Báo cáo ĐTM nhà máy gạch CMC

155 187 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:33

công đoạn sấy là lò sấy nằm hai tầng, nay công ty có thay đổi công đoạn sấy nằm hai tầng của giai đoạn I này bằng lò nung con lăn lần 1 để sản xuất gạch men ốp tường theo công nghệ nung hai lầnĐể tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, công ty đã đầu tư dây chuyền mài cạnh, mài bóng cao cấp. Dây chuyền mài gạch là dây chuyền nhập mới hoàn toàn từ Trung Quốc với mục đích tạo thẩm mỹ cho sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.sử dụng lò đốt ghi xích để cấp nhiệt cho tháp sấy phun. Nhiên liệu sử dụng cho lò than xích hiện nay là củi ép mùn cưa, tùy theo tình hình thị trường cung cấp nhiên liệu củi ép mùn cưa mà sử dụng bổ sung than cám Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) MC LC M U 20 XUT X CA NH MY 20 1.1 Túm tt v xut x, hon cnh i ca nh mỏy 20 1.2 C quan, t chc cú thm quyn phờ duyt d ỏn u t 21 1.3 Mi quan h ca d ỏn vi cỏc quy hoch phỏt trin c quan qun lý Nh nc cú thm quyn thm nh v phờ duyt 21 CN C PHP LUT V K THUT LP LI BO CO NH GI TC NG MễI TRNG (TM) 21 2.1 Cỏc c s phỏp lý lp bỏo cỏo 21 2.2 Cỏc tiờu chun, quy chun ỏp dng bỏo cỏo: 24 2.3 Cỏc ti liu, d liu cú liờn quan s dng quỏ trỡnh lp bỏo cỏo 24 PHNG PHP P DNG TRONG QU TRèNH TM: 25 T CHC THC HIN TM 25 4.1 Túm tt v vic t chc thc hin TM v lp bỏo cỏo TM cho ch d ỏn 25 4.2 Danh sỏch nhng ngi trc tip tham gia lp Bỏo cỏo TM cho d ỏn 26 CHNG 1: Mễ T TểM TT D N 27 1.1 TấN D N 27 1.2 CH D N 27 1.3 V TR A Lí CA D N 27 1.4 NI DUNG CH YU CA D N 30 1.4.1 Túm tt quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy 30 1.4.1.1 Cỏc hng mc cụng trỡnh ó u t xõy dng giai on I: 30 1.4.1.2 Cụng ngh sn xt ca nh mỏy (giai on I) 32 1.4.1.3 Danh mc mỏy múc ó c u t giai on I ca nh mỏy 38 1.4.2 Mc tiờu ca d ỏn 61 1.4.3 Khi lng v quy mụ cỏc hng mc cụng trỡnh ca d ỏn 62 1.4.4 Bin phỏp thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh ca d ỏn 65 1.4.5 Cụng ngh sn xut, hnh (giai on II) 67 1.4.5 Danh mc mỏy múc thit b (giai on II) 76 1.4.6 Nguyờn, nhiờn vt liu u vo v cỏc loi sn phm u ca nh mỏy 85 1.4.7 Tin thc hin d ỏn 89 1.4.8 Vn u t ca d ỏn: 91 1.4.9 T chc nhõn s ca nh mỏy 91 CHNG 2: IU KIN T NHIấN, MễI TRNG 92 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) V KINH T - X HI 92 2.1 IU KIN T NHIấN V MễI TRNG 92 2.1.1 iu kin v a lý, a cht, a hỡnh 92 2.1.2 iu kin v khớ tng 93 2.1.3 iu kin thy 96 2.1.4 Hin trng cht lng cỏc thnh phn mụi trng vt lý 97 2.1.5 Hin trng ti nguyờn sinh hc 105 2.2 IU KIN KINH T X HI KHU VC THC HIN D N 106 2.2.1 iu kin v kinh t 106 2.2.2 iu kin v xó hi 106 CHNG 3: NH GI TC NG MễI TRNG 108 3.1 NH GI TC NG 108 3.1.1 ỏnh giỏ tỏc ng quỏ trỡnh thi cụng xõy dng 108 3.1.1.1 Cỏc tỏc ng cú liờn quan n cht thi 108 3.1.1.2 Cỏc tỏc ng khụng liờn quan n cht thi 111 3.1.2 ỏnh giỏ tỏc ng giai on hnh ca nh mỏy gch CMC s 114 3.1.2.1 Cỏc tỏc ng cú liờn quan n cht thi 114 3.1.1.2 Ngun gõy tỏc ng khụng liờn quan n cht thi 124 3.2 NHN XẫT MC CHI TIT, TIN CY CA CC NH GI 126 4.1 Bin phỏp phũng nga, gim thiu cỏc tỏc ng xu nh mỏy gõy 128 4.1.1 Trong giai on xõy dng 128 4.1.2 Trong giai on hnh 130 4.1.2.1 Bin phỏp gim thiu i vi mụi trng khụng khớ 130 4.1.2.2 Bin phỏp gim thiu i vi mụi trng nc ca nh mỏy 135 4.1.2.3 i vi cht thi rn ca nh mỏy 141 4.2 Bin phỏp v sinh an ton lao ng v phũng chng chỏy n 142 4.2.1 Trong quỏ trỡnh u t xõy dng 142 4.2.2 Trong quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy 143 CHNG 5: CHNG TRèNH QUN Lí V GIM ST MễI TRNG 144 5.1 Chng trỡnh qun lý mụi trng 144 5.2 Chng trỡnh giỏm sỏt mụi trng 147 5.2.1 V trớ v tn sut giỏm sỏt 147 5.2.2 D trự kinh phớ giỏm sỏt mụi trng cho nh mỏy 150 CHNG 6: THAM VN í KIN CNG NG 151 KT LUN, KIN NGH V CAM KT 152 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) DANH MC T NG VIT TT BOD : Nhu cu oxy sinh hoỏ BTNMT : B Ti nguyờn Mụi trng BVMT : Bo v mụi trng COD : Nhu cu oxy húa hc TM : ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng GHCP : Gii hn cho phộp QLMT : Qun lý mụi trng TCCP : Tiờu chun cho phộp TCVN : Tiờu chun Vit Nam TN&MT : Ti nguyờn v Mụi trng QCVN : Quy chun Vit Nam QCCP : Quy chun cho phộp TSS : Tng cht rn l lng UBND : U ban Nhõn dõn WHO : T chc Y t th gii Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) DANH MC BNG/BIU Bng 1: Ta khu t xõy dng nh mỏy gch CMC s 28 Bng 2: Tỡnh hỡnh sn xut ca nh mỏy 30 Bng 3: Cỏc hng cụng trỡnh chớnh ca nh mỏy ó c u t 30 Bng 4: Cỏc hng mc cụng trỡnh ph tr ca nh mỏy ó c u t 31 Bng 5: Danh mc mỏy múc thit b ng b phc v sn xt gch (giai on I) 39 Bng 6: Danh mc mỏy múc thit b u t thờm cụng on cú sn phm gch xng bỏn s mi cnh, 48 Bng 7: Thụng s th thng x lý bi giai on I 55 Bng 8: Thụng s th thng x lý bi dõy chuyn mi giai on I 55 Bng 9: Thụng s th thng thu gom, x lý khớ thi giai on I 56 Bng 10: Cỏc hng mc cụng trỡnh ca d ỏn 62 Bng 11: Danh mc mỏy múc d kin u t giai on II ca nh mỏy 76 Bng 12: Bng cõn i nhu cu s dng nguyờn liu lm xng ( i vi dõy chuyn u t giai on I) 85 Bng 13: Bng cõn i nhu cu s dng nguyờn liu lm xng 85 Bng 14: Bng tớnh nh mc s dng nguyờn liu lm men 86 Bng 15: Bng tớnh nh mc s dng nhiờn liu xn sut ca nh mỏy 87 Bng 16: Nhu cu s dng nc ca nh mỏy 87 Bng 17: Tin thc hin d ỏn 90 Bng 18: Nhit trung bỡnh khu vc Vit Trỡ qua cỏc nm 94 Bng 19: m trung bỡnh thỏng qua cỏc nm ti Trm Vit Trỡ 94 Bng 20: Lng ma hng thỏng qua cỏc nm ti Trm Vit Trỡ 95 Bng 21: Mc nc sụng Hng bỡnh quõn cỏc thỏng, nm 97 Bng 22: Kt qu phõn tớch mụi trng khụng khớ bờn nh mỏy 97 Bng 23: Kt qu phõn tớch mụi trng khụng khớ bờn nh mỏy 98 Bng 24: Kt qu phõn tớch mụi trng khụng khớ bờn nh mỏy 99 Bng 25: Kt qu phõn tớch mụi trng khụng khớ bờn nh mỏy 99 Bng 26: Kt qu phõn tớch mụi trng khụng khớ xung quanh nh mỏy 100 Bng 27: Kt qu phõn tớch cht lng khớ thi ca nh mỏy 101 Bng 28: Kt qu phõn tớch cht lng khớ thi ca nh mỏy 101 Bng 29: Kt qu phõn tớch cht lng khớ thi ca nh mỏy 102 Bng 30: Kt qu phõn tớch mụi trng nc thi 102 Bng 31: Kt qu phõn tớch mụi trng nc thi 103 Bng 32: Kt qu phõn tớch mụi trng t 104 Bng 33: Bng tng ti lng bi phỏt sinh t quỏ trỡnh ti 109 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) Bng 34: Tng ti lng khớ thi sinh i vi xe chuyn 109 Bng 35: Ti lng ca khớ thi ca cỏc mỏy thi cụng 110 Bng 36: Mc n ti a t hot ng ca cỏc phng tin chuyn v thit b thi cụng c gii 112 Bng 37: Mc rung ca cỏc phng tin thi cụng cu (dB) 113 Bng 38: Bng tng ti lng bi phỏt sinh t quỏ trỡnh ti 114 Bng 39: H s ti lng khớ thi sinh i vi xe chuyn 115 Bng 40: Tng ti lng khớ thi sinh i vi xe chuyn 115 Bng 41: Bi phỏt sinh cỏc cụng on sn xut 116 Bng 42: D bỏo ti lng cỏc cht ụ nhim t bng than 117 Bng 43: Ti lng cỏc cht ụ nhim t bng ci ộp mựn ca 118 Bng 44: Thnh phn khớ húa than 119 Bng 45: Ti lng cỏc cht ụ nhim t mỏy phỏt in d phũng 120 Bng 46: Nng cỏc cht ụ nhim khớ thi mỏy phỏt in 120 Bng 47: Ti lng ụ nhim nc sinh hot thi mt ngy 121 Bng 48: Tng hp mc tin cy ca cỏc phng phỏp TM ó s dng 127 Bng 49: Thụng s th thng thu gom, x lý khớ thi lũ nung, sy d kin u t 133 Bng 50: Thụng s th thng thu gom, x lý khớ thi lũ sy, nung sau d ỏn giai on II i vo hot ng 133 Bng 51: Bng lng nc thi sinh hot phỏt sinh ca nh mỏy 136 Bng 52: Chng trỡnh qun lý giỏm sỏt mụi trng 145 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) DANH MC HèNH Hỡnh 1: S cụng ngh sn xut gch p lỏt (giai on I) 33 Hỡnh 2: S cụng ngh dõy chuyn mi cnh gch (giai on I) 34 Hỡnh 3: S cụng ngh ca dõy chuyn mi búng mt gch (giai on I) 35 Hỡnh 4: S cụng ngh ca dõy chuyn mi búng mt gch nano (giai on I) 36 Hỡnh 5: S cụng ngh sn xut khớ than ca nh mỏy (giai on I) 37 Hỡnh 6: S cụng ngh lũ ghi xớch (giai on I) 38 Hỡnh S thu gom, x lý bi nguyờn liu giai on I 55 Hỡnh S thu gom, x lý bi ti mỏy mi búng nano giai on I 55 Hỡnh S x lý khớ, bi thỏp sy phun giai on I 56 Hỡnh 10 S x lý nc thi sinh hot giai on I 58 Hỡnh 11 S x lý nc thi dõy chuyn mi giai on I 58 Hỡnh 12 S x lý hc ớn t lũ khớ húa than giai on I 59 Hỡnh 13 : S cụng ngh sn xut gch p lỏt theo cụng ngh nung hai ln ca nh mỏy 68 Hỡnh 14 S cụng ngh sn xut gch p lỏt theo cụng ngh nung mt ln ca nh mỏy 71 Hỡnh 15 S cụng ngh sn xut khớ than ca nh mỏy 74 Hỡnh 16: S t chc b mỏy iu hnh sn xut ca nh mỏy gch CMC s 91 Hỡnh 17: S thu gom, x lý bi nguyờn liu 130 Hỡnh 17: S thu gom, x lý bi ti mỏy mi búng nano 131 Hỡnh 19 S x lý nc thi sinh hot 136 Hỡnh 20 S x lý nc thi dõy chuyn mi 139 Hỡnh 21 S x lý hc ớn t lũ khớ húa than 140 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) TểM TT BO CO NH GI TC NG MễI TRNG THễNG TIN CHUNG 1.1 a ch liờn h ca doanh nghip Cụng ty C phn CMC a ch: Ph Anh Dng, phng Tiờn Cỏt, TP Vit Trỡ, T.Phỳ Th 1.2 Phng tin liờn lc vi doanh nghip in thoi: 02103.846.619 Fax: 02103.847.729 1.3 a im thc hin D ỏn D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) c xõy dng khuụn viờn nh mỏy gch CMC s ti lụ B10, B11 Khu cụng nghip Thy Võn, thnh ph Vit Trỡ, tnh Phỳ Th Vi din tớch mt bng nh mỏy 181.400 m2 ú phn din tớch ó xõy dng giai on I l 105.160 m2; din tớch d kin xõy dng giai on II l 76.240 m2 Nh mỏy gch CMC s cú v trớ nm khu cụng nghip nờn thun li cho sn xut, chuyn nguyờn liu, sn phm ca cụng ty Nh mỏy cú v trớ giỏp ranh nh sau: Phớa Bc giỏp vi ng st H Ni - Lo Cai Phớa Nam giỏp vi cụng ty c phn Quatz Vit Nam thuc lụ B10 Phớa ụng giỏp ng khu cụng nghip i din lụ B5 Phớa Tõy giỏp ng v khu t nụng nghip xó Thanh ỡnh V trớ d kin xõy dng nh xng giai on II ca cụng ty nm khuụn viờn ca nh mỏy gch CMC s õy l khu nh xng c lp, cú v trớ xõy dng lin k v chy song song vi nh xng sn xut chớnh ca giai on I vỡ vy nú rt thun li cho vic kt ni vi cỏc hng mc cụng trỡnh sn cú Nh xng giai on II ca nh mỏy cú v trớ giỏp ranh nh sau: - Phớa ụng Bc tip giỏp khu t trng ca nh mỏy - Phớa Tõy Nam tip giỏp vi nh xng sn xut chớnh ca giai on I ca nh mỏy - Phớa ụng Nam tip giỏp vi nh kho men mu ca giai on I ca nh mỏy - Phớa Tõy Bc giỏp vi nh kho nguyờn liu ca giai on I ca nh mỏy Quy mụ sn xut, kinh doanh 2.1 Quy mụ cụng sut sn xut - Sn phm ca nh mỏy: Cỏc loi gch p, lỏt Ceramic v gch xng bỏn s - Cụng sut sn xut + Giai on I: 5.000.000 m2/nm + Giai on II: 4.000.000 m2/nm - S lng cụng nhõn lao ng: Giai on I: 300 ngi; giai on II: 210 ngi Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) 2.2 Cỏc hng mc cụng trỡnh 2.2.1 Cỏc hng mc cụng trỡnh ó u t giai on I a Cỏc hng mc cụng trỡnh chớnh Quy mụ, STT Tờn hng mc din tớch (m2) Nh iu hnh tng 1.000 Nh n ca 150 ch ngi 350 Nh bo v 15 x cỏi Nh xe p, xe mỏy 420 Phũng iu hnh, phũng thớ nghim sn xut 360 Nh xng sn xut chớnh ( nh xng s I) 13.500 Kho sn phm 2.700 Kho men mu, vt t c khớ 900 Trm khớ húa than 1.350 10 Nh kho than cc phc v lũ khớ húa than 1.260 11 Nh kho than cỏm, ci ộp mựn ca phc v lũ 450 ghi xớch 12 Bói cha nguyờn liu ngoi tri bng t nn 8.030 13 Sõn bói kt vt liu bng bờ tụng 5.500 14 Sõn kt sn phm bng bờ tụng 2.500 16 Kho xng du 15 17 B cha nc trung tõm 1.350 18 H thng múng mỏy dõy chuyn sn xut v b cha h 19 Nh xng ct gch 840 20 Xng mi cnh gch gch 1.000 Xng mi búng b mt, mi nano b Cỏc hng mc cụng trỡnh ph tr Tờn hng mc STT Nh mỏy nộn khớ Nh xng c khớ Sõn giao hng Nh v sinh cụng nhõn H x lý nc sn xut 1.600 Quy mụ, din tớch 60 m 600 m 5.600 m 75 m 10.000 m3 Ghi chỳ S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 9/2013 S dng 6/2014 S dng 6/2014 Ghi chỳ S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) 10 11 12 13 14 15 16 17 Ao cỏ Kho cha cht thi nguy hi Bói cha ph liu Trm bin ỏp 5.000 KVA 22/0,4 KV H thng cõy xanh H thng sõn H thng ng ni b Trm cõn ụ tụ in t 100 tn H thng ốn ng v chiu sỏng sõn H thng in, ng lc H thng cng, tng ro H thng XLNT dõy chuyn mi gch 6.000 m3 24 m2 630 m2 3.500 m2 2.900 m2 8.000 m2 - S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 8/2012 - S dng 8/2012 S dng 8/2012 S dng 6/2013 300 2.2.2 Cỏc hng mc cụng trỡnh d kin u t giai on II Tờn hng mc n v Nh xng sn xut chớnh ( nh xng s 2) m2 Nh kho hng hoỏ + vt t m2 Múng mỏy thit b + b h Sõn bờ tụng cha nguyờn liu m2 Múng trm khớ hoỏ than, b nc tun hon, múng v lm mỏt Nh trm bin ỏp m2 2.3 Cụng ngh sn xut STT Quy mụ, din tớch 9.180 5.400 6.000 34 2.3.1 Quy trỡnh sn xut gch men p lỏt * Cụng ngh sn xut gch p lỏt theo cụng ngh nung hai ln ( nh xng s I) i vi dõy chuyn sn xut gch ó u t giai on I, trc õy cụng on sy l lũ sy nm hai tng, cụng ty cú thay i cụng on sy nm hai tng ca giai on I ny bng lũ nung ln ln sn xut gch men p tng theo cụng ngh nung hai ln Cụng ngh lũ nung hai ln c c th hin nh sau: Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) N-ớc Đất sét Fenspat Phụ gia NL men N-ớc Phụ gia Cân ĐL Cân ĐL Cân ĐL Cân ĐL Cân ĐL Cân ĐL Cân ĐL n, bi Bể khuấy hồ n, nc thi Sàng rung Bi, n Máy nghiền bi Lò ghi xích Sấy phun n, bi Máy nghiền men, màu Khớ thi Bể chứa men, màu có cánh khuấy Bi, n Sàng rung Xilo chứa bột CTR Khớ thi Nc thi Sàng rung ép thủy lực Trạm khí than Nung lần I Thùng chứa Tráng men In hoa văn Máy dự trữ gạch Thu hồi khí Nung lần hai Phân loại Bi, n, Mài cạnh khô Ghi chú: Phân loại, KCS : Đ-ờng công nghệ : Đ-ờng cấp khí : Đ-ờng phát thải Tiêu thụ * Cụng ngh sn xut gch p lỏt theo cụng ngh nung mt ln ( nh xng s I) Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 10 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) thng mng dn nc ma ca cụng ty ri dn vo ao lng nc thi tn dng lm nc sn xut Mt phn nc ma c thu gom qua h thng rónh thoỏt nc ma ca cụng ty, lng cn sau ú thi vo h thng thoỏt nc ca khu cụng nghip Xung quanh khu vc bói cha t sột nguyờn liu c xõy dng mng t thu gom nc ma chy trn vi cỏc h ga lng cn thu li lng t nguyờn liu b cun theo nc ma Mng cú kớch thc B =500; H=1000 mm Nc ma chy qua khu vc bói cha x than c thu gom vo h thng thoỏt nc ma ca nh mỏy v thu vo ao lng ca cụng ty Rónh thoỏt nc ma ca cụng ty c xõy gch dy 220 mm, y lp tm an bờ tụng mỏc 200, rónh cú chiu rng B = 300 500mm; chiu sõu H = 350-700 mm; nh k nm cụng ty tin hnh no vột h thng thoỏt nc mt ln trc ma hng nm 4.1.2.3 i vi cht thi rn ca nh mỏy a Cht thi rn sinh hot: Cht thi rn sinh hot phỏt sinh bao gm: cỏc loi tỳi nilong, chai bỡnh ng nc, thc n tha, v hoa qu Theo tớnh toỏn, lng phỏt sinh cht thi rn sinh hot ca cụng nhõn nh mỏy l 205 (kg/ngy) Cụng ty hp ng vi Cụng ty c phn mụi trng v dch v ụ th Vit Trỡ hng ngy thu gom v a n ni x lý theo quy nh b Cht thi rn cụng nghip: - Gch ph phm quỏ trỡnh sn xut c tớnh 3% sn lng tng ng 270.000m2/nm Lng gch ph phm ny c trung ti bói cha ph liu ó xõy dng cú din tớch 630 m2 , nh k bỏn cho n v cú nhu cu tn dng li - Lng tro x sinh t lũ ghi xớch v lũ khớ húa than Lng x than phỏt sinh quỏ trỡnh sn xut c tớnh khong 2.500 tn/nm Lng x than ny c hp ng vi n v cú nhu cu mua v sn xut gch i vi gch ph phm v tro x trng hp cụng ty khụng bỏn c cho cỏc n v thu mua thỡ cụng ty cam kt thuờ n v cú chc nng a i x lý ỳng theo quy nh - Bt nguyờn liu thu hi t h thng x lý bi: Tng lng bt hao ht di dng bi theo tớnh toỏn l 23,58 tn/ngy Tớnh toỏn vi hiu sut thu gom bi ca cỏc thit b thu gom bi l 98%, vy lng bi nguyờn liu thu gom c l 23 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 141 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) tn/ngy Lng bt ny c trn vo nguyờn liu sn xut gch - Bựn thi t h thng x lý nc thi: Theo tớnh toỏn lng nguyờn liu tht thoỏt theo nc thi khong 20 tn/ngy; lng tht thoỏt quỏ trỡnh mi t 1,5 tn/ngy Ton b lng cn ny c thu gom t ao lng v h thng x lý nc thi ca dõy chuyn mi v c tn thu lng nguyờn liu ny phc v sn xut c Cht thi rn nguy hi: Nh mỏy cũn thi cỏc loi cht thi nguy hi nh: gi lau dớnh du m, du thi nh k ca mỏy phỏt in d phũng, búng ốn in thay nh k, cn mc, hp ng mc in thi lng thi trung bỡnh c tớnh khong 600 kg/nm Lng cht thi ny c cha kho cha cht thi nguy hi ca cụng ty Kho cht thi rn nguy hi c xõy dng gn trm in ca nh mỏy vi din tớch 24 m2, cú tng bao quanh, mỏi lp b lụ cú gn bin bỏo theo ỳng quy nh v hng dn ca Thụng t s 12/2011 TT BTNMT ca B Ti nguyờn v Mụi trng v hng dn iu kin hnh ngh v th tc lp h s ng ký, cp phộp hnh ngh, mó s qun lý cht thi nguy hi (d kin s hp ng vi Cụng ty TNHH mụi trng Phỳ H tin hnh thu gom x lý theo quy nh) 4.2 Bin phỏp v sinh an ton lao ng v phũng chng chỏy n Ngoi cỏc phng ỏn khng ch gõy ụ nhim nờu trờn, Cụng ty phi thng xuyờn thc hin cỏc bin phỏp v sinh an ton lao ng nhm gim thiu nh hng ca cỏc tỏc nhõn ụ nhim n ngi lao ng, c th l: 4.2.1 Trong quỏ trỡnh u t xõy dng Trong phn thi cụng lp t Ct, Kốo ca cỏc gian nh xng, yờu cu cụng vic bt buc phi thi cụng trờn cao Chớnh vỡ th cụng nhõn lm vic trờn cao cn phi c trang b dõy an ton v phi cú dõy cu sinh c lp t trờn cao.tu theo khu rng ca nh xng m b trớ dõy cu sinh Thụng thng dõy cu sinh c lp t ni t hai u Ct Kốo theo kh rng ca khu nh xng, mi u dõy cu sinh ti im Ct Kốo phi c bt cht v cao hn so vi mt Kốo 1m - Trong quỏ trỡnh lp t mỏy múc thit b phi thc hin ỳng theo quy trỡnh an ton lp t thit b; phi kim tra, th ti trc hnh chy th thit b; quỏ trỡnh chy th phi cú cỏn b k thut trc 24h bờn thit b m bo x lý kp thi cú s c bt ng - Quỏ trỡnh thỏo d lũ sy ca dõy chuyn sn xut gch s 1, cụng nhõn xõy dng cn tuõn th nghiờm ngt cỏc yờu cu k thut, trỡnh t cỏc bc thỏo d lũ Cỏc thit Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 142 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) b ca lũ cn phi c cỏc th c khớ cú kinh nghim lp t, thỏo d lũ thc hin thỏo d m bo an ton lao ng v trỏnh h hng lũ 4.2.2 Trong quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy a Phũng chng cht n: Ban Giỏm c cng nh ton th cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty luụn cú ý thc cao v cụng tỏc phũng chng chỏy n v tuõn th ỳng mi quy trỡnh sn xut, phũng chng chỏy n, nh: Quỏ trỡnh sn xut phỏt sinh CO (trm khớ hoỏ than ngui) l khớ d chỏy n ú h thng ng dn, cỏc thit b chuyn khớ CO luụn c m bo kớn tuyt i v hnh ỏp sut dng Vic sa cha cỏc thit b nhng cụng on d gõy chỏy n phi tuõn th nghiờm ngt quy trỡnh i vi nh xng s 2, cụng ty s phi hp vi cụng an PCCC ca tnh thit k h thng PCCC phự hp b Bo h lao ng: Cụng ty C phn CMC luụn m bo cung cp y cỏc trang thit b bo h lao ng m bo ngi lm vic - M bo v c s dng khu vc m ú cú nguy c vt trờn cao ri xung hoc hoỏ cht bn vo Trang b cỏc thit b bo v mt v mt nh kớnh bo h, kớnh che mt thc hin nhng cụng vic cú th gõy nhc mt, cú bi hoc hoỏ cht bn vo mt v mt - Trang b v bt buc eo gng tay lm nhng vic nguy him n bn tay, ngún tay, c bit l chuyn nhng cht cú nguy hi cho bn tay, ngún tay hay chuyn nhng vt nhn, thụ, rỏp - Mỏy th hoc mt n s dng nhng ni cú th gõy nguy hi cho sc kho - Khi lm vic, cụng nhõn c (v phi) mc qun ỏo, giy ng bo h lao ng ó c cp phỏt c Khỏm sc kho nh k: bo v sc kho cỏn b cụng nhõn viờn v phỏt hin kp thi bnh ngh nghip, nh mỏy s t chc khỏm sc kho hng nm cho tt c cỏn b cụng nhõn viờn nh mỏy Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 143 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) CHNG 5: CHNG TRèNH QUN Lí V GIM ST MễI TRNG 5.1 Chng trỡnh qun lý mụi trng Lp k hoch qun lý, trin khai cụng tỏc bo v mụi trng - Cú chng trỡnh k hoch bo v mụi trng c th, chi tit cho tng quý, tng nm - Thng xuyờn nõng cao nhn thc v mụi trng cho cỏn b cụng nhõn viờn, thụng qua cỏc hot ng ca cỏc t chc, on th Qua ú, giỏo dc cho mi ngi ý thc bo v mụi trng - Xõy dng khuụn viờn cõy cnh xung quanh khu vc to cnh quan mụi trng xanh sch p - Cam kết thực lắp đặt đồng thiết bị xử lý môi tr-ờng (bụi, khí thải) xây dựng công trình xử lý n-ớc thải để xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi tr-ờng trình hoạt động nhà máy cam kết chịu trách nhiệm bồi th-ờng thiệt hại sẩy cố gây ô nhiễm môi tr-ờng * Chng trỡnh qun lý mụi trng cho d ỏn c xõy dng v tng hp ti bng 52 di õy: Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 144 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) Bng 52: Chng trỡnh qun lý giỏm sỏt mụi trng Cỏc hot ng Cỏc bin phỏp gim thiu Cỏc tỏc Kinh phớ Thi C quan C quan thc hin gian thc hin giỏm sỏt thc ng hin Cỏc tỏc Bi, khớ thi Đối với bụi ô nhiễm ph-ơng tiện vận tải gây ra, dùng ph-ơng pháp 100 triu Trong ng ca (CO, SOx, d ỏn NOx, việc đặc biệt cần thiết thời kỳ nắng gắt vào mùa khô n mụi THC), hanh Lập hàng rào xanh xung quanh khu vực vùng đất trng ting n t-ới n-ớc, ph-ơng pháp vừa đơn giản lại có hiệu cao Công ng/nm Cụng ty S TN & sut thi c phn MT; Ban gian hot CMC qun lý cỏc ng KCN trống; Thực biện pháp phòng ngừa ứng phó cố môi tr-ờng Phỳ th Trang bị ph-ơng tiện phòng hộ cá nhân, bảo hộ lao động theo khụng quy định khớ Cỏc tỏc - Nc thi ng ca sn xut, d ỏn nc thi n mụi sinh hot v trng nc ma, Duy trỡ hnh h thng thu gom, x lý nc ma chy trn v 100 triu Trong nc thi sinh hot, nc thi sn xut ng/nm Cụng ty S TN & sut thi c phn MT; Ban gian hot CMC qun lý cỏc ng KCN Phỳ th nc Cỏc tỏc ng ca d Thnh phn Gch v c thu gom bỏn cho cỏc c s cú nhu cu s dng; 50 triu Trong chớnh gch Chất thải rắn sinh hoạt đ-ợc thu gom hàng ngày xử lý theo ng/n v, cht thi quy định địa ph-ơng; m Cụng ty S TN & sut thi c phn MT; Ban gian hot CMC qun lý cỏc KCN Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ Phỳ 145 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) Cỏc hot ng Cỏc bin phỏp gim thiu Cỏc tỏc Kinh phớ Thi C quan C quan thc hin gian thc hin giỏm sỏt thc ng hin ỏn n rn ng sinh th cht thi hot v cht rn thi rn nguy hi, Cỏc tỏc Tỏc ng n khỏc ngi, sn ng Nh mỏy ỏp dng cỏc bin phỏp an ton lao ng, an ton 50 phũng chng chỏy n; phũng nga ng phú s c mụi trng ti triu Trong ng/n m Cụng ty S TN & sut thi c phn MT; Ban gian hot CMC qun lý cỏc ng KCN Phỳ th Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 146 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) * Kinh phớ d kin cho cỏc hot ng mụi trng D kin kinh phớ cho cỏc hot ng mụi trng quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy gch CMC s ca Cụng ty c phn CMC bao gm kinh phớ m bo hnh v kinh phớ bo dng, thay th cỏc thit b x lý mụi trng; kinh phớ trang b cỏc phng tin bo h lao ng: Tng kinh phớ 500 triu ng/nm 5.2 Chng trỡnh giỏm sỏt mụi trng ( giai on I + II) Cỏc s liu kt qu giỏm sỏt nh k c ỏnh giỏ, cp nht v bỏo cỏo v S Ti nguyờn v Mụi trng kim tra, giỏm sỏt Nhng kt qu bt thng phỏt hin c quỏ trỡnh giỏm sỏt s bỏo cỏo cỏc c quan chc nng ca tnh cú bin phỏp x lý kp thi 5.2.1 V trớ v tn sut giỏm sỏt * Giỏm sỏt cht lng khụng khớ:18 mu - Trong ú: + Giỏm sỏt mụi trng bờn nh mỏy: mu V trớ To X (m) Y (m) K1: Mu khụng khớ khu vc sy phun 2361425 560365 K2: Mu khụng khớ khu vc nung 2361323 560392 K3: Mu khụng khớ khu vc men 2361180 560453 K4: Mu khụng khớ khu vc sy phun 2361439 560397 K5: Mu khụng khớ khu vc sy 2361355 560425 K6: Mu khụng khớ khu vc men 2361300 560433 K7: Mu khụng khớ khu vc nung 2361310 560450 K8: Mu khụng khớ khu vc xng mi 2361149 560433 K9: Mu khụng khớ khu vc phũng 2361171 560639 Khu vc xng sn xut s Khu vc xng sn xut s + Giỏm sỏt mụi trng xung quanh nh nh mỏy mu Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 147 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) V trớ KX1: Mu khụng khớ khu vc Cụng ty 50m v phớa Bc KX2: Mu khụng khớ khu vc Cụng ty 50m v phớa ụng KX3: Mu khụng khớ khu vc Cụng ty 50m v phớa Tõy KX4: Mu khụng khớ khu vc Cụng ty 50m v phớa Tõy Bc To X (m) Y (m) xung quanh cỏch 2361699 560417 xung quanh cỏch 2361376 560677 xung quanh cỏch 2361362 559763 xung quanh cỏch 2361612 560129 + Giỏm sỏt mụi trng khớ thi mu V trớ To X (m) Y (m) KT1: Mu khớ thi thỏp sy phun 2361438 560371 KT2: Mu khớ thi lũ nung ln KT3: Mu khớ thi lũ nung ln (ng khúi 2) 2361160 2361131 560440 560449 KT4: Mu khớ thi lũ nung ln (ng khúi 2) 2361135 560447 KT5: Mu khớ thi thỏp sy phun 2361461 560389 KT6: Mu khớ thi lũ sy 2361310 560435 KT7: Mu khớ thi lũ nung 2361184 560486 Khớ thi xng sn xut s Khớ thi xng sn xut s + Giỏm sỏt bi sau x lý khu vc nghin bi, cp bt, men v khu vc mi: mu V trớ To X (m) Y (m) 2361494 560397 2361096 560456 Khớ thi xng sn xut s KT8: Mu bi ti h thng x lý bi khu vc nghin bi, cp bt KT9: Mu bi ti h thng x lý bi khu vc men Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 148 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) KT10: Mu bi ti h thng x lý bi khu vc mi 2361141 560428 2361497 560392 Khớ thi xng sn xut s KT11: Mu bi ti h thng x lý bi khu vc nghin bi, cp bt, - Cht lng mụi trng khụng khớ xung quanh phi m bo tiờu chun theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT; cht lng khụng khớ khu vc sn xut phi m bo tiờu chun theo quyt nh s 3733/2002/Q BYT ca B Y t; Mu khớ thi lũ hi m bo quy chun QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chun k thut quc gia v khớ thi cụng nghip i vi bi v cỏc cht vụ c (ct B) - Tn sut thu mu v phõn tớch: thỏng/ln din tớch nh mỏy v thỏng/ ln i vi mụi trng xung quanh - Tin hnh ly mu khụng khớ xỏc nh nng ụ nhim: ting n, bi v khớ thi (NO2, SO2, CO, H2S), cỏc thụng s vi khớ hu khu vc sn xut v mụi trng xung quanh i vi khớ thi t khu vc nghin bi, cp bt, men v khu vc mi ch ly mu bi * Giỏm sỏt cht lng nc: mu nc thi + Giỏm sỏt nc thi cụng nghip ti ao lng v h thng x lý nc thi dõy chuyn mi V trớ To X (m) Y (m) T1: Mu nc ti ao lng ca Cụng ty 2361202 560386 T2: : Mu nc ti h thng x lý nc thi dõy chuyn mi 2361149 560411 + Giỏm sỏt nc thi sinh hot ti hai im x ca cụng ty V trớ T3: Mu nc thi sinh hot (v trớ 1) T4: Mu nc thi sinh hot (v trớ 2) To X (m) Y (m) 2361046 2361477 560380 560243 - Cht lng nc thi phi m bo quy chun Tiờu chun so sỏnh: Quy chun mụi trng Vit Nam QCVN 14:2008/BTNMT (ct B); Quy chun mụi trng Vit Nam QCVN 40:2011/BTNMT (ct B); - Tn s thu mu v phõn tớch: thỏng/ln - Tin hnh ly mu nc phõn tớch theo cỏc thụng s: Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 149 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) + Nc thi sinh hot: pH, TDS, TSS, BOD, COD, NH4+, NO3-, Coliform + Nc thi cụng nghip: pH, t0,mựi, mu, TSS, BOD, COD, Fe, Mn, Pb, Hg, Cd, As, Coliform * Giỏm sỏt cht lng t: mu V trớ: Bờn nh mỏy V trớ To X (m) Y (m) 1: Mu t khu vc cụng ty (v trớ 1) 2361185 560398 2: Mu t khu vc cụng ty (v trớ 2) 2361342 560559 - Cht lng t phi m bo quy chun QCVN 03:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v gii hn cho phộp ca kim loi t cụng nghip - Tn sut thu mu v phõn tớch: thỏng/ln - Tin hnh ly mu t theo cỏc thụng s: pH, As, Cd, Cu, Pb 5.2.2 D trự kinh phớ giỏm sỏt mụi trng cho nh mỏy - D trự c tớnh 100 triu ng/nm S d kin quan trc mụi trng ( ớnh kốm phc lc) Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 150 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) CHNG 6: THAM VN í KIN CNG NG D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (giai on 2) ca Cụng ty c phn CMC nm khu cụng nghip Thy Võn D ỏn u t xõy dng h tng khu cụng nghip Thy Võn ó c lp bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v c c quan cú thm quyn nờn bỏo cỏo TM ca d ỏn ny khụng nht thit phi ly tham ý kin cng ng Tuy vy cụng ty cam kt thc hin ỳng v y theo cỏc ni dung v bin phỏp ỏp dng gim thiu ụ nhim mụi trng c nờu ti Chng IV ca Bỏo cỏo ny, cỏc chng trỡnh qun lý v giỏm sỏt mụi trng c nờu ti Chng V v cỏc Cam kt thc hin c nờu ti phn kt lun ca Bỏo cỏo Cam kt thc hin trỏch nhim ca ch d ỏn sau bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng c phờ duyt theo quy nh ti iu 23 v iu 25 Ngh nh s 29/2011/N - CP ngy 18/04/2011 ca Chớnh ph quy nh v ỏnh giỏ mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, cam kt bo v mụi trng Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 151 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) KT LUN, KIN NGH V CAM KT Kt lun Nh mỏy gch CMC s (giai on I) ca cụng ty c phn CMC sau mt thi gian hot ng ó em li nhiu li ớch v Kinh t - xó hi ti a phng Vic u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (giai on II) l mt hng i ỳng, phự hp vi nh hng phỏt trin kinh t xó hi ca Chớnh ph v ca UBND tnh Phỳ Th Trong quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy s cú nhng tỏc ng tiờu cc n mụi trng gim thiu ụ nhim v khng ch cỏc tỏc ng xu n mụi trng mc tiờu chun cho phộp Cụng ty ó cỏc bin phỏp khng ch gim thiu ụ nhim v phũng chng s c mụi trng ng thi nh mỏy s thc hin nghiờm tỳc chng trỡnh giỏm sỏt cht lng mụi trng nh c trỡnh by trờn v nghiờm chnh chp hnh cỏc hng dn ca cỏc c quan qun lý mụi v trng quỏ trỡnh hot ng sn xut kinh doanh Kin ngh Cụng ty c phn CMC kớnh ngh cỏc cp qun lý ca a phng, ca tnh quan tõm, to iu kin nh mỏy ca chỳng tụi ngy cng phỏt trin ln mnh hn Kớnh trỡnh UBND tnh Phỳ Th, Hi ng thm nh bỏo cỏo TM, cựng cỏc c quan hu quan quan tõm, xem xột, thm nh phờ duyt Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng chỳng tụi hon chnh th tc phỏp lý theo quy nh ca phỏp lut v cỏc quy nh ca a phng Cam kt 3.1 Cam kt thc hin cỏc bin phỏp gim thiu tỏc ng xu Cụng ty c phn CMC cam kt thc hin cỏc bin phỏp khng ch v gim thiu cỏc tỏc ng xu giai on ci to, xõy dng v giai on hot ng ca nh mỏy nh ó nờu c th bỏo cỏo ny - Cam kt ỏp dng cỏc bin phỏp phũng chng v gim thiu ụ nhim cng nh cỏc s c v cỏc ri ro nh ó trỡnh by bỏo cỏo, ng thi tng cng cụng tỏc o to cỏn b v mụi trng nhm nõng cao nng lc qun lý mụi trng, bo m khụng phỏt sinh cỏc gõy ụ nhim mụi trng - Cam kt b trớ cỏc h thm ly mu khớ thi ti cỏc v trớ ng khúi theo quy nh - Cam kt tin hnh thc hin cỏc bin phỏp gim thiu, phũng nga v ng Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 152 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) cu kp thi cỏc s c mụi trng ó nờu bỏo cỏo TM ny 3.2 Cam kt thc hin tt c cỏc bin phỏp, quy nh chung v bo v mụi trng cú liờn quan n nhn mỏy Cụng ty c phn CMC cam kt quỏ trỡnh hot ng ca nh mỏy m bo t cỏc Quy chun mụi trng Vit Nam, bao gm: - Mụi trng khụng khớ xung quanh: Cỏc cht ụ nhim khớ thi ca nh mỏy s c x lý v phỏt tỏn mụi trng s bo m t Quy chun k thut quc gia v cht lng khụng khớ xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT) v Quy chun k thut quc gia v nng ti a cho phộp ca mt s cht c hi khụng khớ xung quanh (QCVN 06:2009/BTNMT); - Ting n, rung: Luụn m bo gii hn cho phộp theo tiờu chun v ting n QCVN 26:2010/BTNMT v QCVN 27:2010/BTNMT - Nc thi m bo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc thi sinh hot (ct B); QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc thi cụng nghip (ct B); - Cht thi rn: Cỏc cht thi rn nguy hi v sinh hot u c thu gom, lu gi v chuyn n ni x lý theo ỳng quy nh ng thi, thụng qua bỏo cỏo ny d ỏn cam kt thc hin cỏc bin phỏp bo v mụi trng sau - Thc hin cỏc phng ỏn gim thiu ụ nhim mụi trng quỏ trỡnh hot ng theo ni dung bỏo cỏo TM, cam kt m bo t QCVN v mụi trng quy nh - Thng xuyờn kim tra kp thi x lý cỏc trng hp m s c cú th xy - i vi cỏc loi cht thi rn, Cụng ty cam kt s thu gom, lu gi v x lý theo ỳng quy nh Đồng thời cam kết thực lắp đặt đồng thiết bị xử lý môi tr-ờng (bụi, khí thải) xây dựng công trình xử lý n-ớc thải công nghiệp, sinh hoạt để xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi tr-ờng trình hoạt động cam kết chịu trách nhiệm bồi th-ờng thiệt hại sẩy cố gây ô nhiễm môi tr-ờng xung quanh Chỳng tụi cam kt chu hon ton trỏch nhim trc phỏp lut Vit Nam nu vi phm cỏc Cụng c Quc t, cỏc Quy chun Vit Nam v nu xy s c gõy ụ nhim mụi trng khu vc Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 153 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) CC TI LIU, D LIU THAM KHO Lut Bo v Mụi trng ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam s 55/2014/QH13 c Quc Hi thụng qua ngy 23 thỏng nm 2014; Ngh nh s 29/2011/N-CP ngy 18/04/2011 ca Chớnh ph quy nh chi tit v vic hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mụi trng; Thụng t 26/2011/TT-BTNMT ngy 18/07/2011 ca B Ti Nguyờn Mụi Trng v vic hng dn ỏnh giỏ mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v cam kt bo v mụi trng; Quy chun Vit Nam v Mụi trng; Giỏo trỡnh X lý nc thi ụ th - PGS.TS Trn c H, Trng i hc xõy dng, nm 2006; Mụi trng khụng khớ - GS.TSKH Phm Ngc ng, Nh xut bn khoa hc v k thut, nm 2003; Giỏo trỡnh k thut mụi trng - Tng Vn on, Trn c H, Nh xut bn Khoa hc k thut, nm 2000; Cỏc bin phỏp kim soỏt ụ nhim v qun lý cht thi - Cc Mụi trng, thỏng 2/1998; Lờ Xuõn Hng C s ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng Nh xut bn thng kờ, H Ni, 2006 10.Trn Ngc Trn ễ nhim khụng khớ v x lý khớ thi Nh xut bn khoa hc v k thut, H ni, 3/2001 11.S tay an ton, v sinh v chm súc sc kho trờn cụng trng xõy dng NXB Xõy dng, ca T chc Lao ng Quc t 12.ỏnh giỏ ngun ụ nhim t, nc, khụng khớ Hng dn ỏnh giỏ nhanh ngun gõy ụ nhim v cỏc gii phỏp x lý Economoponlos biờn son T chc y t th gii WHO xut bn, Geneva, 1993; 13.ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng (TM) Phng phỏp lun v kinh nghim thc tin Nh xut bn Khoa hc k thut, H Ni 1994 Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 154 Bỏo cỏo TM: D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch CMC s (Giai on II) PH LC KẩM THEO Cơ quan t- vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi tr-ờng Số 1524 - Đại lộ Hùng V-ơng Việt Trì - Phú Thọ 155 ... mụi trng vt lý 97 2.1.5 Hin trng ti nguyờn sinh hc 105 2.2 IU KIN KINH T X HI KHU VC THC HIN D N 106 2.2.1 iu kin v kinh t 106 2.2.2 iu kin v xó hi 106 CHNG... KINH T - X HI 92 2.1 IU KIN T NHIấN V MễI TRNG 92 2.1.1 iu kin v a lý, a cht, a hỡnh 92 2.1.2 iu kin v khớ tng 93 2.1.3 iu kin thy 96 2.1.4 Hin... sy * Ting n: i vi ting n phỏt sinh t cỏc mỏy múc thit b quỏ trỡnh sn xut ca nh mỏy c thit k lp t mt cỏch ng b m bo cú b chc chn nhm hn ch rung v ting n Do ú, cú th khng nh ting n phỏt sinh ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo ĐTM nhà máy gạch CMC, Báo cáo ĐTM nhà máy gạch CMC, Báo cáo ĐTM nhà máy gạch CMC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay