh n bi t Thông hi u 1 10% 16% 100% Đ s V n d ng V n d ng th p cao Câu 8,9,11 50 T ng S câu T l Câu 10 11 22% Câu 21 10 20 % Câu 24 14% Câu 1, 2, 3, Câu 5,6,7 Câu 12, 13, 14 Câu 15,16,17 Câu 22, 23 Câu 26,25 Câu 27, 28 Câu 29,30,31 Câu 32,33 Câu 34 12% Câu 35 Câu 36 Câu 37, 38 8% Câu 39 Câu 41 Câu 42 Câu 40 8% Câu 43, 44 Câu 45,46 Câu 50 16% 50 Câu 18,19,20 Câu 47,48,49 16 14 15 05 32% 28% 30% 10% 100% 127|Lovebook.vn Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 H The best or nothing ộG D ộ GI I CÁC CỨU V ộ D ộG CAỚ Câu 10: 2  a  b   20  S  ab        100     Câu 21: Sau năm khu r ng s có s mét kh i g T  a(1  r )n  4.10 1  0,04  Câu 24: Nhi t đ TB đ c tính theo công th c sau t 14 (50  14.sin )dt 50   20  8 12  20 Câu 40: G i x chi u dài cung tròn c a ph n đĩa đ c x p thành hình nón Bán kính R c a đĩa đ x c a hình nón Bán kính r c a đáy 2 r  x  r  2 r Chiêu cao c a hình nón là: h =  x2 R r  R  4 2  x  Th tích kh i nón là: V   r H    3  2  h x2 R  4 R  x2 x2 x2 R    2 2  x x 4 x  2 2 2  V2  ( R2  )  8 8  4   Do V l n nh t x2 x2  R  4 2 x   2 R6   27    2 R Câu 50: Nh n xét 00  ( P),(Q)   900 , nên góc ( P),(Q)  nh nh t cos ( P),(Q)  l n nh t Q : ax  b(y  4)  cz  0; A (Q)  a  2b  c Ta có cos ( P),(Q)   a  b  2c a  b2  c  b a  b2  c N u b   cos ( P),(Q)    ( P),(Q)   900 N u b   cos ( P),(Q)   c c 2   4   b b D u b ng x y b  c; a   c, nên ph Lovebook.vn|128  c    1  b   ng trình mp(Q) là: x  y  z   ng sinh 20 đề thi thử THPT quốc gia môn Toán S Ngọc Huyền LB GD&ĐT TĨộH Đ THI TH THPT QU C GIA ộừỘ Đ S Môn: Toán Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u Câu 1: Đ th sau c a hàm s y Th i gian làm 90 phút Câu 7: Cho hàm s y  3x  sau A Đ th hàm s đ -1 O -2 Kh ng đ nh x2  2x  ng ti m c n ngang B Đ th hàm s ch có m t đ x ng ti m c n ngang y  x 1 A y  x  x B y  x1 x1 C y  x  3x  D y  x 1 Câu 2: K t lu n sau v tính đ n u c a C Đ th hàm s có hai đ y  3; y  D Đ th hàm s ch có m t đ ng ti m c n ngang y  3 Câu 8: T t c giá tr m đ đ th hàm s y  x  3mx  m có hai m c c tr v i hàm s y  x  x  ng ti m c n ngang A Hàm s đ ng bi n kho ng ( 1;1) g c t a đ O t o thành tam giác có di n tích b ng B Hàm s đ ng bi n kho ng ( ; 1) (1;  ) C Hàm s ngh ch bi n kho ng ( ; 1) (1;  ) D Hàm s  ; 1  1;  Câu 3: S đ y đ ng bi n kho ng A B C D đ th hàm s y  x  B C Câu 5: Giá tr l n nh t c a hàm s D x2 y x3 đo n 0;  A B 3 C D x3 Câu 6: Cho hàm s y  To đ  x  3x  3 m c c đ i c a đ th hàm s A (-1;2) C m   D m   có c c đ i c c ti u cho yCĐ yCT trái d u A m  B 2  m  C m  2  m  2 D  m  Câu 10: M t nh hình ch Câu 4: S giao m c a đ th y  x  x  v i A B m  Câu 9: Giá tr c a m đ hàm s y  x  x  m ng ti m c n c a đ th hàm s x1 x2  A m   B (1;2) C (1;-2) D (3; ) đ cđ t mép d đ cao nh t cao m m so v i t m m t tính đ u i c a nh Đ nhìn rõ nh t ph i xác đ nh v trí đ ng cho góc nhìn l n nh t V trí đ ng cách nh A x  2,4m B x  - 2,4m C x  2,4 m D x  1,8m Câu 11: T t c giá tr th c c a tham s m cho hàm s y cos x  ngh ch cos x  m bi n   kho ng  0;  là:  2 A m > B m  C m  D m  ho c  m
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi thử THPT quốc gia 2017 sở GD đt hà tĩnh, 20 đề thi thử THPT quốc gia 2017 sở GD đt hà tĩnh, 20 đề thi thử THPT quốc gia 2017 sở GD đt hà tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay