Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật u nhú mũi xoang tại bệnh viện tai mũi họng trung ương từ 052012 đến 052014

56 338 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:11

1 T VN U nhỳ mi xoang l loi u thng gp nht cỏc u lnh tớnh mi xoang cú ngun gc biu mụ, chim t l 0,5-4% cỏc u vựng mi xoang ,c mụ t ln u tiờn bi Ward v Billroth nm 1854[1] Sau ú u nhỳ mi xoang c nhiu tỏc gi mụ t di cỏc tờn gi khỏc Nm 2005 T chc y t th gii chia u nhỳ mi xoang lm loi mụ bnh hc gm cú u nhỳ thng, u nhỳ o ngc, u nhỳ t bo ln a axit[2],[3],[4], [5] Trong ú u nhỳ o ngc vi c tớnh hay tỏi phỏt v cú kh nng ung th húa Vi c im lõm sng ớt c hiu, nhiờn hin vi cỏc phng tin chn oỏn tiờn tin, hin i thỡ vic xỏc nh u nhỳ mi xoang khụng cũn quỏ khú khn cho cỏc thy thuc lõm sng Vn mi nghiờn cu v u nhỳ mi xoang nhng nm gn õy l c ch bnh sinh m ni tri lờn c l hng lot cỏc bng chng v mi liờn quan gia HPV v u nhỳ mi xoang Cỏc th nghim bng thuc chng vi rỳt c bt u ỏp dng iu tr u nhỳ mi xoang[6],[7] Tuy nhiờn s ca nghiờn cu cũn ớt v kt qu cũn hn ch HPV v u nhỳ mi xoang cũn l rt m,cn thờm nhiu nghiờn cu v bng chng c th hn Tớnh n phu thut l phng phỏp ch yu iu tr u nhỳ mi xoang Trc õy l phu thut ng ngoi( phu thut m cnh mi, Rouge Denker, lt gng tng gia s mt,phu thut Caldwell- luc) ct mt phn hay ton b phn gia xng hm tựy theo mc lan rng ca u Ngy phu thut ni soi vi trang thit v hin i: nh v, cỏc dng c phu thut cho phộp kim soỏt tt hn cỏc tn thng hc xoang sõu,dn thay th phu thut ngoi Phu thut ngoi cũn ỏp dng nhng trng hp UNMX lan rụng, ung th húa hoc tỏi phỏt nhiu ln Vit nam,ó cú cỏc nghiờn cu v hỡnh thỏi lõm sng, mụ bnh hc v ỏnh giỏ kt qu phu thut ni soi u nhỳ hoc phu thut ng ngoi iu tr u nhỳ o ngc Cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ kt qu ca tng loi u nhỳ, ca tng loi phu thut Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti Nghiờn cu c im lõm sng, mụ bnh hc, ct lp vi tớnh v ỏnh giỏ kt qu phu thut u nhỳ mi xoang ti bnh vin tai mi hng trung ng t 05/2012 n 05/2014 vi hai mc tiờu sau: Mụ t c im lõm sng, mụ bnh hc v ct lp vi tớnh u nhỳ mi xoang ỏnh giỏ kt qu phu thut u nhỳ mi xoang ti bnh vin tai mi hng trung ng t 05/ 2012 05/ 2014 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1.LCH S NGHIấN CU 1.1.1.Th gii - Nm 1854: Ward v Billroth ln u tiờn mụ t u nhỳ mi xoang v t tờn l u nhỳ Schneiderian[1] - Nm 1935: Kramer v Som xp loi u nhỳ l mt tn thng u phõn bit vi polype thụng thng l tn thng gi u [1],[8] - Nm 1938: Ringertz nghiờn cu v mụ t u nhỳ o ngc l mt loi u nhỳ phỏt trin quay ngc li mụ im v kh nng thoỏi húa ỏc tớnh ca loi u ny.Sau ú cú nhiu tờn gi khỏc v khụng thng nht [8],[9],[10]: u nhỳ o ngc,u nhỳ Schneiderian, u nhỳ Ewing, u nhỳ t bo chuyn tip, u nhỳ t bo tr - Nm 1990 ,Ray O.Gustafson [11] tng kt 112 trng hp u nhỳ (1944 1987) ti May o Clinic (M) a c im quan trng v lõm sng,bnh sinh v iu tr ca u nhỳ o ngc: HPV gõy ra, thng gp nam gii,tui mc bnh trung bỡnh l 50,khi u cú dng polyp mt bờn hc mi,xut phỏt t vỏch mi xoang,iu tr trit nht bng phu thut m cnh mi,t l ỏc tớnh kt hp l 7% - 10% - Nm 1996, Miller [12] bỏo cỏo trng hp u nhỳ o ngc xõm ln ni s,trong c trng hp u khụng tỡm thy tn thng ỏc tớnh trờn mụ bnh hc - Nm 1999, Hanna [13] cụng b 12 trng hp u nhỳ o ngc xõm ln ni s: ca xõm ln ni s nhng ngoi mng cng,5 ca vt qua mng cng xõm ln vo nhu mụ nóo.Miller v Hanna g cỏc trng hp ny l u nhỳ o ngc lnh tớnh xõm ln - Trc nm 1970 phu thut u nhỳ theo ng kinh in,t lõu phu thut c coi l phng phỏp hiu qu nht c ỏp dng iu tr u nhỳ o ngc bao gm cỏc phu thut: m cnh mi,Rouge Denker, Caldwell Luc[1],[9],[10],[14] - Nm 1993,Stankiewicz [15] tin hnh phu thut ni soi ly u nhỳ o ngc, bc u cho kt qu kh quan nhiờn t l tỏi phỏt cũn cao hn so vi cỏc phu thut kinh in - Nm 2000, Krouse [16] qua tng kt lõm sng,hiu qu cỏc phng phỏp phu thut ca 1426 trng hp u nhỳ o ngc ó xut phõn loi u nhỳ o ngc lm giai on nhm giỳp cho phu thut viờn la chn ng phu thut kinh in hay ni soi 1.1.2.Vit nam Hin , vit nam cú mt s nghiờn cu v u nhỳ mi xoang ỏnh giỏ chung v lõm sng v kt qu phu thut kinh in hay ni soi, cng nh mt s yu t nguy c ca u nhỳ mi xoang bao gm: - Nm 2004, Lng Tun Thnh[17] nghiờn cu c im lõm sng v mụ bnh hc ca 30 bnh nhõn u nhỳ mi xoang: u nhỳ mi xoang phỏt trin mt bờn hc mi,dng chựm nho hoc qu dõu, nhiờn 30 % cú hỡnh dng ging polype mi thụng thng, v mụ bnh hc u nhỳ o ngc chim 80%, u nhỳ thng chim 20 % Cú 29,2% u nhỳ o ngc cú nguy c ỏc tớnh, cha gp tn thng ung th - Nm 2012, Nguyn Quang Trung [18] nghiờn cu 70 bnh nhõn u nhỳ mi xoang thy a s tn thng mt bờn hc mi(98,6%) hỡnh thỏi chựm nho v qu dõu chim u th(88,6%) v trớ xut phỏt u thng gp vỏch mi xoang( 51%) V trớ tn thng hay gp nht l xoang hm v xoang sng trc phu thut ni soi ỏp dng i vi giai on Krouse1,2,3 T l tỏi phỏt sau phu thut 15,6 % sau thi gian theo dừi -33 thỏng 1.2 MT S IM C BN V GII PHU NG DNG V GII PHU NI SOI MI XOANG 1.2.1 Gii phu hc mi Hc mi gm cú thnh [19]: thnh trờn hay trn ca hc mi, thnh di hay sn ca hc mi, thnh ngoi (cũn gi l vỏch mi xoang), thnh hay vỏch ngn cựng vi l l l mi trc v l mi sau: 1.2.1.1.Thnh trờn - L mt rónh hp, cong xung di chia lm on t trc sau: on trỏn mi:to bi xng chớnh mi v gai mi xng trỏn, on sng to bi mnh thng ca xng sng v on bm to bi phn trc ca thõn xng bm.trong ú liờn quan trc tip gia hc mi v h thng xoang l on gia on ny gm mnh thng ca xng sng phớa v phn ngang xng trỏn phớa ngoi to thnh trn cỏc xoang sng,phn trn xoang sng ngoi cú th dy hn gia khong 10 ln[20] ranh gii ca hai phn trờn l chõn bỏm vo thnh trờn hc mi ca r ng xng cun gia theo - Chiu dc trc sau Khi phu thut ni soi m xoang sng ch nờn thao tỏc phớa ngoi r cun gia trỏnh bin chng rũ dch nóo ty v mnh sng, vỡ vy r cun gia l mc gii phu rt quan trng 1.xng trỏn; Mnh thng xng sng; Mo sng vỏch ngn mi; Xoang sng; Cun trờn cun gia Hỡnh 1.1: Thnh trờn hc mi v trn cỏc xoang sng[21] 1.2.1.2 Thnh ngoi: Vỏch mi xoang Cú cỏc xng cun v ngỏch mi to bi cun mi v vỏch mi xoang Cc Xng cun t di lờn trờn bao gm: xng cun di, xng cun gia v c xng cun trờn Tng ng cú ngỏch di, ngỏch gia v ngỏch trờn - Ngỏch mi di: Phớa trc-trờn cú l thụng ca ng l t Phớa sau trờn l ni tip ni ca mm hm xng cun di v xng khu cỏi - Ngỏch mi gia: l ni dnffvvd lu vo hc mi ca h thng xoang trc: gm xoang hm, xoang trỏn, v xoang sng trc.Cú ba cu trỳc gii phu quan trng: + Mm múc: Nm thnh ngoi hc mi, che khut l thụng xoang hm phớa sau + Búng sng: Nm phớa sau v cỏch mm múc bi rónh bỏn nguyt + Khe bỏn nguyt: l khe lừm nm gia mm múc v búng sng, phn di thu nh li thnh hỡnh phu gi l phu sng - Ngỏch mi trờn: khe ny thng cú l: l ca xoang sng sau nm phn trc,l ca xoang bm nm phn sau Hỡnh 1.2: Thit ng dc qua vỏch mi xoang[22] 1.Khe bỏn nguyt Ngỏch bm sng 3.Hnh nhõm hu Np vũi hu 5.Ngỏch trỏn Tin ỡnh mi L ng l t ng l t - Phc hp l ngỏch: l v trớ thng gp ca chõn bỏm u nhỳ mi xoang bao gm mm múc, búng sng, cun gia, phu sng, khe bỏn nguyt, khe gia Hỡnh 1.3: Phc hp l ngỏch[23] 1.2.2 Gii phu cỏc xoang cnh mi - Bao gm cỏc xoang hm, h thng xoang sng, xoang trỏn v xoang bm, hay gp u nhỳ ti xoang hm v xoang sng, mt phn cú s liờn quan mt thit vi phc hp l ngỏch[24] Hỡnh 1.4: H thng xoang cnh mi [25] xoang trỏn Xoang sng Xoang bm Xoang hm 1.2.2.1 Xoang hm Cú hai xoang hai bờn nm xng hm trờn, xoang hm cú hỡnh thỏp, mt, mt nh v mt ỏy - Mt trờn: tng ng vi sn mt - Mt trc: tng ng vi h nanh - Mt sau: liờn quan n h chõn bm hm - ỏy xoang hm: tng ng vi vỏch mi xoang L thụng xoang hm vo khe gia - nh xoang hm phớa ngoi nm xng gũ mỏ 1.2.2.2 Xoang sng - H thng xoang sng cú dng hỡnh hp ch nht dt nm nghiờng kớch thc khong 3x4 cm chiu cao trc sau v 0,5-1 cm chiu ngang, bao gm nhiu t bo sng - Liờn quan ca sng nh sau: + Thnh ngoi: liờn quan vi mt qua xng l v xng giy + Thnh trong: liờn quan vi xng cun trờn, xng cun gia v khe khu + Thnh trờn: phớa trc l on sng ca xng trỏn, phớa sau l on sng l Phớa di l phn trờn ca xoang hm + Thnh trc l gc mi v ngnh lờn xng hm trờn + Thnh sau l mt trc thõn xng bm - Phõn loi theo Ballenger [26]: h thng sng chia thnh hai nhúm sng trc v sng sau bi chõn bỏm cun gia hay mnh nn + H thng sng trc: nm phớa trc mnh nn, dn lu vo khe gia Cỏc t bo chớnh gm: t bo mi, t bo búng trờn v búng di + Nhúm xoang sng sau: nm sau mnh nn, dn lu vo khe trờn Thng cú ba t bo sng sau: T bo u tiờn nm phớa trc sỏt sau 10 mnh nn, t bo trung tõm nm phớa sau ngoi sỏt mnh nn cun trờn Sau cựng l t bo Onodi hay t bo trc bm 1.2.2.3 Xoang trỏn Cú hai xoang hai bờn, thc cht l mt t bo sng phỏt trin vo xoang trỏn nm gia hai bn ca xng trỏn Xoang trỏn bỡnh thng cú hỡnh thỏp mt, mt ỏy v mt nh - Thnh trc: dy 3-4 mm, tng ng vựng lụng my - Thnh sau: qua thnh ny liờn quan vi mng nóo cng - Thnh trong: hay vỏch ngn hai xoang trỏn, thng mng lch v mt bờn - ỏy ca xoang: gm phn ngoi hay on mt v phn hay on sng on mt li vo lũng xoang thng b chia nhiu ngn nh bi cỏc vỏch ngn xut phỏt t ỏy xoang on sng nm thp hn thu hp dn thnh hỡnh phu trỏn vo l thụng xoang trỏn 1.2.2.4 Xoang bm - Cú hai xoang bm phi v trỏi kớch thc thng khụng cõn xng, nm thõn xng bm ngn cỏch bi vỏch ngn L thụng xoang bm ngỏch sng bm nm gia uụi cun trờn v vỏch ngn - Xoang bm cú liờn quan vi nhng cu trỳc quan trng c bit l nn s: + Thnh trc: liờn quan vi t bo trc bm (t bo onodi) + Thnh bờn: liờn quan vi ng mch cnh nm xoang tnh mch hang, cỏc dõy thn kinh II, III, IV, V1, V2, VI + Thnh di: l núc vũm, loa vũi hai bờn + Thnh trờn: liờn quan n tuyn yờn 42 Nhn xột: Bng 3.24 T l tỏi phỏt u theo thi gian Thi gian tỏi phỏt u thỏng thỏng thỏng nm nm nm nm nm Tng Nhn xột: n % 43 Bng 3.25 S ln tỏi phỏt sau phu thut S ln tỏi phỏt n % S khỏc Tng Nhn xột: Bng 3.26 V trớ tỏi phỏt u: V trớ tỏi phỏt u Xoang sng trc Xoang hm Vỏch ngn Ngỏch bm sng V trớ khỏc Tng n % Nhn xột: Bng 3.27.i chiu t l tỏi phỏt v giai on u Giai on I II III IV S tỏi phỏt S BN % CI p Nhn xột: Bng 3.28 i chiu t l tỏi phỏt v ng phu thut ng phu thut Cnh mi Caldwell luc Rouge denker Lt gng Ni soi Kt hp S tỏi phỏt S BN % CI p 44 Nhn xột: Bng 3.29.T l tỏi phỏt v mụ bnh hc Mụ bnh hc S tỏi phỏt U nhỳ thng U nhỳ o ngc U nhỳ o ngc v ung th S BN % CI p Nhn xột: Bng 3.30 Mụ bnh hc v thi gian tỏi phỏt u Thi gian tỏi phỏt u thỏng thỏng thỏng nm nm nm nm nm Tng Nhn xột: U nhỳ thng U nhỳ o ngc U nhỳ o ngc v UT Tng Bng 3.31 i chiu ng phu thut v thi gian tỏi phỏt u Thi gian tỏi phỏt u thỏng thỏng thỏng 12 thỏng 18 thỏng nm Tng Nhn xột: Cnh Caldwell Rouge Lt Ni Kt mi luc denker gng soi hp Bng 3.32 i chiu giai on u v thi gian tỏi phỏt Tng 45 Thi gian tỏi phỏt u thỏng thỏng thỏng nm nm nm nm nm Tng I II III IV Tng 46 Chng D KIN BN LUN Bn lun da trờn kt qu nghiờn cu D KIN KT LUN Kt lun da trờn kt qu nghiờn cu D KIN KIN NGH TI LIU THAM KHO Sadeghi N (1999): Sinonasal papillomas, treatment E.Medicine[40] Trn Vn Hp(2005), Gii phu bnh hc,NXB Y hc Tr 104 Barnes L, Eveson JW,Reichart P,Sidransky D(2005), Pathology and Genetics Head and Neck Tumor, WHO.p 28-32 Maithani T, Debraj D, Apoorva P, Nitin C(2011),sinonasal papillomas: a retrospective clinicopathologic study and comprehensive review , Indian journal of medical specialities.2,p.140-143 Thompson L (2011), 40 Surgical pathology of Sinonasal Tumors, American Society for clinical pathology Caversaccio M, Aebi S (2003), "Medical treatment of nasal squamous tract papilloma with imiquimod cream", The Journal of Laryngology and Otology 117, p 720-722 Larry J S, Yelizaveta S (2006), "Ofce-based intralesional cidofovir injections for nasal septal papilloma: A pilot study", Otolaryngol Head Neck Surg 135, p 149-151 Myers E.N et al (1990): Management of inverted papilloma 10 Laryngoscope, 100 (5), 481-490 Gluckman J.L (1995): Tumors of sinuses The sinuses Paven Press, 45-47 Vrabec D.P (1975): The inverted Schneiderian papilloma: clinical and 11 pathological study Laryngoscope, 85 (1), 186-220 Gustafson Ray.O, Phillips P, George W.F (1990): The clinical behavior of inverted papilloma of the nose and paranasal sinuses: report of 112 12 cases and review of the litterature Laryngoscope, 100 (12), 463-469 Miller J.P, Jacobs J et al (1996): Intracranial inverting papilloma Head 13 & Neck, 18, 450-454 Hanna E (1999): Intracranial extension of inverted papilloma: an unusual and potentially fatal complication Head & Neck, 25, 703-706 14 Lawson W, LeBenger J, Som P et al (1989): Inverted papilloma: an analysis of 87 cases Laryngoscope, 99 (11), 1117-1124 15 Stankiewicz J.A, Girgis S.J (1993): Endoscopic surgical treatment of nasal and paranasal sinus inverted papilloma Otolaryngol Head Neck Surg, 109 (6), 988-995 16 Krouse J.H (2000), "Development of a staging system for inverted papillomas", Laryngoscope 110, p 965-968 17 Lng Tun Thnh (2004), Tỡm hiu c im lõm sng, mụ bnh hc ca 30 trng hp u nhỳ mi xoang ti Vin Tai Mi Hng trung ng, Lun thc s, i hc y H Ni 18 Nguyn quang trung(2012), nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng,ỏnh giỏ kt qu phu thut ni soi v yu t nguy c HPV u nhỳ mi xoang, lun ỏn tin s y hc, i hc y h ni 19 20 Xuõn Hp (1968), Gii phu ngi - u mt c, NXB Y hc.Tr 57-59 Becker S.P (1989) Anatomy for endoscopic sinus surgery The 21 Otolatyngologic clinics of North America 1989, 22(4): p.677- 682 Klossek JM, Serrano E (2004), Chirurgie endonasale sous guidage 22 endoscopique, 3, Masson.1-18 Bent J.P., Cuily- Siller C and Kuhn K.A (1994) The frontal cell as cause of frontal sinus obstruction 12th annual endoscopic sinus 23 surgery course, pp: 185-191 Davis W.E, Templer J., Parsons (1996) Anatomy of the paranasal 24 sinuses Otolaryngologic clinics of north america, pp: 57-74 Cummings (1998), "Neoplasmes of the nasal cavity", Otolaryngology Head and Neck surgery, tr 888-890 25 Janfaza ,Surgical Anatomy of the Head and Neck, Lippincott Williams and Wilkins 26 Nguyn Tn Phong (1998), Phu thut ni soi chc nng xoang, NXB 27 28 Y hc.Tr 5-10 Myes,operative otolaryngology:head and neck surgery Bi ging mụ hc (1998) NXB y hc tr 275 29 Ngụ ngc lin (2000) sinh lý niờm mc ng hụ hp trờn v ng dng, ni soi Tai Mi Hng, s 1-2000,tr 68-77 30 Beilamowicz S, Calcaterra T.C, Watson.D (1993), "Inverted papilloma of the head and neck", Otolaryngol Head Neck Surg 109, p 71-76 31 Eavey R.D (1985), "Enverted papilloma of the nose and paranasal sinuses in childhood and adolescence", Laryngoscope 95, p 17-23 32 Garavello W, Renato M G (2006), "Incidence of Inverted Papilloma in Recurrent Nasal Polyposis ", Laryngoscope 116, p 221-223 33 Moon I J, Lee D Y (2010), "Cigarette smoking increases risk of recurrence for sinonasal inverted papilloma", Am J Rhinol Allergy 24, p 325-329 34 Ngụ Ngc Lin (1998), U lnh tớnh hc mi., Gin yu bnh hc Tai Mi Hng NXB Y hc.Tr 34-35 35 Vừ Tn (1979), Tai Mi Hng thc hnh, Vol 1, NXB Y hc.Tr 144 36 Bhandary S, Singh RK, Shrestha S, Sinha AK, Badhu BP, Karki P (2006), "Sinonasal inverted papilloma in eastern part of Nepal", Kathmandu University Medical Journal 4, p 431-435 37 Segal K, Atar E, Mor C (1986), "Inverted papilloma of the nose and paranasal sinuses", Laryngoscope 96, p 394-398 38 Jennifer P G, Ian J W (2009), "Inverted Papilloma of the Sphenoid Sinus: Clinical Presentation, Management, and Systematic Review of the Literature", Laryngoscope 119, p 2466-2471 39 Mandeep S B, Neelam P (2002), "Inverted papilloma invading the orbit", Orbit 21, p 155-159 40 Samer Fakhri, M.D., Martin J Citardi, M.D., Stephen Wolfe, M.D Pete S Batra, M.D,(2005) Challenges in the Management of Sphenoid Inverted Papilloma, American Journal of Rhinology 9,p207 -213 41 Antonio C, Pieter J S (2006), Pathology of the Head and Neck, Spinger.Tr 46-48 42 Josena K Stephen,Lori E Vaught, Kang M Chen(2007) Epigenetic events underlie the pathogenesis of sinonasal papillomas Modern Pathology 20, 10191027 43 Hwan- JungRoh,M.D(2004),Inflammation and the Pathogenesis of Inverted Papilloma American Journal of Rhinology 18,6574 44 Tsung-Yueh Cheng MD(2006) Oncocytic Schneiderian Papilloma Found in A Recurrent Chronic Paranasal Sinusitis Chang Gung Med J Vol 29 No 45 Bertrand B, Eloy Ph, Collet S, Rombaux Ph (1999): Papillomes inversés: diagnostic et voie dabord chirurgical Les cahiers dORL, Tome XXXIV, No 1, 31-36 46 Howard D, Valerie J L (1992), "The midfacial degloving approach to sinonasal disease", The Journal of Laryngology and Otology 106, p 1059-1062 47 Vộdrine P.-O., Meghachi A., Jankowski R., Simon C Chirurgie des tumeurs sinusiennes EMC (Else vier SAS,Paris), Techniques chirurgicales - Tờte et cou, 46-170, 2005 48 Han J.K, Smith T.L, Leohrl T (2001), "An evolution in the management of sinonasal inverting papilloma", Laryngoscope 111, p 1395-1400 B GIO DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ****** HONG VN NH Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học, cắt lớp vi tính đánh giá kết phẫu thuật u nhú mũi xoang bệnh viện tai mũi họng trung ơng từ 05/2012 -05/2014 Chuyờn ngnh: TAI MI HNG s: CNG LUN VN TT NGHIP BC S NI TR Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TNG XUN THNG H NI 2014 MC LC T VN Chng TNG QUAN TI LIU .3 1.1.LCH S NGHIấN CU 1.1.1.Th gii 1.1.2.Vit nam 1.2 MT S IM C BN V GII PHU NG DNG V GII PHU NI SOI MI XOANG 1.2.1 Gii phu hc mi 1.2.2 Gii phu cỏc xoang cnh mi .8 1.2.3 H thng mch mỏu mi xoang 11 1.3 C IM CU TO NIấM MC MI XOANG .13 1.3.1 Niờm mc khu giỏc: ph mt di mnh sng din tớch khon 2-3 cm2 mu vng nht gm mt lp biu mụ tr tng cú loi t bo:t bo cm th khu giỏc,t bo v t bo ỏy[28] 13 1.3.2 Niờm mc hụ hp: gi l niờm mc Schneiderian c trng bi cỏc t bo tr cú lụng chuyn,gm lp t bo .13 1.3.3 Lp cht nhy 14 1.4 SINH Lí NIấM MC MI XOANG 14 1.4.1 Hot ng thi lụng nhy[29] 14 1.4.2 Hot ng dn lu .14 1.5 BNH HC U NH MI XOANG 14 1.5.1 Dch t hc lõm sng[24][30],[31] 14 1.5.2 Bnh sinh u nhỳ mi xoang [32],[33] 15 1.5.3 c im lõm sng 15 1.5.4 c im CLVT[18] .16 1.5.5 c im mụ bnh hc 18 1.5.6 Chn oỏn u nhỳ mi xoang 19 1.6 IU TR U NH MI XOANG .21 1.6.1 Cỏc phng phỏp iu tr u nhỳ mi xoang 21 1.6.2 Phu thut ng ngoi 21 1.6.3 Phu thut ni soi u nhỳ mi xoang[18],[48] .23 Chng 25 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .25 2.1 I TNG NGHIấN CU 25 2.1.1 Tiờu chun lu chn bnh nhõn 25 - c hi bnh v khỏm lõm sng,ni soi v in y thụng tin vo bnh ỏn mu 25 - c chp ct lp vi tớnh mi xoang theo ỳng tiờu chun Chia thnh giai on theo Krouse 25 - Cú mụ bnh hc chn oỏn xỏc nh l nhỳ mi xoang theo phõn loi ca TCYTTG 2005 25 2.1.2 Tiờu chun loi tr 25 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 25 2.2.1 Thit k nghiờn cu .25 2.2.2.Phng phỏp chn mu .26 Chn tt c nhng bnh nhõn c chun oỏn l u nhỳ mi xoang iu tr phu thut ti bnh vin tai mi hng trung ng t thỏng 05/ 2012 n thỏng 05/2014 26 2.2.3 Cỏc thụng s nghiờn cu: .26 2.2.4 Cỏc bc tin hnh nghiờn cu 28 2.2.5 Phng tin nghiờn cu: 30 2.2.6 X lý s liu: 30 2.2.7 o c nghiờn cu: 31 Chng 32 KT QU NGHIấN CU 32 3.1 C IM LM SNG, CT LP VI TNH V Mễ BNH HC: .32 3.1.1 c im lõm sng: .32 3.1.2 c im CLVT ca u nhỳ mi xoang: 36 3.1.3 Mụ bnh hc u nhỳ mi xoang: 37 3.2 NH GI KT QU PHU THUT IU TR U NH MI XOANG QUA I CHIU LM SNG CLVT Mễ BNH HC V NG PHU THUT 38 3.2.1.i chiu Th MBH-Lõm sng- CLVT .38 3.2.2 i chiu ng phu thut ly b u v giai on Krouse trờn CLVT 40 3.2.3 i chiu v trớ tn thng trờn CLVT v phu thut 40 3.2.4 i chiu th mụ bnh hc v ng phu thut .40 3.2.5 Bin chng sau phu thut 41 3.2.6 Kt qu phu thut ti thi im khỏm hin ti 41 Chng 46 D KIN BN LUN .46 D KIN KT LUN 46 D KIN KIN NGH .46 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b theo tui 32 Bng 3.2 Phõn b theo gii 32 Bng 3.3: Thi gian din bin bnh cho ti vo vin 32 Bng 3.4 Lý khỏm bnh 33 Bng 3.5 Tin s phu thut mi xoang 34 Bng 3.6 Triu chng c nng: 34 Bng 3.7 Hỡnh thỏi u qua thm khỏm ni soi 34 Bng 3.8 Xỏc nh v trớ xut phỏt u qua ni soi 34 Bng 3.9 V trớ xut phỏt UNMX xỏc nh phu thut 35 Bng 3.10: Phõn b bờn tn thng: 36 Bng 3.11 Cỏc triu chng thc th khỏc: .36 Bng 3.12 Cỏc c im tn thng trờn CLVT .36 Bng 3.13 V trớ chõn bỏm u trờn CLVT 36 Bng 3.14 V trớ cỏc xoang trờn chp CLVT i chiu giai on Krouse 37 Bng 3.15 Giai on trờn CLVT .37 Bng 3.16 Phõn loi mụ bnh hc 37 Bng 3.17 Cỏc tn thng biu mụ 38 Bng 3.18 i chiu th MBH-Lõm sng-CLVT .38 Bng 3.19 i chiu ng phu thut v giai on trờn CLVT 40 Bng 3.20 i chiu tn thng trờn CLVT v phu thut 40 Bng 3.21: i chiu th mụ bnh hc v ng phu thut 40 Bng 3.22 Bin chng sau phu thut 41 Bng 3.23 T l tỏi phỏt: 41 Bng 3.24 T l tỏi phỏt u theo thi gian 42 Bng 3.25 S ln tỏi phỏt sau phu thut 43 Bng 3.26 V trớ tỏi phỏt u: 43 Bng 3.27.i chiu t l tỏi phỏt v giai on u 43 Bng 3.28 i chiu t l tỏi phỏt v ng phu thut 43 Bng 3.29.T l tỏi phỏt v mụ bnh hc 44 Bng 3.30 Mụ bnh hc v thi gian tỏi phỏt u .44 Bng 3.31 i chiu ng phu thut v thi gian tỏi phỏt u .44 Bng 3.32 i chiu giai on u v thi gian tỏi phỏt .44 DANH MC HèNH Hỡnh 1.2: Thit ng dc qua vỏch mi xoang[22] .7 Hỡnh 1.3: Phc hp l ngỏch[23] Hỡnh 1.4: H thng xoang cnh mi [25] xoang trỏn Xoang sng Xoang bm Xoang hm Hỡnh 1.5: Lliờn quan xoang bm, thn kinh th v ng mch cnh [25] 11 Hỡnh 1.6: H thng mch mỏu mi xoang [27] 11 Hỡnh 1.7: CLVT coronal[24] 16 Hỡnh.1.8: u nhỳ xoang bm xõm ln ni s[40] .18 Hỡnh 1.9: Hỡnh nh vi th ca u nhỳ thng [42] 18 Hỡnh 1.10: Hỡnh nh vi th ca u nhỳ o ngc [42] .19 Hỡnh 1.12: MBH u nhỳ t bo ln a axit [44] 19 Hỡnh 1.13: ng m cnh mi[47] 23 ... ph u thuật Vì tiến hành nghiên c u đề tài Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, cắt lớp vi tính đánh giá kết ph u thuật u nhú mũi xoang bệnh vi n tai mũi họng trung ương từ 05/2012 đến 05/2014”... ti u sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học cắt lớp vi tính u nhú mũi xoang Đánh giá kết ph u thuật u nhú mũi xoang bệnh vi n tai mũi họng trung ương từ 05/ 2012 – 05/ 2014 Chương TỔNG QUAN... Vi t nam,đã có nghiên c u hình thái lâm sàng, mô bệnh học đánh giá kết ph u thuật nội soi u nhú ph u thuật đường đi u trị u nhú đảo ngược Chưa có nghiên c u đánh giá kết loại u nhú, loại phẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật u nhú mũi xoang tại bệnh viện tai mũi họng trung ương từ 052012 đến 052014 , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật u nhú mũi xoang tại bệnh viện tai mũi họng trung ương từ 052012 đến 052014 , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật u nhú mũi xoang tại bệnh viện tai mũi họng trung ương từ 052012 đến 052014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn