Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Eakar, tỉnh Đắk Lắk

26 109 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:57

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THẢO VY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: TS PHẠM LONG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2015 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với xu hướng hội nhập quốc tế, ngân hàng mở rộng danh mục hoạt động đầu tư kinh doanh mình, đem lại khoản lợi nhuận không nhỏ Nhưng không mà hoạt động truyền thống ngân hàng không trọng, ngược lại chiếm tỷ trọng lớn lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, thiếu hoạt động cho vay Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhiều Hậu rủi ro tín dụng lớn ảnh hưởng đến tình hình tài chính, uy tín vị ngân hàng; chí tác động trực tiếp đến sống ngân hàng Mặc dù loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng ngân hàng áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Thực tiễn hoạt động cho vay Ngân hàng No& PTNT Chi nhánh EaKar thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chi nhánh chưa kiểm soát cách hiệu có xu hướng ngày gia tăng Chính vậy, yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản trị cách có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận Hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi ngân hàng cạnh trạnh Đó lý chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Tỉnh Đak Lak " làm luận văn Footer Page of 145 Header Page of 145 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar năm qua - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian đến Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM? - Những tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh Eakar thời gian qua? Nguyên nhân? - Chi nhánh NH cần làm để tiếp tục hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay thời gian tới? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp: phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê - mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp diễn giải quy nạp từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bố cục chương sau: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay Tín dụng ngân hàng mối quan hệ vay mượn ngân hàng với tất cá nhân, tổ chức doanh nghiệp khác xã hội Nó quan hệ dịch chuyển vốn trực tiếp từ nơi tạm thời thừa sang nơi tạm thời thiếu mà quan hệ dịch chuyển vốn gián tiếp thông qua tổ chức trung gian, ngân hàng Tín dụng ngân hàng mang chất chung quan hệ tín dụng, quan hệ vay mượn có hoàn trả vốn lãi sau thời gian định, quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn quan hệ bình đẳng bên có lợi Cho vay hình thức cấp tín dụng, hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, cho vay hiểu đơn giản ngân hàng cấp khoản tiền định cho khách hàng sử dụng thời gian xác định với cam kết hoàn trả gốc lãi thời hạn (Quyết định 1627/2001_QĐ_NHNN) 1.1.2 Phân loại cho vay Footer Page of 145 Header Page of 145 - Căn vào thời hạn - Căn vào mục đích sử dụng vốn Căn vào hình thức đảm bảo Căn vào hình thái tín dụng Căn vào phươg pháp cho vay Căn vào phương thức hoàn trả 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức Tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức Tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết (Theo điều 2.1 định số: 493/2005/QĐ-NHNN) 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng - Theo thời hạn cho vay, rủi ro tín dụng đựơc chia thành rủi ro tín dụng cho vay ngắn, trung dài hạn - Theo nguồn gốc hình thành, rủi ro tín dụng chia thành loại: Rủi ro từ phía người cho vay, rủi ro từ phía người vay, rủi ro từ nguyên nhân khác - Theo nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Theo nguyên nhân bên bên rủi ro rủi ro phân chia thành rủi ro bên rủi ro bên Đ c m rủi ro tín dụng - Rủi ro mang tính gián tiếp - Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp - ủi ro tín dụng có tính tất yếu tồn gắn liền với hoạt động tín dụng NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 Hậu rủi ro tín dụng - Đối với ngân hàng - Đối với khách hàng: - Đối với kinh tế xã hội 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng trình ngân hàng nhiều công cụ phương pháp tiếp cận rủi ro tín dụng cách khoa học có hệ thống với hoạt động bản: nhận diện, đo lường, kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo thiệt hại tổn thất rủi ro tín dụng gây giới hạn tự định Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay - Kiểm soát mức độ thiệt hại rủi ro tín dụng giới hạn đề - Đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững điều kiện thị trường đầy biến động, nguy rủi ro ngày gia tăng - Thực quy định nhà nước pháp luật hành Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng - Xây dựng môi trường tín dụng thích hợp - Thực cấp tín dụng lành mạnh - Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Nội dung quản trị rủi ro tín dụng -Nhận diện rủi ro tín dụng -Đo lường rủi ro tín dụng cho vay -Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay Footer Page of 145 Header Page of 145 -Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay Các tiêu chí phản ảnh kết quản trị rủi ro tín dụng - Cơ cấu dư nợ theo mức độ rủi ro tín dụng -Tỷ lệ nợ xấu -Tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ phần trăm nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) tổng dư nợ cho vay thời điểm định, thường cuối tháng, cuối quý, cuối năm Dư nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) Tỷ lệ nợ xấu = 100% Tổng dư nợ vay c Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể Trích lập dự phòng cụ thể theo công thức: R = max [ 0, ( A – C ) x r Trong đó: : Số tiền dự phòng cụ thể phải trích A: Giá trị khoản nợ C: Giá trị tài sản đảm bảo điều chỉnh theo hệ số quy định r: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể( nợ nhóm 1: r = 0%; nợ nhóm 2: r = 5%; nợ nhóm 3: r = 20 %; nợ nhóm 4: r = 50%; nợ nhóm 5: r = 100% ) - Tỷ lệ xóa nợ ròng Nợ xóa ròng Tỷ lệ nợ xóa ròng == 100% Tổng dư nợ vay Những tiêu so sánh mức thực so với kế hoạch để đánh giá mức độ đạt mục tiêu - Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng - Các nhân tố bên trong, Các nhân tố bên KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VÀ PH T TRIỂN N NG TH N CHI NHÁNH EAKAR- TỈNH ĐAK LAK GI I THIỆU VỀ NGÂN HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN N NG TH N CHI NH NH AKAR 1 Sơ lược lịch sử hình thành phát tri n Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar a Về hoạt động huy động vốn b Về hoạt động tín dụng c Về kết hoạt động kinh doanh 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN N NG TH N CHI NH NH AKAR 2 Đ c m khách hàng vay vốn Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar Khách hàng vay vốn chủ yếu Agribank Chi nhánh Eakar doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư trồng trọt (cho vay trồng chăm sóc hồ tiêu, điều, lúa, màu, cà phê…), chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô nhỏ quy mô trang trại Địa bàn cho vay Agribank Chi nhánh Eakar rộng (thị trấn EaKar có diện tích 24,44 km², dân số 13.386 người, mật độ dân số đạt 548 người/km², 16 đơn vị thôn, buôn, tổ dân phố, với 11 dân tộc anh em), khí hậu khắc nghiệt, phải đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên để hoạt động sản xuất kinh doanh nhu cầu vốn trung hạn để phát triển kinh tế trang trại, phục vụ chi phí đầu tư trồng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lâu năm, xây dựng sở chế biến nông sản, lâm sản, kinh doanh vận tải, mua sắm phương tiện giới để phục vụ nông nghiệp thu hoạch sau thu hoạch - Đến thời điểm 31/12/2014, dư nợ cho vay kinh tế đạt 258.4 tỷ đồng, tăng 17.56% so với năm 2012 Trong 80% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn, với 5.661 hộ vay vốn 2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh - Nâng cao chất lượng tín dụng: tỷ lệ nợ xấu 3%, tăng trưởng tín dụng đạt mức 10%/năm - Phân tán rủi ro danh mục đầu tư tín dụng theo định hướng đa dạng khách hàng - Nâng cao chất lượng thẩm định tăng cường kiểm soát, giám sát liên tục, toàn diện kịp thời trình cấp tín dụng - Xây dựng chế xử lý nợ xấu phù hợp, hiệu quả, đảm bảo giữ hợp tác khách hàng trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất rủi ro tín dụng gây - Thực công tác trích lập dự phòng xóa nợ ròng cho khoản nợ khả thu hồi - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng 2.2.3.Công tác tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar Tổ chức vận hành công tác quản trị TD cho vay Agribank EaKar tập trung đầu mối phòng tín dụng mà chưa có phòng quản lý rủi ro tín dụng riêng chuyên biệt; ột cán tín dụng vừa cho vay vừa quản trị rủi ro tín dụng Việc quản trị rủi ro chịu giám sát đạo trực tiếp từ Ban giám đốc, đồng thời có liên hệ trực tuyến với Ban quản lý TD Hội sở Bên cạnh đó, chi nhánh Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 giá hồ sơ vay vốn khách hàng, phân tích lực tài chính, mục đích vay, đánh giá tài sản đảm bảo, đánh giá khả trả nợ, mức độ rủi ro điều kiện cho vay theo quy định, để đưa nhận xét, đánh giá đề xuất cho vay không cho vay c Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát TD nhằm phòng ngừa hạn chế tác động rủi ro cho vay gây ra:  Chủ động n tránh rủi ro: - Chọn lọc khách hàng vay vốn - Quyết định cho vay  Ngăn ngừa rủi ro: - Quy chế phân cấp ủy quyền phán tín dụng - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Cơ chế kiểm tra sau cho vay  Giảm thiểu rủi ro: - Dựa vào bảo đảm tín dụng tài sản, xử lý tài sản - Đa dạng hoá danh mục tín dụng - Gia hạn nợ, giản nợ, giảm lãi  Chuyển giao rủi ro: - Bán nợ - Bảo hiểm tín dụng  Tự tài trợ rủi ro: - Trích lập dự phòng rủi ro  Điều kiện: - Bồi dưỡng thêm lực, chuyên môn cho cán tín dụng - Thông tin Agribank chi nhánh Eakar phân tích môi trường kinh doanh, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế chi nhánh để xây dựng Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 định hướng tín dụng định kỳ hàng năm, nhằm kiểm soát TD cho vay thông qua biện pháp sau: - Quy định đối tượng vay, không vay: Tại chi nhánh, đặc thù địa bàn cho vay có vùng khí hậu khắc nghiệt, thổ nhưỡng không phù hợp với phát triển điều, cà phê nên đối tượng vay vốn gặp phải điều kiện khắc khe cấp tín dụng so với chi nhánh khác, nhánh tạm thời hạn chế cho vay đối tượng để n tránh rủi ro tín dụng cho vay - Lựa chọn khách hàng cho vay qua kết xếp hạng tín dụng nội bộ: Chi nhánh thực theo quy định Agribank cho vay khách hàng nhóm 1, chi nhánh giải cho vay, riêng khách hàng nhóm nợ xấu ( nhóm 3- nhóm ), chi nhánh xem x t ràng buộc điều kiện khắc khe vay - Phân quyền phán quyết: Theo quy định Agribank, Hội sở phân cấp cho chi nhánh giải mức vay tỷ đồng khách hàng xếp hạng loại A 1.5 tỷ đồng khách hàng loại B, mức chi nhánh phải trình lên Hội sở để giải -Tại chi nhánh định chịu trách nhiệm việc cấp tín dụng chi nhánh khách hàng phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc; thông qua kết xếp hạng tín dụng khách hàng kết phân loại nợ chi nhánh theo quy định Agribank ; phê duyệt đề xuất khoản tín dụng vượt thẩm quyền chi nhánh, thảo luận xem x t, định tình trạng nợ xấu, nợ khó thu hồi biện pháp xử lý; đánh giá, xếp hạng rủi ro tín dụng chi nhánh để trình lên Hội sởtheo quy định -Thực quy trình cho vay : Trong giai đoạn 2011- 2013,chi nhánh thực quy trình cho vay khách hàng theo QĐ 666- Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 HĐTV ( kể từ 01/03/ 2014 Agribank ban hành quy trình cho vay hộ kinh doanh theo QĐ 66- HĐTV ) quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng ục đích: Đảm bảo hoạt động cấp tín dụng diễn thống nhất, khoa học, tạo chế giám sát hiệu quả, hạn chế, phòng ngừa rủi ro; xác định trách nhiệm khâu, bước quy trình cấp tín dụng không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng; tiêu chuẩn hoá yêu cầu thủ tục theo Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 - Đa dạng danh mục cho vay : Agribank chi nhánh EaKar triển khai thông qua định hướng công tác tín dụng thời kỳ nhằm xác định danh mục lĩnh vực, ngành nghề sản phẩm tín dụng phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh Thông qua công tác chi nhánh chủ động nắm bắt hội kinh doanh điều kiện kinh tế cụ thể, tập trung xác định rõ ngành, lĩnh vực kinh doanh có ưu triển vọng phát triển địa bàn để có định hướng tái cấu lại danh mục cho vaycủa chi nhánh đồng thời xác định xu hướng biến động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại để có kế hoạch đạo phân bổ tín dụng hợp lý ục tiêu tín dụng chi nhánh thời gian đến chủ yếu tập trung cung ứng tín dụng theo hướng : + Giảm dần tỷ trọng cho vay khách hàng lớn, đặc biệt khách hàng vay đầu tư vào trồng hồ tiêu trồng không phù hợp với điều kiện thiên nhiên thổ nhưỡng vùng đất EaKar, giá mặt hàng không ổn định + Chỉ ưu tiên vốn ngắn hạn cho hợp đồng tín dụng ký kết, ngành nghề tạo sản phẩm xuất khẩu, khách hàng tốt, tập trung doanh thu Agribank chi nhánh EaKar sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ chi nhánh Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 + Phát triển dư nợ trung dài hạn có tính chọn lọc, ưu tiên phục vụ dự án hiệu quả, rủi ro - Đảm bảo tiền vay, bảo hiểm tín dụng, gia hạn nợ, giản nợ, giảm lải, xử lý nợ xấu + Các biện pháp đảm bảo tiền vay Tại Agribank chi nhánh EaKar áp dụng khoản vay từ 30 triệu trở xuống hình thức tài sản đảm bảo, nhiên khách hàng phải có điểm số tín dụng cao xếp hạng khách hàng loại A, khách hàng lại phải áp dụng 100% hình thức cho vay có đảm bảo tài sản, tài sản đảm bảo bao gồm động sản bất động sản, động sản phương tiện vận tải, xe giới… Hạn mức cho vay tối đa với động sản 50% giá trị tài sản, riêng năm 2013 khách hàng vay chấp động sản chi nhánh không giải quyết, khách hàng bổ sung thêm bất động sản phù hợp với vay chi nhánh xem x t giải quyết; bất động sản bao gồm: Đất ở, nhà ở, đất nông nghiệp, ao hồ, nhà xưởng…Hạn mức tối đa cho vay đất nông nghiệp, ao hồ, nhà xưởng 50% giá trị tài sản, đất nhà 70% giá trị tài sản + Bảo hiểm tín dụng Tại chi nhánh thỏa thuận với khách hàng vay vốn mua Bảo an tín dụng Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp(ABIC) cho khoản vay suốt trình vay vốn để hạn chế rủi ro bất ngờ xảy ra, nhiên biện pháp không khả thi khách hàng xảy rủi ro tính mạng, sức khỏe giảm sút không đủ điều kiện để đáp ứng đền bù ABIC khách hàng có bệnh lý từ trước mà cán tín dụng không nắm được, khách hàng không tái tục bảo an tín dụng… Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 + Gia hạn nợ, giản nợ, giảm lãi: Chi nhánh thực theo chủ trương Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 02/TTNHNN, Quyết định 780/ QĐ- NHNN để gia hạn nợ, cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng hộ kinh doanh gặp khó khăn sản xuất kinh doanh đến hạn trả nợ gốc lãi +Công tác xử lý nợ xấu: Chi nhánh thành lập Tổ xử lý nợ xấu gồm thành viên lãnh đạo phòng nghiệp vụ liên quan, để xây dựng kế hoạch biện pháp cụ thể, tham mưu cho Giám đốc định thích hợp để xử lý nợ xấu kịp thời tiến độ Tổ định kỳ họp tháng lần nhằm kiểm tra, giám sát thực hoạt động xử lý nợ cách toàn diện liên tục - Định hướng chung Agribank chi nhánh EaKar xử lý nợ xấu thực giải pháp hợp lý sở phân tích tình hình khách hàng Chủ trương thực thương lượng phối hợp với khách hàng xử lý nợ xấu phối hợp với khách hàng xử lý nợ xấu để trình triển khai nhanh, tốn chi phí thời gian Đối với khách hàng không hợp tác, trốn tránh tiến hành khởi kiện theo luật định, nhằm tận thu nợ Nhận xét: - Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay chi nhánh chủ động sử dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế TD -Tuy nhiên thời gian qua việc kiểm tra, giám sát tín dụng chủ yếu sau cho vay thực cán tín dụng thực hiện, nên công việc trở nên tải việc kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay nhiều hạn chế, không khách quan, triệt làm đối phó với lãnh đạo cấp dể dẫn đến nguy rủi ro tín dụng chi nhánh Nợ nhóm liên tục tăng qua năm đặc biệt năm 2013 giá trị nợ nhóm tăng 2.91 lần so năm 2012 Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 - Các quy định đối tượng cho vay, không cho vay chưa linh hoạt, thủ tục rườm rà, định cho vay phải thông qua nhiều cấp, hạn mức cho vay thấp (giảm hạn mức cho vai lớn khách hàng trồng hồ tiêu) không phù hợp với khu vực kinh tế khó khăn làm hạn chế khả tiếp nhận vốn tín dụng người dân dẫn đến khó khăn việc mở rộng tín dụng không thực sách khách hàng d Thực trạng t itrợ rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh EaKar thực công tác xử lý RRTD từ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định hệ thống Agribank ban hành Tài trợ rủi ro tín dụng nguồn dự phòng rủi ro sử dụng nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp tổn thất khoản nợ xử lý rủi ro theo quy định Cụ thể DPRR cụ thể 2011 0.47 tỷ đồng, tăng lên 1.58 tỷ đồng năm 2012, năm 2013 giảm xuống 1.04 tỷ đồng năm 2014 tăng lên 1.27 tỷ đồng Bên cạnh đó,Tỷ lệ nợ xóa ròng tăng qua năm: Năm 2012 mức 0.05 tỷ đồng, năm 2013 đạt mức 1.59 tỷ đồng, năm 2014 đạt mức 3.57 tỷ đồng 2 Kết quản trị rủi ro tín dụng a Cơ cấu dư nợ theo mức độ rủi ro - Kết phân loại nợ Agribank Chi nhánh EaKar từ năm 2011 đến năm 2014 cho thấy chất lượng tín dụng cho vay mức an toàn tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao, dư nợ nhóm (có thể có nguy chuyển sang nhóm 3) năm 2013 63.5 tỷ đồng có giảm so năm 2013 chiếm tỷ lện cao so với tổng dư nợ (24.57%) Ngoài nợ nhóm tăng 0.8 tỷ đồng, nợ nhóm tăng 0.2 tỷ đồng, nợ nhóm tăng 2.3 tỷ đồng so với năm 2013, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng cao b Tỷ lệ nợ xấu Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 - Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh năm gần có giảm so với năm 2011 không nhiều, năm 2014 lại chuyển biến tăng 19.29% so với năm 2013 c Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể - Từ năm 2011-2014, Agribank Chi nhánh EaKar thực trích lập dự phòng cụ thể theo quy định QĐ 493 ngân hàng nhà nước, số dự phòng cụ thể 2011 0.47 tỷ đồng, tăng lên 1.58 tỷ đồng năm 2012, năm 2013 giảm xuống 1.04 tỷ đồng năm 2013 tăng lên 1.27 tỷ đồng - Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cho vay qua năm qua (2011-2014) thực việc nới lỏng điều kiện cho vay khiến cho rủi ro tín dụng tăng lên tương ứng với dự phòng cụ thể trích lập cần phải tăng lên để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh chi nhánh, đặc biệt năm 2014 dự phòng cụ thể tăng 22.12% so với năm 2013 chất lượng tín dụng chi nhánh xuống thấp, để đảm bảo an toàn nhánh trích lập dự phòng cụ thể nhiều để ứng phó với rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh xảy d Tỷ lệ xóa nợ ròng Ba năm qua chi nhánh thu hồi nợ xử lý rủi ro tăng mạnh Năm 2011 mức 0.05 tỷ đồng, năm 2012 đạt mức 1.59 tỷ đồng, năm 2013 đạt mức 3.57 tỷ đồng Cho thấy công tác xử lý rủi ro hoạt động tích cực năm qua Đ NH GI CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT TỈNH DAK LAK CHI NHÁNH EAKAR 2.3.1 Những thành công Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 - Thời gian qua tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, chi nhánh trì tỉ lệ nợ xấu mức thấp (3% tổng dư nợ) - Chi nhánh quan tâm đến việc tổ chức quản trị RRTD nhằm hạn chế TD nợ xấu ngân hàng - Chi nhánh liên tục hoàn thiện nâng cao chất lượng báo cáo tín dụng, đảm bảo báo cáo trung thực, xác, kịp thời - Chi nhánh thực quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy chế ủy quyền phán tín dụng - Chi nhánh quan tâm thực công tác nhận diện rủi ro nhằm dự báo rủi ro để đưa phương pháp xử lý hạn chế RRTD - Trong thời gian qua chi nhánh gia tăng tín dụng sở cân đối nguồn vốn gắn liền với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình tín dụng khâu - Quan tâm tới công tác xử lý nợ tồn đọng, ngày thực tốt công tác thu hồi nợ tồn đọng, nợ xử lý rủi ro, cụ là: Thu nợ xử lý rủi ro tăng qua năm Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Xác định mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay nợ xấu 3%từ 2011-2014, chưa đầy đủ, chưa cụ thể Vì tỷ lệ nợ xấu nói chung hoạt động cho vay để chi nhánh kiểm soát mức độ thiệt hại rủi ro tín dụng cho vay phù hợp với đặc thù khách hàng chi nhánh Việc tài trợ rủi ro đơn điệu thực thông qua việc lập DPRR thực việc xóa nợ ròng qua năm - Chưa có phận phụ trách quản trị rủi ro chuyên biệt Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 - Công tác kiểm tra giám sát khoản vay sau cho vay thực chưa đầy đủ, thường xuyên, báo cáo vấn đề mang tính hình thức - Hệ thống thông tin chi nhánh thiếu cập nhật, thiếu trao đổi thông tin với ngân hàng, trao đổi với chi nhánh thuộc hệ thống - Quyết định cho vay chủ yếu dựa vào tài sản chấp, chưa trọng đến lực tài khách hàng vay, tính khả thi hiệu phương án kinh doanh; Song việc thẩm định tài sản chấp nhiều thiếu xót - Kết xếp hạng tín dụng nội thẩm định tín dụng cho vay mang nhiều yếu tố chủ quan cán tín dụng - Việc quản trị danh mục cho vay chưa đa dạng hóa nhằm phân tán rủi ro - Việc xử lý tài sản đảm bảo chậm, chưa kết hợp làm việc với quan chức để thu hồi nợ nhanh chóng b Nguyên nhân - Chưa xây dựng tiêu cụ thể mục tiêu quản trị TD cho vay đặc biệt nhóm khách hàng riêng biệt - Chi nhánh chưa quan tâm đầy đủ đến công tác quản trị RRTD tín dụng nói chung cho vay nói riêng Cụ thể, chi nhánh chưa xây dựng phòng QTRRTD riêng biệt chuyên nghiệp - Chưa thực tổng kết đánh giá định kỳ để rút kinh nghiệm công tác QTRRTD - Nguồn nhân chi nhánh chưa đáp ứng đủ bên cạnh có số cán tốt nghiệp không chuyên ngành tài chínhngân hàng nên công tác thẩm định hạn chế, chưa đánh giá Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 khả tài nhu cầu thực tế vốn đối tượng vay vốn - Chưa thực tốt công tác dự báo phòng ngừa RRTD - Chưa hoàn thiện chế xử lý RRTD nhanh gọn, hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PH P HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR PHƯƠNG HƯ NG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN N NG TH N CHI NHÁNH EAKAR 1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh EaKar - Tập trung vào công tác huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế tổ chức xã hội khác - Mở rộng cho vay thành phần kinh tế - Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng tập trung thu hồi nợ xấu - Tập trung triển khai nâng cao chất lượng phục vụ, - Mở rộng loại hình sản phẩm dịch vụ - Tập trung triển khai toàn diện có hiệu công tác quảng bá, nâng cao thương hiệu, uy tín - Đào tạo nghiệp vụ tín dụng, kế toán, toán quốc tế đặc biệt nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ cho cán công nhân viên Footer Page 21 of 145 20 Header Page 22 of 145 Mục tiêu kinh doanh - Dư nợ từ nhóm đến nhóm chiếm < 3% tổng dư nợ - Phấn đấu có đủ quỹ thu nhập chi lương tối đa theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam - Triển khai hiệu loại hình, dịch vụ, phấn đấu thu địch vụ tăng từ 25%, - Trích xử lý rủi ro số nợ tồn đọng - Tiếp tục chương trình đại hóa ngân hàng 3 Định hướng cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh aKar - Giảm tỷ lệ nợ xấu 3% - Xây dựng quy trình xử lý thu hồi nợ hợp lý - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng - Mở rộng hình thức tín dụng đảm bảo tăng trưởng đôi với chất lượng, an toàn hiệu GIẢI PH P HOÀN THIỆN C NG T C QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN N NG TH N CHI NHÁNH EAKAR ác định mục tiêu QTRRTD đầy đủ, cụ th - Thực hoạch định xây dựng mục tiêu cho nhóm đối tượng khách hàng - Xây dựng kế hoạch cập nhật diễn biến thị trường kinh tế - tài chính, hoạt động khách hàng nhằm điều chỉnh mục tiêu phù hợp - Thực hoạch định xây dựng chiến lược sách quản trị rủi ro Cụ thể, hoạch định chiến lược tài trợ, xử lý rủi ro, xử lý nợ tồn đọng hợp lý, linh hoạt, hiệu Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 2 Hoàn thiện máy QTRRTD - Xây dựng phòng QTRRTD chuyên trách quản lý, tách bạch, độc lập với kinh doanh; tiến tới thực quản trị rủi ro theo hàng dọc, giảm dần mức độ ủy quyền phân cấp theo hàng ngang 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng - Quan tâm tới việc tổ chức, quản lý điều hành công tác thẩm định Thực chuyên môn hóa công tác, tách phận thẩm định khỏi tín dụng - Cần thẩm định uy tín, khả tài khách hàng khách quan hiệu - Cần đánh giá, so sánh đánh giá độ nhạy dự án để xem xét định cho vay - Thường xuyên xem xét tính hợp lệ, hợp pháp tính thị trường tài sản 3.2.4 Đào tạo nâng cao trình độ cán - Tăng cường đào tạo tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho cán phụ trách QTRRTD - Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, hiệu 3.2.5 Chính sách đãi ngộ cán nhân viên - Có sách tuyển dụng khoa học, hiệu - Áp dụng sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng,… 3.2.6 Nâng cao công tác nhận dạng RRTD - Xây dựng hệ thống nhận diện cảnh báo TD hoàn thiện hiệu cho vay - Xây dựng tổ nhận diện rủi ro với cán chuyên trách thẩm định quản lý TD có trình độ chuyên môn cao chuyên trách - Xây dựng quy trình nhận diện TD mang tính khoa học chặt chẽ Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 3.2.7 Nâng cao công tác ki m soát RRTD - Phân tích đánh giá mức độ rủi ro sở tiêu xây dựng - Nâng cao chất lượng công cụ đo lường rủi ro vả áp dụng công cụ đo lường rủi ro Một số giải pháp khác - Đa dạng hóa phương thức cho vay - Đa dạng hóa khách hàng - Giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm soát giải ngân kiểm tra, kiểm soát sau cho vay - Tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh - Nâng cao chất lượng nguồn nhân 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3 Kiến nghị với Chính phủ - Hoàn thiện hệ thống sách hành - Hoàn thiện chế pháp lý việc xử lý tài sản đảm bảo - Đẩy mạnh cải cách khu vực ngân hàng 3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thứ nhất, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh số điểm sách tạo cho TCTD tính độc lập tư quyền lực chuyên môn - Thứ hai, bảo đảm việc ban hành tham mưu cho phủ ban hành sách TDNH phù hợp với thực tiễn - Thứ ba, hạn chế dần để tới xóa bỏ bao cấp hoạt động tín dụng - Thứ tư, tiếp tục thực số nội dung khác liên quan đến tra, giám sát, xử lý nợ xấu, mua bán nợ Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động mà ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta đạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi toàn cầu, chất lượng tín dụng Agribank nói chung Agribank Chi nhánh EaKar nói riêng có dấu hiệu giảm sút Do đó, nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu chi nhánh giai đoạn Dựa vào sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, đề tài hoàn thành nhiệm vụ: - Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM, nguyên nhân phát sinh nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh EaKar giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar Qua cho thấy công tác QTRRTD Agribank Chi nhánh EaKar đơn điệu, thiếu hiệu có nhiều hạn chế từ khâu tổ chức quản lý, nhân thiếu sách xử lý TD Điều khiến cho mức RRTD chi nhánh thời gian vừa qua cao Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 - Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay sở quan điểm, định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Agribank Chi nhánh EaKa, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, hạn chế, bù đắp tổn thất xảy rủi ro tín dụng cho vay nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng như: Xác định mục tiêu QT TD đầy đủ, cụ thể; Tổ chức khai thác tốt nguồn thông tin tín dụng; Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng; Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ; Nâng cao công tác nhận dạng RRTD; Nâng cao công tác kiểm soát RRTD Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị NHNN, Chính phủ thời gian tới Trong trình nghiên cứu, luận văn vướng mắc số tồn định hạn chế cần bổ sung Rất mong nhận tham gia đóng góp ý kiến, chỉnh sửa quý Thầy, Cô giáo để nội dung luận văn hoàn chỉnh Footer Page 26 of 145 ... quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro. .. quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Nội dung quản trị rủi ro tín dụng -Nhận diện rủi ro tín dụng -Đo lường rủi ro tín dụng cho vay -Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay Footer Page of 145 6... nguyên nhân bên bên rủi ro rủi ro phân chia thành rủi ro bên rủi ro bên Đ c m rủi ro tín dụng - Rủi ro mang tính gián tiếp - Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp - ủi ro tín dụng có tính tất yếu tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Eakar, tỉnh Đắk Lắk, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Eakar, tỉnh Đắk Lắk, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Eakar, tỉnh Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay