HD giải chi tiết đề toán 2017 các tỉnh (38)

26 137 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:10

BỘ 160 ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT SƯU TẦM: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 139 Câu 1: Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề đúng: A Hàm số tăng (; 2);(4; ) giảm (2;4) B Hàm số giảm (; 2);(4; ) tăng (2;4) C Hàm số luôn tăng D Hàm số luôn giảm Câu 2: Cho hàm số y  A a=b=1 x -ax+b Để đồ thị hàm số đạt cực đại điểm A(0;-1) giá trị a b là: x 1 B a=1,b= -1 C a=b= -1 D a= -1;b=1 Câu 3: Cho hàm số y  x3  x  x  85 Giá trị lớn hàm số  4; 4 số đây: A 40 B 45 C 27 D 37 Câu 4: Cho hàm số y  x  x Hệ thức liên hệ giá trị cực đại ( yCD ) giá trị cực tiểu ( yCT ) A yCT =2 yCĐ Câu 5: Cho hàm số y  B yCT = yCĐ C yCT = yCĐ D yCT= -yCĐ x 1 có đồ thị (H) Tiếp tuyến (H) giao điểm (H) với trục Ox có phương x2 trình là: A y=3x B y=3x-3 D y=x-3 1 D x  3 Câu 6: Giá trị cực đại hàm số y  x3  3x3  3x  là: A 3  B  C  D 3  Câu 7: Cho hàm số y  3x  x có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm uốn (C) với phương trình là: A y= -12x B y=3x C y=3x-2 D y=0 Câu 8: Hàm số sau cực trị? 2x  A y  2 x3  B y  x 1 x2  x  D Cả hàm số A, B, C x2 Câu Cho mệnh đề sau : 3x  (1) Hàm số y  có tiệm cận đứng =2, tiệm cận ngang y=3 x2 C y  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang (2) Hàm số y  x  3x  có yCD  yCT  (3) Phương trình |  x  x  | m có nghiệm kép m=3 m=1 (4) Hàm số f(x)=x-1+  x đồng biến (1, 2) nghịch biến ( 2, 2) 2x  (5) Hàm số y= nghịch biến tập xác định x 1 Hỏi có mệnh đề : A B C D Câu 10: Cắt bỏ hình quạt tròn AOB từ mảnh tông hình tròn bán kính R dán hai bán kính OA OB hình quạt tròn lại với để phễu có dạng hình nón Gọi x góc tâm quạt tròn dùng làm phễu 00  Hàm số đồng biến x 1 ( x  1) x2  x  x2  4x   y'  >0  Hàm số đồng biến x2 ( x  2)2  Cả hàm số cực trị Câu Cho mệnh đề sau : 3x  (1) Hàm số y  có tiệm cận đứng =2, tiệm cận ngang y=3 x2 (2) Hàm số y  x  3x  có y  y  y CD CT (3) Phương trình |  x  x  | m có nghiệm kép m=3 m=1 (4) Hàm số f(x)=x-1+  x đồng biến (1, 2) nghịch biến ( 2, 2) 2x  nghịch biến tập xác định x 1 Hỏi có mệnh đề : A B C D Chọn: Đáp án C 3x  (1) Sai: Hàm số y  tiệm cận đứng x = , tiệm cận y = mà đồ thị hàm số x2 Giới hạn, tiệm cận: (5) Hàm số y=     lim y  lim   ; lim y  lim    3 x  x  x  x   x x2       lim y  lim    ; lim y  lim       x 2 x 2  x 2 x 2  x2 x2 Đồ thị có TCĐ: x=2; TCN: y=3 (2) Đúng Hàm số có y  x  3x  có y  y  CD CT Hàm số đạt cực điểm x = 0; giá trị cực đại hàm số y(0)=1 Hàm số đạt cực tiểu điểm x = 2; giá trị cực tiểu hàm số y(2)=-3 (3) Đúng đồ thị hàm số y= |  x  x  | vẽ hình bên , giá trị cực trị ycđ = 3, yct = Nên để phương trình có nghiệm kép m = 3, m =1 (4) Đúng Hàm số f(x)=x-1+  x đồng biến (1, 2) nghịch biến ( 2, 2) 2x  (5) Sai Hàm số y= nghịch biến khoảng xác định, vấn đề thầy nhắc nhiều lần x 1 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 10  2    4  x 2  x   Dấu có  16 2 x    x  2  R3  GTLN 27 Câu 11: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? 2 x  3x  2x  4x 1 A y  B y  C y  D y  3x  x2 x 1 x 1 Chọn: Đáp án B 3x  y cắt trục tung x=0  y=-4 x 1  Đồ thị cắt trục tung điểm có tung độ âm Câu 12: Giải bất phương trình:  x 1  3x 1  x (*)Có nghiệm nguyên x thỏa mãn bất phương trình thuộc khoảng (0;8) A B C D Chọn: Đáp án B Phương pháp sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến Suy thể tích khối nón đật giá trị lớn đạt x  x x x 1 1 1 (*)           (**) 6  3 2 x x x 1 1 1 Thấy f(X)=          hàm giảm f(2)=1 6  3 2 Do (**)  x>2 Các nghiệm thỏa mãn : 3,4,5,6,7 Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình: log0,5 (log2 (2 x 1))  là: 3 A S  [1; ] B S  [1; ) C S  (1; ] 2 Chọn: Đáp án D (2 x  1)  2 x      x  Điều kiện:  2 x   log (2 x  1)  D S  (1; ) Ta có : log 0,5 (log (2 x  1))   log 0,5 (log (2 x  1))  log 0,5 log (2 x  1)  0  x         x  (TM ) 2 x   log (2 x  1)  Vậy : Nghiệm bất phương trình cho 1a=3;b= -2  a  3 Vậy phần thực 3, phần ảo -2 Câu 34 Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z   i  A Đường tròn tâm I(-1;-1) bán kính R=2 B Là hình tròn J(-1;-1) R=1 C Đường tròn tâm J(-1;-1) R=1 D Một đường elip Chọn: Đáp án B Gợi ý: Giả sử z=x+yi( x, y  ) có điểm M(x,y) biểu diễn z mặt phẳng (Oxy) Ta có: z   i  ( x  1)  ( y  1)i z   i   ( x  1)2  ( y  1)2   ( x  1)2  ( y  1)2  Kết luận: Vậy tập hợp điểm biểu diễn z hình tròn tâm I(-1;-1) , bán kính R=1 Câu 35 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với cạnh AB=a, AD=a Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABCD) trung điểm H AB, SC tạo với đáy góc 45 Thể tích khối chóp S ABCD bằng: A 2a3 B 2a 3 C 2a 3 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D 3a3 Trang 19 Chọn: Đáp án B Ta có HC hình chiếu vuông góc SC lên mặt phẳng (ABCD) suy (SC,(ABCD))=(SC,AC)= SCH  45 HC  a  SH  a 1 2a VSABCD  SH S ABCD  SH AB AD  3 Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với cạnh AB=2a, AD= a Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABCD) trung điểm H AB, SC tạo với đáy góc 45 Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SCD) có giá trị bằng: 2a a a a B C D 3 Chọn: Đáp án D Hình giống 35 Gọi M trung điểm CD, P hình chiếu H lên SM HM  CD; CD  SH  CD  HP mà A HP  SM  HP  ( SCD ) Lại có: AB//CD suy AB// (SCD) suy d(A;(SCD))=d(H;(SCD))=HP Ta có 1 a a Vậy d(A,(SCD))=    HP  2 HP HM HS 3 Câu 37 Cho lăng trụ đứng ABCDA’B’C’D’ , đáy ABCD hình chữ nhật có , AB=a, AD= a Biết góc đường thẳng A’C mặt phẳng (ABCD) 60 Thể tích khối lăng trụ ABCDA’B’C’D’ bằng: A a B a C a D 12 a Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 20 Chọn: Đáp án C Do ABCD A’B’C’D’ lăng trụ đứng nên AA '  ( ABCD )  ( A ' C ,( ABCD))  A ' CA  60 2 Có: AC  AB  BC  2a  A ' A  AC.tan 60  2a ABCD hình chữ nhật có AB  a, D  a  S ABCD  AB AD  a  VABCDA'B'C'D'  A ' A.S ABCD  6a3 Câu 38 Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’, đáy ABCD hình chữ nhật có AB  a, AD  a Biết góc đường thẳng A’C mặt phẳng (ABCD) 60 Khoảng cách đường thẳng B’C C’D theo  là: 8a 51 4a 51 2a 51 a 51 B C D 17 17 17 17 Chọn: Đáp án C Hình 37 C ' D '/ / AB '  C ' D / /( AB ' C )  d (C ' D, B ' C )  d (C ' D, ( AB ' C ))  d (C ', ( AB ' C ))  d ( B, ( AB ' C )) Do BC’ giao với mp(AB’C) trung điểm BC’ (vì BCC’B’ hình chữ nhật) Kẻ BM  AC  AC  ( BB ' M )  ( AB ' C )  ( BB ' M ) theo goao tuyến B’M A Kẻ BH  B ' M  BH  ( AB ' C )  d ( B, ( AB ' C ))  BH Có 1 1 1 17 2a 51       BH  2 2 2 BH B'B BM B'B BC AB 12a 17 2a 51 17 Câu 39 Cho hình vuông ABCD cạnh 4a Lấy H, K AB, AD cho BH=3HA, AK=3KD Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) H lấy S cho góc SBH = 30 Gọi E giao điểm CH BK Tính cosin góc SE BC 18 36 28 A B C D 39 39 39 39 Vậy: d(C’D,B’C)= Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 21 Chọn: Đáp án A Ta có: cos( SE; BC )  SE.BC SE.BC 9 HC.BC  CH CB 25 25 9 CB 144a  CH CB.c os HCB  CH CB  CB  25 25 CH 25 25 Ta chứng minh HK  CH E HE HE.HC HB    2 HC HC HB  BC 25 9 9a  HE  HC  HB  BC  25 25 SE.BC  ( SH  HE ).BC  HE.BC  81a 2a 39  25 144a 18  cos( SE; BC )   25 2a 39.4a 39 Câu 40 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = 2a, BC = a Hình chiếu vuông góc H đỉnh S mặt phẳng đáy trung điểm cạnh AB; Góc đường thẳng SC mặt phẳng đáy 60 Góc hai đường thẳng SB AC có giá trị gần với giá trị sau đây: A 60 B 80 C 70 D 90 Chọn: Đáp án C SE  SH  HE  3a  AC  a 5; SB  a 7; SB.AC  (SH HB) AC  HB.AC  AH AC  2a cos = | SB AC |     700 SB AC 35 Câu 41 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có chiều cao SO = h = góc SAB    600 Tính diện tích xung quanh hình nón đỉnh S A  B  C  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D  Trang 22 Chọn: Đáp án A Đặt r =OA,SO =h,SA=SB=SC=l đường sinh hình nón Gọi I trung điểm đoạn AB Ta có SOA vuông O: SA2  SO  OA2  l  r  h (1) SIA : AI  SA.c os r  l cos   r  l cos  2 (1)  l  h  2l 2cos 2  h  l (1  cos a)  l  Do r  l cos a  h  cos a h cos a  cos a h 2cos  S xq   rl    3  2cos a  2cos a  2cos a h cos a h  x   2t  Câu 42 Phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm A(2;-3;1) đường thẳng d :  y   3t z   t  A 11x+2y+16z-32+0 C 11x+2y+16z=0 Chọn: Đáp án C B 11x+2y+16z-44=0 D 11x+2y+16z-12=0 Lấy A1 (4; 2;3)  d1 Mặt phẳng (P) có VTPT n Từ giả thiết ta có: n   A1 A,U d   (11;2; 16) Từ suy phương trình (P) 11x+2y+16z=0 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi A, B,C giao điểm mp (P):6x+2y+3z-6=0 với Ox, Oy, Oz Phương trình đường thẳng d qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P) là: 1    x   6t  x   6t   3   A  y   2t B  y   2t 2    z   3t  z   3t     Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 23   x   6t   D  y   2t  z   3t      x   6t   C  y   2t  z   3t    Chọn: Đáp án B Phương trình mặt phẳng (P) viết lại: x y z   1 Do đó: ( P)  Ox  A(1;0;0);( P)  Oy  B(0;3;0);( P)  Oz  C (0;0; 2) Gọi I tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC, theo cách xác định tâm: I thuộc đường thẳng vuông góc với (OAB) trung điểm M AB đồng thời thuộc mặt phẳng trung trực OC I ( ; ;1) 2 Gọi J tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC IJ vuông góc với mặt phẳng (ABC), nên d đường thẳng IJ, d đường thẳng qua I nhận n  (6;2;3) pháp tuyến (P) làm véc tơ phương   x   6t   Vậy phương trình d:  y   2t (t  R)  x   3t    x  y 1 z    hai mặt phẳng 1 (P): x +2y + 2z +3 = 0, (Q); x – 2y - 2z + = Phương trình mặt cầu có tâm thuộc d, đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) (Q) có tâm I(a,b,c) Giá trị a+3b+c là: A.2 B.3 C.4 D.5 Chọn: Đáp án B Tâm mặt cầu (S) I(t-2;-t+1;t+2)  d Vì (S) tiếp xúc (P), (Q) nên d(I;(P))=d(I;(Q))=R Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 1   t  2; R   I (4;3; 2); R  | 3t  | | t  1|    R     3 t  4; R   I (5; 4; 4); R    3 Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng   : x  y  mz      : x  ny  z   Để   //    giá trị m n là: Chọn: Đáp án C A B C D   : x  y  mz      : x  ny  z   Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 24 Để   //    m  m 2        1 n n  Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba vectơ a  (2;3;1); b  (1; 2; 1); c  (2;4;3) Tọa  a.x   độ vectơ x cho b.x  là:  c.x  A (4;5;10) B (4;-5;10) Chọn: Đáp án B C (-4;-5;-10) D (-4;5;-10) a(2;3;1); b(1; 2; 1); c(2; 4;3) a.x  2 x2  3x2  x3   x1       x2  5 b.x    x1  x2  x3   2 x  x  3x   x  10   c.x  Vậy x =(4;-5;10) Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng   : 3x  y  3z   ,    : x  y  z   Vị trí hai mặt phẳng      là: A Vuông góc C Song song Chọn: Đáp án C   : 3x  y  3z   B Cắt không vuông góc D Trùng    : 9x  y  9z   2 3 5       / /    6 9 Câu 48 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng:(d1) : {x=2t;y=t;z=4} d2 : {x=3t;y=t;z=0} Chứng minh (d1) (d2) chéo Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính đoạn vuông góc chung (d1) (d2) Ta có: A ( x  2)2  ( y  1)  ( z  2)  B ( x  3)  ( y  1)  ( z  2)  C ( x  1)  ( y  2)2  ( z  3)  14 D ( x  5)2  ( y  3)  ( z  1)  Chọn: Đáp án A Gọi MN đường vuông góc chung (d1) (d2) =>M(2;1;4);N(2;1;0) =>Phương trình mặt cầu (S): ( x  2)2  ( y  1)  ( z  2)  Câu 49 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’có cạnh Gọi M trung điểm đoạn AD, N tâm hình vuông CC’D’D Tính bán kính mặt cầu qua điểm B, C’, M, N 37 35 15 17 B R  C R  D R  2 Chọn: Đáp án A Chọn hệ trục toạ độ Oxyz cho: D  O(0; 0; 0), A(2; 0; 0), D’(0; 2; 0), C(0; 0; 2) Suy ra: M(1; 0; 0), N(0; 1; 1), B(2; 0; 2), C’(0; 2; 2) A R  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 25 PT mặt cầu (S) qua điểm M, N, B,C ' có dạng: x  y  z  2ax  2by  2cz  d   a    1  2a  d    2  2b  2c  d   b    M,N,B,C’  ( S )   8  4a  4c  d   1 8  4b  4c  d  c   d  35 Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;2;-1) mặt phẳng (P): x+2y-z+5=0 Mặt phẳng (Q) qua điểm A, song song với (P) mặt cầu (C) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) Cho mệnh đề sau : (1) Mặt phẳng cần tìm (Q) song song với mặt phẳng x+2y-z+17=0 (2) Mặt phẳng cần tìm (Q) qua điểm M(1;3;0)  x   2t  (3) Mặt phẳng cần tìm (Q) song song đường thẳng  y  t z   Vậy bán kính R  a  b2  c  d  (4) Bán kính mặt cầu(C) R  (5) Mặt cầu(C) tiếp xúc với mặt phẳng (  ) : x  y  z   Hỏi có mệnh đề ? A B C Lời giải Mặt phẳng (Q) song song (P) nên có dạng x+2y-z+d=0(d  5) A thuộc (Q) suy 2+2.2-(-1)+d=0d= -7 Vậy pt mặt phẳng cần tìm (Q) x+2y-z-7=0 Mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) có bán kính R  d ( A, (P))  D |  2.2   | 2 1 1 Vậy pt măt cầu cần tìm ( x  2)  ( y  2)  ( z  1)  24 Đối chiếu : (1) Đúng:do mặt phẳng có vecto pháp tuyến trùng (2) Đúng: thay vào ta có kết (3) Sai: thực chất mặt phẳng đường thẳng không song song , đường thẳng nằm mặt phẳng (4) Sai: doBán kính mặt cầu(C) R  (5) Đúng: Ta tính khoảng cách từ tâm A mặt cầu đến mặt phẳng x+y-2z+6=0=>d(A;(  ))= Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 26 ... x2  x  Hỏi có mệnh đề Sai : A B C D Câu 21 Nhằm tạo sân chơi có thưởng cho em học sinh học tập website tailieutoan.tk thầy Lê Ngọc Linh lập quỹ cho phần thưởng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng... định, vấn đề thầy nhắc nhiều lần x 1 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 10 Phân tich sai lầm: (1) Sai: Vấn đề nhắc nhiều , hàm số đơn điệu khoảng xác định (4) Sai: giải sai phương... hay R* (5)Sai chủ quan tính toán Câu 21 Nhằm tạo sân chơi có thưởng cho em học sinh học tập website tailieutoan.tk thầy Lê Ngọc Linh lập quỹ cho phần thưởng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng số
- Xem thêm -

Xem thêm: HD giải chi tiết đề toán 2017 các tỉnh (38) , HD giải chi tiết đề toán 2017 các tỉnh (38) , HD giải chi tiết đề toán 2017 các tỉnh (38)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay