Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

26 113 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:51

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÙNG MINH NGỌC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HOÀ NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Phản biện 1: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 2: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong năm gần với phát triển nhanh toàn diện đất nước giáo dục có bước phát triển chất lượng, quy mô, loại hình đào tạo Giáo dục thể vai trò đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công đổi đất nước Trong lên vấn đề quan tâm xu tất yếu cho phát triển – giáo dục cho người Đối với giáo dục phổ thông, tinh thần thể việc tiến hành phổ cập giáo dục cấp học (Tiểu học, THCS, THPT) Chúng ta đặt mục tiêu trọng tâm ngành giáo dục nhằm: Đảm bảo hội quyền hưởng giáo dục cho trẻ em; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển môi trường giáo dục phù hợp cho tham gia trẻ Trong đối tượng mà giáo dục phổ thông dành quan tâm đặc biệt học sinh khyết tật (KT) Đó việc thực nghị quyết, chủ trương đường lối Đảng, sách Nhà nước ngành giáo dục: “ tạo điều kiện để người khuyết tật người nghèo học văn hoá học nghề.” (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Điều 61); “Trẻ em liệt sỹ, thương binh nặng, trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khó khăn đặc biệt Nhà nước xã hội quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để đạt trình độ giáo dục tiểu học” (Luật Phổ cập giáo dục tiểu học 1991; Điều 11); “Việc học tập trẻ em tàn tật tổ chức, thực hình thức học hoà nhập trường phổ thông, trường chuyên biệt dành cho người tàn tật, sở nuôi dưỡng cho người tàn tật gia đình ” (Pháp lệnh người tàn tật năm 1998; Điều Footer Page of 145 Header Page of 145 16 – chương 3); “ Nhà nước ưu tiên tạo điều kiện cho em dân tộc thiểu số, em gia đình vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật đối tượng hưởng sách xã hội khác thực quyền nghĩa vụ học tập mình” (Luật giáo dục năm 2005; Điều 10); “Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật học tập phù hợp với nhu cầu khả người khuyết tật” (Luật người khuyết tật 2010; Điều 27); Chiến lược Phát triển Giáo dục Đào tạo Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 đề tiêu cụ thể: “ có 70% học sinh KT học” “Tăng đầu tư cho giáo dục đặc biệt; có sách đãi ngộ giáo viên giáo dục đặc biệt học sinh khuyết tật” Ngũ Hành Sơn quận vùng ven trung tâm thành phố Đà Nẵng, trước năm 2002 có khoảng 25% học sinh KT học trường tiểu học THCS song mang tính tự phát chất lượng Từ năm 2002 đến ngành giáo dục tập trung (chủ yếu vào cấp tiểu học) tổ chức triển khai nhiều hoạt động thực đạt số hiệu công tác giáo dục hoà nhập trường tiểu học Tuy nhiên, giáo dục hoà nhập (GDHN) hạn chế như: công tác quản lý tiến hành lúng túng hiệu chưa cao, chất lượng giáo dục hoà nhập thấp, thiếu bền vững Xuất phát từ lí trên, đề tài lựa chọn nghiên cứu là: "Quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Footer Page of 145 Header Page of 145 hoà nhập học sinh khuyết tật trường tiểu học quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng 3.2 Khách thể nghiên cứu Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Giả thiết khoa học Trong thời gian qua, trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng trọng đến công tác giáo dục hòa nhập Tuy nhiên, trình thực hiện, công tác bộc lộ nhiều bất cập tiến hành chưa đồng Nếu làm sáng tỏ vấn đề lí luận, thực tiễn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật xác lập biện pháp phù hợp nhằm tác động đến đối tượng tham gia vào công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập, qua nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa số vấn đề lí luận quản lý giáo dục quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT trường tiểu học 5.2 Đánh giá thực trạng quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT quan Phòng GD&ĐT trường tiểu Footer Page of 145 Header Page of 145 học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh KT trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Số liệu thu thập cho nghiên cứu đề tài giới hạn thời gian từ năm học 2011-2012 đến Khách thể khảo sát giới hạn nghiên cứu cán quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh cấp quyền địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát 7.2.2 Phương pháp điều tra viết 7.2.3 Phương pháp vấn sâu 7.2.4 Phương pháp tổng kết thực tiễn 7.2.5 Phương pháp chuyên gia 7.3 Phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học Cấu trúc luận văn + Mở đầu + Nội dung - Chương 1: Cơ sở lí luận quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trường tiểu học - Chương 2: Thực trạng quản lý công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hoà nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 học sinh khuyết tật trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng + Kết luận khuyến nghị + Tài liệu tham khảo Phụ lục Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Học sinh KT 1.2.4 Giáo dục hoà nhập 1.2.5 Quản lý giáo dục hòa nhập 1.3 CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.3.1 Mục tiêu GDHN học sinh KT trường tiểu học 1.3.2 Nội dung công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học a Huy động học sinh KT đến trường b Chẩn đoán, phân loại/đánh giá mức độ học sinh KT biên chế học sinh vào lớp học hòa nhập c Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh KT d Thực giáo dục hòa nhập cho học sinh KT dựa kế hoạch GD cá nhân e Công tác kiểm tra, đánh giá GDHN học sinh KT 1.3.3 Hình thức GDHN học sinh KT trường tiểu học a Giáo dục hòa nhập học sinh KT thông qua tiết học lớp Footer Page of 145 Header Page of 145 b Giáo dục hòa nhập học sinh KT thông qua hoạt động giáo dục lên lớp 1.3.4 Sự tham gia cộng đồng xã hội công tác giáo dục hòa nhập học sinh KT a Hội đồng giáo dục Ban điều hành giáo dục học sinh KT cấp phường b Nhóm hỗ trợ cộng đồng học sinh KT 1.3.5 Các điều kiện hỗ trợ công tác GDHN học sinh KT a Hoạt động làm sử dụng đồ dùng, phương tiện giáo dục dạy học phù hợp với học sinh KT b Bộ máy cấu tổ chức quản lý giáo dục học sinh KT nhà trường 1.4 QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.4.1 Mục tiêu quản lý công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học Theo cách tiếp cận đối tượng quản lý trực tiếp trình giáo dục học sinh KT, hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục học sinh KT nhà trường bao gồm: Thống kê dược số lượng dạng học sinh KT thuộc địa bàn quản lý Huy động tối đa số học sinh KT đến trường Duy trì sĩ số học sinh KT huy động Đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với khả học sinh KT huy động 1.4.2 Nội dung quản lý công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học Việc nghiên cứu công tác GDHN học sinh KT có nhiều cách Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 tiếp cận Ở luận văn này, thân chọn cách tiếp cập theo quy trình Theo quy trình, quản lý công tác GDHN bao gồm nội dung sau: a Quản lý nội dung giáo dục hòa nhập học sinh KT * Quản lý việc huy động học sinh KT đến trường * Quản lý việc phân loại, đánh giá mức độ học sinh KT biên chế học sinh vào lớp học hòa nhập * Quản lý việc xây dựng Kế hoạch GDCN học sinh KT * Tổ chức đạo thực Kế hoạch hoạt động giáo dục dạy học, hoạt động giáo dục lên lớp * Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá GDHN học sinh KT trường tiểu học b Quản lý hình thức GDHN học sinh KT trường tiểu học * Quản lý việc GDHN học sinh KT thông qua tiết dạy lớp * Quản lý việc GDHN học sinh KT thông qua hoạt động giáo dục lên lớp c Quản lý việc tham gia cộng đồng xã hội công tác GDHN học sinh KT Để nâng cao chất lượng GDHN, trước tiên Xây dựng tổ chức đoàn thể nhà trường đảm bảo cho thực hoạt động giáo dục học sinh KT Để hình thành nhóm hỗ trợ cộng đồng, nhà trường cần tham mưu, tư vấn để quyền (cấp phường) định sở tập hợp sức mạnh tổ chức địa phương vào hội đồng giáo dục cấp phường, bước tạo chế sách thể hỗ trợ cộng đồng học sinh KT, gia Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên – xã hội quận Ngũ Hành Sơn a Khái quát điều kiện tự nhiên b Tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục quận Ngũ Hành Sơn a Tình hình chung b Giáo dục tiểu học 2.2 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 2.2.1 Tổ chức nghiên cứu a Mục tiêu nghiên cứu b Đối tượng điều tra 2.2.2 Quy trình nghiên cứu 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu lí thuyết b Phương pháp nghiên cứu thực tiễn * Phương pháp quan sát * Phương pháp điều tra viết * Phương pháp vấn sâu * Phương pháp tổng kết thực tiễn * Phương pháp chuyên gia c Phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 HÀNH SƠN 2.3.1 Về vấn đề nhận thức cấp quyền, cộng đồng phụ huynh; nhận thức cán quản lý giáo dục, giáo viên học sinh a Nhận thức cấp quyền, cộng đồng phụ huynh b Nhận thức cán quản lý giáo dục, giáo viên học sinh GDHN 2.3.2 Thực trạng công tác GDHN học sinh khuyết tật trường tiểu học a Thực trạng nội dung công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học * Thực trạng việc huy động học sinh khuyết tật đến trường * Thực trạng chẩn đoán, phân loại, đánh giá mức độ học sinh KT biên chế học sinh vào lớp học hòa nhập * Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh KT * Thực trạng việc thực GDHN cho học sinh KT dựa Kế hoạch giáo dục cá nhân * Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá GDHN học sinh KT b Thực trạng hình thức GDHN học sinh KT c Thực trạng việc tham gia cộng đồng công tác GDHN học sinh KT d Thực trạng điều kiện hỗ trợ công tác GDHN học sinh KT * Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học * Cán quản lý giáo viên GDHN e Thực trạng học sinh KT sau học tiểu học Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Thực trạng việc thực mục tiêu quản lý công tác GDHN học sinh KT Kết thống kê cho thấy mức độ thực mục tiêu quản lý GDHN trường tương đối tốt Chỉ có 11,1% người hỏi cho việc Thống kê số lượng dạng học sinh KT thuộc địa bàn quản lý thực mức độ trung bình 5,6% số người hỏi cho việc đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với khả học sinh KT huy động thực mức độ trung bình Đa số người cho mục tiêu quản lý GDHN thực hiệu hiệu Bên cạnh tỉ lệ không nhỏ người hỏi cho mục tiêu thực hiệu 2.4.2 Thực trạng nội dung quản lý công tác GDHN nhập học sinh KT a Thực trạng quản lý nội dung công tác GDHN nhập học sinh KT trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Qua khảo sát cho thấy, mức độ hiệu thực quản lý nội dung công tác giáo dục hòa nhập học sinh KT chưa cao Để tìm hiểu nguyên nhân này, tác giả tiến hành tìm hiểu trình quản lý nội dung công tác GDHN CBQL trường, kết sau: - Việc tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư trường thực chưa thường xuyên chưa đến đối Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 tượng - Ở lớp KT số học sinh đông Trung bình số học sinh/ lớp lớp có học sinh KT 35 em Với tỉ lệ này, thầy cô giáo có điều kiện để quan tâm giúp đỡ em KT nhiều - Trong trình xây dựng Kế hoạch GDCN chưa tham khảo ý kiến nhà chuyên môn, cha mẹ trẻ - Công tác quản lý hoạt động dạy học CBQL nhìn chung thực có hạn chế, bất cập - Việc xây dựng lực lương tham gia vào trình kiểm tra, đánh giá GDHN học sinh KT hạn chế b Thực trạng quản lý hình thức GDHN học sinh KT Qua kết khảo sát cho thấy đa số ý kiến cho Quản lý việc giáo dục hòa nhập học sinh KT thông qua tiết dạy lớp mức độ trung bình (72,2%) có hiệu (72,2%) Trong có 11,1% ý kến đánh giá việc Quản lý việc giáo dục hòa nhập học sinh KT thông qua hoạt động giáo dục lên lớp mức độ yếu không hiệu c Thực trạng quản lý việc tham gia cộng đồng xã hội công tác GDHN học sinh KT Kết đánh giá công tác quản lý việc tham gia cộng đồng xã hội công tác GDHN học sinh KT cho thấy, tham gia tổ chức, đoàn thể nhà trường mức độ trung bình đạt hiệu chưa cao Trong trình hoạt động mình, chưa có phụ huynh học sinh KT tham gia vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp hay trường Điều làm hạn chế việc hỗ trợ tích cực thường xuyên từ bậc cha mẹ có tâm huyết mong muốn giúp đỡ em vật chất tinh thần Ngoài trường Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 học chưa phát huy vai trò trung tâm với tổ chức địa phương Hội đồng giáo dục cấp phường bước hỗ trợ cộng đồng trẻ d Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ công tác GDHN học sinh KT Hiện địa bàn quận có phòng Hỗ trợ học sinh KT đặt Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái Việc hầu hết học sinh KT địa bàn thuộc dạng KT trí tuệ, nên việc làm hay sưu tầm đồ dùng dạy học phục vụ trực tiếp cho đối tượng khó khăn Đối với việc quản lý đội ngũ có hạn chế định Có thể kể đến tồn như: - Hầu hết trường bố trí giáo viên cốt cán GDHN giáo viên chưa có chuyên môn sâu GDHN Những giáo viên hầu hết tốt nghiệp Sư phạm tiểu học, trải qua số lớp bồi dưỡng, tập huấn ngành GDHN - Vẫn nhiều trường hợp giáo viên dạy không đối tượng học sinh KT mà tập huấn - Việc xác định phân công thành viên lực lượng phối hợp nhà trường chưa rõ việc đối tượng 2.5 NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 2.5.1 Mặt mạnh nguyên nhân 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP HỌC SINH KT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Phù hợp với chủ trương sách Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo 3.1.2 Phù hợp với tình hình thực tế GDHN kinh tế - xã hội địa phương 3.1.3 Đảm bảo tính đồng bộ, tính kế thừa, tính khả thi biện pháp 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GDHN HỌC SINH KT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 3.2.1 Nâng cao nhận thức GDHN học sinh KT cho cộng đồng nhà trường Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết công tác tuyên truyền giáo dục từ cấp quận, phường, nhà trường, tổ dân phố người dân Hình thức phương pháp tuyên truyền giáo dục cần thực linh hoạt phong phú, đặc biệt ý đến việc sử dụng hệ thống truyền thanh, truyền hình xây dựng đồng rộng khắp từ quận đến phường, tổ dân phố gia đình Nội dung truyên truyền giáo dục tập trung vào kiến thức kỹ khả nhu cầu học sinh KT, việc tạo môi trường thuận lợi sinh hoạt học tập Các chủ trương sách lớn nhà nước, ngành người KT 3.2.2 Hình thành tăng cường hệ thống quản lý, thực hỗ trợ giáo dục hoà nhập học sinh KT trường tiểu học Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Hình thành tăng cường hệ thống quản lý, thực hỗ trợ GDHN trước hết tạo nên sở có tính pháp lý làm tảng cho việc tổ chức triển khai thực công việc Đồng thời tạo dựng liên kết phối hợp đạo – thực thi nhiệm vụ, hoạt động cấp cấp dưới, phận cá nhân có liên quan cho việc thực mục tiêu GDHN cho trẻ cho học sinh KT địa bàn quận Trong quản lý chuyên môn GDHN việc tạo dựng cách có mục đích, có kế hoạch biện pháp cụ thể hệ thống quản lý từ Phòng Giáo dục đến trường tiểu học, đến tổ khối giáo viên – yêu cầu từ thực tiễn giáo dục cho thấy không thực tốt khó khăn công tác tổ chức thực đạt mục tiêu 3.2.3 Chú trọng xây dựng kế hoạch GDCN học sinh KT trường tiểu học Tập huấn hỗ trợ giáo viên phụ trách lớp việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh KT lớp Tăng cường trao đổi, bàn bạc chia sẻ kinh nghiệm trách nhiệm giáo viên phụ trách lớp – cốt cán nhà trường – cốt cán quận – phụ huynh học sinh việc xây dựng thực kế hoạch giáo dục cá nhân Kế hoạch giáo dục cá nhân phải Hiệu trưởng duyệt xác nhận để tạo sở pháp lý cho quản lý hoạt động, công việc tổ chức hoạt động dạy – học hoà nhập kiểm tra đánh giá… phải dựa vào kế hoạch giáo dục cá nhân 3.2.4 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán quản lý giáo viên GDHN học sinh KT Xây dựng kế hoạch đạo tổ chức thực công tác tập huấn, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho cán quản lý – giáo viên Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 cách cụ thể, chi tiết theo tinh thần đạo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT phương diện từ Phòng Giáo dục đến nhà trường, tổ chức cá nhân 3.2.5 Tăng cường hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục lên lớp - Các hoạt động chuyên môn Nhà trường tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn GDHN Phòng Giáo dục Đào tạo qui định thực việc thi giáo viên dạy giỏi hoà nhập, thi làm sử dụng đồ dùng dạy học hoà nhập hàng năm từ cấp trường đến cấp quận vào thời điểm mà ngành tổ chức hội thi cho giáo viên quận Hướng dẫn, tổ chức việc đăng ký viết báo cáo đề tài, sáng kiến kinh nghiệm GDHN trường tiểu học - Tổ chức hoạt động tập thể + Đánh giá khả học sinh KT việc tham gia hoạt động tập thể + Lựa chọn công việc thích hợp để em tham gia, độc lập tham gia vào nhóm, tập thể + Động viên khích lệ kịp thời, thường xuyên với học sinh KT quan trọng 3.2.6 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá GDHN học sinh KT trường tiểu học Thực đầy đủ nội dung kiểm tra, đánh giá kế hoạch toàn diện nhà trường Tăng cường vai trò giám sát nhóm cốt cán quận, lấy làm lực lượng nòng cốt thực công tác 3.2.7 Thực đúng, đủ chế độ, sách dành cho cán Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 bộ, giáo viên dạy hoà nhập Thực quyền lợi giáo viên dạy hoà nhập Có sách khuyến khích địa phương cấp quận, thành phố giáo viên giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc GDHN Hỗ trợ tạo điều kiện cho giáo viên dạy hoà nhập tham gia lớp tập huấn tham gia chương trình đào tạo nâng chuẩn GDHN, tổ chức việc tham quan học tập điển hình tiên tiến huyện, tỉnh bạn Đẩy mạnh việc thực toàn dân chăm lo cho nghiệp giáo dục, có vấn đề trọng tâm huy động hỗ trợ, động viên vật chất tinh thần giáo viên dạy hoà nhập Nhà nước cần có sách tiền lương để khuyến khích, hỗ trợ giáo viên dạy hoà nhập 3.2.8 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục Huy động nguồn lực nhân dân, tổ chức trị – xã hội, phụ huynh học sinh tăng cường sở vật chất, cải tạo quang cảnh sư phạm nhà trường, đảm bảo điều kiện CSVC, phục vụ cho GDHN Sử dụng phần quỹ khuyến học xây dựng thêm quỹ hỗ trợ GDHN địa phương Trong việc xây dựng quỹ cần tranh thủ hảo tâm từ cá nhân, quan, tổ chức doanh nghiệp Có sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi gia đình học sinh KT bên cạnh hỗ trợ trực tiếp nhân lực chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn làm kinh tế Phối hợp chặt chẽ thống nhà trường – gia đình – xã hội việc tạo môi trường hoà nhập thuận lợi, tích cực cho trẻ thời gian nhà trường Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 3.2.9 Thực GDHN cấp THCS dạy nghề, tìm việc làm cho học sinh KT Đưa công tác GDHN cấp THCS vào nhiệm vụ, kế hoạch quận ngành giáo dục, xây dựng biện pháp quản lý đạo cách cụ thể công tác Tăng cường điều kiện cho việc thực GDHN cấp THCS Tranh thủ ủng hộ hỗ trợ việc dạy nghề cho học sinh KT từ cá nhân, tổ chức địa phương, từ trung tâm dạy nghề quận 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 3.4 KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp cho cần thiết (100%) biện pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chỉ có ý kiến cho biện pháp cần thiết Tính khả thi chuyên gia giáo viên đánh giá cao Các biện pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cho khả thi Biện pháp cho tính khả thi thấp so với biện pháp khác phù hợp thực biện pháp cố gắng quản lý GDHN phụ thuộc lớn vào chủ trương, kinh phí cấp, ngành Nhà nước Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sự nghiệp đổi đất nước mà Đảng, nhà nước nhân dân ta thực thành công gần 40 năm qua làm cho công tác giáo dục có nhiều biến đổi, đáp ứng nhu cầu phát triển ngiệp công nghiệp hoá – đại hoá hội nhập Quốc tế đất nước Sự phát triển đặt cho giáo dục hội thách thức giáo dục cho người vấn đề quan tâm GDHN người tàn tật, KT nói chung, GDHN học sinh KT trường tiểu học nói riêng chủ trương đắn, hợp lòng dân, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc xu phát triển triển khai cách mạnh mẽ, rộng khắp phạm vi toàn quốc Quản lý GDHN học sinh KT trường tiểu học phối hợp, huy động điều hành nguồn lực xã hội đảm bảo cho GDHN đạt hiệu quả; trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo kiểm tra việc thực GDHN nhằm đảm bảo cho giáo dục tiểu học nói chung GDHN nói riêng trường tiểu học đạt mục tiêu đề Một yếu tố quan trọng để triển khai nhanh có hiệu quả, tạo hội cho học sinh KT tham gia hưởng ý nghĩa từ giáo dục mang lại; đồng thời tạo điều kiện, tiền đề quan trọng để em học lên THCS, học nghề hoà nhập sống quản lý giáo dục hoà nhập học sinh KT trường tiểu học Luận văn tổng quan số vấn đề lý luận, đề cập đến quản lý GDHN trường tiểu học - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý GDHN học sinh KT trường tiểu học quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 cho thấy: + Thuận lợi Các cấp lãnh đạo, tổ chức đoàn thể – xã hội, cộng đồng, cán quản lý giáo viên nhận thức ủng hộ việc thực GDHN học sinh KT trường tiểu học Có biện pháp hỗ trợ tích cực, hiệu cho công tác Việc quản lý GDHN tổ chức đồng từ quận – Phòng Giáo dục – Phường – Nhà trường cộng đồng đường lối đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực Nguồn nhân lực cho việc thực công tác là: đội ngũ CBQL giáo viên, cán lãnh đạo cấp, cộng đồng, cán PHCN tham gia lớp tập huấn vấn đề liên quan đến GDHN Đây yếu tố quan trọng có tính định cho việc tổ chức thành công GDHN trường tiểu học Trong năm qua, GDHN thực 8/8 trường tiểu học địa bàn quận; chất lượng GDHN tăng dần qua năm học Một mặt khẳng định phát triển mô hình giáo dục này, mặt khác qua trình cho học kinh nghiệm quý tiền đề để GDHN trường tiểu học phát triển với chất lượng cao giai đoạn sau + Khó khăn Còn phận phụ huynh học sinh chưa nhận thức đầy đủ khả em nên cam chịu, phó mặc cho xã hội, chưa tìm cách hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển, học tập Một số quyền địa phương tổ chức đoàn thể coi việc chăm sóc giáo dục cho học sinh KT việc làm nhân đạo, chưa thấy trách nhiệm thấy hết lợi ích GDHN Đội ngũ CBQL giáo viên hạn chế trình độ Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 lực thực GDHN, chưa thực chủ động tự tin việc đáp ứng nhu cầu học hoà nhập ngày cao học sinh KT Các trường tiểu học chưa trang bị thiết bị cần thiết để dạy hoà nhập Việc xây dựng môi trường học tập, hoạt động không vật cản cho học sinh KT hạn chế Ngân sách cho việc thực GDHN chế độ sách cho cán – giáo viên thực GDHN không đáng kể chưa thực - Các biện pháp đề xuất sở phù hợp với sở lý luận; với chủ trương sách Đảng, nhà nước ngành giáo dục; thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn nói chung, GDHN trường tiểu học nói riêng Gồm nhóm biện pháp sau: + Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức GDHN học sinh KT: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị, xây dựng nguồn nhân lực điển hình + Nhóm biện pháp tăng cường biện pháp quản lý GDHN học sinh KT trường tiểu học: hình thành tăng cường hệ thống quản lý, thực hỗ trợ GDHN; ý việc xây dựng kế hoạch GDCN; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán quản lý – giáo viên GDHN sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên; tăng cường hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể; thực tốt công tác kiểm tra, đánh giá + Nhóm biện pháp tăng cường điều kiện hỗ trợ cho GDHN: xây dựng trang bị sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học; thực chế độ sách cho cán bộ, giáo viên; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; thực GDHN cấp THCS dạy nghề, tìm việc làm cho học sinh KT Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Các nhóm biện pháp tồn mối quan hệ biện chứng với thực đồng biện pháp nâng cao chất lượng GDHN trường tiểu học địa bàn quận Ngũ Hành Sơn KHUYẾN NGHỊ Trên sở kết nghiên cứu luận văn, để thực GDHN học sinh KT trường tiểu học đạt kết tốt, có số khuyến nghị sau: 2.1 Đối với Trung ương - Các Bộ, ngành, cấp uỷ Đảng, quyền tiếp tục quán triệt nhận thức, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực Luật, Pháp lệnh, công ước Quốc tế người KT nói chung học sinh KT nói riêng Bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước huy động từ nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng sở vật chất, thiết bị dạy học phương tiện hỗ trợ cho GDHN Ban hành chế độ ưu tiên, ưu đãi cụ thể cho học sinh KT học hoà nhập trường phổ thông, học nghề trường dạy nghề hỗ trợ tìm việc làm Thực chế độ sách CBQL giáo viên thực GDHN - Bộ GD&ĐT cần xây dựng sách đào tạo CBQL, giáo viên dạy hoà nhập học sinh KT cách đưa vào nội dung đào tạo bồi dưỡng trường Đại học Sư phạm, đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân GDHN tiểu học Đưa vấn đề GDHN quản lý GDHN vào chương trình đào tạo CBQL giáo dục cấp tiểu học Đây giải pháp giải tận gốc vấn đề giáo viên quản lý GDHN trường tiểu học nhằm đảm bảo GDHN phát triển bền vững Xây dựng ban hành chuẩn trình độ giáo viên tiểu học dạy Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 hoà nhập Có hướng dẫn cách cụ thể thực chương trình, nội dung đánh giá học sinh KT học hoà nhập trường tiểu học 2.2 Đối với cấp thành phố quận + Thành lập hệ thống đạo đồng bộ, thống có chế phối hợp chặt chẽ định rõ chức năng, nhiệm vụ ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp quyền việc tham gia thực GDHN học sinh KT + Đưa vào Nghị xây dựng kế hoạch cụ thể, toàn diện việc thực GDHN địa phương nhiệm kỳ hàng năm + Tổ chức khám sàng lọc cho toàn học sinh KT địa bàn, điều tra khám bổ sung hàng năm để đánh giá làm sở cho việc thực GDHN + Thành lập đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ GDHN cho người KT thành phố quận 2.3 Đối với cấp phường - trường học Hội đồng giáo dục, Ban đạo GDHN phường cần đề định, chủ trương tập hợp, huy động nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ trường tiểu học thực GDHN Nhà trường tiểu học tích cực chủ động sáng tạo việc thiết lập mối quan hệ phối hợp lực lượng xã hội việc thực GDHN Đặc biệt trọng việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hoạt động GDHN nhà trường Footer Page 26 of 145 ... hợp với học sinh KT b Bộ máy cấu tổ chức quản lý giáo dục học sinh KT nhà trường 1.4 QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.4.1 Mục tiêu quản lý công tác GDHN học sinh KT trường... số học sinh KT huy động Đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với khả học sinh KT huy động 1.4.2 Nội dung quản lý công tác GDHN học sinh KT trường tiểu học Việc nghiên cứu công tác GDHN học sinh. .. TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Thực trạng việc thực mục tiêu quản lý công tác GDHN học sinh KT Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, Quản lý công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay