ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU đầu của TIÊM THẨM PHÂN THẦN KINH ARNOLD dưới HƯỚNG dẫn của CHỤP cắt lớp VI TÍNH

91 161 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:02

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN MU VNH NH GI HIU QU GIM AU U CA TIấM THM PHN THN KINH ARNOLD DI HNG DN CA CHP CT LP VI TNH LUN VN THC S Y HC H NI - 2016 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN MU VNH ĐáNH GIá HIệU QUả GIảM ĐAU ĐầU CủA TIÊM THẩM PHÂN THầN KINH ARNOLD DƯớI HƯớNG DẫN CủA CHụP CắT LớP VI TíNH Chuyờn ngnh: Chn oỏn hỡnh nh Mó s: 60720166 LUN VN THC S Y HC Thy hng dn khoa hc: TS Bựi Vn Giang H NI - 2016 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc v lm lun vn, tụi ó nhn c s quan tõm giỳp rt nhiu ca nh trng, bnh vin v gia ỡnh Tụi xin chõn thnh cm n: Ban giỏm hiu, Phũng o to sau i hc - Trng i hc Y H Ni; B mụn chn oỏn hỡnh nh - Trng i hc Y H Ni; Khoa Chn oỏn hỡnh nh Bnh vin Xanh Pụn; Phũng KHTH Bnh vin Xanh Pụn; Vi tt c s kớnh trng, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti TS Bựi Vn Giang, Phú ch nhim b mụn Chn oỏn hỡnh nh trng i hc Y H Ni, Phú Giỏm c Bnh vin Xanh- Pụn Thy l ngi ó tn tõm truyn t kinh nghim ngh nghip, kin thc chuyờn mụn, hng dn phng phỏp nghiờn cu khoa hc cho tụi, tn tỡnh giỳp , ng viờn khuyn khớch tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh lun tt nghip Xin trõn trng cm n ti cỏc Giỏo s, Tin s hi ng ỏnh giỏ cng v hi ng chm lun tt nghip ó dnh nhiu thi gian quý bỏu ca mỡnh kim tra, gúp ý, hng dn tụi nghiờn cu, giỳp tụi sa cha nhng thiu sút lun Tụi xin gi li cm n chõn thnh ti th bỏc s, k thut viờn khoa Chn oỏn hỡnh nh Bnh vin Xanh Pụn, ó luụn quan tõm, giỳp tụi hc cng nh quỏ trỡnh hon thnh lun Tụi xin cm n bn bố, ng nghip, cỏc bn lp cao hc ó giỳp , ng viờn tụi quỏ trỡnh hc v lm lun tt nghip Vi tt c lũng kớnh yờu v bit n vụ hn gi ti cha m, v, v anh ch em, nhng ngi thõn yờu gia ỡnh ó chu nhiu hy sinh, to iu kin cho tụi c hc tp, nghiờn cu, hon thnh lun ny Xin trõn trng cm n! H Ni, ngy 02 thỏng 11 nm 2016 Nguyn Mu Vnh LI CAM OAN Tụi l Nguyn Mu Vnh, Cao hc khúa 23, Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Chn oỏn hỡnh nh, xin cam oan: õy l Lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca thy TS Bựi Vn Giang Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp nhn ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, thỏng 11 nm 2016 Hc viờn Nguyn Mu Vnh MC LC T VN ấ CHNG TNG QUAN 1.1 Lch s nghiờn cu au thn kinh Arnold .3 1.2 c iờm giai phõu thn kinh Arnold 1.2.1 i cng .3 1.2.2 Nguyờn y 1.2.3 ng i, liờn quan 1.2.4 Chi phi 1.3 i cng v corticosteroid 1.3.1 nh ngha 1.3.2 Tỏc dng v c ch tỏc dng 1.3.3 Ch nh v liu iu tr bnh lý khp ti ch 10 1.4 i cng v c ch tỏc dng ca thuc gõy tờ 11 1.5 i cng v cm giỏc au 12 1.5.1 nh ngha au 12 1.5.2 C ch au 12 1.5.3 ỏnh giỏ au 18 1.5.4 Cỏc phng phỏp lm mt cm giỏc au: 20 1.6 Phõn loi au u .20 1.7 Nguyờn nhõn 20 1.8 Triu chng au thn kinh Arnold .22 1.9 Chn oỏn 22 1.9.1 Tiờu chun chn oỏn 23 1.9.2 Chn oỏn phõn bit 25 1.10 iu tr 29 1.10.1 iu tr bo tn .29 1.10.2 Ngoi khoa 35 1.11 Cỏc tỏc dng ph v bin chng cú th gp ca can thip phong b thn kinh Arnold 37 CHNG 38 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 38 2.1 i tng nghiờn cu 38 2.1.1 i tng nghiờn cu 38 2.1.2 Tiờu chun la chn bnh nhõn .38 2.1.3 Tiờu chun loi tr 38 2.1.4 C mu nghiờn cu 38 2.2 Thi gian v a im nghiờn cu .39 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 39 2.3.1 Thit k nghiờn cu 39 2.3.2 Cỏc ch tiờu nghiờn cu 39 2.3.3 Cỏc bc tin hnh nghiờn cu 41 2.4 K thut tin hnh .41 2.4.1 Phng tin nghiờn cu 41 2.4.2 K thut tiờm thm phõn 41 2.5 Thu thp v x lý s liu 45 2.6 Vn o c nghiờn cu .45 2.7 Hn ch ca nghiờn cu .45 CHNG 46 KT QU NGHIấN CU 46 3.1 c im chung ca i tng nghiờn cu 46 3.1.1 Gii tớnh ca i tng nghiờn cu 46 3.1.2 Tui ca i tng nghiờn cu 47 3.2 c im lõm sng trc can thip 47 3.2.1 Thi gian phỏt bnh 47 3.2.2 Mt cn au ngy 48 3.2.3 Tớnh cht cn au thn kinh Arnold 48 Nhn xột: 49 Trong 22 bnh nhõn can thip thỡ cú 18 bnh nhõn cú triu chng au vựng gỏy, ch cú bnh nhõn khụng cú triu chng au vựng gỏy .49 3.2.4 Mc au trc can thip 49 3.2.5 Bờn b au .49 3.2.6 Cỏc phng phỏp iu tr ó c ỏp dng (Bng 3.6) .50 3.3 c im k thut tiờm thm phõn 50 3.4 Kờt qua iờu tr 51 3.4.1 Hiu qu gim au sau can thip (bng 3.7) .51 3.4.2 Hiu qu gim au sau can thip 24 gi (bng 3.8) 52 3.4.3 Hiu qu gim au sau can thip thỏng (bng 3.9) 52 3.5 Tac dung phu v tai bin sau th thut (biu 3.3) 53 CHNG BN LUN 54 4.1 c im ca i tng nghiờn cu 55 4.1.1 c im v tui v gii tớnh ca i tng nghiờn cu 55 4.1.2 Mt s c im lõm sng trc tiờm ca i tng nghiờn cu.56 4.2 Hiờu qua gim au v tỏc dng khụng mong mun 57 KT LUN 65 KIN NGH 66 KIN NGH 65 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1: Cỏc tiờu chun chn oỏn .23 Bng 1.2: Chn oỏn phõn bit cỏc trng hp nhc u ph bin 25 Bng 3.1 Tui 47 Bng 3.2 Thi gian phỏt bnh .47 Bng 3.3 Mt cn au ngy 48 Bng 3.4 Tớnh cht cn au thn kinh Arnold .48 Bng 3.5 Phõn b vựng au c trng 48 Bng 3.6 S phõn b bờn au ca cỏc i tng nghiờn cu .49 Bng 3.7 Mt s phng phỏp iu tr ó c ỏp dng .50 Bang 3.8 VAS sau can thiờp 51 Bang 3.9 VAS sau can thiờp 24 gi 52 Bang 3.10 VAS sau can thiờp thỏng 52 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn b i tng nghiờn cu theo gii tớnh 46 Biu 3.2 VAS trc can thip 49 Biu 3.3 Tỏc dng ph v tai bin sau th thut 53 65 KT LUN Trong thi gian t thỏng 4/2015 n 8/2016, qua nghiờn cu trờn 22 bnh nhõn au dõy thn kinh Arnold vi 32 can thip c iu tr bng tiờm thm phõn di hng dn ca chp ct lp vi tớnh bng k thut ti bnh vin Xanh Pụn, chỳng tụi rỳt mt s kt lun sau: c im v lõm sng - c im lõm sng c trng :au, bng rỏt v au chúi - au na u phi BN (36,4%), trỏi BN (18,2%), hai bờn 10 BN (45,4%) - au gỏy 18 /22 BN (81,81%) - Thi gian phỏt bnh (TB 10 nm, thp nht nm, di nht 34 nm) - Block test dng tớnh Hiờu qua giam au cua phng phap Trong tng s 32 can thip, t l thnh cụng: - Ngay sau can thip: 27/32 can hip (84,4%) - Sau can thip 24 gi: 23/32 can thip (71,88%) - Sau can thip thỏng:21/32 can thip (65,63%): + tt (25%), 11 rt tt (34,37%), tuyt vi (6,26%) Tỏc dng khụng mong mun - au vựng c tm thi 6/22 bnh nhõn (27,3%) - D ng vi thuc phong b 1/22 bnh nhõn (4,5%) - Chúng mt sau can thip 5/22 bnh nhõn (22,7%) - Khụng cú tỏc dng ph no nghiờm trng xy 66 KIN NGH - au na u sau gỏy phi ngh n au dõy thn kinh Arnold - K thut ny cú th ỏp dng an ton, hiu qu v ỏp dng ph bin c nhiu ni - Trong trng hp tht bi, cú th cú bin phỏp tip theo nh tiờm cn, tiờm Botox hoc phu thut TI LIU THAM KHO L ROBARD (2003-2004) Le Grand Nerf Occipital dArnold Collaboration Technique 1-39 M Sulfaro and J Gobetti (1995) Occipital neuralgia manifesting as orofacial pain Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 80 (6), 751-755 G Bovim and T Sand (1992) Cervicogenic headache, migraine without aura and tension-type headache Diagnostic blockade of greater occipital and supra-orbital nerves Pain 51, 4348 G Bovim, T Fredriksen, A Stolt-Nielsen and all (1992) Neurolysis of the greater occipital nerve in cervicogenic headache A follow up study Headache, 32, 175179 M Stechison v B Mullin (1994) Surgical treatment of greater occipital neuralgia; an appraisal of strategies Acta Neurochir (Wien) 131, 236 240 B Kastler, Z Boulahdour, S Aubry and all (2007) Arnolds neuralgia In: Kastler B (ed.) Interventional radiology in pain treatment, 1st edn Springer, Berlin, 71-80 o Vn Phan (2005) Dc Lý Hc Lõm Sng, Nh xut bn Y hc H Ni Cụng Quyt Thng (2002) Thuc tờ, Bi ging gõy mờ hi sc, Tp 1, Nh xut bn Y hc H Ni, 531-549 H Kh Cnh (2008) Cỏc phng phỏp gõy tờ, Giỏo trỡnh gõy mờ - hi sc c s, Trng i hc y khoa Hu 10 in tr liu: Nguyờn lý - Thit b - Thc hnh (2012) Chng 2: au C ch, ỏnh giỏ, kim soỏt v iu tr, NXB i hc Quc gia TPHCM 11 P Martelletti and H Suijlekom (2004) Cervicogenic headache: Practical approaches to therapy CNS Drugs, 11 (18), 793-805 12 L Kondev and A Minster (2003) Headache and facial pain in children and adolescents Otolaryngol Clin North Am, 36 (6), 1153-1170 13 M Anthony (1992) Headache and the greater occipital nerve Clin Neurol Neurosurg, 94 (4), 297-301 14 M Anthony, V Pfaffenrath, P Lundberg and all (1985) Arrest of attacks of cluster headache by V local steroid injection in the occipital myalgia-neuralgia syndrome Updating in Headache Berlin: SpringerVerlag, 17-23 15 United Healthcare (2015) Occipital Neuralgia And Headache Treatment Medical polycy,1-26 16 M D S BARNA and B S M HASHMI (2004) Occipital Neuralgia Pain management Rounds, (7) 17 Z Xie (1992) 51 cases of occipital neuralgia treated with acupunc-ture J Tradit Chin Med, 12 (3), 180-181 18 C Decheng and S Gale (2001) Diseases treated by single point of acupuncture and moxibustion Foreign Languages Press;Beijing 19 M Gawel and P Rothbart (1992) Occipital nerve block in the management of headache cervical pain Cephalalgia, 12, 9-13 20 S Lim, S Kim, K Shin and all (1995) Percutaneous C2 ganglionotomy in the management of occipital neuralgia report J Korean Pain Soc, 009 (1), 200-205 21 P Lavin and R Workman (2001) Cushing syndrome induced by serial occipital nerve blocks containing corticosteroids Headache, 41, 902-904 22 B Kastler and B Fergane (2004) Greater occipital nerve infiltration under CT guidance: an anatomical and radiological study for aiming at two possible conflicting sites Scientific Exhibit 2252 EPNR-e RSNA04 Radiology suppl, 785 23 E Loder and D Biondi (2002) Use of botulinum toxins for chronic headaches: a focused review Clin J Pain, 18 (6), 169-176 24 A Blumfeld, D Dodick and S Silberstein (2004) Botulinum neurotoxin for the treatment of migraine and other primary headache disorders Dermatol Clin, 22 (2), 167-175 25 V K Ondo WG, Derman HS (2004) Botulinum toxin A for chronic daily headache: a randomized placebo-controlled, parallel design study Cephalalgia, 24 (1), 60 26 B Freund and M Schwartz (2002) Use of botulinum toxin in chronic whiplash-associated disorder Clin J Pain, 18 (6), 163-168 27 W Binder and A Blizter (2003) Treatment of migraine headache with botulinum toxin type A Facial Plast Surg Clin North Am, 11 (4), 465-475 28 D Dubuisson (1995) Treatment of occipital neuralgia by partial posterior rhizotomy at C1-3 J Neurosurg, 82 (4), 581-586 29 V Kapoor, W Rothfus, S Grahovac and all (2000) Refractory occipital neuralgia: preoperative assessment with CT-guided nerve block prior to dorsal cervical rhizotomy Am J Neuroradiol, 24 (10), 2105-2110 30 C Park, E Jeon, J Chung and all (2004) Application of pulsed radiofrequency for 3rd occipital neu-ralgia: A case report J Korean Pain Soc, 17 (1), 63-65 31 O Gille, B Lavignolle and J Vital (2004) Surgical treatment of greater occipital neuralgia by neurolysis of occipital nerve and sectioning of the inferior oblique muscle Spine, 29 (7), 828-832 32 Stojanovic (2001) Stimulation methods for neuropathic pain control M.Current Pain and Headache Reports, 5, 130-137 33 M Oh, J Ortega, J Bellote and all (2004) Periph-eral nerve stimulation for the treatment of occipital neural-gia and transformed migraine using a C1-2-3 subcutaneous paddle style electrode: A technical report Neuromodulation, (2), 103-112 34 R Weiner and K Reed (1999) Peripheral neurostimulation for control of intractable occipital neuralgia Neuromodulation, (3), 217-221 35 Sộbastien Aubry, Bruno Kastler, Vincent Bier v cng s (2009) Evaluation of the effectiveness of CT-guided infiltration in the treatment of Arnolds neuralgia Neuroradiology 51:163168 DOI 10.1007/s00234-008-0480-9 36 Pougnard-Bellec F, Rolland Y, Morel D et al (2002) Efficacitộ de linfiltration de C1-C2 parvoie parasagittale postộrieure dans le traitement de la nộvralgie dArnold de 24 patients J Radiol 83:133139, 37 Artignan S (1990) Anatomie topographique du nerf grand occipital dArnold Medical thesis, Lyon, France 123 38 Vital JM, Grenier F, Dautheribes M and all ( 1989) Sộnộgas JAn anatomic and dynamic study of the greater occipital nerve Surg Radiol Anat 11(3):205210 doi:10.1007/BF02337823 39 Tian Y, Liu Y and Liu H (2007) Effect of neurolysis on intractable greater occipital nerve neuralgia Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 21(9):967969 40 Gille O, Lavignolle B and Vital JM ( 2004) Surgical treatment of greater occipital neuralgia by neurolysis of the greater occipital nerve and sectioning of the inferior oblique muscle Spine 29 (7):828832 doi:10.1097/01.BRS.0000112069.37836.2E 41 AnthonyM ( 2000) Cervicogenic headache: prevalence and response to local steroid therapy Clin Exp Rheumatol 18(suppl 19):S59S64 BấNH AN MINH HOA Bờnh nhõn Lờ Th Ng 52 tui, SBA 16053221 Tin s loột d dy nng rt kớch ng dựng thuc gim au c chõn oan au dõy thn kinh Arnold phi 15 nm Thang iờm VAS trc thu thuõt 9/10 Bờnh nhõn c tiờn hanh tiờmS thm phõn thn kinh Arnold phi di hng dõn cua chup ct lp vi tinh iờm VAS sau tiờm thm phõn v sau 24 gi 0/10 Sau thỏng l 2/10 BấNH AN MINH HOA Bờnh nhõn Bựi Quang Th 67 tui, SBA 16054262 Tin s au na u trỏi 20 nm Hin ti hn ch dựng thuc gim au tỏc dng ph Vn ang dựng thuc chng trm cm (Stablon) c chõn oan au dõy thn kinh Arnold trỏi Thang iờm VAS trc thu thuõt 8/10 Bờnh nhõn c tiờn hanh tiờm thm phõn thn kinh Arnold trỏi di hng dõn cua chup ct lp vi tinh iờm VAS sau tiờm thm phõn 1/10, sau 24 gi 1/10, sau thỏng 8/10 BấNH AN MINH HOA Bờnh nhõn H Th V 64 tui, SBA 16081565 c chõn oan au thn kinh Arnold phi 34 nm Bnh nhõn khụng cú tin s c bit ó dựng nhiu thuc gim au (hn hp thn kinh v NonSteroid) nhng cn au ch gim vi gi n na ngy ri au tr li Thang iờm VAS trc thu thuõt 8/10 Bờnh nhõn c tiờn hanh tiờm thm phõn (theo k thut 2) dõy thn kinh Arnold di hng dõn cua chup ct lp vi tinh iờm VAS sau tiờm thm phõn, sau 24 gi v sau thỏng l 1/10 BNH N NGHIấN CU -*I HNH CHNH H v tờn bnh nhõn: Gii: Nm sinh: dd/mm/yy Ngh nghip: Bnh ỏn s: Vo vin ngy: dd/mm/yy Ngy thc hin th thut: dd/mm/yy Ngy vin: dd/mm/yy Thc hin th thut ln: II LM SNG Thi gian phỏt bnh: Mt cn au ngy: Khụng m c m c Tớnh cht au: Khi hot ng Khi ngh Mc au VAS: Khỏm lõm sng: Cỏc nghim phỏp khỏm: Bờn au v vựng au: Bờn phi: Bờn trỏi: Hai bờn: Cỏc phng phỏp iu tr ó ỏp dng: iu tr ni khoa Phu thut Tỏc dng iu tr: Khi Khụng i Bin chng Thuc ó dựng: III THM KHM HèNH NH Xquang ct sng c: MRI ct sng c: Phng phỏp thm khỏm khỏc: Kt qu hỡnh nh: IV K THUT Ngy can thip: dd/mm/yy C kim c dựng:25G Thuc can thip: Lidocaine 2%, Marcaine 0, 5%, Depomedron 40mg V TC DNG IU TR A Tỏc dng gn (ngay sau can thip): Cn au: Mt hon ton Gim Khụng thay i im VAS: Cỏc tỏc dng ph v nh hng khỏc: au vựng c tm thi Lúa mt Chúng mt Ngt Chc MDS D ng Chc mng ty cng B Tỏc dng sau tiờm thm phõn 24h Cn au: Mt hon ton Khụng i Gim im VAS: Cỏc tỏc dng ph v nh hng khỏc: au vựng c tm thi Lúa mt Chúng mt Ngt Chc MDS D ng Chc mng ty cng C Tỏc dng sau tiờm thm phõn >= thỏng Cn au: Mt hon ton Khụng i Gim im VAS: Cỏc tỏc dng ph v nh hng khỏc: au vựng c tm thi Lúa mt Chúng mt Ngt Chc MDS D ng Chc mng ty cng Ngi thu thp bnh ỏn Nguyn Mu Vnh DSCH BNH NHN AU DY THN KINH ARNOLD TRONG NHểM NGHIấN CU TI BNH VIN SAINT-PAUL STT H v tờn Tui Gii Ngy vo vin S bnh ỏn Nguyn Vn C 56 Nam 10/08/2015 10167212 Nguyn Th Q 54 N 04/11/2015 15133592 Trng Th S 66 N 09/11/2015 15145026 Trn Th Võn K 37 N 19/11/2015 15151091 Nguyn Th X 50 N 25/11/2015 15154116 Trn Th X 60 N 30/11/2015 15154121 Nguyn Vn H 38 Nam 19/01/2016 16032081 Nguyn Vn B 43 Nam 18/03/2016 16003830 Phm Th L 38 N 05/04/2016 16037092 10 Trn ng V 63 Nam 19/04/2016 16042924 11 Bựi Quang Th 67 Nam 22/04/2016 16054262 12 Lờ Th Ng 52 N 25/04/2016 16053221 13 Lu Th T 48 N 28/04/2016 16055009 14 Nguyn Th Th 36 N 09/05/2016 16052189 15 H Th Bớch Th 43 N 10/05/2016 16057780 16 Hong Anh L 39 Nam 16/05/2016 15012689 17 Nguyn Th Bớch H 56 N 20/05/2016 09478411 18 Khng Th Ch 67 N 24/05/2016 16057305 19 Hong Th Tuyt M 37 N 24/05/2016 16058151 20 Nguyn Th L 53 N 25/05/2016 16058085 21 H Th V 64 N 30/06/2016 16081565 22 Ma Th T 75 N 18/07/2016 16091898 Xỏc nhn ca giỏo viờn hng dn Xỏc nhn ca phũng KHTH TS Bựi Vn Giang Bnh vin Xanh Pụn 40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,56,58,60,78,79,80 1-39,42,43,52-55,57,59,61-77,81- ... DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN MU VNH ĐáNH GIá HIệU QUả GIảM ĐAU ĐầU CủA TIÊM THẩM PHÂN THầN KINH ARNOLD DƯớI HƯớNG DẫN CủA CHụP CắT LớP VI TíNH Chuyờn ngnh: Chn oỏn hỡnh nh Mó s: 60720166... au dõy thn kinh Arnold Dõy thn kinh chm ln Anh ng c gi l GON (greater occipital nerve) cũn Phỏp ng c gi l dõy thn kinh Arnold V mt gii phu, dõy thn kinh Arnold l nhỏnh lng ca thn kinh sng C2... sng, thn kinh sng C2 tỏch nhỏnh trc (tham gia vo ỏm ri thn kinh c) v nhỏnh lng (thn kinh Arnold) 5 Thn kinh Arnold cú mt s c im: - Kich thc ln nhõt cac nhanh lng cua cac thõn kinh cụ (ng kinh 2,5-3mm)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU đầu của TIÊM THẨM PHÂN THẦN KINH ARNOLD dưới HƯỚNG dẫn của CHỤP cắt lớp VI TÍNH , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU đầu của TIÊM THẨM PHÂN THẦN KINH ARNOLD dưới HƯỚNG dẫn của CHỤP cắt lớp VI TÍNH , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU đầu của TIÊM THẨM PHÂN THẦN KINH ARNOLD dưới HƯỚNG dẫn của CHỤP cắt lớp VI TÍNH , 4 Đại cương về cơ chế tác dụng của thuốc gây tê, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay