Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội soi và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị xơ dính hốc mũi

58 187 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:12

1 T VN Mi l ca ngừ u tiờn ca ng hụ hp gi vai trũ quan trng sinh lý th v ngi nh lm m, m, sch khụng khớ trc vo phi [1] [2] Bnh lý vựng mi xoang thng gp nht chuyờn ngnh TMH c bit l viờm mi xoang M v c bnh viờm xoang chim ti 18% dõn s [3] Tuy bnh ớt gõy nguy him n tớnh mng nhng nh hng nhiu n cht lng sng nh ngt chy mi, au u, hay gim hoc mt ngi [4] iu tr ngoi khoa bnh lý mi xoang c t nu cú s tc nghn ng th hay ng dn dn lu dch v cú bnh tớch hoc bt thng mi xoang m iu tr ni khoa tht bi [2] [5] [6] Gn õy PTNSMX thc s c ng dng rng rói, tr thnh k thut c la chn u tiờn iu tr ngoi khoa cỏc bnh lý vựng mi xoang [1] [2] [7] Kennedy tng kt PTNS MX l PT thng qui v chim 50% cỏc PT v TMH [8] Thc t nhiu nghiờn cu thy t l thnh cụng ca PTNS iu tr viờm mi xoang em li khỏ cao ti trờn 90% [4] [6] [9] [10] bi tớnh u vit ca phu thut nh loi b c bnh tớch, bo tn niờm mc, tỏi lp thụng khớ v ng dn lu dch ca xoang qua l thụng t nhiờn Tuy nhiờn nguy c bin chng, di chng ú x dớnh l xy Theo Mohammad dớnh sau PTNS 27% [11].Cũn Anand l 31% [12] Ramadan l 30% [13] Rakesh KC cng thy dớnh ti 28% [14] sau phu thut Phan Vn Thỏi nghiờn cu cú 7% dớnh [15] Trn Giỏm v cng s ỏnh giỏ sau thỏng PTNS cú 11,5% dớnh [16] Nguyn Th Khỏnh Võn ghi nhn sau PTNS viờm mi xoang mn tớnh cú polyp thỏng xut hin dớnh l 12%, thỏng 14% v sau 12 thỏng l 12,6% [17] Rừ rng tai bin dớnh sau can thip vo vựng mi xoang cú t l ỏng k Hu ht cỏc tỏc gi u kt lun dớnh l mt nhng nguy c tim n ca phu thut tht bi bi vỡ chớnh x dớnh lm tc nghn ng chuyn niờm dch mi xoang gõy hu qu viờm xoang, polyp tỏi phỏt cho dự phu thut trc ú ó t tiờu chun [2], [5 ], [6],[9], [10] phũng trỏnh dớnh sau phu thut nhiu tỏc gi ó nghiờn cu cỏc bin phỏp nh t meche cú tm dung dch mitomycin C vo hc m [ 11], t Gelfilm vo khe gia [18], ph hn hp natrihyaluronate v natri carboxymethylcellulose vo merocel hc mi [19] Hay k thut ch ng gõy dớnh cun gia vo vỏch ngn ca Bolger [20] hoc khõu cun gia vo vỏch ngn sau phu thut trỏnh dớnh cun gia vi vỏch mi xoang ca Dutton [21] vi hy vng khụng hỡnh thnh x dớnh Tuy nhiờn t chc dớnh xut hin vi t l nht nh Vit Nam rt nhiu nghiờn cu v tai bin, di chng hay tht bi ca PTNS MX nhng nghiờn cu riờng v dớnh cha nhiu Vỡ vy chỳng tụi nghiờn cu ti Nghiờn cu hỡnh thỏi lõm sng, ni soi v ỏnh giỏ kt qu phu thut ni soi iu tr x dớnh hc mi vi hai mc tiờu sau: Mụ t hỡnh thỏi lõm sng, ni soi, nguyờn nhõn x dớnh hc mi ỏnh giỏ kt qu phu thut ni soi g x dớnh hc mi CHNG TNG QUAN 1.1 Lch s nghiờn cu 1.1.1 Th gii T nm 1928 Tonndorf ó cú thụng bỏo sau hon thnh vic no niờm mc xoang cỏc t chc ht hc xoang s bao ph ton b, cỏc t bo biu mụ phỏt trin l m xoang k c si fibrin sau ú lm dớnh v tc nghn xoang b no vột [22] Nm 1987 Stankiewicz nghiờn cu cú bnh nhõn b dớnh trờn 80 bnh nhõn PTNSMX chim 7,5% v c bỏo cỏo hi ngh chuyờn quc t 23/7/1993 a khuyn cỏo cn trỡ khong cỏch rng gia cun gia v vỏch mi xoang phũng trỏnh dớnh [23] Kennedy bỏo cỏo nm 1992 cú 4% bnh nhõn dớnh khe gia sau PTNS v nhn mnh tm quan trng ca chm súc hu phu t m mc ớch trỏnh dớnh [24] Nm 1997 ngn nga dớnh Tom nghiờn cu t mnh Gelatin vo khe gia sau PTNS v bờn i din khụng t t l dớnh bờn t cú thp hn nhng khụng cú ý ngha thng kờ [25] Nayak da vo ni soi nghiờn cu tựy vo mc v v trớ dớnh m chia dớnh niờm mc mi sau PTNS lm type c th ễng cng nghiờn cu dựng merocel t vo hc mi va tỏc dng cm mỏu va chng dớnh [26] Nm 2004 Anand v cng s nghiờn cu tm mitomycine vo meche t vo mt hc mi sau PTNS So sỏnh vi mi ch t meche tm nc mui sinh lý thy s khỏc bit ch gn vi ý ngha thng kờ [12] Kim v cng s nm 2007 nghiờn cu thy t l phu thut li ca PTNS MX ti 7,6% ú cú dớnh Tỏc gi s dng hn hp mui natrihyaluronat v natricacboxymethycelluose r vo merocel cui thỡ phu thut thy kt qu tt [19] 1.1.2 Vit Nam Nm 2000 Phm Kiờn Hu nghiờn cu qua 213 trng hp PTNSMX ti bnh vin Nhõn dõn Gia nh thy x dớnh khe gia ti 30% nhng trng hp ó m tỏi phỏt phi m li v ỏnh giỏ s khú khn ca phu thut viờn m nh x dớnh lm thay i mc gii phu, khú gõy tờ, chy mỏu mụ tỏi to cú nhiu tõn mch [27] Vừ Thanh Quang v cng s nghiờn cu 2004 nhn thy sau PTNSCNMX nu phu thut xuyờn qua mnh nn lm cho cun gia ri vo trng thỏi ong a d b dớnh vo vỏch mi xoang bớt lp ng dn lu cỏc xoang l mt nhng nguyờn nhõn tht bi ca phu thut nờn ó ỏp dng k thut Bolger to dớnh cun gia vỏch ngn cú kim soỏt mang li kt qu tt [20] Lờ Hng Anh nghiờn cu hỡnh thỏi lõm sng x dớnh hc mi sau PT NS MX nm 2005 thy 100% ngt v chy mi, au u 80%, mt ngi 40% Nguyờn nhõn chớnh hỡnh thnh x dớnh thiu chm súc sau m [28] Nm 2010 Nguyn Cụng Hong bỏo cỏo hi ngh TMH ton quc iu tr au u mn tớnh bnh lý VX cú 4,03% dớnh niờm mc Sau loi b kt qu tt chim 86,2% [29] Nguyn Th Khỏnh Võn bỏo cỏo nm 2012 bnh tớch phu thut li gp dớnh cun gia- vỏch ngn 6%, cun gia vỏch mi xoang 10,3%, dớnh vỏch ngn vỏch mi xoang 2,2% ó gii quyt bng PTNS v kt lun nguyờn nhõn tỏi phỏt polyp sau phu thut thng di chng li, khụng chm súc v iu tr ni khoa [17] Trn Giỏm ỏnh giỏ kt qu iu tr viờm MX cú polyp ngi ln bng PTNS thy dớnh 11,5% sau thỏng.Trong ú dớnh cun gia- vỏch ngn 7,7%, cun gia - vỏch mi xoang 3,8% [16] 1.2 Gii phu ng dng mi xoang 1.2.1 Hc mi Hc mi gm thnh, ú thnh trờn v thnh ngoi liờn quan nhiu nht n PTNS MX 1.2.1.1.Thnh trờn L mt rónh hp, cong xung di, chia lm on, ú liờn quan trc tip v quan trng nht l on gia on ny gm mnh sng phớa v phn ngang xng trỏn phớa ngoi, to thnh trn cỏc xoang sng Ch tip ni gia thnh phn trờn l chõn bỏm vo thnh trờn hc mi ca r ng xng cun gia theo chiu dc trc sau [30] 1.2.1.2 Thnh ngoi Thnh ngoi l vỏch mi xoang, cú bờn xng sng gm nhiu nhúm xoang sng Mt ngoi sng l mt phn ca thnh ngoi hc mt, õy l vựng rt nhy cm phu thut ni soi vỡ rt d b tn thng [30] Xoang trỏn Cun gia Cun trờn T bo mi Ngỏch sng bm Xoang bm T chc VA Tin ỡnh mi Cun di L vũi Hỡnh 1.1: Thnh ngoi hc mi [30] * Cun mi Thụng thng cú cun mi i t di lờn trờn gm: cun di, cun gia, cun trờn Cu to ca cun gm cú xng gia v bờn ngoi c bao ph bi niờm mc ng hụ hp + Cun mi: trờn nm trờn sau xng sng, mnh nn cun trờn ngn cỏch xoang sng sau v xoang bm + Cun mi gia: l mt phn xng sng, phớa trc gn vi mỏi trỏnsng qua r ng theo bỡnh din ng dc, r ny phớa sau xoay ngang dn theo bỡnh din ng ngang ri nm ngang bỏm vo bờn xng sng gi l mnh nn cun gia Bỡnh thng cun gia cú chiu cong li vo phớa hc mi, trng hp ngc li, cun gia cong phớa ngoi s chốn ộp lm hp ng dn lu ca PHLN, gi l cun gia o chiu, õy l mt trng thỏi gii phu to iu kin thun li dn n viờm xoang Ngoi cun gia rt d b tn thng niờm mc quỏ trỡnh PT v b dớnh vi vỏch MX sau PT lm hp hay tc ng dn lu dch ca h thng xoang gõy viờm xoang tỏi phỏt [30] + Cun di: l mt xng c lp Di niờm mc l t chc hang * Ngỏch mi + Ngỏch trờn: Cú l thụng ca cỏc xoang sau, dn lu xung ca mi sau + Ngỏch gia: Cú cu trỳc gii phu rt quan trng ú l mm múc, búng sng, khe bỏn nguyt v phc hp l ngỏch Búng sng Cun gia Cun trờn Mm múc Rónh bỏn nguyt Cun di L thụng xoang hm Hỡnh 1.2: Ngỏch gia [30] - Mm múc: L mt xng nh hỡnh lim, nm thnh ngoi hc mi cú chiu cong ngc sau Mm múc che khut l thụng xoang hm phớa sau Mm múc cú th cú cỏc dng gii phu c bit: quỏ phỏt hoc o chiu, gõy chốn ộp lm hp ng dn lu ca cỏc xoang vựng khe bỏn nguyt [1], [2], [30] - Búng sng: L mt t bo sng trung gian, thnh trc bỏm ngang vo mỏi trỏn - sng, i vũng xung di v sau tip ni vi mnh nn cun gia Búng sng quỏ phỏt s gõy bớt lp phc hp l ngỏch lm cn tr ng dn lu t nhiờn ca xoang [2] - Khe bỏn nguyt: L mt khe lừm nm gia mm múc v búng sng cú hỡnh trng li lim cong sau, t khe gia i qua rónh bỏn nguyt s vo mt rónh hỡnh mỏng chy dc t trờn xung Phn trờn rónh ny nm phớa trc di rónh bỏn nguyt Rónh ny cú hỡnh phu nờn c gi l phu sng Rónh bỏn nguyt cú th coi nh ca vo phu sng Trong khe ny cú cỏc l dn lu ca h thng xoang sng trc, xoang trỏn v xoang hm [2] - Phc hp l ngỏch: Hỡnh 1.3 Phc hp l ngỏch [30] L phn trc ca ngỏch mi gia, gii hn bi cỏc xoang sng trc, cun gia v mm múc, gm ch yu l ngỏch trỏn-sng v khe bỏn nguyt, cú l thụng ca cỏc xoang hm, xoang trỏn v xoang sng trc õy cú th coi l vựng ngó t dn lu ca cỏc xoang vo hc mi Bt k mt cn tr no vựng ny u cú th gõy tc nghn s dn lu cỏc xoang v dn n viờm xoang õy l vựng gii phu úng vai trũ quan trng c ch sinh bnh viờm xoang + Ngỏch di L l nm phớa trc-trờn, phn t sau trờn l mm hm ca xng cun di tip ni vi xng khu cỏi 1.2.1.3 Thnh hay vỏch ngn mi Thnh xng ny c cu to bi phớa trc di l xng li cy, phớa sau trờn l mnh ng xng sng, phớa sau di l xng lỏ mớa Thnh ny mng ng dc cú nghiờng v mt bờn Hỡnh 1.4: Vỏch ngn mi- cu trỳc xng sn [30] 1.2.1.4 Thnh di Cú hỡnh mng chy t trc sau Mng ny rng hn trn hc mi Nú c to thnh bú khu cỏi ca xng hm trờn vi mnh ngang ca xng khu cỏi 10 1.2.2 Mch mỏu, thn kinh mi 1.2.2.1 Mch mỏu Hỡnh 1.5: H thng mch mỏu mi xoang [30] Cỏc ng mch ca hc mi gm cú: + ng mch sng trc v ng mch sng sau l nhỏnh ca ng mch mt + Cỏc ng mch sng: Chy bờn trờn mnh thng xng sng ng sng + ng mch sng sau chia nhỏnh vo cỏc xoang sng sau + ng mch sng trc chui vo hc mi qua l sng ri phõn nhỏnh cho phn trc ca hc mi + ng mch bm khu cỏi: l nhỏnh trờn ca ng mch hm i qua l bm khu cỏi phõn thnh hai nhỏnh( phớa di v trc ca l bm khu cỏi) nhỏnh v nhỏnh ngoi - Nhỏnh trong: Cũn gi l ng mch vỏch ngn Nhỏnh ny bt chộo trờn ca hc mi t ngoi vo ti vỏch ngn mi Nú i theo vỏch ngn xung di v trc n chõn vỏch ngn v chui vo l khu cỏi 17 Nguyn Th Khỏnh Võn (2012), Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng, ỏnh giỏ kt qu iu tr polyp mi tỏi phỏt viờm mixoang v ỏnh giỏ mt s yu t liờn quan Lun ỏn tin s y hc, i hc Y H Ni 18 Yanagisawa, Eiji; Joe, John K.(1999), The use of spacers to prevent postoperative middle meatal adhesions Ear, Nose & Throat Journal 78.8 : pp 530-532 19 Jeong Hong Kim, Joo-Hwan, Lee, Joo-Heon Yoon et al.(2007), Antiadhesive effect of the mixed solution of sodium hyaluronate and sodium carboxymethylcellulose after endoscopic sinus surgery American Journal of Rhinology (21).1 : pp 95-99 20 Vừ Thanh Quang (2004), K thut Bolger phu thut ni soi chc nng mi xoang, Tp TMH, s 1, tr 52 21 Dutton, Jay M; Hinton, Mark J.(2011), Middle turbinate suture conchopexy during endoscopic sinus surgery does not impair olfaction American Journal of Rhinology & Allergy (25).2 : pp 125-257 22 Watelet, Jean-Baptiste; Bachert, Claus; Gevaert, Philippe; Paul Van Cauwenberge.(2002), Wound Healing of the Nasal and Paranasal Mucosa: A Review American Journal of Rhinology (16).2 : pp 77-84 23 Stankiewicz, James A (1987), Complications of Endoscopic Nasal Surgery: Occurrence and Treatment American Journal of Rhinology 1.1 : pp 45-49 24 Kennedy, DW.(1992) Prognostic factors, outcomes and staging in ethmoid sinus surgery Laryngoscope 102: pp 1-18 25 Tom LW, Palasti, Sandra, Potsic et al (1997), The Effects of Gelatin Film Stents in the Middle Meatus American Journal of Rhinology (11).3 : pp 229-232 26 Nayak DR ; Balakrishnan R, Hazarika P (1998), Prevention and management of synechia in pediatric endoscopic sinus surgery using dental wax platesInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, (46) 3, pp 171178 27 Phm kiờn Hu (2000), Phu thut ni soi mi - xoang qua 213 trng hp m ti bnh vin nhõn dõn Gia nh Lun ỏn tin s Y hc, H Y Dc TP H Chớ Minh 28 Lờ Hng Anh (2005), Nghiờn cu hỡnh thỏi lõm sng x dớnh hc mi sau phu thut ni soi mi xoang ti bnh vin Tai mi hng Trung ng Lun bỏc s ni trỳ, i hc Y H Ni 29 Nguyn Cụng Hong (2011), ỏnh giỏ kt qu chn oỏn, iu tr au u mn tớnh cỏc bnh mi xoang bng phu thut ni soi ti Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn 8/2008 8/2010 Ni san hi ngh khoa hc Tai Mi Hng ton quc ln th 12 Tr 7-16 30 Clemente M.P.(2005) Surgical Anatomy of the Paranasal Sinus Sinus surgery endoscopic and microscopic approaches 1: pp 1-56 31 Desiderio Passali, Giulio Cesare Passali, at el (2005), Physiology of the Paranasal Sinuses, Sinus surgery endoscopic and microscopic approaches pp 57-63 32 Penavic IP (2011), Endoscopic monitoring of Postoperative Sinonasal Mucosa Wounds healing, Advaces in Endoscopic Surgery, pp 420-436 33 Xu G, Hongyan Jiang at el (2008), Stages of Nasal Mucosal Transiti onal Course after Functional Endoscopic Sinus Surgery and Their Clinical Indications, ORL, pp 118-123 34 Rainer Weber MD, Rainer Keerl MD at el (1996), Investigation of Paranasal Sinus Surgery With Time Lapse Video A Pilot Study, American Journal of Rhinology, Vol 10, No 4, pp 235-238 35 Jean- Baptiste Watele MD, Claus Bachert MD at el (2002), Wound Healing of the Nasal and Paranasal Mucosa: A Review, American Journal of Rhinology, Vol.16, No pp 77- 84 36 Kaluskar SK, Sachdeva S (2006), Perioperative and Delayed Postoperative Complications Adhesions, Osteitis, Infection, Crusting, Complications in Endoscopic Sinus surgery Diagnosis, Prevention and Management, pp 101-114 37 Stammberger H (1992), Functional endoscopic sinus surgery Phil Adelphia: BC Decker 38 Metson RB, Platt MP (2012), Complications of Endoscopic sinus Surgery: Prevention and Management Rhinology Chapter 29, pp 370 380 39 Saedi B, Sadeghi M (2012), Effect of polyvinyl acetal acetal sponge nasal packing on post operative care of nasal polyposis patents:a randomized, controlled, partly blinded study, The Journal of Laryngology and Otulogy, 126, pp 380-384 MU BNH N I - Hành chính: - Họ tên: tuổi: Giới Nam nữ - Nghề nghiệp: - Địa chỉ: - Ngày vào viện: Ngày PT: Ngày viện - Số bệnh án: II - Tiền sử: 1- Bản thân: - Hút thuốc lá: HFQ Dị ứng - Tiếp xúc khói bụi, hoá chất - Bệnh lý phối hợp: Tai Dạ dầy Đái đờng VFQ THA - Số lần phẫu thuật trớc: - Cơ sở PT lần trớc: Bệnh viện TMH Bệnh viện khác - Thời gian mắc bệnh: năm - 10 năm 10 năm - Thời gian hai lần PT gần đây: năm - năm năm Gia đình: Có bị HFQ Dị ứng III - Lý vào viện: IV - Bệnh sử: 1- Triệu chứng năng: * Ngạt mũi: Có không Ngứa mũi hắt cơn: Có Không - Tính chất ngạt: Từng lúc Liên tục - Mức độ ngạt: Nhẹ Vừa Nặng * Chảy mũi: Có Không - Tính chất chảy mũi : Từng lúc Liên tục - Mức độ: Nhẹ Vừa Nặng - Tính chất dịch mũi: Trong Nhầy Đặc xanh Bã đậu * Đau đầu: Có Không - Tính chất đau: Từng lúc Liên tục - Mức độ: Nhẹ Vừa Nặng * Giảm ngửi: Có Không - Tính chất : Từng lúc Liên tục - Mức độ: Nhẹ Vừa Nặng * Triệu chứng khác: Có Không - Chảy máu Chảy nớc mắt Chảy nớc mũi sau mổ - Ho ù tai Khám nội soi bệnh tích PT: - Polyp tái phát: Có Không - Dị hình vách ngăn: Có Không - Dị hình : Có Không - Chia dớnh A B C - Hẹp, tắc khe giữa: Có Không - Còn mỏm móc tế bào sàng: Có Không IV - Kết cận lâm sàng: 1- Hình ảnh phim C.T.Scan: - Mờ xoang Dị hình Tắc lỗ thông xoang V - Thời gian hậu phẫu, theo dõi khám điều trị sau mổ: D P tái phát Thời gian hậu phẫu: ngày - 10 ngày 10 ngày 2.ỏnh giỏ triu chng c nng sau phu thut thỏng * Ngạt mũi: Có không Ngứa mũi hắt cơn: Có Không - Tính chất ngạt: Từng lúc Liên tục - Mức độ ngạt: Nhẹ Vừa Nặng * Chảy mũi: Có Không - Tính chất chảy mũi : Từng lúc Liên tục - Mức độ: Nhẹ Vừa Nặng - Tính chất dịch mũi: Trong Nhầy Đặc xanh Bã đậu * Đau đầu: Có Không - Tính chất đau: Từng lúc Liên tục - Mức độ: Nhẹ Vừa Nặng * Giảm ngửi: Có Không - Tính chất : Từng lúc Liên tục - Mức độ: Nhẹ Vừa Nặng ỏnh giỏ kt qu qua ni soi: * Tỡnh trng niờm mc: Hng nht Phự n * Tớnh cht Dch: Nhy loóng c xanh * X dớnh: Cú Khụng * L thụng xoang: Rng hp * Polyp: Cú Khụng Theo dõi khám điều trị sau mổ: - Rỏ mũi Rửa mũi Bác sỹ khám định kỳ tháng - tháng - tháng - 12 tháng VI - Tai biến sau phẫu thuật: 1- Tai biến: - Chảy máu: -Trong ngày đầu: h sau PT - Ngày sau : - ngày -Rò DNT: Trong PT Sau PT - Thất bại: Có Không 6h sau PT ngày Dớnh Phiếu hỏi - đáp Kính gửi ông (bà) Để phục vụ cho nghiên cứu bệnh lý mũi xoang Xin mời ông bà vui lòng trả lời câu hỏi dới cần đánh dấu x vào ô phù hợp với ông (bà) Xin chân thành cảm ơn Trớc thời gian mắc bệnh mũi xoang ông ( bà) có: - Hay tiếp xúc với khói, bụi nh phải sống làm việc môi trờng có khói bụi, ( bụi đá, bụi than): Có Không - Có đun nấu bếp than: Có Không - Có hay phun thuốc trừ sâu: Có Không lần/tuần lần/tuần - Có hút thuốc lá, thuốc lào: Có điếu/ ngày lần/tuần Không - 10 điếu/ngày 10 điếu/ngày - Sau phẫu thuật nội soi lần trớc, viện ông (bà) có thực Rỏ mũi Rửa mũi Bác sỹ khám định kỳ Tháng đầu: -3 tháng: - tháng: - 12 tháng Xin mời ông (bà ) đến bệnh viện, sẵn sàng khám lại, t vấn làm xét nghiệm cần Sau trả lời xong ông (bà) vui lòng cho phiếu vào phong bì có sẵn tem địa gửi cho Cảm ơn ông (bà) nhiều Ngày .tháng năm 200 Ngời khai ký tên B Y T TRNG I HC Y H NI ======== TRN TIN PHONG Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội soi đánh giá kết phẫu thuật nội soi điều trị dính hốc mũi Chuyờn ngnh: Tai mi hng Mó s: CNG LUN VN BC S CHUYấN KHOA II Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Phm Tun Cnh H NI - 2014 CH VIT TT PT: Phu thut VX: Viờm xoang NS: Ni soi MX: Mi xoang MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Lch s nghiờn cu 1.1.1 Th gii 1.1.2 Vit Nam 1.2 Gii phu ng dng mi xoang .5 1.2.1 Hc mi 1.2.2 Mch mỏu, thn kinh mi 10 1.3 Gii phu chc nng hc mi 11 Hai phn li ca xng v niờm mc m bo.cho s phõn chia thnh hai lung khụng khớ ú l: phn li ca xng cun gia v phn li ca niờm mc vỏch ngn hay cũn gi l c vỏch ngn v trớ i din xng cun gia 11 1.3.1 Tng khu giỏc 12 Lung khụng khớ i lờn vo rónh khu c dn n im khu giỏc Tp trung thnh im vng nm u rónh khu õy l vựng cm nhn khu giỏc cú kh nng thu nhn cỏc phõn t mựi 12 Niờm mc ca tng ny nh mt tm thm mng nghốo cỏc tuyn tit nhy kốm theo cỏc vi nhung mao ng dn khớ ny ớt lụng chuyn hn tng di, nú khụng lm thay i cng nh khụng gia li cỏc phõn t mựi 12 1.3.2 Tng hụ hp 12 Tng ny l mt hnh lang rng hn nhng khỳc khuu s cú mt ca xng cun gia, xng cun di Ton b tng hụ hp ny lỏt bi mt lp niờm mc ng hụ hp cú nhiu t bo ch tit .12 Khụng i qua tng hụ hp c lm m, lm m, giu li cỏc d vt m khụng khớ mang theo 12 1.4 Gii phu nh khu ca hc mi 13 Vựng cun; Vựng bm khu cỏi 13 1.5 Sinh lý niờm mc mi 14 1.5.1 Cu to niờm mc mi [1], [2], [31] .14 1.6 Quỏ trỡnh lnh vt thng niờm mc mi xoang 18 1.6.1.Giai on ca cc mỏu ụng (hay giai on hc m sch) 10 ngy u .18 1.6.2 Giai on phự n t chc lympho (hay giai on chuyn tip niờm mc) 10- 30 ngy 18 1.6.3.Giai on phỏt trin mụ liờn kt (hay giai on biu mụ húa niờm mc) thỏng.19 1.6.4.Giai on hỡnh thnh so: Sau thỏng 19 1.7 Nguyờn lý ca PTNS .19 1.8 X dớnh 20 1.8.1 C ch bnh sinh ca ỏp dớnh niờm mc mi xoang 20 1.8.2 Phõn loi dớnh niờm mc mi xoang (theo Nayak): type 21 1.8.3 Nhng yu t thun li cho s hỡnh thnh dớnh 21 1.8.4 Khỏm v chn oỏn trc PT dớnh .22 1.8.5 iu tr x dớnh 23 1.8.6 Phũng trỏnh x dớnh 24 CHNG 28 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .28 2.1 i tng nghiờn cu 28 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 28 2.1.2 Tiờu chun loi tr .28 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 2.2.1 Thit k nghiờn cu .28 2.2.2 Phng tin nghiờn cu: 28 - B NS MX hóng Karl Stortz 28 2.2.3 a im nghiờn cu .28 2.2.4 Cỏc bc tin hnh .28 - Th tc hnh chớnh: .29 + H tờn c th 29 + Ngh nghip c th cú liờn quan n bnh nh tip xỳc húa cht, khúi bi 29 2.2.5 Thu thp, x lý s liu 33 2.2.6 o c nghiờn cu 33 CHNG 35 D KIN KT QU NGHIấN CU 35 3.1 Hỡnh thỏi lõm sng, NS, nguyờn nhõn x dớnh 35 3.1.1 Phõn b theo tui, gii 35 3.1.2 Phõn b theo ngh nghip liờn quan 35 3.1.3 Tin s bnh v yu t liờn quan 35 3.1.4 Bnh ni khoa phi hp 36 3.1.5 Thi gian phu thut trc n phu thut dớnh 36 3.1.6 Triu chng c nng trc phu thut 36 3.1.7 Triu chng ni soi trc phu thut 36 3.1.8 Phõn b x dớnh theo vựng ca Cottle 37 3.1.9 Hỡnh thỏi bnh lý trờn C.T.Scan 37 3.1.10 Bnh tớch PT 37 3.1.11 Din bin sau PT ln trc 38 3.1.12 Thi gian theo dừi v kim tra nh k sau PT 38 3.1.13 Mi liờn quan gia x dớnh v cỏch thc PT 38 3.2 ỏnh giỏ kt qu iu tr PTNS x dớnh 39 3.2.1 So sỏnh mc ca triu chng c nng trc v sau PT 39 3.2.2 Tớnh cht dch mi sau PT 39 3.2.3 Tỡnh trng niờm mch hc m sau PT 39 3.2.4 Tỡnh trng l thụng xoang sau PT 40 3.2.5 Tai bn sau PT 40 CHNG 41 D KIN BN LUN 41 D KIN KT LUN 41 D KIN KIN NGH .41 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG 1.1 Lch s nghiờn cu .3 1.2 Gii phu ng dng mi xoang 1.3 Gii phu chc nng hc mi 11 Hai phn li ca xng v niờm mc m bo.cho s phõn chia thnh hai lung khụng khớ ú l: phn li ca xng cun gia v phn li ca niờm mc vỏch ngn hay cũn gi l c vỏch ngn v trớ i din xng cun gia 11 Lung khụng khớ i lờn vo rónh khu c dn n im khu giỏc Tp trung thnh im vng nm u rónh khu õy l vựng cm nhn khu giỏc cú kh nng thu nhn cỏc phõn t mựi 12 Niờm mc ca tng ny nh mt tm thm mng nghốo cỏc tuyn tit nhy kốm theo cỏc vi nhung mao ng dn khớ ny ớt lụng chuyn hn tng di, nú khụng lm thay i cng nh khụng gia li cỏc phõn t mựi 12 Tng ny l mt hnh lang rng hn nhng khỳc khuu s cú mt ca xng cun gia, xng cun di Ton b tng hụ hp ny lỏt bi mt lp niờm mc ng hụ hp cú nhiu t bo ch tit .12 Khụng i qua tng hụ hp c lm m, lm m, giu li cỏc d vt m khụng khớ mang theo 12 1.4 Gii phu nh khu ca hc mi 13 Vựng cun; Vựng bm khu cỏi .13 1.5 Sinh lý niờm mc mi 14 1.6 Quỏ trỡnh lnh vt thng niờm mc mi xoang 18 1.7 Nguyờn lý ca PTNS 19 1.8 X dớnh .20 2.1 i tng nghiờn cu 28 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 3.1 Hỡnh thỏi lõm sng, NS, nguyờn nhõn x dớnh 35 Bng 3.1.Phõn b theo tui gii 35 Bng 3.2 Phõn b theo ngh nghip liờn quan 35 Bng 3.3: Phõn b theo tin s cú liờn quan .35 Bng 3.4 Bnh lý phi hp 36 Bng 3.5 Thi gian phu thut trc n phu thut dớnh .36 Bng 3.6 Triu chng c nng trc phu thut .36 Bng 3.7 Phõn loi dớnh .37 Bng 3.8 Phõn b x dớnh theo vựng ca Cottle 37 Bng 3.9 Hỡnh thỏi bnh lý trờn C.T.Scan .37 Bng 3.10 Bnh tớch PT .37 Bng 3.11 Din bin sau PT ln trc 38 Bng 3.12 Thi gian theo dừi v khỏm nh k sau PT 38 Bng 3.13 Mi liờn quan gia x dớnh v cỏch thc PT 38 3.2 ỏnh giỏ kt qu iu tr PTNS x dớnh .39 Bng 3.14 So sỏnh mc ca triu chng c nng trc v sau PT 39 Bng 3.15 Tớnh cht dch mi 39 Bng 3.16 Tỡnh trng hc m sau PT .39 Bng 3.17 Tỡnh trng l thụng xoang sau PT 40 Bng 3.18 Tai bn sau PT 40 Ngời khai ký tên 49 DANH MC HèNH 1.1 Lch s nghiờn cu .3 1.2 Gii phu ng dng mi xoang Hỡnh 1.1: Thnh ngoi hc mi [30] Hỡnh 1.2: Ngỏch gia [30] .7 Hỡnh 1.3 Phc hp l ngỏch [30] Hỡnh 1.4: Vỏch ngn mi- cu trỳc xng sn [30] Hỡnh 1.5: H thng mch mỏu mi xoang [30] 10 1.3 Gii phu chc nng hc mi 11 Hai phn li ca xng v niờm mc m bo.cho s phõn chia thnh hai lung khụng khớ ú l: phn li ca xng cun gia v phn li ca niờm mc vỏch ngn hay cũn gi l c vỏch ngn v trớ i din xng cun gia 11 Hỡnh 1.6 Lung khớ vo, th qua hc mi [1] .12 Lung khụng khớ i lờn vo rónh khu c dn n im khu giỏc Tp trung thnh im vng nm u rónh khu õy l vựng cm nhn khu giỏc cú kh nng thu nhn cỏc phõn t mựi 12 Niờm mc ca tng ny nh mt tm thm mng nghốo cỏc tuyn tit nhy kốm theo cỏc vi nhung mao ng dn khớ ny ớt lụng chuyn hn tng di, nú khụng lm thay i cng nh khụng gia li cỏc phõn t mựi 12 Tng ny l mt hnh lang rng hn nhng khỳc khuu s cú mt ca xng cun gia, xng cun di Ton b tng hụ hp ny lỏt bi mt lp niờm mc ng hụ hp cú nhiu t bo ch tit .12 Khụng i qua tng hụ hp c lm m, lm m, giu li cỏc d vt m khụng khớ mang theo 12 1.4 Gii phu nh khu ca hc mi 13 Hỡnh 1.7 Nm vựng ca Cottle [2] 13 Vựng cun; Vựng bm khu cỏi .13 1.5 Sinh lý niờm mc mi 14 Hỡnh 1.8 S dn lu ca cỏc xoang [2] 17 1.6 Quỏ trỡnh lnh vt thng niờm mc mi xoang 18 1.7 Nguyờn lý ca PTNS 19 1.8 X dớnh .20 2.1 i tng nghiờn cu 28 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 Hỡnh 1.9 Gng Glatzel ci tin 30 3.1 Hỡnh thỏi lõm sng, NS, nguyờn nhõn x dớnh 35 3.2 ỏnh giỏ kt qu iu tr PTNS x dớnh .39 Ngời khai ký tên 49 ... nghiên cứu riêng dính chưa nhiều Vì nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội soi đánh giá kết phẫu thuật nội soi điều trị xơ dính hốc mũi với hai mục tiêu sau: Mô tả hình thái lâm. .. tiêu sau: Mô tả hình thái lâm sàng, nội soi, nguyên nhân xơ dính hốc mũi Đánh giá kết phẫu thuật nội soi gỡ xơ dính hốc mũi CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Thế giới Từ năm 1928... soát” mang lại kết tốt [20] Lê Hồng Anh nghiên cứu hình thái lâm sàng xơ dính hốc mũi sau PT NS MX năm 2005 thấy 100% ngạt chảy mũi, đau đầu 80%, ngửi 40% Nguyên nhân hình thành xơ dính thiếu chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội soi và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị xơ dính hốc mũi , Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội soi và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị xơ dính hốc mũi , Nghiên cứu hình thái lâm sàng, nội soi và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị xơ dính hốc mũi , 1 . Lịch sử nghiên cứu, Tầng này là một hành lang rộng hơn nhưng khúc khuỷu do sư có mặt của xương cuốn giữa, xương cuốn dưới. Toàn bộ tầng hô hấp này lát bởi một lớp niêm mạc đường hô hấp có nhiều tế bào chế tiết

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay