de cuong trac nghiem on tap lich su 11 ky II

4 245 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:36

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11- NĂM HỌC 2016-2017 Sau Đức liên kết với Italia,Nhật hình thành liên minh phát xít, thái độ Liên Xô nước Đức nào? A Coi nước Đức đồng minh B Phớt lờ trước hành động nước Đức C Coi nước Đức kẻ thù nguy hiểm D Không đặt quan hệ ngoại giao với Đức Pháp dựa vào giai cấp để thống trị nhân dân ta? A Nông dân B Công nhân C Tiểu tư sản D Địa chủ phong kiến Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách tân bị vua Tự Đức khép tội chết là: A Nguyễn Lộ Trạch B Nguyễn Trường Tộ C Nguyễn Quyền D Cả a, b, 4.Phát xít Đức công Liên Xô A 9/5/1945 B 1/9/1939 C 22/6/1941 Người nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là: D Tháng 2/1943 A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Người xem đứng đầu phe chủ chiến triều đình Huế là: A Nguyễn Tri Phương B Nguyễn Văn Tường C Tôn Thất Thuyết D Cả a, b, c Lực lượng giữ vai trò định việc tiêu diệt chủa nghĩa phát xít là: a Liên xô b Anh,Mỹ c Anh ,Mỹ ,Liên xô d Anh,Mỹ ,Liên xô,Pháp 8.Lực lượng hăng hái đông đảo cách mạng Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất? A Công nhân B Nông dân C Tiểu tư sản D Tư sản dân tộc 9.Trong chiến tranh giới hai,thành phố mệnh danh “nút sống “ Liên Xô thành phố nào: a Thành phố Xta-lin-gơ-rat b Thành phố Mat-xcơ-va c Thành phố Lê-nin-gơ-rát d Thành phố Ki-ép 10.Sắp xếp khởi nghĩa theo trình tự thời gian bùng nổ Khởi nghĩa Phan Đình Phùng Khởi nghĩa Trương Công Định Khởi nghĩa Nguyễn Thiện Thuật Khởi nghĩa Phạm Bành Đinh Công Tráng A – – – B – – – C – – – D – – – 11.Trong chiến tranh giới hai, quân Nhật công Hạm đội Mỹ Trân Châu Cảng vào thời gian nào: a Ngày 7/12/1941 b Ngày 7/12/1940 c Ngày 7/12/1942 d Ngày 7/12/1943 12.Từ tháng  5/1945, quân đội nước quét liên quân Đức –Italia khỏi lục địc châu Phi: a Liên quân Mỹ -Liên xô b Liên quân Anh-Mỹ c Liên quân Anh-Liên xô d Liên quân Liên xô-Mỹ- Anh 13.Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào thời điểm nào: A 15/8/1945 B 15/9/1945 C 1/8/1945 D 1/9/1945 14 Sau bị Pháp bắt , Vua Hàm Nghi bị Pháp đầy sang nước nào? A Pháp B Anh C Anhgieri D Trung quốc 15 Khỡi nghĩa Bãi Sậy lãnh đạo A Phạm Bành Đinh Công Tráng B Nguyễn Thiện Thuật C Phan Đình Phùng D Hoàng Hoa Thám 16 Trong khỡi nghĩa Hương khê (1885-1896) có điểm A, Vũ khí B Lãnh đạo C Vua D Tất sai 17 Tại khỡi nghĩa Hương khê xem khởi nghĩa tiêu biểu a Kéo dài 10 năm b Địa bàn rộng c Chế tạo vũ khí d Tất 18 Tại Pháp chọn Đà nẵng điểm công công vào nước ta a Là nơi gần kinh Huế , nên sẻ thực kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh để tiêu diệt triều đình Huế b Là nơi có cảng sâu , tàu thuyền dễ lại c Là nơi Pháp xây dựng giáo dân d Tất 19.Chủ trương Liên xô với nước tư sau Đức ,Italia,Nhật hình thành liên minh phát xít ? A Liên kết với nước tư Anh, Pháp để chống phát xít B Đối đầu với nước tư Anh, Pháp C Hợp tác chặt chẽ với nước Anh, Pháp lĩnh vực D Khộng hợp tác với nước tư nước tư dung dưỡng phe phát xít 20.Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ vào thời điểm nào? A 9/5/1945 B 1/9/1939 C 22/6/1941 D Tháng 2/1943 21 Trận Cầu Giấy lần thứ nhân dân ta diễn vào thời gian nào? a 21/ 12/ 1873 b 22/12/1873 c 19/5/1883 d 20/12/1873 22 Khi Pháp đánh thành Hà nội lần thống đốc Hà nội ai? a Nguyễn Tri Phương b Hoàng Diệu c Hoàng Hoa Thắm d Tất sai 23.Chiến thắng Xtalingrát tạo nên bước ngoặt tiến trình chiến tranh giới ,diễn vào thời gian nào: A 9/5/1945 B 1/9/1939 C 22/6/1941 D Tháng 2/1943 24 Phát xít Đức kí văn đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào thời điểm nào: A 9/5/1945 B 1/9/1939 C 22/6/1941 D Tháng 2/1943 25 Ai người sáng lập trường Đông kinh nghĩa thục? A Phan Châu Trinh Lương Ngọc Quyến B Phan Bội Châu Phan Châu Trinh C Lương Văn Can Nguyễn Quyền D Lương Văn Can Phan Bội Châu 26 Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại phong trào Cần Vương? A Quân Pháp mạnh.(1) B Phong trào không tập hợp lực lượng đông đảo.(2) C Phong trào huy thống nhất.(3) D Tất (1), (2), (3) 27 Ngày 1/1/1942 khối Đồng minh chống phát xít thành lập Oa-sinh-tơn gồm : a 26 nước b 27 nước c 28 nước d 29 nước 28 Chiến thắng làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” Hít le : a Chiến thắng Mát-xcơ-va b Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat c Chiến thắng En A-la-men d Chiến thắng Gu-a-đan-ca-nan 29 Trong trận Cầu Giấy lần ta giết tên huy Pháp a Gacnie b Rivie c Hắc măng d gacnia 30 Khi Pháp tiến đánh Hà nội lần thứ , Pháp lấy cớ a Giải vụ Đuy puy b Triều đình Vi phạm hiệp ước Nhâm Tuất (1862) c Triều đình vi phạm hiệp ước Giáp tuất ( 1874) d Triều đình không giải tán nhân dân 31 Khỡi nghĩa Hương Khê lãnh đạo a Phạm Bành Đinh Công Tráng b Nguyễn Thiện Thuật c Phan Đình Phùng d Hoàng Hoa Thám 32 Trong hiệp ước Hắc măng Việt Nam đặt a Thuộc địa Pháp b “Bảo hộ” c Là nước phong kiến d Tất 33 Địa bàn hoạt động Khỡi nghỡi nghĩa hương Khê gồm A, Thanh hóa Nghệ An b Ninh bình , hóa Nghệ An c Hà tĩnh , Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An d Thanh Hóa , Hà nội, Quảng Bình , Nghệ An 34.Căn phong trào Cân Vương giai đoạn thứ nằm đâu a Quảng Bình b Sơn Phòng ( tân sở- Quảng Trị) c Thanh Hóa d Hà Tĩnh 35.Trong tập kích đồn Nu ( Thanh Chương ) Cao Thắng bị thương hy sinh ông năm tuổi a 28 tuổi b 30 tuổi c 29 tuổi d 27 tuổi 36 Cuộc khỡi nghĩa Hương Khê Thất bại nguyên nhân nào? a Đường lối, phương pháp, tổ chức , lãnh đạo b Do Pháp mạnh c Do thiếu quân số d Do người đứng đầu quân ta bị ám sát bất ngờ 37 Tại Cần Vương giúp vua mà Năm 1888 , Vua Hàm Nghi bị bắt phong trào Cần Vương tiếp tục giai đoạn ? a Do có lãnh đạo Tôn thất Thuyết b Vì Hàm Nghi liên lạc với phong trào c Vì linh hồn phong trào yêu nước Tinh thần yêu nước d Vì người bị bắt vua Hàm Nghi 38 Cần Vương có nghĩa gì? a Cần vị vua sáng suốt bCần người lãnh đạo tài giỏi c Cần Thay ông vua sáng suốt , yêu nước d Giúp vua cứu nước 39.Tại khỡi nghĩa Hương khê khỡi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần vương a Kéo dài nhất, vũ khí mới, địa bàn rộng kéo dài 10 năm , đánh bại Pháp c Địa bàn rộng Pháp thất bại hoàn toàn tất 40 Khỡi nghĩa nông dân Yên phong trào gì? a Hưởng ứng chiếu Cần vương b Phong trào tự vệ nông dân c Tất d tất sai 41 Chiếu Cần vương viết vào thời gian nào? a 7/5/1885 b 13/7/1885 c 4/7/ 1885 d 15/8/1885 42 Mục đích hòa hoãn với Pháp Phong trào Yên Thế là? a Để chuẩn bị công bất ngờ b Ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng c Cả a, b d, Cả A,b sai 43 Tại Đức chọn Ba lan điểm công chiến tranh giới thứ hai( 1939-1945)? a Vì Ba Lan có nhiều người thái b Vì Ba Lan đồng minh Liện Xô c Vì Ba lan đồng minh Pháp d Vì Ba lan giáp Liên Xô, nên Anh , Pháp sẻ nghĩ tiếp đến Đức sẻ công liên xô 44 Lý Mỹ định tham gia vào chiến tranh giới thứ (1939-1945)? a Chiến tranh gần kết thúc Mỹ muốn vào chia lợi nhuận b Mỹ lo sợ nạn tuyệt chủng phát xít c, Anh , Pháp cầu cứu Mỹ d Nhật công Mỹ Trân châu cảng 45 Hậu qủa chiến tranh giới thứ nặng nề với nhân loại: a Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người lôi vào vòng , khoảng 60 tr người chết 90 triệu người tàn phế b Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người lôi vào vòng , khoảng 40 tr người chết 90 triệu người tàn phế c Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người lôi vào vòng , khoảng 60 tr người chết 80 triệu người tàn phế d Hơn 60 quốc gia với 1700 triệu người lôi vào vòng , khoảng 60 tr người chết 90 triệu người tàn phế 46 Thực dân Pháp phải thừa nhận : “ dân quân gồm tất không đau ốm không tàn tật” để nói nhân dân tỉnh kháng chiến chống Pháp thời gian nào? a Gia định -1860 b Bắc kỳ -1874 c, Đà nẵng – 1858 d Hà nội- 1882 47 Trong hiệp ước Nhâm Tuất 1862 triều đình nhà Nguyễn phải ký điều khoản nặng nề nào? a Nhượng tỉnh miền Tây Nam kỳ 20 triệu quan , mở cửa biển : Đà nẵng , Ba lạt , Quảng Yên cho Pháp Tây Ban Nha tự buôn bán b Nhượng tỉnh miền Đông Nam kỳ 20 triệu quan , mở cửa biển : Đà nẵng , Ba lạt , Quảng Yên cho Pháp Tây Ban Nha tự buôn bán c Nhượng tỉnh miền Đông Nam kỳ 20 triệu quan , mở cửa biển : Đà nẵng , Đà lạt, Quảng Yên cho Pháp Tây Ban Nha tự buôn bán d Nhượng tỉnh miền tây Nam kỳ 25 triệu quan , mở cửa biển : Đà nẵng , Ba lạt , Quảng Yên cho Pháp Tây Ban Nha tự buôn bán 48 Trong kháng chiến chống Pháp nghĩa quân Trương Định bị Pháp công bất ngờ vào Tân Phước Trương Định hy sinh nào? a Ông bị trúng đạn bị thương nặng , nên rút gươm để bảo toàn khí tết b Ông bị trúng đạn bị thương nặng , nên quê nhà c Ông bị trúng đạn kẻ gian ám sát d Ông tạm lánh sang Trung quốc 49 Trương Định hy sinh năm ông tuổi a 34 b 24 c 44 d 54 50.Những năm 30 TK XX, nước Đức, Italia, Nhật Bản liên kết với thành A liên minh phát xít B liên minh quân C liên minh kinh tế D liên minh trị 51 Trước bành trướng phe phát xít, thái độ Liên Xô nào? A Coi chủ nghĩa phát xít kẻ thù, chủ trương liên kết với nước Anh, Pháp B Thi hành đạo luật trung lập với hoạt động quân C Kí với Đức Hiêp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn 23/8/1939 D Tích cực đứng lên chống phát xít Đức ... Châu 26 Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại phong trào Cần Vương? A Quân Pháp mạnh.(1) B Phong trào không tập hợp lực lượng đông đảo.(2) C Phong trào huy thống nhất.(3) D Tất (1), (2), (3)... Năm 1888 , Vua Hàm Nghi bị bắt phong trào Cần Vương tiếp tục giai đoạn ? a Do có lãnh đạo Tôn thất Thuyết b Vì Hàm Nghi liên lạc với phong trào c Vì linh hồn phong trào yêu nước Tinh thần yêu... nghĩa gì? a Cần vị vua sáng su t bCần người lãnh đạo tài giỏi c Cần Thay ông vua sáng su t , yêu nước d Giúp vua cứu nước 39.Tại khỡi nghĩa Hương khê khỡi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần vương a Kéo
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong trac nghiem on tap lich su 11 ky II, de cuong trac nghiem on tap lich su 11 ky II, de cuong trac nghiem on tap lich su 11 ky II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay