Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp bằng holter điện tâm đồ ở bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang đã được đặt máy tạo nhịp

38 170 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:11

1 T VN Hi chng suy nỳt xoang l mt hi chng bao gm hng lot cỏc triu chng : mt mi, ln ln, choỏng vỏng , au ngc , khú th, trng ngc, ngt, gõy ri lon chc nng nỳt xoang Ri lon chc nng nỳt xoang ( sinus node dysfunction) l mt khỏi nim bao chựm gm nhiu bt thng v in sinh lý: ri lon chc nng phỏt xung v dn truyn xung ng t nỳt xoang ti c nh, ri lon v s dn truyn c nh v cỏc t chc dn truyn khỏc, cú th kốm theo s suy yu chc nng to nhp ca cỏc ch nhp di nỳt xoang , tng tớnh nhy cm vi cỏc c tim nhanh nh kch phỏt hoc mn tớnh Cỏc biu hin lõm sng ca hi chng suy nỳt xoang cú th cú, cú khụng nhng núi chung thng khụng c hiu chớnh vỡ vy vic chn oỏn xỏc nh thng phi da vo cỏc phng phỏp cn lõm sng Vic chn oỏn hi chng ny da ch yu vo phng phỏp: in tõm , Holter in tõm 24 gi v thm dũ in sinh lý qua ng tnh mch ỏng giỏ hot ng ca h thn kinh t ng trờn nỳt xoang ngi ta thng s dng cỏc nghim phỏp hay cỏc thuc nh: kớch thớch h phú giao cm (nghim phỏp Valsava, ) hy phú giao cm (nghim phỏp Atropin) kớch thớch h thn kinh giao cm (s dng isoproterenol ) hy h giao cm (cỏc thuc chn Beta giao cm) - Vi in tõm thng quy: õy l phng phỏp n gin, tin li, nú cho phộp phỏt hin mt s hỡnh nh in tõm thng gp : Nhp chm xoang, bloc xoang nh, nhp nha- nhp chm, cn nhp tim nhanh - Vi Holter in tõm 24 gi: õy l phng phỏp ghi T liờn tc mt khong thi gian nht nh m thụng thng l 24 gi Bng phng phng phỏp ny cho phộp cỏc Bỏc s phỏt hin cỏc ri lon nhp tim thoỏng qua m in tõm thụng thng khụng bt c, ng thi phng phỏp ny cũn ch c mi liờn h gia cỏc triu chng lõm sng vi cỏc hỡnh nh ri lon nhp tim trờn Holter in tõm - Phng phỏp thm dũ in sinh lý c coi l mt tiờu chun vng chn oỏn hi chng suy nỳt xoang , hn na nú cho phộp chn oỏn mc suy nỳt xoang, t ú cú th a phng phỏp iu tr thớch hp( c bit l la chn loi mỏy to nhp phự hp vi tng trng hp c th Tuy nhiờn phng phỏp ny ũi hi c s y t phi c trang b mỏy múc khỏ hin i v mt i ng y bỏc s cú kinh nghim c o to kin thc v thụng tim v in sinh lý tim - V phng phỏp iu tr hin hi chng suy nỳt xoang da vo hai phng phỏp l dựng thuc v t mỏy to nhp , vic dựng thuc iu tr hi chng suy nỳt xoang ch yu l iu tr mt s trng hp ri lon nhp tht nh ngoi tõm thu,nhp nhanh nhp chm nhiờn a s cỏc thuc ny ớt nhiu u lm suy gim chc nng nỳt xoang v/hoc cú tỏc dng ph ton thõn khụng mong mun, ú vic iu tr chớnh hin l can thip bng t mỏy to nhp gii quyt tỡnh trng nhp chm - Ngy vi s phỏt trin mnh m ca cụng ngh in t y hc, nhiu thit b y hc ó c i, ú nhiu th h mỏy to nhp mi cng i ó ngy cng ỏp ng c yờu cu cng, nh ỏp ng c tớch cht phc a dng sinh bnh hc ca nhng bnh nhõn cú hi chng suy nỳt xoang, nhiờn cng chớnh vỡ tớnh phc ny m mt s bnh nhõn hi chng suy nỳt xoang sau t mỏy, mc dự ó ci thit c cỏc triu chng liờn quan n nhp chm nhng tỡnh trng ri lon nhp ca bnh nhõn tn ti gõy mt s khú chu cuc sng ca bnh nhõn sau t mỏy, iu phn no lm cho cht lng iu tr b gim sỳt,cht lng cuc sng ca bnh nhõn sau t mỏy cha tht s hon ho, vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti : Nghiờn cu c im ri lon nhp bng Holter in tõm bnh nhõn cú hi chng suy nỳt xoang ó c t mỏy to nhp nhm mc ớch: 1- Nghiờn cu c im ri lon nhp tim bnh nhõn hi chng suy nỳt 2- xoang ó c t mỏy to nhp Tỡm hiu mt s yu t liờn quan ti tỡnh trng ri lon nhp tim nhng bnh nhõn núi trờn Chng TNG QUAN 1.1 Gii phu nỳt xoang v h thng thn kinh t ng ca tim: C tim cú cu to c bit gm nhng th c võn an chng cht vi nhau, cú chc nng co búp cú kớch thớch Bờn cnh nhng si c ú cú nhng si bit húa cú nhim v to lờn nhng xung ng v dn truyn xung ng ú n cỏc si c tim, chỳng c gi l h thng nỳt t ng v h thng dn truyn ca tim 1.1.1 Nỳt xoang - Do Keith v Flack tỡm nm 1907, cú hỡnh du phy ngc di 15 mm, rng mm v dy khong 1-1,5 mm Nỳt xoang nm ch ni gia tnh mch ch - trờn v ỏy ca tiu nh phi di lp thng tõm mc ng mch nuụi nỳt xoang l mt nhỏnh xut phỏt t ng mch vnh phi (55% cỏc trng hp ) hoc t nhỏnh ca ng mch m ca ng mch vnh - trỏi( 45 % ) Nỳt xoang chu s chi phi ca c h thn kinh giao cm v phú giao cm V mt t bo hc: Nỳt xoang bao gm loi t bo: + T bo P: l nhng t bo mu xỏm, hỡnh trũn hoc hỡnh trng.õy l nhng t bo ch yu ca nỳt xoang, nú cú nhim v phỏt xung ng + T bo chuyn tip( transitional cell): L nhng t bo mnh, bờn cú nhng si c nh hỡnh nỳt + T bo ging c nh( Familiar atrial myocardial working cell): 1.1.2 Cỏc ng liờn nỳt: - Bao gm cỏc t bo bit húa,ch yu l cú kh nng dn truyn xung ng, - ng thi cng cú c mt s t bo cú kh nng phỏt xung ng Cỏc ng ny ni t nỳt xoang ti nỳt nh tht , bao gm ng: + ng liờn nỳt trc, cú tỏch mt nhỏnh ph sang nh trỏi gi l nhỏnh Bachmann + ng liờn nỳt gia( bú Wenckebach) + ng liờn nỳt sau( Bú Thorel) 1.1.3 Nỳt nh tht: - Cũn gi l nỳt Tawara: Cú hỡnh bu dc, mt phi lừm, mt trỏi li, di mm, rng mm, dy 1,5- mm nỳt nh tht nm mt phi phn di vỏch liờn nh, trờn van lỏ, gn xoang vnh V mt i th nỳt nh tht nm nh ca tam giỏc Kock Hỡnh 1.1 Gii phu nỳt nh tht- tam giỏc Kock 1.1.4 Bú His v mng purkinje - Nm di v ni tip vi nỳt nh tht, rng 2-4 mm, nm di mt phi ca vỏch liờn nh Sau mt on khong cm thỡ bú His phõn thnh nhỏnh: nhỏnh phi v nhỏnh trỏi ca bú His, ri t ú cho cỏc si Purkinje Cỏc si ny an vi nh mt li bc tõm tht, nm di n mc tõm tht v i sõu vo c tõm tht vi milimet Bú His gm nhng si dn truyn nhan i song song v cú nhng t bo cú tớnh t ng cao Cỏc nhỏnh bú His v mng Purkinje cng cú rt nhiu cỏc t bo cú tớnh t ng vỡ vy cú th tr thnh cỏc ch nhp Hỡnh 1.2 H thng dn truyn tim 1.2 Sinh lý ca cỏc t bo c tim 1.2.1 c im chung Tt c cỏc t bo c tim u mang c im chung, ú l: - Tớnh t ng : L kh nng t phỏt xung ng mt cỏch nhp nhng c im ny thy rừ h thng nỳt Tn s phỏt xung tng l khỏc Nỳt xoang phỏt xung ng vi tn s cao nht 100ck/phỳt nờn thng l gi vai - trũ ch nhp, nỳt nh tht l 50 chu k/ phỳt, bú His 30- 40 chu k/phỳt Tớnh dn truyn: L kh nng dn truyn xung ng ca si c tim v h thng dn truyn Vn tc dn truyn khỏc tựy tng ni: nỳt nh tht l - 0,2 m/giõy, mng Purkinje l 4m/giõy, c tht l 0,4 m/giõy Tớnh chu kớch thớch: L kh nng ỏp ng vi kớch thớch v th hin bng co c S co c ny tuõn theo quy lut khụng hoc tt c ca Ranvier Cú ngha l kớch mnh (ti ngng) thỡ c tim s co búp mc ti a, di ngng ú c tim khụng ỏp ng, trờn ngng ú c tim khụng cú búp mnh hn - Tớnh tr: L giai on c tim khụng ỏp ng vi mi kớch thớch Bao gm: giai on tr tuyt i v giai on tr tng i Ngoi thi k tr tng i cú tim vo thi k siờu bỡnh thng l thi k c tim ỏp ng mt cỏch d dng vi c kớch thớch tng i nh Hỡnh 1.3 Cỏc giai on ca in th hot ng tim 1.2.2 in th ngh v in th hot ng Hỡnh 1.4.: ng cong in th hot ng v hnh nh in tõm b mt - in th ngh v in th hot ng c to bi mc chờnh lch ion Na + v K+ qua mng t bo - Khi t in cc lờn mt ngoi hay mt th c tim thỡ ta khụng thu c mt in th no c v trờn giy ta ghi c mt ng thng v trớ ng in ( mV) Nhng ta a mt in cc ú vo t bo c tim thỡ ng ng in ú lp tc h thp xung v trớ 90 mV v i ngang mc ú, ú l hiu in theed qua mng lỳc ngh - Khi gõy mt kớch thớch lờn c tim lm c tim co búp ta thy xut hin mt súng rt nhanh ( khong 0,001s) vt c trờn ng ng in ti khong v trớ + 20 mV v ch rừ rng in th t bo ó tr thnh dng tớnh khong +20 mV so vi mt ngoi t bo Ta gi õy l thi k kh cc hay cũn gi l giai on dc ca súng th hin tc kh cc Sau ú l giai on tỏi cc, thi k ny tin hnh chm hn , khong 0,2- 0,5 giõy Thi k tỏi cc u bng mt sn xung nhanh v ngn ( giai on 1) sau ú l mt on i ngang sp s ng ng in ( giai on 2) tng ng vi thi k tỏi cc chm Sau cựng l mt giai on i dc xung cho ti mc hiu in th ngh ban u ( giai on 3) tng ng vi thi k tỏi cc nhanh thi k tõm trng tng ng vi giai on 4, T l mt ng thng i ngang mc -90mV Tt c cỏc giai on trờn v lờn mt ng cong gi l ng cong in th hot ng - Cỏc t bo bit húa ca h thng dn truyn , giai on 4( trng thỏi ngh) thỡ bn thõn nú t kh cc gi l giai on kh cc chm tõm trng Khi in th mng h ti ngng thỡ nú s ng mt in th hot ng tn s to nhng in th hot ng ph thuc vo tc kh cc chm tõm trng - Bỡnh thng cỏc t bo t ng ca nỳt xoang cú tn s kh cc ln nht ú nú thng gi vai trũ ch nhp 1.3 C ch ca lon nhp tim - C ch ca ri lon nhp tim c chia lm loi: Ri lon hỡnh thnh xung ng, ri lon dn truyn xung ng v loi kt hp c hai 1.3.1 Ri lon hỡnh thnh xung ng: - Ri lon hỡnh thnh xung ng l ri lon phỏt nhp tim ca trung tõm ch nhp bỡnh thng nh nỳt xoang, phỏt nhp quỏ nhanh hay quỏ chm so vi nhu cu sinh lý ca c th Hoc nhng trung tõm ngoi v phỏt nhp iu khin nhp nh hoc tht thng c gi l ch nhp ph, chỳng cú th xut 10 phỏt t nh, xoang vanh, b ni , h thng Purkinje Tn s phỏt xung ca trung tõm ch nhp ph cú th t n tn s thớch hp v gi vai trũ ch nhp c ch nhp xoang bỡnh thng - Túm li: Ri lon hỡnh thnh xung ng cú th nhp nhanh hoc quỏ chm ca trung tõm ch nhp bỡnh thng hoc trung tõm ch nhp bt thng 1.3.2 Tng tớnh t ng bt thng: - ngoi v ngoi nỳt xoang phỏt xung ng tng tớnh t ng sn cú, phỏt sinh t cỏc t bo cú gim in th tõm trng ti a (do tớch ly cỏc ion dng t bo thỡ tõm trng) Khi ngoi ch phỏt vi xung ng l t, ú l cỏc NTT Nhp tớnh t ng cng cú th l nhp chm, thoỏt tht, b ni , nh nhp nhanh b ni gia tc, nhp tht t phỏt v phú tõm thu 1.3.3 Hot ng nhy cũ: - Cn nhp nhanh khụng th t phỏt c m phi mt t bin v tn s nh NTT dựng lm cũ ny, cũ ny ny lm calci t bo v gõy mt hu kh cc cú biờn ln ti mc vt ngng, sinh hot ng lp li tc cn nhp nhanh.Hot ng ny cũ c bit nh hin tng sau kh cc, cú loi : + Hin tng sau kh cc sm cú th xy pha v ca in th hot ng Hu kh cc sm cú th gõy nờn kộo di thi gian tỏi cc v ri lon nhp nhanh tht hi chng QT kộo di mc phi hay bm sinh.Chỳng thng xy nhp chm hin tng tng phõn cc, gim Kali huyt Cỏc cht hot húa kờnh Kali cú th c ch hu kh sm Hin tng sau kh cc sm l mt nhng nguyờn nhõn chớnh ca xon nh, mt dng c bit ti ca NNT Kớch thớch giao cm cú th lm tng biờn hu kh cc sm v gim t l lon nhp tht, vy chn alpha giao cm cú 24 O - khụng A(atrial)- nh V(ventricle)- tht D(dual)- c hai bung - O - khụng A(atrial)- nh V(ventricle)- tht D(dual)- c hai bung O - khụng I (Inhibite) - c ch T(trigger)-kớch thớch D(dual)- c hai cỏch O khụng S- (simble)- n gin M(multipe)- a nng C(communicate) liờn lc R(respone) ỏp ng tn s O - khụng P(pacing)- to nhp S(shock)- sc in D(dual)- c hai Kớ t u tiờn phn ỏnh bung tim c to nhp, hay v trớ c kớch thớch to nhp, v trớ phn ỏnh bung tim nhn cm, v trớ th phn ỏnh ỏp ng vi nhn cm,v trớ th phn ỏnh cha nng lp trỡnh v iu chnh nhp, kớ - t phn nh kh nng chng nhip nhanh Cỏc phng thc to nhp thng dựng hin nay: VOO/DOO, VVI/VVIR, - AAI, DDD, DDDR Vi hi chng suy nỳt xoang hin hay s dung cỏc phng thc: AAI, - VVI/VVIR, DDD/DDDR Phng thc to nhp kiu AAI: Kớch thớch ti bung nh, cm nhn ni ti bung nh, ỏp ng vi cm nhn ni ti bng cỏch c ch mỏy khụng phỏt xung tip, kiu ng b ny trỏnh c hin tng mt ng b nh tht, - nhng ch trng hp dn truyn nh tht bỡnh thng Phng thc to nhp kiu VVI: kớch thớch ti bung tht, cm nhn ni ti bung tht, ỏp ng vi cm nhn ni ti bng cỏch c ch mỏy khụng phỏt xung ng tip theo, phng thc ny giỳp trỏnh phỏt xung cựng lỳc vi nhp ni ti, nhng vi phng thc ny cú nguy c mt ng b nh tht gõy mt s bin chng To nhp VVI/VVIR Mt ng b nh tht Cng bung tõm nh Ri lon chc nng tim Suy tim Huyt 25 T vong Rung nh/cung nh - Phng thc to nhp DDD/DDDR: Kớch thớch to nhp bung(nh tht), nhn cm, nhn cm ni ti bung nh tht,ỏp ng nhn cm bng c ch hoc to, phng thc to nhp ny s trỡ c ng b nh tht, trỏnh c nhng tỏc dng ph ca VVI/VVIR, hn ch ca phng thc ny l phi cú in cc, phi lp trỡnh phự hp, DDDR tng t nh DDD nhng cú thờm chc nng ỏp ng tn s Chc nng ỏp ng tn s v cm bin: + Bỡnh thng gng sc vic tng tn s tim giỳp tng 75% cung lng tim, cũn li 25% l tng co búp c tim v trỡ ng b nh tht, iu rt quan trng vy ngi ta ó thit k mt sensor cm nhn tn s: B nhn cm o rung(vibration)b phn ny gn vo v mỏy, i b phn mỏy cú ỏp ng tn s cú b phn ny, b cm nhn ny khụng c tht s sinh lý c bit ng theo phng thng ng B nhn cm o gia tc b nhn cm ny gn vo vi mch C b nhy cm trờn u da vo s thay i chuyn ng B nhn cm o thụng khớ phỳt: nhn cm ny thng n mun hn B nhy cm o giỏn tip h thn kinh t ch thụng qua o co ca mm tim C phng phỏp trờn u da vo nguyờn tc o tng tr t mm tim ti v mỏy 26 - Túm li: vic la chn mode cho mỏy to nhp cn da v yu t chớnh l: - tinh trng hot ng ca tõm nh, dn truyn nh tht v ỏp ng vi gng sc Mt s bin chng thng gp bnh nhõn sau t mỏy to nhp Khỏi nim v hi chng mỏy to nhp( pacemaker syndrom): 1.7 Nguyờn lý chung v ch nh ca T liờn tc 24 gi Nguyờn lý chung: L phng phỏp ghi T liờn tc khong thi gian di thụng thng 24 gi Cỏc kt qu thu c sau ngi c kim tra s - c x lý bng phn mm vi tớnh, t ng a cỏc thụng s v kt qu Ch nh: Chia lm nhúm ln: Bnh nhõn cú triu chng lõm sng nghi l cú ngun gc tim mch c bit l - cỏc ri lon nhp thoỏng qua Bnh nhõn c chn oỏn hoc nghi ng bnh mch vnh Chng ch nh v Bin chng Mt s trng hp cú d ng vựng da dỏn in cc Ngoi hon ton khụng - cú chng ch nh v bin chng no ỏng chỳ ý ng dng lõm sng ca phng phỏp nghi T liờn tc Chn oỏn tỡnh trng tim( c bit l cỏc Ri lon nhp) cú v khụng cú triu - - chng lõm sng Tiờn lng vic ỏnh giỏ nguy c tim mch ỏnh giỏ kt qu ca mt s phng phỏp iu tr u , nhc im ca Holter T chn oỏn lon nhp: u im: + Cú kh nng chn oỏn lon nhp vi nhy cao + Khụng cú bin chng v chng ch nh nờn cú kh nng ỏp dng rng rói + Cú th theo dừi tin trin lon nhp mi trng hp + Cú th thc hin nhiu c s y t Nhc im + Do yu t gõy nhiu( artifact) nờn cn thn trng c kt qu 1.8 Cỏc nghiờn cu trờn th gii v nc v vai trũ ca Holter in tõm chn oỏn, tiờn lng v ỏnh giỏ ri lon nhp tim bnh nhõn sau t mỏy to nhp 27 28 Chng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu: 2.1.1 S lng bnh nhõn nghiờn cu ( d kin): 100 bnh nhõn 2.1.2 Tiờu chun la chn bnh nhõn: - Cỏc bnh nhõn c chn oỏn hi chng suy nỳt xoang ( tiờu chun in tõm , nghim phỏp Atropin (+), cú Holter in tõm , hoc c thm dũ in sinh lý) cú siờu õm tim.Cú ch nh t mỏy to nhp nhp vnh vin khong thi gian 2011- 2012 c mi tr li lm li : T 12 chuyn o thng qui, siờu õm tim mch, lm li Holter in tõm 2.1.3 Tiờu chun loi tr - Bnh nhõn cú nhp chm nhng cha cú tiờu chun chn oỏn hi chng suy nỳt xoang( khụng cú T, Holter in tim, nghim phỏp Atropin, thm dũ in sinh lý) - Bnh nhõn cú hi chng suy nỳt xoang nhng ang b NMCT cp - Bnh nhõn cú bnh lý ni khoa nng (ung th, suy thn giai on cui) - Bnh nhõn khụng ng ý tham gia nghiờn cu 2.2 Phng phỏp nghiờn cu: - Mụ t ct ngang s dng phng phỏp hi cu v tin cu 29 2.2.1 Trỡnh t nghiờn cu: Tt c cỏc bnh nhõn tiờu chun c tin hnh theo cỏc bc : - Khỏm lõm sng - Lm bnh ỏn y , chi tit theo mt mu bnh ỏn riờng( xem phn ph lc) - lm cỏc xột nghim c bn: + Ghi T 12 chuyn o c bn + Siờu õm tim xỏc nh cỏc tn thng tim v ỏnh giỏ chc nng tim + Chp XQ tim phi thng + Xột nghim mỏu: Ure mỏu, glucose mỏu, creatinin mỏu, in gii , + Tin hnh ghi Holter T 24 gi cho bnh nhõn 2.2.2 Cỏc bc tin hnh 2.2.2.1 Khỏm lõm sng: - C nng: (chỳ ý phỏt hin cỏc triu chng sau õy cú hay khụng) + au u, hoa mt chúng mt, bun nụn, nụn + Mt trớ nh, thu hp th trng, cm giỏc hng ht + Hi hp trng ngc + au ngc + khú th + Mt, chõn tay lnh 30 - Thc th 2.3 X lý s liu nghiờn cu: - Cỏc s liu nghiờn cu thu thp c s c x lý theo cỏc thut toỏn thng kờ y hc trờn mỏy tớnh bng chng trỡnh phn mm SPPSS 16.0 õy l chng trỡnh phn mm vi tớnh v thng kờ y hc chuyờn dng cho nghiờn cu y hc v v sinh dch t - Trong ti ny chỳng tụi ng dng tớnh toỏn cỏc thụng s thc nghim, trung bỡnh thc nghim, phng sai, lch chun - so sỏnh trung bỡnh quan sỏt chỳng tụi dung T- Test - Cỏc phng trỡnh v th c v t ng trờn mỏy vi tớnh 31 Chng KT QU NGHIấN CU 3.1 Tỡnh hỡnh chung ca bnh nhõn nghiờn cu 3.2 Tỡnh hỡnh bnh nhõn tng nhúm bnh + T l mc bnh theo gii (bng 1) + T l mc bnh theo la tui (bng 2) + T l cỏc bnh kốm theo (bng 2.1) + T l bnh nhõn phi dựng thuc chng lon nhp sau t mỏy (bng 2.2) 3.3 Kt qu T 12 chuyn o thng qui ca cỏc i tng nghiờn cu 3.4 Kt qu ri lon nhp tim trờn Holter T 24 gi + T l ngoi tõm thu tht, ngoi tõm thu nh( bng 3) + T l rung nh, cung nh.( bng 4) 3.5 Kt qu thu c liờn quan n cỏc thụng s mỏy to nhp + T l pacing 24 gi gia nhúm mode to nhp( bng 5) 3.6 Kt qu siờu õm tim thu c cỏc i tng nghiờn cu + T l thay i EF cú ý ngha trc v sau t mỏy to nhp gi nhúm( bng 6) 32 3.7 So sỏnh kt qu ca phng phỏp : T 12 chuyn o thng quy, Holter T 24 gi.( bng 7) 3.8 So sỏnh kt qu Holter in tõm 24 gi trc v sau t mỏy to nhp nm( bng 8) 3.9 So sỏnh kt qu Holter in tõm ca nhúm bnh nhõn hi chng suy nỳt xoang c t mỏy to nhp bung tht(VVI) v nhúm bnh nhõn c t mỏy to nhp bung(DDD)( bng 9) 3.10 So sỏnh kt qu Holter T ca nhúm bnh nhõn suy nỳt I, II, III.(bng 10) 3.11 So sỏnh kt qu siờu õm ỏnh giỏ chc nng tim bnh nhõn SSS c t mỏy to nhp bung v bung( bng 11) 3.12 Tỡnh hỡnh dựng thuc chng lon nhp bnh nhõn sau t mỏy to nhp (bng 12) 3.13 So sỏnh t l dựng thuc chng lon nhp bnh nhõn t mỏy bung v bung 3.14 So sỏnh kt qu Holter bnh nhõn cú nhp chm xoang n thun vi nhúm bnh nhõn khỏc.( bng 13) 3.15 Kt qu v mt s mi tng quan gia mc ri lon nhp v chc nng tim ỏnh giỏ bng siờu õm tim( bng 14) 3.16 So sỏnh mc ri lon nhp gia nhúm BVA v SSS ( bng 15) 33 Chng BN LUN 4.1 c im bnh nhõn bt u nghiờn cu 4.2 Kh nng chn oỏn RL nhp tim ca cỏc i tng 4.3 Giỏ tr ca Holter in tõm chn oỏn ri lon nhp bnh nhõn sau t mỏy to nhp 4.4 Giỏ tr ca Holter T theo rừi ri lon lon nhp sau t mỏy to nhp 34 D KIN KT LUN TI LIU THAM KHO Trn Trinh, Trn Vn ng (1999), Hng dn c in tõm , NXBYH Phm T Dng(2000), Thuc Tim mch, NXBYH B mụn Sinh lý hc Trng i Hc Y H ni Bi ging sinh lý hc Nh xut bn y hc, 2010,60-87 Trn Song Giang (2000), Chn oan hi chng suy nỳt xoang bng phng phỏp thm dũ in sinh lý tim qua ng tnh mch, Lun 10 11 12 tt nghip Bỏc s ni trỳ cỏc bnh vin, Trng i hc Y H ni Nguyn Lõn Hiu Phm Mnh Hựng Phm Quc Khỏnh Nguyn Mnh Phan ACC/AHA Guidelines for ambulatory electrocardiography(2013) ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronyzation therapy Andrea Natale ,Handbook of Cardiac electrophysiology Benditt D.G, Remol S.C: Sick sinus syndrome In: Arrhthmias, Saunders company,1993,225-249 PH LC + Bnh ỏn minh + Kt qu Holter in tõm trc t mỏy + Kt qu Holter in tõm sau t mỏy +Bnh ỏn nghiờn cu + Danh sỏch bnh nhõn nghiờn cu B GIO DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ****** Lấ TIN DNG Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp Holter điện tâm đồ bệnh nhân hội chứng suy nút xoang đợc đặt máy tạo nhịp Chuyờn ngnh: NI TIM MCH Mó s : CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN NGC QUANG TS TRN SONG GIANG H NI 2014 MC LC PH LC ... lượng sống bệnh nhân sau đặt máy chưa thật hoàn hảo, tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp Holter điện tâm đồ bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang đặt máy tạo nhịp nhằm... định đặt máy tạo nhịp bệnh nhân hội chứng suy nút xoang dựa vào mức độ chứng cứ(MDCC) để đưa phân loại(class) khuyến cáo định đặt máy tạo nhịp bệnh nhân có SSS Loại I: Hội chứng chứng suy nút xoang. .. nhằm mục đích: 1- Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim bệnh nhân hội chứng suy nút 2- xoang đặt máy tạo nhịp Tìm hiểu số yếu tố liên quan tới tình trạng rối loạn nhịp tim bệnh nhân nói 4 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp bằng holter điện tâm đồ ở bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang đã được đặt máy tạo nhịp , Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp bằng holter điện tâm đồ ở bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang đã được đặt máy tạo nhịp , Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp bằng holter điện tâm đồ ở bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang đã được đặt máy tạo nhịp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay