Đánh giá kết quả tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân cơ hamstring tại bệnh viện việt đức từ 2011 2013

69 143 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:05

1 T VN Tn thng DCCT l tn thng hay gp nht chn thng khp gi vi t l hng nm khong 35 trờn 100.000 ngi[1] m mi nm cú khong 75.000-100.000 bnh nhõn c tỏi to DCCT [2], cỏc bỏo cỏo cho thy t l thnh cụng ca phu thut ny t kt qu tt t 85-95%, nhiờn 10-30% bnh nhõn thy au khp gi dai dóng kộo di sau phu thut [3], [4].Nghiờn cu v gii phu v sinh c hc khp gi cho thy DCCT khp gi gm hai bú, bú trc trong(TT) v bú sau ngoi (SN),chc nng ca hai bú khỏc nhau, gi chuyn ng hai bú t song song t th gi dui v bt u chộo gi gp [2] Mc dự DCCT cú cu to phc nh vy nhng k thut to hỡnh DCCT mt bú qua ni soi l k thut ph bin v cn bn nht hin nay, kt qu ca k thut mt bú tng i tt, cú nhng bnh nhõn cú th tr li hot ng th thao nh trc chn thng,tuy nhiờn ch cú khong 30-40% bnh nhõn cú ch s theo thang im ca hip hi khp gi quc t (IKDC) nh bỡnh thng, 60% bnh nhõn khụng hi phc hon ton nh trc chn thng, cú 40-90% bnh nhõn cú hỡnh nh thoỏi húa khp trờn X-Quang sau 7-12 nm sau phu thut [5-7],cỏc nghiờn cu v c sinh hc cho thy k thut mt khụng khụi phc c hon ton ng hc ca khp gi[1,8,9] vỡ vy cõu hi t l cú phi k thut mt bú khụng khụi phc c gii phu ca DCCT nờn cha th kim soỏt c y n nh ca khp gi sau tỏi to? Trong nhng nm gn õy nh s hiu bit v gii phu v c sinh hc ca DCCT m nhiu tỏc gi ó phỏt trin k thut tỏi to DCCT k thut hai bú vi mc tiờu khụi phc li gii phu ca DCCT.Nh vy v mt lý thuyt tỏi to li gii phu DCCT lm gim tht bi v ci thin tt hn chc nng khp gi sau phu thut[1],cỏc nghiờn cu trờn mụ hỡnh v thc nghim u cho thy k thut hai bú khụi phc li s n nh khp tt hn k thut mt bú [8-10] vit nm k thut tỏi to DCCT k thut hai bú ó c thc hin t nm 2009 n nhiu trung tõm ln v phu thut ni soi khp nh Bnh vin Y Dc TPHCM, Bnh vin Vit c, Bnh vin 198, Bnh vin 108, Bnh vin i hc Y H NiNhng rt ớt bỏo cỏo v kt qu to hỡnh DCCT hai bú Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu: "ỏnh giỏ kt qu tỏi to dõy chng chộo trc qua ni soi vi k thut hai bú bng gõn c Hamstring ti bnh vin Vit c t 2011-2013 Vi hai mc tiờu l: Mụ t c im lõm sng,cn lõm sng ca tn thng DCCT khp gi tỏi to DCCT k thut hai bú ỏnh giỏ kt qu tỏi to dõy chng chộo trc qua ni soi k thut hai bú bng gõn c hamstring ti bnh vin Vit Dc t nm 2011-2013 CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu DCCT khp gi 1.1.1 Gii phu bo thai ca DCCT [11-13] Nhng nghiờn cu trờn xỏc bo thai cho thy DCCT hỡnh thnh t tun th ca thai k, bt u phỏt trin t tun th v tun th 20 thỡ DCCT khp gi cú cu trỳc gii phu gn tng t ngi trng thnh T lỳc ny DCCT ch phỏt trin v kớch thc m khụng thay i ỏng k v cu trỳc 1.1.1.1 i Th: DCCT ó c bao ph bi mng hot dch v cú cu trỳc bú l bú TT v bú SN nh ngi trng thnh,tờn hai bú ny c t theo tng quan gii phu gia chỳng vi ngi trng thnh.Tuy nhiờn bo thai tng quan ny gia chỳng cha tht ging ngi trng thnh.C th l t th gi 00 hai bú ny song song vi nhau,khi gi t t gp li thỡ bú SN cú xu hng di chuyn trc so vi bú TT , t th gi 900 bú TT nm ngang hn, cũn bú SN cú xu hng nm dc Hỡnh 1.1: Hỡnh nh hai bú ca DCCT khp gi bo thai ( LFC: Li cu ngoi, PCL: Dõy chng chộo sau,AM: Bú trc trong, PL:Bú sau ngoi) [12] 1.1.1.2 V trớ bỏm vo mõm chy v li cu ựi ca DCCT khp gi bo thai ,v trớ bỏm ca DCCT vo li cu ựi cng tng t nh ngi trng thnh ú l phn sau mt li cu ngoi xng ựi, din bỏm cú hỡnh bu dc,ng dc gi t th dui v nm ngang gi t th gp Hỡnh 1.2: V trớ bỏm ca hai bú DCCT vo li cu xng ựi t th dui(A) v t th gp (B),[12] mõm chy bú TT ca DCCT nm phớa ngoi v sau ch bỏm ca sng trc sn chờm v m rng sng trc ca sn chờm ngoi,cũn bú SN nm gia sng trc v sau ca sn chờm ngoi,phớa sau ngoi so vi bú TT Hỡnh 1.3: V trớ bỏm ca bú (AM) v bú sau ngoi (PL) so vi sn chờm (MM) v sn chờm ngoi (LM) ,[12] 1.1.2 Gii phu DCCT ngi trng thnh 1.1.2.1 i th [14-20] DCCT cú nguyờn y t h trờn li cu ca xng ựi nm mt ca li cu ngoi xng ựi v bỏm tn din trc ca mõm chy theo hng t trờn xung di t sau trc v t ngoi vo trong.Nhỡn b ngoi DCCT nh mt di x ni khp c mng hot dch bao bc DCCT cú chiu di trung bỡnh l 38.2cm v cú ng kớnh khong 1,1cm, nhiờn mt s tỏc gi khỏc cụng b kt qu cú s khỏc bit mt chỳt ,s khỏc bit ny l o c t th khỏc ca khp gi DCCT khụng cú cu trỳc hỡnh trũn m l hỡnh bu dc, ú phn gia ca dõy chng l phn hp nht vi din tớch tng ng l 36cm n,42cm nam tc l nh hn 3,5 ln din bỏm ca dõy chng Trc ca DCCT so vi trc c th v trc chi l 26,6 1.1.2.2 Vi th [20-22] DCCT cú cu trỳc gm nhiu si collagen(cú ng kớnh t 150250nm), cỏc si ny khụng chy song song m an chộo vi nhau, to thnh cỏc si cú ng kớnh ln hn( 1-20 micromet),cỏc si ny to thnh cỏc bú ln hn cú ng kớnh 100-250 micromet, cỏc bú ny cú mụ liờn kt cha mch mỏu nuụi bao xung quanh Cỏc bú ny trung thnh cỏc bú to hn, chỳng cú th i thng t v trớ bỏm li cu ựi n v trớ bỏm mõm chy Ton b DCCT c bao bc bi mụ liờn kt cú trỳc tng t nhng mng hn lp ni mụ Ti v trớ bỏm vo xng cỏc si collagen ca DCCT hũa ln vi cỏc si collagen ca vựng xng lõn cn, s chuyn i t mụ dõy chng n hi sang mụ xng cng thụng qua mt vựng chuyn tip c cu to bi mụ sn si v mụ sn si khoỏng húa , to thnh lp r rt Hỡnh 1.4: Hỡnh nh nhum toluidin cho thy r vựng ti v trớ bỏm ca DCCT vo xng ,[ 20] Do im bỏm ca DCCT vo mõm chy rng , ging chõn vt, lan rt sỏt b trc ca mõm chy vi khong cỏch l 10-14mm nờn gi gp dõy chng s b kt vo khe gian li cu gõy hin tng kt sinh lý (physical impingement) Nghiờn cu k cu trỳc mụ hc ca vựng ny thy vựng ny cú cu trỳc khỏc vi cu trỳc cỏc phn khỏc ca dõy chng, vựng ny khụng cú mch mỏu, nhiu t bo gõn v t bo dng sn.Cu trỳ ny c gii thớch l tớnh thớch nghi chc nng ca dõy chng chu lc tip xỳc tỏi din liờn tc gia xng v dõy chng,[20],[23] 1.1.2.3 Mch mỏu v thn kinh Mch mỏu cung cp chớnh cho DCCT l cỏc nhỏnh t ng mch gi gia v nhng nhỏnh tn cựng ca ng mch gi di v ng mch gi di ngoi, [20] Cỏc nhỏnh ny cho cỏc nhỏnh nm lp bao hot dch quang dõy chng v thụng ni vi Hỡnh 1.5: Phõn b mch mỏu cho DCCT, [20] DCCT nhn nhng nhỏnh thn kinh n t thn kinh chy ( L nhỏnh khp sau ca thn kinh chy), cỏc nhỏnh ny i cựng mch mỏu n dõy chng v tn cựng l th th ỏp lc dng th th Golgi Cỏc th th thn kinh ca dõy chng gm loi chớnh: nhng th th nhn cm s bin dng chim khong 1% din tớch b mt dõy chng, nhng th cm nhy cm vi nhng thớch nghi nhanh( Ruffini) v nhng th cm nhy cm vi nhng thớch nghi chm (Pacini) giỳp ý thc c s ng, t th v gúc xoay Cỏc th th ny ( Ruffini v Pacini) chim nhiu nht v úng vai trũ quan trng kim soỏt cm giỏc bn th ca khp ngoi cũn rt ớt th th cm giỏc au, [20],[22], 1.1.2.4 Gii phu im bỏm vo li cu xng ựi ca DCCT V trớ bỏm ca DCCT vo phn sau ca mt li cu ngoi xng ựi, din bỏm c mụ t nh mt phn ca hỡnh trũn, vi b phớa trc thng b phớa sau cong li Khong cỏch t im bỏm ny n mt sn ca li cu ngoi xng ựi l 2-3mm Mt s nghiờn cu khỏc cho kt qu l v trớ bỏm ca DCCT vo li cu ựi cú hỡnh oval hn v cũ kớch thc l di 18mm v rng 11mm v din bỏm ca dõy chng sau hn,sỏt vo sn khp ca li cu ựi [24], S khỏc mụ t im bỏm ca DCCT vo li cu ựi cng ch chng t s a dng v hỡnh thỏi, iu ny c phillip colombet khng nh nghiờn cu ca ụng [20] Hỡnh 1.6: Cỏc hỡnh thỏi bỏm vo li cu ựi ca DCCT [18], Tng quan v trớ bỏm ca hai bú DCCT cng rt khỏc nhau, bú trc TT nm cao hn v trc hn so vi bú sau ngoi Khong cỏch t trung tõm ca bú TT n ng liờn li cu khonh 5-6mm Trờn mt phng ng ngang v trớ trung tõm ca bú TT tng ng khong 10h30 bờn phi v 1h30 bờn trỏi Hỡnh 1.7: Khong cỏch t trung tõm ca bú TT v bú SN n b sn ca li cu xng ựi,[18] Bú SN nm phớa trc v di so vi bú TT, khong cỏch t trung tõm bú SN n b sn phớa di ca li cu ựi l khong 3mm.Trờn mt phng ng ngang v trớ ca bú SN tng ng l 9h30 bờn phi v 2h30 bờn trỏi, khong cỏch gia trung tõm bú khong 8-10mm,[21] Mt s tỏc gi cú s mụ t khỏc hn mt chỳt [18],[25], Hỡnh 1.8: Tng quan v trớ tõm ca bú trc v sau ngoi trờn mt phng ng ngang [25],( Gi trỏi) 10 V trớ gii phu im bỏm ca bú TT v bú SN trờn phim X-quang thng quy rt quan trng v rt cú ý ngha ỏnh giỏ sau phu thut v vic s dng x-quang m nh v ng hm.Vic xỏc nh v trớ ny da trờn ng blumensaat v tớnh theo t l phn trm.ng blumensat l hỡnh nh ca khe liờn li cu xng ựi trờn phim X-quang gi nghiờng gii hn bi hai im: im phớa sau l b sau ca li cu ựi, im phớa trc l b di li cu ựi, da trờn nhng o c chớnh xỏc thỡ tõm ca bú TT bng khong 26.6% chiu di ca ng blumensat, tõm ca bú SN bng 32.4% chiu di ng blumensat tớnh t phớa sau ca ng ny[15] Bờn cnh vic xỏc nh di tớch ca ng hm theo di tớch ca DCCT thỡ mt mc gii phu na cng c mụ t nh g liờn bú, g residents[26], Hỡnh 1.9: Hỡnh nh minh tõm ca hai bú trờn x-quang thng quy da vo ng blumensaat theo Bernard,[18], 30 Freeman M.A.R (2001), "How the knee moves", Current Orthopaedics 15, tr 444-450 31 Oni O.O.A (1998), "Mechanism of injury in anterior cruciate ligament disruption", The Knee 5,1998, tr 81 -86 32 Fox R.J ,Woo S.L.Y, Sakane M, Livesay G.A, Rudy T.W, Fu F.H (1998), "Biomechanics of the ACL: Measurements of in situ force in the ACL and knee kinematics", The Knee 5(1998), tr 267-288 33 Burchfield D.M Markolf KJL, Shapiro M.M, Davis B.R, Finerman G.A.M and Slauterbeck J.L (1996), "Biomechanical Consequences of Replacement of the Anterior Cruciate Ligament with a Patellar Ligament Allograft Part II: Forces in the Graft Compared with Forces in the Intact Ligament", J Bone Joint Sing [Am] 1996; 78-A, tr 1728-34 34 Zarins B and Sherman O.H Fineberg M.S (2000), "Practical Considerations in Anterior Cruciate Ligament Replacement Surgery", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 16, No (October), 2000, tr 715'724 35 Godler Veselko M (2000), "Biomechanical study of a computer simulated reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL)", Computers in Biology and Medicine 30(2000), tr 299-309 36 ng Hong Anh (2009), "Nghiờn cu iu tr t dõy chng chộo trc gi bng phu thut ni soi s dng gõn c bỏn gõn v gõn c thon", Lun ỏn Tin s Y hc Hc Vin Quõn Y 37 H c Cng (2005), "ỏnh giỏ kt qu phu thut ni soi to hỡnh dõy chng chộo trc khp gi bng gõn c bỏn gõn v gõn c thon ti bnh vin Vit c", Lun tt nghip Bỏc s Ni Trỳ Bnh Vin, Trng i Hc Y H Ni 38 Nguyn Tin Bỡnh Nguyn Nng Gii, Nguyờn Quc Dng (2003), "ỏnh giỏ kt qu tỏi to dõy chng chộo trc khp gi bng gõn bỏnh chố vi k thut ni soi", Y hc Vit Nam ,chuyờn Chn Thng Chnh Hỡnh sụ 10/2003), 292, tr 53 58 39 inh Ngc Sn (2002), "Nghiờn cu chn oỏn v kt qu phu thut tn thng dõy chng chộo trc khp gi", Lun tt nghip Bỏc s Ni Trỳ Bnh Vin Trng i Hc Y H Ni 40 Davis B.R ,Shapiro M.M ,Markolf K.L, Burchfield D.M, Finerman G.A.M and Slauterbeck J JL (1996), "Biomechanical Consequences 41 Hong ỡnh u, Bựi Vn Lnh, Trn Cụng Hoan, Phm Thu H, Trn Trung (2006), "Mt s nhn xột v c im hỡnh nh cng hng t chn oỏn chỏn thng khp gi nhõn 110 trng hp", Y hc thc hnh 6(547), tr 62-64 42 Hunh Lờ Anh V (2006), " Phõn tớch c im hỡnh nh v giỏ tr chn oỏn ca cng hng t tn thng dõy chng chộo khp gi chn thng", Lun tt nghip Thc s Trng i Hc YH Ni 43 Toms A.P Klass D, Greenwood R and Hopgood P (2007), "MR imaging of acute anterior cruciate ligament injuries", The Knee 14 (2007), tr 339 347 44 Ryu K N Pereira E.R, Ahn J.M, Kayser F, Bielecki D, & Resnick, (1998), "Evaluation of the Anterior Cruciate Ligament of the Knee: Comparison Between Partial Flexion True Sagittal and Extension Sagittal Oblique Positions During MR Imaging", Clinical Radiology (1998) 53, tr 374-578 45 Moyen B Lerat J.L, Cladi&re F, Besse J.L, Abidi H (2000), "Knee instability after injury to the anterior cruciate ligament Quantification of the Lachman test", J Bone Joint Surgery 82-B, N1, January 2000, tr 42-47 46 Alexander J and Lintner D.M Dalldorf P.G (1998), "One- and TwoIncision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Biomechanical Comparison Including the Effect of Simulated Qosed-Chain Exercise", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 14 No (March), 1998, tr 176181 47 Mouhsine E Garofalo R, Chambat P and Siegrist (2006), "Anatomic anterior cruciate ligament reconstruction: the two-incision technique", Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2006) 14:510516 48 Kurosawa H Kim S.G, Sakuraba H, Ikeda H, Takazawa S and Takazawa Y (2005), "Development and Application of an Inside-toOut Drill Bit for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, 21, No (August), 2005, tr 1012.e1-1012.e4 49 Lubowitt JLH (2006), "No-Tunnel Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: The Transtibial All-Inside Technique", Arthroscopy: The Jounhtl of Arth/mcopic and Related Suigery, 22, No (August), 2006, tr 900xe1-900e11 50 Smith P.A and Lubowitz J.H (2009), "No-Tunnel Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: The All-Inside _ Technique ", Oper Tech Sports Med 17, tr 62-68 51 Schwartzberg R.S and Lubowitz J.H, Smith P.A (2008), "No Tunnel 2Socket Technique: All-Inside Anterior Cruciate Ligament DoubleBundle Retroconstruction", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery,24, No 10(October), 2008, tr 1184-1189 52 Gregory T A and Paul R.E Darren F (2007), "Hybrid Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Introduction of a New Technique for Anatomic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol xx, No x (Month), 2007, tr xxx 53 Ahn J.H and Lee S.H (2007), "Anterior Cruciate Ligament DoubleBundle Reconstruction With Hamstring Tendon Autografts", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, 23, No (January), 2007: , tr 109.e1-109.e4 54 MD Christian Lattermann Patrick C McCulloch, MD Arthur L Boland, MD Bernard R Bach, Jr, MD (2007), "An Illustrated History of Anterior Cruciate Ligament Surgery", THE JOURNAL OF KNEE SURGERY 20(2), tr 95-102 55 Walgenbach A.W Stone K.R, Turek T.J, Somers D.L, Wicomb W and Galili U (2007), "Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With a Porcine Xenograft: A Serologic, Histologic, and Biomechanical Study in Primates", Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery,April2007 23(4), tr 411-419.e1 56 Trn Trung Dng v Ngụ Vn Ton (2008), "Lch s to hỡnh DCCT khp gi", Ngoi khoa 58(2), tr 1-6 57 C Wilson Anthonv Kantaras Timothy , Ahmet Atav, Darren L Johnson (2004), "Tunnel Enlargement After Anterior Cruciate Ligament Surgery", The American Journal of Snorts Medicine 32(2), tr 543 549 58 Mott H (1983), "Semitendinosus anatomic reconstruction for cruciate ligament insufficiency", Clin Orthop Relat Res 1983;172:9092 [PubMed] 76 Keith A Lamberson John G Vachtsevanos, Lonnie E Paulos (2003), "Anterior Cruciate Graft Tensioning Techniques in Knee Surgery 2(2): 125-136.", Techniques in Knee Surgery 2(2): 125-136 Mó s bnh ỏn BNH N NGHIấN CU I HNH CHNH -.H tờn bn: Tui : Gii: -.Ngh nghip: -.Dõn tc: -.Ngy vo: Ngy ra: II.Lí DO VO VIN: III.NGUYấN NHN: IV.DU HIU LAM SNG TRC KHI VO VIN: a.Thang im Lyshome: b Nghim phỏp lõm sng -Ngn kộo trc: -Lachman: -Pivot Shift: V CN LM SNG Kớch thc din bỏm mõm chy ca DCCT trờn MRI trờn hai mt phng -ng dc : -ng ngang: VI.KT QU LIấN QUAN N PHU THUT 1.Thi gian t chn thng n phu thut: 2.Thi gian phu thut: 3.Kớch thc ng hm mõm chy v li cu ựi: 4.Chiu di v ng kớnh mnh ghộp hai bú: 5.Kớch thc vớt c nh mõm chy v li cu ựi: Tn thng kốm theo: 7. vng ca khp gi sau phu thut VII KT QU SAU PHU THUT 1.Dim bin vt m sau phu thut: viờm nhim hay khụng 2.Thang im lyshome thi im khỏm sau phu thut 3.Cỏc ngim phỏp thm khỏm thi im khỏm sau phu thut Nghim phỏp Ngn kộo trc Lachman Pivot Shift B GIO DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI Lấ THNH HNG ĐáNH GIá KếT QUả TáI TạO DÂY CHằNG CHéO TRƯớC VớI Kỹ THUậT HAI Bó BằNG GÂN HAMSTRING TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Từ 2011-2013 Chuyờn ngnh: Ngoi khoa Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS Trn Trung Dng H NI - 2014 CC CH VIT TT CI Khong tin cy DCCS Dõy chng chộo sau DCCT Dõy chng chộo trc HAMSTRING Gõn bỏn gõn,bỏn mng v c thon MIN-MAX Giỏ tr ti thiu v ti a MRI Cng hng t SD lch chun SN Sau ngoi TB Trung bỡnh TT Trc MC LC CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1.Gii phu DCCT khp gi 1.1.1.Gii phu bo thai ca DCCT [11-13] 1.1.1.1i Th: 1.1.1.2 V trớ bỏm vo mõm chy v li cu ựi ca DCCT 1.1.2 Gii phu DCCT ngi trng thnh .5 1.1.2.1 i th [14-20] 1.1.2.2 Vi th [20-22] 1.1.2.3 Mch mỏu v thn kinh 1.1.2.4 Gii phu im bỏm vo li cu xng ựi ca DCCT 1.1.2.5 Gii phu im bỏm vo mõm chy ca DCCT 11 1.2.Chc nng ca DCCT khp gi,[29-32], 13 1.3.Chn oỏn tn thng DCCT khp gi 14 1.3.1 Lõm sng [36-40], 14 1.3.2 Cõn lõm sng : ch yu l phim MRI [31],[41-44], 15 1.4 Cỏc phng phỏp tỏi to DCCT 15 1.4.1 K thut theo cỏch thc to ng hm 16 1.4.2 K thut theo s bú DDCT c to hỡnh 18 1.4.3 Cỏc k thut theo cỏch thc c nh mnh ghộp: .19 1.4.4 Cỏc k thut theo cỏc loi mnh ghộp 20 1.5 Lch s tỏi to DCCT 21 1.5.1 Lch s to hỡnh dõy chng chộo trc trờn th gii[54],[56] 21 1.5.2 Lch s to hỡnh DCCT k thut hai bú: 26 1.5.3 Lch s to hỡnh DCCT tai Vit Nam: .27 1.5.4 Lch s to hỡnh DCCT hai bú ti Vit Nam 28 CHNG 29 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .29 2.1 i tng nghiờn cu 29 2.1.1.Tiờu chun la chn bnh nhõn 29 2.1.2 Tiờu chun loi tr 29 2.2 Phng phỏp nghiờn cu: Hi cu mụ t 30 2.2.1 ỏnh giỏ bnh nhõn trc phu thut da vo h s bnh ỏn 30 2.2.1.1 Lõm sng 30 2.2.2 K thut phu thut to hỡnh DCCT k thut hai bú bn ng hm bng gõn Hamstring 34 2.2.2.1 Trang thit b .34 2.2.2.2 K thut[77-79] 34 2.2.2.3 Quy trỡnh phc hi chc nng sau phu thut 40 2.2.2.4 ỏnh giỏ bnh nhõn sau phu thut 41 2.3 Ghi nhn thụng tin 41 2.3.1 Cỏc thụng tin bnh nhõn 41 2.3.2.Cỏc thụng tin v cuc phu thut 41 2.3.3 Thụng tin v tỡnh trng bnh nhõn sau phu thut 42 2.3.4 Thụng tin bnh nhõn sau phu thut 42 2.4 X lý kt qu 42 S liu c x lý theo phng phỏp thng kờ y hc vi s tr giỳp ca phn mm SPSS .42 2.5 Thu thp s liu .42 Bnh ỏn nghiờn cu, khỏm lõm sng trc tip, th , in thoi .42 CHNG .43 D KIN KT QU NGHIấN CU 43 3.1.c im ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu .43 3.1.1 c im chung 43 3.1.2 Du hiu lõm sng trc phu thut 44 3.1.3.Kt qu liờn quan phu thut 45 3.1.4 Kt qu liờn quan sau phu thut .46 CHNG D KIN BN LUN 49 4.1 c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 49 4.1.1 c im v tui, gii: .49 4.1.2 Nguyờn nhõn chn thng .49 4.1.3 Thi gian t chn thng n phu thut 49 4.2 Du hiu lõm sng trc phu thut 49 4.2.1.Thang im Lyshome trc phu thut 49 4.2.2.Cỏc nghim phỏp lõm sng .49 4.2.3.Kớch thc din bỏm mõm chy theo mt phng ng ngang v ng dc .49 4.3.Kt qu liờn quan phu thut 49 4.3.1.Thi gian phu thut 49 4.3.2 ng kớnh ng hm mõm chy v li cu ựi ca hai bú 49 4.3.3 ng kớnh ,chiu di mnh ghộp gõn c thon v bỏn gõn dựng k thut hai bú 49 4.3.4 Kớch thc ca vớt c nh .50 4.3.5 vng ca khp gi sau phu thut .50 4.3.6.Tn thng kốm theo 50 4.4 Kt qu sau phu thut 50 4.4.1 Din bin ca vt m sau phu thut 50 4.4.2 Thang im Lyshome thi im khỏm sau phu thut 50 4.4.3 S thay i thang im Lyshome sau phu thut .50 4.4.4 S thay i ca cỏc nghim phỏp lõm sng sau phu thut .50 4.4.5 ỏnh giỏ liờn quan ca din bỏm mõm chy ca DCCT trờn MRI trc phu thut vi kt qu t c theo thang im Lyshome sau 50 T ú a khuyn cỏo v kớch thc im bỏm mõm chy tt nht tỏi to DCCT hai bú 50 4.4.6 ỏnh giỏ s nh hng ca tn thng km theo vi kt qu sau phu thut theo thang im Lyshome 50 D KT KT LUN 50 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG 1.1 Gii phu DCCT khp gi 1.1.1 Gii phu bo thai ca DCCT [11-13] .3 1.1.2 Gii phu DCCT ngi trng thnh 1.2 Chc nng ca DCCT khp gi,[29-32], 13 1.3 Chn oỏn tn thng DCCT khp gi 14 1.3.1 Lõm sng [36-40], 14 1.3.2 Cõn lõm sng : ch yu l phim MRI [31],[41-44], 15 1.4 Cỏc phng phỏp tỏi to DCCT .15 1.4.1 K thut theo cỏch thc to ng hm 16 1.4.2 K thut theo s bú DDCT c to hỡnh 18 1.4.3 Cỏc k thut theo cỏch thc c nh mnh ghộp: 19 1.4.4 Cỏc k thut theo cỏc loi mnh ghộp .20 1.5 Lch s tỏi to DCCT .21 1.5.1 Lch s to hỡnh dõy chng chộo trc trờn th gii[54],[56] 21 1.5.2 Lch s to hỡnh DCCT k thut hai bú: 26 1.5.3 Lch s to hỡnh DCCT tai Vit Nam: 27 1.5.4 Lch s to hỡnh DCCT hai bú ti Vit Nam 28 2.1 i tng nghiờn cu .29 2.1.1.Tiờu chun la chn bnh nhõn 29 2.1.2 Tiờu chun loi tr 29 2.2 Phng phỏp nghiờn cu: Hi cu mụ t .30 2.2.1 ỏnh giỏ bnh nhõn trc phu thut da vo h s bnh ỏn 30 2.2.2 K thut phu thut to hỡnh DCCT k thut hai bú bn ng hm bng gõn Hamstring 34 2.3 Ghi nhn thụng tin 41 2.3.1 Cỏc thụng tin bnh nhõn 41 2.3.2.Cỏc thụng tin v cuc phu thut .41 2.3.3 Thụng tin v tỡnh trng bnh nhõn sau phu thut 42 2.3.4 Thụng tin bnh nhõn sau phu thut .42 2.4 X lý kt qu 42 S liu c x lý theo phng phỏp thng kờ y hc vi s tr giỳp ca phn mm SPSS .42 2.5 Thu thp s liu 42 Bnh ỏn nghiờn cu, khỏm lõm sng trc tip, th , in thoi 42 3.1.c im ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 43 3.1.1 c im chung .43 Bng 3.1.c im tui v gii ca bnh nhõn nhúm nghiờn cu 43 Bng 3.2 Bng nguyờn nhõn t DCCT 43 Bng 3.3 Thi gian t chn thng n phu thut 44 3.1.2 Du hiu lõm sng trc phu thut 44 Bng 3.4.Thang im Lyshome trc phu thut 44 Bng 3.5 Cỏc nghim phỏp lõm sng trc phu thut .44 Bng 3.6.Din bỏm ca DCCT mõm chy trờn mt phng ng dc ca MRI trc phu thut 45 Bng 3.7 Kớch thc din bỏm mõm chy theo mt phng ngang trờn MRI trc phu thut 45 3.1.3.Kt qu liờn quan phu thut 45 Bng 3.8 Thi gian phu thut ca k thut hai bú 45 Bng 3.9 ng kớnh ng hm mõm chy v li cu ựi .45 Bng 3.10 Chiu di mnh ghộp gõn c thon v c bỏn gõn 46 Bng 3.11 ng kớnh mnh ghộp gõn c thon v c bỏn gõn 46 Bng 3.12 Kớch thc vớt c nh mnh ghộp 46 Bng 3.13 vng gi sau phu thut 46 3.1.4 Kt qu liờn quan sau phu thut 46 Bng 3.14 im Lyshome sau phu thut 47 Bng 3.15 Thay i thang im Lyshome trc v sau phu thut 47 Bng 3.16.Bng ỏnh giỏ du hiu ngn kộo trc v lachman sau phu thut 47 Bng 3.17 Liờn quan qu kt qu thang im Lyshome v din bỏm mõm chy ca DCCT 47 Bng 3.18 Liờn quan qu kt qu thang im Lyshome v din bỏm mõm chy ca DCCT 48 Bng 3.19 Tng quan gia tn thng phi hp v thang im Lyshome .48 4.1 c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 49 4.1.1 c im v tui, gii: 49 4.1.2 Nguyờn nhõn chn thng 49 4.1.3 Thi gian t chn thng n phu thut 49 4.2 Du hiu lõm sng trc phu thut 49 4.2.1.Thang im Lyshome trc phu thut .49 4.2.2.Cỏc nghim phỏp lõm sng 49 4.2.3.Kớch thc din bỏm mõm chy theo mt phng ng ngang v ng dc 49 4.3.Kt qu liờn quan phu thut 49 4.3.1.Thi gian phu thut 49 4.3.2 ng kớnh ng hm mõm chy v li cu ựi ca hai bú 49 4.3.3 ng kớnh ,chiu di mnh ghộp gõn c thon v bỏn gõn dựng k thut hai bú 49 4.3.4 Kớch thc ca vớt c nh 50 4.3.5 vng ca khp gi sau phu thut 50 4.3.6.Tn thng kốm theo .50 4.4 Kt qu sau phu thut 50 4.4.1 Din bin ca vt m sau phu thut .50 4.4.2 Thang im Lyshome thi im khỏm sau phu thut 50 4.4.3 S thay i thang im Lyshome sau phu thut 50 4.4.4 S thay i ca cỏc nghim phỏp lõm sng sau phu thut 50 4.4.5 ỏnh giỏ liờn quan ca din bỏm mõm chy ca DCCT trờn MRI trc phu thut vi kt qu t c theo thang im Lyshome sau 50 T ú a khuyn cỏo v kớch thc im bỏm mõm chy tt nht tỏi to DCCT hai bú 50 4.4.6 ỏnh giỏ s nh hng ca tn thng km theo vi kt qu sau phu thut theo thang im Lyshome 50 DANH MC HèNH 1.1 Gii phu DCCT khp gi 1.1.1 Gii phu bo thai ca DCCT [11-13] .3 Hỡnh 1.1: Hỡnh nh hai bú ca DCCT khp gi bo thai .3 Hỡnh 1.2: V trớ bỏm ca hai bú DCCT vo li cu xng ựi Hỡnh 1.3: V trớ bỏm ca bú (AM) v bú sau ngoi (PL) so vi sn chờm (MM) v sn chờm ngoi (LM) ,[12] 1.1.2 Gii phu DCCT ngi trng thnh Hỡnh 1.4: Hỡnh nh nhum toluidin cho thy r vựng ti v trớ bỏm ca DCCT vo xng ,[ 20] Hỡnh 1.5: Phõn b mch mỏu cho DCCT, [20] Hỡnh 1.6: Cỏc hỡnh thỏi bỏm vo li cu ựi ca DCCT [18], Hỡnh 1.7: Khong cỏch t trung tõm ca bú TT v bú SN n b sn ca li cu xng ựi,[18] Hỡnh 1.8: Tng quan v trớ tõm ca bú trc v sau ngoi .9 trờn mt phng ng ngang [25],( Gi trỏi) Hỡnh 1.9: Hỡnh nh minh tõm ca hai bú trờn x-quang thng quy 10 da vo ng blumensaat theo Bernard,[18], 10 Hỡnh 1.10: Hỡnh nh minh g retro-eminence ridge(RER ) .11 v trớ ca g ny dỏnh du bng ch g [18] 11 Hỡnh 1.11: S minh v trớ tõm ca bú sau ngoi ( im f) v tõm 12 ca bú trc trong( im e) trờn ng Amis Jacod[18] 12 1.2 Chc nng ca DCCT khp gi,[29-32], 13 Hỡnh 1.12: S minh gia DCCT v DCCS m bo 14 hot ng ca khp gi,[34] .14 1.3 Chn oỏn tn thng DCCT khp gi 14 1.3.1 Lõm sng [36-40], 14 1.3.2 Cõn lõm sng : ch yu l phim MRI [31],[41-44], 15 1.4 Cỏc phng phỏp tỏi to DCCT .15 1.4.1 K thut theo cỏch thc to ng hm 16 Hỡnh 1.13: Hỡnh nh minh k thut (Bờn trỏi) v ngoi vo 16 (Bờn phi),[46] 16 Hỡnh 1.14: Hỡnh nh khoan li cu ựi vi k thut ngoi vo ( C),A hỡnh nh curet mi khoan s vo khp, B l hỡnh nh ng hm ó hon thnh quan sỏt qua ni soi[ 47] 17 Hỡnh 1.15 Hỡnh nh minh k thut tt c bờn bng dng c Dual retrocutter ( DR) ca James H lubowitz [49] .18 1.4.2 K thut theo s bú DDCT c to hỡnh 18 Hỡnh 1.16 To hỡnh DCCT k thut hai bú[ trớch t 51] 19 1.4.3 Cỏc k thut theo cỏch thc c nh mnh ghộp: 19 Hỡnh 1.17: hỡnh nh minh k thut Endo Button(bờn trỏi), 20 vớt cht ngang ( Gia), vớt cht dc (bờn phi) [54] 20 Hỡnh 1.18 K thut vớt cht ngc cho vic c nh mnh ghộp ng hm mõm chy v li cu ựi k thut tt c bờn .20 1.4.4 Cỏc k thut theo cỏc loi mnh ghộp .20 1.5 Lch s tỏi to DCCT .21 1.5.1 Lch s to hỡnh dõy chng chộo trc trờn th gii[54],[56] 21 22 Hỡnh 1.19 hỡnh nh minh k thut Hey Groves [56] 22 Hỡnh 1.20 Hỡnh nh minh k thut Campbell[56] .22 Hỡnh 1.21 Hỡnh nh minh k thut Harry B Macey[56] 23 Hỡnh 1.22 Hỡnh nh minh ho k thut MacIntosh 2[54] 24 Hỡnh 1.23 Hỡnh nh minh k thut M Lemaire[56] 24 Hỡnh 1.24 Hỡnh nh minh k thut Macintosh [54] 25 1.5.2 Lch s to hỡnh DCCT k thut hai bú: 26 1.5.3 Lch s to hỡnh DCCT tai Vit Nam: 27 1.5.4 Lch s to hỡnh DCCT hai bú ti Vit Nam 28 2.1 i tng nghiờn cu .29 2.1.1.Tiờu chun la chn bnh nhõn 29 2.1.2 Tiờu chun loi tr 29 2.2 Phng phỏp nghiờn cu: Hi cu mụ t .30 2.2.1 ỏnh giỏ bnh nhõn trc phu thut da vo h s bnh ỏn 30 Hỡnh 2.1.Hỡnh nh minh cỏch thc o im bỏm DCCT trờn mt phng ng dc ca MRI [74] .32 2.2.2 K thut phu thut to hỡnh DCCT k thut hai bú bn ng hm bng gõn Hamstring 34 Hỡnh 2.2 Hỡnh nh minh t th bờnh nhõn [77] 34 Hỡnh 2.3 Hỡnh nh minh k thut khõu chun b mnh ghộp [77 ] 36 Hỡnh 2.4 Hỡnh nh minh k thut khoan ng hm bú TT li 37 cu ựi [77] 37 Hỡnh 2.5 Hỡnh nh minh k thut khoan ng hm bú SN bng dng c chuyờn bit ca Smith and Nephew [77] .37 Hỡnh 2.6 V trớ ca bú TT v SN mõm chy [77] 37 Hỡnh 2.7 Khoan ng hm bú TT mõm chy [77] 38 Hỡnh 2.8 Hỡnh nh minh k thut khoan ng bú SN sau khoan ng hõm bú TT qua dng c chuyờn bit ca Smith & Nephew [77] 38 Hỡnh 2.9 Hỡnh nh minh ng hm mõm chy sau khoan [77] 38 Hỡnh 2.10 Hỡnh minh k thut kộo gõn qua ng hm v c nh 39 mnh ghộp [77] 39 2.3 Ghi nhn thụng tin 41 2.3.1 Cỏc thụng tin bnh nhõn 41 2.3.2.Cỏc thụng tin v cuc phu thut .41 2.3.3 Thụng tin v tỡnh trng bnh nhõn sau phu thut 42 2.3.4 Thụng tin bnh nhõn sau phu thut .42 2.4 X lý kt qu 42 S liu c x lý theo phng phỏp thng kờ y hc vi s tr giỳp ca phn mm SPSS .42 2.5 Thu thp s liu 42 Bnh ỏn nghiờn cu, khỏm lõm sng trc tip, th , in thoi 42 3.1.c im ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 43 3.1.1 c im chung .43 3.1.2 Du hiu lõm sng trc phu thut 44 3.1.3.Kt qu liờn quan phu thut 45 3.1.4 Kt qu liờn quan sau phu thut 46 4.1 c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 49 4.1.1 c im v tui, gii: 49 4.1.2 Nguyờn nhõn chn thng 49 4.1.3 Thi gian t chn thng n phu thut 49 4.2 Du hiu lõm sng trc phu thut 49 4.2.1.Thang im Lyshome trc phu thut .49 4.2.2.Cỏc nghim phỏp lõm sng 49 4.2.3.Kớch thc din bỏm mõm chy theo mt phng ng ngang v ng dc 49 4.3.Kt qu liờn quan phu thut 49 4.3.1.Thi gian phu thut 49 4.3.2 ng kớnh ng hm mõm chy v li cu ựi ca hai bú 49 4.3.3 ng kớnh ,chiu di mnh ghộp gõn c thon v bỏn gõn dựng k thut hai bú 49 4.3.4 Kớch thc ca vớt c nh 50 4.3.5 vng ca khp gi sau phu thut 50 4.3.6.Tn thng kốm theo .50 4.4 Kt qu sau phu thut 50 4.4.1 Din bin ca vt m sau phu thut .50 4.4.2 Thang im Lyshome thi im khỏm sau phu thut 50 4.4.3 S thay i thang im Lyshome sau phu thut 50 4.4.4 S thay i ca cỏc nghim phỏp lõm sng sau phu thut 50 4.4.5 ỏnh giỏ liờn quan ca din bỏm mõm chy ca DCCT trờn MRI trc phu thut vi kt qu t c theo thang im Lyshome sau 50 T ú a khuyn cỏo v kớch thc im bỏm mõm chy tt nht tỏi to DCCT hai bú 50 4.4.6 ỏnh giỏ s nh hng ca tn thng km theo vi kt qu sau phu thut theo thang im Lyshome 50 ... thương DCCT khớp gối tái tạo DCCT kỹ thuật hai bó Đánh giá kết tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi kỹ thuật hai bó gân hamstring bệnh viện Việt Dức từ năm 2011-2013 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1... bó Vì tiến hành nghiên cứu: "Đánh giá kết tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó gân Hamstring bệnh viện Việt Đức từ 2011-2013 Với hai mục tiêu là: Mô tả đặc điểm lâm sàng,cận... thuật nội soi khớp Bệnh viện Y Dược TPHCM, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 198, Bệnh viện 108, Bệnh viện đại học Y Hà Nội Nhưng báo cáo kết tạo hình DCCT hai bó Vì tiến hành nghiên cứu: "Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân cơ hamstring tại bệnh viện việt đức từ 2011 2013 , Đánh giá kết quả tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân cơ hamstring tại bệnh viện việt đức từ 2011 2013 , Đánh giá kết quả tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân cơ hamstring tại bệnh viện việt đức từ 2011 2013

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay