Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

26 114 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:58

Header Page of 145 B GIO DC V O TO I HC NNG Lấ TH KIM NH QUN TR RI RO TN DNG TRONG HOT NG CHO VAY I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN Chuyờn ngnh: Ti chớnh - Ngõn hng Mó s: 60.34.20 TểM TT LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH Nng - Nm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN TRNG SN Phn bin 1: PGS.TS Nguyn Hũa Nhõn Phn bin 2: TS Trnh Th Thỳy Hng Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip Thc s Qun tr Kinh doanh hp ti i hc Nng vo ngy 26 thỏng 01 nm 2015 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin Hc liu, i hc Nng - Th vin Trng i hc Kinh t, i hc Nng Footer Page of 145 Header Page of 145 M U Lý chn ti Hot ng ca ngõn hng cú quan h mt thit, hu c vi khỏch hng v nn kinh t thụng qua quỏ trỡnh thc hin cỏc hot ng kinh doanh, cỏc hot ng dch v ngõn hng nh huy ng vn, cho vay vn, toỏn v cỏc hot ng dch v khỏc Chớnh vỡ vy, ri ro i vi hot ng ngõn hng rt a dng Chỳng tim n v xut hin gn lin vi mi hot ng dch v v gõy tỏc ng vi nhng mc khỏc Nu ri ro xy s nh hng trc tip n s tn ti v phỏt trin ca mi t chc tớn dng, xa hn nú nh hng n ton b h thng ngõn hng bi nhng c thự hot ng tớn dng, hot ng kinh doanh ca ngõn hng Qun tr ri ro cho vay m c bit l cho vay doanh nghip l khú khn nhng rt bc thit i vi ngõn hng thng mi Vit Nam, thu nhp t hot ng cho vay chim t 6080% thu nhp ca ngõn hng Vi bi cnh nh th, ri ro cho vay luụn l mi quan tõm hng u ca cỏc ngõn hng ng thi qun tr ri ro tớn dng gi v trớ trung tõm hot ng qun tr ri ro ca ngõn hng Xut phỏt t nhng thc tin ú, tụi chn ti: Qun tr ri ro tớn dng hot ng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng Thng mi c phn Si Gũn Thng Tớn lm ti nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ti nghiờn cu gii quyt c bn sau: Nghiờn cu nhng lý lun v ri ro tớn dng v qun tr ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi ỏnh giỏ thc trng ri ro tớn dng v qun tr ri ro tớn dng hot ng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Footer Page of 145 Header Page of 145 Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Trờn c s lý lun v ỏnh giỏ thc trng qun tr ri ro tớn dng, t ú a mt s gii phỏp nhm tng cng qun tr ri ro tớn dng hot ng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l nhn dng, o lng, phõn tớch cỏc nguyờn nhõn gõy ri ro tớn dng v cỏc gii phỏp nhm hn ch, phũng nga ri ro hot ng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu thc trng hot ng qun tr ri ro tớn dng cho vay doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn thi gian t 2011 n 2013 Phng phỏp nghiờn cu Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, lun s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu nh: - Phng phỏp thng kờ - Phng phỏp so sỏnh - Phng phỏp phõn tớch - Phng phỏp tng hp - Phng phỏp chuyờn gia Kt cu lun Tờn ti: Qun tr ri ro tớn dng hot ng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Ngoi phn m u v phn kt lun, lun c chia lm chng: Footer Page of 145 Header Page of 145 Chng 1: C s lý lun v qun tr ri ro tớn dng ca ngõn hng thng mi Chng 2: Thc trng v cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Chng 3: Gii phỏp hon thin cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn Tng quan ti liu nghiờn cu CHNG C S Lí LUN V QUN TR RI RO TN DNG CA NGN HNG THNG MI 1.1 TNG QUAN V TN DNG NGN HNG 1.1.1 Khỏi nim tớn dng ngõn hng Tớn dng núi chung l quan h vay mn ti sn (tin hoc hng húa) da trờn nguyờn tc hon tr kốm theo li tc n hn toỏn hai bờn tha thun [5] Tớn dng ngõn hng l quan h tớn dng gia mt bờn l ngõn hng vi cỏc cỏ nhõn, t chc v doanh nghip ca nn kinh t, ú, ngõn hng úng vai trũ l t chc trung gian, va l ngi i vay, va l ngi cho vay Tớn dng ngõn hng cng mang bn cht chung ca quan h tớn dng, ú l quan h vay mn cú hon tr c v lói sau mt thi gian nht nh, l quan h chuyn nhng tm thi quyn s dng v l quan h bỡnh ng ụi bờn cựng cú li 1.1.2 c im ca tớn dng ngõn hng - Tớn dng ngõn hng thc hin cho vay di hỡnh thc tin t thụng qua cỏc nghip v cho vay, chit khu, cho thuờ ti chớnh, Footer Page of 145 Header Page of 145 bo lónh ngõn hng v cỏc nghip v khỏc - Tớn dng ngõn hng cho vay ch yu bng i vay ca cỏc thnh phn xó hi ch khụng phi hon ton l thuc s hu ca chớnh mỡnh nh tớn dng nng lói hay tớn dng thng mi - Tớn dng ngõn hng cú th tho mt cỏch ti a nhu cu v ca cỏc tỏc nhõn v th nhõn khỏc nn kinh t - Tớn dng ngõn hng cú thi hn cho vay phong phỳ - Tớn dng ngõn hng cú phm vi ln vỡ ngun bng tin l thớch hp vi mi i tng nn kinh t - Quỏ trỡnh ng v phỏt trin ca tớn dng ngõn hng c lp tng i vi s ng v phỏt trin ca quỏ trỡnh tỏi sn xut xó hi 1.1.3 Phõn loi tớn dng ngõn hng Cú rt nhiu cỏch phõn loi tớn dng ngõn hng da vo cỏc cn c khỏc tu theo mc ớch nghiờn cu Tuy nhiờn ngi ta thng phõn loi theo mt s tiờu thc sau: - Theo thi gian s dng vay, tớn dng c phõn thnh loi sau: Tớn dng ngn hn; Tớn dng trung hn; Tớn dng di hn - Cn c vo mc ớch s dng vay, tớn dng ngõn hng chia thnh loi: Tớn dng sn xut v lu thụng hng hoỏ; Tớn dng tiờu dựng - Cn c vo tớnh cht m bo ca cỏc khon cho vay, cú cỏc loi tớn dng sau: Tớn dng cú bo m; Tớn dng khụng cú bo m - Cn c vo i tng vay cú th phõn thnh hai nhúm: Khỏch hng cỏ nhõn; Khỏch hng doanh nghip - Cn c vo hỡnh thc cp tớn dng, cú cỏc loi tớn dng sau: Cho vay, chit khu, bo lónh ngõn hng, cho thuờ ti chớnh Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Bo m tớn dng Bo m tớn dng l vic thit lp cỏc c s kinh t v phỏp lý to iu kin cho ngõn hng thừa nhu cu thu hi tớn dng ó cp trng hp khỏch hng khụng thc hin hoc khụng cú kh nng thc hin vic tr n theo tha thun Bo m tớn dng giỳp ngõn hng gim thiu c ri ro hot ng cp tớn dng Nhng hỡnh thc bo m tớn dng bao gm: Th chp ti sn; Cm c ti sn; Bo lónh 1.2 RI RO TRONG HOT NG TN DNG 1.2.1 Khỏi nim ri ro tớn dng Theo t in ting Vit ó nh ngha thỡ ri ro l nhng iu khụng lnh, khụng tt bt ng xy Nh kinh t hc H.King (M) ó nh ngha rng: ri ro l kt qu bt li cú th o lng c Vy ta cú th khỏi quỏt rng ri ro l nhng bin c khụng cú li xy gõy thit hi cho mt cụng vic c th no ú v cú th o lng c nhng thit hi ca nú Trong hot ng kinh doanh ngõn hng, tớn dng l hot ng kinh doanh em li li nhun ch yu ca ngõn hng nhng cng l nghip v tim n ri ro rt ln Ri ro tớn dng l mt nhng nguyờn nhõn ch yu gõy tn tht v nh hng nghiờm trng n cht lng kinh doanh ngõn hng Cú nhiu nh ngha khỏc v ri ro tớn dng: Cng cú nh ngha khỏc cho rng ri ro tớn dng xy xut hin cỏc bin c khụng th lng trc khin cho khỏch hng khụng thc hin c cỏc cam kt ó tha thun i vi ngõn hng T cỏc nh ngha trờn cú th túm lc nh ngha v ri ro tớn dng nh sau: Ri ro tớn dng l ri ro v s tn tht ti chớnh (trc tip hoc giỏn tip) xut phỏt t ngi i vay khụng thc hin ngha v tr n ỳng hn theo cam kt hoc mt kh nng toỏn Footer Page of 145 Header Page of 145 iu ny cú ngha l cỏc khon toỏn bao gm c phn gc cng nh lói nh cam kt cú th b trỡ hoón hoc thm l khụng c hon tr, v hu qu l s nh hng nghiờm trng s luõn chuyn tin t v s bn vng ca tớnh cht trung gian d b tn thng hot ng ca ngõn hng 1.2.2 c im ca ri ro tớn dng Nghiờn cu nhng c im c bn ca ri ro tớn dng cú ý ngha rt quan trng i vi vic xỏc nh, o lng, qun lý v kim soỏt nú Ri ro tớn dng cú nhng c im sau: - Ri ro tớn dng mang tớnh cht giỏn tip - Ri ro cú tớnh cht a dng v phc - RRTD cú tớnh tt yu luụn tn ti gn lin vi hot ng tớn dng ca NHTM 1.2.3 Phõn loi ri ro tớn dng Tựy theo mc ớch, yờu cu nghiờn cu m cú cỏch phõn loi RRTD phự hp: ỉ Nu phõn loi theo tớnh khỏch quan, ch quan ỉ Nu cn c vo nguyờn nhõn phỏt sinh ri ro 1.2.4 Nguyờn nhõn ca ri ro tớn dng Cỏc nguyờn nhõn ca ri ro tớn dng cú th phõn thnh ba nhúm c bn l: nguyờn nhõn t phớa ngõn hng, nguyờn nhõn t phớa khỏch hng v nguyờn nhõn khỏch quan khỏc a Nguyờn nhõn t phớa ngõn hng - Do cỏn b ngõn hng cha chp hnh ỳng quy trỡnh cho vay nh: khụng ỏnh giỏ y chớnh xỏc khỏch hng trc cho vay, cho vay khng, thiu ti sn m bo, cho vay vt t l an ton ng thi cỏn b ngõn hng khụng kim tra, giỏm sỏt cht ch v tỡnh hỡnh s dng vay ca khỏch hng Footer Page of 145 Header Page of 145 - Do trỡnh nghip v ca cỏn b tớn dng cũn yu nờn vic ỏnh giỏ cỏc d ỏn, h s xin vay cũn cha tt, cũn xy tỡnh trng khụng nh giỏ khon vay theo ỳng mc ri ro ca khỏch hng, d ỏn thiu tớnh kh thi m cho vay - Cỏn b ngõn hng cũn thiu tinh thn trỏch nhim, vi phm o c ngh nghip nh: c ý b qua hoc c ý ỏnh giỏ thp mc ri ro ca khỏch hng thụng ng vi khỏch hng lp h s gi vay vn, xõm tiờu gii ngõn hay thu n, ụi cũn n nang quan h khỏch hng - Cụng tỏc giỏm sỏt ca cỏc cp qun lý trc xột duyt tớn dng hoc/v sau gii ngõn cha sõu sỏt - Ngõn hng a chớnh sỏch tớn dng khụng phự hp vi nn kinh t v quy trỡnh cho vay cha cht ch, cũn s h khỏch hng li dng chim ot ca ngõn hng - Do ỏp lc cnh tranh vi cỏc ngõn hng khỏc hoc quỏ chỳ trng v li nhun, t nhng khon vay cú li nhuõn cao hn nhng khon vay lnh mnh - Cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cha phỏt huy hiu qu, nhn thc v tm quan trng ca qun tr ri ro tớn dng cũn thp, vic ỏp dng quy trỡnh, bin phỏp qun tr ri ro tớn dng cũn mang nng tớnh hỡnh thc - Ngõn hng khụng theo kp phỏt trin ca xó hi, nht l s bt cp trỡnh chuyờn mụn cng nh cụng ngh ngõn hng - Tỏc ng ca cỏc loi ri ro khỏc (vớ d nh ri ro chin lc, ri ro hot ng, ri ro trung) lờn ri ro tớn dng b Nguyờn nhõn t phớa khỏch hng - Ngi vay s dng vay sai mc ớch, s dng vo Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 cỏc hot ng cú ri ro cao dn n thua l khụng tr c n cho ngõn hng - Do trỡnh kinh doanh yu kộm, kh nng t chc iu hnh sn xut kinh doanh ca lónh o cũn hn ch dn n thua l, khụng cú kh nng tr n ỳng hn, thm khụng cú kh nng tr n (ton b hoc mt phn) - Doanh nghip vay ngn hn u t vo ti sn lu ng v c nh - Doanh nghip sn xut kinh doanh thiu s linh hot, khụng ci tin quy trỡnh cụng ngh, khụng trang b mỏy múc hin i, khụng thay i mu mó hoc nghiờn cu nõng cao cht lng sn phm dn ti sn phm sn xut thiu s cnh tranh, b ng trờn th trng khin cho doanh nghip khụng cú kh nng thu hi tr n cho ngõn hng - Do bn thõn doanh nghip cú ch ý la gt, chim dng ca ngõn hng, lp h s gi vay vn, dựng mt loi ti sn th chp i vay nhiu ni, khụng nng lc phỏp nhõn c Nguyờn nhõn khỏch quan khỏc - S thay i chớnh sỏch kinh t v mụ (chớnh sỏch u t, thu, t giỏ v ) thng xuyờn hoc theo hng bt li so vi ban u s cú tỏc ng tiờu cc n doanh nghip, lm xut hin hoc tng ri ro tớn dng - Do s bin ng v chớnh tr - xó hi v ngoi nc gõy khú khn cho doanh nghip dn ti ri ro cho Ngõn hng - Tỡnh hỡnh kinh t din bin khụng thun li nh suy thoỏi kinh t, bin ng t giỏ, lm phỏt gia tng tỏc ng n khỏch hng v ngõn hng, dn n ri ro tớn dng cho ngõn hng - Nhng nguyờn nhõn bt kh khỏng nh thiờn tai, ch ha, Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 hng bt li ca ri ro tớn dng [13] 1.3.2 Nhim v ca cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng - Hoch nh phng hng, k hoch phũng chng ri ro - Xõy dng cỏc chng trỡnh nghip v, c cu kim soỏt phũng chng ri ro - Kim tra, kim soỏt m bo vic thc hin theo ỳng k hoch phũng chng ri ro 1.3.3 Ni dung c bn ca qun tr ri ro tớn dng a Nhn dng ri ro tớn dng b o lng ri ro tớn dng c Kim soỏt ri ro tớn dng d Ti tr ri ro tớn dng 1.3.4 Cỏc nhõn t nh hng n cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng a Nhõn t bờn ỉ Trỡnh , kinh nghim, o c ngh nghip ca i ng nhõn lc ỉ H thng thụng tin v x lý thụng tin ỉ C cu t chc, quy trỡnh qun tr ri ro tớn dng ỉ Bỏo cỏo, kim toỏn ni b v qun lý ri ro tớn dng ỉ Trang thit b k thut, cụng ngh b Nhõn t bờn ngoi ỉ Mụi trng kinh doanh kinh t ỉ Mụi trng phỏp lý ỉ Nhõn t xó hi ỉ Khỏch hng Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 CHNG THC TRNG V CễNG TC QUN TR RI RO TN DNG TRONG CHO VAY I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.1 TNG QUAN V NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.1.1 Lch s hỡnh thnh, phỏt trin ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn 2.1.2 C cu t chc ca ngõn hng thng mi c phn Si Gũn Thng Tớn a B mỏy qun tr v kim soỏt b B mỏy iu hnh c C cu t chc v B mỏy qun tr ri ro tớn dng ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn 2.1.3 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn a Tỡnh hỡnh huy ng Bng 2.1 Tỡnh hỡnh huy ng n v tớnh: t ng Nm Huy ng T chc kinh t v dõn c 2011 Thc Tng hin trng 92,417 -11% 2012 Thc Tng hin trng 114,863 24.3% 2013 Thc Tng hin trng 131.928 14.9% (Ngun: Bỏo cỏo thng niờm 2013 ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn) Nh cỏc chng trỡnh thỳc y kinh doanh nhm n cỏc i tng khỏch hng a dng, tỡnh hỡnh huy ng ca Sacombank Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 tip tc tng trng kh quan b Tỡnh hỡnh cho vay Mc dự nn kinh t ó cú nhng chuyn bin khỏ tớch cc cỏc thỏng cui nm 2013, nhng nhu cu tớn dng khụng tng cao nh k vng Bng 2.2 Tỡnh hỡnh cho vay khỏch hng n v: t ng 2011 Nm 2012 2013 Thc Tng Thc Tng Thc Tng hin trng hin trng hin trng 1.4% 94,080 19.9% 107,848 14.6% Cho vay khỏch 80,539 hng (Ngun: Bỏo cỏo thng niờm 2011, 2012, 2013 ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn) c Kt qu hot ng kinh doanh Bng 2.3 Kt qu hot ng kinh doanh n v tớnh: t ng 2011 Nm Li nhun 2012 2013 Thc Tng Thc Tng Thc Tng hin trng hin trng hin trng 2,740 13% 1,315 -52% 2,838 115.9% trc thu (Ngun: Bỏo cỏo thng niờm 2011, 2012, 2013 ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn) Trong nm 2013, tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca ngõn hng t kt qu tt bi cnh kinh t ang i din vi nhiu thỏch thc Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2 TèNH HèNH RI RO TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.2.1 Tng trng tớn dng Mc dự nh hng bi nhng khú khn ca nn kinh t, doanh s giao dch ca i tng khỏch hng doanh nghip t Sacombank úng vai trũ ch lc, khụng ngng gia tng c v s lng (tng 11,000 doanh nghip) v s d huy ng (tng 250 t ng), cho vay (tng 3,311 t ng) so vi nm 2012, úng gúp ỏng k vo thu nhp ton ngõn hng Trong nm 2013, h tr cỏc doanh nghip vt qua khú khn, Sacombank ó trin khai 29 gúi cho vay u ói dnh cho doanh nghip vi tng ngun lờn n hn 22,300 t ng v 365 triu USD, thu hỳt hn 4,300 khỏch hng tham gia, ú ỏng lu ý nht l chng trỡnh h tr doanh nghip, h kinh doanh cỏ th, tiu thng sn xut hng tiờu dựng phc v Tt nguyờn ỏn 2014 vi ngun lờn n 2,000 t ng Ngoi ra, chng trỡnh kt ni Ngõn hng Doanh nghip theo ch trng ca UBND TP.HCM v NHNN chi nhỏnh TP.HCM, Sacombank ó cựng cỏc ngõn hng bn tớch cc h tr, ng hnh cựng cỏc doanh nghip va v nh, cỏc h SXKD cỏc lnh vc thụng qua cỏc hot ng bỡnh n th trng v cỏc chng trỡnh thit thc nh: gim lói sut, trin khai cỏc gúi ngun u ói Qua ú cung ng n cng ng doanh nghip, h sn xut kinh doanh ti 24 qun huyn trờn a bn TP.HCM vi tng ngun hn 1.185 t ng Cỏc gúi gii phỏp ti chớnh trn gúi cho tng nhúm ngnh c th nh Y t, Giỏo dc, Du lch ó c phỏt trin ng b, c s Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 ng h cao ca khỏch hng, lm nn tng cho vic tip tc y mnh cỏc chng trỡnh tng t nm 2014 Bng 2.5 Kt qu thc hin ca Mng khỏch hng doanh nghip n v tớnh: T ng 2011 2012 2013 15,526 20,589 20,839 Cho vay quy VN 53,120 61,166 64,554 Thu dch v 583 341 417 Huy ng quy VN (Ngun: Bỏo cỏo thng niờm 2011, 2012, 2013 ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn) 2.2.2 Thc trng ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn a Phõn tớch cht lng n cho vay i vi khỏch hng doanh nghip Bng 2.6 Phõn loi d n ca khỏch hng doanh nghip n v tớnh: T ng Ch tiờu N tiờu chun N cn chỳ ý N di tiờu chun N nghi ng N cú kh nng mt Tng d n cho vay KHDN D n 52,618 177 77 139 109 53,120 2011 T l D n 65.33% 58,929 0.22% 377 0.10% 279 2012 T l 62.64% 0.40% 0.30% D n 64,679 625 142 2013 T l 58.12% 0.58% 0.13% 0.17% 0.14% 0.69% 0.99% 354 755 0.33% 0.70% 65.01% 64,554 59.86% 645 935 65.96% 61,166 (Ngun : Bỏo cỏo thng niờn ca ngõn hng TMCP Si Gũn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Thng Tớn) Giai on 2011-2013 l mt giai on ht sc khú khn vi bn thõn ngõn hng cng nh cỏc doanh nghip, khng hong ti chớnh, suy thoỏi kinh t trờn quy mụ ton cõu ó nh hng tiờu cc n ton b cỏc lnh vc ca nn kinh t nc Din bin ny gõy ỏp lc rt ln i vi vic thc thi chớnh sỏch tin t; i vi lói sut v t giỏ trờn th trng tin t b Ri ro tớn dng i vi khỏch hng doanh nghip theo cỏc loi hỡnh cho vay ỉ Tỡnh hỡnh n quỏ hn v n xu ca khỏch hng doanh nghip theo thi hn vay ỉ Tỡnh hỡnh n quỏ hn ca nhúm khỏch hng doanh nghip theo ngnh ngh kinh t ỉ Tỡnh hỡnh n quỏ hn v n xu ca nhúm khỏch hng doanh nghip theo loi hỡnh doanh nghip 2.2.3 Nguyờn nhõn phỏt sinh ri ro tớn dng a Nguyờn nhõn v phớa khỏch hng doanh nghip - S dng sai mc ớch - KH khụng cú thin tr n vay, c tỡnh la o NH - Kh nng qun lý kinh doanh kộm - Tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip yu kộm, thiu minh bch b Nguyờn nhõn t phớa ngõn hng - Chớnh sỏch tớn dng ca Sacombank cú s thay i, mt phn cng s thay i chớnh sỏch chung ca Chớnh ph v NHNN, mt phn cng hn ch v mt kin thc ca nhõn viờn hng dn nghip v - Cha tuõn th quy trỡnh cho vay - Hot ng kim tra ni b cũn yu Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Thiu giỏm sỏt v qun lý sau cho vay c Cỏc nguyờn nhõn khỏc ỉ Mụi trng kinh t khụng n nh ỉ Mụi trng phỏp lý cha thun li Túm li: Sacombank l mt nhng NH hng u NH, tỡnh hỡnh kim soỏt tớn dng thi gian qua khỏ tt, v ang chuyn i mụ hỡnh theo chun quc t Tuy nhiờn hot ng tớn dng luụn tim n nhng ri ro i vi bt k NH no v Sacombank cng khụng ngoi l 2.3 THC TRNG QUN TR RI RO TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.3.1 Cụng tỏc nhn din v xỏc nh ri ro tớn dng i vi nhúm khỏch hng doanh nghip - Phng phỏp phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh - Giao tip ni b ca khỏch hng - Nghiờn cu s liu tn tht quỏ kh: 2.3.2 Cụng tỏc o lng ri ro tớn dng i vi nhúm khỏch hng doanh nghip Thc hin khõu tip nhn v ỏnh giỏ khỏch hng vay, Ngõn hng ỏp dng cỏc mụ hỡnh nh tớnh truyn thng 6C song song phng thc xp hng tớn dng ni b i vi khỏch hng l cỏc doanh nghip, Ngõn hng s thc hin xp hng tớn dng theo cỏc ch tiờu sau: - Ch tiờu nh lng: Kh nng khon, kh nng hot ng, kh nng vay tr, kh nng sinh li, - Ch tiờu nh tớnh bao gm cỏc ch tiờu: Chin lc, quan h vi Sacombank, thng hiu, trỡnh kinh nghim cua ban lónh Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 o n v, uy tớn giao dch tớn dng, Quy trỡnh chm im tớn dng Bc 1: Xỏc nh ngnh kinh t Bc 2: Xỏc nh quy mụ doanh nghip Bc 3: Xỏc nh loi hỡnh s hu doanh nghip Bc 4: Chm im cỏc ch tiờu ti chớnh Bc 5: Chm im cỏc ch tiờu phi ti chớnh Bc 6: Tng hp im v xp hng tớn dng 2.3.3 Cụng tỏc kim soỏt ri ro tớn dng i vi nhúm khỏch hng doanh nghip ỉ C cu danh mc u t phõn tỏn ri ro ỉ H thng theo dừi giỏm sỏt ri ro tớn dng ỉ Kim soỏt quỏ trỡnh thm nh v xột duyt tớn dng ỉ Kim soỏt ri ro tớn dng da trờn chớnh sỏch tớn dng ỉ Kim soỏt ri ro tớn dng da trờn quy trỡnh tớn dng 2.3.4 Cụng tỏc x lý, ti tr ri ro tớn dng i vi nhúm khỏch hng doanh nghip ỉ Phõn loi n v trớch lp d phũng ri ro ỉ X lý n quỏ hn, n xu 2.4 NH GI CễNG TC QUN TR RI RO TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.4.1 u im v nhng mt ó t c Cỏc gii phỏp hn ch ri ro tớn dng ti Sacombank thi gian qua ó mang li nhng kt qu tớch cc nh sau: - Cht lng thm nh c nõng cao, cụng tỏc kim tra trc, v sau cho vay c tng cng - ỏp ng kp thi nhu cu tớn dng ca khỏch hng, rỳt Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 ngn thi gian quyt nh tớn dng - Vic khụng t chc b phn Qun lý ri ro ti chi nhỏnh m ch t chc b phn qun lý ri ro khu vc v ti Hi s ó lm tng tớnh c lp phõn tớch, thm nh v phờ duyt tớn dng, giỏm sỏt cht lng tớn dng - H thng xp hng tớn dng phự hp, c bn ó phn ỏnh c cht lng khỏch hng Nhỡn chung, cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng ca Sacombank ó cú nhng thay i rừ rt theo hng tớch cc Ngõn hng ó ỏnh giỏ c tm quan trng ca cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng, tớch cc thc hin cỏc bin phỏp nhm nõng cao kh nng phũng nga ri ro tớn dng 2.4.2 Nhc im v tn ti - Chớnh sỏch tớn dng cũn nhiu im cha rừ rng - Cho vay da quỏ nhiu vo ti sn m bo, nhng khụng cú quy nh c th v vic kim tra, dn n khỏch hng v n m ngõn hng cha x lý c ti sn thu hi n - Khi phỏt hin ri ro thỡ chm x lý hoc x lý thiu tớnh kiờn quyt T thc t Sacombank cho thy vic chm phỏt hin ri ro nhng nguyờn nhõn sau: + Cụng tỏc kim tra trc, v sau cho vay cũn hn ch, nhiu trng hp ch thc hin chiu l dn n khụng kp thi phỏt hin nhng ri ro + Cỏn b tớn dng cũn hn ch v mt chuyờn mụn vic thm nh, phõn tớch ỏnh giỏ nờn khụng nhn thy cỏc du hiu liờn quan n khỏch hng + Vic thm nh cho vay ch yu ch trung cho vic sng lc nhng ri ro c th ca tng khỏch hng, cỏc yu t v trin Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 vng ngnh, ri ro ngnh, lnh vc u t cp mt cỏch hn ch + Nhng thụng tin s dng phõn tớch tớn dng phn ln khỏch hng cung cp Cỏc kờnh thụng tin khỏc ch mang tớnh tham kho CHNG GII PHP NHM HON THIN QUN TR RI RO TN DNG TRONG CHO VAY I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 3.1 NH HNG QUN TR RI RO TN DNG TI SACOMBANK 3.1.1 nh hng chung ỉ Th nht: Cú chớnh sỏch hng v tng trng v tng t trng dch v, trỏnh ph thuc quỏ nhiu vo ngun thu tớn dng ỉ Th hai: Cú chớnh sỏch hng vo ngun thay vỡ chớnh sỏch m rng tớn dng m bo ngun phỏt trin bn vng, lói sut hp lý 3.1.2 nh hng hot ng tớn dng ỉ Th nht: Cú chớnh sỏch tớn dng nhm t c mc tiờu cõn bng gia ti a húa li nhun v gim thiu ri ro, m bo tng trng v phỏt trin bn vng theo thụng l quc t Xõy dng chớnh sỏch khỏch hng cú s phõn húa rừ rt gia cỏc nhúm khỏch hng theo cỏc tiờu ỉ Th hai: Xõy dng danh mc tớn dng phự hp tng thi k 3.2 MT S GII PHP HON THIN QUN TR RI RO TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP 3.2.1 Hon thin nhn din ri ro tớn dng i vi khỏch hng doanh nghip Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Nhn dng ri ro l mt quỏ trỡnh liờn tc v thng xuyờn vỡ nguy c ri ro luụn thay i Nờn kt hp nhiu phng phỏp nhn dng mi ri ro tim nng ca ngõn hng S dng phng phỏp nghiờn cu cỏc s liu tn tht quỏ kh, cỏc s liu thng kờ cho phộp ngõn hng ỏnh giỏ xu hng ca cỏc tn tht v cho phộp ngõn hng phõn tớch cỏc nguyờn nhõn, thi im v cỏc yu t nh hng n ri ro Khi cú mt s lng ln cỏc d liu v tn tht quỏ kh, ngõn hng dựng cỏc thụng tin ny d bỏo cỏc chi phớ tn tht v lp qu d phũng ri ro 3.2.2 Hon thin mụ hỡnh o lng ri ro tớn dng Ngõn hng cú th s dng thờm phng phỏp c tớn tn tht tớn dng da trờn h thng c s d liu ỏnh giỏ ni b (IRB) o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng, xỏc nh kh nng tn tht tớn dng y ban Basel ó xõy dng Hip nh mi v Tiờu chun quc t m chỳng ta gi l Basel II Theo ú, cỏc ngõn hng s s dng h thng c s d liu ca ni b ỏnh giỏ ri ro tớn dng, t ú xỏc nh h s an ton ti thiu Ngõn hng xỏc nh cỏc bin s PD - Probability of Default: xỏc sut khỏch hng khụng tr c n; LGD: Loss Given Default t trng tn tht c tớnh; EAD: Exposure at Default - tng d n ca khỏch hng ti thi im khỏch hng khụng tr c n Thụng qua cỏc bin s trờn, ngõn hng s xỏc nh c EL: Expected Loss - tn tht cú th c tớnh Th nht, PD - xỏc sut khụng tr c n: c s ca xỏc sut ny l cỏc s liu v cỏc khon n quỏ kh ca khỏch hng, gm cỏc khon n ó tr, khon n hn v khon n khụng thu hi c Theo yờu cu ca Basel II, tớnh toỏn c n Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 vũng mt nm ca khỏch hng, ngõn hng phi cn c vo s liu d n ca khỏch hng vũng ớt nht l nm trc ú Nhng d liu c phõn theo nhúm sau: ã Nhúm d liu ti chớnh liờn quan n cỏc h s ti chớnh ca khỏch hng cng nh cỏc ỏnh giỏ ca cỏc t chc xp hng ã Nhúm d liu nh tớnh phi ti chớnh liờn quan n trỡnh qun lý, kh nng nghiờn cu v phỏt trin sn phm mi, cỏc d liu v kh nng tng trng ca ngnh, ã Nhng d liu mang tớnh cnh bỏo liờn quan n cỏc hin tng bỏo hiu kh nng khụng tr c n cho ngõn hng nh s d tin gi, hn mc thu chi T nhng d liu trờn, ngõn hng nhp vo mt mụ hỡnh nh sn, t ú tớnh c xỏc xut khụng tr c n ca khỏch hng Th hai, EAD: Exposure at Default - tng d n ca khỏch hng ti thi im khỏch hng khụng tr c n i vi khon vay cú k hn, EAD c xỏc nh khụng quỏ khú khn Tuy nhiờn, i vi khon vay theo hn mc tớn dng, tớn dng tun hon thỡ li khỏ phc Theo thng kờ ca y ban Basel, ti thi im khụng tr c n, khỏch hng thng cú xu hng rỳt vay ti mc gn xp x hn mc c cp Do ú, y ban Basel II yờu cu tớnh EAD nh sau: EAD = D n bỡnh quõn + LEQ x Hn mc tớn dng cha s dng bỡnh quõn Trong ú: LEQ - Loan Equivalent Exposure: l t trng phn cha s dng cú nhiu kh nng s c khỏch hng rỳt thờm ti thi im khụng tr c n Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 LEQ x Hn mc tớn dng cha s dng bỡnh quõn: chớnh l phn d n khỏch hng rỳt thờm ti thi im khụng tr c n ngoi mc d n bỡnh quõn Th ba, LGD: t trng tn tht c tớnh - õy l t trng phn b tn tht trờn tng d n ti thi im khỏch hng khụng tr c n LGD khụng ch bao gm tn tht v khon vay m cũn bao gm cỏc tn tht khỏc phỏt sinh khỏch hng khụng tr c n, ú l lói sut n hn nhng khụng c toỏn v cỏc chi phớ hnh chớnh cú th phỏt sinh nh: chi phớ x lý ti sn th chp, cỏc chi phớ cho dch v phỏp lý v mt s chi phớ liờn quan T trng tng tht c tớnh cú th tớnh toỏn theo cụng thc sau õy: LGD = (EAD - S tin cú th thu hi)/EAD Trong ú, s tin cú th thu hi bao gm cỏc khon tin m khỏch hng tr v cỏc khon tin thu c t x lý ti sn th chp, cm c Vic tớnh toỏn LGD cú th da trờn phng phỏp: Mt l, Market LGD - t trng tn tht cn c vo th trng Phng phỏp ny c s dng cỏc khon tớn dng cú th c mua bỏn trờn th trng Giỏ tr ny c tớnh trờn c s c tớnh ca th trng bng phng phỏp hin ti húa tt c cỏc dũng tin cú th thu hi c ca khon vay tng lai Hai l, Workout LGD - t trng tn tht cn c vo vic x lý cỏc khon tớn dng khụng tr c n Ngõn hng s c tớnh cỏc lung tin tng lai, khong thi gian d kin thu hi c lung tin v chit khu cỏc lung tin ny Nh vy, thụng qua cỏc bin s LGD, PD v EAD, ngõn hng s xỏc nh c EL - tn tht c tớnh ca cỏc khon cho vay Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.2.3 Hon thin cụng tỏc kim soỏt ri ro tớn dng Kim soỏt ri ro tớn dng l vic s dng cỏc bin phỏp, k thut, cụng c, chin lc v cỏc chng trỡnh hot ng kim soỏt nguyờn nhõn ngun gc ri ro, nộ trỏnh ri ro, gim thiu ri ro, chuyn giao ri ro v phõn tỏn ri ro, nhng nh hng khụng mong i cú th n vi ngõn hng a Kim soỏt nguyờn nhõn ngun gc gõy ri ro b Nộ trỏnh ri ro c Ngn nga v gim thiu tn tht d Chuyn giao ri ro e a dng húa ngnh ngh lnh vc cho vay, a dng húa v khỏch hng, a dng húa v loi ti sn bo m v a dng húa v vựng, khu vc f Chp nhn ri ro g Hon thin v tuõn th nghiờm ngt quy trỡnh cho vay 3.2.4 Hon thin cỏc bin phỏp ti tr ri ro tớn dng a Qu d phũng ri ro tớn dng b S dng cỏc cụng c bo him v bo m tin vay c Thit lp gii phỏp qun lý nghiờm ngt cỏc khon vay cú v bin phỏp x lý n khú ũi d a dng húa u t v cho vay ng ti tr vi ngõn hng khỏc 3.3 MT S KIN NGH 3.2.1 Mt s kin ngh i vi ngõn hng nh nc 3.2.2 Mt s kin ngh i vi cỏc c quan qun lý nh nc cú liờn quan Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KT LUN Hot ng tớn dng l lnh vc mang li nhiu li nhun nht nhng cng l lnh vc cú ri ro ln nht hot ng ngõn hng Do vy qun lý v giỏm sỏt cỏc hot ng kinh doanh ngõn hng, c bit l hot ng tớn dng luụn l u tiờn ca cỏc c quan Nh nc, ngõn hng thng mi Ri ro tớn dng cú th xy vi bt c ngõn hng no núi chung v Sacombank núi riờng Trong thi gian qua, Sacombank ó tin hnh nhiu bin phỏp qun tr ri ro tớn dng ú ó t c nhng kt qu rt ỏng khớch l vic phũng nga v hn ch ri ro tớn dng, giỳp hot ng ca ngõn hng n nh v tip tc phỏt trin Mc dự vy, hu qu ca ri ro tớn dng cũn khỏ ln, nh hng khụng nh n hot ng kinh doanh ca ngõn hng T vic tip cn nhng lý lun c bn v qun tr ri ro ca ngõn hng nn kinh t th trng, so sỏnh vi thc tin ỏnh giỏ hot ng qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng TMCP Si Gũn thng tớn, lun nghiờn cu thc trng v nguyờn nhõn ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip cng nh cỏc bin phỏp phũng chng ri ro tớn dng, t ú ch nhng mt cũn hn ch cn khc phc Lun cng ó a nhng gii phỏp c th nõng cao cht lng tớn dng cng nh cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng ti Sacombank giai on phỏt trin sp ti Lun c vit trờn c s lý lun v tớn dng v ri ro tớn dng kinh doanh ngõn hng cựng vi kinh nghim thc tin cụng tỏc tớn dng Tuy nhiờn kin thc v h thng lý lun v thc tin cụng tỏc cũn hn ch, nờn lun khụng trỏnh nhng thiu sút Em rt mong c s úng gúp ý kin ca quý Thy cụ Footer Page 26 of 145 ... trỡnh cho vay nh: khụng ỏnh giỏ y chớnh xỏc khỏch hng trc cho vay, cho vay khng, thiu ti sn m bo, cho vay vt t l an ton ng thi cỏn b ngõn hng khụng kim tra, giỏm sỏt cht ch v tỡnh hỡnh s dng vay. .. TC QUN TR RI RO TN DNG TRONG CHO VAY I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.1 TNG QUAN V NGN HNG TMCP SI GềN THNG TN 2.1.1 Lch s hỡnh thnh, phỏt trin ca ngõn hng TMCP Si Gũn... 2013 ca ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn) 2.2.2 Thc trng ri ro tớn dng cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ti ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn a Phõn tớch cht lng n cho vay i vi khỏch hng doanh nghip Bng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay