Đánh giá kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên ngoài trong tạo hình vú

91 216 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:05

1 T VN Ghộp m t thõn cú lch s bt u t nm 1893 vi cụng b ca Neuber [1] Nhiu k thut ghộp m t thõn ó c xut mt thi gian di, nhng ch gn õy vi s tin b ca k thut thu ly m v ghộp m , Hip hi Phu Thut To Hỡnh Thm M Hoa K ó b lut cm ghộp m vo vỳ vo nm 2009 [2].Vic ny m mt trin vng mi cho vic to hỡnh thm m vỳ bng cht liu t thõn Ghộp m th tớch nh (di 100cc) phi hp vic cy ghộp m nhiu ln to hỡnh thm m vỳ ó c cỏc tỏc gi Coleman, Saboeiro cụng b thnh cụng vo nm 2007 [3].Tuy nhiờn, vic ghộp mt lng m ln hn 100 mL vo mt bờn vỳ mt ln phu thut to hỡnh thm m n vỳ cũn l mt thỏch thc i vi cỏc nh phu thut to hỡnh T l sng sút thp sau ghộp m t thõn th tớch ln vo vỳ lm hn ch vic ỏp dng v phỏt trin k thut Rt nhiu nghiờn cu gn õy trung vo vic ly mnh ghộp m, x lý m sau ly c, tng kh nng sng sút ca mnh ghộp bng phng phỏp phi hp thờm cỏc thnh phn khỏc nh t bo gc m, cht tng trng cú ngun gc t tiu cu, insulin, ó c thc hin nhm ci thin kt qu ca ghộp m t thõn vo vỳ [4 -7] Kt qu cho thy t l sng ca t bo m ghộp t 5060%, v ngc c nõng lờn khong 80120mL v th tớch [4] Cỏc nghiờn cu thc nghm v lõm sng gn õy cho thy kh nng sng ca mt th tớch ln m sau c ghộp s tng lờn ỏng k nu t chc nhn l mụ vỳ c chun b trc [4] Vic chun b cho ni nhn mnh ghộp bng phng phỏp cụng ngh mụ (tissue engineering) - gión da bờn ngoi, c kt hp vi k thut ghộp m th tớch ln to hỡnh n cho cỏc bnh lý gim th tớch vỳ vi mc ớch l lm tng s sng ca mnh ghộp m Gión t chc ó c ỏp dng phu thut to hỡnh v l mt nhng phng phỏp to hỡnh c ỏp dng rng rói mang li s thay i tớch cc iu tr cho bnh nhõn T nm 2002, cỏc tỏc gi Khouri cựng Rorich, Baker [8] ó cho thy s dy lờn ca lp di da, t bo tng trng nhiu hn, v cui cựng l nh k thut gión da bờn ngoi m h thng mch mỏu c tng sinh v phỏt trin v s lng cỏc nghiờn cu invivo v in-vitro Tỏc gi Heit YL cng khng nh kt lun trờn nghiờn cu ca ụng vo nm 2012 [9] Vic kt hp gión t chc bờn ngoi kt hp vi ghộp m t thõn th tớch ln ó mang li mt kt qu kh quan to hỡnh thm m vỳ K thut ghộp m th tớch ln kt hp gión da bờn ngoi vỳ l mt k thut mi, em li hiu qu iu tr bnh lý vỳ Chỳng tụi cha ghi nhn ti liu no Vit Nam nghiờn cu v ny Do ú chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ỏnh giỏ k thut ghộp m t thõn th tớch ln kt hp gión t chc bờn ngoi to hỡnh vỳ vi hai mc tiờu sau: Mụ t quy trỡnh k thut ghộp m t thõn th tớch ln kt hp gión t chc bờn ngoi vỳ ỏnh giỏ kt qu sau phu thut ghộp m t thõn th tớch ln kt hp gión t chc bờn ngoi vỳ ti bnh vin Xanh pụn CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Mt s c im mụ hc ca m Cỏc nghiờn cu gn õy v hoỏ hc, chuyn hoỏ, t chc hoỏ, gii phu nh khu ca t chc ny cho thy tn ti hai loi m khỏc c th ngi: m c nh- phn m d thu nhn nhng khú mt v m chuyn- phn m chuyn hoỏ, d dng thu nhn cng nh mt i M l mt t chc lng lo c to thnh bi a s l t bo m (adipocyte) Ngoi t bo m, mụ m cũn cha h mụ m mch c to nờn t nhng t bo tin thõn m, nguyờn bo si, t bo ni mc mch mỏu, v nhng t bo dch khỏc T bo m c sinh t t bo tin thõn m Chc nng chớnh ca t bo m l d tr nng lng dng lipids, ngoi nú cũn cú chc nng nh l h m v cỏch nhit ca c th [10] V mt mụ hc, cỏc t bo tin t bo m cú dng ging nguyờn bo si c ghi nhn t thi kỡ phụi thai cng nh mụ m di da ngi trng thnh Hỡnh dng cui cựng ca t bo m trng thnh cú dng vũng nhn vi cỏc th cht bộo trung vựng trung tõm, y nhõn rỡa vựng ngoi vi (Hỡnh 1.1) Cỏc t bo tin thõn t bo m dng nguyờn bo si ny l mt dng t bo nng cm ng (iPs pluripotent cells) Theo tỏc gi Shiffman, nu cú s thiu dinh dng xy ra, t bo m cú th thoỏi trin v tr li hỡnh dng nguyờn bo si ban u [11] Hỡnh 1.1: Hỡnh nh di kớnh hin vi mt t bo m.[10] Hỡnh 1.2: Phiờn bn nhum bng Fankels kt hp porcein cho thy h thng vi mch giu v cỏc t bo m xp chng lờn [11] Tỏc gi Bjorntorp P v William Hank nhn thy rng mụ m cú th c xem nh mt dng c bit ca mụ liờn kt li m ú t bo m c sp xp theo dng chựm nho trờn mt mng li dng t ong ca mụ liờn kt [12, 13] T bo m trng thnh l mt t bo ln hỡnh cu, nhõn nm lch tõm, vi mng t bo rừ rt T bo ny thng cú ng kớnh khỏ ln khong 100 micromet Mi t bo m ny c bao bc bi mt mng collagen v c nuụi dng bi h mch mỏu phong phỳ bao quanh nú Mt lp nguyờn sinh cht bao quanh t bo m cha cỏc ht ni cht T bo m n cu in hỡnh thi k phụi thai sm ny cng cú th c tng hp ngi trng thnh t nhng t bo m a cu mc dự s tng hp ngc ny l khỏ him a s t bo m u dũng n cu c tng hp t nguyờn bo m giai on tui tr quỏ trỡnh to hỡnh thnh m th phỏt M di da i a s l m trng (white adipocyte tissue) khụng ch l c quan iu ho nhit gii phúng nhit, cú chc nng nh ni d tr nng lng ca c th v chc nng h m cho mụ-t chc di nú, m cũn cú chc nng quy nh hỡnh th bờn ngoi ca cỏ nhõn ú Hiu rừ v cu trỳc vi th v cu trỳc i th ca lp m di da phõn b cỏc phn khỏc ca c th l iu kn tiờn quyt m bo cho hỳt m m khụng gõy tn thng cỏc cu trỳc Hỡnh 1.3: Khi cu m [12] Cu trỳc i th ca t chc m di da luụn l ch gõy nờn tranh cói gia cỏc nh phu thut viờn v cỏc nh gii phu hc õy cng l ch ớt c ý n c hai chuyờn ngnh [13,14] Mt s tỏc gi mụ t m di da theo nh mụ t ca Henry Gray; bao gm hai lp l lp m nụng v lp m sõu ngn cỏch bi mt lp cõn S tỏc gi cũn li khụng ng ý vi quan nim trờn da trờn phu tớch xỏc v trờn chớnh cỏc bnh nhõn c hỳt m Cỏc tỏc gi ny a quan nim ch cú mt lp m nht [15] ngi m cú v trớ di da, vũng quanh cỏc c quan ni tng, bờn tu xng, v mụ vỳ Trong mụ m, ngoi t bo m cũn cú cỏc t bo h m mch mỏu nh t bo tin thõn m, nguyờn bo si, i thc bo m, t bo ni mc Trong h thng da lụng túc múng, m trung tng sõu nht ti lp di da, to nờn lp cỏch nhit núng v lnh Mụ m trung xung quanh cỏc c quan ni tng to nờn lp m Tuy nhiờn chc nng chớnh ca m l d tr lipids Chớnh cỏc lipids ny c t chỏy to nng lng cho nhu cu ca c th M bng l mụ m nm khoang bng, nm gia cỏc c quan ni tng õy l loi m khỏc vi m di da S tớch t quỏ nhiu ca loi m ny gõy nờn tỡnh trng bộo phỡ bng, mt tỡnh trng cú liờn quan n cỏc bnh lý chuyn hoỏ nh tiu ng type II, khỏng insulin, bnh lý t n ụng cú xu hng tớch t m khoang bng nhiu hn ph n nguyờn l s khỏc bit hormone Hormones gii tớnh n lm cho m tớch t mụng, ựi v eo Khi ph n n tui kinh, lng estrogen c th st gim, t bo m di chuyn t ựi, eo n bng M di da l lng m c thy di da, vựng c gi la h bỡ (hypodermis) Lng m ny khụng liờn quan n bt kỡ mt bnh lý no vớ d nh tim mch, ung th, t qu Ging nh hu ht cỏc t chc m khỏc, m di da l phn hot hoỏ ca h ni tit Chỳng tit cỏc hormones nh l leptin, resistin l hormone iu ho lng m d tr c th Mt dng c bit ca t chc m ngi l m nõu (brown adipose tissue) M ny khu trỳ ch yu quanh c, cỏc mch mỏu ln ca vựng ngc Loi m c bit ny cú th to nhit bng cỏch tỏch ụi chui hụ hp (respiratory chain) ca quỏ trỡnh phospho hoỏ bờn ty th Vic tỏch ụi ny (uncoupling) cú th úng vai trũ quan trng tr nh nhi tr gp lnh V i th, m di da c chia lm lp: Lp m nụng Lp m gia Lp m sõu Hỡnh 1.4: Cu trỳc lp m di da [12] - Lp nụng: gm cú lp nh v lp m nụng + Lp nh (apical layer): lp ny nm di lp trung bỡ li (reticular dermis) Lp ny c bao xung quanh bi cỏc tuyn ch tit m hụi v nang lụng Sõu hn l lp nh c bao quanh bi mng mch mỏu v bch huyt Tu thuc vo dinh dng v mu sc trỏi cõy qỳa trỡnh dinh dng ca chỳng ta m lp ny cú mu sc giu caroten v cú khuynh hng mu vng Do cú cỏc t chc thit yu nh thn kinh, mch mỏu, bch huyt m lp ny phi c bo v quỏ trỡnh ly m S phỏ hng cỏc t chc gii phu lp ny s dn n t mỏu, bm mỏu, tng sc t, v hoi t da dy trng hp nng Vic ny cú th trỏnh c bng s dng kim hỳt m cú ng kớnh nh t 2-3 mm + Lp m nụng (Mantle layer): ch di lp m mng thng bỡ l lp ỏo, ni cha t chc m nh l mt phn ca lp m nụng Lp ny cu to bi t bo m dng ct Nú c cỏch bit vi lp nụng bờn di bi mt cõn x Lp m nụng ny khụng cú vựng mớ mt, múng tay chõn, thõn mi, v dng vt Lp m nụng ny gúp phn quan trng kh nng chng li sang chn trờn b mt da Nú úng vai trũ nh lp m, cú tỏc dng hp th lc tng tỏc vo da, lm gim chn thng cho da - Lp m gia: l mt phn ca lp m trờn b mt, cũn c gi l lp ỏo chong Lp ny bao cu trỳc gm cỏc t bo m hỡnh ct - Lp m sõu (deep fat layer): lp ny tri dc di t di lp m nụng xung n cõn c bờn di Hỡnh dng v dy ca lp m sõu ph thuc vo gii tớnh, tui, v tỡnh trng dinh dng ca tng cỏ nhõn õy l v trớ tt nht viờc hỳt m to hỡnh thm m M õy lng lo v kt hp li thnh tng cu Cỏc ny kt hp li v to thnh nhng cu trỳc dng hỡnh qu trng chy dc theo hai mt phng ng v ngang, gia chỳng l cỏc vỏch x chộo v ngang Di chộo thỡ mng hn, ni kt vi di ngang bng cỏc di si x õy l cu trỳc gii phu s gõy nờn hin tng trựng nhóo ca da sau hỳt m cu trỳc c bit ca nú 1.2 Mt s c im v nh khu t chc m trờn ngi trng thnh 1.2.1 Gii phu chi tit ca cỏc vựng trung lp m sõu: - T lõu nhiu tỏc gi ó xỏc nh c v trớ phõn b lp m sõu trờn c th ngi Tuy nhiờn ỏnh giỏ chớnh xỏc s nh khu ca lp m ny, ngi ta khụng ch da vo phõn tớch trờn xỏc, m cũn nghiờn cu cỏ trờn ngi sng t th ng v ngh ngi T õy a khỏi nim gii phu tnh v gii - phu ng ỏnh giỏ v h thng lp m sõu ny [15, 16, 17] Gii phu chi tit ca cỏc vựng trung lp m sõu: vựng ny c trng khỏc bit theo gii, chng tc Vựng ựi: Vựng mt ngoi ựi: Trờn xỏc m ny cú gii hn rt rừ rng, nh s kt dớnh ca cỏc lp cõn nụng v cõn c S kt hp ca hai cõn ny to nờn nhng im, nhng ng c nh ton b t chc phớa trờn vo lp sõu Gii hn trờn ngang mc np ln mụng v h trờn mu chuyn, phớa di gia mt ba trờn v mt phn ba gia ựi, phớa trc dc theo fascia lata, phớa sau nm trờn ng cong gia np ln mụng n mt phn ba gia ựi Khi ng v co rỳt, m ny cú th chia thnh bn vựng riờng bit Phn ựi mụng: õy l phn ln nht phớa trờn, d phỡ i, c coi la phn bn l ca ựi v mụng Phn gia ựi: thng c nh, chu s tỡ nộn ca m phn ựi mụng Phn trc ựi: chy dc theo cõn dc ngoi ựi (fascia lata) Phn phớa sau: c kộo di t phn mụng, ng hoc phỡ i, to np ln mụng kộp Vựng mụng: Khỏc vi cỏc quan nim trc õy cho rng vựng mụng ch cú lp m nụng phỡ i, ngy nhiu tỏc gi ó chng minh cú s tn ti ca lp m sõu Da trờn c im gii phu ca cỏc lp m, ngi ta cú th chia hai loi mụng khỏc bit Mụng chuyn ng: õy l nhng ngi ch tn ti lp m nụng Lp ny khụng c nh xung lp sõu nhng bnh nhõn cú quỏ phỏt lp m nụng, t th ng da v t chc di da x xung di, lp m ny s dn theo v nm vựng thp nht ca mụng lm cho np ln mụng tr nờn rt ln Mụng c nh: cú tn ti lp m sõu, nh ú lp nụng c dớnh vo phớa di lp ny Nhng ngi cú cu trỳc gii phu nh vy s khụng b sa tr vựng mụng ng Vựng hụng: Gii hn phớa trờn ngang xng sn ct, phớa sau c lng, phớa di mo chu, phớa trc ngang c bng Ti vựng ny, m di da chia thnh hai lp c ngn cỏch rừ rng l lp nụng v lp sõu Lp nụng õy thỡ cú mu vng nht, v mt dy, lp sõu cú mu ti hn v lng lo hn Vựng mt ựi: Gii hn phớa trờn cung ựi v np bn, phớa di h trờn li cu Do bi gii hn nờn phỡ i lp ny ch phỏt trin phớa trc, hay mt ựi Vựng bng: M vựng bng c chia lm hai phn rừ rt, ngn cỏch bi lp cõn nụng v cõn sõu Hai lp ny cú th khỏm c d dng vựng bng di Hỳt m vi kim hỳt m ng kớnh nh 2-3.7 mm vo khoang gia hai 10 lp ny s khụng gõy tn thng cỏc thnh phn mch mỏu thn kinh ln Tuy nhiờn, cn cn trng trỏnh tn thng mch mỏu v h bch huyt nm lp ỏo (Mantle layer) Vựng di rn l ni trung ch yu ca lp m nụng, trỏi li lp m sõu rt mng v gii hn rt rừ rng: phớa trờn l ng cong ni gia hai mo chu v qua rn, di l hai mo chu v trờn mu Vựng trờn rn khụng cú lp m sõu, cũn lp m nụng khỏ dy, t chc m c ngn cỏch vi bi dõy chng liờn kt Da Cõn Camper Lp cõn nụng Cõn Scarpa Cõn c C thng bng Hỡnh 1.5: S tng quan ca lp cõn nụng Camper v lp cõn sõu Scarpa bao bc lp m di da vựng bng [11] Vựng u gi: Mt ca khp gi cú lp m sõu, thay i tu theo gii õy l phn kộo di ca vựng ựi phớa trờn, cú n tn lp m cng chõn Vựng cng tay: Chia lm hai vựng rừ rt, l mt sau cng tay v vựng c delta Vựng delta phỏt trin c hai gii, ụi quỏ phỏt to thnh cỏc u gi Cỏc vựng khỏc: Hu nh khụng cú lp m sõu hoc b dy khụng ỏng k 1.2.2 S khỏc bit v gii phu nh khu theo gii tớnh: Aesthetics, 365414 37 Johnson GW (1987) Body contouring by macroinjection of autologous fat Am J Cosm Surg;4(2):103109 38 Bircoll M (984) New frontiers in suction lipectomy Second Asian Congress of Plastic Surgery, Pattiyua, Thailand, 39 Krulig E (1987) Lipo-injection Am J Cosm Surg;4(2):123129 40 Losken A, Pinell XA, Sikoro K, Yezhelyev MV, Anderson E, Carlson GW (2011) Autologous fat graft in secondary breast reconstruction Ann Plast Surg;66(5):518-22 41 Delay E, Garson S, Tousson G, Sinna R (2009) Fat injection to the breast: Techniques, results, and indications based on 880 procedures over 10 years Aesthet Surg J;29:360376 42 Cervilli V (2009) Application of platelet-rich plasma in plastic surgery: clinical and in vitro evaluation Tissue Eng Part C Methods 15(4):62534Application 43 Del Vecchio, Khouri R (2009) Breast reconstruction and augmentation using pre-expansion and autologous fat transplantation Clin Plast Surg;36(2):269-80 44 Nguyen A, Pasyk KA, Bouvier TN, Hassett CA, Argernt LC (1990) Comparative study of survival of autologous adipose tissue taken and transplanted by different techniques Plast Reconstr Surg;85(3):378386 45 Kononas TC, Bucky LP, Hurley C, May JW Jr (1993) The fate of suctioned and surgically removed fat after reimplantation for soft-tissue augmentation A volume and histologic study in the rabbit Plast Reconstr Surg;91(5):763 768 46 Coleman SR (1995) Long-term survival of fat transplants: Controlled demonstrations Aesthetic Plast Surg;19(5): 421425 47 Czerny V (1895) Plastische Ersatz der Brust-druse durch ein lipom Chir Kong Verhandl 2:216 48 Stieda A (1911) Betraig zur freien Fetrannspailantation Veraien der Artze in Halle 58:108 49 Klap R (1912) Betraig zur Fet-transplantation Dtsch Med Wochenschr 38:1569 50 Goebel R (1912) Freien autoplastischer Transplantation Munchen Med Wochenschr 60:1577 51 May H (1957) Transplantation and regeneration of tissue Pennsylvania Med J 19 Schorcher F Fettgewebsver pflanzuang bei zu kneiner Brust Munchen Med Wochenschr;99(14):489 41;45:130 52 Bames HO (1953) Augmentation mammoplasty by lipo-transplant Plast Reconstr Surg;11:404412 53 Schorcher F (1957) Fettgewebsver pflanzuang bei zu kneiner Brust Munchen Med Wochenschr;99(14):489 54 Bircoll M (1987) Cosmetic breast augmentation utilizing autolo- gous fat and liposuction techniques Plast Reconstr Surg;79(2):267271 55 Asken S (1987) Autologous fat transplantation: Micro and macro techniques Am J Cosm Surg;4(2):111120 56 Oulharj S, Pauchot J, Trophet Y (2013) PIP breast implant removal: a study of 828 cases J Plast Recontr Aesthetic Surg;67:302-307 60 57 Cunningham B, McCue J (2009) Safety and effectiveness of Mentors 58 MemmoryGel Implants at years Aesthetic Plast Surg 33:440-444 Leopardi G, Thavaneswaran P et al (2013) Autologous fat transfer for 59 breast augmentation: a systemic review ANZ Surg 84:225-230 Registered clinical trials (2014) http://www.clinicaltrial.gov Coleman SR (1998) Structural fat grafting Aesthetic Surg J; 18:386-88 61 Spear SL, Wilson HB, Lockwood MD (2005) Fat injection to correct contour deformities in the reconstructed breast Plast Reconstr Surg 62 116(50:1300-1305 Rigotti G et al (2007) Clinical treatment of radiotherapy tissue damage by lipoaspirate transplant: A healing process mediated by adipose- 63 derived adult stem cells Plast Reconstr Surg;119:1409-1422 E Delay et al (2015) The role of fat grafting in breast reconstruction Clin Plast Surg 2015 Jul;42(3):315-23 64 Rigotti G, Marchi A et al (2010) Determining the oncological risk of autologous lipoaspirate grafting for post-mastectomy breast reconstruction Aesthetic Plast Surg;34:475-480 65 Khouri RK, Eisennmann Klein M (2012) Brava and autologous fat transfer is a safe and effective Plast Reconstr Surg;129(5):1173-87 66 Gentile P, Di Pasquali C et al, (2013) Breast reconstruction with autologous fat graft mixed with platelet-rich plasma Surg Innov 20(4):370-6 67 Serra-Mestre JM et al, (2014) Platelet rich plasma mixed-fat grafting: a reasonable prosurvival strategy for fat grafting? Aesthetic Plast Surg Oct;38(5):1049-9 68 Yoshimura K, Asano Y, Aoi N, et al (2010) Progenitor-enriched adipose tissue transplantation as rescue for breast implant complications Breast J;16:169175 69 Yoshimura K, Sato K, Aoi N, Kurita M, Hirohi T, Harii K(2008) Cellassisted lipotransfer for cosmetic breast augmentation: Supportive use of adipose-derived stem/stromal cells Aesthet Plast Surg;32:48 55 70 Salgarello M,.(2011) comparative clinical Breast fat grafting with platelet-rich plasma: a study and current state of the art Plast Reconstr;127(6):2176-85 71 Ueberreiter K, von Finckenstein JG, Cromme F, Herold C, Tanzella U, Vogt PM(2010) BEAULI: A new easy method for large volume fat grafts Handchir Mikrochir Plast Chir;42: 379385 72 Son Tran Thiet, NB Hung, (2002) Our experience with tissue expansion on a series of 50 cases in Vietnam Ann Chir Plast Esthetic;47(6)633-40 73 Ilizarov GA, Deviatov AA (1969) Clinical and experimental data on bloodless lengthening of lower extremities (in Russian) Eksp Khir Anesteziol;14:2732 74 Lancerrotto L et al, (2012) Mechanoruglation of angiogenesis in wound healing Adv Wound Care;1;3(10):626-634 75 Kato H et al(2010) Reversible adipose tissue enlargement induced by external tissue suspension: possible contribution of basic fibroblast growth factor in the preservation of enlarged tissue Tissue Eng Part A 76 Greco RJ (2002) Nonsurgical breast enhancement: Fact or fiction? Plast Reconstr Surg;110:337-339 77 Smith CJ, Khouri RK et al (2002) Initial experience with the Brava nonsurgical system of breast enhancement Plast Reconstr Surg;110:1593-1595 78 Schlenz I, Kaider A (2007) The Brava external tissue expander: Is breast enlargement without surgery a reality? Plast Reconstr Surg;120:16801689; discussion 16901691 79 Locke MB, De Chalain TM (2008) Current practice in autologous fat transplantation : suggested clinical guidelines based on a review of recent literature Ann Plast Surg.; 60(1):98-102 80 C Ho Quoc, J.M Piat et al (2015) Breast reconstruction with fat grafting and BRAVA pre-expansion: Efficacy evaluation in 45 cases Ann Chir Plast Esthet (2015) 81 Udo Harazai et al (2015) Shapping of the unaffected breast with Brava-assisted autologous fat graft to obtain symmetry after breast reconstruction Aesthetic Surg J; 567-572 82 Watson J (1959) Some observations of free fat grafts with reference to their use in mammaplasty Br J Plast Surg 12:263 83 Del Vecchio DA, Bucky LP (2011) Breast augmentation using pre-expansion and autologous fat transplantation: A clinical radiographic study Plast Recons Surg;127:2441-2450 84 Ricardo Luis Rodriguez et al (2011) Quantification of negative pressures generated by syringes of different calibers used for 85 liposuction Plast Recons Surge Journal 201 November Saxena VS, Hwang C, Huang S, Eichbaum Q, Ingber D, Orgill DP Vacuum-assisted closure: Microdeformations of wounds and cell proliferation Plast Reconstr Surg 2004;114: 10861096; discussion 86 10971098 Girard A-C, Atlan M, Bencharif K, Gunasekaran MK, Delarue P, Hulard O, Lefebvre-dHellencourt C, Roche R, Hoareau L, Festy F (2013) New insights into lidocaine and adrenaline effects on human adipose stem cells Aesthet Plast Surg 37:144152 87 Text book (2009) Atlas of abdomoniplasty Elservier p19-2 88 Gonzalez, Andrea Moreira et al (2007) An alternative method for harvest and processing fat grafts: As in vitro study of cell viability and 89 survival Plast Recons Surge Journal 2007 July, 120: 285-294 Moore JH, Kolaczynski JW, Morales LM, Considine RV, Pietrzkowski Z, Noto PF, Caro JF (1995) Viability of fat obtained by syringe suction lipectomy: effects of local anesthesia with lidocaine Aesthet Plast Surg 90 19:335339 Alharbi, Z., Oplọnder, C., Almakadi, S., Fritz, A., Vogt, M., Pallua, N Conventional vs micro-fat harvesting: How fat harvesting technique affects tissue-engineering approaches using adipose tissue-derived stem/stromal cells Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic 91 Surgery 2013;66:1271-1278 Nguyen, P S., Desouches, C., Gay, A M., Hautier, A., Magalon, G (2012) Development of micro-injection as an innovative autologous fat graft technique: the use of adipose tissue as dermal filler J Plast 92 Reconstr Aesthet Surg;65:1682-1699 Ferraro, G A., Francesco, F., Tirino, V., et al (2010) Effects of a New Centrifugation Method on Adipose Cell Viability for Autologous Fat 93 Grafting Aesthetic Plastic Surgery; 35:341-348 Kurita, M., Matsumoto, D., Shigeura, T., et al (2008) Influences of Centrifugation on Cells and Tissues in Liposuction Aspirates: Optimized Centrifugation for Lipotransfer and Cell Isolation Plastic 94 and Reconstructive Surgery;121:1033-1041.57 Hoareau, L., Bencharif, K., Girard, A.-C., et al (2013) Effect of centrifugation and washing on adipose graft viability: A new method to improve graft efficiency Journal of Plastic, Reconstructive & 95 Aesthetic Surgery;66:712-719 Pulsfort, A K., Wolter, T P., Pallua, N (2011) The Effect of Centrifugal Forces on Viability of Adipocytes in Centrifuged 96 Lipoaspirates Annals of Plastic Surgery;66:292-295 Lee, J H., Kirkham, J C., McCormack, M C., Nicholls, A M., Randolph, M A., Austen, W G The Effect of Pressure and Shear on Autologous Fat Grafting Plastic and Reconstructive Surgery 97 2013;131:1125-1136 Spear SL, Pittman T (2014) A prospective study on lipoaugmanetation og the breast Aesth Sg J;34 BNH N NGHIấN CU I/ Hnh chớnh: - H v tờn: Mó BA - Tui: - Ngh nghip - a ch: - iờn thoi: - Ngy vo vin // - Ngy vin // II.Chuyờn mụn: - Bnh s: + Dy thỡ: + S con: + S phỏt trin ca vỳ liờn quan n: Dy thỡ Thai k - Tin s : - Bnh lý kốm theo: - c im lõm sng vỳ: c im Vỳ Phi Vỳ Trỏi Th tớch Phu thut: + Chun b bnh nhõn mang BRAVA + Ngy phu thut: Thm khỏm, thit k ni ly m, v hỡnh Khỏm v thit k ni ghộp m + Vụ cm : NKQ + T th bnh nhõn + Sỏt khun phu trng + Vit li th tớch dung dch tiờm ly m theo vựng + Vit li th tớch hn hp m hỳt c theo vựng - +Chit tỏch m + ỏnh du v trớ s ghộp m +Ghi nhn th tớch m ghộp vo vỳ theo khu vc ó thit k trc: ẵ trờn vỳ, ẵ di vỳ, trờn tuyn, di tuyn + Ghi nhn tng th tớch m ghộp vo mi bờn vỳ +Bng c nh vựng vỳ +Bng chun ni ly m + Ngy PT : // - Theo dừi sau m: * ting sau m: Thay bng vỳ cac v trớ ghộp m Hng dn mang BRAVA, hỳt ỏp lc õm bnh nhõn t iu chnh Hỳt liờn tc ờm u tiờn sau phu thut Hỳt ti thiu 4-6 gi /ngy ngỏy sau phu thut * tun: Nhim trựng: Cú Khụng * Theo dừi ni cho m: cỏc du hiu viờm, xut huyt di da, nhim trựng * Theo dừi sau phu thut 1-3-6 thỏng + Th tớch vỳ sau ghộp m: o bng phng phỏp Archimedes + Tiờu chun hi lũng ca bnh nhõn *Hi lũng ca bnh nhõn sau phu thut: + V hỡnh th vỳ sau phu thut: Cú Khụng + V hỡnh dng vỳ sau phu thut: Cú Khụng B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T & TRNH XUN LONG Đánh giá kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên tạo hình vú Chuyờn ngnh : Phu thut to hỡnh Mó s : 60720123 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Trn Thit Sn H NI - 2015 LI CM N Tụi xin gi li cm n chõn thnh n ng u, Ban giỏm hiu, Phũng Qun Lý o to sau i hc, B mụn Phu thut to hỡnh trng i hc Y H Ni ó to iu kin thun li cho tụi hc v hon thnh lun ny Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin c by t li cm n chõn thnh ti GS.TS Trn Thit Sn - ngi thy, nh khoa hc ó tn tỡnh truyn t kin thc cho tụi v trc tip hng dn cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Tụi xin by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc n: Nhng ngi thy, nhng nh khoa hc ó tn tỡnh ging dy, hng dn cho tụi nhiu ý kin quý bỏu Vụ cựng bit n s chm súc, ng viờn ca gia ỡnh v nhng ngi thõn yờu, s quan tõm giỳp v nhng tỡnh cm quý bỏu ca ngi thõn, bn bố ó dnh cho tụi Trnh Xuõn Long LI CAM OAN Tụi l Trnh Xuõn Long Cao hc khúa 22, Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Phu thut to hỡnh, xin cam oan õy l Lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca GS.TS Trn Thit Sn Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp nhn ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 30 thỏng 12 nm 2015 Ngi vit cam oan Trnh Xuõn Long MC LC PH LC DANH MC BNG DANH MC HèNH ... Đánh giá kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên tạo hình vú với hai mục tiêu sau: Mô tả quy trình kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên vú Đánh. .. vú Ghép mỡ tự thân thể tích lớn gặp nhiều hạn chế kết tỷ lệ mỡ sống sau ghép thấp Các kỹ thuật kết hợp nhằm tăng tỷ lệ sống mỡ ghép ghép mỡ tự thân thể tích lớn kỹ thuật giãn tổ chức bên ngoài, ... tích vú nhiều tác giả quốc tế sử dụng lâm sàng Kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích vào vú gồm ghép thể tích nhỏ ghép thể tích lớn Ghép mỡ tự thân thể tích nhỏ thể tích lần ghép 100 ml cho bên vú
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên ngoài trong tạo hình vú , Đánh giá kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên ngoài trong tạo hình vú , Đánh giá kỹ thuật ghép mỡ tự thân thể tích lớn kết hợp giãn tổ chức bên ngoài trong tạo hình vú , Hình 1.4: Cấu trúc lớp mỡ dưới da [12], Hình 1.6: Cấu tạo tuyến vú nhìn nghiêng., Hình 1.7: Hệ thống giãn da bên ngoài vú – BRAVA [84], Hình 2.2: Minh hoạ đo thể tích vú., Bệnh nhân M- MBA: 14034531, Viêm da tăng sắc tố, RCF or G-force= 1.12 x R x (RPM/1000)², HÀ NỘI - 2015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay