Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:02

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM DUNG VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐOÀN KẾT ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO Ở TỈNH PHÚ YÊN HIỆN NAY Chuyên ngành:Triết học Mã số:60.22.03.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn: TS ĐOÀN TRIỆU LONG Phản biện 1: TS Trần Hồng Lưu Phản biện 2: PGS.TS Lê Văn Đính Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Tinh thần yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc hình thành củng cố lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, tạo thành truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, coi vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nguồn sức mạnh, động lực to lớn để chiến thắng kẻ thù xây dựng đất nước Mặc khác, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch tiếp tục thực chiến lược “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo kích động ly khai, ly tâm nhằm chia rẽ phân hóa nội Vì nước ta cần phải phát huy truyền thống yêu nước, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sức mạnh nội lực khắc phục nguy tụt hậu kinh tế so với nước khu vực giới Và lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn Đảng, toàn dân ta từ trước đến quan tâm đến vấn đề này, vấn đề đại đoàn kết dân tộc Phú Yên tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nằm đèo Cù Mông đèo Cả Đây vùng đất có truyền thống cách mạng vẻ vang, với bề dày lịch sử văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà sắc dân tộc Tỉnh Phú Yên có 05 tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo số tôn giáo khác Tổng số tín đồ tôn giáo có khoảng 294.346 người, chiếm 30% dân số toàn tỉnh Riêng Công giáo, tín đồ Công giáo địa bàn tỉnh Phú Yên có khoảng 17.347 người có Footer Page of 145 Header Page of 145 34 linh mục Thời gian qua, với nhân dân tôn giáo khác toàn tỉnh, đồng bào Công giáo Phú Yên thể rõ xu hướng đồng hành dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo” có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội – đặc biệt góc độ văn hóa, đạo đức thực công tác từ thiện xã hội Mối quan hệ quyền địa phương Giáo hội Công giáo Phú Yên hài hòa Trước tình hình giới, khu vực nước thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; lực thù địch thực âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá cách mạng nước ta; chúng tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để can thiệp, gây đoàn kết tạo bất ổn đời sống trị - xã hội địa bàn Từ thực tế trên, thực tốt sách Công giáo để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc điều quan trọng cấp thiết địa bàn tỉnh Phú Yên Đây mối quan hệ biện chứng cần thiết nhìn nhận giải tốt nhằm góp phần ổn định tình hình xây dựng, phát triển tỉnh Phú Yên ngày giàu đẹp Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: “Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực sách đoàn kết đồng bào Công giáo tỉnh Phú Yên nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích Làm sáng tỏ sở lý luận đại đoàn kết dân tộc việc thực sách cộng đồng Công giáo để xây dựng khối đại đoàn kết Từ phản ánh thực trạng đề xuất số giải pháp Footer Page of 145 Header Page of 145 để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân địa bàn tỉnh Phú Yên 2.2 Nhiệm vụ: Trình bày số vấn đề lý luận người, vai trò quần chúng lịch sử đại đoàn kết dân tộc; mối quan hệ biện chứng thực tốt sách tôn giáo với vấn đề đại đoàn kết dân tộc để làm bật tầm quan trọng việc thực sách Công giáo nước ta Nghiên cứu thực trạng việc thực sách đoàn kết đồng bào Công giáo Phú Yên để xây dựng vững khối đại đoàn kết toàn dân thời gian qua Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc (đặc biệt đồng bào Công giáo) tỉnh Phú Yên Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu việc thực sách Công giáo tỉnh Phú Yên nhằm xây dựng vững khối đại đoàn kết địa bàn tỉnh Phú Yên từ góc độ tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh việc thực sách tôn giáo Đảng Nhà nước Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng vấn đề đại đoàn kết dân tộc việc thực sách đoàn kết đồng bào Công giáo Phú Yên thời gian năm gần đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Phú Yên lần thứ XV (2015) Footer Page of 145 Header Page of 145 Phƣơng Pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: + Phương pháp logic – lịch sử; + Phương pháp thống kê, điều tra, khảo sát; + Phương pháp tổng hợp, phân tích, đối chiếu, so sánh, đánh giá Trong trình nghiên cứu đề tài kế thừa, nghiên cứu tư liệu, tài liệu kết công trình khoa học khác Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, kết luận Danh mục Tài liệu tham khảo, Đề tài có nội dung gồm chương Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong năm gần đây, nước ta có nhiều đề tài khoa học, công trình nghiên cứu viết khai thác khía cạnh khác sách đại đoàn kết dân tộc Một loạt công trình nghiên cứu khoa học tập thể cá nhân lĩnh vực công bố, có đề tài liên quan trực tiếp như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc vận dụng Đảng ta giai đoạn nay” Thái Thị Thu Hường (Luận văn Thạc sĩ ngành Triết học, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị, bảo vệ năm 2010); UBTWMTTQ Việt Nam “Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc mặt trân dân tộc thống nhất”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996; “Quá trình thực chiến lược đại đoàn kết dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976-1994” Hoàng Thị Điều luận án Tiến sĩ Lịch sử Footer Page of 145 Header Page of 145 Trong năm gần vấn đề đoàn kết dân tộc Đảng Nhà nước ta đặc biệt trọng, đánh dấu Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ (Tháng năm 2010) cho đời hai ấn phẩm Dưới cờ vẻ vang Đảng cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ phát triển (Báo cáo trị Đại hội Đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất) Đây ấn phẩm nêu rõ quan điểm, đường lối Đảng Nhà nước ta vấn đề dân tộc số sách dân tộc nước ta giai đoạn lịch sử Chúng ta cần kể đến số công trình khác tham luận đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội XI Đảng” Bài tham luận Ban Dân vận Trung ương nói “Xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, năm 2011 Những tham luận nêu lần nhấn mạnh đế truyền thống đoàn kết dân tộc quốc gia Việt Nam đưa kiến nghị, lời hiệu triệu khích lệ tinh thần đoàn kết cộng đồng dân tộc, tạo nên sức mạnh đề kháng trước lợi dụng lực phản động thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam Điểm qua số công trình nêu trên, thấy rằng, hệ thống công trình nghiên cứu nhiều khía cạnh xung quanh vấn đề đoàn kết nước ta: từ sở lý luận (Khái niệm Footer Page of 145 Header Page of 145 dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ trương, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết dân tộc…), sở thực tiễn (đặc điểm dân tộc, tôn giáo, quan hệ dân tộc, tôn giáo nước ta…) đến số giải pháp nhằm tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam Đối với Công giáo, chưa có công trình cụ thể tập trung nghiên cứu Công giáo Phú Yên Nhưng kể đến sách “Công giáo miền Trung Việt Nam” TS Đoàn Triệu Long (Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, 2015) Tuy nhiên nói số lượng công trình chuyên sâu tập trung nghiên cứu vấn đề đoàn kết dân tộc nước ta chưa nhiều Đặc biệt thấy tác giả công bố nghiên cứu sách Đảng Nhà nước Công giáo, mà cụ thể địa bàn tỉnh Phú Yên, kết thực sách thời gian qua hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách ấy, mà theo tác giả luận văn vấn đề quan trọng Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CHIẾN LƢỢC ĐẠI ĐOÀN KÊT DÂN TỘC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1.1 TƢỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC VIỆT NAM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vấn đề sống dân tộc Việt Nam định thành công cách mạng nước ta, nguyên tắc ứng xử cho hệ người Việt Nam trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trải qua trình dựng nước giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng sâu sắc, đoàn kết đoàn kết dân tộc hình thành củng cố bền chặt, trở thành giá trị văn hóa truyền thống quý báu đại gia đình dân tộc Việt Nam, sức mạnh vô địch dân tộc để chiến thắng thiên tai, địch họa làm cho Tổ quốc Việt Nam trường tồn, đại đoàn kết dân tộc trở thành triết lý nhân sinh tư trị “tình làng, nghĩa nước”, “nước nhà tan”, tạo nên quan hệ xã hội chặt chẽ với kết cấu sinh động gia đình – làng – quốc gia sợi dây tập hợp, liên kết, quy tụ giai cấp, tầng lớp từ trẻ đến già Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta coi đại đoàn kết dân tộc đường lối trị lớn, nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam, học mang tính dân tộc đại đặc sắc tầm cao văn hóa thời đại Hồ Chí Minh, cảnh tỉnh định hướng đắn đường đổi lên chủ nghĩa xã hội Đại đoàn kết dân tộc vừa mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ chiến lược hàng đầu Đảng, vừa đồng thời mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ chiến lược hàng đầu dân tộc Việt Nam Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 10 - Đại đoàn kết dân tộc đoàn kết toàn dân vào khối thống đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Đại đoàn kết dân tộc phải trở thành hiệu hành động Toàn Đảng, toàn dân, biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức Mặt trận dân tộc thống mà Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành viên Mặt trận, vừa lực lượng lãnh đạo Mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày vững mạnh - Đại đoàn kết dân tộc đoàn kết với giai cấp công nhân nhân dân lao động toàn giới đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng đất nước bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1.2 Đoàn kết tôn giáo nhiệm vụ để thực đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, kết hợp tôn giáo Phương Đông, Phương Tây tôn giáo nội sinh Các tôn giáo Việt Nam có chung lịch sử đoàn kết, tôn trọng “đồng hành dân tộc” dựng nước giữ nước Đoàn kết tôn giáo nằm chiến lược đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh Đảng ta Đoàn kết chiến lược lâu dài thủ đoạn trị thời Trải qua giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định đoàn kết tôn giáo vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt Trên sở phân tích đặc điểm tìn ngưỡng, tôn giáo nước ta học rút từ thực tiễn cách mạng, yêu cầu nghiệp đổi Đảng Nhà nước kịp thời đề chủ trương, sách phù hợp với yêu cầu giai đoạn cách mạng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 12 2.1.2 Chính sách kết công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Phú Yên năm gần Việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước dân tộc, tôn giáo, đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân địa bàn, đặc biệt địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin tầng lớp nhân dân Đảng Nhà nước Các cấp ủy đảng ngày trọng công tác dân vận, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, củng cố kiện toàn Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận huyện, thị ủy, Mặt trận đoàn thể cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Tuy nhiên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ Đảng, Nhà nước nhân dân chưa thật bền chặt Lòng tin phận nhỏ nhân dân chưa thật vững chắc, phần đời sống phận dân cư khó khăn; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chậm đẩy lùi; đạo đức xã hội có số mặt xuống cấp; việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân có tiến bộ, chưa đồng bộ, hiệu chưa cao, số vụ khiếu kiện vượt cấp, kéo dài Mặt khác, việc thực số chủ trương, sách Đảng Nhà nước có nơi, có lúc chưa nghiêm; chất lượng hoạt động số tổ chức quần chúng sở co mặt yếu Nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, yếu nêu số cấp ủy Đảng, quyền coi nhẹ công tác dân vận; hệ thống trị sở số xã, phường, thị trấn có mặt yếu kém, chậm kiện toàn, củng cố Một phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất làm giảm sút vai trò hạt nhân Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 13 lãnh đạo đoàn kết tổ chức Đảng Hoạt động Mặt trận đoàn thể nhân dân số nơi tỉnh hình thức, nặng hành chính, chưa sát dân Một phận nhân dân suy thoái lối sống đạo đức; ý thức công dân, ý thức chấp hành kỷ cương, sách, pháp luật có mặt yếu Mặt khác, lực thù địch sức phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo hòng kích động, gây ly gián, chia rẽ nội Đảng, Nhà nước nhân dân ta * Kết đạt đƣợc đến năm 2014 Trong năm qua, hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, truyền thống sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức sâu rộng toàn hệ thống trị tầng lớp nhân dân Thông qua vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động “ Ngày người nghèo”; vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi, phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa phối hợp thực chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV – AIDS; thực chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập hợp, đoàn kết mục tiêu chung tạo nên gắn kết cộng đồng, động viên toàn dân thực thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng sống Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 14 Vận động Nhân dân tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, theo quy định pháp luật thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cán bộ, đảng viên nhân dân để nâng cao nhận thức thực quyền trách nhiệm công dân việc phát huy dân chủ, vừa bảo đảm quyền làm chủ, vừa bảo đảm kỷ cương, phép nước, sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật thường xuyên triển khai thực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban ngành tích cực tổ chức tuyên truyền rộng rãi đường lối đối ngoại Đảng nhà nước ta Tăng cường xây dựng, cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Nhân dân Việt Nam với nước giới mà đặc biệt nước khối ASEAN nước láng giềng 2.2 CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO Ở TỈNH PHÚ YÊN NHẰM PHÁT HUY KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 2.2.1 Đạo Công giáo Phú Yên phận nhân dân Phú Yên sống hòa thuận, đan xen với đồng bào tôn giáo khác nhân dân không theo tôn giáo, mắt xích quan trọng trình xây dựng phát triển miền quê nghèo Phú Yên Ngày 18 tháng giêng năm 1615, thừa sai dòng Tên trốn tránh bách hại Nhật Bản đến Hội An từ Ma Cao Trong đó, Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 15 người có tên Francesco Buzomi, dòng Tên, người Ý coi “tông đồ tiên khởi” giáo đoàn xứ Đàng Trong Vào tháng năm 1618, với giúp đỡ nhiệt tình quan tuần phủ Qui Nhơn Trần Đức Hòa, ông đến thành lập trụ sở truyền giáo Nước Mặn, thuộc thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ngày Từ Công giáo truyền bá rộng rãi, giáo phận Đông Đàng Trong đời gọi giáo phận Qui Nhơn bao gồm tỉnh từ Quảng Nam đến Bình thuận vùng Tây Nguyên Đến 18/01/1963 sau nhiều lần chia tách, giáo phận Qui Nhơn lại ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên Xét hành đạo, Giáo hạt Phú Yên bao gồm tín đồ Công giáo vùng đất Phú Yên, có 13 giáo xứ trực thuộc giáo phận Quy Nhơn Tính đến năm 2013 Phú Yên đạo Công giáo có gần 18.000 giáo dân 18 chức sắc, 114 chức việc với 25 sở thờ tự Công giáo đánh giá Tôn giáo hoạt động túy có nhiều đóng góp cho địa phương Ít có biểu bị lực thù địch lợi dụng gây đoàn kết đồng bào Phú Yên Các hoạt động Công giáo diễn bình thường theo chương trình đăng ký năm, sinh hoạt chương trình đăng ký xin phép chấp thuận cấp có thẩm quyền Trong sống đạo, đồng bào Công giáo thực “Sống phúc âm lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, đoàn kết gắn bó với nhân dân khu dân cư Đồng thời, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước địa phương Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 16 2.2.2 Những ảnh hƣởng thúc đẩy kìm hãm đồng thuận nhân dân địa phƣơng thực tế thực sách cộng đồng Công giáo tỉnh Phú Yên * Công tác quản lý Nhà nước hoạt động tôn giáo Phú Yên thời gian qua Thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, có Nghị Trung ương (khóa IX) công tác tôn giáo; 10 năm qua (2003 – 2013), đông đảo chức sắc, tín đồ Công giáo phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành dân tộc, đoàn kết với đồng bào tôn giáo khác với đồng bào không theo tôn giáo Chính quyền cấp có văn hướng dẫn tổ chức tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với Ủy ban nhân dân xã theo quy định pháp luật; lễ hội tôn giáo tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo tín đồ tham gia Quan hệ tổ chức, chức sắc tôn giáo với cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận, đoàn thể cải thiện theo hướng đồng thuận, cởi mở Các chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước tôn giáo ngày hoàn thiện Cùng với Mặt trận đoàn thể, tổ chức tôn giáo địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc địa phương, sở đạt kết thiết thực như: vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, vận động “Ngày người nghèo”, “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” , góp phần cải thiện đời sống tín đồ tôn giáo nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội địa bàn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 17 Mặt trận đoàn thể từ tỉnh đến sở phối hợp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo; chủ động phát hiện, dự báo tình hình, xây dựng tổ chức nhiều phương án đấu tranh, xử lý, vận động, cảm hóa ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu kích động, lôi kéo, xúi giục gây rối Ban đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ngành liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn địa phương triển khai thực đảm bảo an ninh trật tự ngày lễ trọng hàng năm tổ chức tôn giáo Thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, tuyên truyền vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo việc chấp hành quy định Nhà nước hoạt động tôn giáo Các ngành, cấp tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức tôn giáo nước đến Phú Yên thăm thực hoạt động tôn giáo theo chương trình cấp có thẩm quyền chấp thuận Thể rõ sách tự tín ngưỡng, tôn giáo Đảng Nhà nước, đồng thời, giải thích việc tổ chức tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động hàng năm với địa phương để Nhà nước bảo đảm quyền tự hoạt động tôn giáo, trách nhiệm nghĩa vụ công dân nhằm chống lại luận điệu xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm tự tôn giáo Qua 10 năm triển khai thực Nghị số 25 chương trình hành động số 24-Ctr/TU Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đạo tổ chức sơ, tổng kết thị, Nghị Trung ương địa phương công tác tôn giáo Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp đạo xây dựng quy định, quy chế công tác tôn giáo phù hợp cấp Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 18 * Thành xây dựng khối đại đoàn kết cấp quyền toàn dân Phú Yên, có đồng bào Công giáo thực tốt sách tôn giáo - Nỗ lực cấp quyền địa phương việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc lĩnh vực tôn giáo Tỉnh trọng công tác vận động, tranh thủ hàng giáo sỹ, ngày lễ lớn lễ trọng đất nước ngày lễ trọng Công giáo, lãnh đạo quyền, đoàn thể cấp thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên Qua tạo mối quan hệ gần gũi quyền tổ chức, chức sắc Công giáo, từ động viên, khuyến khích chức sắc, chức việc tích cực tham gia công tác xã hội, hòa nhập với cộng đồng xã hội, hợp tác tốt với quyền giải vụ việc quan tâm Nhìn chung thời gian qua linh mục có nhận thức tiến bộ, ủng hộ quyền, động viên giáo dân tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng sống khu dân cư Tỉnh Phú Yên trọng đạo phát triển kinh tế, xã hội vùng có đồng bào theo đạo Công giáo Đánh giá mặt tích cực có đóng góp cho địa phương, đôi đấu tranh làm rõ việc làm sai trái Khắc phục khâu yếu, mặt yếu, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần yêu nước cho đồng bào giáo dân Công tác quản lý nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo cấp quyền tỉnh quản lý chặt chẽ, với quy định pháp luật Qua 10 năm triển khai tổ chức thực Nghị số 25, Quyết định số 125/QĐ-TTg, ngày 18/6/2003 Thủ tướng Chính phủ địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, tình trạng khiếu Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 19 nại, tố cáo tôn giáo liên quan đến tôn giáo địa bàn tỉnh phát sinh; nội dung khiếu kiện chủ yếu đất đai, mâu thuẫn nội tôn giáo - Vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân tích cực đổi nội dung, phương pháp vận động, mạnh dạn đưa phong trào thiết thực vào sống sản xuất thu hút nhiều thành phần nhân dân có đồng bào giáo dân tham gia - Đóng góp đồng bào Công giáo khối đại đoàn kết dân tộc Các tôn giáo có Công giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước chủ nghĩa xã hội, hăng hái thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhờ nâng cao truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập, thống Tổ quốc Các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia nhiều lớp phổ biến, quán triệt chủ trương, sách, nghị Đảng Nhà nước công tác tôn giáo; tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển giá trị tích cực truyền thống dân tộc Các ngày lễ trọng Công giáo tôn giáo khác không bó hẹp đời sống đạo mà trở thành ngày lễ tụ tham gia cộng đồng nhân dân địa phương tăng cường đồng thuận người có tín ngưỡng tôn giáo khác với người đạo; hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo làm nguy hại đến lợi ích Tổ quốc, dân tộc nhân dân đấu tranh loại bỏ Các chức sắc Công giáo thường xuyên đến thăm chúc mừng cấp quyền địa phương ngày tết nguyên đáng hay hoạt động lớn tỉnh nhà Đại hội Đảng góp phần Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 20 tạo gần gũi thân thiết đồng bào có đạo quyền địa phương Hiện nay, đất nước ngày phát triển, người Công giáo ý thức vai trò xã hội Giáo hội Trong nhiều giáo xứ, có nhiều giáo dân tham gia vào lĩnh vực trị với chức vụ công an xã, hội đồng nhân dân, dân quân tự vệ có nhiều linh mục tham gia vào tổ chức Mặt trận Tổ quốc cấp xã, huyện, tỉnh * Những hạn chế thực sách cộng đồng Công giáo gây ảnh hưởng đến đồng thuận nhân dân địa phương tỉnh Phú Yên Một số quy định Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo chưa rõ ràng, không phù hợp, bộc lộ số vấn đề bất cập Chưa có chế tài để xử lý hành vi vi phạm, nên hiệu quản lý Nhà nước không cao Chưa nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt động chức sắc, tín đồ tôn giáo Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm mức lãnh đạo, đạo công tác tôn giáo Cơ sở trị số vùng giáo mỏng, thiếu số lượng, yếu chất lượng; công tác phát triển đảng viên số chi vùng giáo chưa quan tâm thường xuyên Tổ chức máy, cán làm công tác quản lý Nhà nước tôn giáo cấp huyện, xã kiêm nhiệm nhiều việc, thiếu tính ổn định, thiếu số lượng, yếu hiểu biết, lực quản lý, phương pháp xử lý vấn đề liên quan đến tôn giáo Một số hoạt động nhân đạo, từ thiện đồng bào Công giáo thực chưa quy định pháp luật, gây khó khăn công tác quản lý Nhà nước quyền địa phương Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 21 * Một số kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết đồng bào Công giáo Phú Yên Quán triệt sâu sắc nhận thức công tác tôn giáo phải đặt lãnh đạo Đảng, điều hành quyền, phối hợp Mặt trận, đoàn thể nhân dân Chú trọng phát huy tính động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, đồng bào có đạo Quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, người có uy tín, xây dựng đội ngũ chức sắc, linh mục tham gia vận động xây dựng khối đại đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán có tài, thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán Footer Page 21 of 145 22 Header Page 22 of 145 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐOÀN KẾT ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRONG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở TỈNH PHÚ YÊN 3.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH, QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1.1 Dự báo tình hình đạo Công giáo Phú Yên Giáo hội Công giáo tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hình thức sinh hoạt tôn giáo theo đường hướng canh tân, thích nghi với thời đại nhằm củng cố đức tin, phát triển đạo khuyếch trương nhiều cách Cần phải nhận thức đầy đủ phải có giải pháp tối ưu, mang tính khả thi giúp cho đoàn thể nâng cao hiệu công tác vận động quần chúng tín đồ, đồng thời tạo cho quần chúng tín đồ phần khởi, tin tưởng vào chủ trương, sách Đảng Nhà nước, để từ họ sống „tốt đời, đẹp đạo” góp sức việc xây dựng tỉnh Phú Yên ngày giàu đẹp, văn minh phát triển 3.1.2 Quan điểm, phƣơng hƣớng công tác tôn giáo giai đoạn * Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh công tác tôn giáo Chủ nghĩa Mác-Lênin cho phải tập hợp đông đảo quần chúng, phải làm cho sức mạnh to lớn biến thành thực, phải làm cho quần chúng biến thành khối vững Chủ Tịch Hồ Chí Minh rõ rằng, muốn làm tốt công tác tôn giáo phải sức tuyên truyền, giải thích cho đồng báo tín đồ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 23 tôn giáo hiểu rõ sách Đảng phải để họ tự giác thực Bên cạnh việc quan tâm chăm lo cho đồng bào thoả mãn đời sống tinh thần, tâm linh, Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất cho đồng bào * Phương hướng thực sách đồng bào theo đạo Công giáo giai đoạn Một là, Phải xác định trách nhiệm cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận đoàn thể địa phương Hai là, tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm tư tưởng, đường lối, sách Đảng Nhà nước sách tôn giáo cấp uỷ Đảng, đảng viên quần chúng tín đồ, chức sắc Công giáo Ba là, chăm lo xây dựng đời sống vật chất tinh thần, nâng cao trình độ mặt, thực tôn trọng quyền tự tín ngưỡng làm cho quần chúng tín đồ Công giáo Bốn là, xây dựng đội ngũ cán làm công tác tôn giáo đủ số lượng, có phẩm chất trị, lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.2 GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG VỮNG CHẮC KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO Ở PHÚ YÊN 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng công tác tƣ tƣởng cấp uỷ Đảng đƣa đại đoàn kết dân tộc trở thành nghiệp toàn dân, hệ thống trị Phát huy mạnh mẽ vai trò quyền việc thực sách đại đoàn kết toàn dân tộc Tiếp tục đạo xây dựng tốt Quy chế dân chủ sở, vấn đề lớn quan trọng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 24 địa phương, quyền cần có hình thức tập hợp để nhân dân tham gia ý kiến Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị Đại hội Đảng Đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân thông qua phong trào thi đua yêu nước 3.2.2 Đổi thực tốt sách đồng bào Công giáo để tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc - Nắm vững đặc điểm giáo dân, giáo sỹ để đổi thực tốt sách đồng bào Công giáo - Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Kiên đấu tranh, xử lý kịp thời pháp luật đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá nghiệp đổi Đảng - Tổ chức thực tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định địa phương hoạt động tôn giáo 3.2.3 Xây dựng, c Tổ chức sở đảng phải thực sạch, vững mạnh trị tư tưởng tổ chức, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu cán đảng viên, củng cố lòng tin quần chúng tín đồ đạo Công giáo với Đảng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 25 3.2.4 Vận dụng sách đại đoàn kết Đảng Nhà nƣớc nhằm giáo dục giáo dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc - Về khía cạnh công dân: Cần giáo dục để đồng bào Công giáo tôn giáo khác thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Nỗ lực thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước địa phương - Về khía cạnh tín đồ: Cần phát huy giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, tiến bộ, hướng thiện đạo mình, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, với việc xây dựng đời sống văn hóa đời sống xã hội Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, vận động trị - xã hội đồng bào Công giáo khu dân cư có đạo Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 26 KẾT LUẬN Với thuận lợi tỉnh năm qua: Nền kinh tế tiếp tục phát triển mở nhiều thời cơ, điều kiện tiền đề để khai thác tiềm năng, mạnh tỉnh Dự án hầm đường Đèo Cả, nhà máy lọc dầu Vũng Rô, mở rộng ga hàng không Tuy Hòa, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên; tình hình quốc tế án ninh trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững; đồng thuận đoàn kết toàn dân tộc ngày tăng cường mở rộng; lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước nâng lên; tiếp thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Tuy nhiên, thời gian tới Phú Yên nhiều khó khăn, thách thức tác động tình hình kinh tế, trị giới khu vực, có vấn đề liên quan đến biển đông; thị trường đầu hàng hóa sản xuất nước bị thu hẹp, thị trường xuất khẩu; tình hình sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tồn kho lớn, nợ xấu cao; dịch bệnh thường xảy ra; thời tiết diễn biến bất thường phức tạp Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phong trào thi đua yêu nước nhân dân toàn tỉnh, có đồng bào Công giáo ngày phát triển, góp phần với Đảng bộ, quyền nhân dân tỉnh nhà thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên lần thứ XV đề Footer Page 26 of 145 ... cường khối đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam Đối với Công giáo, chưa có công trình cụ thể tập trung nghiên cứu Công giáo Phú Yên Nhưng kể đến sách Công giáo miền Trung Việt Nam” TS Đoàn Triệu Long... nước láng giềng 2.2 CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO Ở TỈNH PHÚ YÊN NHẰM PHÁT HUY KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 2.2.1 Đạo Công giáo Phú Yên phận nhân dân Phú Yên sống hòa thuận,... ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO Ở PHÚ YÊN 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở PHÚ YÊN 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Phú Yên Phú Yên tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na, Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na, Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay