NHẬN xét GIÁ TRỊ của một số PHƯƠNG PHÁP TRONG SÀNG lọc UNG THƯ cổ tử CUNG

70 240 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:14

1 T VN Ung th c t cung l mt nhng ung th ph bin n gii, chim khong 12% ca tt c cỏc ung th n gii v l nguyờn nhõn gõy t vong th sau ung th vỳ [1] T l mc bnh ung th c t cung (CTC) thay i nhiu theo yu t a lớ v s phỏt trin ca nn kinh t: Cao nht Nam M, ụng Nam v khu vc di Sahara Chõu Phi, t l mc thp nht Trung ụng, Do Thỏi Theo Globocan 2008 trờn th gii t l mi mc l 8,8/100.000 ngi S ca mi mc 530.232 nm 2008 [2], [3] Thng kờ ca Bnh vin K cho thy t l ung th CTC nm 2006 ph n H Ni l 9,5/100 000 ngi, s liu ca Bnh vin Ung bu thnh ph H Chớ Minh t l ung th CTC l 15,3/100 000 ngi, th hin xu hng tng lờn nhng nm gn õy [4] Triu chng lõm sng ca ung th CTC gn vi quỏ trỡnh tin trin t nhiờn ca bnh giai on sm triu chng thng nghốo nn, khụng c hiu nờn ngi bnh d b qua v bnh nhõn thng n khỏm bnh giai on mun, ú nh hng ti kt qu iu tr Phỏt hin sm, chn oỏn ỳng v iu tr kp thi cỏc tn thng CTC luụn l mt cn c quan tõm Ung th CTC l mt loi ung th cú th quan sỏt thy bng mt thng giai on mun thm khỏm trc tip vo tn thng ung th song li cú thi gian tin lõm sng khụng cú triu chng lõu di t 25 nm Hin nay, nc ta, soi c t cung ó tr thnh phng phỏp sng lc phỏt hin tn thng tin ung th ca nhiu c s sn ph khoa Kt hp soi CTC vi t bo bnh hc v mụ bnh hc s t hiu qu phỏt hin v chn oỏn ung th CTC chớnh xỏc hu nh 100% [5 ],[6],[7] Ung th c t cung l mt nhng ung th iu tr rt cú hiu qu, c bit nu phỏt hin sm s mang li hiu qu iu tr rt cao Cỏc chng trỡnh sng lc hiu qu, tit kim nhm phỏt hin sm cỏc tn thng ung th v tin ung th c t cung ó lm gim t l mc bnh v t vong mt cỏch ỏng k Vỡ vy chỳng tụi thc hin ti Nhn xột giỏ tr ca mt s phng phỏp sng lc ung th c t cung nhm mc tiờu: Nghiờn cu giỏ tr ca tng phng phỏp t bo, soi CTC sng lc phỏt hin sm ung th CTC th CTC Tỡm hiu giỏ tr kt hp cỏc phng phỏp ú phỏt hin sm ung CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 DCH T HC CA UTCTC 1.1.1 Tỡnh hỡnh mc UTCTC trờn th gii Theo ti liu ca WHO, t l mi mc UTCTC mi nm Chõu u v Bc M t 10-20/100.000 ph n [8 ] T l ny thay i tựy thuc vo vựng a d: cao nht khu vc Nam Sahara Chõu Phi, v Nam M (Colombia) trờn 60/100.000 ph n), tip ú l khu vc Nam v ụng Nam ; thp nht vựng Trung ụng, ngi Do Thỏi (di 5/100 000 ph n)[9] Ti khu vc ụng Nam , UTCTC ng hng th hai s cỏc ung th thng gp ph n, c bit Thỏi Lan, UTCTC chim v trớ hng u [10 ] Theo DeMay RM , tui t vong UTCTC thng gp l 62 tui, tui trung bỡnh mc cỏc tn thng nh cụnilụm, lon sn cỏc mc thng tng dn (bng 1.1) Khong 90% cỏc tn thng ni biu mụ vy xy trc 35-40 tui Nhiu nghiờn cu cho thy tui nhim HPV gp nhiu nht t 16 n 25 tui, sau ú gim dn nhng ri li tng nh tui tin mn kinh v mn kinh [11] 1.1.2 Tỡnh hỡnh mc UTCTC Vit Nam Ti Vit Nam, kt qu ghi nhn UT giai on t 2005-2008 cho thy t l mc ung th CTC khỏc gia cỏc vựng Ti Cn Th, t l mi mc ung th CTC trung bỡnh hng nm ng th hai cỏc ung th n gii sau ung th vỳ vi t l mi mc chun theo tui (ASR) l 19,6/100.000 ph n Ti TP H Chớ Minh, t l mi mc ung th CTC trung bỡnh hng nm (ASR) l 15,3/100.000 ph n, ng th hai v ti H Ni bnh ng th nm vi ASR l 10,5/100.000 ph n c tớnh nm 2010, ti Vit Nam ti cú 5.664 trng hp mi mc ung th CTC [9] Tỏc gi Trnh Quang Din nghiờn cu sng lc tn thng tin ung th v ung th CTC ti mt s cng ng Min Bc v tnh Cn Th t nm 1992 n 1999 cho thy t l cỏc tn thng tin ung th thp nht l 1,4%, cao nht l 4,33% T l UTCTC xõm nhp thp nht l 0,02%, cao nht l 0,22%, trung bỡnh l 0,04% [17] Nghiờn cu ca Bnh vin K H ni cho thy t l tõn sn ni biu mụ v UTCTC tng dn theo tui, cao nht nhúm 40-49 tui [18] Ti khu vc phớa Nam Vit Nam, cỏc tỏc gi Trn th Võn Anh, Nguyn Quc Trc u nhn thy cỏc tn thng tin ung th v UTCTC xõm nhp trung ch yu nhúm tuớ 41-50.[19] 1.1.3 Nguyờn nhõn v cỏc yu t nguy c 1.1.3.1 Humans Papiloma Virus (HPV) Nhiu nghiờn cu cho thy, nhim HPV l nguyờn nhõn hng u gõy ung th CTC , 90-100% ung th CTC cú HPV dng tớnh[20] S chộp AND, cỏc sn phm Prụtein ca HPV cng dc nhn din ung th CTC xõm nhp v tn thng lon sn nng Hin cú khong hn 100 nhúm HPV ó c nhn dng Cỏc nhúm 16,18,31,33,45 thng cú liờn quan vi cỏc tn thng lon sn nng v ung th CTC xõm nhp HPV nhúm 18 cú liờn quan vi ung th biu mụ tuyn v ung th biu mụ kộm bit hoỏ CTC cng nh t l di cn hch v kh nng tỏi phỏt ca bnh Cỏc nghiờn cu cho thy HPV nhúm 16 liờn quan vi ung th biu mụ vy sng hoỏ cú t l tỏi phỏt thp hn Theo Bựi Diu v cng s t l nhim HPV trờn ngi bỡnh thng cú kh nng t 6-11%, 2/3 trng hp nhim HPV thuc nhúm nguy c cao Do nhn thy mi liờn quan rừ rt gia nhim HPV v nguy c mc bnh ung th nờn hin ó cú nhiu nghiờn cu ó c thc hin v ó tỡm vcxin chng HPV lm gim s nhim HPV liờn tc cng nh gim cỏc tn thng lon sn 1.1.3.2 Cỏc yu t nguy c: - Nhng yu t kinh t v xó hi: Cỏc yu t nguy c ca ung th CTC c bit nhiu nht l nhng ph n cú trỡnh húa v giỏo dc thp, ý thc v sinh cỏ nhõn kộm, mc sng thp, ly chng v quan h tỡnh dc sm - Nhng yu t liờn quan n sinh :nh cú thai ln u sm, khong cỏch mang thai gia hai ln ngn, sy thai, mang thai nhiu ln, nhiu Nhng yu t ny lm tng nguy c gõy tn thng ni biu mụ v UTCTC cú l nhng tỏc ng c hc, chn thng, viờm nhim -Nhng yu t liờn quan n hnh vi tỡnh dc :ỏng chỳ ý l tui quan h tỡnh dc sm Nhiu nghiờn cu dch t hc ca ung th CTC cho thy tn sut bnh tng cao ph n cú quan h tỡnh dc vi nhiu i tng, cú nhiu bn tỡnh,quan h tỡnh dc vi ngi cú tin s mc bnh hoa liu, cú bn tỡnh m trc ú ó quan h tỡnh dc vi ngi mc bnh ung th CTC Li sng nghin ru, hỳt nhiu thuc lỏ, s dng thuc ung trỏnh thai lõu di cng l nhng yu t ng nguy c ca tn thng tin ung th v ung th CTC[21],[22] - Vai trũ ca nam gii : phỏt sinh cỏc tn thng ni biu mụ v UTCTC ó c nghiờn cu t lõu Kesster nghiờn cu nhng ph n lp gia ỡnh vi nhng n ụng ó cú v trc b ung th CTC thỡ nguy c tng gp ụi so vi nhng ph n lp gia ỡnh vi nhng n ụng cha v hoc v trc khụng b ung th CTC Nhng ngi v trc b ung th CTC thỡ nhng ngi v sau cng cú nguy c ny [23] -Cỏc tn thng viờm CTC mn tớnh: mt s yu t nguy c cú th lm tng tin trin ca tn thng tin UT thnh UT c t cung nh nhim Clamydia trachomatis, virus Herpes simplex typ [24], [25] -Khong thi gian ph n c lm cỏc phng phỏp sng lc tn thng tin ung th v UTCTC di t nm tr lờn cng cú nguy c mc UTCTC cao hn so vi nhng ngi tin hnh sng lc nh k hng nm [26], [27] 1.2 GII PHU, Mễ HC V HèNH THI SINH L CTC 1.2.1.Gii phu C t cung l mt mụ hỡnh nún ct, ỏy l phn tip giỏp vi eo t cung, cũn u trỳc vo õm o Phớa trc phn trờn õm o l phớa di sau bng quang, hai bờn l ỏy dõy chng rng (parametre) cú niu qun v bú mch thn kinh i qua, phớa sau l lỏ phỳc mc vộn lờn ph trc trng to thnh tỳi cựng Douglas Phn tip theo l ng bỏm (rng khong 1/31/2cm) ca nh õm o theo hỡnh vũng cung, chch t 1/3 di phớa trc v lờn 2/3 phớa sau Phn õm o ging nh mừm cỏ mố thũ vo bung õm o, hi chch xung di v phớa sau nờn tỳi cựng trc ngn hn tỳi cựng sau v ngc li Mụi trc CTC li di hn mụi sau, cũn cựng bờn nm bờn sn mừm mố ng CTC l mt khoang o di 2,5-3cm, gii hn phớa trờn bi l v phớa di bi l ngoi Mt ng c cú cỏc np ln súng ngang theo hng chch phi vũng t phớa trc v phớa sau li chch sang trỏi, nú nh hỡnh gõn lỏ xut phỏt t mt ng g ni rừ theo chiu dc ng CTC [28] 1.2.2 Mụ hc C t cung c cu to bi cỏc bú si c v rt giu si to keo (collagen) Biu mụ lp CTC ng c l loi tr ch nhy, qua ranh gii tip giỏp phớa ngoi l biu mụ vy lỏt tng khụng sng húa Biu mụ ng CTC: ng CTC cú nhiu ng trũn xuyờn xung h niờm v chia nhỏnh Lp lờn b mt cng nh lũng ng tuyn l t bo hỡnh tr cao ch nhy, nhõn hỡnh trũn, mn v u nhau, cht ch nhy nm cc ngn t bo giu nc v mt s mui khoỏng Phớa di mng ỏy, biu mụ cú cỏc t bo hỡnh bu dc, nhõn mn, nguyờn sinh cht hp gi l t bo d tr (reserve cell) Biu mụ c ngoi CTC: ph lờn ton b b mt CTC, cỏc tỳi cựng v õm o l biu mụ vy lỏt tng cú lp [5] Biu mụ c trong: biu mụ lút ng c v cỏc tuyn l mt lp t bo biu mụ tr ch nhy Cỏc t bo tr cao, sỏng, nhõn bu dc nm cc ỏy Di tỏc ng ca hoúc mụn bung trng, v trớ nhõn cú th thay i Vựng chuyn tip: vựng chuyn tip l vựng giỏp ranh gia biu mụ vy v biu mụ tuyn Vựng ny cú ý ngha quan trng vic phỏt sinh ung th biu mụ CTC Ngi ta cho rng ung th thng xut phỏt v trớ sau ú lan c ngoi hoc c hoc c hai nh v ca vựng chuyn tip cú th thay i i sng hot ng tỡnh dc ca ngi ph n c im chớnh ca cu trỳc biờ mụ vy (tớnh t ỏy n lp b mt) l: - Kớch thc t bo to dn v nhõn nh dn - u mu thuc nhum baz - Xut hin glycogen lp trung gian v tng rừ rt cỏc lp b mt 1.3 QU TRèNH TIN TRIN CA UNG TH CTC: 1.3.1.Tin trin t nhiờn Vi s phỏt trin ca nhng nghiờn cu t bo hc v mụ bnh hc, s tin trin t nhiờn ca ung th CTC ó c hiu rừ hn CTC cú vựng ni tip gia biu mụ dng biu bỡ c ngoi v biu mụ tuyn vựng ng c Ung th CTC thng xut phỏt t vựng chuyn tip ni tip ni ca t bo biu mụ vy ca c ngoi v biu mụ tr ca c ú l ch bin i linh hot v phỏt trin tui dy thỡ, suy gim sau kinh Nguy c chuyn dng ỏc tớnh ln nht xy giai on hot ng bin i mnh nht Din bin cỏc loi tn thng thng bt u t cỏc tn thng l tuyn CTC Cỏc biu mụ tuyn xut hin l ngoi CTC s b d sn, di tỏc dng ca axit õm o cng nh tỏc dng khỏc nh: virus, vi khun, cỏc d sn ú cú th bit húa thnh biu mụ vy hoc thnh tn thng lon sn Ngi ta chia lon sn CTC lm mc : nh, va, nng Quỏ trỡnh tin trin t cú yu t nguy c (vớ d nhim HPV) n lon sn nh ri tr thnh ung th phi kộo di t 10-15 nm S phỏt trin xõm nhp ca ung th CTC t giai on vi xõm nhp ti xõm nhp vựng tiu khung v xõm nhp ngoi vựng tiu khung l mt quỏ trỡnh nng dn cú qui lut v theo tng giai on Trong thc t lõm sng rt ớt gp bnh ung th CTC lan trn ton thõn ti thi im chn oỏn Ti vựng tiu khung ung th tin trin theo hỡnh thc nng dn, t chc ung th lỳc u xõm nhp cỏc mch bch huyt, tnh mch sau ú lan cỏc t chc xung quanh Tin trin ca ung th CTC: Yu t nguy c Carcinom xõm nhp Lon sn nh (CIN I) I) Carcinom vi xõm nhp Lon sn va (CIN II) Lon sn nng (CIN III, carcinom ti ch CIS) 1.3.2 Xõm ln * Xõm ln theo chiu sõu: xõm ln cu trỳc ca CTC, cú th chim 1/3 trong, n 1/3 gia, 1/3 ngoi Tuy nhiờn cú th ung th cú kớch thc n 8cm m ch xõm ln gii hn ti CTC * Xõm ln õm o: ung th t CTC xõm ln cựng , xõm ln õm o cú th n 1/3 di õm o v t chc xung quanh S xõm ln ny cú th l trc tip hay qua ng bch huyt * Xõm ln trc sau: xõm ln trc vo bng quang, niu o (thng xy tng i sm v trc tip) Xõm ln sau vo trc trng, niu qun qua ng bch huyt (thng xy mun hn) Xõm ln thõn t cung: him gp Xõm ln parametre: thng theo ng bch huyt, t parametre ung th cú th tin trin xõm ln vựng tiu khung 1.3.3 Di cn ca ung th CTC * Di cn hch: di cn hch ung th CTC thng i theo thõn bch huyt : - Thõn bch huyt chu ngoi: l ng di cn hch ch yu ca ung th CTC, gm cú: nhúm ngoi, nhúm gia, nhúm (hay cũn gi l h bt) 10 - Thõn bch huyt chu - Thõn sau: ớt gp ung th CTC di cn theo nhúm ny T cỏc mch v hch bch huyt vựng ch bng, ung th cú th di cn n hch trung tht, hch thng ũn, him gp di cn hch bn * Di cn xa: - Di cn phi - Di cn xng: xng chu, ct sng lng (di cn theo ng bch huyt), chi di - Di cn bng: di cn gan, phỳc mc, ng tiờu húa - Di cn thn, tuyn ni tit 1.4 GII PHU BNH 1.4.1 Tõn sn ni biu mụ CTC (Cervical Intra - Epithelial Neoplasia CIN) Cú nhiu bng phõn loi cỏc tn thng lon sn CTC Song c im chung ca cỏc loi tn thng ú l t bo khụng trng thnh, ri lon v cu trỳc nhõn bt thng v tng t l phõn bo Mc lon sn c xỏc nh theo t l phõn bo, mc phỏt trin ca t bo non v bt thng ca nhõn Nu nhng t bo lon sn ú ch 1/3 di lp biu mụ thỡ c gi l CIN III Hin cm t CIN c s dng nhiu hn l lon sn T CIN ny Richards nờu lờn, mun ch mt tn thng cú xu hng tin trin thnh ung th xõm nhp Phõn loi nhng bt thng t bo biu mụ theo h thng Bethesda: *T bo vy: - Tn thng vy bt thng ý ngha cha xỏc nh 10 AJCC (2002), Cancer staging manual , cervix uteri , sixth edition , pp 520-532 11 Narayan K., Mckenzie A.F., Hicks R.J., et al (2003), Relation between FIGO stage, primary tumor volume, and presence of lymph node metastases in cervical cancer patient referred for radiotheraphy , Int J gynecol Cancer, pp 657-663 12 Nguyn Quc Trc v CS (2005), iu tr ung th CTC giai on IBIIA ti bnh vin Ung Bu Thnh ph H Ch Minh, Hi tho phũng chng ung th, Thnh ph H Chớ Minh s 4, tr.518-525 13 inh Th M, inh Xuõn Tu, Ngụ Thu Thoa (2001), Ti liu hun ung th CTC, t cung bung trng, D ỏn nghiờn cu bnh chng ung th ph khoa Min Bc, lu hnh ni b, tr 40 47 14 Nguyn Bỏ c, Bựi Diu v cng s (2004), Kt qu bc u p dng iu tr hỳa cht tia x ng thi ung th CTC giai on IIB III Tp y hc thc hnh, hi tho quc gia phũng chng ung th s 489, tr 30 34 15 on Hu Ngh, Phm Hong Anh (2004), T l mc ung th n gii H Ni 1998 2000 Tp thụng tin y dc s chuyờn ung th ph n v tr em, tr 17 22 16 Trn Th Phng Mai (2004), Bnh hc ung th ph khoa, Nh xut bn y hc 17 Nguyn Thanh i v CS (2002), Bc u iu tr ung th c t cung bng x tr ngoi ti khoa Ung bu Bnh vin Trung ng Hu, Tp y hc thc hnh s 431, tr.272-276 18 Phm Hong Anh, Nguyn Hoi Nga, Trn Hng Trng v cng s (2002), Tỡnh hỡnh ung th H Ni 1996 1999 , Tp y hc thc hnh, s 431 2002, Chuyờn ung th hc, tr 11 19 Hellberg D., Valentin J., Nilsson S (1986), Smoking and cervical intraepithelial neoplasia An association independent of sexual and other risk factors, Acta Obstet Gynecol Scand, 65, pp 625-631 20 Caquet R (1989), Dipllom University of carcinoma Clinique, pp 90 21 Th Bauknecht, Bonn H.M.Runge, Freiburg (2002) Cancer of the Cervix,pp 22 Body G (1990), Cancer du col de uterus, pp 1-24 23 Lanciano R (2000), Optimizing radiation parametre for cervical cancer, pp 36-43 24 Trn Nam Thng (2002), Di cn hch chu t ung th c t cung giai on IB-IIB sau tia x tin phu, Y 25 Aoki, Sasaki M (2000), High risk group in node-possitive patient with stage IB-IIA and IIB cervical carcinoma after radical hysterectomy and postoperative pelvic irradiation, Gynecol Oncol, pp 305-9 26 Hong J.H, Tsai C.S (2000),Comparion of clinical behavior and response to radiation between squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix, Chang Gung Med J,2000, pp 396-404 27 Ferrigno R et al (2005), Comparison of low and high dose rate brachytherapy in the treatment of cervical cancer, Int Radiat Oncol Biol Phys, pp 1108-16 28 ng Th Vit Bc (2006), Nhn xột c im lõm sng, mụ bnh hc v mt s yu t nguy c tỏi phỏt, di cn sau iu tr ung th c t cung giai oan I-II ti bnh vin K t 2001-2005, Lun thc s y hc, Trng i hc Y H Ni 29 Kovalic J, et al (1991), The effect of volume of disease in patient with carcinoma of uterine cervix Radiation Oncology Biol 30 Chen SW, Liang JA et al (2004), The adverse effect of treatmentprolongation in cervical cancer by high-dose-rate intracavitarybrachytherapy, Radiother Oncol, pp 69-76 31 Ferrigno R et al (2005), Comparison of low and high dose rate brachytherapy in the treatment of cervical cancer, Int Radiat Oncol Biol Phys, pp 1108-16 32 Monsonego J., Karger K X.(2006), Emerging Isues on HPV Infection, Obstet Gynecol, 51, pp 36-42 33 Th Bauknecht, Bonn H.M.Runge, Freiburg (2002) Cancer of the Cervix,pp 34 Trn Vn Thun (2007), Sng lc phỏt hin sm Bnh ung th, Nh xut bn Y hc, H ni, tr.59-74 35 Trng i hc Y H Ni (2004) Bi ging sn ph khoa II Nh xut bn Y hc, H Ni, tr 110-115 36 V Hoi Nam (2010), ỏnh giỏ kt qu x tr tin phu ung th c t cung giai on IB IIA bng Iridium 192 ti Bnh vin K, Lun thc s y hc i hc Y H ni 37 Nguyn Trng Kiờn (2003) ỏnh giỏ kt qu iu tr phi hp phu thut v tia x ung th c t cung giai on IB, IIA, IIB t nm 19921998 Lun thc s Y hc, trng i hc Y khoa H Ni PHIU THU THP THễNG TIN M S: C1 H v tờn: C2: Tui C3 Ngh nghip: - CB = ND = Tiu thng = Khụng ngh = C4 a ch: C5 Ni : - Thnh th = Nụng thụn = C6 Tin s : - C6a bao nhiờu ln; .s ln C6b No /sy; cú = khụng = C6c Gia ỡnh cú b ung th khụng: cú = C7 Khỏm õm h: Bnh thng Viờm õm h Bch bin U nang tuyn Bartholin Nghi ng ung th khụng = ung th Khỏc C8 Khỏm õm o: Bỡnh thng Viờm õm o Nghi ng ung th Ung th khỏc C9 Khỏm c t cung: - Bnh thng Cú Khụng - Viờm .Cú Khụng - L tuyn - Nang naboth - Polype - Tn thng nghi ng ung th - Tn thng khỏc - Acetic acid (vựng bin i trng dy) - Lugol bt mu nõu thm Kt lun khỏm c t cung C10 Khỏm t cung: U t cung (ghi r) Khỏc C11 Khỏm bung trng U bung trng (ghi r) Khỏc C12: Ch nh ca bỏc s: Kờ n Khỏm li Soi c t cung T bo, sinh thit CTC B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI TRN TH THANH THY Nhận xét giá trị số phơng pháp sàng lọc ung th cổ tử cung CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI TRN TH THANH THY Nhận xét giá trị số phơng pháp sàng lọc ung th cổ tử cung Chuyờn ngnh: Ung th Mó s : CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS BI DIU H NI 2014 DANH MC NHNG T VIT TT CIS : Carcinoma insitu CIN : Cervical Intraepithelial Neoplasma Tõn sn ni mụ biu mụ c t cung HSIL : High grade Squamous Intraepithelial Lesion Tn thng ni biu mụ vy cao SIL : Squamous Intraepithelial Lesion Tn thng ni biu mụ vy CTC : C t cung HPV : Human Papiloma Virus Virus u nhỳ ngi SCC : Squamuos Cell Carcinoma PAP test : Papanicolaou Test Xột nghim t bo c t cung FIGO : Internationnal Federation of Gynecology and Obstetcs Hip hi sn khoa quc t UICC : Internationnal Union Against Cancer Hip hi chng ung th quc t MRI : Magnetic Resonance Imaging - Chp cng hng t CTM : Cụng thc mỏu UT : Ung th UTBM : Ung th biu mụ G : Giai on GPB : Gii phu bnh MC LC T VN CHNG TNG QUAN TI LIU .3 1.1 DCH T HC CA UTCTC 1.1.1 Tỡnh hỡnh mc UTCTC trờn th gii 1.1.2 Tỡnh hỡnh mc UTCTC Vit Nam Ti Vit Nam, kt qu ghi nhn UT giai on t 2005-2008 cho thy t l mc ung th CTC khỏc gia cỏc vựng Ti Cn Th, t l mi mc ung th CTC trung bỡnh hng nm ng th hai cỏc ung th n gii sau ung th vỳ vi t l mi mc chun theo tui (ASR) l 19,6/100.000 ph n Ti TP H Chớ Minh, t l mi mc ung th CTC trung bỡnh hng nm (ASR) l 15,3/100.000 ph n, ng th hai v ti H Ni bnh ng th nm vi ASR l 10,5/100.000 ph n c tớnh nm 2010, ti Vit Nam ti cú 5.664 trng hp mi mc ung th CTC [9] .3 1.1.3 Nguyờn nhõn v cỏc yu t nguy c 1.2 GII PHU, Mễ HC V HèNH THI SINH L CTC .6 1.2.1.Gii phu .6 1.2.2 Mụ hc 1.3 QU TRèNH TIN TRIN CA UNG TH CTC: 1.3.1.Tin trin t nhiờn .8 1.3.2 Xõm ln 1.3.3 Di cn ca ung th CTC .9 1.4 GII PHU BNH .10 1.4.1 Tõn sn ni biu mụ CTC (Cervical Intra - Epithelial Neoplasia - CIN) 10 1.4.2 i th 11 1.4.3 Vi th 11 1.5 LM SNG V CN LM SNG 13 1.5.1 Lõm sng 13 1.5.2 Cỏc xột nghim cn lõm sng 14 1.6 Chn oỏn 15 1.6.1 Chn oỏn sm ung th CTC 15 1.6.2 Chn oỏn xỏc nh 16 1.7 GIAI ON UNG TH C T CUNG 16 1.7.1 í ngha ca ỏnh giỏ giai on 16 1.7.2 Xp giai on ung th CTC .16 1.8 CC PHNG PHP IU TR UNG TH CTC 20 CHNG 31 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .31 2.1 I TNG, A IM, THI GIAN NGHIấN CU 31 2.1.1 a im nghiờn cu 31 2.1.2 i tng nghiờn cu .32 2.1.3 Thi gian nghiờn cu v t chc thc hin 33 2.2 Phng phỏp nghiờn cu .33 2.2.1 Thit k nghiờn cu 33 2.2.4 Cụng c thu thp thụng tin .35 2.2.5 Phng phỏp thu thp thụng tin: 35 2.3 Phng tin nghiờn cu v cỏc ch s nghiờn cu 35 2.3.1 Khỏm lõm sng v soi CTC 35 2.3.2 Dng c, húa cht, phng tin s dng lm phin CTC- 37 2.3.3 Dng c v húa cht sinh thit CTC lm xột nghim GPB 38 2.4 Phng phỏp x lớ s liu 38 2.5 Sai s v cỏch khc phc 38 2.6 Vn o c ngh nghip 39 CHNG 40 KT QU NGHIấN CU 40 3.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU .40 Bng 3.5: Phõn b i tng theo tỡnh trng hụn nhõn: .42 Tỡnh trng hụn nhõn 42 S i tng .42 % 42 Khụng ly chng 42 34 42 0,9 .42 ang cú chng 42 3.640 42 95,5 .42 Chng cht 42 119 42 3,1 .42 Ly thõn, li d .42 20 42 0,5 .42 Tng s .42 3.813 42 100,0 42 3.2 KT QU SNG LC UNG TH C T CUNG: 43 Bng 3.6: Tỡnh trng kinh nguyt: 43 Tin s kinh nguyt 43 S lng .43 T l 43 Cũn kinh .43 3.133 43 72,6 .43 Món Kinh 43 1.176 43 27,2 .43 Khụng tr li .43 4.316 43 0,2 .43 Tng s .43 100.0 43 Bng 3.7: Kt qu khỏm lõm sng õm h: 44 m h 44 S lng .44 T l (%) .44 Bỡnh thng 44 Bt thng 44 Phõn loi tn thng õm h 44 Viờm õm h 44 Bch bin õm h 44 U nang 44 Nghi UT v UT õm h 44 Tn thng khỏc 44 Tng s .44 ngi cú th cú tn thng 45 Bng 3.8 : Kt qu khỏm lõm sng õm o 45 m o .45 S lng .45 T l 45 Bỡnh thng 45 Bt thng 45 Tng s .45 Phõn loi tn thng 45 S lng .45 Viờm õm o 45 Nghi UT v UT õm o 45 Tn thng khỏc 45 Tng s .45 Bng 3.9 : Kt qu khỏm lõm sng c t cung: 46 C t cung 47 S lng .47 T l (%) .47 Bỡnh thng 47 Cú tn thng .47 Tng s .47 Phõn loi tn thng 47 Viờm c t cung 47 L tuyn CTC .47 Nang Naboth .47 Polype CTC 47 Nghi ung th v ung th CTC 47 Tn thng khỏc 47 Tng s .47 Bng 3.11: X trớ sau khỏm 48 X trớ 48 S lng .48 T l(%) 48 Kờ n 48 Chuyn khỏm chuyờn khoa ti BVK 48 Chuyn khỏm chuyờn khoa ti BV tnh 48 Chuyn khỏm CK ti TTCSSKSS tnh .48 Khụng cn x trớ 48 Tng s .48 174 trng hp cú xột nghim t bo d sn, HPV, ASCUS,AGUS, LSIL, HSIL c chuyn khỏm chuyờn khoa sõu ti bnh vin K v soi c t cung, lm sinh thit chn oỏn gii phu bnh nhng tn thng nghi ng 48 3.3 Giỏ tr cỏc phng phỏp t bo hc, soi CTC: 49 3.3.1 Phng phỏp t bo hc: 49 Bng 3.12: i chiu kt qu t bo vi gii phu bnh: 49 T bo 49 Gii phu bnh 49 Tn thng 49 S lng .49 Viờm 49 D sn 49 CIN1 49 CIN2+ 49 CIN3 49 Condyloma 49 Ung th biu mụ tuyn .49 UT biu mụ vay 49 Tng 49 Viờm 49 D sn 49 HPV 49 ASCUS .49 AGUS 49 LSIL 49 HSIL 49 Tng s .49 Tớnh giỏ tr ca phng phỏp t bo hc gm: 49 + nhy 49 + c hiu .49 + chớnh xỏc 49 + Giỏ tr d bỏo dng tớnh: .49 + T l dng tớnh gi 49 +T l õm tớnh gi 49 3.3.2 Phng phỏp soi c t cung: 50 Bng 3.13 i chiu kt qu soi CTC vi kt qu GPB 50 GPB 50 Soi CTC 50 c tớnh 50 Lnh tớnh .50 Tng 50 Viờm + d sn .50 CIN + UTCTC 50 Tng 50 Tớnh giỏ tr ca phng phỏp soi CTC .50 + nhy (Se): 50 + c hiu 50 + chớnh xỏc 50 +Giỏ tr d bỏo dng tớnh: 50 3.4 Nghiờn cu giỏ tr kt hp hai phng phỏp: 50 Bng 3.14: 50 GPB 50 TB(+),soi(+) .50 TB(+),soi(-) 50 TB(-),soi(+) 50 TB(-),soi(-) 50 N 50 N 50 % 50 n 50 % 50 N 50 % 50 n 50 % 50 Viờm + d sn .50 CIN + UT xõm nhp 50 Tng s .50 Phng phỏp t bo hc n thun cú nhy: 50 Phng phỏp soi CTC cú nhy: .50 Phi hp TB vi soi CTC: 50 Phi hp phng phỏp: 51 CHNG 52 D KIN BN LUN .52 4.2 Kt qu khỏm sng lc ung th c t cung 52 4.3 Giỏ tr ca phng phỏp soi CTC: 52 nhy 52 c hiu 52 Giỏ tr d bỏo dng tớnh 52 Giỏ tr d bỏo õm tớnh 52 4.4 Giỏ tr xột nghim t bo c t cung 52 4.5 Giỏ tr kt hp ca cỏc phng phỏp 53 D KIN KT LUN .54 D KIN KIN NGH .54 ... tổn thư ng ung thư tiền ung thư cổ tử cung làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tử vong cách đáng kể Vì thực đề tài Nhận xét giá trị số phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung nhằm mục tiêu: Nghiên cứu giá. .. thiết, nạo ống cổ tử cung + Soi cổ tử cung: Là phương pháp sử dụng máy soi có nguồn chiếu sáng, quan sát cổ tử cung phóng đại ( từ đến 25 lần), làm bật tổn thư ng Có thể soi cổ tử cung kết hợp với... dương tính bất thư ng soi cổ tử cung, có tổn thư ng ống cổ tử cung + Xét nghiệm PAP cho thấy có tế bào tuyến Khi cần nạo ống cổ tử cung kết soi cổ tử cung sau 30 + Soi cổ tử không thỏa đáng không
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN xét GIÁ TRỊ của một số PHƯƠNG PHÁP TRONG SÀNG lọc UNG THƯ cổ tử CUNG , NHẬN xét GIÁ TRỊ của một số PHƯƠNG PHÁP TRONG SÀNG lọc UNG THƯ cổ tử CUNG , NHẬN xét GIÁ TRỊ của một số PHƯƠNG PHÁP TRONG SÀNG lọc UNG THƯ cổ tử CUNG , 5 . Sai số và cách khắc phục, Bảng 3.9 : Kết quả khám lâm sàng cổ tử cung:, 2 Kết quả khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay