Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:57

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒ THỦY TIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI – QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số:60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: PGS TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bối cảnh kinh tế Việt Nam năm qua hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài Việt Nam nói chung thị trường tài ngân hàng có nhiều khởi sắc Trong kinh tế nhiều biến động rủi ro điều tránh khỏi tất thành phần kinh tế Do đó, kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro Trong tất loại rủi ro kể rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn phức tạp Với mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đại vững mạnh, Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai trình chuyển đổi quan tâm đặt lên hàng đầu vấn đề quản trị, kiểm soát tốt loại rủi ro, đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng cho vay Do đó, định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ số vấn đề sở lý luận quản trị RRTD cho vay DN NHTM - Phân tích thực trạng hoạt động quản trị RRTD Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam - Đề xuất giải pháp, đồng thời kiến nghị liên quan nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD Agribank Khu kinh tế mở Chu Lai Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Toàn lý luận thực tiễn liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp, không bao gồm loại rủi ro khác hoạt động kinh doanh ngân hàng Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai + Về không gian, thời gian: Đề tài thực nghiên cứu Agribank Khu Kinh tế mở Chu Lai năm 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh, … Bố cục đề tài - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro tín dụng NHTM a Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro tổn thất tài (trực tiếp gián tiếp) xuất phát từ việc người vay không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng b Đặc điểm rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu c Phân loại RRTD NHTM Theo tính chất rủi ro rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro Danh mục Rủi ro Giao dịch Rủi ro Lựa chọn Rủi ro Bảo đảm Footer Page of 145 Rủi ro Nghiệp vụ Rủi ro Nội Rủi ro Tập trung Header Page of 145 d Nhân tố gây rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Thông tin không cân xứng, chọn lựa đối nghịch rủi ro đạo đức thị trường tài nguyên nhân gây nên rủi ro cho ngân hàng nói chung RRTD nói riêng - Sự tác động quy luật kinh tế kinh tế thị trường ngân hàng khách hàng - Sự bất ổn môi trường kinh tế - Sự điều tiết vĩ mô Nhà nước - Những kiện bất khả kháng e Ảnh hưởng RRTD đến hoạt động kinh doanh NH kinh tế: Gây ảnh hưởng hoạt động ngân hàng, khách hàng kinh tế 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng việc cho vay doanh nghiệp NHTM a Khái niệm quản trị RRTD Quản trị rủi ro trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài trợ tối thiểu hóa tác động bất lợi rủi ro b Ý nghĩa việc quản trị RRTD - Là trách nhiệm hầu hết NHTM - Giúp hạn chế khoản nợ xấu, khoản nợ khó thu hồi, tránh nguy phá sản ngân hàng; - Giúp ngân hàng không gặp khó khăn khâu toán, tăng uy tín ngân hàng thị trường tài tiền tệ; - Năng lực quản tị rủi ro tín dụng mở rộng lợi nhuận ngân hàng tăng cao; - Góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 c Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp công tác quản trị RRTD Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trị sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Một số đặc điểm DN nay: - Phát triển mang tính phân tán thiếu quy hoạch định hướng - Số lượng doanh nghiệp nhiều, quy mô nhỏ phân tán kèm với công nghệ lạc hậu - Khả quản lý kinh doanh chưa cao - Khả tài hạn chế - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp không cao - Khả lập dự án, thuyết minh phương án kinh doanh chưa tốt - Báo cáo tài thiếu minh bạch, rõ ràng 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM thực theo 04 bước sau: 1.2.1 Nhận dạng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Nhận dạng rủi ro tín dụng bao gồm công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng toàn hoạt động tín dụng ngân hàng Có phương pháp nhận diện rủi ro sau: Phương pháp bảng liệt kê (phương pháp check – list) phương pháp thông qua câu hỏi vấn đề xảy ra; Phương pháp phân tích tài phương pháp đánh giá tình hình tài đại Footer Page of 145 Header Page of 145 DN thông qua báo cáo chính; Phương pháp lưu đồ phương pháp liệt kê trình tự bước quy trình cho vay… 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Trong quản trị RRTD DN, đo lường rủi ro thực thẩm định rủi ro khoản vay, xếp hạng tín dụng khách hàng Có nhiều mô hình khác để đánh giá RRTD + Mô hình định tính: Các ngân hàng thường sử dụng tiêu chuẩn CAMPARI: Character (tư cách người vay), Abolity (năng lực người vay), Margin (lãi vay), Purpose (mục đích vay), Amount (số tiền vay), Repayment (sự hoàn trả), Insurance (bảo đảm) Hoặc tiêu chuẩn 5C: Character (tư cách người vay), Capital (vốn), Capacity (năng lực), Collateral (bảo đảm), Conditions (điều kiện) Trong đó, tiêu chuẩn 5C sử dụng phổ biến công tác phân tích đo lường RRTD, đặc biệt ngân hàng Việt Nam - Mô hình 5C: Trước cho vay, ngân hàng cần phải đánh giá uy tín, lực khách hàng để cấp tín dụng hay không, cụ thể: (1) Tư cách người vay: Có thể xem điều kiện quan trọng (2) Vốn: Chủ yếu đề cập đến việc xây dựng cấu trúc vốn (3) Năng lực: khả hoàn trả vốn vay với lãi suất theo lịch trình cụ thể Hai yếu tố: lực tài khách hàng khả tạo lợi nhuận ròng (4) Bảo đảm: bảo đảm biết đến nguồn trả nợ thứ hai (5) Điều kiện kinh tế môi trường - Phân tích tài phi tài doanh nghiệp + Mô hình định lượng - Mô hình điểm số Z ( Z- credit scoring model): Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại RRTD người vay, phụ thuộc vào số tài người vay, tầm quan trọng Footer Page of 145 Header Page of 145 số việc xác định xác suất vợ nợ khứ - Đánh giá rủi ro danh mục: Phương pháp xác định giá trị rủi ro VAR - Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho riêng đảm bảo quy định xếp hạng tín dụng nội cho NHNN đưa Bảng 1.1 Thứ tự xếp hạng RRTD doanh nghiệp theo Moody’s S&P STT Xếp hạng rủi ro tín dụng Moody’s S&P Tổng điểm Chất lượng tốt nhất, rủi ro thấp Aaa AAA >92,4 Chất lượng cao Aa  84,8-92,3 Chất lượng A A 77,2-84,7 Chất lượng trung bình Bbb BBB 69,6-77,1 Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu Ba BB 62,0-69,5 Chất lượng mức trung bình B B 54,4-61,9 Chất lượng Caa CCC 46,8-54,9 Mang tính đầu cơ, vỡ nợ Ca CC 39,2-46,7 Chất lượng thấp nhất, triển vọng xấu C C 31,6-39,1 10 Các công ty phá sản Không D
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay