Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp terlipressin liều với albumin trong điều trị bệnh nhân xơ gan có HCGT ở khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai

62 262 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:00

1 T VN Hi chng gan thn (HCGT) l bin chng khỏ ph bin trờn bnh nhõn x gan giai on cui Theo cỏc nghiờn cu trờn th gii khong 18% bnh nhõn x gan cú hi chng gan thn nm u v tng dn nhng nm tip theo v lờn ti 40% nm th ca bnh [1].Nguy c t vong ca HCGT l rt cao, vi HCGT typ I t l t vong lờn ti 50% vũng thỏng v typ II tiờn lng cng rt kộm dự thi gian sng cú th kộo di hn [1] Vit Nam dự cha cú thng kờ y song vi tỡnh trng lm dng bia ru v nhim virut viờm gan cao nờn t l gp hi chng gan thn cng l rt ln Vic quan tõm iu tr HCGT Vit Nam l mt rt cn thit nhiờn cha cú nhiu nghiờn cu c cụng b v iu tr v tiờn lng v HCGT Thc t trờn th gi cỏc nghiờn cu iu tr HCGT ó c thc hin t nhng nm 70 ca th k XX Bin phỏp iu tr rt a dng bao gm c iu tr ni khoa v ngoi khoa.iu tr ngoi khoa ch yu to p t Stent ca ch ( TIPS ) lm gim ỏp lc tnh mch ca ú lm gim gión mch ton thõn, gim co mch thn tng lu lng mỏu hu ớch n thn Ghộp gan l phng phỏp lý tng nht bnh nhõn x gan cú HCGT[2, 3, 4, 5, 6] Tuy nhiờn õy l k thut phc cn i ng y t chuyờn sõu vi trang thit b hin i ch cú th thc hin cỏc trung tõm y khoa ln.Ngoi cũn hin tng v thi ghộp cng rt phc v rt khú thc hin Song song vi cỏc nghiờn cu iu tr ngoi khoa cỏc nh khoa hc cng ng thi nghiờn cu ỏp dng cỏc phng phỏp iu tr ni khoa.Cỏc phng phỏp iu tr ni khoa cng phỏt trin rt nhanh v a dng ch yu xoay quanh nghiờn cu cỏc thuc cú tỏc dng co mch: Dopamin, Misoprostol, Saralasin, Phentolaminnhng hu ht u mang li nhng kt qu iu tr nghốo nn [7], [8] Gn õy cỏc thuc co mch nhúm Varopressin ó c nghiờn cu ỏp dng iu tr HCGT Varopressin c bit n l thuc co mch h thng cú tỏc dng nhanh v mnh, cú hiu qu cao ci thin chc nng thn iu tr HCGT nu khụng cú chng ch nh.Hn na vi bnh nhõn x gan giai on cui cú HCGT c iu tr bng Varopressin cú thi gian sng di hn ch ghộp gan v tiờn lng tt hn sau ghộp [9], [10], [11].ng ng ca Varopressin l Terlipressin khc phc c nhng nhc im ca Varopressin: tỏc dng co mch nhanh kộo di, cú ớt tỏc dng ph.Tuy nhiờn cỏc nghiờn cu v Terlipressin cũn cha y v cha thng nht v liu lng ỏp dng iu tr HCGT.Chớnh vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu: ỏnh giỏ hiu qu iu tr phi hp Terlipressin liu vi albumin iu tr bnh nhõn x gan cú HCGT khoa Tiờu húa bnh vin Bch Mai nhm mc tiờu: ỏnh giỏ hiu qu iu tr phi hp Terlipressin liu 3mg/ngy vi albumin liu 10g/ ngy iu tr bnh nhõn x gan cú bin chng HCGT ỏnh giỏ tỏc dng ph ca Terlipressin liu 3mg/ngy CHNG TNG QUAN 1.1 X gan [12] Trờn lõm sng v cỏc xột nghim cn lõm sng thng cú hi chng c bn l: Hi chng TALTMC v hi chng suy chc nng gan 1.1.1 Hi chng TALTMC Trng hp in hỡnh vi ba triu chng kinh in: C trng x gan c thnh lp bi hin tng mỏu quỏ ngng chu ng ca thnh mch v thm vo bng Dch thm c trng cú lng protein = 133 micromol/l ) 3.2.2.4 ỏp ng iu tr qua mc lc cu thn: ỏp ng qua mc lc cu thn ( MLCT ) ỏp ng ( MLCT > 40ml/gi ) Khụng ỏp ng ( MLCT = 130 micromol/l ) 3.2.3 Hiu qu ca terlipressin theo nhúm i tng phõn theo nguyờn nhõn x gan qua MLCT ỏp ng iu tr Do ru Do virut Nguyờn nhõn khỏc 49 (n,% ) ( n, % ) ( n,% ) ỏp ng ỏp ng mt phn Khụng ỏp ng Tỏi phỏt 3.2.4 Hiu qu iu tr ca terlipressin theo nhúm mc nng ca x gan qua thang im Child Push qua MLCT: ỏp ng iu tr Child A Child B Child C ( n, % ) ( n, % ) ( n, % ) ỏp ng ỏp ng mt phn Khụng ỏp ng Tỏi phỏt CHNG D KIN BN LUN 50 D KIN KIN NGH TI LIU THAM KHO Vicente Arroyo, Pere Ginốs, Múnica Guevara and Juan Rodộs, Renal dysfunction in cirrhosis: pathophysiology, clinical features and therapy, Zakim and Boyers Hepatology A textbook of liver disease Saunders Elsevier 2006: 415-452 J.Fernondez , M.Navasa , R.Planas, S.Montoliu , D.Monfort, G.Soriano G, et al Primary prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis delays hepatorenal syndrome and improves survival in cirrhosis Gastroenterology Sep 2007;133(3):818-24 R.Moreau, D.Lebrec Diagnosis and treatment of acute renal failure in patients with cirrhosis Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007;21(1):111-23 A.J.Portal, M.Austin, M.A.Heneghan Novel approaches to assessing renal function in cirrhotic liver disease Hepatol Res Sep 2007;37(9):667-72 Francesco Salerno, Alexander Gerbes, Pere Ginốs, Florence Wong, Vicente Arroyo Diagnosis, prevention and treatment of hepatorenl syndrome in cirrhosis Gut 2007;56:1310-1318 M.Schepke Hepatorenal syndrome: current diagnostic and therapeutic concepts Nephrol Dial Transplant Sep 2007;22 Suppl 8:viii2-viii4 F.Salerno, M.Cazzaniga, G.Gobbo, Pharmacological traetment of hepatorenal Syndrome , A note of optinism; J Hepatol, Nov 2007 ; 47(5): 729 31 P.Tandon , V.G.Bain , R.T.Tsuyuki, S.Klarenbach Systematic review: renal and other clinically relevant outcomes in hepatorenal syndrome trials Aliment Pharmacol Ther May 2007;25(9):1017-28 K.Lenz , W.Druml, G.Kleinberger, H.Hortnagl, A.Laggner, B.Schneeweiss, et al. Enhancement of renal function with ornipressin in a patient with decompensated cirrhosis Gut Dec 1985;26(12):1385-6 10 K Lenz , W.Druml, G.Kleinberger, H.Hortnagl, A.Laggner, B.Schneeweiss, et al Beneficial effect of 8-ornithin vasopressin on renal dysfunction in decompensated cirrhosis Gut Jan 1989;30(1):90-6 11 K Lenz , W.Druml, G.Kleinberger, H.Hortnagl, A.Laggner, B.Schneeweiss,et al.Ornipressin in the treatment of functional renal failure in decompensated liver cirrhosis Effects on renal hemodynamics and atrial natriuretic factor Gastroenterology Oct 1991;101(4):1060-7 12 Ngụ Qỳy Chõu, o Vn Long (2012), X gan, Bnh hc ni khoa II _ XNB Y HC, 16 13 Henryk Dancygier et al Hepatorenal syndrome Clinical hepatology Principles and practice of hepatobiliary diseases Springer 2010: 9991005 14 B.Appenrodt, J.Zielinski, K.A.Brensing, J.Heller, T.Sauerbruch, M.Schepke Degree of hepatic dysfunction and improvement of renal function predict survival in patients with HRS type I: a retrospective analysis Eur J Gastroenterol Hepatol Sep 29 2009; 15 Sort P, Navasa M, Arroyo V, et al Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterialperitonitis N Engl J Med 1999;5:4039 16 Katzung Bertram G (2005), Basic and clinical pharmacology, 9th ed LANGE basic sience, Nxb McGraw Hill 17.UpToDate version 17.3 (2009), Vasopressin: Drug information 18.Cort J.B et al (1975), Terlipressin and interventions, Europ J Clin Invest: 5, (165 167) 19.Dohler Klaus D, Meyer Markus et al (2008), Vasopressin analogues in the treatment of hepatplogy ang gastrointestinal haemorrhage, Best Practice & Reseach Clinical Anaesthesiology, vol 22 No 2, pp 335 350 20.Ioannou G et al (2007), Terlipressin for acute esophageal variceal hemorrhage, The Cochrane Collaboration 21.Kelvin Palmer (2007), Acute upper gastrointestinal haemorrhage, British Medical Bulletin ; 83: 307324 22.Lebrec Didier (1998), A discussion of how terlipressin limits mortality in cases of bleeding oesophageal varices, Europpean Journal of 23 Gastroenterology & Hepatology, 10: 549 552 Moreau R et al (2002), Terlipressin in patients with cirrhosis and type1 hepatorenal syndrome: A retrospective multicenter study, 24 Gastrentology; 122: 923 930 Lee Min Yi (2004), Terlipressin related acute myocardial infarction: A case report and literature review, Kaosung J Med Sci vol 20 No 12: 604 609 25.Donnellan Fergal et al (2007), Ischaemic complications of Glypressin in live desease: A cases series, Bristish Journal of Clinical Pharmacology, 64:4: 550 552 26.Y.Narahara , H.Kanazawa, C.Sakamoto, H.Maruyama, O.Yokosuka, S.Mochida, et al The efficacy and safety of terlipressin and albumin in patients with type hepatorenal syndrome: a multicenter, open-label, explorative study J Gastroenterol Oct 25 2011; 27.L.L.Gluud , K.Christensen, E.Christensen, et al Systematic review of randomized trials on vasoconstrictor drugs for hepatorenal syndrome Hepatology Sep 2009; 28.P.Angel , R.Volpin , G.Gerunda, R.Craighero, P.Roner , R.Merenda, et al.Reversal of type hepatorenal syndrome with the administration of midodrine and octreotide Hepatology Jun 1999;29(6):1690-7 29.F.Wong, L.Pantea, K.Sniderman Midodrine, octreotide, albumin, and TIPS in selected patients with cirrhosis and type hepatorenal syndrome Hepatology Jul 2004;40(1):55-64 30.Nguyn Th Võn Hng ( 2011), Tỏc dng ca terlipressin kt hp vi albumin iu tr bnh nhõn x gan cú hi chng gan thn, Tp Sc Khe thỏng nm 2011 BNH N NGHIấN CU S bnh ỏn Mó s Hnh chớnh H v tờn: Tui:.(nm) Gii: Nam N Ngh nghip: S ging: Khoa Ngy gi vo vin: - Nghin ru: Cú S ml/ngy Khụng S nm: - X gan: Cú Khụng Ru Cú Khụng Virus Cú Khụng Thuc Cú Khụng Thi gian + Nguyờn nhõn x gan: Khỏc (ghi rừ) Lõm sng 3.1 Triu chng lõm sng x gan - Sao mch Cú Khụng - Phự Cú Khụng ớt Nhiu - THBH Cú Khụng - Gan to Cú Khụng - Lỏch to Cú Khụng - C chng Khụng Cỏc triu chng khỏc:HA tõm thu,tõm trng >>> HATB Chn oỏn dch c trng: cú khụng Hỡnh nh siờu õm Tr s HATB: Xột nghim: Cụng thc mỏu: HC: Hgb: Mchc: Mch: BC: TT Mcv: Mchc: Tc: Lympho: Sinh Húa mỏu: Ure: Mono: Creatinin: Billirubil: G: natri Hct: GOT TP kali GPT TT clo ụng mỏu c bn: Tng phõn tớch nc tiu: Nc tiu 24h: V ml T: Thay i súng ST Creatinin Cú 3.2 Bnh kốm theo - C th: Natri Khụng Cú Khụng Tỏc dng ph ca thuc au tht ngc Cú Khụng NMCT Cú Khụng Tng HA Cú Khụng au bng Cú Khụng RLG Cú Khụng Khú th kiu hen Cú Khụng Xanh tỏi mt Cú Khụng Khỏc Nh Trung bỡnh Nng Tip tc dựng thuc Ngng thuc 5.Sau iu tr ngy bng truyn terlipressin 3mg/ngy kt hp vi albumin 10g/ngy: Tr s HATT Sinh húa mỏu: Ure: GPT Creatinin Bil TP, TT in gii : Natri Kali Nc tiu 24h: V Natri niu: ml, Clo Creatinin niu GOT MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 X gan [12] 1.1.1 Hi chng TALTMC 1.1.2 Hi chng suy chc nng gan 1.1.3 Cỏc xột nghim cn lõm sng: 1.1.4.Nguyờn nhõn x gan .5 1.1.5 Phõn loi mc x gan Cú nhiu cỏch phõn loi x gan nhng thụng dng nht hin l phõn loi mc x gan theo Child Pugh ca P Cales 1986: 1.1.6 Chn oỏn hi chng gan thn trờn bnh nhõn x gan v phõn loi .6 1.2.Vasopressin v cỏc ng ng 24 1.2.2 Vasopressin v ng ng[16, 17] .24 CHNG 38 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .38 2.1 i tng nghiờn cu 38 2.1.1 Tt c nhng bnh nhõn x gan cú bin chng HCGT iu tr ti khoa Tiờu húa bnh vin Bch mai t nm 2012 n nm 2014 .38 2.1.2.Tiờu chun la chn bnh nhõn: 38 2.1.3 Tiờu chun loi tr : 39 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 39 2.2.1 Thit k nghiờn cu .39 2.2.2 C mu nghiờn cu 39 2.2.3 Phng tin nghiờn cu 40 2.2.4 Qui trỡnh nghiờn cu 40 2.2.5.Tiờu ỏnh giỏ 40 2.2.7 Tớnh mc lc cu thn (MLCT): 42 2.3 Phng phỏp x lý s liu 45 CHNG 46 KT QU NGHIấN CU 46 3.1.c im ca i tng nghiờn cu: 46 3.1.1.c im v phõn b theo gii: nam v n tớnh t l phn trm v v biu bỏnh 46 3.1.2 c im v nhúm tui: nhúm hay gp, ớt gp tớnh t l phn trm v v biu ct 46 3.1.3 c im v ngh nghip ca i tng nghiờn cu:nhng nhúm ngh nghip hay gp i tng nghiờn cu 46 3.1.4 c im v nguyờn nhõn x gan v bng so sỏnh: 46 3.1.5 c im i tng nghiờn cu theo phõn loi mc nng ca x gan: 46 3.2.Cỏc kt qu nghiờn cu thu c: .47 3.2.1 Tỏc dng ph ca terlipressin: lp bng lit kờ cỏc tỏc dng ph ca thuc trờn nhúm nghiờn cu v t l phn trm: .47 3.2.2 Hiu qu iu tr ca terlipressin trờn nhúm i tng nghiờn cu:ỏnh giỏ qua kt qu v th tớch nc tiu 24 gi, nng creatinin mỏu, mc lc cu thn sau ngy iu tr bng terlipressin: 47 3.2.2.1 ỏp ng v mt HATB: .47 3.2.2.2 ỏp ng v mt th tớch nc tiu 24gi: 48 3.2.2.3 ỏp ng iu tr v mt nng creatinin mỏu: .48 3.2.2.4 ỏp ng iu tr qua mc lc cu thn: .48 3.2.2.5 ỏnh giỏ qua nng Natri mỏu: 48 3.2.3 Hiu qu ca terlipressin theo nhúm i tng phõn theo nguyờn nhõn x gan qua MLCT .48 3.2.4 Hiu qu iu tr ca terlipressin theo nhúm mc nng ca x gan qua thang im Child Push qua MLCT: 49 CHNG 49 D KIN BN LUN 49 D KIN KIN NGH .50 TI LIU THAM KHO 51 1.Vicente Arroyo, Pere Ginốs, Múnica Guevara and Juan Rodộs, Renal dysfunction in cirrhosis: pathophysiology, clinical features and therapy, Zakim and Boyers Hepatology A textbook of liver disease Saunders Elsevier 2006: 415-452 51 7.F.Salerno, M.Cazzaniga, G.Gobbo, Pharmacological traetment of hepatorenal Syndrome , A note of optinism; J Hepatol, Nov 2007 ; 47(5): 729 31 51 8.P.Tandon , V.G.Bain , R.T.Tsuyuki, S.Klarenbach Systematic review: renal and other clinically relevant outcomes in hepatorenal syndrome trials Aliment Pharmacol Ther May 2007;25(9):1017-28 51 9.K.Lenz , W.Druml, G.Kleinberger, H.Hortnagl, A.Laggner, B.Schneeweiss, et al. Enhancement of renal function with ornipressin in a patient with decompensated cirrhosis Gut Dec 1985;26(12):1385-6 .52 12.Ngụ Qỳy Chõu, o Vn Long (2012), X gan, Bnh hc ni khoa II _ XNB Y HC, 16 .52 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ======= NGUYễN QUANG HUY Đánh giá tác dụng terlipressin điều HộI CHứNG GAN THậN bệnh nhân xơ gan Chuyờn ngnh: Ni chung Mó s: sđàa CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS.BS.TRN NGC NH H NI 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ======= NGUYễN QUANG HUY Đánh giá tác dụng terlipressin điều HộI CHứNG GAN THậN bệnh nhân xơ gan sđàa CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2013 ... albumin điều trị bệnh nhân xơ gan có HCGT khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu điều trị phối hợp Terlipressin liều 3mg/ngày với albumin liều 10g/ ngày điều trị bệnh nhân xơ. .. 65% bệnh nhân HCGT typ I; (2) hiệu điều trị Terlipressin tăng cường truyền albumin; (3) HCGT tái xuất sau dừng điều trị khoảng 20% bệnh nhân, nhiên điều trị lại thường hiệu quả, (4) hầu hết bệnh. .. dụng điều trị HCGT Varopressin biết đến thuốc co mạch hệ thống có tác dụng nhanh mạnh, có hiệu cao cải thiện chức thận điều trị HCGT chống định.Hơn với bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối có HCGT điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp terlipressin liều với albumin trong điều trị bệnh nhân xơ gan có HCGT ở khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai , Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp terlipressin liều với albumin trong điều trị bệnh nhân xơ gan có HCGT ở khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai , Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp terlipressin liều với albumin trong điều trị bệnh nhân xơ gan có HCGT ở khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn