Đánh giá tác dụng của viên nang mềm ích trí vương trên bệnh nhân có rối loạn lipid máu

108 127 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:05

1 T VN Ri lon lipid (RLLP) mỏu l tỡnh trng tng cholesterol, triglyceride huyt tng hoc c hai, hoc gim nng lipoprotein phõn t lng cao, tng nng lipoprotein phõn t lng thp lm gia tng quỏ trỡnh va x ng mch Ri lon lipid mỏu nhiu nguyờn nhõn, cú th di truyn hay th phỏt mc mt s bnh c th hoc thúi quen n ung sinh hot [1],[2],[3] Ri lon lipid mỏu l mt nhng yu t nguy c quan trng nht ca cỏc bnh lý tim mch núi chung v bnh lý ca va x ng mch núi riờng [4] Theo T chc Y t Th gii (WHO) cỏc bin c tim mch l nguyờn nhõn gõy t vong hng u trờn ton th gii vi hai bin c quan trng nht l nhi mỏu c tim v tai bin mch nóo M va x ng mch li l nguyờn nhõn ch yu ca nhng bin c tim mch ny [5],[6] Khi cú RLLP mỏu cho dự cha cú cỏc biu hin lõm sng thỡ cng khụng c b qua vỡ nh ó cp trờn, RLLP mỏu ó c chng minh l mt nhng yu t nguy c quan trng nht dn n va x ng mch Nghiờn cu ri lon lipid mỏu ngoi vic phc v cho iu tr, cũn mang mt ý ngha d phũng rt ln i vi nguy c tim mch, bnh lý tim mch tng lai T ú gúp phn ngn nga v hn ch nhng hu qu nguy him ca cỏc bnh lý tim mch nh: bnh ng mch vnh v nhi mỏu c tim, suy tim, tai bin mch nóo v bnh ng mch ngoi vi, gim t l t vong v tn ph, tng tui th v cht lng cuc sng [1],[7] Theo y hc hin i (YHH), iu tr ri lon lipid mỏu, bờn cnh vic thay i ch n, ch luyn tp, mt s thuc thuc nhúm statin, nhng dn cht acid fibric, acid nicotinic ó mang li hiu qu iu tr, nhng vic s dng thuc kộo di gõy mt s tỏc dng ph nh ri lon chuyn húa, ri lon tiờu húa, gim bch cu, mt mi mn nga, yu c, tng men gan Mt khỏc giỏ thnh ca thuc Vit Nam cũn cao, cha phự hp vi iu kin kinh t ca a s ngi bnh [8],[9] Y hc c truyn (YHCT) khụng cú bnh danh ch chng RLLP mỏu m RLLP mỏu c mụ t cỏc chng m thp, u thng, huyn vng, nguyờn nhõn thng m ng kinh lc, ph tng gõy nờn v cỏch cha tr ch yu l húa m, tr thp [10] ó cú nhiu nghiờn cu v cỏc bi thuc YHCT cho thy cú tỏc dng iu tr RLLP mỏu Cỏc thuc YHCT ngy cng c s dng rng rói vỡ tớnh an ton, ớt tỏc dng ph, sn cú, giỏ thnh r v cú th s dng lõu di Ch phm viờn nang mm ch trớ vng cú xut s t bi thuc c phng ng quy b huyt thang gia thờm v l an sõm v Bch qu Ch phm ó c nghiờn cu trờn thc nghim v c tớnh v tỏc dng sinh hc Kt qu cho thy ch phm cú tớnh an ton cao, cú tỏc dng bo v t bo thn kinh, chng gc t do, tng cng tun hon nóo v iu chnh lipid mỏu [11] Trờn c s cỏc kt qu thu c t cỏc nghiờn cu thc nghim, ch phm tip tc c trin khai ỏnh giỏ tỏc dng trờn lõm sng Mt nghiờn cu ó c trin khai nhm ỏnh giỏ tỏc dng chng gc t v ci thin tun hon nóo ca ch phm trờn bnh nhõn thiu nng tun hon nóo Nghiờn cu ny c xõy dng nhm tip tc ỏnh giỏ tỏc dng iu chnh ri lon lipid mỏu ca ch phm trờn lõm sng Kt qu ca cỏc nghiờn cu ny s giỳp cung cp nhng minh chng khoa hc, cho phộp nhỡn nhn mt cỏch y v ton din hn v tỏc dng ca viờn nang mm ch trớ vng ti ỏnh giỏ tỏc dng ca viờn nang mm ch trớ vng trờn bnh nhõn cú ri lon lipid mỏu cú hai mc tiờu c th sau: ỏnh giỏ tỏc dng ca viờn nang mm ch trớ vng trờn bnh nhõn cú ri lon lipid mỏu Nhn xột tỏc dng khụng mong mun ca ch phm Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 i cng v lipid 1.1.1 c tớnh v vai trũ ca lipid Lipid l mt nhúm cỏc hp cht ca cỏc alcol sinh hc vi cỏc acid bộo khỏc tn ti c th vi nhiu chc nng khỏc V tớnh cht lý hc, cỏc lipid u cú t trng nh hn nc, khụng tan nc (cú th gõy tc mch nu khụng kt hp vi protein), gn vi protein huyt tng thnh lipoprotein (LP) tan c nc v lu hnh c mỏu, tựy t l ca protein tham gia phc hp, t trng ca LP cú th thay i (t 0,9 n 1,2) V tớnh cht hoỏ hc, cỏc lipid u cú nhúm ru (-OH) cú th thc hin c phn ng ester húa vi cỏc acid bộo, cỏc phõn t carbon mang mt s lng ti a nguyờn t hydrogen thỡ cht bộo c gi l bóo hũa (no), nu thiu nguyờn t hydrogen thỡ cht bộo c gi l cha bóo hũa (cha no) [12] Lipid c th gm nhúm chớnh [12] - Triglycerid (hay m trung tớnh): Cu trỳc gm mt phõn t glycerol (ru bc 3) c ester hoỏ vi acid bộo - Phospholipid: Trong cu trỳc cú phospho, cng kt hp vi acid bộo bng phn ng ester húa - Cholesterol: Nh tờn gi, thot u nú c phỏt hin dch mt cú nhúm ru, vy cú th tn ti di dng ester húa Nhõn sterol ca nú c cu thnh t sn phm thoỏi húa ca acid bộo Trong c th lipid tn ti di dng: - Dng cu trỳc: cú tt c cỏc t chc bao gm nhiu loi lipid phc tp, cỏc t bo nh mng t bo, bo tng, ph bin l phospholipid - Dng d tr: to nờn lp m di da m thnh phn ch yu l cỏc triglycerid - Dng lu hnh: lipid c kt hp vi mt loi protein gi l apoprotein to thnh lipoprotein (LP) chuyn mỏu v h bch huyt Ngy xột nghim lipid ton phn ớt c ch nh, thay vo ú vic xột nghim tng thnh phn lipid mỏu cú ý ngha hn nhiu chn oỏn, phũng v iu tr bnh Lipid cú vai trũ rt quan trng i vi c th [12]: - Trc ht, nú l thnh phn khụng th thiu c ca cỏc t bo - Rt cn thit cho s hỡnh thnh t bo mi c th - L mt thnh phn ca bo tng v cỏc mng sinh hc nh mng t bo, mng ti lp th - L ngun cung cp nng lng cho c th: 1g lipid b t chỏy c th cung cp 9,3kcal - Ngoi lipid cũn l ngun cung cp acid bộo cho c th - Nhiu loi vitamin cn thit cho c th nh vitamin A,E,D,F,Kc th ch cú th hp thu c di tỏc dng ca lipid - Lipid cũn l tin cht ca mt s hormon quan trng xut phỏt im ca phn ng tng hp cỏc cht ny l t cholesterol nh cỏc hormon v thng thn, cỏc hormon sinh dc 1.1.2 Tiờu húa, hp thu, s dng v chuyn mỏu Trong c th, cỏc lipoprotein c chuyn húa theo hai ng ngoi sinh v ni sinh (hỡnh 1.1) [13] - Con ng ngoi sinh: Liờn quan n lipid thc n a vo C th ngi cú th tng hp cỏc loi lipid, nhng ngun lipid t thc n rt quan trng vỡ cung cp phn ch yu nhu cu lipid hng ngy, ng thi l mụi trng hũa tan nhiu loi vitamin c th cú th hp thu c Nhu cu lipid ph thuc vo tui, gii, tớnh cht lao ng, khớ hu Lipid c tiờu húa t tỏ trng: lipase ca dch ty v rut lm t ton b hay mt phn s dõy ni ester (tỏch acid bộo thnh dng t do) hp thu vo c th theo tnh mch ca (qua gan) Tuy nhiờn, phn quan trng nht lipid c hp thu nh mui mt, cú tỏc dng bin lipid thnh dng nh tng hay cũn gi l chylomicron, cú th hp thu theo ng bch mch rut vo tun hon chung (khụng qua gan) ti cỏc mao mch mụ m v c Ti õy, di tỏc dng ca enzym lipoprotein lipase, chylomicron c thu phõn thnh triglycerid v acid bộo, ri thnh glycerol v acid bộo Cỏc cht ny c s dng t bo nh mt ngun d tr nng lng Chylomicron b mt dn triglycerid to thnh chylomicron tn d Ngay sau ú, cỏc chylomicron tn d giu cholesterol c gn vo t bo gan nh cỏc receptor ca apo E v c thu phõn ti lysosom ca t bo gan Cholesterol c gii phúng s c s dng mt phn tng hp acid mt Mt phn cholesterol cựng triglycerid to thnh lipoprotein t trng rt thp (VLDL), chỳng vo gan ri vo h tun hon VLDL h tun hon c chuyn hoỏ thnh lipoprotein t trng trung bỡnh (IDL) Mt phn IDL c chuyn thnh lipoprotein cú t trng thp gan (LDL-C) S kim soỏt tng hp VLDL v s iu ho quỏ trỡnh chuyn hoỏ trờn cha c bit rừ Trong mt s iu kin chuyn hoỏ, VLDL v LDL-C tớch t huyt tng v l yu t nguy c gõy x va ng mch [13] Triglycerid (TG) c s dng c th ch yu nh ngun nng lng tng t vai trũ ca glucid cũn phospholipid, cholesterol (v mt s ớt triglyceride) ch yu s dng to cu trỳc t bo v thc hin mt s chc nng Cholesterol cũn l nguyờn vt liu ban u to vitamin D, hormon sinh dc, thng thn v mui mt[14],[15] Chylomicron b c th loi tr mỏu khong gi bng cỏch a qua vỏch mao mch vo gan v mụ m [15] c s dng nh ngun nng lng cho c th, vic u tiờn triglyceride mụ m phi c thy phõn thnh acid bộo t (free fat acide = FFA), cũn gi l acid bộo khụng ester húa, a mỏu gn vi albumin ti ni s dng (ch yu l ti gan) Khụng k chylomicron ch tn ti ngn sau ba n v acid bộo t (FFA) thỡ 95% lipid mỏu cú mt v chuyn di dng LP, kớch thc nh hn chylomicron rt nhiu (khụng lm c huyt tng) Thnh phn ca LP gm: protein, triglycerid, phospholipid v cholesterol Tuy nhiờn, LP mỏu l mt hn hp gm nhiu typ, mi typ cú t l khỏc cu thnh [16] - Con ng ni sinh: Liờn quan n lipid ch yu cú ngun gc t gan Cỏc lipoprotein cú t trng thp VLDL c gan tng hp, giu triglycerid, ớt cholesterol hn c chuyn n t chc Cỏc apoprotein chớnh l apo B100 v apo E Apo C cú s lng ớt hn Triglycerid c thu phõn bi enzym lipoprotein lipase to thnh cỏc lipoprotein cú kớch thc nh hn v giu cholesterol (IDL), chỳng c tớch t gan hoc c chuyn thnh lipoprotein cú t trng thp LDL-C [15] LDL-C gi vai trũ chớnh s chuyn cholesterol n cỏc t bo gan v cỏc t chc ngoi vi Ti õy chỳng c gn vo t bo nh cỏc receptor c hiu apo B100 v apo E Sau liờn kt vi cỏc receptor, LDL-C c a vo t bo nh hin tng ni nhp thc bo v sau ú nú b thu phõn cỏc lysosom, cỏc receptor tr li v trớ ca chỳng trờn b mt mng t bo Ti t bo, cholesterol tham gia vo quỏ trỡnh to hp mng cng nh quỏ trỡnh tng hp cỏc hormon dn xut steroid [16] Cỏc lipoprotein t trng cao (HDL-C) khụng ng nht v kớch thc v t trng c bi tit ch yu bi gan v rut Chỳng m nhn vic chuyn cholesterol t Sau ester hoỏ, nh tỏc dng ca lecithin cholesterol acyl transferase (LCAT), cholesterol c chuyn n gan bi cỏc HDL-C giu apo E, chớnh nú cho phộp gn vo cỏc recepter c hiu S kt gn ny cú th trc tip hoc sau chuyn t HDL-C n LDL-C v VLDL nh cholesterol transfer protein (CETP) l quỏ trỡnh chuyn ngc ca cholesterol Khi cỏc tr s apo A cựng vi HDL-C tng, chng t s chuyn húa cholesterol tt v s o thi cholesterol tt Ngc li tr s ny gim chng t bi xut cholesterol kộm v s ng cholesterol t chc mụ [15], [17] Cht bộo, Gan Rut non Tn d Thoỏi trin Cỏc mụ ngoi vi Hỡnh 1.1 S chuyn húa lipoprotein Ngun: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18227868 1.1.3 Lipoprotein mỏu V cu trỳc, cỏc lipoprotein (LPs) l nhng phõn t hỡnh cu gm phn: phn nhõn cha triglycerid v cholesterol ester húa (CE) khụng phõn cc, phn v ngoi c cu to bi cỏc phõn t lipid phõn cc gm phospholipid, cholesterol t v cỏc apoprotein Phn v m bo tớnh tan ca lipoprotein huyt tng lm nhim v chuyn cỏc lipid khụng tan [17],[18] Hỡnh 1.2 S cu trỳc phõn t lipoprotein Ngun: www.lipidlibrary.co.uk Hu ht lipoprotein c to thnh gan, vỡ hu nh ton b m mỏu gan sn xut, tr triglyceride ca chylomicron l hp thu t rut Gan cng chớnh l ni sn xut loi protein chuyn ch lipid, gi l apo-protein V phõn loi, LPs huyt tng cú th c phõn loi da trờn hai phng phỏp in di hoc siờu ly tõm Bng phng phỏp in di, LPs c tỏch thnh phn l -LP, -LP, tin -LP v chylomicron Bng phng phỏp siờu ly tõm, LPs huyt tng c phõn loi theo t trng v õy l cỏch phõn loi c ng dng ph bin lnh vc lõm sng Theo t trng, LPs bao gm cỏc thnh phn ch yu sau [17],[19]: - Chylomicron: t trng 0,93, khụng di chuyn in di, tn ti ngn hn, cỏc t bo niờm mc rut to nờn t m thc n, cha nhiu triglyceride ngoi lai vo mch dng chp - Lipoprotein t trng rt thp (VLDL-very low densisty lipoprotein < 1,006): ch yu gan v mt phn nh rut tng hp, cha nhiu triglyceride ni sinh - Lipoprotein t trng trung gian (IDL-intermediary densisty lipoprotein 1,006 - 1,019): l cht d cũn li sau chuyn húa VLDL, dng ny c chuyn hoỏ tip nờn ch chim mt lng rt nh mỏu v cng vỡ vy rt khú theo dừi v ớt giỏ tr lõm sng - Lipoprotein t trng thp (LDL-C - low densisty lipoprotein 1,019-1,063): l dng chuyn húa t VLDL v IDL, mang apoprotein B, cú nhim v chuyn lipid n cỏc t chc Trong phõn t ny, cholesterol t (FC - free cholesterol) chim 5-10% v chớnh FC va dng t do, va chim t l cao hn nhng loi phõn t trc nú, c xem l tỏc nhõn quan trng nht gõy hy hoi t bo cỏc mụ c bit l cỏc t bo ni mc thnh ng mch - tn thng húa sinh bnh lý u tiờn ca x va ng mch - Lipoprotein t trng cao (HDL - high densisty lipoprotein): cú t trng ln nht (1,063-1,210), mang apoprotein A1, cú nhim v chuyn cholesterol d tha t cỏc t chc v gan v c xem nh l yu t cú li lm gim c lng cholesterol cng nh lng triglycerid mỏu [15], [17] T l cỏc thnh phn lipid c túm tt bng 1.1 Bng 1.1 T l cỏc lipoprotein huyt Lipoprotein(s) FC Chylomicron 0,5-1% VLDL 6-8 IDL 7-9 LDL-C 5-10 HDL-C 3-5 1.1.4 D tr m CE 1-3% 12-14 27-33 35-40 14-18 TG 86-94% 55-65 15-27 8-12 3-6 PhosphoApolipid protein 3-8% 1-2% 12-18 5-10 19-23 15-19 20-25 20-24 20-80 45-50 Mụ m, gm ch yu cỏc t bo m l ni d tr triglycerid ca c th 10 T bo m: to thnh mụ m cú kh nng lu gi lipid chim 80-90% th tớch t bo Ngoi kh nng thu nhn lipid hp thu rut, nú cng cú kh nng sn xut mt lng nh acid bộo v triglyceride t glucid, b sung khụng ỏng k cho s tng hp tng t gan Hu ht lipid c th cha mụ m, gan v mt s ni khỏc Chc nng l cung cp triglyceride cho c th nh mt ngun nng lng, ngoi cũn cú chc nng gi nhit [15] Mụ m nhn c triglyceride t gan di dng ó b thy phõn, nh mt s enzym lipase, gi l lipase mụ ph thuc hormon ( phõn bit vi lipase ty, rut, gan), mụ m cú th a triglyceride vo mỏu sau ó thy phõn nú Quỏ trỡnh ny din thng xuyờn vi tc cao lm cho mụ m c th hon ton i mi sau 2-3 tun [15] Gan khụng phi kho lipid ca c th m l ni ch yu chuyn húa chỳng Nhim v ca gan chuyn húa lipid gm: thoỏi húa FFA thnh cỏc mnh nh sau ú to thnh th cetonic l cỏc dng t bo a s dng (to nng lng), tng hp acid bộo v triglyceride ch yu t glucid v mt phn nh t protid, tng hp cỏc lipid (ch yu cholesterol, phospholipid) t mu 2C ngun gc t triglyceride T bo gan ngoi chuyn húa triglyceride cũn chuyn húa cholesterol, phospholipids chớnh nú liờn tc tng hp [19] 1.2 Ri lon lipid mỏu theo YHH 1.2.1 nh ngha ri lon lipid mỏu Ri lon lipid mỏu l mt thut ng nhm ch s bin i ca cỏc thnh phn lipid mỏu cao hoc thp hn ch s húa sinh bỡnh thng Dựng cm t ri lon m khụng dựng l tng, cao hoc d l vỡ thc s cú nhiu loi lipid mỏu, m mt s loi tng l xu i vi c th, nhng cú loi lipid cú vai trũ bo v, chng bnh tt nờn cng cao li cng tt Do ú thut ng ri lon lipid mỏu cú ý ngha chớnh xỏc hn [20] ỏnh giỏ RLLP mỏu theo WHO (2000) [21],[22] - Cholesterol ton phn (CT) >5,2 mmol/l (200mg/dl), hoc Tht g nc Tht vt Chim b cõu Trng g ton phn Sa ton phn B Phomat 90 70 110 468 28 280 160 Ng cc C phờ, chố Trỏi cõy Rau Du thc vt Nhng bnh nhõn cú kốm THA I - n thc n ớt natri, giu kali, calci, magnesi: Hn ch mui n (natri clorid), gim mỡ chớnh (natri glutamat) Hn ch mui n v mỡ chớnh di 6gam/ngy - Khụng n thc n mui mn: c mui, da mui, mm tụm/tộp, thc n úng hp - n nhiu rau qu cú nhiu kali, cht khoỏng Chỳ ý dựng nhiu protein thc vt nh u - Hn ch cỏc thc n cú tỏc dng kớch thớch thn kinh v tõm thn B ru, c phờ, nc chố c - Tng s dng cỏc thc n, ung cú tỏc dng an thn, h huyt ỏp, li tiu nh canh lỏ vụng, ht sen, ngú sen, chố vụng sen, nc ngụ luc Ph lc BNH N NGHIấN CU I HNH CHNH Mó BA: 1.1 H v tờn: Tui: Gii: 1.2 Ngh nghip (ghi rừ cụng vic): 1.3 a ch 1.4 in thoi: 1.5 a ch cn liờn h: S vo vin: in thoi: 1.6 Ngy vo vin: Ngy vo NC: II CHUYấN MễN 2.1 Y hc hin i 2.1.1 Lý vo vin:1 au u Chúng mt Mt ng Khỏc (ghi rừ): 2.1.2 Bnh s 2.1.3 Tin s 2.1.3.1 Tin s bn thõn Bnh lý 1.Hỳt thuc lỏ S bao nm: 2.THA Nm phỏt hin: T Nm phỏt hin: 4.RLLP mỏu Nm phỏt hin: 5.t qu nóo Nm b: 6.Bnh M vnh Nm phỏt hin: Bnh khỏc: Ch sinh hot 1.n giu du thc vt Ba/tun: 2.n giu m ng vtBa/tun: 3.n giu m thc vtBa/tun: 4.n giu m ng võt Ba/tun: 5.Ung ru (ml)/ln ln/tun 2.1.3.1 Tin s gia ỡnh 2.1.4 Khỏm lõm sng Thuc ang s dng tun gn õy: H m mỏu (ghi rừ): Tng tun hon nóo (ghi rừ): Tng chuyn húa nóo (ghi rừ): Chng ngng tiu cu (ghi rừ): Chng ụng (ghi rừ): Thuc khỏc (ghi rừ): Vn ng th lc i b: gi/ngy ngy/tun Tp mụn th thao (ghi rừ): Gi/ngy ngy/tun Nhit : 2.1.4.1 Khỏm ton thõn í thc: Da, niờm mc: Tuyn giỏp: Hch ngoi biờn: 2.1.4.2 Khỏm b phn Tim mch: Tiờu húa Thn kinh Huyt ỏp: mmHg Nhp tim: ln/phỳt Nhp th: ln/phỳt Chiu cao: cm Cõn nng: Kg BMI Hụ hp Thn -tit niu Cỏc b phn khỏc: Ch s XN khỏc: 2.1.5 Xột nghim M mỏu (mmol/L) Cholesterol TP: Triglycerid HDL-Cho LDL-Cho BC (G/L) HC (T/L) TC (G/L) AST (U/L) ALT (U/L) GGT (U/L) Ure (mmol/L) Creatinin (mcmol/L) 2.1.6 Chn oỏn YHH 2.2 Y hc c truyn 2.2.1 T chn Vn Vng Nghe: Thn: Sc: Ngi: Lụng túc múng: Ng quan: Thit C quan b bnh: Xỳc chn: Hỡnh dỏng li: Phỳc chn: Cht li: Rờu li: Vn Hn - nhit: Mch chn: Hón: m thc: Tay phi: Nh tin: u: Tay trỏi: Ngc- - phỳc: T chi: Ng: 2.2.2 Túm tt bnh ỏn YHCT Can thn õm h, can dng vng: Khớ huyt lng h Thn dng h tn m tr huyt ngng Khỏc (ghi rừ): 2.2.3 Chn oỏn Y hc c truyn Bỏt cng: Nguyờn nhõn Tng ph: Bnh danh: Kinh lc: Th bnh: Khớ huyt: III IU TR IV CC CH S NGHIấN CU CHNH Ch s Huyt ỏp (mmHg) Huyt ỏp tõm thu Huyt ỏp tõm trng Tng im mc nng th YHCT D0 D30 Triu chng th YHCT au u Chúng mt Tc ngc Mt ng D cm Li bố nht Rờu li trng nhn Mch hot Mch huyn hot M mỏu Cholesterol TP: Triglycerid HDL-Cho LDL-Cho Cụng thc mỏu BC (G/L) HC (T/L) TC (G/L) AST (U/L) ALT (U/L) GGT (U/L) Ure (mmol/L) Creatinin (mcmol/L) Ph lc NH GI MC TRIU CHNG Y HC C TRUYN H v tờn: Tui: Gii: MSBA: Ngy khỏm: Triu chng chớnh Mc Th bnh Khụng Nh TB Nng - au u - Chúng mt - tai Can thn - au lng gi õm h - Hng khụ - o hón - Ng tõm phin nhit - Ng m - au u - Chúng mt - Mt mi T h - on hi m thp - n kộm, - y bng - i tin nỏt - Ng ớt, hay m - au nng u - Chúng mt Khớ tr - Tc ngc huyt - Bun nụn - Gim trớ nh - Nng u - tai - Tay chõn lnh T thn - au lng, gi lng h - Gim trớ nh - i tin lng - Tiu tin - Nng u - Chúng mt m trc ni - Nng ngc tr - y trng thng v - Bun nụn - Tờ bỡ tay chõn B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN B ANH ĐáNH GIá TáC DụNG CủA VIÊN NANG MềM íCH TRí VƯƠNG bệnh nhân có rối loạn lipid máu Chuyờn ngnh : Y hc c truyn Mó s : CK.62726001 LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TH PHNG H NI - 2016 Lời cảm ơn hon thnh khúa hc v Lun chuyờn khoa II, tụi ó nhn c s quan tõm, to iu kin giỳp vụ cựng quý bỏu ca cỏc c quan, cỏc thy cụ giỏo, cựng gia ỡnh v bn bố ng nghip Vi tt c s kớnh trng, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti: PGS.TS Th Phng - Nguyờn Trng khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni ngi thy thng dn khoa hc ó tn tõm ging dy, giỳp v ch bo cho tụi nhng kinh nghim quý bỏu quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Tụi xin trõn trng cm n PGS.TS Nguyn Th Thu H - Trng khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni ngi thy tn tõm dy d v giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thc hin lun Tụi xin trõn trng cm n Ban giỏm hiu, Phũng o to sau i hc, Khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni l ni tụi ó hc thi gian qua Tụi xin trõn trng cm n cỏc GS, PGS, TS hi ng chm lun vn, l nhng ngi thy ó úng gúp ý kin vụ cựng quý bỏu cho bn lun ca tụi c hon chnh Tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo khoa Y hc c truyn Trng i hc Y H Ni, nhng ngi thy ging dy v giỳp tụi thi gian hc v hon thnh lun Tụi xin gi ti Ban giỏm c, Phũng K hoch tng hp, Khoa ni III Bnh vin Y hc c truyn B cụng an li cm n sõu sc ni ó to iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh thc hin ti Tụi xin cm n Ban lónh o S y t; Ban giỏm c, lónh o khoa YHCT Bnh vin a khoa tnh H Nam l ni cụng tỏc v cng l ni h tr nhit tỡnh v mt vt cht cng nh tinh thn cho tụi Cui cựng hon thnh lun ny, xin by t lũng bit n vụ hn ti cụng n tri b ca T thõn ph mu ó sinh thnh, dng dc, ht lũng to iu kin v ng viờn chỳng hc tp, phn u thnh ngi cú ớch cho i Xin by t lũng bit n ti v v hai gỏi yờu quý l tỡnh yờu, l sc mnh ca tụi, cựng bn bố ó c v, ng viờn, to iu kin quý bỏu lun ny c hon thnh ỳng chng trỡnh H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi Nguyn Bỏ Anh LI CAM OAN Tờn tụi l Nguyn Bỏ Anh, hc viờn lp Bỏc s chuyờn khoa II, khúa 28, trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Y hc c truyn Tụi xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca PGS.TS Th Phng Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy thỏng nm 2016 Ngi vit cam oan Nguyn Bỏ Anh NHNG CH VIT TT ALT AST BC BMI CE CT FC Hb HC HDL-C Alanine aminotransferase Aspartate aminotransferase Bch cu Body mass index - ch s c th Cholesterol ester - cholesterol este húa Cholesterol ton phn Free cholesterol - cholesterol t Hemoglobin Hng cu High density lipoprotein cholesterol IDL (lipoprotein t trng cao) Intermediate - density lipoprotein LDL-C (Lipoprotein t trng trung gian) Low density lipoprotein cholesterol LPs NC RLLP TC TG THA VLDL (lipoprotein t trng thp) Lipoproteins Nghiờn cu Ri lon lipid Tiu cu Triglyceride Tng huyt ỏp Very low densisty lipoprotein YHCT YHH (Lipoprotein t trng rt thp) Y hc c truyn Y hc hin i MC LC T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 i cng v lipid 1.1.1 c tớnh v vai trũ ca lipid 1.1.2 Tiờu húa, hp thu, s dng v chuyn mỏu 1.1.3 Lipoprotein mỏu 1.1.4 D tr m 1.2 Ri lon lipid mỏu theo YHH 10 1.2.1 nh ngha ri lon lipid mỏu 10 1.2.2 Nguyờn nhõn v c ch bnh sinh ca ri lon lipid mỏu 11 1.2.3 Phõn loi cỏc ri lon lipid mỏu 11 1.2.4 Tỡnh hỡnh ri lon lipid mỏu 14 1.2.5 Tha cõn bộo phỡ 16 1.2.6 iu tr hi chng ri lon lipid mỏu 17 1.3 Ri lon lipid mỏu theo YHCT 21 1.3.1 Chuyn húa tõn dch c th 21 1.3.2 Nhng quan nim ca YHCT v ri lon lipid mỏu 21 1.3.3 S tng ng gia chng m thp v chng ri lon lipid mỏu 23 1.3.4 Phõn loi v iu tr chng ri lon lipid mỏu theo YHCT 25 1.3.5 Tỡnh hỡnh nghiờn cu thuc YHCT v iu tr ri lon lipid mỏu 27 1.4 Thuc nghiờn cu 29 1.4.1 Xut x v thnh phn bi thuc 29 1.4.2 C s khoa hc xõy dng bi thuc 30 Chng 32 CHT LIU, I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 32 2.1 Cht liu nghiờn cu: Viờn nang mm ch trớ vng 32 2.2 i tng nghiờn cu 32 2.2.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 33 Theo Y hc hin i 33 2.2.2 Tiờu chun loi tr 33 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 34 2.3.1 Thit k nghiờn cu 34 2.3.2 Quy trỡnh nghiờn cu 35 2.3.3 Ch tiờu nghiờn cu 36 2.3.4 Phng phỏp ỏnh giỏ kt qu iu tr 37 2.3.5 Phng phỏp x lý s liu 40 2.3.6 Phng phỏp khng ch sai s 40 2.4 a im v thi gian nghiờn cu 41 2.5 Vn o c nghiờn cu 41 Chng 42 KT QU NGHIấN CU 42 3.1 c im bnh nhõn nghiờn cu 42 3.1.1 Mt s c im nhõn khu - xó hi hc 42 3.1.2 Mt s c im bnh lý v yu t nguy c bnh nhõn nghiờn cu 43 3.2 Kt qu iu tr ca viờn nang ch trớ vng 44 3.2.1 Kt qu iu tr trờn cỏc ch tiờu lõm sng 44 3.2.2 Kt qu iu tr trờn cỏc ch tiờu cn lõm sng 49 3.2.3 Kt qu iu tr ca viờn nang ch trớ vng theo th bnh YHCT 53 3.3 Kt qu theo dừi tỏc dng khụng mong mun ca viờn nang ch trớ vng 57 3.3.1 Cỏc tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng 57 3.3.2 Theo dừi tỏc dng khụng mong mun trờn cỏc ch s cn lõm sng 58 Chng 59 BN LUN 59 4.1 c im bnh nhõn nghiờn cu 59 4.1.1 Mt s c im nhõn khu - xó hi hc 59 4.1.2 Mt s c im bnh lý liờn quan, yu t nguy c v ch sinh hot ca bnh nhõn nghiờn cu 61 4.2 Kt qu iu tr ca viờn nang mm ch trớ vng 62 4.2.1 Kt qu iu tr da trờn cỏc ch tiờu lõm sng 62 4.2.2 Kt qu iu tr RLLP mỏu trờn cỏc ch tiờu cn lõm sng 68 4.2.3 Kt qu iu tr theo th bnh YHCT 77 4.3 Kt qu theo dừi tỏc dng khụng mong mun 79 4.3.1 Cỏc tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng 80 4.3.2 Cỏc thay i trờn cỏc ch s cn lõm sng 80 KT LUN 81 KIN NGH 82 DANH MC BNG Bng 1.1 T l cỏc lipoprotein huyt Bng 1.2 Phõn loi RLLP mỏu theo Fredrickson [25] 11 Bng 1.3 Phõn loi RLLP mỏu theo EAS [27] 12 Bng 1.4 Phõn loi RLLP mỏu theo NCEP [30] 12 Bng 1.5 Cỏc mc RLLP mỏu theo Hi Tim mch hc Vit Nam [26] 14 Bng 1.6 Liu phỏp statin cng cao, va v thp 20 Bng 1.7 Thnh phn c th ca bi thuc 29 Bng 2.1 Cỏc ch s xột nghim cn lõm sng 37 Bng 2.2 Phõn tng huyt ỏp theo JNC VI (1998) [77] 38 Bng 3.1 T l bnh nhõn theo tui 42 Bng 3.2 c im v ngh nghip ca bnh nhõn nghiờn cu 42 Bng 3.3 T l bnh nhõn theo huyt ỏp trc iu tr 43 Bng 3.4 Mt s thúi quen sinh hot ca bnh nhõn 44 Bng 3.5 Thay i triu chng c nng trc sau iu tr (n=60) 45 Bng 3.6 Huyt ỏp trung bỡnh ca bnh nhõn trc v sau iu tr (n=60) 46 Bng 3.7 Huyt ỏp trung bỡnh ca bnh nhõn cú THA (n=18) 46 Bng 3.8 Thay i huyt ỏp nhng bnh nhõn khụng THA (n=42) 47 Bng 3.9 Triu chng li v mch sau iu tr (n=60) 48 Bng 3.10 Nng trung bỡnh CT mỏu trc v sau iu tr (n=60) 49 Bng 3.11 Phõn loi kt qu gim CT mỏu sau iu tr (n=60) 49 Bng 3.12 Nng TG mỏu trung bỡnh trc v sau iu tr (n=60) 49 Bng 3.13 Phõn loi kt qu gim triglyceride mỏu sau iu tr (n=60) 50 Bng 3.14 Phõn loi nng triglyceride mỏu trc v sau iu tr (n=60) 50 Bng 3.15 Nng trung bỡnh LDL-C mỏu trc v sau iu tr (n=60) 51 Bng 3.16 Phõn loi kt qu gim LDL-C mỏu sau iu tr (n=60) 51 Bng 3.17 Kt qu ci thin LDL-C mỏu (n=60) 52 Bng 3.18 Nng trung bỡnh HDL-C mỏu trc v sau iu tr (n=60) 52 Bng 3.19 Phõn loi kt qu tng HDL-C mỏu sau iu tr (n=60) 53 Bng 3.20 Kt qu iu tr chung (n=60) 53 Bng 3.21 Mc gim trung bỡnh nng CT mỏu theo tng th bnh YHCT sau 30 ngy iu tr (n=60) 53 Bng 3.22 Mc gim trung bỡnh nng TG mỏu theo tng th bnh YHCT sau 30 ngy iu tr (n=60) 54 Bng 3.23 Mc gim trung bỡnh nng LDL-C mỏu theo th bnh YHCT sau 30 ngy iu tr (n=60) 54 Bng 3.24 Mc chờnh trung bỡnh nng HDL-C mỏu theo th bnh YHCT sau 30 ngy iu tr (n=60) 55 Bng 3.25 ỏnh giỏ kt qu iu tr chung theo th bnh YHCT (n=60) 57 Bng 3.26 Cỏc tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng 57 30 ngy iu tr 57 Bng 27 Nng Ure, creatinin, AST, ALT, Hb 58 v s lng HC, BC, TC trung bỡnh trc v sau iu tr (n=60) 58 DANH MC HèNH, BIU , S Hỡnh 1.1 S chuyn húa lipoprotein Hỡnh 1.2 S cu trỳc phõn t lipoprotein S 2.1 S quy trỡnh nghiờn cu 35 Biu 3.1 T l bnh nhõn theo gii 42 Biu 3.2 T l bnh nhõn theo phõn loi BMI 44 ... tài Đánh giá tác dụng viên nang mềm Ích trí vương bệnh nhân có rối loạn lipid máu có hai mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá tác dụng viên nang mềm Ích trí vương bệnh nhân có rối loạn lipid máu Nhận... YHCT cho thấy có tác dụng điều trị RLLP máu Các thuốc YHCT ngày sử dụng rộng rãi tính an toàn, tác dụng phụ, sẵn có, giá thành rẻ sử dụng lâu dài Chế phẩm viên nang mềm Ích trí vương có xuất sứ... thành phần Ích trí vương phối ngũ Đương quy bổ huyết thang với vị Đan sâm Bạch Những kết số nghiên cứu trình bày cho thấy viên nang mềm Ích trí vương có tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu Tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng của viên nang mềm ích trí vương trên bệnh nhân có rối loạn lipid máu , Đánh giá tác dụng của viên nang mềm ích trí vương trên bệnh nhân có rối loạn lipid máu , Đánh giá tác dụng của viên nang mềm ích trí vương trên bệnh nhân có rối loạn lipid máu , + Statin (Simvastatin, Lovastatin, Fluvastatin, Atorvastatin, Pravastatin): Có tác dụng làm giảm LDL-C, giảm TG và tăng HDL-C. Tác dụng phụ: rối loạn tiêu hóa, đau đầu, nổi mẩn, yếu cơ và tăng men gan.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay