Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:57

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ KIM NGÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2015 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến khởi sắc hai năm qua 2013 2014, đặc biệt năm 2014, số tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế công nhận tăng điểm tín nhiệm cho Việt Nam Tuy nhiên, nợ công Việt Nam tăng lên mức gây quan ngại, nỗ lực nhằm giải khối nợ xấu hệ thống ngân hàng gặp nhiều vướng mắc Đứng trước tình hình kinh tế thị trường tài nước vậy, Ngân hàng Việt Nam nói chung cần phải trọng đến việc áp dụng hoàn thiện giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng như: Xây dựng hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng nội bộ, sách dự phòng rủi ro, xác định giới hạn tín dụng khách hàng…, quy định sách tín dụng ngân hàng, chiến lược tăng trưởng tín dụng phân theo đối tượng khách hàng, khu vực, ngành phát triển sách khách hàng dựa việc đánh giá phân loại khách hàng Tỷ lệ nợ xấu /tổng dư nợ ngân hàng thương mại cải thiện nhiều so với trước mức cao Công tác cung cấp, khai thác sử dụng thông tin tín dụng nhiều ngân hàng thương mại yếu Tình trạng khách hàng vay nhiều ngân hàng thương mại khác phổ biến song chưa có kiểm tra đánh giá mức độ rủi ro Việc phân tích đánh giá rủi ro khách hàng nhiều bất cập, chưa hỗ trợ hiệu cho việc định cho vay thu hồi nợ Nguyên nhân công tác quản trị rủi ro chưa tiến hành cách qui mô, rũi ro tín dụng chưa xác định, đo lường, đánh giá kiểm soát cách chặt chẽ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế yêu cầu hội nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 DNVVN Việt Nam nói chung Đắk Lắk nói riêng năm qua phát triển động, mạnh mẽ chất lẫn lượng, đóng góp ngày to lớn cho kinh tế quốc dân Đây loại hình doanh nghiệp nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển Với đặc điểm riêng có quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả quản lý định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đắklắk nên DNVVN tập trung đầu tư tín dụng trở thành đối tượng khách hang chủ đạo Hoạt động ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đắklắk nói riêng môi trường kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro Việc nhận biết rủi ro, phân tích đánh giá nguyên nhân phát sinh rủi ro, ảnh hưởng rủi ro đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng từ đề giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn yêu cầu cấp bách Nhận thức mức độ nghiệm trọng vấn đề rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng, xuất phát từ ý tưởng muốn tìm hiểu, nghiên cứu vận dụng vào thực tế quản trị rủi ro tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đắklắk, tác giả định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội- CN Đắklắk” 2.Mục tiêu nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu xác định tthực trạng hoạt động kinh doanh, tìm nguyên nhân hạn chế, rủi ro đầu tư tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa sở có biện pháp xử lý, ngăn ngừa khoản nợ xấu, đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rũi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, Footer Page of 145 Header Page of 145 nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đắklắk Câu hỏi nghiên cứu - Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng nhằm đạt mục tiêu tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng - Tình hình công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk - Các giải pháp để công tác quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu thời k đến Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đăk Lăk ? Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu - Lý luận tín dụng, sách tín dụng ngân hàng, quy trình tín dụng khách hàng - Các biện pháp, công cụ quản trị rủi ro tín dụng, quy định kiểm tra giám sát rủi ro tín dụng mà ngân hàng áp dụng để thực sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nhà nước  Phạm vi nghiên cứu - Về mặt lý luận, luận văn nghiên cứu vấn đề rủi ro lực quản trị rủi ro tín dụng, giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân độiCN Đắklắk - Về mặt thực tế, luận văn nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Footer Page of 145 Header Page of 145 Đắklắk Số liệu thống sử dụng để nghiện cứu thời gian từ năm 2012- 2014 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin : Thông tin thu thập từ báo cáo tài Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đắklắk từ 20122014 - Xử lý số liệu: Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp thống kê so sánh: So sánh số tương đối số tuyệt đối năm nghiên cứu để đánh giá mức độ tăng, giảm tốc độ phát triển tiêu từ rút kết luận phù hợp tình hình hoạt động Ngân hàng Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội- CN Đắklắk Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội- CN Đắklắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, thực luận văn này, tác giả tham khảo số luận văn thạc sĩ nghiên cứu vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa số Ngân hàng thương mại: Footer Page of 145 Header Page of 145 Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội” – Tác giả Đào Tuấn An – Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2012 Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn- Khu vực thành phố Hồ Chí Minh” – Tác giả Nguyễn Hồng Châu – Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2010 Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương- Chi nhánh Đaklak “ – Tác giả Hoàng Đức Tùng – Đại học Ngân hàng- Năm 2013 Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Trung Việt”- Tác giả Trương Hữu HuyĐại học Đà Nẵng-2012 Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu- CN Đắklắk” – Tác giả Dương Văn Hùng- Đại học Đà Nẵng – Năm 2014 Các luận văn đưa người đọc có nhìn tổng quan cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng phận khách hàng doanh nghiệp nói riêng – mục tiêu trước mắt h u hết ngân hàng nhằm giảm thiểu nợ xấu giai đoạn khó khăn Tất nội dung phần giúp có định hướng cho luận văn Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng a Khái niệm rủi ro, rủi ro tín dụng  Khái niệm rủi ro  Khái niệm rủi ro tín dụng Có thể có nhiều cách khác để định nghĩa rủi ro hoạt động tín dụng, song quan niệm hội tụ với chất là, rủi ro tín dụng khả (xác suất) khách hàng cấp tín dụng không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ ngân hàng, gây tổn thất cho ngân hàng; khả khách hàng không trả không trả đầy đủ, hạn gốc, lãi phí cho ngân hàng b Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro tín dụng thông qua việc xây dựng sách tín dụng, thiết lập quy trình tín dụng, giám sát việc tuân thủ sách quy chế cho vay, xử lý trục trặc vi phạm sách, quy trình khoản cấp tín dụng cụ thể 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng a Đặc điểm rủi ro tín dụng - Rủi ro mang tính gián tiếp - Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp Footer Page of 145 Header Page of 145 - Rủi ro mang tính tất yếu, tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại b Phân loại rủi ro tín dụng  Căn nguyên nhân phát sinh rủi ro : Rủi ro giao dịch, Rủi ro danh mục  Căn phương diện quản lý rủi ro : Rủi ro tín dụng nhận diện ; Rủi ro tín dụng nhận diện  Căn vào tính chất rủi ro tín dụng: Rủi ro sai hẹn; Rủi ro vốn 1.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng a Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng Khi gặp rủi ro tín dụng cho vay làm cho việc kinh doanh không hiệu làm khả khoản Điều làm giảm lòng tin người gửi tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngân hàng b Đối với khách hàng Nếu rủi ro xảy ra, khách hàng thiếu hụt vốn dẫn đến khó khăn sản xuất kinh doanh Các khoản nợ họ trở thành khoản nợ xấu làm ảnh hưởng đến quan hệ họ ngân hàng c Đối với kinh tế xã hội Khi xảy rủi ro tín dụng dẫn đến hệ làm cho toàn hệ thống ngân hàng gặp khó khăn Ngân hàng khó khăn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh cá nhân, doanh nghiệp Rủi ro tín dụng cho vay châm ngòi cho khủng hoảng tài ảnh hưởng đến khu vực giới 1.1.4 Tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng Một là, lợi ích ngân hàng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Hai là, ngân hàng QTRR tốt hệ thống ngân hàng QTRR tốt đảm bảo hệ thống mạnh khỏe thực huyết mạch để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Ba là, hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa tin tưởng từ người gửi tiền Do đó, cần xem yêu cầu tất yếu để nâng cao uy tín ngân hàng mắt người gửi tiền khách hàng vay 1.1.5 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng Hoạch định phương hướng, kế hoạch phòng chống rủi ro Xây dựng chương trình nghiệp vụ, cấu kiểm soát phòng chống rủi ro, phân quyền hạn trách nhiệm cho thành viên, lựa chọn công cụ kỹ thuật phòng chống rủi ro, xử lý rủi ro giải hậu rủi ro gây cách nghiêm túc Kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo việc thực theo kế hoạch phòng chống rủi ro hoạch định, phát rủi ro tiềm n, sai sót thực giao dịch, sở kiến nghị biện pháp điều chỉnh bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro 1.2 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng Các phương pháp nhận dạng rủi ro : - Phân tích thông tin tài , phi tài - Phương pháp th m định thực tế - Phương pháp lập bảng điều tra ( check-list) - Phương pháp phân tích số liệu hồ sơ tổn thất khứ - Phương pháp phân tích lưu đồ 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 - Ngoài ra, cần áp dụng biện pháp khác để tài trợ rủi ro, gồm: Tham gia bảo hiểm suốt trình cấp tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, chứng khoán hóa khoản nợ, hoán đổi tín dụng 1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Có thể hiểu cách khái quát rằng, cho vay DNVVN hình thức cho vay mà theo ngân hàng thương mại cho DNVVN sử dụng khoản tiền để dùng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi  Khái niệm hoạt động cho vay ngắn hạn DN NVV Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa phương thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thường xuyên hay nhu cầu vốn đặc điểm sản xuất kinh doanh theo thời vụ doanh nghiệp Phần lớn khoản cho vay chấp cầm cố tài sản Cho vay ngắn hạn DNVVN bao gồm số phương thức cho vay sau: Cho vay lần; Cho vay theo hạn mức tín dụng; Cho vay thấu chi; Cho vay luân chuyển 1.3.2 Đặc điểm hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa - Cho vay ngắn hạn KH doanh nghiệp NVV cho vay kinh doanh phần lớn doanh ngiệp vay vốn để tài trợ cho mục đích sản xuất kinh doanh ngắn hạn Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Đối tượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa kinh doanh hợp pháp địa bàn - Ngành nghề sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp đa dạng nên nhu cầu vay vốn doanh nghiệp đa dạng - Quy mô khoản vay thường cao quy mô vay hộ kinh doanh, gia đình - Các khoản tín dụng dành cho phân khúc khách hàng SME thường khoản tín dụng có giá trị mức trung bình nên ngân hàng giảm tải tác động rủi ro gặp phải khoản vay mang lại - Hoạt động tín dụng với nhóm khách hàng tương đối ổn định có tỷ lệ an toàn cao 1.3.3 Tác động đặc điểm cho vay khách hàng DN NVV đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Sự tuân thủ nghiêm ngặt hay không tuân thủ đói với chế độ báo cáo tài DNVVN ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Các báo cáo tài gửi ngân hàng có chất lượng kém: thể hai mặt thiếu thông tin sai lệch thông tin Điều gây khó khăn công tác nhận diện rủi ro Thông tin thiếu gây khó khăn cho ngân hàng việc phân tích, đánh giá thực trạng khác hàng, cán ngân hàng phải đến tận doanh nghiệp để xác minh lại thông tin, gây phiền toái thời gian Bên cạnh việc kiểm soát việc chấp hành quy định kiểm soát sau vay khó khăn hơn, hầu hết DN NVV thường sử dụng vốn vay không mục đích, điều gây khó khăn công tác kiểm soát rủi ro NHTM Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội a Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội b Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quân Đội c Các sản phẩm dịch vụ 2.1.2 Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đắklắk a Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội CN ĐắkLắk MB ĐắkLắk thức khai trương vào hoạt động ngày 29/12/2009 MB Đắk Lắk chi nhánh – điểm giao dịch thứ 100 hệ thống MB MB Đắk Lắk coi viên gạch mà hệ thống MB đặt móng cho hệ thống mạng lưới phân phối tỉnh Tây Nguyên b Cơ cấu tổ chức Tổ chức máy Ngân hàng bao gồm Ban Giám đốc, phòng Khách hàng doanh nghiệp, phòng Khách hàng cá nhân, phận Th m định, phòng Kế toán Dịch vụ khách hàng, phòng Hỗ trợ hành tổng hợp phòng giao dịch Tân Lợi tổ chức theo mô hình kết hợp trực tuyến chức c Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đăk Lăk từ 2012-2014 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13  Tình hình huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động MB Đăk Lăk giảm mạnh vào năm 2013 thứ tình hình kinh tế chung có nhiều diễn biến bất lợi, việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất ảnh hưởng đến khả huy động MB tăng trưởng lại vào năm 2014  Tình hình hoạt động cho vay Riêng năm 2013 tăng trưởng tín dụng giảm tình hình kinh tế nhìn chung gặp khó khăn Năm 2014 nhờ liệt triển khai áp dụng chương trình hành động kế hoạch phát triển kinh doanh mà chi nhánh đạt kết tích cực Dư nợ tăng đáng kể so với năm 2013 (tăng 337 tỷ VNĐ) Cơ cấu dư nợ nhóm SME chiếm tỷ trọng tương đối toàn dư nợ, có dấu hiệu tăng trưởng năm 2014 Trong tỷ cho vay ngắn hạn có xu hướng giảm qua năm tỷ trọng cho vay trung dài hạn lại tăng lên  Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh MB Đắklắk năm 2014 có dấu hiệu khả quan năm 2013 Các tiêu huy động dư nợ tăng đáng kể năm 2014, phần nhờ chi nhánh bước thực cải tổ bán hàng với triển khai nhiều gói ưu đãi thu hút khách hàng, mở rộng thị phần điển gói tín dụng ưu đãi dành cho DN NVV 2014,… Chi phí giảm qua năm tỷ lệ trích lập dự phòng giảm xuống, đến năm 2014 xử lý khoản nợ xấu, tạo điều kiện để toàn chi nhánh tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh 2.2 THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DN NHỎ VÀ VỪA TẠI NH TMCP QUÂN ĐỘI - CN ĐẮKLẮK 2.2.1 Chính sách tín dụng KH DN NVV MB Đắklắk Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Khi xác định DNNVV đối tượng khách hàng chủ lực, MB Đắklắk đưa sách tín dụng triển khai gói tín dụng ưu đãi mà MB HO ban hành nhằm thu hút nhóm KH DN NVV địa bàn mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng DN NVV nói riêng tổng dư nợ nói chung chi nhánh 2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay DN NVV Tình hình hoạt động cho vay toàn chi nhánh nói chung tình hình hoạt động cho vay đối tượng khách hàng DN NVV nói riêng năm 2013 có sụt giảm so với năm 2012, cụ thể dư nợ DN NVV giảm 71 tỷ so với năm 2012, tỷ trọng tổng dư nợ toàn chi nhánh giảm từ 27,99% năm 2012 xuống 22,57% năm 2013.Tăng trưởng dư nợ nói riêng nhóm khách hàng DN NVV năm 2014 tăng 199 tỷ so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 38,33% dư nợ toàn chi nhánh 2.2.3 Rủi ro tín dụng cho hoạt động cho vay MB Đắklắk a Tình hình nợ xấu giai đoạn 2012-2014 Trong giai đoạn 2012-2014 năm 2013 cấu nợ xấu cao nhất, tổng nợ hạn chiếm tỷ trọng 27,33% toàn dư nợ toàn chi nhánh Tuy nhiên đến năm 2014, tỷ trọng nợ hạn giảm đáng kể, từ 27,33% năm 2013 xuống 6,15% b Rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn DN NVV chi nhánh Nợ xấu tập trung chủ yếu dư nợ cho vay ngắn hạn (chiếm 26,81% tổng dư nợ) Tính đến cuối năm 2014, tổng nợ xấu MB Đắklắk 47.989 triệu đồng, chiếm 6,15% tổng dư nợ; giảm 60,36% so với năm 2013 Trong dư nợ xấu cho vay ngắn hạn giảm đến 73,696 triệu đồng, chủ yếu nhờ tình hình kinh doanh doanh nghiệp có nhiều khởi sắc so với năm 2013 Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15  Cơ cấu nợ xấu theo nhóm khách hàng Trong cấu nợ xấu phân theo nhóm khách hàng, nhận thấy nợ xấu nhóm khách hàng SME ngày gia tăng,năm 2013 tăng đột biến 8.169 triệu đồng, đến năm 2014 dư nợ xấu SME tăng 3.029 triệu đồng so với năm 2013, chiếm 25% tổng dư nợ xấu toàn chi Có thể thấy cấu nợ xấu, nợ xấu thuộc nhóm khách hàng CIB chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu nợ xấu đối tượng KH Công ty Đại Việt 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DN NVV TẠI MB- ĐẮKLẮK 2.3.1 Phân quyền công tác quản trị rủi ro tín dụng MB Đắklắk a Cơ cấu mô hình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Theo quy trình tín dụng MB bắt đầu tiếp nhận hồ sơ khách hàng kết thúc tất toán, lý hợp đồng tín dụng Đối với khoản vay DNVVN thường giá trị mức phán chi nhánh, tóm lược bước: • Bước 1: CBTD tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu vay vốn DN • Bước 2: Sau nhận đủ hồ sơ, CBTD tiến hành thu thập, tổng hợp, xác minh thông tin để th m định phương án kinh doanh, phân tích lực khách hàng, tài sản đảm bảo mức độ rủi ro khoản vay Trình báo cáo đề xuất lãnh đạo cấp phòng phê duyệt • Bước 3: Trường hợp báo cáo đề xuất lãnh đạo cấp phòng phê duyệt, CBTD chuyển hồ sơ qua phận th m định lập báo cáo th m định Lãnh đạo đồng ý phê duyệt từ chối độc lập với ý kiến phận th m định • Bước 4: Nếu đồng ý cho vay NH khách hàng tiến hành ký kết hồ sơ vay vốn, hợp đồng đảm bảo tiền vay Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 • Bước 5: CBTD tiến hành kiểm tra, giám sát khoản vay, thu hồi nợ gốc lãi, xử lý phát sinh • Bước 6: Khi khách hàng trả hết nợ, phận hỗ trợ tiến hành tất toán khoản vay thông báo xuất ngoại bảng để trả hồ sơ đảm bảo cho khách hàng Định k đột xuất có đợt kiểm tra hồ sơ tín dụng thực tế khách hàng Phòng kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng b Cơ chế phân cấp ủy quyền phê duyệt tín dụng Giám đốc chi nhánh ủy quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội theo định 824-QĐ/HĐQT thực phán hoạt động tín dụng sau : Th m quyền phán hoạt động cấp tín dụng khách hàng tổ chức ( Cho vay, phát hành bảo lãnh, mở LC,phát hành, xác nhận cung cáp tín dụng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp,…) cho khách hàng phát sinh chi nhánh tối đa 50 tỷ đồng Toàn khoản vay thiếu phần tài sản đảm bảo, khoản vay vượt th m quyền phán quyết, chi nhánh phải trình hội sở phê duyệt theo quy định 2.3.2 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro tín dụng Nhận xét: Việc nhận diện rủi ro hệ thống MB Đắk Lắk chưa thực tập trung từ đầu mối mà CBTD tự thống kê, đánh giá Mỗi CBTD có cách thức nhận diện, phân loại rủi ro riêng, dựa vào kinh nghiệm, tình hình thực tế khách hàng quản lý, không theo chương trình cụ thể Bên cạnh công tác dự báo rủi ro chưa kịp thời, dẫn đến việc công văn đạo hạn chế tín dụng phát sinh nợ xấu tỷ trọng cho vay lớn, gây lúng túng công tác điều hành chi nhánh 2.3.3 Thực trạng công tác đo lường rủi ro tín dụng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Nhận xét : Hiện nay, MB có hệ thống XHTD nội để đánh giá rủi ro khách hàng, nhiên hệ thống số hạn chế, cụ thể là: + Về hệ thống tiêu phân tích, thực tế, hệ thống tiêu chưa phản ánh đặc thù hoạt động ngành riêng biệt + Phương pháp xếp hạng mang tính chủ quan + Ngoài ra, nguồn tin sử dụng công tác XHTD MB hạn 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng a Kiểm soát hoạt động cho vay  Kiểm soát thông qua sách cho vay  Kiểm soát quy trình cho vay  Kiểm soát quy chế cho vay  Kiểm soát cho vay thông qua quy chế bảo đảm tiền vay quy trình định giá tài sản đảm bảo b Kiểm soát nguồn gây rủi ro tín dụng + Đối với rủi ro từ khách hàng : Kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu thập thông tin khách hàng, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay, tình hình trả nợ khách hàng để có biện pháp kịp thời , có biện pháp xử lý khách hàng vi phạm hợp đồng cho vay + Đối với nguồn rủi ro từ nhân viên : tuyển dụng quản lý đội ngũ nhân theo đạo Hội sở, phận chuyên viên đa số trẻ tuổi, kinh nghiệm việc kiểm soát rủi ro ít, toán khó mà chi nhánh cần giải c Áp dụng biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng + Phân tán rủi ro + Phát xử lý nợ có vấn đề 2.3.5 Thực trạng công tác tài trợ rủi ro tín dụng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18  Tài trợ rủi ro cách trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp mà chi nhánh áp dụng Sau khoản nợ xử lý rủi ro trích lập ngoại bảng để theo dõi, chi nhánh tiếp tục biện pháp thu hồi nợ triệt để, nhờ can thiệp Công ty thành viên MB AMC can thiệp nhằm thu hồi nợ Tỷ lệ trích lập dự phòng chi nhánh giai đoạn 2012-2014 tăng nợ xấu tăng So với mức tỷ lệ trích lập dự phòng mà NHNN quy định tỷ lệ trích lập dự phòng chi nhánh cao Năm 2013 tỷ lệ trích lập dự phòng tăng đột biến từ 1,64% năm 2012 lên 3,61% năm 2013 Năm 2014 có giảm so với năm 2013 mức 1.79% cao  Biện pháp khác khai thác nợ xấu việc cấu lại thời hạn trả nợ, tái cấu trúc khoản vay, khoanh nợ, hay xử lý nợ xấu thông qua hoạt động lý tài sản hay bán nợ cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản – AMC ngân hàng TMCP Quân Đội 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DN NVV TẠI MB ĐẮKLẮK 2.4.1 Đánh giá thực trạng công tác nhận diện rủi ro 2.4.2 Đánh giá thực trạng công tác đo lường rủi ro 2.4.3 Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro 2.4.4 Đánh giá thực trạng công tác tài trợ rủi ro Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh NH TMCP Quân Đội- CN Đắklắk a Định hướng chung Có sách hướng phát triển tăng tỷ trọng dịch vụ, để tránh phụ thuộc nhiều vào nguồn thu tín dụng ; Có sách khách hàng hướng vào nguồn vốn thay sách mở rộng tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phát triển bền vững, lãi suất hợp lý b Định hướng hoạt động tín dụng Có sách tín dụng nhằm đạt mục tiêu cân tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tăng trưởng phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế ; Xây dựng danh mục tín dụng phù hợp thời k ; : Xây dựng mô hình chuyên nghiệp, chuyên sâu phục vụ DNNVV 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn khách hàng DN NVV NH TMCP TMCP Quân Đội- CN Đắklắk - Tiếp tục đ y mạnh phát triển danh mục khách hàng, khách hàng doanh nghiệp , tiếp cận phát triển KHDN trọng điểm, gắn với kinh tế địa phương ( cà phê, cao su, …) - Tiếp tục áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội công tác quản trị rủi ro tín dụng - Quản trị khách hàng tốt, bám sát khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay hợp lý, nắm bắt tình hình khách hàng để có biện pháp thích hợp xuất rủi ro Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Chu n hoá chế, sách, quy trình thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ cho khách hàng DNNVV - Chính sách ưu đãi DNNVV: lãi suất, chi phí dịch vụ, quyền mua bán ngoại tệ, điều kiện vay vốn, chấp… theo hướng khách hàng xếp loại A, quan hệ vay vốn thường xuyên, trả nợ tốt, khách hàng kinh doanh xuất kh u ưu tiên vay ngoại tệ, khách hàng mở quan hệ lần đầu miễn giảm phí dịch vụ… 3.2 GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NH TMCP QUÂN ĐỘICN ĐẮKLẮK 3.2.1 Trong công tác nhận diện rủi ro  Phương pháp liệt kê Xây dựng danh mục yếu tố gây rủi ro nguy rủi ro xảy ra, từ nhận diện rủi ro  Phương pháp chuyên gia Tiến hành tiếp xúc với nội khách hàng ; Tiếp xúc với quyền địa phương; Tiếp xúc với chuyên gia lĩnh vực sản xuất để học hỏi kinh nghiệm; Ban giám đốc nhân viên chi nhánh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, thông tin để phòng tránh rủi ro xảy 3.2.2 Trong công tác đo lường rủi ro  Công tác chấm điểm xếp hạng khách hàng Thực chấm điểm xếp hạng khách hàng theo quy định Nâng cao chất lượng nguồn thông tin đầu vào kỹ thuật xử lý thông tin Để đảm bảo hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội không ngừng hoàn thiện nâng cao đòi hỏi ngân hàng không làm tốt công tác chuyển đổi mô hình tổ chức, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống vận hành có hiệu Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 mà phải làm tốt công tác giám sát kiểm tra phận liên quan Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chu n Basel II  Xếp hạng tài sản đảm bảo Ngân hàng chấm điểm tài sản đảm bảo theo tiêu chí: Mức độ sở hữu TSĐB; Tính pháp lý TSĐB; Tính khoản sinh lời;… Giá trị chấp thuận TSĐB = (Giá trị theo biên định giá X Tỷ lệ tương ứng X Số điểm) / 100 Trong đó: Tỷ lệ tương ứng đánh giá mức độ rủi ro chung loại TSĐB Giá trị xếp hạng = Tổng giá trị chấp thuận tất TSĐB/ Tổng dư nợ khách hàng Ngân hàng kết hợp kết chấm điểm khách hàng kết đánh giá TSĐB để hỗ trợ việc định cho vay 3.2.3 Trong công tác kiểm soát rủi ro  Thứ nhất: Xem xét kỹ tài sản đảm bảo  Thứ hai: Chú trọng kiểm tra, giám sát sau cho vay: Chu n hoá quy định kiểm tra, giám sát sau cho vay để phát sớm bất ổn, thiếu sót, rủi ro hoạt động NH có hướng xử lý  Thứ ba: Thận trọng cho vay thêm  Thứ tư: Hoàn thiện quy trình thu hồi nợ có vấn đề  Thứ năm: Cần nghiên cứu triển khai kỹ thuật tài trợ rủi ro công cụ phái sinh tín dụng 3.2.4 Trong công tác tài trợ rủi ro  Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng  Bảo đảm tín dụng  Mua bảo hiểm tín dụng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22  Tăng cường hiệu công tác xử lý nợ có vấn đề - Thành lập tổ xử lý nợ Xử lý nợ nhanh chóng, liệt Lựa chọn biện pháp xử lý nợ phù hợp Tranh thủ hỗ trợ quan, ban ngành liên quan Hướng xử lý khoản nợ có vấn đề 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với MB hội sở - Ban hành quy định giới hạn tín dụng, phân quyền phê duyệt, hướng dẫn quy trình tín dụng phù hợp với đơn vị kinh doanh - Nâng cấp hệ thống thông tin quản trị nhằm nhận biết, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng hiệu - Tiếp tục hoàn thiện chế sách phù hợp với thực tiễn thay đổi chủ trương, sách Đảng Nhà nước, Chính phủ ban hành liên quan đến thị trường tài – ngân hàng - Nghiên cứu quy trình tín dụng để có chỉnh sửa kịp thời ban hành văn hướng dẫn cụ thể quy trình tác nghiệp phận liên quan Trước hết, cần hoàn thiện quy trình cho vay khách hàng, ban hành kịp thời, đầy đủ quy trình cấp tín dụng, quản lý tín dụng tương ứng với mô hình hoạt động, phương thức cho vay đối tượng vay đặc thù, phù hợp với phát triển hệ thống ngân hàng - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng sở đánh giá kết áp dụng thời gian qua, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu tài phi tài Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Cần xây dựng sách đào tạo nghiệp vụ cho cán cách: đãi ngộ, khuyến khích cán học khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến quản lý tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước tỉnh Đắklắk - Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin tín dụng, có ý tham luận với Ngân hàng nhà nước Trung Ương Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam cần hoàn thiện khâu cập nhật thông tin khách hàng từ TCTD đưa kết xác - Tăng cường tra giám sát ngân hàng - Hướng dẫn thực quy định bảo đảm tiền vay & xử lý TSĐB - Để NHTM dễ dàng cho khách hàng vay vốn cho vay với tỷ lệ cao NHNN cần có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải bảo hiểm tài sản dùng làm đảm bảo nợ vay Ngoài ra, khoản vay có tài sản đảm bảo cần phải bảo hiểm rủi ro để giảm tổn thất cho NHTM trường hợp tài sản bị kê biên, NHTM có hồ sơ hợp pháp tiến hành xử lý nợ KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế phát triển không ngừng, dù trải qua nhiều học kinh nghiệm, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chưa đủ Với tác động sâu rộng mạnh mẽ rủi ro tín dụng, tùy giai đoạn mức độ phát triển, mà ngân hàng phải củng cố hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng, để vừa có lợi nhuận vừa đảm bảo an toàn tài cho ngân hàng Trên sở đó, luận văn trình bày sơ lược dạng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt trình hoạt động, tập trung phân tích kỹ rủi ro tín dụng quy trình quản trị rủi ro tín dụng Đồng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 thời, với phần phân tích thực trạng hoạt động phát triển DNNVV, đối tượng khách hàng chủ đạo ngân hàng Trên sở tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng MB Đắk Lắk Từ đó, luận văn đưa giải pháp cho MB Đắk Lắk ngày hoàn thiện khả quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng DNNVV, đồng thời kiến nghị ban ngành hữu quan có hướng giải pháp để tạo điều kiện cho ngân hàng tăng cường khả quản trị rủi ro tín dụng Điểm MB cần xây dựng rõ sách hoạt động, sách tín dụng cụ thể thời k có định hướng theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phổ biến đến CBTD để từ có định hướng cho vay hợp lý Bên cạnh đó, cần hoàn thiện mô hình quy trình quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo cấp tín dụng chặt chẽ, khách quan, khoa học Ngoài ra, cần hoàn thiện yếu tố đào tạo nhân sự, phát triển công nghệ, xây dựng hệ thống thu thập phân tích thông tin… Từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, để nâng cao chu n an toàn cho thân ngân hàng, đảm bảo lợi nhuận, nâng cao lực cạnh tranh Đây yêu cầu sống MB nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung thời k hội nhập Footer Page 26 of 145 ... nghiệp Phần lớn khoản cho vay chấp cầm cố tài sản Cho vay ngắn hạn DNVVN bao gồm số phương thức cho vay sau: Cho vay lần; Cho vay theo hạn mức tín dụng; Cho vay thấu chi; Cho vay luân chuyển 1.3.2... hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa - Cho vay ngắn hạn KH doanh nghiệp NVV cho vay kinh doanh phần lớn doanh ngiệp vay vốn để tài trợ cho mục đích sản xuất kinh doanh ngắn... rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Trung Việt - Tác giả Trương Hữu HuyĐại học Đà Nẵng-2012 Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu- CN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay