00 de thi so giao duc binh thuan

9 185 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 19:51

tuyển tập một số đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2017 trên cả nước. Nhằm đảm bảo sự đa dạng, phong phú về bài tập và tham khảo được từ các trường và tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu cho giáo viên và các em học sinh. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12 Năm học: 2016-2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) Họ, tên học sinh: Số báo danh: .Lớp: Câu 1: Tính tích phân A I = e e I =∫ ln x dx x Mã đề 485 B I = −1 C I = D I = e −1 2 e 2 Câu 2: Tìm tất số phức z thỏa z = −9 A 9i C 3i D −3i B 3i −9i −3i Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ I (−3; 4;0) tiếp xúc với mặt Oxyz, gọi (S ) mặt cầu tâm phẳng (α) : 2x − y + 2z − = Phương trình sau phương trình (S)? 2 2 2 A (S) : (x − 3) + ( y + 4) + z =16 2 C (S) : (x − 3) + ( y + 4) + z = 2 B (S) : (x + 3) + ( y − 4) + z =16 D (S) : (x + 3) + ( y − 4) + z = Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OA = 2i − j + 7k Tìm tọa độ điểm A A A(2; −3; B A(−2; C A(2;3;7) D A(2; −3;7) −7) −3;7) Câu 5: Cho số phức z = a − 5i, với a ∈ Tính z A.a2  25 B.a2  C.a2  D.a2  25 Câu 6: Cho hàm số f (x) liên tục đoạn [a;b] Gọi (H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f (x), trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b; V thể tích khối tròn xoay tạo thành (H) ) quanh trục Ox Khẳng định sau đúng? b A V = π∫ f (x) dx a b b B V = ∫ f (x)dx a b C V = π∫ f (x)dx a quay f (x) dx D V = ∫ a Câu 7: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos3x A B f ( x )dx = − sin3x + C ∫ D f ( x)dx = sin3x + C ∫ ∫ f (x)dx = 3sin3x + C C ∫ f ( x)dx = −3sin3x + C Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(−2;1; 2), điểm E đoạn thẳng AB A E(4; −2; B E(−2;1;0) −2) C E(2; −1;0) B(6; −3; −2) Tìm tọa độ trung D E(2;1;0) Câu 9: Tìm số phức liên hợp số phức z = i (2i − 3) A z = − 3i B z = + 3i C z = −2 − 3i D z = −2 + 3i Trang 1/4 - Mã đề thi 485 Câu 10: Tính tích phân A I = 16 1 x3 dx I=∫ x B I = C I = 52 D I = Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(−2;3;1), B(4; C(4;1;3) −1;5) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G (1; B G (2; C G (2;1;3) D G (2;1; −3) −1;3) 2;3) Câu 12: Cho hai số phức z = − 4i, z = −1+ với m ∈ z1.z2 có phần ảo Tính m A m = mi D m = B m = −1 C m = Câu 13: Với số phức z, z1, z2 tùy ý, khẳng định sau sai ? A z1 + z2 = z1 + z2 B z = z C z1.z2 = z1 z2 D z.z = z Trang 2/4 - Mã đề thi 485 Câu 14: Giả sử tích phân I = ∫ dx = ln M , tìm M A M = 4,33 2x +1 C B M = 13 D 13 M = M = 13 3x  Câu 15: Trong không gian Ox cho hai vectơ u 3x  với hệ tọa độ vectơ [u, yz, = (−3;1;6) v] A [u, v] B [u, v] = C [u, v] = 3x  = (9;3; 4) (9; −3; 4) (−9;3; 3x 4). Câu 16: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) = A ∫ f ( x)dx = a2  ∫ f ( x )dx = C ∫ D [u, v] = (9;3; −4) + C Bf ( x )dx = 3x − C 2(3x − 2) v = (−1; Tìm tọa độ −1;3) D f ( x)dx = (3x − 2) C (3x − 2) ∫ C a Câu 17: Cho a số thực dương, tính tích phân I = x dx theo ∫−1 a a +1 −a +1 a2 − A I = B I = C I = π π D I = Câu 18: Tính tích phân =− A I I = ∫ sin x.cos xdx B I = C I = D I = π Câu 19: Cho số phức z = a + bi với a, b ∈ Tìm phần thực số phức z A a b Câ u 20: Cho hàm số A I = C a B D a8 A (α ): x− 2y + 2z + = B (α ): 2x − y+ 2z + D (α) : x − 2y − 2z +10 = f ( x) có đạo hàm đoạn [0; 2], f ( ) = v B C I = − b C ( f I= α ∫ (2 f ′( ) ) x)d : = x x Tí + n h D Iy = + Câu 21: Trong M z không gian với hệ q tọa độ Oxyz, viết u ( − phương trình mặt a − 4; phẳng (α) 2; vuông góc với ể 1) = x m đường thẳng ∆ : y + z +1 = = −2 2 Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x + y + z − 2x + 4z − = Tìm tọa độ tâm I (S) A I B I C I D I (1;0; −2) (1;0; (−1;0; (1; 2) −2) −2;3 ) Câu 23: Cho hai z1 = x + 2y − z2 = x + − v x, y ∈ x, y z1 = z2 số phức để ới (x − y)i, ( y − 3)i Tìm A x = B x = C x = D x = 1, y = −1 −1, y = −1, y = 1, y = 1 −1 Câu 24: Trong không gian với cho hai vectơ u v = (−6;1; 2) hệ tọa độ Oxyz, = (1; −3;5) Tính u.v A B C u D u.v = u.v = u.v v 13 = = −1 Câu 25: Cho số z M điểm biểu diễn số phức 2z phức z thỏa = mặt phẳng tọa độ Oxy Tính độ dài đoạn thẳng OM A O B O M M = C O M D OM = = = Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (Q) A(−3; B(0; 0;0), 2;0) mặt phẳng qua ba điểm C(0;0; 4) Phương trình sau phương trình (Q)? x x y z A (Q) : B (Q) : + + = y z + + = −1 C ( x Q y +z ) + x y z D ( + + = −1 Q ) : = −3 4 : −3 Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn (3 − i ) z = 1+ i Tìm tọa độ điểm M biểu diễn cho z mặt phẳng tọa độ Oxy  1  1 2 A M − ; − B ;− C D M ;   M  M − ;      5  5 5  5         Câu 28: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + x − m, với m tham số A C x ∫ f ( x)dx = 3 + x 2 2 − m + C f ( x )dx = x + x + C B D x3 ∫ f ( x)dx = 3 + x2 − mx + C f ( x )dx = x − x − mx + C ∫ ∫ x+2 Câu 29: Cho hàm số f ( x ) Khẳng định sau sai ? x + 4x + = 1  A ∫ f ( x ) dx = ln x + 4x + + B f ( x )dx = ln x + 4x + + C C   ∫ 2   C f ( x ) dx = ln x2 + 4x + − D ∫ f ( x ) dx = ln ( x + 4x + 5) + C C ∫ 2 Câu 30: Cho hai số phức z1 = 4i −1 z2 = + i Tính môđun số phức z1 + z2 A z1 + z2 = 64 B z1 + z2 = C z1 + = D z1 + = 34 z2 z2 34 Câu 31: Cho số phức z = 3i − Tìm phần thực phần ảo z A Phần thực phần ảo −2 B Phần thực 3i phần ảo −2 C Phần thực −2 phần ảo D Phần thực −2 phần ảo 3i Câu 32: Tính tích phân I = xexdx ∫ A I = −1 B I = e Câu 33: Trong không gian với hệ tọa C I = độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : x D I = 2e −1 = y +1 = z−4 Vectơ sau −2 vectơ phương ∆? A u = (2; −5; B u = (0;1; −4) C u = (0; −1; D u = (2;5; −6) 4) −6) Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ u = (−1;3; v = (2;5; −1) Tìm tọa độ vectơ a = 2u − 3v −2) A a = (−8; B a = (−8;9; C a = (8; −9; D a = (−8; −9; −1) −9;1) −1) −1) Câu 35: Trong không gian với hệ tọa mặt phẳng Oxyz, cho điểm A(−2; độ −5;7) (α) : x + 2y − z +1 = Gọi H hình chiếu A lên (α) Tính hoành độ điểm H A B C D Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x − 4y − z + = Vectơ sau vectơ pháp tuyến (P)? A n = (3; 4; B n = (−3; −4; C n = (−3; 4; D n = (6; −8; −2) −1) −1) −1) 1 F (1) = F (2) nguyên hàm hàm số f ( x ) x +1 Tính = x) 3 B F ( 2) = ln + D F ( 2) = ln − A F (2) = ln + C F (2 ) = ln − 2 2 x = 1− t  Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M đường thẳng ∆ : y = −2 + 3t (−4;0;0) z = −2t  Gọi H (a;b;c) hình chiếu M lên ∆ Tính a + b + c A −1 B C D Câu 39: Cho số phức z = + 3i z2017 D.3 C Tính A − 2i B.2 Câu 37: Biết F( Câu 40: Cho ∫ f (x)dx = 10 Tính 2 I = ∫[4 − f (x)]dx A I = −46 B C D I = 54 I= I −5 = 4 Câu 41: Kí hiệu (H ) hình phẳng giới y = đường x + y = trục x , thẳng hạn đồ thị hàm số hoành Tính thể tích V khối tròn xoay thu xung quanh trục Ox quay hình (H ) A V B V = = 128 C V = 1, 495 D V = π π π 21 Câu 42: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x + 5x − A B 2 5 C 3 đồ thị hàm số D 55 12 y=x −x 12 Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (α) mặt phẳng qua đường thẳng x−4 Khi song tiếp xúc với (S)2 : (x − 3)2 + ( y + ∆: = mặt cầu song (α) 3) + (z −1) = y z+4 = −4 với mặt phẳng sau ? A 3x − y + B x + C −2x + 2y D x + 3y + z = 2z − = − z − = y+ z= Câu 44: Cho số phức z thỏa mãn z = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w = ( − 3i) z − i mặt phẳng tọa độ Oxy đường tròn Tính bán kính r đường tròn 13 A r = B r = 13 C r =13 với m, n ng uyên S = m + n D d Hệ trì số Tính r= phương nh A B S C S CI I = f D S = −3 −2 ∫ S= â = = −1 u = (3x)0dx sau phương trình ∫ tham số ∆? 5f x x x  Câu 48: Một ô tô chạy với vận tốc 15m/s người lái đạp phanh; :( −2 −3 = 4t 4t − từ thời điểm đó, ô tô chuyển động x C v (t ) = −5t t khoảng thời gian tính A B C  + chậm dần  h)  với vận tốc    giây, kể từ lúc +15(m/s), od y Dbắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến  dừng hẳn, ô tô di y =5 = x chuyển mét ? =  A 2, 25m − 1− B 22,5m C 45m = D 4,5 m 5t 5t Câu 49: Kí hiệu (H ) hình phẳng giới y = đường x = trục − z z y  hoành hạn đồ thị hàm số x , thẳng 5t −4 Tính thể tích V khối tròn xoay thu Tí xung quanh trục Ox 7t = quay hình (H ) n z  h A V B V C V D V = = = = A I − 1 = 7t = − π π 5 Câu Ox v t 46: yz, Tron cho đ Câu 50: Trong mặt z =12 M ' điểm O gọi M điểm biểu g mặt phẳng tọa độ xy, diễn số phức −5i, biểu khô phẳ   ng ng n 1+ i diễn cho z ' = z Tính diện tích tam giác OMM ' gian (α) g z số phức với : 3x t hệ +y h = tọa + z ẳ độ =0 n g y = ( c dz+3 α − v ) : v x Gọi , u ô ∆ t n g x − đườn g −2 ó 1g c dx = thẳn v C B ết x +1 − ới âu i +n g ∫ ln 2, = 47 m nằm : 169 A 169 B C 169 - HẾT D 169 2 ... không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (α) mặt phẳng qua đường thẳng x−4 Khi song tiếp xúc với (S)2 : (x − 3)2 + ( y + ∆: = mặt cầu song (α) 3) + (z −1) = y z+4 = −4 với mặt phẳng sau ? A 3x − y + B x... khẳng định sau sai ? A z1 + z2 = z1 + z2 B z = z C z1.z2 = z1 z2 D z.z = z Trang 2/4 - Mã đề thi 485 Câu 14: Giả sử tích phân I = ∫ dx = ln M , tìm M A M = 4,33 2x +1 C B M = 13 D 13 M = M
- Xem thêm -

Xem thêm: 00 de thi so giao duc binh thuan, 00 de thi so giao duc binh thuan, 00 de thi so giao duc binh thuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay