ĐÁNH GIÁ bước đầu VIỆC áp DỤNG mô HÌNH vận CHUYỂN cấp cứu NHI KHOA TRÊN địa bàn TỈNH NGHỆ AN

53 131 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:00

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI TRN VN CNG ĐáNH GIá BƯớC ĐầU VIệC áP DụNG MÔ HìNH VậN CHUYểN CấP CứU NHI KHOA TRÊN ĐịA BàN TỉNH NGHệ AN CHUYấN ấ TIấN SI H NI 2015 B GIO DC V O TO B Y Tấ TRNG I HC Y H NI TRN VN CNG ĐáNH GIá BƯớC ĐầU VIệC áP DụNG MÔ HìNH VậN CHUYểN CấP CứU NHI KHOA TRÊN ĐịA BàN TỉNH NGHệ AN Cỏn b hng dn: PGS.TS Lờ Thanh Hi PGS.TS Phm Vn Thng Cho ti: Nghiờn cu thc trng v thc hin mt s gii phỏp gim t l t vong bnh nhi trc 24 gi ti Bnh vin Sn Nhi Ngh An Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 62720135 CHUYấN ấ TIấN SI H NI 2015 CC T VIấT TT ABC Airway Brearhing Circulation (ng th, Nhp th, Tun hon) BN Bnh nhõn BS Bỏc s BV Bnh vin BVKKV Bnh vin a khoa khu vc CBYT Cỏn b y t CC Cp cu CND C nhõn iu dng DTH iu dng trung hc HSCC Hi sc cp cu NHS N h sinh NKQ Ni khớ qun TM Tnh mch TTB Trang thit b TV T vong VCCC Vn chuyn cp cu XV Xin v YS Y s MC LC CC T VIT TT .3 MC LC .4 T VN T VN I I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU I I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .3 2.1 i tng nghiờn cu 2.1.1 Bnh vin Sn Nhi Ngh An: 2.1.2 Cỏc bnh vin tuyn huyn: 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 2.2.1 Thit k nghiờn cu: .3 2.2.2 Phng phỏp thu thp s liu: 2.2.3 X lý s liu: 2.3 Trin khai thc hin: 2.3.1 Kho sỏt, la chn, ký cam kt thc hin 2.3.2 Tp hun t chc thc hin mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp 2.3.3 Thc hin mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp, giỏm sỏt v thu thp s liu 2.3.4 Hi tho khoa hc v kt qu thc hin theo mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp ti cỏc tuyn: II KT QU NGHIấN CU V BN LUN II KT QU NGHIấN CU V BN LUN 3.1 Kho sỏt, la chn n v thc hin giai on II 3.1.1 Cỏc n v la chn thc hin 3.1.2 Thc trng v phng tin cp cu v chuyn cp cu nhi khoa lng ghộp ti cỏc n v 3.1.3 Thc trng v nhõn lc tham gia cp cu v chuyn cp cu nhi khoa lng ghộp ti cỏc n v 3.1.4 Thc trng v kin thc v k nng ca CBYT tham gia chuyn cp cu 3.2 Tp hun t chc thc hin mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp 3.2.1 Kt qu ca cỏc cỏn b y t thc hin cỏc k thut cp cu sau khúa hun 11 3.2.2 T l cỏn b y t thc hin t cỏc k thut cp cu theo trỡnh .14 3.2.3 T l cỏn b y t thc hin t cỏc k thut cp cu theo a d 15 3.2.4 T l cỏc CBYT thc hin t cỏc k thut cp cu theo nhúm tu 16 3.2.5 T l cỏn b y t thc hin t cỏc k thut cp cu theo gii 17 3.2.6 T l cỏn b y t thc hin c tt c 15 k thut cp cu c bn 18 3.2.7 ỏnh giỏ kin thc lý thuyt cp cu nhi khoa trc v sau o to 19 Bng 11 ỏnh giỏ kin thc lý thuyt cp cu nhi khoa trc v sau o to 19 3.2.8 ỏnh giỏ kin thc lý thuyt cp cu nhi khoa trc v sau o to theo trỡnh 19 3.3 Kt qu thc hin mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp 20 3.3.1 Kt qu thc hin mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp .20 3.3.2 Chuyn bnh nhõn chc nng sng bnh nhõn cha n nh 21 3.3.3 Thc trng t vong tr em quỏ trỡnh chuyn v t vong trc 24 gi nhp vin ti Bnh vin Sn Nhi Ngh An 22 KT LUN 26 KT LUN 26 KIN NGH 27 KIN NGH 27 TI LIU THAM KHO .1 DANH MC BNG Bng Cỏc n v la chn thc hin Bng Phng tin tham gia chuyn cp cu ti cỏc tuyn Bng Nhõn lc tham gia chuyn cp cu ti cỏc tuyn Bng Kt qu ca cỏc cỏn b y t thc hin cỏc k thut cp cu Bng Kt qu ca cỏc cỏn b y t thc hin cỏc k thut cp cu sau khúa hun 11 Bng T l cỏn b y t thc hin t cỏc k thut cp cu theo trỡnh .14 Bng T l cỏn b y t thc hin t cỏc k thut cp cu theo a d 15 Bng T l cỏc CBYT thc hin t cỏc k thut cp cu theo nhúm tui 16 Bng T l cỏn b y t thc hin t cỏc k thut cp cu theo gii 17 Bng 10 T l cỏn b y t thc hin c tt c 15 k thut cp cu c bn 18 Bng 12 ỏnh giỏ kin thc lý thuyt cp cu nhi khoa trc v sau o to theo trỡnh 19 Bng 13 Kt qu thc hin mụ hỡnh VCCC nhi khoa lng ghộp .20 Bng 14 Chuyn bnh nhõn chc nng sng bnh nhõn cha n nh .21 Bng 15 Phõn b bnh nhõn t vong theo tui, gii 22 Bng 16 Phõn b bnh nhõn t vong theo bnh 23 DANH MC BIU CC T VIT TT .3 MC LC .4 T VN I I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .3 II KT QU NGHIấN CU V BN LUN Biu 1: Kt qu ca cỏc cỏn b y t thc hin cỏc k thut cp cu .13 Biu 2: T l CBYT thc hin t cỏc k thut cp cu theo gii 18 Biu Phõn b bnh nhõn t vong theo tui, gii 23 Biu Phõn b bnh nhõn t vong theo bnh .23 KT LUN 26 KIN NGH 27 TI LIU THAM KHO .1 T VN ấ T l t vong tr em trc 24 gi nhp vin nhng nm qua cũn cao v cha cú nhiu thay i ỏng k [2]; [4]; [5]; [7], theo nghiờn cu ca Phm Vn Thng, inh Phng Hũa, Nguyn Cụng Khanh v cng s (2004) [4], t vong 24 gi u vo bnh vin khỏ cao, chim ti 53,7 % s t vong tr em Trong ú t vong tui s sinh chim 50,5 %; t vong tr di tui (tớnh c tui s sinh) chim 87 % Nghiờn cu ó ch mt s yu t nh hng nhiu n t vong 24 gi u nhp vin nh: Khi chuyn vin khụng cú cỏn b y t i kốm (60 %); phng tin chuyn thụ s (50,1 %); bnh nhõn cha c x trớ thớch hp trc n bnh vin (50,9 %); khong 25,3 % s t vong 24 gi u nhp vin cú th cu c nu cp cu tt Theo nghiờn cu xõy dng h thng cp cu nhi khoa ti Vit Nam giai on 2005 2015 (Nguyn Cụng Khanh, 2004) [1], [2], [8] hot ng cp cu gm thnh t: Chm súc cp cu cng ng; chm súc cp cu quỏ trỡnh chuyn; chm súc cp cu cỏc c s y t tip nhn Theo nghiờn cu ca chỳng tụi giai on I ca ti, hai nm 2010 2011, t l t vong 24 gi u nhp vin chim 54,17 % t l t vong chung tr em ti mt s bnh vin huyn v bnh vin Nhi trờn a bn tnh Ngh An Nghiờn cu a mt s kt lun nh sau: - Cụng tỏc chuyn cp cu nhi khoa lng ghộp ti cỏc tuyn trờn a bn tnh cha thc s an ton: cũn 8,9 % bnh nhi t vong trờn ng chuyn t cỏc bnh vin huyn n Bnh vin Nhi Ngh An v 3,8 % bnh nhi t vong trờn ng chuyn t Bnh vin Nhi Ngh An n cỏc bnh vin tuyn trung ng - Cỏn b y t tham gia chuyn cp cu ch yu l cỏc iu dng trung hc, chim t l 87,35 % tng s cỏn b y t tham gia chuyn cp cu tuyn huyn v 72,55 % tham gia chuyn cp cu tuyn tnh - 82,42 % bnh nhi t cỏc phng xó n cp cu ti cỏc bnh vin huyn gia ỡnh trc tip chuyn n khụng cú cỏn b y t i cựng - K nng cp cu ca cỏn b y t tuyn huyn, xó tham gia chuyn cp cu cũn nhiu hn ch 30 50 % s trng hp khụng t chun mc cỏc k thut cp cu c bn, trờn 70 % s trng hp khụng t chun mc v cp cu nõng cao - Phng tin ch yu tham gia chuyn cp cu ti cỏc tuyn l xe cp cu Cỏc trang thit b cp cu, thuc v dch truyn cũn thiu thn quỏ trỡnh chuyn cp cu Nhiu trng hp chuyn t cỏc bnh vin huyn cũn thiu thuc thit yu v phng tin cp cu c bn - 100 % bnh nhi chuyn t cỏc bnh vin huyn n Bnh vin Nhi Ngh An cha c liờn h v hi chn trc Giai on 2010 2011 nhúm nghiờn cu chỳng tụi ó xut c mụ hỡnh chuyn cp cu nhi khoa lng ghộp thc hin ti cỏc tuyn trờn a bn tnh Ngh An Tuy nhiờn thc hin c theo cỏc chun mc ca mụ hỡnh chuyn cp cu nhi khoa ti cỏc tuyn ũi hi cn phi kin ton mt s thnh t v nhõn lc, trang thit b, nhõn lc, phng tin chuyn v cỏch thc t chc, c ch thc hin mụ hỡnh c a vo hot ng cú hiu qu, chỳng tụi tip tc tin hnh: Kim chng s phự hp ca cỏc gii phỏp v mụ hỡnh chuyn cp cu nhi khoa lng ghộp ó c xõy dng Lm mụ hỡnh nhõn rng cụng tỏc chuyn cp cu nhi khoa trờn a bn tnh Ngh An I I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu 2.1.1 Bnh vin Sn Nhi Ngh An: - Kho sỏt h thng chuyn cp cu nhi khoa ti bnh vin - 75 cỏn b y t tham gia lp o to cp cu nhi khoa c bn - 210 bnh nhi c chuyn cp cu t Bnh vin Nhi Ngh An ti cỏc bnh vin tuyn trờn, bnh vin chuyờn khoa t 10/2012 10/2013 - 260 bnh nhi c chuyn t bnh vin tuyn huyn n Bnh vin Nhi Ngh An t 10/2012 10/2013 2.1.2 Cỏc bnh vin tuyn huyn: - Bnh vin a khoa huyn i din cỏc vựng tnh: Min nỳi cao: BVK huyn Tng Dng; BVK huyn Qu Chõu Min nỳi thp: BVK huyn Thanh Chng ; BVK huyn Anh Sn Vựng ng bng, ven bin: Bnh vin a khoa huyn Nam n, BVK huyn Qunh Lu - 146 cỏn b y t tham gia lp o to cp cu nhi khoa c bn - 260 bnh nhi c chuyn t bnh vin tuyn huyn n Bnh vin Nhi Ngh An t 10/2012 10/2013 - 25 bnh nhi c chuyn t trm y t xó Din Hựng (Din Chõu) v xó To Sn (Anh Sn) n bnh vin a khoa huyn t 10/2012 10/2013 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 2.2.1 Thit k nghiờn cu: Thit k nghiờn cu c s dng vi cỏc phng phỏp sau: - Nghiờn cu iu tra ct ngang: Thu thp s liu theo phng phỏp ghi vo biu mu iu tra, da trờn s liu hp t cỏc bnh vin huyn, cỏc trm y t xó nhúm nghiờn cu Dng c cp cu suy th Tờn thit b Ngun ụxy : - Bỡnh - Mỏy to ụxy - H thng ụxy Mt n th ụxy ng thụng mi Búng búp t phng cỏc c B t NKQ cỏc c ng NKQ cỏc c ng thụng hỳt dch ni khớ qun Mỏy khớ dung B kim chc dũ mng phi B m dn lu mng phi Mỏy th + + + + Dng c cp cu tun hon Tờn /loi dng c Kim tiờm truyn (kim bm, kim lun cỏc c B dõy truyn tnh mch B t v o ỏp lc tnh mch trung ng vi cỏc c kim chc 5, 10, 11 B bc l tnh mch B t tnh mch rn Kim chc xng B t kim lun ng mch B dõy truyn v h thng chc ba Bm tiờm cỏc loi Mỏy tiờm Mỏy truyn ng nghe Nhit k Mỏy o huyt ỏp cỏc c Mỏy sc in Mỏy o bóo hũa ụxy, mch Mỏy monitor nhiu thụng s Vỏn cng ộp tim ngoi lng ngc Bng cỏc loi + + + Tuyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tuyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dng c cp cu h thn kinh Tờn /loi dng c Kim chc dũ ng sng cỏc c ốn soi ỏy mt Bỳa phn x + Dng c cp cu ng tiờu húa Tờn thit b ng thụng hỳt ming hng ng thụng d dy cỏc c Bm d dy ng thụng trc trng + + + Dng c cp cu ng tit niu Tờn/loi dng c ng thụng niu o bng quang Tỳi ng nc tiu Dng c chc dũ bng quang kiu Cystocath Dng c cp cu chn thng Tờn /loi dng c Cỏng vỏn cng Np c nh c cỏc c Tỳi cỏt Np c nh chõn tay cỏc c Bng qun, bng chun gión Bng chnh hỡnh Cỏc trang thit b khỏc Tờn thit b + + + + + Phng tin bo h (m, khu trang, kớnh, tỳi bc, giy dộp, gng tay vụ khun) Húa cht sỏt khun (cn 70, Betadin) Bụng, gc vụ khun ốn chiu sỏng Phng tin si m (ốn, tỳi chm, iu hũa) Tuyn + + + + + + Tuyn + + + + + + + + Tuyn + + + + + + Tuyn + + + + + + + + + + + + Tuyn + + + + + + + + + + + + + + in thoi Cỏc phiu nhn, chuyn h s bnh nhõn, giy chuyn vin, túm tt bnh ỏn Thuc v dch truyn Thuc v dch truyn Acyclovir (TM) Adenosin (TM) Adrenalin Alprotadil (Prostaglandin E1) (TM) Aminophylin Amiodaron Amoxycillin (TM) Ampicillin (TM) Atropin Sulphate Benzyl Penicillin Budesonide (khớ dung) Bupivacaine Calciclorid (TM) Calcium Gluconate (TM) Calcium Resonium Captopril (ung) Cefotaxim Ceftazidim (TM) Cimetidin (TM) Ceftriaxone (TM, TB) Chlorpheniramin (ung) Desferrioxamin (TM, TB) Dexamethazol (TM) Diazepam (tht hu mụn, tnh mch) Digoxin Dobutamin (truyn TM) Dopamin (truyn TM) Flucloxacillin (TM) Flumazenil (TM) Furosemid (TM) Gentamycine Huyt khỏng nc rn Hydrocortisone (TM, TB) Ipratropiumbromide (Atrovent) Isoprenaline (Isuprel) (TM) Lignocaine (TM, tờ ti ch) + + + + Tuyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Lorazepam (Hypnovel) (TM) Manitol (truyn TM) Metronidazol (ung, TM) Morphine (TM) N- Acetyl Cystein Naloxone (TM) ORS Paracetamol Phenobarbital (TM) Phenytoin (TM) Potassium Chlorid Propranolol (TM) Pyridoxine (TM) Salbutamol (khớ dung, xt, ung, truyn TM) Sodium bicarbonate (TM) Than hot (ung) Thiopental (TM) Verapamil (TM) Vitamin K Xanh Methylene (TM) DD Glucose ; 10 ; 20 % DD Natriclorua 0,9 ; 10 ; % DD Ringer Lactat DD Ringer Lactat Glucose % DD cao phõn t (Dextran, Gelatin) Human Albumine Hp thuc chng sc TT Tờn thuc Adrenalin 1mg/1ml Methylprednisolon 40 mg Nc ct Bm 1ml Bm ml Bm 10 ml Dõy ga rụ Gc vụ trựng + + + + + + + + + + + + + + + + + (5 %, 10 %) + (0,9 %) + n v ng l ng Cỏi Cỏi Cỏi Cỏi Gúi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + S lng 2 2 1 - Phng tin Xe cp cu vi y h thng trang thit b cp cu v thuc nh trờn - C ch hnh + Chuyn vin theo ch nh ca NVYT: Gii thớch gia ỡnh bnh nhõn thc hin vic chuyn vin theo ch nh ca NVYT + Chuyn vin theo yờu cu ca gia ỡnh ngi bnh: Gii thớch, thuyt phc gia ỡnh bnh nhõn khụng nờn chuyn vin cỏc trng hp khụng cú ch nh Trng hp gia ỡnh bnh nhõn kiờn quyt xin chuyn tuyn, cn liờn h, trao i, hi chn vi ni chuyn n vi s chng kin ca gia ỡnh ngi bnh + Liờn h trc: Tt c cỏc trng hp chuyn vin, bt buc phi liờn h vi ni chuyn n phi hp theo dừi, cú k hoch tip tc x trớ bnh nhõn n + Chi phớ chuyn: Chi phớ chuyn gia ỡnh v bo him phi hp chi tr tựy theo i tng c hng ch Thng nht chi phớ theo tng thi im v niờm yt chi phớ chuyn ti cỏc b phn liờn quan Ph lc Phiu iu tra chuyn cp cu nhi khoa ti tuyn huyn BV chuyn:.in thoi H, tờn BN: Tui: Gii: a ch: Liờn h trc chuyn: Cú Khụng Chi phớ chuyn: Gia ỡnh BHYT Gia ỡnh v BHYT I iu tr trc chuyn: Thi gian: ngy gi Chn oỏn: X trớ: a Hụ hp h tr: Th ụ xy Búp búng qua mask Th mỏy Búp búng qua NKQ b Truyn dch: Tờn: Khi lng: ml c Khỏng sinh: Tờn: Khi lng: ml d Thuc chng co git: Tờn: Liu lng: ml/kg/24h e m: Lng p M b f iu tr khỏc: g Khụng iu tr gỡ Nhn xột v cp cu tuyn trc: Tt Khụng tt Lý do: II Quỏ trỡnh chuyn: Nhõn viờn ỏp ti: Bỏc s CND YS NHS YTTH Gia ỡnh iu tr quỏ trỡnh chuyn: a Hụ hp h tr: Th ụxy t Ballon T bỡnh Búp búng qua Mask NKQ - Búp búng b Truyn dch: Cú Tờn: Khi lng: Khụng truyn dch c m: Lng p M b Khỏc: d Thuc v phng tin khỏc: e Khụng x trớ gỡ Khong cỏch chuyn: Km Thi gian chuyn: Gi Phỳt Phng tin chuyn:Xe cu thng Phng tin cp cu trờn xe: ễxy : Ballon Bỡnh Khụng Masque : Cú Khụng Canuyn : Cú Khụng Búng : Cú Khụng B t NKQ : Cú Khụng Mỏy th : Cú Khụng Dch truyn : Cú Khụng Mỏy o huyt ỏp : Cú Khụng Thuc chng co git : Cú Khụng Bng cm mỏu : Cú Khụng Monitoring : Cú Khụng Taxi cú nhõn viờn y t : Cú ễ tụ khỏch : Cú Xe mỏy gia ỡnh : Cú Xe ụm : Cú Cỏn b y t chuyn bnh nhõn: S CBYT & BS CCHS CK Nhi K Ni nhi K ngoi sn & y tỏ Khoa lm vic hin ti: ó tng lm vic ti khoa HSCC: Cú S nm: Khụng ó c hc BLS/APLS: Cú S ln Nm: Khụng K nng cp cu: Theo dừi v ỏnh giỏ du hiu nng: Cú Khụng Búp búng qua mask: Cú Khụng t NKQ: Cú Khụng t ng truyn TM: Cú Khụng X trớ co git: Cú Khụng (Thuc? Liu lng?) Hi sc Tim - Phi: Cú Khụng (T l búp búng/ ộp tim?) Nhn xột: Tụt Khụng tt Lý do: III Tỡnh trng vo Khoa Cp cu Th: u Khụng u Ngng th Tn s: Tớm tỏi: Ton thõn Mụi, u chi Hng ho Mch: 1/phHA: mmHg Nhit : Võn tớm: Ton thõn Chi Khụng cú Co git: Ton thõn Cc b Khụng co git Tri giỏc: Hụn mờ Mc : Tnh tỏo non Tui thai: Tun thỏng Cỏc triu chng khỏc: IV Nu bnh nhõn t vong trờn ng chuyn: Ghi rừ din bin v x trớ trc t vong: Hụ hp: Tun hon: Thn kinh: Tiờu húa: Tit niu: Bnh lý khỏc: Nguyờn nhõn t vong: V Nu bnh nhõn t vong trờn trc 24 nhp vin: Mó s H s Bnh ỏn: Ngy, gi vo vin: Ngy, gi t vong: Ghi rừ din bin v x trớ trc t vong: Hụ hp: Tun hon: Thn kinh: Tiờu húa: Tit niu: Bnh lý khỏc: Nguyờn nhõn t vong: Phiu iu tra chuyn cp cu nhi khoa t Bnh vin Nhi Ngh An n cỏc bnh vin tuyn trung ng BV chuyn n:.in thoi H, tờn BN: Tui: Gii: a ch: Liờn h trc chuyn: Cú Khụng Chi phớ chuyn: Gia ỡnh BHYT Gia ỡnh v BHYT I iu tr trc chuyn: Thi gian: ngy gi Chn oỏn: X trớ: a Hụ hp h tr: Th ụ xy Búp búng qua mask Th mỏy Búp búng qua NKQ b Truyn dch: Tờn: Khi lng: ml c Khỏng sinh: Tờn: Khi lng: ml d Thuc chng co git: Tờn: Liu lng: ml/kg/24h e m: Lng p M b f iu tr khỏc: g Khụng iu tr gỡ Nhn xột v cp cu ti Bnh vin Nhi Ngh An: Tt Khụng tt Lý do: II Quỏ trỡnh chuyn: Nhõn viờn ỏp ti: Bỏc s CND YS NHS YTTH Gia ỡnh iu tr quỏ trỡnh chuyn: a Hụ hp h tr: Th ụxy t Ballon T bỡnh Búp búng qua Mask NKQ - Búp búng Th mỏy b Truyn dch: Cú Tờn: Khi lng: Khụng truyn dch c m: Lng p M b iu hũa Khỏc: d Thuc v phng tin khỏc: e Khụng x trớ gỡ Khong cỏch chuyn: Km Thi gian chuyn: Gi Phỳt Phng tin chuyn:Xe cu thng Phng tin khỏc Ghi rừ phng tin khỏc: Phng tin cp cu trờn xe: ễxy : Ballon Bỡnh Khụng Mask : Cú Khụng Canuyn : Cú Khụng Búng : Cú Khụng B t NKQ : Cú Khụng Mỏy th : Cú Khụng Dch truyn : Cú Khụng Mỏy o huyt ỏp : Cú Khụng Thuc chng co git : Cú Khụng Bng cm mỏu : Cú Khụng Monitoring : Cú Khụng Cỏn b y t chuyn bnh nhõn: S CBYT & BS CCHS CK Nhi K Ni nhi K ngoi sn & y tỏ Khoa lm vic hin ti: ó tng lm vic ti khoa HSCC: Cú S nm: Khụng ó c hc BLS/APLS: Cú S ln Nm: Khụng K nng cp cu: Theo dừi v ỏnh giỏ du hiu nng: Cú Khụng Búp búng qua masque: Cú Khụng t NKQ: Cú Khụng t ng truyn TM: Cú Khụng X trớ co git: Cú Khụng (Thuc? Liu lng?) Hi sc Tim - Phi: Cú Khụng (T l búp búng/ ộp tim?) Nhn xột: Tụt Khụng tt Lý do: III Tỡnh trng vo Khoa Cp cu Bnh vin Nhi Trung ng: Th: u Khụng u Ngng th Tn s: Tớm tỏi: Ton thõn Mụi, u chi Hng ho Mch: 1/phHA: mmHg Nhit : Võn tớm: Ton thõn Chi Khụng cú Co git: Ton thõn Cc b Khụng co git Tri giỏc: Hụn mờ Mc : Tnh tỏo non Tui thai: Tun thỏng Cỏc triu chng khỏc: IV Nu bnh nhõn t vong trờn ng chuyn: Ghi rừ din bin v x trớ trc t vong: Hụ hp: Tun hon: Thn kinh: Tiờu húa Tit niu Bnh lý khỏc Nguyờn nhõn t vong: Ph lc CU HI TRC NGHIM KIM TRA U KHO HC ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT Cú th m sỏch lm bi kim tra ny c cõu hi cn thn trc lm bi Tr li vo bng ớnh kốm tng mc (a,b,c,d,e) l ỳng hay sai Np li bng tr li v bng cõu hi cho iu phi viờn ca khoỏ hc n ng ký ngy u tiờn ca khúa hc im t tr li ỳng 80% cỏc cõu hi Mt tr b vụ tõm thu tht (Ventricular asystole) a Him b toan mỏu b Thuc c chn u tiờn l Adrenaline liu 10àg/kg tiờm tnh mch c Nu cú nhim toan nng thỡ cn phi ngh n cho bicacbonat natri liu 1mmol/kg tnh mch d Cú th cú súng P trờn monitor e Cú th cho adrenaline qua ng ni khớ qun Trng thỏi ng kinh tr em a Cú th gõy tn tt vnh vin 66% cỏc trng hp nu co git kộo di hn phỳt b Xy khong 5% bnh nhõn st cao co git c T th búc v hoc mt nóo cú th b nhm vi thỡ co cng ca cn co git d iu tr ban u bng Diazepam tiờm bp e Cú th phi th mỏy v truyn Thiopenthone Cú th nhn thy nhng du hiu sau bnh nng a Co kộo c liờn sn b Bóo ho ụxy mỏu ng mch 89% c Kớch thớch, sau ú l m d Phi cõm e T th bt thng Khi cp cu c bn cho tr nh nhi a C tr nờn gp (flexor) m thụng ng hụ hp b ẫp tim v hụ hp nhõn to theo t l 15 : c V trớ ộp tim na di xng c d Cú th d dng bt ng mch cnh e ẫp tim tn s 120ln/phỳt C ca cỏc dng c ng th c chn nh sau: a C ca canuyn Guedel c o t gúc ming n gia hm b ng kớnh ca ng ni khớ qun khụng cú cuffed c tớnh theo cụng thc: (Tui/4) + (mm) c Nờn t ni khớ qun ng kớnh t mm cho tr s sinh 2,5-3kg d di ca ni khớ qun t ng ming tớnh theo cụng thc: (Tui/2) + 15 e di ca canuyn mi hu l t cnh mi n g bỡnh tai Tr nh nhi khỏc ngi ln nhng im sau: a Li tng i nh hn b Khớ qun tng i mm v d b ộp c Xng sn gúp phn lm gión n lng ngc hn d Cú t l HbF mi sinh thp hn e Cú th tớch tun hon/kg cao hn Rung tht tr em: a L loi ngng tim hay gp nht b c iu tr bng liu sc in ban u l 4J/kg c Nghi ng nu cú bng chng t ngt try tim mch d c iu tr bng liu sc in th ba l 4J/kg sau ú cho amiodarone e Cú th tr li nhp xoang sau m vo ngc bnh nhõn Khi ỏnh giỏ tr b chn thng nng: a Phi x trớ cỏc phỏt hin c thm khỏm theo trỡnh t ABC b Cn ly mỏu xột nghim t canuyn c Khụng nờn thỏo b np c mi tỡnh d Dn lu d dy ớt cú giỏ tr e Vn gi nguyờn np c nu cha loi tr chn thng ct sng c Nhp nhanh trờn tht tr em: a Khụng bao gi phỏt hin c súng P trờn in tõm b Cú th khụng phỏt hin c mt thi gian di tr nh nhi c Nhp tim thng t 120 250 ln/phỳt d Ban u thng iu tr bng th thut n xoang cnh e Cú th iu tr bng adenosin liu 100àg/kg 10 Sc nhim khun: a Gõy gim co búp c tim (Myocardial depression) b Lỳc u cú th lm tng nhit da c Gõy mch ny (Bounding pulsse) giai on sm d Cú th phi s dng vi ln bm dch tnh mch (fluid boluses) n nh tỡnh trng bnh nhõn e Khụng nờn iu tr cho n phỏt hin c nguyờn nhõn gõy bnh 11 Tc nghn ng hụ hp trờn: a t xy tr nh vỡ thit din ct ngang ca ng hụ hp trờn rng b Cú th ỏnh giỏ qua cng ca ting rớt qun (stridor) c Khi bnh t ngt thng hớt phi d vt d Cú th viờm np mụn e Do viờm qun, iu tr vi dexamethasone ung 12 Ngng tim tr em: a Thng bnh c tim nguyờn phỏt b Thng biu hin nh mt vụ tõm thu c Cú th sc d Cú th thiu ụxy t chc e Cú tiờn lng rt tt 13 Chn thng ngc: a Cú th chn oỏn trn khớ mng phi tng ỏp lc trờn X-quang b Trn khớ mng phi n gin c iu tr bng chc hỳt khớ qua thnh ngc c Mng sn di ng c iu tr u vi ụxy lu lng cao d t v mch mỏu ln c xỏc nh bng chp mch e Dp phi cú th xy m khụng cú gy xng 14 Sau chn thng s nóo nng tr nh: a Tn thng th phỏt s xy nu tr b thiu ụxy t chc b iu tr ban u bao gm c phũng nga tn thng th phỏt c Nờn dựng bng im hụn mờ Glasgow cho tr di tui d Gión ng t l du hiu ri lon chc nng dõy thn kinh s s e Co git ton thõn l du hiu cú ý ngha cao 15 Chn thng t sng c tr em Rt hay gp a Luụn chn oỏn trờn X-quang Phi luụn ngh ti tr b chn thng nng c Rt cú th cú tn thng t sng c nu mụ mm khong C nh hn d 1/3 khong rng ca thõn t sng C2 Thng xy chn thng t sng c di e 16 Bin chng ca t ni khớ qun l: a t vo thc qun b Chn thng ng th dng c c Trn khớ mng phi d Gõy thiu oxy thi gian t ni khớ qun kộo di e Cng c c quỏ mc 17 Truyn dch qua xng a L k thut khụng c khuyn cỏo cp cu ngng tim b c bit cú ớch tr b suy tun hon c An ton v hiu qu c trờn xng gy d Cú th lm v trớ u trờn xng chy e Cú th dựng cho adrenalin cp cu ngng tim 18 Tng ỏp lc ni s chn thng s nóo tr em: a Do xut huyt ln gõy nờn b Mc tiờu l gi CO2 khong 35-40mmHg c Phự gai th l du hiu khụng mong i d Khụng nờn tng thụng khớ hoc dựng thuc gõy mờ e Nờn iu tr tớch cc tỡnh trng co git 19 iu tr sc phn v tr em gm: a Cho th oxy qua mt n lu lng cao b Khớ dung adrenaline nu cú ting rớt qun c iu chnh h thõn nhit d Tiờm bp adrenalin nu cú du hiu sc e Cú th phi dựng bolus dch 20 Phu thut ng th tr a Ch nh khụng th thc hin c k thut no khỏc b Cú th m khớ qun tr < 12 tui c Cú th dựng búng t phng thụng khớ cú hiu qu qua kim m khớ qun d Cú th cú bin chng to ng hm c e Dựng k thut thụng khớ qua kim m khớ qun cung cp thụng khớ hiu qu v lõu di b ...TRNG I HC Y H NI TRN VN CNG ĐáNH GIá BƯớC ĐầU VIệC áP DụNG MÔ HìNH VậN CHUYểN CấP CứU NHI KHOA TRÊN ĐịA BàN TỉNH NGHệ AN Cỏn b hng dn: PGS.TS Lờ Thanh Hi PGS.TS Phm Vn Thng Cho ti: Nghiờn... thng chuyn cp cu nhi khoa ti bnh vin - 75 cỏn b y t tham gia lp o to cp cu nhi khoa c bn - 210 bnh nhi c chuyn cp cu t Bnh vin Nhi Ngh An ti cỏc bnh vin tuyn trờn, bnh vin chuyờn khoa t 10/2012... cp cu nhi khoa lng ghộp ó c xõy dng Lm mụ hỡnh nhõn rng cụng tỏc chuyn cp cu nhi khoa trờn a bn tnh Ngh An 3 I I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu 2.1.1 Bnh vin Sn Nhi Ngh An: - Kho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ bước đầu VIỆC áp DỤNG mô HÌNH vận CHUYỂN cấp cứu NHI KHOA TRÊN địa bàn TỈNH NGHỆ AN , ĐÁNH GIÁ bước đầu VIỆC áp DỤNG mô HÌNH vận CHUYỂN cấp cứu NHI KHOA TRÊN địa bàn TỈNH NGHỆ AN , ĐÁNH GIÁ bước đầu VIỆC áp DỤNG mô HÌNH vận CHUYỂN cấp cứu NHI KHOA TRÊN địa bàn TỈNH NGHỆ AN , I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay