Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk

26 111 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ MINH HOÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK Chuyên ngành Mã số : Tài - Ngân hàng : 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Văn Huy Phản biện 1: PGS TS Hoàng Tùng Phản biện 2: TS Phạm Long Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 12 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro tổn thất tín dụng tổn thất lớn hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng song hành với hoạt động tín dụng, loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà phải quản trị rủi ro tín dụng cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận diện, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất tín dụng Tín dụng cho vay trung, dài hạn lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế, lĩnh vực mà Ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh từ Ngân hàng nước Tuy nhiên, Hoạt động tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại Việt Nam chứa đựng nhiều rủi ro, chưa quan tâm mức Bất kỳ tác động ảnh hưởng đến tính khả thi tính sinh lời dự án gây thiệt hại cho Ngân hàng, nhẹ làm giảm tính cạnh tranh Ngân hàng, nặng gây tổn thất cho Ngân hàng người gửi tiền toàn kinh tế chất hoạt động Ngân hàng vay vay Hoạt động điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường cạnh tranh ngày khắc nghiệt hơn, đặt cho ngân hàng thương mại phải tiến hành cấu lại tổ chức máy, cấu lại hoạt động, cấu lại số hoạt động theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế thực chức quản trị rủi ro tín dụng cách Footer Page of 145 Header Page of 145 bản, hiệu đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu phát triển bền vững Từ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Đắk Lắk thời gian qua cho thấy nợ xấu, nợ có khả vốn cao, chưa kiểm soát chặt chẽ, công tác quản trị rủi ro hiệu chưa tốt Chính vậy, yêu cầu cấp bách đặt phải quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, tăng uy tín khả cạnh tranh ngân hàng thời gian tới Xuất phát từ lý trên, chọn vấn đề “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Tài ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu đề tài • Làm sáng tỏ số vấn đề hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank Đắk Lắk, từ đưa mặt tích cực mặt hạn chế công tác quản trị • Đề xuất số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn áp dụng thực tiễn để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro Agribank Đắk Lắk Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài • Sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp diễn giải, Footer Page of 145 Header Page of 145 • Đối tượng nghiên cứu là: vấn đề rủi ro quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng nông nghiệp phát triển Nông thôn Đắk Lắk, đề biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động tín dụng cho vay trung dài hạn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk Từ đó, đề xuất cách nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng đề tài Sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…đi từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Phương pháp thu thập xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, từ các quan thống kê, phương tiện truyền thông… xử lý máy tính Bố cục đề tài Với mục tiêu phương pháp luận trình bày trên, nội dung đề tài bố cục làm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2014 Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 cho vay trung – dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế giới quan tâm nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng, kết nghiên cứu công bố số công trình như: Karen A Horcher, Essentials of Financial Risk Management, 2008 Dileep Mehta and Hung-Gay Fung, International Bank Management, 2008 Peter S Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, 2002, NXB Tài chính, Hà Nội Eddua W Read, Ph.D Eddua K.Gill, Ph.D, Ngân hàng thương mại, 2004, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh Đặc biệt, năm gần xuất số công trình nghiên cứu sâu hoạt động tín dụng, quản lý RRTD đăng tạp chí như: TS Trần Huy Hoàng, Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế, tháng 12 năm 2004 PGS.TS Nguyễn Đình Tự, Tiếp cận để giảm thiểu rủi ro hoạt động NHTM, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề năm 2005 ThS Nguyễn Hữu Đương, Đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, tháng 2-2005 Trần Trung Tường, Giải pháp hạn chế RRTD giai đoạn nay, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, trang 39-43, số 09, tháng 09/2005 Footer Page of 145 Header Page of 145 PGS.TS Nguyễn Đình Tự, Tiếp cận để giảm thiểu rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề năm 2005 NGND PGS TS Tô Ngọc Hưng, Giải pháp phát triển tín dụng có hiệu khu vực nông nghiệp, nông thôn, Tạp chí Khoa học&đào tạo Ngân hàng số 121 tháng 06 năm 2012 TS Phạm Ngọc Khánh, Giải pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Khoa học & đào tạo Ngân hàng số 125 tháng 10 năm 2012 - Các giáo trình quản trị rủi ro rủi ro tín dụng ngân hàng TS Nguyễn Văn Tiến, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2002 TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống Kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,NXB Thống Kê, 2009 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, 2010 PGS.TS Phan Thu Hà, PGS.TS Đàm Văn Huệ, Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010 - Các giáo trình quản trị rủi ro rủi ro tín dụng ngân hàng: TS Nguyễn Văn Tiến, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2002 TS Ngô Quang Huân, Quản trị rủi ro, Đại học Kinh Tế Tp.HCM, 2008 Footer Page of 145 Header Page of 145 NGƯT.PGS.TS Nguyễn Minh Duệ, Quản trị rủi ro, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2008 TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống Kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, 2009 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, 2010 PGS.TS Phan Thu Hà, PGS.TS Đàm Văn Huệ, Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010 - Một số công trình nghiên cứu có liên quan: Nguyễn Tuấn Anh, luận án tiến sĩ kinh tế, “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, 2012 Nguyễn Thị Hoài Thương, luận án tiến sĩ kinh tế, “Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam”, 2012 Phan Thị Linh, luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, “Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng”, 2010 Gần đây, có nhiều luận văn viết đề tài rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, luận văn nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cấp trụ sở chính, chi nhánh ngân hàng thương mại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… mà chưa có đề tài nghiên cứu riêng có rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng - Hiện có nhiều quan điểm vấn đề quản trị rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động bản: nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; đánh giá rủi ro; tài trợ rủi ro Kết khâu trước tiền đề cho khâu sau Quản trị rủi ro tín dụng trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình ngân hàng sử dụng tổng thể biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng thông qua máy công cụ quản lý để phòng ngừa kiểm soát rủi ro tín dụng, xác định mức rủi ro xảy mức lường trước hạn chế tổn thất mức thấp nhất, tức mức tổn thất dự kiến Tóm lại, có nhiều cách tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng nhiều góc độ khác nhau, chất giống đứng giác độ quản trị học, khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trình nhận dạng, kiểm soát phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận Quản trị Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 rủi ro tín dụng bao gồm bước: Nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro tài trợ rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng * Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau - Rủi ro giao dịch: Rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục: rủi ro nội rủi ro tập trung * Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan * Nếu phân loại theo phương diện quản lý, giám sát ngân hàng, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro tín dụng nhận diện rủi ro tín dụng chưa nhận diện 1.1.3 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại mà quan trọng kinh tế 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Theo cách tiếp cận quản trị rủi ro đại, nội dung hoạt động quản trị rủi ro gồm có bốn bước nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; kiểm soát rủi ro; tài trợ rủi ro Các hoạt động thực liên tiếp tạo thành trình chặt chẽ: khâu trước định hướng cho khâu sau 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Đo lường rủi ro tín dụng việc ngân hàng xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng Từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an toàn tối đa khách hàng, trích lập quỹ dự phòng để tài trợ cho rủi ro tín dụng Để đo lường rủi ro, ngân hàng cần thu thập số liệu, thông tin phân tích, đánh giá rủi ro Trên sở kết thu thập được, lập ma trận đo lường rủi ro Có hai phương pháp để phân tích, đo lường rủi ro tín dụng phương pháp định tính phương pháp định lượng Hai phương pháp không loại trừ lẫn mà hỗ trợ lẫn để phân tích, đo lường rủi ro tín dụng Do vậy, tùy tình hình thực tế mà ngân hàng sử dụng hai phương pháp sử dụng hai phương pháp để đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng *Đánh giá rủi ro: Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng rủi ro toàn hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng thông thường thực sở lập phân tích tiêu: (1) Tỷ lệ vốn; (2) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; (3) Khả bù đắp khoản cho vay bị vốn; (4) Khả bù đắp rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng Các tiêu xác định sau: 1.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng sử dụng biện pháp, kỷ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi xảy ngân hàng Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng: Các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng hóa rủi ro, quản trị thông tin… Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Các kỹ thuật kiểm soát rủi ro tín dụng sử dụng gồm: - Né tránh rủi ro - Ngăn ngừa tổn thất - Giảm thiểu tổn thất - Chuyển giao kiểm soát rủi ro - Đa dạng hóa 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ rủi ro tín dụng để bù đắp khoản rủi ro tín dụng xảy ra, làm lành mạnh hóa tài ngân hàng, xóa hoàn toàn nợ vay cho khách hàng Cũng loại rủi ro khác, kỹ thuật tài trợ rủi ro tín dụng bao gồm phương án: tự khắc phục; chuyển giao rủi ro; trung hòa rủi ro * Trích lập quỹ dự phòng rủi ro: Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nhằm giúp ngân hàng chủ động đối phó với tổn thất tín dụng dự kiến Dự phòng rủi ro bao gồm: Dự phòng rủi ro chung dự phòng rủi ro cụ thể * Thu hồi khoản nợ xử lý rủi ro: Những khoản vay xử lý rủi ro khó thu hồi theo dõi riêng trường hợp có biện pháp xử lý cụ thể 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Các yếu tố khách quan - Do môi trường pháp lý chưa đầy đủ chặt chẽ, quy định thiếu chưa đồng - Các thay đổi sách kinh tế vĩ mô Chính phủ, tiến trình hội nhập quốc tế… Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 - Do biến động bất thường tỷ giá hối đoái, lãi suất…ngoài tầm kiểm soát ngân hàng - Hệ thống thông tin doanh nghiệp quan khác cung cấp không xác, trung thực 1.3.2 Các yếu tố chủ quan - Trình độ nhận thức cán quản trị rủi ro tín dụng: Các cán chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng, chưa có đánh giá xác khách hàng khả trả nợ họ Cán chưa có đánh giá xác phương án sản xuất kinh doanh khách hàng, đối tác tham gia bảo lãnh, không dự báo vấn đề phát sinh từ phía khách hàng gây bất lợi cho ngân hàng - Hệ thống thông tin đánh giá khách hàng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chưa đạt yêu cầu tổng hợp thống nhất: Hệ thống thông tin chưa đầy đủ thiếu cập nhật khiến cho trình đánh giá rủi ro gặp nhiều khó khăn Ngân hàng chưa có đủ thông tin thị trường, kênh thông tin xác để kiểm tra khách hàng - Chiến lược khách hàng ngân hàng: Tùy theo chiến lược kinh doanh cụ thể mà ngân hàng đưa mức độ chấp nhận rủi ro khác - Mức độ phức tạp hoạt động ngân hàng: Các hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày đa dạng phức tạp đem lại lợi nhuận ngày lớn nhiên mức độ rủi ro ngày cao Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển a Giới thiệu chung b Thời điểm thành lập mốc quan trọng c Qui mô Đến 31 12 2014 mạng lưới hoạt động bao gồm: Trụ sở đặt 37 Phan Bội Châu, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 22 Chi nhánh loại 13 Phòng giao dịch trực thuộc đặt Thành phố Buôn Ma Thuột huyện Nhờ có mạng lưới trải rộng khắp từ trung tâm thành phố đến tất huyện liên xã, hoạt động Agribank Đắk Lắk đóng vai trò chủ đạo việc huy động vốn cho vay kinh tế góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ trọng tâm đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Đắk Lắk Chi nhánh cấp 1, hạch toán phụ thuộc, có cân đối riêng bảng cân đối tài khoản, đại diện theo uỷ quyền Agribank, có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp, chịu ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi Agribank 2.1.3 Các hoạt động Thực nghiệp vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm theo quy định pháp luật Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Hoạt động cho vay Thực chủ trương phát triển kinh tế Đảng, Nhà nước địa bàn tỉnh, thực kế hoạch kinh doanh Agribank giao, năm qua Agribank Đắk Lắk đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho hộ sản xuất, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh Trong thời gian qua, Agribank Đắk Lắk triển khai hoạt động bảo lãnh Nhìn chung, hình thức bảo lãnh chi nhánh chưa nhiều, khách hàng bảo lãnh doanh thu hoạt động chưa cao 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk Trong năm qua, tình hình kinh tế nước nói chung địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng có nhiều biến động không thuận lợi cho hoạt động kinh doanh NHTM, xét cách công khai, minh bạch tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng giai đoạn cao từ 10%-15% tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu Agribank Đắk Lắk từ 2,25%-3,11% nói chất lượng tương đối tốt, Agribank giao cho chi nhánh không vượt 3,5% tỷ lệ nợ xấu Tuy nhiên, số thể bảng cân đối kế toán, xét tổng thể thực tế có lẽ cao nhiều chi nhánh số dư nợ cấu theo Quyết định 780 Thông tư 02 tương đối lớn, giao động từ 600 tỷ - 800 tỷ đổng, số có nguy chuyển nợ xấu khách hàng không trả nợ hạn thời hạn cấu Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Tuy nhiên, ta tiến hành phân tích cụ thể sâu nhóm nợ xấu từ nhóm đến nhóm ta thấy việc hạn chế nợ xấu từ nhóm thấp chuyển sang nhóm cao có nhiều vấn đề cần phải ý Theo bảng số liệu nợ xấu phân theo nhóm nợ, tỷ lệ nợ xấu từ năm 2011 đến 2014 nhóm chiếm từ 13%-27,3%, nhóm chiếm từ 20,7%-36,5%, nhóm chếm từ 48,8%-53,6% Như vậy, nợ xấu nhóm nợ xấu cao có xu hướng chiếm tỷ lệ cao hơn, tức chúng có mối quan hệ đồng biến với Đây điều không tốt nhóm nợ cao đồng nghĩa với việc tỷ lệ trích dự phòng rủi ro lớn ảnh hưởng đến kết tài ngân hàng 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng Hiện Chi nhánh, công tác nhận diện rủi ro tín dụng chủ yếu thực thông qua: - Tiếp xúc khách hàng - Phân tích báo cáo tài khách hàng - Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn - Thông qua việc kiểm tra thực tế Trong năm qua, hoạt động nhận diện rủi ro Agribank Đắk Lắk diễn thường xuyên, liên tục toàn hoạt động tín dụng khoản tín dụng cụ thể Công tác nhận diện rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk năm qua thực tất giai đoạn trình cho vay, dấu hiệu nhận diện rủi ro thường ý: Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Các dấu hiệu từ phía khách hàng - Các dấu hiệu từ phía ngân hàng  Những tồn công tác nhận diện rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk năm qua: * Đối với hoạt động nhận diện rủi ro toàn hoạt động tín dụng: - Chưa có báo cáo, tổng kết RRTD Chi nhánh - Chưa có kịch nhận diện rủi ro dựa vào phân tích, đánh giá tình hình môi trường hoạt động, xu hướng phát triển thị trường - Việc cung cấp thông tin để phục vụ việc đánh giá, phân tích, nhận định rủi ro trình cấp tín dụng có lúc độ tin cậy không cao * Đối với hoạt động nhận diện rủi ro khoản tín dụng: - Hoạt động nhận diện rủi ro khoản tín dụng Chi nhánh chưa vào thực chất, chưa thực xem trọng người thực - Năng lực cán trực tiếp thẩm định, quản lý khoản tín dụng hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế công việc Cán tín dụng thiếu kiểm tra giám sát khách hàng, khoản vay 2.3.2 Thực trạng hoạt động đo lƣờng rủi ro tín dụng Việc đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk thực thông qua hoạt động xếp hạng khách hàng trình thẩm định, phân tích khoản vay a Đối với hoạt động đo lường rủi ro, xếp hạng tín dụng khách hàng Hoạt động Agribank Đắk Lắk thực hai Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 phương pháp áp dụng cho hai nhóm khách hàng khác là: nhóm khách hàng doanh nghiệp nhóm khách hàng cá nhân theo quy định hướng dẫn chung cho toàn hệ thống Agribank, theo điều điều định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 NHNN Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Kết xếp hạng tín dụng nội phân loại khách hàng thành 10 hạng: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C D b Đối với hoạt động thẩm định, phân tích khoản vay: Các hoạt động Agribank Đắk Lắk thực theo qui trình hướng dẫn phân tích, thẩm định khoản vay ban hành kèm theo qui trình cho vay, áp dụng cho toàn hệ thống Agribank 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng Trong năm qua, hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk thực theo khuôn mẫu, sơ sài: theo kiểu phải làm theo qui trình tín dụng, định hướng cụ thể chất lượng kiểm soát chưa đảm bảo - Đối với khoản vay: Các báo cáo thẩm định chưa đưa phương án kiểm soát rủi ro cụ thể hiệu quả, không bị từ chối yêu cầu chủ yếu kiểm soát rủi ro khoản vay mức độ tình hình tài khách hàng, hiệu kinh tế xã hội phương án, dự án vay vốn, tài sản bảo đảm - Đối với trình quản trị sau cho vay: Quá trình chưa đưa phương án kiểm soát cụ thể ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế khách hàng 2.3.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng Tại Agribank Đắk Lắk, thời gian qua việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng thực đặn, nhiên mức Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 trích lập năm theo kế hoạch Agribank giao từ đầu năm hoàn toàn theo tình hình phân loại nợ Vì thế, yêu cầu cấp thiết Chi nhánh phải xây dựng, tổ chức lại hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng cách – hoàn chỉnh thực hiệu lực, với vai trò tầm quan trọng trình quản trị tín dụng, nhằm góp phần hướng đến hoạt động tín dụng hiệu bền vững Kết thu hồi nợ xấu Agribank Đắk Lắk giai đoạn 2010-2014: Nhờ áp dụng chế giao tiêu cụ thể đến chi nhánh, cán cụ thể, đồng thời có chể động viên, khen thưởng xét thi đua công khai, minh bạch nên việc thu hồi nợ XLRR chi nhánh tăng qua năm Tỷ lệ thu hồi nợ XLRR tăng số tương đối lẫn tuyệt đối, năm 2011 tỷ lệ thu hồi 37,8%, năm 2012 39,3%, năm 2013 40,9%, năm 2014 41,84% 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 2.4.1 Những thành công Chi nhánh kiên thực giải pháp để giảm nợ xấu, thực kiểm soát tín dụng chặt chẽ, trọng đến chất lượng tăng trưởng tín dụng nhanh chất lượng Thời gian qua, Chi nhánh trọng lựa chọn khách hàng tốt, thu hẹp khoản tín dụng khách hàng có nguy gây rủi ro tín dụng Do chất lượng tín dụng có dấu hiệu cải thiện nợ xấu giảm dần 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro Bên cạnh ưu điểm, mặt tích cực vừa nêu Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 trên, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank Đắk Lắk giai đoạn qua có hạn chế, điểm yếu – vấn đề làm cho trình quản trị rủi ro tín dụng chưa đạt kết tốt, chưa hoàn thành sứ mệnh đảm bảo độ an toàn hiệu kinh doanh tín dụng Chi nhánh 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Những hạn chế Agribank Đắk Lắk quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ nội đơn vị, nguyên nhân từ quy định cấp trên, nguyên nhân từ tình hình chung lĩnh vực ngân hàng hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam Tùy hoàn cảnh mà nguyên nhân có tác động, ảnh hưởng khác đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Kết luận chƣơng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới Tình hình kinh tế giới thời gian tới gặp nhiều khó khăn Tình hình kinh tế Việt Nam: đánh giá nhiều khó khăn việc hồi phục phát triển kinh tế Về hoạt động ngân hàng, xu hướng tái cấu ngân hàng lớn, thâu tóm, sáp nhập ngân hàng nhỏ nhằm ổn định khoản ngân hàng, tăng cường lực quản trị Thêm vào áp lực giải nợ xấu tồn đọng, giảm lãi suất ngân hàng, nâng cao lực quản trị rủi ro để tránh khủng hoảng 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2025 a Định hướng phát triển Agribank Đắk Lắk b Nhiệm vụ phát triển Agribank Đắk Lắk giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk thời gian tới 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng a Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng Phải xây dựng kịch rủi ro định kỳ sở đánh giá tình hình kinh doanh Chi nhánh, tình hình kinh tế thị trường, dự báo tình hình kinh tế xã hội, để từ định hình trước sách ứng phó cho kịch Xây dựng bảng thống kê dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng Cán làm công tác tín dụng đội ngũ quản lý trực tiếp phải thực đầy đủ nghiêm túc quy trình, hướng dẫn phân tích dấu hiệu nhận biết rủi ro khách hàng/khoản vay quy định b Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội phần chấm điểm doanh nghiệp nhỏ, Đắk Lắk đa số doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ, vay vốn chủ yếu có tài sản bảo đảm, thực báo cáo tài năm Khi thực xếp hạng tín dụng hàng quý cán ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, làm doanh nghiệp khó cung cấp thông tin, có thông tin không xác thực tế Vì nên quy định chấm điểm doanh nghiệp có dư nợ từ 10 tỷ trở lên chấm định kỳ hàng quý, doanh nghiệp nhỏ chấm định kỳ theo năm c Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng (1) Đối với vấn đề củng cố, chấn chỉnh lại biện pháp giám sát, kiểm soát áp dụng: (2) Đối với vấn đề thiết lập định hướng quy trình kiểm soát, xây dựng phương án kiểm soát rủi ro với nhiều kỷ thuật kiểm soát Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 d Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng - Nghiên cứu, vận dụng biện pháp, công cụ xử lý rủi ro thực tiễn cách đa dạng thích hợp Các biện pháp tài trợ nguồn bên mà Chi nhánh áp dụng: + Chuyển giao tài trợ hợp đồng bảo hiểm + Chuyển giao cách bán nợ - Tăng cường lực tự bù đắp rủi ro - Tập trung biện pháp đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ ngoại bảng cách hiệu e Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro Để hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu cao việc phát triển mạnh dịch vụ, sản phẩm ngân hàng sở phát triển sử dụng công nghệ đại 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Sắp xếp bố trí lại nhân lực, thực chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực b Tăng cường công tác thông tin 3.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Kết luận Chƣơng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi toàn cầu, chất lượng tín dụng Agribank nói chung Agribank Đắk Lắk nói riêng có dấu hiệu giảm sút Do nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Agribank Đắk Lắk giai đoạn Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay Agribank Đắk Lắk công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank Đắk Lắk, mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định Agribank Đắk Lắk, tác giả đề xuất kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững.Còn nhiều vấn đề chưa thể sâu như: Chất lượng khách hàng, chất lượng sản phẩm tín dụng, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ nhân lực; Nghiên cứu phương án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Do đó, nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn như: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng loại sản phẩm tín dụng cụ thể, nhóm đối tượng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua đề tài khoa học cụ Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phương án nâng cao hiệu quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị trình quản trị rủi ro tín dụng đơn vị Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn công tác tín dụng tác giả Footer Page 26 of 145 ... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... trích dự phòng rủi ro lớn ảnh hưởng đến kết tài ngân hàng 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK... luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay Agribank Đắk Lắk công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay