Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc Nhà nước

31 120 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:03

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN QUẢNG THỐNG XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 62.34.05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành tại: Đại học Đà Nẵng Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS-TS Lâm Chí Dũng Hướng dẫn 2: PGS-TS Lê Hùng Sơn - Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân - Phản biện 2: PGS.TS Lê Huy Trọng - Phản biện 3: TS Nguyễn Văn Quang Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Đại học Đà Nẵng vào lúc 14 00 ngày 24 tháng 10 năm 2015 Có thể tìm hiểu Luận án tại: Trung tâm thông tin tư liệu - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN [1] Ths Phan Quảng Thống (2000), Đổi quản lý chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Luận án thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [2] Ths.Phan Quảng Thống (2003), Một số giải pháp đổi quản lý ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Duyên hải Miền Trung giai đoạn nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội [3] Ths.Phan Quảng Thống (2008), Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chế kiểm soát chi ngân sách qua KBNN đơn vị nghiệp công lập, Tạp chí Quản lý Ngân Quỹ Quốc gia, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (Số 06) [4] Ths.Phan Quảng Thống (2009), Một số giải pháp đổi chế quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo kết công việc đơn vị nghiệp có thu địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội [5] Ths.Phan Quảng Thống (2009), Phát triển toán không dùng tiền mặt: Thành tựu 2008 - Thách thức giải pháp 2009, Tạp chí Quản lý Ngân Quỹ Quốc gia, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (Số 01+02/2009) [6] Ths.Phan Quảng Thống (2012), Tổ chức máy kế toán nghiệp vụ KBNN Đà nẵng phù hợp với quy trình TABMIS, Kỷ yếu Hội thảo “Nội dung chi tiết mô hình Tổng kế toán Nhà nước”, Hà Nội [7] Ths Phan Quảng Thống (2013), Một số quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Quản lý Ngân Quỹ Quốc gia, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (Số 129) [8] Ths.Phan Quảng Thống (2013), Một số giải pháp phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc Nhà Nước môi trường vận hành TABMIS, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội [9] Ths.Phan Quảng Thống (2013), Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cân đối ngân sách nhà nước 2013, Tạp chí Quản lý Ngân Quỹ Quốc gia, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (Số 129) [10] Ths.Phan Quảng Thống (2014), Các giải pháp tái cấu trúc thị trường tài Việt Nam giai đoạn nay, Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [11] Ths.Phan Quảng Thống - PGS.TS Lâm Chí Dũng (2015), Đổi hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân Quỹ Quốc gia, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (Số 157) Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU NSNN phận hệ thống tài chính, công cụ tài quan trọng Nhà nước việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội Qua 24 năm xây dựng phát triển, KBNN góp phần với ngành Tài đạt nhiều kết tích cực, đóng góp vào nghiệp xây dựng, đổi đất nước thông qua việc quản lý quỹ NSNN, huy động vốn cho đầu tư phát triển, kế toán cung cấp thông tin kịp thời, xác phục vụ đạo điều hành quan trung ương quyền địa phương Quản lý quỹ NSNN chức KBNN Việt Nam Trong thời gian qua, KBNN vận dụng số tiêu chí định lượng thể thành tiêu thống kê thiết kế báo cáo Tuy nhiên, hệ thống tiêu thống kê vận dụng bộc lộ hạn chế bản: thiếu tính toàn diện tính hệ thống; chưa đáp ứng tốt nhu cầu đánh giá đơn vị KBNN, làm sở so sánh thành tích, đạo điều hành liên quan đến hoạt động quản lý quỹ NSNN Mặt khác, trước yêu cầu đổi hội nhập, KBNN tổ chức triển khai hàng loạt chế, đề án, quy trình quản lý, kiểm soát phù hợp chức quản lý quỹ NSNN tình hình Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ tiêu chí đáp ứng mục tiêu cải cách hệ thống quản lý quỹ NSNN KBNN cấp thiết Về phương diện nghiên cứu, chưa có nghiên cứu có hệ thống toàn diện hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN Vì lý nói trên, tác giả chọn đề tài “Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách Kho bạc Nhà nước” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KBNN 1.1 NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NSNN 1.1.1 Khái niệm NSNN Quá trình nghiên cứu, kế thừa khái niệm nước, từ kỷ XVII đến XXI, luận án tiếp cận định nghĩa NSNN đưa sau: “NSNN xét thể tĩnh hình thức biểu bên bảng dự toán thu, chi tiền Nhà nước cho khoảng thời gian định (thường năm); xét thể động suốt trình, NSNN khâu tài Nhà nước tổng hợp, Nhà nước sử dụng để phân phối phận cải xã hội dạng tiền tệ tay nhằm trì tồn hoạt động bình thường máy Nhà nước phục vụ thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội… mà Nhà nước phải gánh vác” 1.1.2 Bản chất NSNN Về kinh tế, NSNN quan hệ kinh tế - tài bên Nhà nước bên chủ thể kinh tế - xã hội trình huy động, phân phối phân phối lại giá trị tổng sản phẩm xã hội Về mặt xã hội, NSNN gắn liền với Nhà nước, Nhà nước mang tính giai cấp nên NSNN mang tính giai cấp Xuất phát từ tính giai cấp NSNN nên NSNN tất quốc gia quan quyền lực Nhà nước cao quốc gia định Về mặt pháp lý, NSNN đạo luật khoản thu, chi Nhà nước khoảng thời gian định NSNN dự toán Footer Page of 145 Header Page of 145 quan hành pháp (Chính phủ), thảo luận định quan lập pháp (Quốc hội, Nghị viện) Từ phân tích khái niệm chất NSNN, thấy KBNN giao nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN vô quan trọng, quản lý quỹ ngân sách KBNN cần đánh giá đầy đủ mối quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích chủ thể xã hội nhà nước tham gia phân phối nguồn lực tài quốc gia 1.1.3 Vai trò NSNN a Vai trò NSNN tăng trưởng kinh tế b Vai trò NSNN phân bổ nguồn lực kinh tế c Vai trò NSNN phân phối thu nhập d Vai trò NSNN ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NSNN CỦA KBNN 1.2.1 Tổng quan quản lý NSNN 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm quản lý NSNN a Khái niệm quản lý NSNN Chúng ta hiểu: Quản lý NSNN hoạt động chủ thể quản lý NSNN thông qua việc sử dụng có chủ đích phương pháp quản lý công cụ quản lý để tác động điều khiển hoạt động NSNN nhằm đạt mục tiêu định b Đặc điểm quản lý NSNN Thứ nhất, quản lý NSNN hoạt động quan Nhà nước có thẩm quyền thực Thứ hai, quản lý NSNN thực thông qua hoạt động quản lý trình hình thành quỹ NSNN quản lý trình phân phối quỹ NSNN hoạt động nhằm bảo đảm vận hành NSNN hoạch định quan Nhà nước có thẩm quyền [29] Footer Page of 145 Header Page of 145 Thứ ba, quỹ NSNN có nguồn hình thành đa dạng, thu NSNN bao gồm khoản thu từ thuế, phí; khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước; khoản đóng góp tổ chức, cá nhân; khoản viện trợ; khoản thu khác theo quy định pháp luật [24] Thứ tư, nguồn thu quỹ NSNN phát sinh vận động theo quy luật riêng Thứ năm, chi NSNN bao gồm khoản chi phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo đảm hoạt động máy Nhà nước; chi trả nợ Nhà nước, chi viện trợ khoản chi khác theo quy định Pháp luật [24] Thứ sáu, khoản chi từ quỹ NSNN lại có phạm vi, tính chất thời điểm phát sinh khác 1.2.1.2 Mục tiêu quản lý NSNN Trên phương diện chung, mục tiêu quản lý NSNN Quốc gia nâng cao hiệu quản lý NSNN “Nội hàm” quản lý NSNN đáp ứng tiêu kinh tế- xã hội xác lập năm kế hoạch, tương ứng với năm tài khóa đó, phương diện: Huy động vượt mức nguồn lực tài chính; đầu tư phát triển có hiệu quả; tiết kiệm chi tiêu hợp lý cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ, vấn đề an sinh- xã hội Cuối năm NSNN cần có kết dư sau toán để bổ sung cho ngân sách năm sau tăng cường lực lượng tài dự trữ Quản lý NSNN giúp cho ngân sách sử dụng minh bạch, tiền tệ hoá khoản chi, tạo sở để xây dựng hệ thống máy hành đón nhận rộng rãi nhiều quốc gia giới Footer Page of 145 Header Page of 145 Việc tác động vào kinh tế nhằm đạt mục tiêu Nhà nước dựa chức vốn có ngân sách thể rõ vị trí vai trò chủ thể hay gọi hiệu công tác quản lý NSNN 1.2.1.3 Chủ thể quản lý NSNN Chủ thể trực tiếp quản lý NSNN Nhà nước thông qua quan chức Nhà nước Trong suốt chu trình ngân sách, chủ thể quản lý ngân sách tham gia nhau, đan xen hỗ trợ với nhau, cụ thể theo mô hình quản lý NSNN Việt Nam 1.2.1.4 Nội dung quản lý NSNN a Tiếp cận góc độ chu trình quản lý NSNN b Tiếp cận góc độ nội dung NSNN b.1 Quản lý thu NSNN Trong phạm vi nghiên cứu luận án, quản lý nguồn thu xem xét góc độ hoạt động nghiệp vụ KBNN Quản lý nguồn thu NSNN hiểu theo nghĩa hẹp Đó hoạt động quan Nhà nước có thẩm quyền lĩnh vực kiểm tra, đối chiếu, xử lý tình hình thu - nộp NSNN lĩnh vực hạch toán kế toán báo cáo toán thu NSNN b.2 Quản lý chi NSNN Trong quản lý chi NSNN, hoạt động kiểm soát chi cần thiết, có tác dụng đôn đốc quan quản lý đơn vị sử dụng NSNN tôn trọng nguyên tắc chi tiêu ngân sách đồng thời nâng cao trách nhiệm quan, đơn vị việc sử dụng tiền từ quỹ NSNN, bảo đảm quỹ ngân sách sử dụng yêu cầu nói Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Nội dung hoạt động quản lý Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước 1.2.2.1 Tổng quan KBNN a Khái niệm KBNN Là quan thuộc hệ thống tài Nhà nước, có chức nhiệm vụ chủ yếu: quản lý quỹ NSNN; thực nghiệp vụ tài thu, chi khoản THU, CHI NSNN, kể phát hành trả nợ công trái, tín phiếu kho bạc, vay nợ ngắn hạn hay dài hạn ngân hàng phát hành để bù đắp thiếu hụt NSNN Quản lý tập trung bảo quản dự trữ tài quốc gia vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, ngoại tệ b Chức KBNN Thứ nhất, chức quản lý ngân quỹ quốc gia: quản lý quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước Nếu thực đầy đủ chức này, KBNN có chức quản lý toàn Ngân quỹ quốc gia Thứ hai, chức kế toán Nhà nước: Trong việc thực chức này, mục tiêu cuối mà KBNN cần đạt được, thống đảm nhiệm toàn hoạt động kế toán Nhà nước, nhằm tập trung việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin tất quỹ tài tài sản quốc gia khác Thứ ba, chức dịch vụ tín dụng Nhà nước: KBNN người thực việc huy động vốn nhằm tài trợ thiếu hụt Ngân sách cho đầu tư phát triển 1.2.2.2 Chức quản lý quỹ NSNN KBNN a Khái niệm quỹ ngân sách nhà nước chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước KBNN quan tham gia quản lý ngân sách nhà nước với chức định toàn quy trình Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 quản lý NSNN Chức KBNN xác định quản lý quỹ ngân sách nhà nước Quỹ Ngân sách Nhà nước hiểu quỹ tài nhà nước trọng yếu hình thành qua trình chấp hành ngân sách nhà nước theo chu kỳ ngân sách Như vậy, hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN phương diện quản lý NSNN không đồng với khái niệm quản lý NSNN b Nội dung chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Một cách tổng quát nhất, chức quản lý quỹ ngân sách KBNN bao gồm nội dung chủ yếu sau: (i) Tập trung, phản ảnh điều tiết nguồn thu NSNN (ii) Chi trả, kiểm soát chi khoản chi NSNN (iii).Thực biện pháp cần thiết theo thẩm quyền pháp lý nhằm bảo đảm giải kịp thời nhu cầu chi NSNN (iv) Phối hợp, hổ trợ với quan hệ thống KBNN 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NSNN 1.3.1 Đánh giá hoạt động quản trị Vai trò hoạt động đánh giá toàn hoạt động quản trị xem xét cách tiếp cận khác nhau: - Tiếp cận theo Chức quản trị: Các chức quản trị để nhiệm vụ lớn bao trùm hoạt động quản trị Trong cách tiếp cận này, chấp nhận quản trị bao gồm chức nêu định nghĩa quản trị j.Stoner S.Robbins [39] - Hoạch định: Footer Page 10 of 145 Header Page 17 of 145 + Số tiền KBNN từ chối chưa đủ thủ tục, sai sách, chế độ 2.2.3 Các tiêu thống kê sử dụng đánh giá số hoạt động khác liên quan đến hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN 2.2.3.1 Chỉ tiêu thống kê kết huy động vốn cho NSNN đầu tư phát triển 2.2.3.2 Chỉ tiêu tạm ứng vốn KBNN cho NSNN địa phương 2.2.3.3 Các tiêu đánh giá hoạt động quản lý ngân quỹ trình thu – chi NSNN Xét mặt đánh giá, tiêu thống kê đánh giá hoạt động đơn giản, thiếu tính hệ thống chưa toàn diện Hiện nay, tiêu vận dụng việc đánh giá chủ yếu Tổng số thu tiền mặt Chi tiền mặt Tổng số thu tiền mặt chia làm hai tiêu : Số thu tiền mặt KBNN trực tiếp thu số chi tiền mặt nhận từ ngân hàng Tổng số chi tiền mặt chia thành hai tiêu: Số chi tiền mặt KBNN trực tiếp chi số chi tiền mặt KBNN nộp vào ngân hàng 2.3 KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC CẤP KBNN VỀ HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KBNN VIỆT NAM 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Mức độ toàn diện, đầy đủ tiêu thống kê - Tính phù hợp/hợp lý tiêu cách phân loại, liên kết hợp lý tiêu Footer Page 17 of 145 13 Header Page 18 of 145 - Hoạt động phân tích, đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN có tổ chức qui củ - Sự cần thiết bổ sung hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN thời gian tới, mức độ ưu tiên - Các yêu cầu cần thiết xây dựng hệ tiêu chí đánh giá đầy đủ, xác, qui mô 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu, công cụ thu thập liệu hoạt động khảo sát Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu thực chứng hình thức khảo sát điều tra thông qua câu hỏi để thu thập liệu, sau thực phân tích liệu phần mềm EVIEW Đối tượng khảo sát cán KBNN tỉnh, thành phố, KBNN quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh chọn phạm vi nước KBNN khu vực phía Bắc gồm KBNN Yên Bái, Hòa Bình KBNN khu vực Miền Trung có KBNN Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị Khu vực phía Nam có KBNN Cần Thơ, khu vực Tây nguyên có KBNN Đăk Lăk Các cán hỏi có vị trí công việc, độ tuổi khác nhau, trình độ chuyên môn khác 2.3.3 Tổng hợp kết nghiên cứu Tổng số phiếu phát 500 bản, số lượng thu 486 bản, đạt 97,2 % Sau nhận kết kiểm tra, có 15 không đạt yêu cầu trả lời không đầy đủ thông tin không rõ ràng, khó phân biệt, bị loại trừ không sử dụng Như vậy, lượng phiếu đạt yêu cầu nghiên cứu 471 Cơ cấu kết khảo sát thu thập: cán chuyên viên 386 người chiếm 82% phiếu điều tra, cán lãnh đạo tham gia 85 người, chiếm 18% có 57% độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi Footer Page 18 of 145 14 Header Page 19 of 145 2.3.3.1 Nhận xét hệ thống tiêu áp dụng đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN (thể hệ thống báo cáo KBNN) a Về mức độ toàn diện, đầy đủ tiêu đánh giá b Về mức độ chuẩn xác tiêu đánh giá c Về mức độ cụ thể, rõ ràng tiêu đánh giá d Về tính hệ thống tiêu đánh giá e Về mức độ khả thi hệ thống tiêu 2.3.3.2 Nhận xét thực trạng tổ chức công tác phân tích, đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN a Về tính quy củ, hoạt động phân tích, đánh giá b Về tính hợp lý quy trình phân tích, đánh giá c Về tính hợp lý thiết kế báo cáo d Về mức độ bảo đảm yêu cầu xác, kịp thời e Về tính thiết thực,hiệu kết phân tích,đánh giá 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KBNN VIỆT NAM 2.4.1 Những mặt làm a Xét cách tổng quát, bao quát nội dung chủ yếu, phản ảnh kết mặt lượng hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN Việt Nam b Hệ thống tiêu chí áp dụng bảo đảm tính chuẩn xác, tính khả thi dễ vận dụng c Việc tổ chức tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN thiết kế báo cáo bảo đảm tính hợp lý, logic Footer Page 19 of 145 15 Header Page 20 of 145 d Tổ chức công tác phân tích bảo đảm yêu cầu xác, kịp thời e Hệ thống KBNN bước đầu ứng dụng thành công công nghệ thông tin vào quản lý 2.4.2 Những hạn chế a Hạn chế hệ thống tiêu thống kê sử dụng đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN vận dụng tính thiếu toàn diện b Hệ thống tiêu chí chưa đáp ứng tốt nhu cầu đánh giá đơn vị KBNN, làm sở so sánh thành tích, đạo điều hành liên quan đến hoạt động quản lý quỹ NSNN c Hiện nay, KBNN chưa hệ thống danh mục hệ thống tiêu báo cáo nói chung, thống kê nói riêng KBNN d Định hướng cải cách hệ thống KBNN thực chức tổng kế toán NSNN Trên thực tế vài điểm chưa thống số tiêu KBNN, quan tài chính, quan thu e Mặc dù KBNN có nhiều loại báo cáo phục vụ công tác điều hành, báo cáo có tiêu chí báo cáo trùng với tiêu mẫu báo cáo thống kê, nhiên không tận dụng khai thác triệt để, phần mềm ứng dụng hỗ trợ, chiết xuất, khai thác tiêu báo cáo trên báo cáo sẵn có f Công tác tổ chức phân tích tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN chưa tổ chức cách quy củ, theo quy trình hợp lý, khoa học Footer Page 20 of 145 16 Header Page 21 of 145 Chương XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KBNN 3.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MỚI HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KBNN - Phục vụ định hướng cải cách hoạt động quản lý NSNN nói chung định hướng cải cách hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN nói riêng - KBNN xây dựng dự thảo mô hình tổng kế toán nhà nước để thực chức tổng kế toán Nhà nước KBNN - Tác nghiệp mảng nghiệp vụ KBNN tương lai gắn liền với khai thác ứng dụng TABMIS nhiệm vụ tất yếu KBNN giai đoạn từ đến 2020 năm sau 3.2 CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH CỦA KBNN 3.2.1 Định hướng cải cách hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN 3.2.1.1 Định hướng cải cách quản lý NSNN 3.2.1.2 Định hướng cải cách hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN 3.2.2 Kết phân tích thực trạng vận dụng tiêu thống kê đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN thời gian qua Trong chương 2, đề tài tiến hành phân tích đánh giá tiêu thống kê vận dụng đánh giá hoạt động quản Footer Page 21 of 145 17 Header Page 22 of 145 lý quỹ NSNN KBNN phương pháp phân tích logic biện chứng có kết hợp sử dụng liệu khảo sát ý kiến cán công chức KBNN Kết phân tích thực trạng vận dụng tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN thời gian qua rút kết luận hạn chế cần khắc phục nêu mục 2.4.2 (chương 2) Đây quan trọng, điểm xuất phát đề xuất sửa đổi, bố sung hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN thời gian tới 3.2.3 Kết khảo sát ý kiến công chức, viên chức KBNN Cuộc khảo sát tiến hành ba nội dung, nội dung thứ ba tập trung làm đề xuất thời gian tới 3.2.4 Mục tiêu, yêu cầu xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN 3.2.4.1 Mục tiêu - Đối với hoạt động quản lý quỹ NSNN nói chung, hệ tiêu chí đánh giá phải bảo đảm cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu thực trạng hoạt động quản lý quỹ NSNN - Hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN phải công cụ để xác định kết hiệu suất 3.2.4.2 Yêu cầu hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN a Đảm bảo tính chuẩn xác tính khoa học b Đảm bảo tính toàn diện tính hệ thống c Đảm bảo tính thực tiễn Footer Page 22 of 145 18 Header Page 23 of 145 3.3 THIẾT KẾ NỘI DUNG HỆ TIÊU CHÍ 3.3.1 Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý thu NSNN KBNN Như cần thiết phải bổ sung nhiều tiêu chí để đảm bảo mục tiêu yêu cầu hệ tiêu chí nêu Các tiêu chí cần bổ sung tập trung vào nội dung trọng tâm sau: a Bổ sung số tiêu chí nhằm đánh giá toàn diện xác kết thu NSNN đơn vị KBNN nhằm làm sở cho việc quản trị nội KBNN Các tiêu chí cần bổ sung bao gồm: (i) Số thu NSNN (ii) Số điểm thu NSNN (iii) Tỷ lệ hoàn thành dự toán thu NSNN KBNN cấp b Bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu suất hiệu hoạt động KBNN cấp Xét riêng, hoạt động quản lý thu NSNN sử dụng tiêu chí kết thu /một cán công chức, viên chức Về kết thu cần sử dụng hai tiêu chí: Tổng số thu (theo kỳ lũy kế) số thu (từng kỳ lũy kế) Trong điều kiện nay, KBNN trang bị nguồn lực so sánh đơn vị KBNN nên sử dụng số lượng cán công chức, viên chức Để loại trừ biến động số lượng cán công chức, viên chức, nên tính số cán công chức, viên chức bình quân kỳ Do đó, có hai tiêu chí: - Số thu NSNN bình quân cán công chức, viên chức KBNN (từng kỳ lũy kế) Footer Page 23 of 145 19 Header Page 24 of 145 - Số thu bình quân cán công chức, viên chức KBNN (từng kỳ lũy kế) Ngoài ra, số lượng cán công chức, viên chức đơn vị KBNN không tỷ lệ thuận với tổng chi lương toàn đơn vị khác biệt cấu theo mức lương Vì vậy, để nâng cao độ chuẩn xác nên bổ sung thêm tiêu chí: - Số thu NSNN bình quân nghìn/triệu đồng tiền lương - Số thu bình quân nghìn/triệu đồng tiền lương c Bổ sung tiêu chí đánh giá mặt chất lượng quan hệ với tổ chức, cá nhân Theo yêu cầu hệ tiêu chí mới, cần đề xuất số tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành công hoạt động quản lý thu NSNN KBNN sau: + Thái độ cán công chức, viên chức KBNN giao dịch + Phong cách phục vụ cán công chức, viên chức KBNN giao dịch + Kỹ nghiệp vụ cán công chức, viên chức giao dịch + Mức độ đơn giản hay phức tạp thủ tục + Mức độ thuận tiện giao dịch + Cơ sở vật chất, tiện nghi giao dịch 3.3.2 Các tiêu chí đánh giá hoạt động chi trả kiểm soát chi NSNN KBNN 3.3.2.1 Đối với hoạt động chi trả kiểm soát chi thường xuyên NSNN a Bổ sung số tiêu chí nhằm đánh giá toàn diện xác hoạt động chi trả NSNN đơn vị KBNN Cần bổ sung số tiêu chí sau: Footer Page 24 of 145 20 Header Page 25 of 145 - Số chi thường xuyên thực - Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chi theo dự toán chi thường xuyên NSNN Tiêu chí xem xét hai khía cạnh: -Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN kỳ - Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chi NSNN lũy kế theo niên độ b Bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu suất hoạt động đơn vị KBNN lĩnh vực chi NSNN Tổng hợp lại, sử dụng tiêu chí: - Doanh số chi thường xuyên NSNN bình quân cán công chức, viên chức KBNN (từng kỳ lũy kế) - Số chi thường xuyên bình quân cán công chức, viên chức KBNN (từng kỳ lũy kế) - Doanh số chi thường xuyên NSNN bình quân nghìn/triệu đồng tiền lương - Số chi bình quân nghìn/triệu đồng tiền lương c Bổ sung số tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động kiểm soát chi NSNN Các tiêu chí sử dụng cho việc đánh giá chất lượng hoạt động kiểm soát chi thường xuyên KBNN bao gồm: - Tỷ lệ số khoản chi kiểm soát so với tổng số khoản chi NSNN (từng kỳ lũy kế) - Tỷ lệ số hồ sơ chưa chấp hành qui định (từng kỳ lũy thời điểm báo cáo) - Số lượng hồ sơ KBNN giải trước hạn, hạn, hạn - Tổng số tổng số tiền KBNN từ chối cấp phát, toán qua kiểm soát chi Footer Page 25 of 145 21 Header Page 26 of 145 - Tỷ lệ số số tiền KBNN từ chối cấp phát, toán qua kiểm soát chi - Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường xuyên bình quân - Kết kiểm toán chi thường xuyên NSNN Kiểm toán Nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách 3.3.2.2 Đối với hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB chương trình mục tiêu KBNN Luận án bổ sung tiêu chí: a Số dự án thực toán b Số dự án thực tạm ứng c Tỷ lệ số dự án thực toán d Tỷ lệ số dự án thực tạm ứng e Giá trị toán vốn đầu tư XDCB chương trình mục tiêu bình quân cán công chức, viên chức KBNN (từng kỳ lũy kế) f Số dự án toán vốn đầu tư XDCB chương trình mục tiêu bình quân cán công chức, viên chức KBNN (từng kỳ lũy kế) g Giá trị toán vốn đầu tư XDCB chương trình mục tiêu bình quân nghìn/triệu đồng tiền lương h Số dự án toán vốn đầu tư XDCB chương trình mục tiêu bình quân nghìn/triệu đồng tiền lương 3.3.2.3 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành công hoạt động quản lý chi NSNN Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành công hoạt động quản lý chi NSNN KBNN cần phản ảnh đặc thù Footer Page 26 of 145 22 Header Page 27 of 145 Cụ thể, tiêu chí trình bày tiêu chí thu NSNN (3.3.1c) 3.3.3 Các tiêu chí đánh giá số hoạt động khác liên quan đến hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN a Đối với hoạt động huy động vốn cho NSNN Bổ sung số tiêu chí sau: - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động đơn vị KBNN (theo đợt huy động) - Tiêu chí hiệu suất hoạt động đơn vị KBNN Tiêu chí cụ thể hóa thành bốn tiêu chí trình bày luận án Ví dụ: Số huy động cán công chức, viên chức KBNN; Số tiền huy động cán công chức, viên chức KBNN - Tiêu chí tỷ lệ chi phí huy động - Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành công huy động vốn cho NSNN Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành công huy động vốn cho NSNN có hai phương án: - Sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành công lĩnh vực thu NSNN (như đề cập tiểu mục 3.3.1.c) - Hoạt động huy động vốn cho NSNN xem tương đồng với hoạt động huy động vốn NHTM Vì vậy, sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi NHTM b Đối với hoạt động tạm ứng vốn cho NSNN Đối với hoạt động tiêu chí có tương đối đủ không cần thiết phải bổ sung Footer Page 27 of 145 23 Header Page 28 of 145 c Đối với hoạt động nghiệp vụ quản lý ngân quỹ KBNN Ngân quỹ nhà nước cần quản lý an toàn có hiệu Vì vậy, KBNN cần phải bổ sung tiêu chí sau: (i) Tồn ngân quỹ KBNN bao gồm: - Tồn ngân tiền Việt Nam: Được xác định dư nợ tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tiền chuyển - Tồn ngân ngoại tệ: Được xác định dư nợ tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tiền chuyển ngoại tệ - Đầu tư tài ngắn hạn: Được xác định dư nợ tài khoản đầu tư tài ngắn hạn đồng Việt Nam ngoại tệ - Tạm ứng vốn KBNN: Nguyên tắc xác định luận án - Vốn cho vay từ ngân sách: Được xác định dư nợ tài khoản đầu tư tài dài hạn - Vốn phát sinh trình toán KBNN với đơn vị, tổ chức, cá nhân hệ thống KBNN Nguyên tắc xác định luận án (ii) Nguồn hình thành ngân quỹ - Tồn quỹ NSNN: Được xác định chênh lệch thu chi NSNN năm hạch toán thu, chi kỳ kế hoạch - Tồn quỹ dự trữ tài chính: - Tồn Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng quỹ tài nhà nước khác - Tiền gửi đơn vị - Nguồn vốn toán KBNN với đơn vị, tổ chức, cá nhân hệ thống KBNN (iii) Các tiêu chí đánh giá lực khoản KBNN Footer Page 28 of 145 24 Header Page 29 of 145 Do KBNN thực quản lý tồn ngân quỹ tập trung nên KBNN tính toán hệ số khoản sở so sánh tồn ngân quỹ với dự toán chi tiêu cấp quyền toàn hệ thống KBNN (iv) Ngoài ra, cần bổ sung tiêu chí đánh giá tỷ trọng toán không dùng tiền mặt thu – chi NSNN qua tiêu chí: 3.4 CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG HIỆU QUẢ HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NSNN CỦA KBNN 3.4.1 Kết hợp báo cáo thường xuyên theo định kỳ điều tra chuyên đề Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN phải kết hợp hai hình thức chủ yếu báo cáo thường xuyên theo định kỳ điều tra chuyên đề 3.4.2 Xây dựng hoàn thiện quy trình phân tích, đánh giá a Các chủ thể có liên quan đến quy trình b Quan hệ chủ thể Quy trình cần rõ mối quan hệ chủ thể Về quan hệ quan hệ phương diện thông tin Do đó, chất quan hệ chủ thể luồng luân chuyển thông tin c Nội dung phân tích - Phân tích bối cảnh bên trong, bên có ảnh hưởng đến hoạt động quản lý NSNN KBNN - Phân tích, đánh giá kết hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN mặt: khối lượng, quy mô thực hiện; hiệu suất/và Footer Page 29 of 145 25 Header Page 30 of 145 hiệu hoạt động; chất lượng hoạt động có chất lượng dịch vụ hành công - Phân tích nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng - Kết luận phân tích: nêu rõ nội dung trọng tâm cần cảnh báo khuyến nghị cụ thể d Phương pháp phân tích Nêu rõ phương pháp phân tích sử dụng Các phương pháp phân tích phương pháp truyền thống Bao gồm phương pháp phân tích định tính phương pháp phân tích định lượng 3.4.3 Tổ chức phận phân tích, đánh giá đơn vị KBNN Việc tách biệt chức phân tích tạo điều kiện chuyên môn hóa quy định chức trách cụ thể nên góp phần tăng hiệu hoạt động phân tích, đánh giá 3.5 CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 3.5.1 Tăng cường quan tâm lãnh đạo KBNN cấp 3.5.2 Bảo đảm yêu cầu thông tin 3.5.3 Nâng cao nhận thức cán công chức, viên chức KBNN 3.5.4.Vận dụng tốt công nghệ thông tin Footer Page 30 of 145 26 Header Page 31 of 145 KẾT LUẬN Luận án “Xây dựng hệ tiêu chí đánh gía hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN” trình bày kết nghiên cứu với nội dung trọng tâm sau: (i) Luận giải sở lý luận hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng tiêu thống kê đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN Việt nam thời gian qua (iii) Lý giải cần thiết khách quan việc xây dựng hệ tiêu chí phân tích xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN (iv) Thiết kế nội dung tiêu chí hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN Việt Nam (v) Đề xuất giải pháp vận dụng hiệu hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN: (vi) Đề xuất giải pháp bổ trợ nhằm nâng cao hiệu hoạt động phân tích, đánh giá phục vụ tốt cho hoạt động quản lý quỹ NSNN KBNN Trong trình nghiên cứu luận án, tác giả gặp gỡ, trao đổi, bày tỏ ý kiến với nhiều quan, đơn vị hệ thống tài chính, KBNN để thống giải pháp tối ưu Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu phải làm công tác chuyên môn, tiêu chí đánh giá tổ chức quản lý Nhà nước tài công vấn đề phức tạp Do luận án không tránh khỏi thiếu sót, mong đồng nghiệp, chuyên gia quan tâm đóng góp để luận án hoàn thiện hữu ích công đổi đất nước Xin chân thành cảm ơn ! Footer Page 31 of 145 ... sở KBNN cấp quận, huyện, thị xã quản lý quỹ ngân sách huyện, quỹ ngân sách xã; tập trung kho n thu, cấp phát, chi trả kho n chi ngân sách trung ương ngân sách tỉnh địa bàn (do KBNN cấp trung ương... thời gian tới 3.2.4 Mục tiêu, yêu cầu xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách KBNN 3.2.4.1 Mục tiêu - Đối với hoạt động quản lý quỹ NSNN nói chung, hệ tiêu chí đánh giá phải... THIẾT KẾ NỘI DUNG HỆ TIÊU CHÍ 3.3.1 Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý thu NSNN KBNN Như cần thiết phải bổ sung nhiều tiêu chí để đảm bảo mục tiêu yêu cầu hệ tiêu chí nêu Các tiêu chí cần bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc Nhà nước, Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc Nhà nước, Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc Nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay