Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị và một số yếu tố nguy cơ của ung thư biểu mô khoang miệng

68 144 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:10

1 T VN Ung th l mt nhng nguyờn nhõn gõy cht ng hng th sau tim mch ti cỏc nc phỏt trin, cũn cỏc nc ang pht trin t l ny ỳng hng th sau cỏc bnh nhim trựng v tim mch [1] Ngy ny t l mc bnh ung th cú chiu hng tng lờn c v s lng v a dng v mt bnh Ung th vựng hm mt cng chim t l khỏ cao, ú cú ung th biu mụ khoang ming Ung th biu mụ khoang ming chim khong 5%-50% s ung th vựng hm mt [2],[3] Theo nghiờn cu ti M ung th biu mụ khoang ming v hng chim khong 5% tng s ung th [1],[4] T l mc ung th ming thay i tựy theo vựng a lý, song cỏc nc ang phỏt trin ú cú Vit Nam thỡ t l ny khỏ cao Theo ghi nhn ung th 1991-1995, nam, t l mc chun theo tui (ASR) l 2,7/100.000 dõn, chim 1,8%, n, ASR l 3/100.000 dõn chim 3,1% Thng kờ cho thy sau nm 2000, ung th biu mụ khoang ming l mt mi ung th ph bin nht Vit Nam [1],[2],[3] Ung th biu mụ khoang ming l bnh phỏt sinh s bin i ỏc tớnh niờm mc ph ton b khoang ming bao gm: Ung th mụi, li hm trờn, li hm di, khe liờn hm, khu cỏi cng, li (phn i ng), niờm mc mỏ v sn ming Ung th khoang ming ch yu l ung th biu mụ t bo vy Nhỡn chung, cỏc ung th thuc loi ny cú liờn quan n thúi quen s dng thuc lỏ, ung ru, n tru, ú l nhng yu t nguy c thng thy i sng Chõu núi chung v Vit Nam núi riờng nờn cng gúp phn y cao t l xut hin bnh cng ng [5],[4],[6] Ngy vi s tin b vt bc ca y hc v phng din chn oỏn mụ bnh hc, phng phỏp phỏt hin sm ung th cng nh phng phỏp iu tr hin i ó em li kt qu kh quan i vi ung th c bit l ung th ming Tuy nhiờn, s hiu bit cũn hn ch ca c phớa bnh nhõn cng nh thy thuc, trờn thc t bnh thng c phỏt hin giai on khỏ mun, ch mt phn ba s bờnh nhõn i khỏm giai on I v II, gn mt na i khỏm giai on mun hoc c di cn hch iu ny lm hn ch kt qu iu tr, thi gian cng nh cht lng cuc sng cho bnh nhõn Vit Nam, c bit l ti vin Rng Hm Mt Trung ng cỏc nghiờn cu v ung th khoang ming cng cha nhiu hoc cp ti tng mt khớa cnh ca bnh, nhng vic cp ti mt cỏch ton din v ung th khoang ming thỡ cũn rt hn ch.Vỡ võy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny nhm hai mc tiờu: Mụ t triu chng lõm sng, cn lõm sng ca ung th biu mụ khoang ming Mụ t phng phỏp iu tr UTBM khoang ming ti vin RHM Trung ng CHNG TNG QUAN 1.1 c im phụi thai hc v mụ hc: 1.1.1 Phụi thai hc [2], [3], [11], [12],[13], [14] Khoang ming c hỡnh thnh vo tun th ba ca thi k phụi thai, ming nguyờn thu thụng vi hng v c nh ranh gii bng nm n mt, bao gm: Hai n hm trờn, nm hai bờn ming nguyờn thu Hai n hm di, nm b di ming nguyờn thu Hai n ny gn vi dc ng gia Mt n trỏn, nm b trờn ming nguyờn thu Vo tun th sỏu v th by, cỏc n hm trờn tng sinh v phớa ng gia v y cỏc n mi vo gia S sỏt nhp cỏc n mi trong, cựng vi hai n hm trờn to mụi trờn, hm trờn v vũm ming nguyờn phỏt, sau ny s phỏt trin thnh khu cỏi cng; s sỏt nhp hai n hm di to mụi di, hm di v cm Mm li xut hin vo tun th t, t hai phỡnh li bờn v mt phỡnh li gia Li di ng cú ngun gc t cung mang th nht, li c nh cú nguc gc t cung mang th hai, th ba v mt phn t cung mang th t Rừ rng l li c nh v li i ng cú ngun gc phụi thai khỏc Biu mụ ph mụi trờn, mỏ, li hm trờn cú ngun gc ngoi bỡ hm di, ranh gii gia ni bỡ v ngoi bỡ nm t gia li n hóm li Hỡnh 1.1 Hỡnh nh phụi thai hc ( Trớch ngun 7) 1.1.2 Mụ hc [7], [13], [ 23] * Niờm mc mụi gm hai lp: + Lp biu mụ lỏt tng khụng sng húa Lp t bo lp trờn biu mụ cú mt ớt ht sng + Lp m cha nhiu mch mỏu v u tn cựng thn kinh v tuyn * Niờm mc mỏ, khu cỏi cng, sn ming,li cng gm hai lp: + Lp biu mụ lỏt tng khụng sng húa, trờn mt biu mụ cha nhiu t bo dt cũn nhõn + Lp mụ m l mụ liờn kt cha nhiu nhỳ vũm ming v lp m dớnh cht vo xng, nhng vựng khỏc lp m ln vo lp di niờm mc gm si c võn v tuyn nc bt [23] 1.2 C IM GII PHU HC KHOANG MING [2], [3], [7], [8] 1.2.1.Hỡnh th ngoi Hỡnh 1.2 Hỡnh th ngoi khoang ming ( Trớch ngun 9) Khoang ming l phn u ca ng tiờu hoỏ, c gii hn bi + Phớa trc thụng vi bờn ngoi qua khe ming (Khe ny nm gia hai mụi.) + Phớa sau, thụng vi hu qua eo hng + Hai bờn l mụi v mỏ + Phớa trờn ngn cỏch vi hc mi bi khu cỏi cng + Phớa di l sn ming, cú xng hm di, li v vựng di li Cung rng li chia khoang ming thnh hai phn: phớa trc cung l tin ỡnh ming, phớa sau cung l ming chớnh thc * Mụi: l np da c v niờm mc, gii hn thnh trc di ng ca ming Mt ngoi mụi trờn, phn gia cú mt rónh nụng, thng ng l nhõn trung u di ca nhõn trung l li c hai bờn, hai mụi liờn tip vi nhau, to nờn mộp nm gúc ming, phớa trc rng hm th nht Mụi c cu to gm ba lp: Ngoi l da, gia l lp c võn, cựng l lp niờm mc, liờn tc vi da ngoi v tin ỡnh ming phớa Trờn ng gia niờm mc mụi to nờn mt np, gi l hóm Nh vy cú hóm mụi trờn v hóm mụi di * Mỏ: to nờn thnh bờn ca ming liờn tip vi mụi phớa trc, mi bờn cú mt rónh chy chch xung di v ngoi, gi l rónh mi mụi Mỏ c cu to ba lp: + Phớa ngoi l da, di da l c bỏm da mt + Lp gia l lp m, ng tuyn múc bt Stenon, mch mỏu, thn kinh, bch huyt + Phớa l lp niờm mc, liờn tip vi niờm mc mụi * Li gm hai phn: + Phn t bao quanh rng nh mt vũng + Phn dớnh cht vo mm huyt rng ca xng hm trờn v xng hm di Mụ ca li liờn tip vi mng xng ca huyt rng gn rng, niờm mc trờn mt mỏ phỏt trin to thnh nhng nhỳ cao gi l nhỳ li Niờm mc li phớa ngoi liờn tip vi niờm mc tin ỡnh, phớa liờn tip vi niờm mc khu cỏi v sn ming * Vựng tam giỏc hu hm: nm phớa sau cung rng, gia ng ming v khoang ming Liờn quan ca vựng ny: + Phớa trc vi li c xng hm trờn + Phớa vi ct tr trc mn hu v li g + Phớa ngoi vi vựng cm trc, vựng c nhai phớa sau + Phớa sau l khong bm hm, nm nhỏnh lờn ca xng hm di Vựng tam giỏc hu hm tip xỳc trc tip vi c bm v liờn quan vi mch mỏu, thn kinh khu bm ngoi: Mch hm v nhỏnh thn kinh hm i S liờn quan ny gii thớch hin tng au, khớt hm thng gp u vựng tam giỏc hu hm * Khu cỏi: gm hai phn [7],[9]: Khu cỏi cng (thuc khoang ming) v khu cỏi mm (thuc hng ming) Nghiờn cu ny chỳng tụi ch cp ti ung th khu cỏi cng thuc khoang ming Khu cỏi cng c to bi mm khu cỏi ca hai xng hm trờn, mnh ngang ca hai xng khu cỏi, gii hn phớa trc v hai bờn l cung rng li, phớa sau liờn tip vi khu cỏi mm V cu to, khu cỏi cng gm hai lp: + Lp niờm mc dớnh cht vo mng xng, liờn tip phớa trc v hai bờn vi niờm mc ph huyt rng, sau vi niờm mc khu cỏi mm, trờn ng gia cú ng an v hai bờn cú nhng np khu cỏi ngang + Lp di niờm mc cú cỏc tuyn khu cỏi Hỡnh 1.3 Hỡnh nh khu cỏi ( Trớch ngun 9) *Sn ming: hp thnh bi ba c i t xng hm di ti xng múng, c ph bi niờm mc ming: c hm múng tri t mt xng hm di n xng múng, c cm múng nm phớa trờn, bng trc c nh thõn nm mt di Sn ming gm cú tuyn di li, nhỏnh ca ng mch li v cỏc ng nhõn bch huyt [2] [7] *Li: c cu to bi mt khung xng si v cỏc si c võn, c ph bi niờm mc Khung xng si gm xng múng, cõn li v cõn vỏch li Mt lng c ph mt lp niờm mc dy dớnh cú cha cỏc nhỳ li, mt bng c ph bi niờm mc mng, trn d trt v liờn tip vi sn ming [7],[8] Hỡnh1.4 Hỡnh nh Li ( Trớch ngun 22) 1.2.2 Mch mỏu [2],[3], [7],[8],[10] * ng mch Mụi v khoang ming c cp mỏu bi cỏc nhỏnh ca ba ng mch: + ng mch mt: Tỏch t mt trc ca ng mch cnh ngoi, tam giỏc cnh, trờn ng mch li, cp mỏu cho mụi, niờm mc mỏ + ng mch li tỏch t mt trc ca ng mch cnh ngoi, tam giỏc cnh, cp mỏu cho li v sn ming + ng mch hm trờn: L nhỏnh tn ca ng mch cnh ngoi Cỏc nhỏnh t on chõn bm khu cỏi cp huyt cho hm trờn v khu cỏi [7] * Tnh mch Nhỡn chung, mỏu t cỏc v trớ ca khoang ming u v tnh mch cnh trong: - Mỏu t mụi trờn, mụi di, niờm mc mỏ qua tnh mch mụi trờn, tnh mch mụi di, vo tnh mch mt + Mỏu t sn ming, li vo tnh mch li, sau ú vo tnh mch mt hoc tnh mch cnh + Tnh mch mt vo tnh mch cnh ngang mc sng ln xng múng [8] [10] 1.2.3 Thn kinh Mụi, niờm mc mỏ c chi phi ng bi cỏc nhỏnh ca thn kinh mt, chi phi cm giỏc bi cỏc nhỏnh ca thn kinh tam thoa Hm trờn v khu cỏi cng thn kinh hm trờn chi phi Vn ng cỏc c li cỏc nhỏnh ca thn kinh di li m nhn, cm giỏc thõn li thn kinh li chi phi, cm giỏc v giỏc cỏc si thng nh l nhỏnh ca thn kinh trung gian chi phi Vựng sn ming c chi phi bi thn kinh i h thit v thn kinh li [3],[7] 1.2.4 Bch huyt Bch huyt mụi trờn, vũng bờn v mộp v hch di hm, vựng gia vo hch di cm, dụi an chộo qua ng gia iu ny cú th gii thớch hin tng ung th gia mụi di cú th cho i cn hch hai bờn hoc i bờn Bch huyt t cỏc hch mụi trờn vo hch di c nh thõn v chui hch tnh mch cnh [2],[8] * Bch huyt nụng vựng niờm mc mỏ c dn v hch i cm Bch huyt sõu vo nhúm hch di c nh thõn * Tun hon bch huyt ca li rt phong phỳ, cú nhiu vũng ni gia mng li di niờm mc vi mng li c v hai bờn b li Cng vỡ th m ung th li cú kh nng di cn hch i bờn Dn lu bch huyt ca li di ng chia thnh hai hng: 10 + Mt hng theo b trờn c vai múng, trc tip vo hch trờn vai múng + Hng khỏc ngn hn: phn u v phn trc li, bch huyt v hch gúc hm (hch Kuttner) Hỡnh 1.5 S h bch huyt vựng u c (Ngun Frank H Netter) *Bch huyt khe liờn hm vo hch di hm v c nh thõn chui tnh mch cnh trng *Sn ming cú cỏc ng thu nhn bch huyl vo hch di cm, di hm vựng sn ming trc; vo hch di c nh thõn, thm vo hch trờn vai múng vựng sn ming hai bờn 47 Nguyn So Trung, Nguyn Chn Hựng (1992), Bnh ca ng hụ hp v tiờu húa triu chng, bnh hc ung bu c bn, Trung tõm o to v bi dng cỏn b y t thnh ph H Chớ Minh, thnh ph H Chớ Minh 48 Phm Tuõn (1995), D phũng v phỏt hin sm ung th khoang ming, Y hc thc hnh, chuyờn san ung th hc, tr 19-22 49 Schantz s p., Harrison L B., Forathere H A (2001), Tumor of the nasal cavity and paranasal sinuses, nasopharynx, oral cavity and oropharynx Cancer principles and practice of oncology Lippincott Raven publishers, Philadelphia, pp 832-842 50 Farlaiid M.M., Abza N A Mofty s.E (1999), Mouth, teeth and pharynx Andersons pathology II Ed, Mosby, Missouri, pp 1563-1612 51 Hunh th Anh Lan ( 2010) " Ung th biu mụ khoang ming- Chn oỏn v iu tr ung th", SGK Nxb Y hc tr 40 - 47 52 Lờ Phỳc Thnh, Trn Vn Thip, Phm Chớ Kiờn (ngi dch) (1993), Cỏc bu vựng u c, cm nang ung bu hc lõm sng, (sỏch dch NXB Y hc, H Ni, tr 363-389 53 Miira M Vehkalahti Hossein Hessari , Mohammad J Eghbal Hamid Samadzadeh Heikki T Murtoma (2008), Oral Health and Treatment Needs among 18-Year Iranians in 2007, Medical Principal Practice 2008,Vol 17 54 Nguyn Th Hng, Nguyn Vn Thnh, Lờ Xuõn v cng s ( 2002) " Kho sỏt grad mụ bnh hc ca carcinom t bo gai hc ming " Y hc thnh ph H Chớ MInh, tr 62- 67 55 Phm Tuõn (ngi ch) (1991), Cỏc ung th u c, Ung th hc lõm sng (sỏch dch), NXB Y hc, H Ni, tr 306- 327 MU BNH N NGHIấN CU S h s: I Phn hnh chớnh: H v tờn: .2 Gii: Tui: Ngh nghip: a ch liờn h: Ni chuyn n: in thoi: Vo vin ln th my bnh ny: Ngy vo vin .Ngy vin II Lõm sng: Hi bnh: 1.Lý vo vin: -Phỏt hin thy u : Mụi Niờm mc mỏ Li hm Khe liờn hm Li Sn ming Khu cỏi - S thy hch .V trớ hch - Vt loột .V trớ vt loột - au V trớ au: - au n - Nut khú, nut au -Chy mỏu - Thay i mu sc niờm mc khoang ming: V trớ - Dy hiu khỏc Triu chng u tiờn: - S thy u: .V trớ u - S thy hch .V trớ hch - Vt loột .V trớ vt loột - au V trớ au: - au n - Nut khú, nut au -Chy mỏu - Thay i mu sc niờm mc khoang ming: V trớ - Dy hiu khỏc Thi gian t cú triu chng n i khỏm: Tun .Thỏng Nm Khụng rừ Thi gian t cú triu chng u tiờn ờn khỏm ti Viờn RHM Tun .Thỏng .Nm .Khụng rừ Chn oỏn ca tuyn trc: Chn oỏn: Thi gian Ni iu tr: T iu tr .Ti bv huyn( hoc tng ng) Bnh vin tnh .T nhõn Phng phỏp iu tr: -iu tr ni khoa: -Phu thut: Phng phỏp phu thut: X tr n thun X tr trc phu thut sau: X tr sau phu thut Húa cht n thun Húa cht trc phu thut Húa cht sau phu thut Tin s: 8.1 Tin s bn thõn: Ung ru Hỳt thuc n tru Ung ru v Hỳt thuc Bnh lý rng ming Tip xuc vi húa cht 8.2 Tin s gia ỡnh -Cú mc bnh ung th khụng? -Nu cú thỡ s ngi -Liờn quan Khỏm bnh: Ton thõn: Th trng Cõn nng Da, niờm mc Mch Ln/ phỳt Huyt ỏp .(mmHg) Triu chng c nng: + Cm giỏc au rỏt + Cm giỏc tờ vựng cm + Loột V trớ loột + Mng cng Mng trng Mng + Nc bt cú mỏu + Nut khú Nut au Khớt hm + au tai + Rng lung lay + Hch c 3.Khỏm thc th: Khi u: + V trớ u: Niờm mc mỏ Sn ming Khe liờn hm Li Li Xng hm trờn + Kớch thc u: Di 1cm T n cm T n 6cm Trờn 6cm Kớch thc khỏc: + Dng tn thng: Sựi Loột Gúc hm Khu cỏi Mụi V trớ ca li Xng hm di Sựi thõm nhim Loột thõm nhim ỏy mm mi ỏy cng Du hiu khỏc: Hch c: - V trớ hch: Hch cnh cao Hch cnh gia Hch cnh thp Hch gúc hm Hch di hm Hch di cm Hch thng ũn Hch gai V trớ khỏc: - Tớnh cht hch: + Mt : Rn Cng Mm + Di ụng Hn ch di ng Khụng di ng - Kớch thc hch - S lng hch III Cn lõm sng: Chn oỏn hỡnh nh * Phim XQ thụng thng - Hiertz Blondeau Panorama - Hỡnh nh tn thng: +Hiertz: +Blondeau +Panorama * Chp CT Hỡnh nh tn thng trờn C.T * Chp cng hng t Hỡnh nh tn thng * Chp PET C.T Hỡnh nh tn thng: * Ni soi h hng qun Hỡnh nh tn thng Mụ bnh hc: - UTBM t bo gai: Hỡnh nh t bo: - UTBM t bo vy: Hỡnh nh t bo: - UTBM dng nang tuyn: Hỡnh nh t bo: - UTBM phng bo: Hỡnh nh t bo: - UTBM khụng bit húa: Hỡnh nh t bo: - Dng khỏc: Hỡnh nh t bo: IV Chn oỏn: V iu tr: * Hng iu tr: * Phng phỏp iu tr: iu tr phu thut: * Chn oỏn trc m: Ngy m: Phng phỏp vụ cm: 1.1 Phu thut ct u: Cỏch thc phu thut: 1.2 No vột hch: - Phng phỏp vột hch: + Vột hch ton b + Vột hch chc nng + V trớ hch - Cỏch thc phu thut: 1.3 Bin chng phu thut: - Nhim trựng vt m - Chy mỏu vt m - Sút hch - Ct u cha ht - T vong: - Bin chng khỏc Húa cht: - Trc m: + Phỏc + S t - Sau m: + Phỏc + S t: X tr: - Trc m: +Liu lng Ti ch u: Hch c: + Phng phỏp x tr: - Sau m: + Liu lng: Ti ch u: Hch c: + Phng phỏp x tr: - Bin chng x tr: + Sc khe suy sp: +Chy mỏu vựng tia: + Loột vựng tia + X cng vựng tia + Chy mỏu ti u + Chy mỏu ti hch + Triu chng khỏc MC LC T VN TNG QUAN 1.1 c im phụi thai hc v mụ hc: 1.1.1 Phụi thai hc [2], [3], [11], [12],[13], [14] 1.1.2 Mụ hc [7], [13], [ 23] 1.2 C IM GII PHU HC KHOANG MING [2], [3], [7], [8] 1.3 DCH T HC 11 1.3.1 Tn sut [1],[15],[5],[16], [17] .11 1.3.2 Gii [1] [18], [19],[20],[21] 12 1.3.3 Tui [22],[23], [4],[24],[25] 12 1.4 NGUYấN NHN: 12 1.5.TIN TRIN T NHIấN V D PHềNG UT MING 15 1.5.1 Tin trin t nhiờn ca UTBM khoang ming .15 1.5.2 D phũng ung th biu mụ khoang ming 19 1.6 C IM BNH HC 21 1.6.1 c im lõm sng .21 Cỏc tn thng tin ung th [39], [33],[36], [41] 22 1.6.2 Mụ bnh hc [2],[11], [14], [31], [49] 26 1.6.3 Chn oỏn .28 Giai on bnh xp loi TNM (UICC-1997)[1], [2], [39], [37], [49] 28 1.7 IU TR UNG TH BlU Mễ KHOANG MING 29 1.7.1 Phu thut[1], [2],[32], [30] 30 1.7.2 X tr .32 1.7.3 Húa cht 32 CHNG 36 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .36 2.1 I TNG NGHIấN CU .36 2.1.1 Tiờu chun la chn .36 2.1.2 Tiờu chun loi tr 36 2.1.3 o c nghiờn cu 36 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU .36 2.2.1 Nghiờn cu c im lõm sng: 38 2.2.2 Cn lõm sng v mụ bnh hc: .39 2.2.3 Phng phỏp iu tr: 40 CHNG 41 D KIN KT QU 41 3.1 C IM CHUNG 41 3.2 TRIU CHNG LM SNG, CN LM SNG 42 3.2.1 Triu chng c nng .42 3.2.2 Triu chng thc th 43 3.2.3 Cn lõm sng 44 3.3 PHNG PHP IU TR .45 3.4 MT S YU T NGUY C 45 CHNG 46 D KIN BN LUN 46 4.1 C IM CHUNG 46 4.2 TRIU TRNG LM SNG 46 4.3 PHNG PHP IU TR .47 D KIN KT LUN 48 D KIN KIN NGH .48 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 3.1 Gii .41 Bng 3.2 Ngh nghip 41 Bng 3.3 Tui .41 Bng 3.4 Thi gian t cú biu hin n i khỏm ln u 41 Bng 3.5 Thi gian t cú triu chng u tiờn n n khỏm ti vin RHM .42 Bng 3.6 Phng phỏp iu tr ti tuyn trc: 42 Bng 3.7 Triu chng c nng v v trớ u 42 Bng 3.8 Tn thng tin ung th 43 Bng 3.9 V trớ u 43 Bng 3.10 Giai on u v v trớ 44 Bng 3.11 Liờn quan gia hch v v trớ u 44 Bng 3.12 Mụ bnh hc 44 Bng 3.13 Cỏc phng phỏp cn lõm sng .45 Bng 3.14 Phng phỏp iu tr 45 Bng 3.15 Liờn quan gia mt s yu t nguy c v gii: .45 Bng 3.16 Liờn quan gia yu t nguy c v v tri tn thng .46 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Hỡnh nh phụi thai hc ( Trớch ngun 7) .4 Hỡnh 1.2 Hỡnh th ngoi khoang ming ( Trớch ngun 9) Hỡnh 1.3 Hỡnh nh khu cỏi ( Trớch ngun 9) .7 Hỡnh1.4 Hỡnh nh Li ( Trớch ngun 22) Hỡnh 1.5 S h bch huyt vựng u c .10 Hỡnh 1.6 Hỡnh nh ung th li v mụi di ( Trớch ngun 37) .17 Hỡnh 1.7 Hỡnh nh ung th sn ming ( Trớch ngun 40) 19 Hỡnh 1.8 Hỡnh nh u Li ( Trớch ngun 15) 20 DANH MC CH VIT TT UT : Ung th UTBM : Ung th biu mụ RHM : Rng Hm Mt PP : Phng phỏp B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI H VN HNG NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG CủA UNG THƯ BIểU KHOANG MIệNG TạI BV RĂNG HàM MặT TW NĂM 2014 Chuyờn ngnh: Rng Hm Mt s : 60.72.07.01 CNG LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS Lờ Vn Sn TS Lờ Ngc Tuyn H NI 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI H VN HNG NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG CủA UNG THƯ BIểU KHOANG MIệNG TạI BV RĂNG HàM MặT TW NĂM 2014 CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2014 ... Ung thư sàn miệng: Cũng đặc điểm chung ung thư biểu mô khoang miệng, ung thư sàn miệng gặp nhiều ung thư biểu mô vảy với độ biệt hoá vừa cao, ung thư biểu mô dạng biểu bì nhầy, ung thư biểu mô. .. khoang miệng nói chung, ung thư môi thư ng gặp loại biểu mô vảy, loại ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư tuyến nước bọt phụ Thư ng gặp ung thư môi (95%) [44] [23] ,sau tới ung thư ung thư mép... khoang miệng Ung thư biểu mô khoang miệng thư ng gập ung thư biểu mô vảy Ngoài quy luật phát triển chung, tuỳ theo vị trí cửa khối % bệnh tiến triển khác * Ung thư môi: Cũng ung thư biểu mô khoang
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị và một số yếu tố nguy cơ của ung thư biểu mô khoang miệng , Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị và một số yếu tố nguy cơ của ung thư biểu mô khoang miệng , Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị và một số yếu tố nguy cơ của ung thư biểu mô khoang miệng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay