Tư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:02

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN THỊ MAI VÂN TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VỀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI QUÂN TỬ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN HỒNG LƯU Phản biện 1: TS Dương Anh Hoàng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Triết học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 01 năm 2015 ` Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để phát triển bền vững, yếu tố kinh tế, không quên yếu tố văn hóa.Trong xây dựng đạo đức coi tảng quan trọng cho phát triển Xuyên suốt lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam, dù thời gian nào, hoàn cảnh vấn đề đạo đức vấn đề cốt lõi, trọng tâm, sở để xây dựng phát triển người Việc kế thừa tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, làm giàu thêm cho đời sống văn hóa đạo đức dân tộc cần thiết, đặc biệt bối cảnh toàn cầu hóa Trung Hoa nôi văn minh nhân loại Nơi sản sinh nhiều học thuyết triết học lớn có ảnh hưởng đến văn minh Châu Á toàn giới, kể Việt Nam Một số phải kể đến trường phái triết học Nho gia Hồ Chí Minh rõ, ưu điểm Nho giáo góp phần tu dưỡng đạo đức cá nhân Hình mẫu người “quân tử”, mẫu người lý tưởng mà Nho giáo xây dựng nên chuẩn mực cho người xã hội cũ phấn đấu noi theo bước đường nghiệp công danh, “tu thân” hoàn thiện thân “Chính tâm- tu thân- tề giatrị quốc- bình thiên hạ” phẩm chất tốt đẹp cho hình mẫu người lý tưởng Những phẩm chất cao quý người quân tử, gạn lọc, kế thừa không giá trị để người đời sau học hỏi, phát huy Thanh niên hệ trẻ phát triển mặt, lực lượng chủ lực người chủ tương lai đất nước Thanh niên Việt Nam sống không khí sôi động thời kỳ đổi mới, bên cạnh số niên biết tiếp thu Footer Page of 145 Header Page of 145 yếu tố tích cực lối sống đại sáng tạo, ham học hỏi, nhạy bén với không niên chạy theo lối sống đua đòi, lười lao động, sống buông thả, thực dụng đánh giá trị tốt đẹp đạo đức truyền thống Vấn đề đạo đức niên tình trạng báo động có nhiều điều bất ổn Để đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước thời đại công nghiệp hóa, đại hóa góp phần hạn chế tình trạng suy thoái đạo đức, điều chỉnh hành vi lệch chuẩn niên, việc nghiên cứu đạo đức Nho giáo, qua kế thừa yếu tố tích cực vào việc giáo dục đạo đức niên điều cần thiết Đó lý chọn “Tư tưởng Nho giáo đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam nay” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu tư tưởng Nho giáo đạo đức người quân tử thực trạng đạo đức niên nước ta, luận văn kế thừa giá trị tích cực đạo đức người quân tử đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị tích cực vào việc giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam Để thực mục đích này, luận văn đề nhiệm vụ sau đây: - Phân tích nội dung đạo đức người quân tử Nho giáo rút giá trị tích cực - Tìm hiểu tình hình đạo đức niên Việt Nam nay, vai trò việc giáo dục đạo đức trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Vận dụng ưu điểm Nho giáo đạo đức người quân tử vào việc giáo dục đạo đức cho niên đề số giải pháp giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài giá trị tích cực tư tưởng Nho giáo đạo đức người quân tử tình hình đạo đức niên Việt Nam nay, hướng tới giải pháp nhằm giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam Phạm vi nghiên cứu số nội dung đạo đức người quân tử tư tưởng Nho giáo Trung Quốc; tình hình đạo đức niên Việt Nam trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; thực tiễn công tác giáo dục đạo đức gia đình, nhà trường, xã hội cho niên Việt Nam Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: đề tài dựa sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng - chủ nghĩa vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng ta vấn đề đạo đức Ngoài ra, có quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng người Việt Nam xã hội chủ nghĩa nghị niên Phương pháp nghiên cứu: luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu logic - lịch sử, phân tích - tổng hợp, quy nạp diễn dịch, đối chiếu, so sánh Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương tiết Tổng quan tình hình nghiên cứu - Nhóm thứ nhất, sâu luận giải nguồn gốc, nội dung Nho giáo yêu cầu đạo đức Nho giáo, để từ thấy ảnh hưởng Nho giáo phát triển xã hội Trong có: Nho giáo Trần Trọng Kim, Nhà xuất Văn hóa thông tin, Hà Nội, (2001); Nho giáo xưa Quang Đạm, Footer Page of 145 Header Page of 145 Viện Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội, (1994); Đạo Nho văn hóa phương Đông Hà Thúc Minh, Nhà xuất Giáo dục, (2001); Mối quan hệ Nhân Lễ học thuyết Khổng Tử Nguyễn Thị Thanh Hải, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Huế, (2004); Tư tưởng Nhân, Lễ, Chính danh tác phẩm Luận ngữ Khổng Tử vận dụng giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Bình, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Huế, (2005) Về “quân tử” có số viết tạp chí, báo đề cập đến Quân tử qua tứ thư Trần Hồng Thúy, tạp chí Triết học số tháng năm 1992 Bài viết nêu lên phẩm chất đạo đức mà quân tử phải tu dưỡng, quan hệ ứng xử quân tử cần phải giúp người, nêu gương, vấn đề nhận lỗi sửa lỗi… - Nhóm thứ hai: Vấn đề đạo đức niên đề cập Xây dựng đạo đức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trịnh Duy Huy, Nhà xuất Chính trị quốc gia, (2009); Ý thức đạo đức điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Lê Thị Tuyết Ba, Nhà xuất Khoa học xã hội, (2010), Đề tài Đạo đức sinh viên điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam – thực trạng giải pháp Vũ Thanh Hương (Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2004), Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp nhà nước thực trạng xu hướng biến đổi lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế Phạm Hồng Tung Mã số:KX.03.16/06-10, Hà Nội, (2010), Đề tài khoa học cấp Sự lựa chọn giá trị đạo đức nhân văn định hướng lối sống sinh viên, Huỳnh Văn Sơn (2009) Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG TƢ TƢỞNG CỦA NHO GIÁO VỀ ĐẠO ĐỨC NGƢỜI QUÂN TỬ 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NÊN ĐẠO ĐỨC NGƢỜI QUÂN TỬ Nho gia, Nho giáo thuật ngữ bắt nguồn từ chữ “Nho” Theo Hán tự “Nho”là chữ “Nhân” (người) đứng cạnh chữ “Nhu” (cần, chờ đợi) Nho gia gọi nhà nho, người học thấu sách thánh hiền thiên hạ cần để dạy bảo người đời ăn cho hợp luân thường đạo lý Trước thời Xuân thu, nhà nho gọi “Sĩ” chuyên học văn chương lục nghệ góp phần trị đất nước Đến đời mình, Khổng Tử hệ thống hóa tư tưởng tri thức trước trở thành học thuyết, gọi Nho gia hay Nho học Người ta gắn học thuyết với tên tuổi người sáng lập nên nó, gọi Khổng học Khổng Tử tên Khâu, tự Trọng Ni, người làng Xương Bình, huyện Khúc Phụ, thuộc Phủ Duyện Châu, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Ông sinh vào năm 551 TCN, thời Xuân thu Đó lúc xã hội Trung Hoa cổ đại loạn lạc triền miên, vua chúa lo hưởng thụ chém giết lẫn để xưng hùng, xưng bá Đạo lý nhân luân xáo trộn, vinh nhục không rõ ràng, thiện ác khó phân biệt Học thuyết Khổng Tử lập thành hệ thống, lấy nhân, nghĩa, lễ, trí mà dạy người Lấy đạo cương thường mà hạn chế nhân dục để giữ trật tự xã hội cho bền vững Học thuyết Khổng Tử xuất không trở thành tư tưởng chủ yếu mà đến kỷ thứ TCN tư tưởng có vị trí độc tôn Mạnh Tử (372 - 289 TCN) Tên Mạnh Kha, tự Tử Dư người gốc nước Trâu thuộc miền nam, tỉnh Sơn Đông ngày Mạnh Tử tập hợp Footer Page of 145 Header Page of 145 ghi lại biện luận thành tập gọi “bảy thiên” Mạnh Tử Từ Khổng Tử đến Mạnh Tử hình thành nên Nho giáo nguyên thủy, gọi Nho giáo tiền Tần (trước đời Tần) Đến đời Hán, Hán Vũ Đế đưa Nho giáo lên làm quốc giáo dùng làm công cụ thống đất nước tư tưởng Và từ đây, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung Hoa suốt 2000 năm Nho giáo thời kỳ gọi Hán Nho Nhân vật trội Đổng Trọng Thư (179-104 TCN), người coi tập đại thành Nho giáo Đến đời nhà Tống, vua sùng bái Nho học, Nho giáo thời kỳ gọi Tống Nho, với tên tuổi Thiệu Ung, Chu Đôn Di, Trương Tái với học thuyết lý học Rồi hai anh em họ Trình Trình Hạo Trình Di Nho học thời Nguyên không thịnh hành thời Tống có nhiều danh nho Triệu Phục, Hứa Hành Hứa Khiêm Nho giáo đời nhà Nguyên so với đời trước không bằng, thịnh đạt Đến thời nhà Minh, sau Chu Nguyên Chương lấy đất Kim Lăng, đón mời nho sĩ, mở nhà quốc tử học làm miếu thờ Khổng Tử Nho học có nhiều bước phát triển Xét ra, Nho học đời Minh không phạm vi Tống học dù có phái Diêu Giang chuyên mặt tâm học hay phái Hà Đông tôn sùng học Trình Chu Triều đại nhà Thanh gắn với tiếp xúc văn hóa phương Tây đặt vấn đề giải ánh sáng đạo Nho Đến cuối triều đại nhà Thanh số nhân vật tiêu biểu hấp thụ nhiều tư tưởng Tây Âu “tự do”, “bình đẳng”, “dân chủ” Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu muốn xây dựng phát triển Trung Quốc theo hướng công nghiệp trọng phát Footer Page of 145 Header Page of 145 triển khoa học kỹ thuật, cuối họ đến “cải lương” “duy tâm” cờ Hoàng đế triều Thanh Mãi 1911 cách mạng Tân Hợi giành thắng lợi, Trung Quốc vũng bùn phong kiến khởi sắc lên Đến lịch sử Nho giáo gắn liền với triều đại phong kiến Trung Quốc kết thúc, song ảnh hưởng tồn ngày với dư âm Nho học thực chất học thuyết trị đạo đức mà biểu tập trung đường lối “đức trị” “Đức trị” có nghĩa đường lối trị nước đạo đức Khổng Tử quan niệm cần phải lấy đạo đức để cảm hóa dân dân nghe theo Khổng Tử coi “nhân” đức người xử lẫn tu thân bao gồm đức khác Thật nhân vừa tu thân vừa nhân lại vừa xử kỷ vừa tiếp vật “Nhân” “trung” (yêu người, hết lòng với người) “thứ” (làm cho người muốn đừng làm cho người không muốn) Nhưng Khổng Tử, điều quan trọng tư tưởng nhân biểu mặt trị Có lẽ với Khổng Tử thái độ dân tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đức nhân người cầm quyền Sau “nhân” Khổng tử quan tâm nhiều đến “lễ” lễ cần thiết để trì trật tự xã hội có trật tự xã hội vua tôn, nước trị Mặt khác, lễ có nội dung luân lý nó, mối quan hệ chặt chẽ không tách rời với nhân Khổng Tử xem điều lễ hình thức nhân, đạo mà người nên thi hành, người chạy theo dục vọng mà trái ngược với đạo tức trái ngược với điều nhân Để thực thi đường lối đức trị đương nhiên cần phải có mẫu Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 người cầm quyền thích hợp, mẫu người quân tử Mẫu người quân tử với tiêu chuẩn tài đức xứng đáng nắm quyền trị dân Đức người quân tử lấy nghĩa làm gốc thọ lễ mà làm, nói khiêm tốn, nhờ thành tín mà nên việc.Trong công việc trị theo Khổng Tử “chính danh” phải đặt lên trước nhất, danh không lời nói không thuận lời nói không thuận việc không thành Do phải danh để dễ bề cai trị thiên hạ Với Mạnh Tử ông lại đề cao đường lối nhân chính, “nhân thiện chi giã” (cái tính người ta vốn thiện), từ ông đề cao sức mạnh nhân nghĩa, cần lấy nhân nghĩa để trị dân Ngoài Mạnh Tử coi trọng sức dân Nếu Khổng Tử coi trọng “dân tín”, coi điều quan trọng bỏ phép trị nước, Mạnh Tử nhận thức cách sâu sắc “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nghĩa nước nhân dân quan trọng nhất, thứ đến quốc gia (xã tắc) vua thứ bậc xem nhẹ Mạnh tử chủ trương giảm nhẹ hình phạt tăng cường giáo hóa dân Theo ông, vua cần phải thi hành phép cai trị nhân - đức dân, cần phải giảm nhẹ hình phạt thuế khóa, tăng cường giáo hóa họ để họ tránh khỏi sai phạm, dân khờ khạo mà phạm luật nước, tội họ, mà tội nhà cầm quyền chẳng biết giữ gìn, giáo hoá họ 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NGƢỜI QUÂN TỬ 1.2.1 Khái niệm quân tử đạo quân tử Khái niệm “quân tử” không xa lạ với người Trung Hoa, có từ thời nhà Chu (khoảng 1100 TCN) Quân tử (tiếng Trung: 君子) nguyên nghĩa kẻ cai trị, nhằm người nắm quyền hành xã hội Quân tử kẻ sĩ thường coi người hành Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 thành công Quân tử hòa mà bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa Quân tử nói đến khuôn phép, tiểu nhân tự ý làm bừa Quân tử thản thư thái, tiểu nhân kiêu ngạo mà lo âu Người quân tử làm dễ mà nói khó, kẻ tiểu nhân nói giỏi mà làm chẳng việc Người quân tử mừng người khác thành đạt, kẻ tiểu nhân đố kỵ với người khác Thứ hai: phẩm chất đạo đức mà quân tử phải tu dưỡng Nho giáo khẳng định, người quân tử đức “nhân” phải yếu tố hàng đầu Nhân theo nghĩa hẹp phẩm chất đạo đức bản, chuẩn mực đạo đức để người tự tu dưỡng hoàn thiện nhân cách mình, Theo nghĩa rộng, đức cần có khác người nghĩa, lễ, trí, tín, biểu cụ thể đức nhân Nhân đạo làm người, cách cư xử với người, yêu người, bác Bên cạnh đức nhân người quân tử cần phải có phẩm chất đạo đức nghĩa, lễ, trí, tín Đó phẩm chất đạo đức cần phải tu dưỡng để hợp với đạo làm người Ngoài ra, Khổng Tử đề cao chữ dũng, xem nhân - trí - dũng ba đức quan trọng người quân tử Khổng Tử nói: “Đức người quân tử có ba mà ta chưa làm Người nhân không lo buồn, người trí không nghi ngờ, người dũng không sợ hãi”3 Cốt lõi đường trở thành người quân tử “tu thân” Tu thân nghĩa nghiêm khắc với thân, sửa chữa thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ hạn chế mình, từ ngày hoàn thiện Sau tu thân rồi, người quân tử có bổn phận Nguyễn Hiến Lê (1995), Chú dịch giới thiệu, Luận ngữ, Nxb Văn học, tr 232 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 “hành đạo”, đem đạo, đức, chí giúp đời, vừa vinh thân hiển gia, vừa an bình thiên Nội dung công việc cụ thể hóa thành công thức “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” Tức phải hoàn thành công việc nhỏ - gia đình, lớn - trị quốc, đạt đến mức cuối bình thiên hạ (thống thiên hạ) Thứ ba, phẩm chất đạo đức mà quân tử có quyền lực cần tu dưỡng thể Bên cạnh việc tu thân quân tử có quyền lực phải biết “nêu gương” Khổng Tử cho nhà cầm quyền muốn giữ địa vị phải biết làm cho dân tín Muốn dân tin nhà cầm quyền phải gương đạo đức, thân không giữ đạo lý nói chẳng nghe Đối với cấp quân tử phải trung kính Tuy nhiên trung kính phải hợp với đạo lý Trong trường hợp cấp trên, nhà vua, có tư tưởng việc làm trái với đạo lý quân tử chẳng chịu mai mọt với cỏ cây, thiết không chiều theo, không tiếp tay cho tư tưởng việc làm Đối với dân cấp dưới, quân tử phải khiêm cung, thường đem ân huệ để nuôi dưỡng, sử dụng sức người, sức của nhân dân cách hợp lý.Trong việc dùng người cất nhắc, tiến cử người, quân tử phải chí công vô tư tinh tường, tỉnh táo, không lời nói khéo, phỉnh nịnh tự khoe mà dùng, tiến cử người Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 KHÁI NIỆM THANH NIÊN VÀ NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC MỚI CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Khái niệm niên Thanh niên khái niệm hiểu định nghĩa theo nhiều cách tùy thuộc vào nội dung tiếp cận góc độ nhìn nhận cấp độ đánh giá Trong tâm lý học lứa tuổi, người ta định nghĩa tuổi niên giai đoạn phát triển lúc dậy kết thúc bước vào tuổi người lớn Theo quan niệm quốc tế, trẻ em (Child) người 18 tuổi (Theo Điều 1, Công ước quốc tế quyền trẻ em Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989), người chưa thành niên (Juvenile) người từ 15 đến 18 tuổi, niên (Youth) người từ 15 đến 24 tuổi, người trẻ tuổi (Young persons) bao gồm trẻ em, người chưa thành niên niên Theo Điều 1, Luật Thanh niên năm 2005 quy định niên “công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.”4 Luật Thanh niên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8, khóa XI nêu: “Thanh niên quy định Luật công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi” Đây thời kỳ sung sức người thể chất, có phát triển mạnh trí tuệ, nhạy bén, động, sáng tạo, có nhiều ước mơ, hoài bão Luật Thanh Niên số 53/2005/QH11 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.1.2 Những chuẩn mực đạo đức niên Việt Nam Theo tinh thần nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII, yêu cầu đạo đức niên Việt Nam xác định cụ thể sau: Một là, phải có tinh thần yêu nước mới, yêu nước yêu Xã hội xã hội chủ nghĩa, yêu nhân dân, sẵn sàng hy tổ quốc, nhân dân lý tưởng cách mạng Hai là, phải nâng cao nhận thức hoạt động thực tiễn việc giải hài hoà mối quan hệ lợi ích cá nhân xã hội Ba là, phải có lĩnh cách mạng Bốn là, có tinh thần đoàn kết, thương yêu người, giúp đỡ người Năm là, niên Việt Nam phải có lý tưởng cách mạng, có ước mơ, hoài bão lớn lao, cao đẹp Sáu là, niên phải có nhân cách tốt, có lối sống sạch, lành mạnh, chân thật, thuỷ chung son sắc 2.2 THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Về ý thức đạo đức Bên cạnh biểu tích cực, ý thức đạo đức niên có hạn chế định, cụ thể: Một phận niên có biểu xa rời đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng Những truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc như: ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, bao dung, tinh thần đoàn kết, “thương người thể thương thân”, “lá lành đùm rách” không trọng trước Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Đứng trước khó khăn thách thức đất nước kinh tế, xã hội tiêu cực diễn ra, phận niên có biểu phương hướng, giảm sút niềm tin, chí hoài nghi vào chủ nghĩa xã hội nước ta Một phận niên khác thờ trị, không tình nghĩa mối quan hệ người với người, lo làm ăn kinh tế chạy theo lợi nhuận kể giá nào, chạy theo lối sống vật chất tầm thường, muốn hưởng thụ cống hiến, sống thực dụng, buông thả 2.2.2 Về hành vi đạo đức Phần lớn niên tích cực học tập, lao động, khắc phục khó khăn, gian khổ vươn lên sống, có ý chí phấn đấu bền bỉ, biết vượt qua thách thức để làm giàu cho thân, gia đình cống hiến cho đất nước Bên cạnh phần lớn niên có hành vi đạo đức tích cực phận không nhỏ niên có hành vi vi phạm đạo đức, có lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa trái với phong mỹ tục Trong gia đình giá trị truyền thống tốt đẹp như: kính nhường dưới, chị ngã em nâng, gọi bảo đứng trước nguy cở băng hoại Ở trường học tình trạng lười học tập, lao động, rèn luyện phấn đấu phận niên Bên xã hội phận niên có lối sống buông thả 2.2.3.Về quan hệ đạo đức Hiện quan hệ xã hội trở nên rộng mở, đa dạng, phong phú đó, quan hệ đạo đức niên biến đổi theo hướng ngày rộng mở phong phú Tuy nhiên, mối quan hệ niên với gia đình, họ hàng, hàng xóm láng giềng có xu hướng không gắn bó chặt chẽ thời kỳ trước Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Quan hệ với cha mẹ thiếu tính trung thực, thường hay nói dối cha mẹ, mối quan hệ thầy trò thiếu lễ nghĩa, học trò vô lễ với thầy cô, mối quan hệ bạn bè thiếu tín nhiệm, thường hay gây gỗ, đánh với bạn, mối quan hệ xã hội ngày tệ hại.Một loạt hành vi vô đạo đức thầy cô giáo thời gian qua hồi chuông báo động mai truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, suy yếu quan hệ đạo đức cao đẹp thầy trò niên 2.3 VAI TRÒ CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Thứ nhất, giáo dục đạo đức cho niên vừa mục tiêu, vừa động lực bảo đảm cho phát triển ổn định bền vững đất nước Thứ hai, việc giáo dục đạo đức niên có vai trò góp phần xây dựng tầng lớp niên có lý tưởng sống cao đẹp, giàu lòng yêu nước, biết đặt lợi ích nước nhà lên hết có tâm nguyện, khát khao cống hiến cho tổ quốc thân yêu Thứ ba, giáo dục nên hệ niên có tài đặc biệt có đầy đủ phẩm chất đạo đức đảm bảo chắn cho thành công trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 2.4 NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.4.1.Tác động kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể chế có liên quan chƣa hoàn thiện Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Nam xây dựng từ năm 80 kỷ XX, tảng kinh tế thấp kém, tình trạng vừa xây dựng vừa tổng kết rút kinh nghiệm nên chưa thể hoàn thiện mà gây hàng loạt tượng tiêu cực đạo đức xã hội Đó phân hóa giàu nghèo cách sâu sắc, nhiều tệ nạn xã hội tham nhũng hám lợi, làm xuất thêm nhiều loại tội phạm mới, tình trạng bạo lực gia tăng Chính giàu có từ việc làm phi pháp mà không bị trừng trị thích đáng tạo điều kiện cho lối sống sa đọa, buông thả, ngược lại truyền thống dân tộc Bên cạnh đó, tổ chức trị - xã hội hệ thống pháp luật nước ta chưa đủ mạnh, chưa chủ động, sáng tạo chưa quan tâm tạo điều kiện pháp lý, thể chế để tham gia tích cực vào việc giáo dục niên điều kiện 2.4.2 Tác động tiêu cực từ gia đình, nhà trƣờng xã hội Trong gia đình không tượng cha mẹ bị theo uy lực đồng tiền, thờ với việc nuôi dạy cái, không gần gũi, chăm lo mặt tinh thần cho cách đầy đủ Mặt khác, nhiều bậc cha mẹ dễ dãi việc đáp ứng nhu cầu vật chất, tiền bạc cho lại không ý đến việc xem sử dụng đồng tiền Trong đó, nhà trường chủ yếu trọng trang bị tri thức mà coi nhẹ giáo dục đạo đức Thêm vào đó, tiêu cực thân ngành giáo dục - thương mại hóa giáo dục, làm hạn chế chức giáo dục đạo đức nhà trường, ảnh hưởng xấu đến đạo đức niên Môi trường văn hóa - xã hội thực bị ô nhiễm uy lực đồng tiền cạnh tranh không lành mạnh phá hoại mối quan hệ tinh thần, đạo đức người người gây ảnh hưởng xấu đến việc hình thành đạo đức niên Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.4.3 Một phận niên thiếu ý thức rèn luyện đạo đức Một số không niên thiếu ý thức rèn luyện đạo đức, chưa xác định lý tưởng sống đắn, thụ động, thờ trông chờ ỷ lại gia đình, nhà trường, xã hội biểu như, lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ gia đình, địa phương, đơn vị; ý chí vươn lên làm giàu cho thân xã hội, có niên có biểu giảm sút niềm tin, lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐẠO ĐỨC NGƢỜI QUÂN TỬ ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÍCH CỰC VỀ ĐẠO ĐỨC NGƢỜI QUÂN TỬ Thứ kế thừa giá trị đạo đức “tu thân” người quân tử “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” có nhiều điểm tương đồng với việc rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức đem tài sức đóng góp xây dựng đất nước niên Nếu đạo đức người quân tử, tề gia hoàn thành công việc quan trọng gia đình lý tưởng sống cho niên ngày đòi hỏi người niên cá nhân tốt, phải làm việc có ích, có đóng góp thiết thực cho gia đình, tức đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cá nhân với gia đình Nếu lý tưởng người quân tử đem tài “trị quốc, bình thiên hạ”, tức đem sức cống hiến cho nước nhà, cho xã hội lý tưởng sống cho niên ngày cống hiến sức cho tổ quốc nhằm góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh Thứ hai, phát huy giá trị tích cực phẩm chất đạo đức nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng người quân tử Với niên nay, chữ nhân đạo đức người quân tử có giá trị tích cực, phát huy điều vào việc xây dựng đạo đức lối sống cho niên giúp cho niên hiểu giá trị tình yêu thương, lòng nhân Từ đó, giúp họ có suy nghĩ, hành động đắn mối quan hệ thân với người Từ giúp cho niên từ bỏ lối sống ích kỉ, cá nhân hẹp Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 hòi, biết quan tâm yêu thương người xung quanh, biết đồng cảm, sẻ chia với nỗi khổ đau người khác Chữ lễ góp phần tạo nên lối sống đẹp cho niên Việt Nam lúc, nơi.Trong thử thách đạo làm người, chữ nghĩa đạo đức người quân tử giúp cho niên biết phân minh việc phải trái, làm việc tốt, việc thiện đời hành xử công theo lẽ phải Cũng đức khác, đức trí nhắc nhở chi niên phải luôn học, phải nâng cao hiểu biết Nếu không học dù có thiện tâm đến đâu bị ngu muội, phóng đãng, lầm lạc, phản loạn làm biến chất Đức tín rèn luyện cho thân người có tác phong công nghiệp, người có trách nhiệm với xã hội Chữ tín giúp cho niên thành công công việc doanh nhân trẻ giúp họ thắt chặt mối quan hệ họ với bạn bè người thân Dũng phẩm chất quan trọng đáng niên học hỏi Dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách, dũng cảm vượt qua khó khăn Dũng cảm nhận lỗi, sửa lỗi dũng cảm để tay làm việc nghĩa Thứ ba cần kế thừa phát huy giá trị đạo đức người quân tử việc nêu gương Trong thời gian tới cần phát huy cách làm này, không gương thời kỳ kháng chiến mà cần làm bật tạo thành phong trào sống làm việc theo gương sống động công xây dựng đất nước Hơn nữa, gương mẫu cha mẹ, thầy cô người xung quanh cần thiết để tạo ảnh hưởng tích cực đến trình tự giáo dục rèn luyện đạo đức niên 3.2 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC GẮN VỚI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Tăng cường công tác giáo dục đạo đức gắn với giáo dục pháp Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 luật việc làm cần thiết Giáo dục đạo đức tạo điều kiện cần thiết để hình thành người tình cảm thái độ tôn trọng pháp luật; ngược lại giáo dục pháp luật có vai trò to lớn việc xây dựng ý thức lối sống có chuẩn mực, có qui tắc Giáo dục đạo đức hoạt động hướng người đến chân, thiện, mỹ, nhằm giảm trừ ác, bất công, điều đồng nghĩa với việc giảm thiểu vi phạm pháp luật Một người có phẩm chất đạo đức tốt phải người tôn trọng pháp luật, tuân thủ nghiêm chỉnh qui định pháp luật 3.3 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC QUA NÊU GƢƠNG Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có gương niên ưu tú Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm hay xa Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi ngã xuống cho đất nước độc lập, cho tổ quốc tái sinh Lý tưởng đạo đức niên Việt Nam thời kỳ thấm đượm chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào với truyền thống chống giặc ngoại xâm cha ông Tất họ tuổi đời trẻ, từ mười tám, đôi mươi việc họ làm thật to lớn, vĩ đại Rất nhiều phẩm chất người quân tử nguyên giá trị xã hội đại Những phẩm chất Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy bổ sung, phát triển tảng truyền thống tốt đẹp lâu đời dân tộc ta, nhằm phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Bởi vậy, việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh thực cần thiết cho người Việt Nam, để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, cho đất nước 3.4 TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƢỜNG Gia đình có vai trò quan trọng việc giáo dục đạo đức Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 cho Trong gia đình cha mẹ giáo dục đạo đức cho từ nhỏ giúp cho hình thành nhân cách tốt người công dân có ý thức tốt, chấp hành quy tắc đạo đức xã hội Nhà trường có vai trò không nhỏ việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên họ ngồi ghế nhà trường, giúp họ trang bị kiến thức cách hành xử, lối ứng xử với bạn bè, với thầy cô, với người lớn tuổi để có lối ứng xử phù hợp Ngoài ra, gia đình nhà trường cần giúp cho học sinh, sinh viên kĩ tự giáo dục rèn luyện đạo đức cá nhân Tự giáo dục rèn luyện đạo đức trình mà niên tự biến đổi, tự thích nghi, tự hoàn thiện, khả biết tự kiềm chế, tự khuôn vào nguyên tắc, chẩn mực đạo đức xã hội để vươn tới mẫu nhân cách mà xã hội đặt Tự giáo dục, rèn luyện đạo đức đòi hỏi niên phải biết biến tri thức đạo đức tiếp thu từ nhà trường, xã hội thành hiểu biết thân, thành tình cảm, niềm tin, lý tưởng đạo đức thể hành vi đạo đức mình, đồng thời niên phải có tự giác, tâm, ý chí nghị lực vươn lên không ngừng Tự giáo dục rèn luyện đạo đức niên trình khó khăn, nên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức niên thực có hiệu quả, bên cạnh nỗ lực thân họ, cần có hỗ trợ, tạo điều kiện từ gia đình, nhà trường xã hội 3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.5.1 Đối với Đảng, Nhà nƣớc Thứ nhất, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học pháp lý, tính nghiêm minh pháp luật Thứ hai, nâng cao vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 việc giáo dục đạo đức cho niên Thứ ba, xây dựng mẫu người lý tưởng làm mục tiêu phấn đấu cho người 3.5.2 Đối với Bộ giáo dục đào tạo Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục đạo đức nhà trường theo hướng thiết thực, hiệu đáp ứng yêu cầu xã hội trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ hai, hạn chế mặt tiêu cực từ môi trường bên tác động đến học sinh, sinh viên định hướng đắn cho họ lý tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa 3.5.3 Đối với gia đình Thứ nhất, cha mẹ phải tự bồi dưỡng, rèn luyện kiến thức giáo dục cho thân Thứ hai, phát huy tư tưởng đề cao đạo đức, giáo dục từ gia đình 3.5.4 Đối với niên Thứ nhất, phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lý tưởng hệ trẻ Thứ hai, cần phải tự tin vào mình, giữ vững niềm tin sống, vào giá trị chân, thiện mỹ, biết vượt qua khó khăn Bác Hồ dạy: gian nan rèn luyện thành công Thứ ba, học tập làm theo gương niên thời đại, gương tiêu biểu lịch sử dân tộc, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ tư, kế thừa điểm tích cực đạo đức người quân tử nhân, trí, dũng, nghĩa, lễ vấn đề tu thân, làm gương phát huy điểm tích cực xã hội ngày cho phù hợp Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Có thể nói rằng, việc giáo dục đạo đức niên Việt Nam yêu cầu khách quan đất nước ta đà mở cửa hội nhập tầng lớp niên người gánh vai sứ mệnh Việc phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp Nho giáo đạo đức người quân tử vào việc xây dựng đạo đức niên Việt Nam góp phần xây dựng nên người Việt Nam trẻ đủ đức đủ tài, đưa đất nước ngày tiến lên hội nhập với bè bạn giới mà giữ sắc tốt đẹp đạo đức dân tộc Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh phần lớn niên có hành vi đạo đức tích cực phận không nhỏ niên có hành vi vi phạm đạo đức, có lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa trái với phong mỹ tục gây ảnh hưởng không nhỏ gia đình, nhà trường xã hội Xuất phát từ đặc điểm lứa tuổi niên đủ từ 16 đến 30 tuổi, họ chọn lựa cho mô hình nhân cách để noi theo tác động nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan mà hình thành nên nhân cách khác Gia đình, nhà trường xã hội có tác động không nhỏ đến việc hình thành tư tưởng, ý thức đạo đức hành vi niên, tự ý thức, tự rèn luyện đạo đức cá nhân nhân tố quan trọng hình thành nên đạo đức niên Đây giai đoạn cần thiết để giáo dục đạo đức cho niên góp phần định hình tầng lớp niên vững vàng lập trường, tư tưởng, tài lẫn đức độ Nghiên cứu tư tưởng Nho giáo đạo đức người quân tử phát huy giá trị đạo đức tích cực nhân, lễ, nghĩa, trí, dũng việc tu dưỡng đạo đức cá nhân nêu gương vào việc giáo Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 dục đạo đức cho niên Việt Nam ngày việc làm cần thiết, điều nhằm khẳng định người Việt Nam biết kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa cách có chọn lọc, sáng tạo Những giá trị đạo đức tốt đẹp, bền vững mà người Việt Nam ta bồi đắp lịch sử, gương đạo đức niên Cách mạng tiêu biểu, kết hợp với giá trị đạo đức thời đại góp phần hoàn thiện giá trị đạo đức người Việt Nam việc làm cần thiết Tuy nhiên từ lý thuyết đến thực tiễn chặn đường khó khăn nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đan xen, phức tạp Do cần nâng cao vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam việc giáo dục đạo đức pháp luật cho niên, hạn chế mặt tiêu cực từ môi trường bên tác động đến học sinh, sinh viên định hướng đắn cho họ lý tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống niên Với định hướng đắn giải pháp cụ thể với tâm toàn xã hội, lãnh đạo đắn Đảng, quản lý chặt chẽ Nhà nước phối kết hợp chặt chẽ tổ chức trị - xã hội, hiệp hội, với gia đình, nhà trường, tin công tác giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa định đạt hiệu cao Footer Page 26 of 145 ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 KHÁI NIỆM THANH NIÊN VÀ NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC MỚI CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Khái niệm niên Thanh niên khái niệm hiểu định nghĩa... đạo đức người quân tử tình hình đạo đức niên Việt Nam nay, hướng tới giải pháp nhằm giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam Phạm vi nghiên cứu số nội dung đạo đức người quân tử tư tưởng Nho giáo Trung... dục đạo đức cho niên Việt Nam nay làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu tư tưởng Nho giáo đạo đức người quân tử thực trạng đạo đức niên nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay, Tư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay, Tư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay