NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN dấu ấn MIỄN DỊCH TRONG lơ xê MI cấp DÒNG LYMPHO ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP đếm tế bào DÒNG CHẢY tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu

50 192 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:06

B GIO DC DC V O TRNG TO TO IHC HCYY H H NI NI B B Y Y T T B GIO V TRNG O I B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG CH CNG NGHIÊN CứU biểu DấU ấN MIễN DịCH TRONG MI Cấp DòNG LYMPHO TRẻ EM BằNG PHƯƠNG PHáP ĐếM Tế BàO DòNG CHảY TạI VIệN HUYếT HọC- TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG CNG LUN VN THC S Y HC H NI- 2014 B GIO DC DC V O TRNG TO TO IHC HCYY H H NI NI B B Y Y T T B GIO V TRNG O I B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG CH CNG NGHIÊN CứU biểu DấU ấN MIễN DịCH TRONG MI Cấp DòNG LYMPHO TRẻ EM BằNG PHƯƠNG PHáP ĐếM Tế BàO DòNG CHảY TạI VIệN HUYếT HọC- TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Huyt hc- Truyn mỏu Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Bch Khỏnh Hũa H NI- 2014 MC LC PH LC DANH MC BNG DANH MC HèNH DANH MC S B GIO DC V O TO T VN Lxờmi (LXM) cp l nhúm bnh thng gp nht cỏc bnh c quan to mỏu Bnh cú th gp mi la tui, biu hin bnh a dng.Ti Vit Nam, tỏc gi Trung Phn v Trn Th Minh Hng (2002) nghiờn cu tỡnh hỡnh bnh mỏu ti vin Huyt hc- Truyn mỏu, Bnh vin Bch Mai thy bnh LXM cp gp vi t l cao nht (chim 38,5%) s cỏc bnh mỏu gp ti Bnh vin Bch Mai [1] tr em, Lxờmi cp cng l loi ung th khỏ ph bin, chim khong 31% tng s cỏc ca ung th tr em di 15 tui nhng nm t 1990-1995 M, ú Lxờmi cp dũng lympho chim n 3/4 c tớnh mi nm M cú khong 3250 trng hp tr em c chn oỏn Lxờmi cp, ú khong 2400 trng hp l Lxờmi cp dũng lympho T l mi mc ca LXM cp dũng lympho tr em ti M l 3.74.9/100000 ngi mi nm [2] [3] T nhiu nm nay, vi s phỏt trin ca phng phỏp hỡnh thỏi hc, phng phỏp húa hc t bo, vic chn oỏn LXM cp dũng lympho ó cú nhiu thun li Tuy nhiờn cũn cú mt s khú khn nht nh ph thuc nhiu yu t ch quan phõn tớch kt qu, mt s sai sút cú th gp quỏ trỡnh thc hin k thut, lm nh hng n cụng tỏc chn oỏn th bnh, qua ú nh hng n vic iu tr v tiờn lng Trong nhng nm gn õy, cựng vi s phỏt trin ca phng phỏp m t bo dũng chy (Flow Cytometry) trờn th gii cng nh Vit Nam, vic chn oỏn LXM cp núi chung v LXM cp dũng lympho tr em núi riờng ó cú nhng bc tin rừ rt Phng phỏp ny em li hiu qu cao, nhy, c hiu cao hn, giỳp chn oỏn th bnh chớnh xỏc hn, t ú giỳp ớch cho vic iu tr v tiờn lng bnh ó cú mt s nghiờn cu xp loi MDH LXM cp s dng phng phỏp m t bo dũng chy ti Vit Nam, nhiờn cha cú nhiu nghiờn cu tin hnh trờn i tng tr em Vỡ vy chỳng tụi thc hin ti Nghiờn cu biu hin du n dch LXM cp dũng lympho tr em bng phng phỏp m t bo dũng chy (Flow Cytometry) ti Vin Huyt hc- Truyn mỏu Trung ng vi mc tiờu: Nghiờn cu biu hin du n dch xp loi L xờ mi cp dũng lympho tr em ti Vin Huyt hc- Truyn mỏu Trung ng Bc u tỡm hiu mi liờn quan gia mt s du n dch vi ỏp ng iu tr sau t iu tr cm ng vi phỏc FRALLE 2000 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1.Khỏi quỏt v cỏc du n quỏ trỡnh sinh sn v bit húa t bo mỏu 1.1.1 Cỏc du n bit húa t bo mỏu Trong quỏ trỡnh sinh sn, bit húa t bo mỏu, t bo ln lt tri qua cỏc thay i v cu trỳc ca nhõn, nguyờn sinh cht v c bit l cú s hỡnh thnh nhng du n mang tớnh cht c trng cho tng dũng, thm cho tng loi t bo v cỏc du n ny tng ng vi tng giai on bit húa Vic xỏc nh cỏc du n bit húa ny ó cho phộp nhn dng chớnh xỏc cỏc t bo mỏu Du n mng u tiờn c trng cho t bo gc to mỏu l CD34 Sau ú cựng vi quỏ trỡnh sinh sn v bit húa ca t bo gc thnh cỏc t bo gc nh hng dũng ty hay nh hng dũng lympho, mt cỏc du n CD34 trờn mng t bo gc gim dn v dn dn xut hin thờm cỏc du n khỏc c trng v ỏnh du quỏ trỡnh bit húa Nm 1981, mt hi ngh quc t v khỏng nguyờn mng bch cu ó thng nht t tờn cỏc du n mng l CD (Cluster of Differentiation - cm bit húa) Cho n ngi ta ó phỏt hin khong trờn 350 CD [4] Cỏc CD ny khụng ch xut hin trờn mng t bo m mt s CD cũn xut hin bo tng v nhõn t bo S 1.1 Xp loi t bo mỏu bng cỏc khỏng th n dũng c hiu vi khỏng nguyờn bit húa (Hoffbrand 1995) [5] 10 1.1.2 S trng thnh v cỏc du n bit húa ca t bo dũng lympho T bo m (CFU-L) ca lympho chung c phỏt trin t t bo gc sinh mỏu T õy, chỳng phõn chia (theo chc nng) thnh nhúm chớnh l lympho T (85%), lympho B (10%) v NK- Natural Killer cell (5-10%) [6] Dũng lympho B: trng thnh t t bo m ca lympho chung (CFUL), tri qua giai on bit húa khỏc ty xng, song song vi vic xut hin, thay i mc biu hin hoc mt i cỏc CD tr thnh t bo trng thnh mỏu ngoi vi, vi s cú mt ca cỏc t bo m ty xng tit cỏc cytokine cn thit cho quỏ trỡnh bit húa ny [7] Hỡnh 1.1 Cỏc du n dch t bo lympho B theo tui bit húa Dũng lympho T: quỏ trỡnh bit húa v trng thnh xy ty xng v tuyn c, tri qua nhiu giai on vi s hỡnh thnh v bin mt ca cỏc CD c trng, vi s h tr ca cỏc t bo biu mụ, t bo uụi gai v cỏc i thc bo ti tuyn c [7] 36 o Bnh nhõn t vong: thi im t vong 2.4.3 Cỏc k thut s dng nghiờn cu K thut xột nghim huyt - ty : c thc hin phũng xột nghim ty xng, khoa T bo-t chc hc ca Vin HH-TM TW K thut nhum Giemsa: c thc hin phũng xột nghim ty xng, khoa T bo-t chc hc ca Vin HH-TM TW K thut nhum húa hc t bo: c thc hin phũng xột nghim ty xng, khoa T bo-t chc hc ca Vin HH-TM TW, t l Blast lam ty chim >30% tng s t bo cú nhõn ty xng Cỏc phng phỏp nhum húa hc t bo bao gm nhum MPO, PAS, Sudan en B, Esterase K thut xp loi dch bng phng phỏp m t bo dũng chy: c thc hin khoa Min dch, Vin HH-TM TW, trờn mỏy cytomic Navios, ca hóng Beckman Coulter 2.4.4 Phng phỏp phõn tớch, x lý s liu Cỏc s liu thu thp c x lý theo phng phỏp thng kờ y hc vi phn mm SPSS 16.0 2.5 Khớa cnh o c nghiờn cu ti c thc hin nhm mc ớch xp loi bnh lý LXM cp theo phng phỏp MDH, so sỏnh, kt hp vi phng phỏp HTH-HHTB v di truyn hc Chỳng tụi cam kt: o Thc hin nghiờn cu vi tinh thn trung thc, nghiờm tỳc tuõn th cỏc qui nh v chuyờn mụn o Bo m tụn trng s t nguyn, gi mt v cỏc thụng tin cỏ nhõn ca bnh nhõn nghiờn cu 37 o Hn ch ti a s phin h cho bnh nhõn quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu Chng D KIN KT QU 3.1 c im chung ca i tng nghiờn cu 3.1.1 c im v gii Bng 3.1 c im chung v gii tớnh ca nhúm nghiờn cu Gii S bnh nhõn T l % Nam N Tng s 100% 3.1.2 c im v la tui Bng 3.2 c im v tuica nhúm nghiờn cu La tui S bnh nhõn T l %
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN dấu ấn MIỄN DỊCH TRONG lơ xê MI cấp DÒNG LYMPHO ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP đếm tế bào DÒNG CHẢY tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu , NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN dấu ấn MIỄN DỊCH TRONG lơ xê MI cấp DÒNG LYMPHO ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP đếm tế bào DÒNG CHẢY tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu , NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN dấu ấn MIỄN DỊCH TRONG lơ xê MI cấp DÒNG LYMPHO ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP đếm tế bào DÒNG CHẢY tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu , Bước đầu tìm hiểu mối liên quan giữa một số dấu ấn miễn dịch với đáp ứng điều trị sau đợt điều trị cảm ứng với phác đồ FRALLE 2000., LXM cấp là một nhóm bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh và tích lũy trong tủy xương và máu ngoại vi của những tế bào non ác tính. Những tế bào này dần sẽ thay thế và ức chế quá trình trưởng thành và phát triển của các tế bào bình thường trong tủy xương., Dung dịch phá tế bào Cytofix để thực hiện xét nghiệm nội bào.;

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay