Quan điểm của Platon về đời sống tinh thần của con người qua một số tác phẩm

26 108 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:51

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KHUYÊN QUAN ĐIỂM CỦA PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM Chuyên ngành:Triết học Mã số:60.22.03.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Tấn Hùng Phản biện 1: TS Trần Ngọc Ánh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Platon nhà triết học đa tài, tư tưởng triết học ông bao trùm lên nhiều lĩnh vực như: trị, xã hội, nhà nước, giáo dục, mỹ học Tuy nhiên, Platon nhà tâm khách quan nên ông đặc biệt quan tâm nghiên cứu đời sống tinh thần người coi điểm xuất phát tảng việc nghiên cứu tất vấn đề khác Qua việc nghiên cứu tác phẩm Platon “The Republic” (Chính thể cộng hòa), “Phaedrus”, “Euthyphro”, “Apologia” (Biện giải), “Crito”, “Phaidon”, thấy Platon trình bày quan điểm ông đời sống tinh thần người cách toàn diện Đó vấn đề khái niệm cấu trúc đời sống tinh thần (tâm hồn) người, linh hồn, nhận thức giáo dục, hạnh phúc đạo đức mối quan hệ đời sống tinh thần với cấu trúc giai cấp xã hội công việc quản lý đất nước Quan điểm Platon đời sống tinh thần không tránh khỏi số hạn chế định thời đại lập trường triết học ông, nhiên, bên vỏ tâm thần bí, hệ thống triết học ông chứa đựng nhiều giá trị tích cực có ý nghĩa lâu dài thời đại ngày Do vậy, việc sâu số tác phẩm để nghiên cứu cách sâu sắc quan điểm ông đời sống tinh thần người việc làm cần thiết không phát triển triết học mà còn ý nghĩa lĩnh vực trị, văn hóa Footer Page of 145 Header Page of 145 Chính thế, chọn vấn đề “Quan điểm Platon đời sống tinh thần người qua số tác phẩm” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Mục đích luận văn Luận văn có mục đích phân tích quan điểm Platon đời sống tinh thần người qua số tác phẩm như: “Chính thể cộng hòa”, “Phaidon”, “Crito”, “Biện giải”, “Phaedrus”, “Euthyphro”, qua vạch giá trị hạn chế quan điểm đó, đồng thời vấn đề có ý nghĩa lâu dài thời đại ngày - Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn + Trình bày cách khái quát bối cảnh lịch sử tiền đề lý luận cho đời quan điểm Platon đời sống tinh thần người + Phân tích nội dung chủ yếu quan điểm Platon đời sống tinh thần người qua số tác phẩm như: “Chính thể cộng hoà”, “Phaidon”, “Crito”, “Biện giải”, “Phaedrus” “Euthyphro” + Nhận xét giá trị hạn chế quan điểm đó, đồng thời vấn đề có ý nghĩa lâu dài thời đại ngày Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu quan điểm Platon về chất, cấu trúc, vai trò đời sống tinh thần; vấn đề linh hồn linh hồn; vấn đề hạnh phúc giáo dục người, mối quan hệ cấu trúc đời sống tinh thần với phân công lao động xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 + Phạm vi nghiên cứu số tác phẩm: “The Republic” (Chính thể cộng hoà), “Phaidon”, “Crito”, “Apologia” (Biện giải), “Phaedrus” “Euthyphro” ông Luận văn tác phẩm dịch tiếng Việt dịch giả Đỗ Khánh Hoan (“Cộng hòa” “Ngày cuối đời Socrates”, Nhà xuất Thế giới, 2013), có đối chiếu với số dịch tiếng Anh tác phẩm để hiểu cách xác Ngoài ra, luận văn tham khảo số tài liệu khác Platon Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận luận văn Luận văn thực tảng lý luận triết học Mác-Lênin mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, tồn xã hội ý thức xã hội, đời sống tinh thần người - Phương pháp nghiên cứu luận văn Cơ sở phương pháp pháp luận luận văn phương pháp vật biện chứng phương pháp vật lịch sử Ngoài luận văn sử dụng kết hợp phương lịch sử phương pháp lôgic, phân tích tổng hợp, hệ thống hoá so sánh… Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có nội dung gồm chương (7 tiết) Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trước tiên kể số công trình nghiên cứu triết học Hy Lạp cổ đại triết học Platon Liên Xô trước Tập thể nhà triết học thuộc Viện Triết học, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô với công trình: “Lịch sử triết học” [54] “Lịch sử phép biện chứng” gồm tập [52], tập I (Phép biện chứng cổ Footer Page of 145 Header Page of 145 đại) chủ yếu trình bày lịch sử đời phát triển phép biện chứng cổ đại, bao gồm tư tưởng biện chứng Platon Tiếp theo bách khoa toàn thư (encyclopedia) có mục nghiên cứu nhiều sâu sắc triết học Platon tư tưởng trị ông, như:“Bách khoa toàn thư triết học Stanford” (Stanford Encyclopedia of Philosophy), “Bách khoa mở Wikipedia” (Wikipedia, the free Encyclopedia) Benjamin Jowett M.J Knight chủ biên công trình “Platon chuyên khảo” (Nxb Văn hóa Thông tin dịch, 2008) [13]; Trong tác phẩm này, tác giả trình bày tư tưởng Platon dạng hội thoại Samuel Enouch Stumpt với tác phẩm “Lịch sử triết học luận đề” (Nxb Lao động, 2004) [46] Ở nước, từ sớm có công trình “Lịch sử triết học phương Tây” Đặng Thai Mai (1950) [20] có đề cập đến tư tưởng trị Platon Ở miền Nam trước giải phóng có số dịch tiếng Việt tác phẩm Platon Trịnh Xuân Ngạn, Trần Thái Đỉnh, Lê Tôn Nghiêm có tác phẩm “Cộng hòa” Trần Thái Đỉnh dịch (Sài Gòn, 1963) [38] Sau năm 1986, công tác nghiên cứu lý luận có nhiều thay đổi Chính mà việc nghiên cứu dịch thuật công trình lịch sử triết học mácxít ngày được trọng Có thể kể đến số công trình nghiên cứu lịch sử triết học Hy Lạp có triết học Plato: “Triết học cổ đại Hy Lạp - La Mã” “Triết học Hy Lạp cổ đại” (1999) Đinh Ngọc Thạch [48] Đối với Platon, tác giả phân tích cách toàn diện có tư tưởng trị (học thuyết nhà nước) Ngoài phải kể đến loạt công trình nghiên cứu lịch sử triết học, tác giả dành phần quan trọng cho việc phân tích tư tưởng triết học Footer Page of 145 Header Page of 145 Platon Đó là, “Lịch sử triết học phương Tây” - Tập I: Thời kỳ khai nguyên triết lý Hy Lạp Lê Tôn Nghiêm; Lịch sử triết học Phương Tây: Từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức, Nguyễn Tấn Hùng [10] Trong công trình nghiên cứu này, tác giả có đề cập cách khái quát quan điểm Platon lý luận nhận thức, phép biện chứng, đạo đức học trị học, chưa sâu vào tác phẩm Trong năm gần đây, Platon thu hút quan tâm đặc biệt hứng thú học viên chọn Platon làm luận văn nghiên cứu kể đến như:“Quan niệm Platon nhà nước lý tưởng” Nguyễn Thị Quyết ; “Tư tưởng giáo dục Platon qua tác phẩm Nền cộng hòa” Phạm Bá Điền, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, luận văn bảo vệ năm 2011 2012… Nói tóm lại công trình nghiên cứu Platon nước ta nhiều chưa có công trình sâu phân tích, lý giải cách khách quan, khoa học cụ thể quan niệm Platon đời sống tinh thần người qua tác phẩm Các công trình nghiên cứu nước chủ yếu nghiên cứu quan niệm Platon học thuyết ý niệm, linh hồn bất tử, đạo đức, trị mà chưa bàn đời sống tinh thần người cách toàn diện chưa ý nghĩa sâu xa thời đại ngày Đó lý chọn đề tài làm công trình nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA SỰ HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM CỦA PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI 1.1.NHỮNG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CỦA SỰ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC PLATON Hy Lạp cổ đại xem quê hương triết học Các nhà triết học tiêu biểu, trường phái triết học tiêu biểu đời từ Triết học phản ánh thời đại tư lý luận Khi t C Mác Hy Lạp cổ đại ví đỉnh “Elbrus” người phương Tây, “suối nguồn” văn minh nhân loại, sinh nuôi dưỡng Platon Trong tác phẩm “Chính thể cộng hòa” tới Phần VIII, Platon đề cập thể chế trị đương thời là: chế độ “vị danh” hay “tài bản” (timarcratia), chế độ đầu hay đầu sỏ (oligarchia), chế độ dân chủ (demokratia), chế độc độ tài (tyrannia) Xã hội Hy Lạp thời cổ đại chia thành đẳng cấp rõ rệt phản ánh tác phẩm ông Chế độ dân chủ Athens có từ 500 năm trước Công nguyên (TCN), đánh giá chế độ dân chủ nhân loại Như T.Z.Lavine “Từ Socrates: tìm kiếm triết học” coi chế độ dân chủ Athens kiểu mẫu lý tưởng giới phương Tây Footer Page of 145 Header Page of 145 Theo giáo sư Robert Dahl (Nhà lý luận trị học, giáo sư danh dự đại học Yale, Hoa Kỳ) cho lý luận dân chủ bật thời nay, xã hội dân chủ đại khởi đầu từ bốn nguồn gốc: xã hội dân chủ trực tiếp thời cổ đại Hy Lạp, chủ nghĩa cộng sản thành quốc La Mã Trung cổ Phục hưng, lý thuyết áp dụng thực tiễn quyền đại nghị, khái niệm bình đẳng trị Bên cạnh mặt tiến bộ, chế độ dân chủ Athens tồn số mặt hạn chế Thucydides (460 - 395 TCN) sử gia Hy Lạp cổ đại nhận xét chế độ dân chủ Athens là: “Cơ chế trao việc điều hành quốc cho đám đông thao túng” Platon tỏ ý không ưa chế độ dân chủ Athens Nói tóm lại, văn minh Hy Lạp vô rực rỡ, phát triển phong phú, đa dạng toàn diện, đỉnh cao văn minh cổ đại, mẫu mực nhiều văn hóa thời kỳ lịch sử khác Văn minh Hy Lạp cổ đại “cội nguồn” văn minh phương Tây nói riêng văn minh nhân loại nói chung 1.2 NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA SỰ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CON NGƢỜI Cơ sở lý luận cho quan điểm Platon đời sống tinh thần người xuất phát từ lập trường triết học tâm khách quan ông chịu ảnh hưởng lớn nhiều triết gia tiền bối Pythagoras (571 - 497 TCN) nhà triết học khoa học tự nhiên tiếng Hy Lạp cổ đại Pythagoras cho tính người, có tính chất nhị nguyên: thể xác khả tử, linh hồn Chính tư tưởng linh hồn Pythagoras tư tưởng “sự tẩy sạch” linh hồn, “sự giải thoát” linh hồn khỏi ràng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 buộc thể vật chất ảnh hưởng đến lý luận thuyết linh hồn Platon Socrates (469 - 399 TCN) nhà triết học đạo đức tiếng thời Hy Lạp cổ đại Tư tưởng đạo đức với đức hạnh lối sống Socartes gương mà Platon luôn noi theo Socrates đồng đạo đức tri thức; theo ông, “Hiểu biết điều thiện làm điều thiện” (To know the good is to the good) nhà triết học phương Tây coi “chủ nghĩa trí” (intellectualism) đạo đức, có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng Platon đời sống tinh thần đạo đức người 1.3 CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA PLATON 1.3.1 Về thân đời Platon Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων đọc Platôn, tiếng Anh: Plato; tiếng Pháp: Platon đọc Platông) sinh khoảng năm 424 (có tài liệu: 428 TCN gia đình quý tộc Athens, qua đời khoảng năm 348 (hoặc 347) TCN, nhà triết học Hy Lạp xuất sắc, môn đệ Socrates (Xôcrat), người thầy Aristoteles (Arixtôt) người sáng lập Học viện hay gọi Viện Hàn lâm (Academia) Athens năm 387 TCN, phương Tây coi trường đại học Cho đến nay, tài liệu nói thân đời nhà triết học tiếng Platon ít, nhiều tranh luận diễn biến đời nghiệp sáng tác ông Tên thực ông Aristocles, giống tên ông nội, theo phong tục xứ sở trưởng cháu đích tôn Là ông Ariston, cháu ông Aristocles, Platon có hai anh trai, em gái Mẹ Platon có nhũ danh Perictione thuộc dòng dõi quí tộc, tiếng Solon (638-558 TCN) pháp quan Athens Em họ bà Perictione Critias, Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Platon lên hàng người tiếng bậc lịch sử nhân loại, lịch sử tư tưởng phương Tây Về trình tự thời gian, tập đối thoại Platon thường chia thành ba thời kỳ: đầu, cuối Những tập đối thoại thời kỳ đầu trình bày ý định Platon muốn truyền đạt tư tưởng triết học phong cách biện chứng Socrates Các tập đối thoại thời kỳ cuối phản ánh phát triển tư tưởng triết học Platon Theo nhà nghiên cứu nước có nhận định chung sáng tác cách hai ngàn bốn trăm năm Platon có ảnh hưởng lớn lao lịch sử tư tưởng phương Tây từ thời cổ đại đại Không phải ngẫu nhiên mà kỷ XX, nhà triết học người Anh Alfred North Whitehead (1861 - 1947) tỏ lòng tôn kính cách mô tả lịch sử Triết học “một loạt thích Platon ” [10, tr 142 - 143] Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 CHƢƠNG KHÁI LƢỢC MỘT SỐ TÁC PHẨM VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI 2.1 KHÁI LƢỢC MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA PLATON CÓ BÀN ĐẾN VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI 2.1.1 Tác phẩm “Chính thể cộng hòa” “Politeia” tên tác phẩm bắt nguồn từ chữ “polis” tiếng Hy lạp Thuật ngữ “Polis” dịch tiếng Anh “cty - state”, tiếng Pháp “cite - état”, tiếng Việt dịch thành bang hay thành quốc Polis đơn vị tổ chức đời sống trị, xã hội có thành phố trung tâm chung quanh vùng nông thôn “Politeia” có nghĩa đen “chính thể thành bang” Kết cấu tác phẩm Theo dịch giả Đỗ Khánh Hoan tác phẩm chia thành 10 phần (một số dịch tiếng Anh gọi Quyển - Book) Trong tác “Chính thể cộng hòa”, Platon đề cập đến quan điểm đời sống tinh thần người tương đối toàn diện như: khái niệm cấu trúc ba phần tâm hồn (linh hồn), vấn đề tâm hồn với công bình, giáo dục, đạo đức hạnh phúc, vấn đề mối quan hệ cấu trúc ba phần tâm hồn với phân công giai tầng xã hội công việc quản lý đất nước Những nhân vật tham gia đối thoại tác phẩm Socrates người chủ đối thoại người kể lại đối thoại Glaucon Adeimantus - hai người anh Platon tham dự đối thoại sau Phần I Polemarchus dân bến Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 cảng Piraeus; đàm đạo diễn nhà anh nhiều nhân vật khác 2.1.2 Tác phẩm “Phaidon” Không giống tác phẩm “Chính thể cộng hòa”, chia thành 10 phần, tác phẩm “Phaidon” không chia thành phần Chúng ta chia hội thoại theo nội dung chủ đề tác phẩm nói linh hồn, chất linh hồn, tính cách bất tử, bất diệt linh hồn Trong tác phẩm “Phaidon”, Platon bàn đến quan điểm đời sống tinh thần người vấn đề chất chết học thuyết linh hồn, mối quan hệ linh hồn người có đạo đức nhà triết học với hạnh phúc kiếp sau linh hồn khác Những nhân vật tham gia đối thoại tác phẩm “Phaidon” bao gồm: Phaidon người thành quốc Elis mạn Tây xứ sở học trò Socrates, người kể Simmias, Cebes Phaedondas niên thành quốc Thebes Echecrates nhóm môn sinh triết phải Pythagoras Phliushay Apollodorus khác thường, nôn nao, nóng nảy, bộp chộp đàn bà Lão nhân chủ điển giàu có, cương trực, tử tế, lương thiện, thẳng thắn tiếng khắp thành quốc Lão nhân bạn già, chí thiết Socrates Cảnh diễn nhà tù giam Socrate, nơi kể Phlius 2.1.3 Tác Phẩm “Apologia” (Biện giải) “Crito” Tác phẩm “Apologia” (Biện giải): Nội dung “Apologia” (Biện giải) thông qua trình biện giải quan tòa làm bật người đức độ tài Socrates Đồng thời ca ngợi gương công dân mẫu mực thành Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 bang Athens, sẵn sàng nhận lấy chết để bảo vệ danh dự nhân phẩm Tác phẩm “Apologia” (Biện giải), Platon đề cập đến quan điểm đời sống tinh thần người Đó mối quan hệ tâm hồn đạo đức người đức hạnh Đồng thời thông qua tác phẩm, Platon lên án kẻ có linh hồn xấu xa thói đạo đức giả đời Những nhân vật tham gia đối thoại tác phẩm “Apologia” (Biện giải) gồm 500 người Bồi thẩm đoàn, Socrates ba công dân thành quốc Athens Meletus, Anytus Lycon Cảnh diễn phiên tòa xử án Socrates thành Athens Tác phẩm “Crito”: Đối thoại kể Crito - người đồng tuế, đồng hương, bạn cao niên thân thiết hối lộ cai ngục vào nhà tù thuyết phục Socrates trốn lưu vong, đồng thời báo tin giây phút tang tóc cho Socrates, Socrates không chịu bỏ trốn cho hành động trái với đạo đức Qua đối thoại làm rõ hình ảnh Socrates công dân thành quốc Athens gương mẫu đạo đức Thông qua tác phẩm “Crito”, Platon bàn đến quan điểm đời sống tinh thần người tư tưởng mối quan hệ linh hồn đạo đức, linh hồn hạnh phúc Những nhân vật tham gia đối thoại tác phẩm “Crito” Socrates Crito bạn thiếu thời đồng hương với Socrates Cảnh diễn nhà giam Socrates 2.1.4 Tác phẩm “Euthyphro” “Phaedrus” Tác phẩm “Euthyphro”: Đối thoại kể gặp gỡ Euthyphro Socrates trước cửa tòa án Thông qua đối thoại chủ yếu nhằm định nghĩa lòng sùng đạo, tính hiếu hạnh, đức trực, song không tới kết Thông Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 qua đối thoại làm rõ hình ảnh Socrates trước phiên tòa công dân mẫu mực, người đức độ hiểu biết Thông qua “Euthyphro”, Platon bàn đến quan điểm đời sống tinh thần người tâm hồn (linh hồn) đạo đức Các nhân vật tham gia đối thoại: Euthyphro nhà tu sĩ chuyên nghiệp am tường lễ nghi tinh thần sùng đạo Socrates Cảnh diễn trước cửa tòa án Tác phẩm “Phaedrus”: Chủ đề đối thoại tình yêu hay tu từ, kết hợp hai, quan hệ triết học với tình yêu với nghệ thuật nói chung Tác phẩm “Phaedrus”, Platon bàn đến quan điểm đời sống tinh thần người khái niệm cấu trúc ba phần tâm hồn (linh hồn) Nhân vật tham gia đối thoại: Socrates Phaedrus Cảnh diễn gốc tiêu huyền, bên bờ sông Ilissus 2.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI Trong tiết làm rõ nội dung sau: 1) khái niệm, cấu trúc đời sống tinh thần, 2) linh hồn, 3) nhận thức giáo dục, 4) hạnh phúc đạo đức, 5) mối quan hệ đời sống tinh thần cấu trúc giai cấp xã hội công việc quản lý đất nước 2.2.1 Về khái niệm cấu trúc đời sống tinh thần Khi nói đời sống tinh thần người, Platon sử dụng thuật ngữ tiếng Hy lạp ψυχή (phiên âm theo mẫu tự Latinh là: psukhḗ Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 đọc: xi - khê, chuyển ngữ sang tiếng Anh: Psyche, đọc: xai - ki)1 Psyche hiểu với nhiều nghĩa phong phú, có dịch linh hồn hay tâm hồn (soul), tinh thần hay tâm linh (spirit) Vì Theo Platon “psyche” có cấu trúc ba phần, bao hàm tâm lý, tinh thần, lý trí nên có lẽ dịch tác phẩm “Cộng hòa”, Đỗ Khánh Hoan dùng thuật ngữ “tâm trí” Như vậy, nói bất tử, có trước thể tồn sau chết thể số tác phẩm, “Phaidon” psyche hiểu “linh hồn”; nói cấu trúc ba phần có năng, tâm lý lý trí tác phẩm “Chính thể cộng hòa” “psyche” gọi “tâm trí” Trong luận văn dùng thuật ngữ “đời sống tinh thần” để diễn đạt cách khái quát tất quan điểm Platon vấn đề Trong tác phẩm “Chính thể cộng hòa”, đời sống tinh thần (tâm trí) người Platon trình bày với cấu trúc ba phần: Phần lý trí, tiếng Hy lạp: λογιστικόν (logistikon) (xuất phát từ logos), tức lý tính người, có đặc trưng yêu mến chân lý luôn hướng tới việc học tập, nghiên cứu; Phần tinh thần, tiếng Hy lạp thymoeides (xuất phát từ thymos) phận trọng danh dự, yêu mến tiếng tăm, danh vọng, hay phẩn nộ bị xúc phạm Phần ham muốn vật chất, tiếng Hy Lạp: epithymetikon (xuất phát từ epithymia) Nó ham muốn cải, tiền tài, tìm kiếm khoái lạc ăn uống, tình dục Theo Platon, tâm trí đắn phải có hài hòa ba phần Một tâm hồn công bằng, trực tâm hồn lý Wikipedia, the free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Plato%27s_tripartite_theory_of_soul Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 trí nắm vai trò huy, tinh thần đứng phía lý trí để đấu tranh kiềm chế phần ham muốn vật chất Trong ba phần đó, có phần lý tính, tức linh hồn mà 2.2.2 Về linh hồn Chủ đề “Phaidon” chứng minh linh hồn có trước thể tiếp tục tồn sau chết thể Thông qua đối thoại Socrates, Sebes Simmias, Platon đưa lập luận sau đây: - Lập luận từ nguồn gốc sống Thông qua Socrates, Platon khẳng định sống bắt nguồn từ không sống, phải có linh hồn tồn giới khác, đến từ giới khác làm cho sống đời - Lập luận biện chứng từ mối quan hệ mặt đối lập Platon lập luận để chứng minh cho linh hồn cách đối lập linh hồn với thể: Cơ thể có thuộc tính tính vật thể, tính hữu hình, tính không bất tử, vậy, linh hồn mặt đối lập với thể phải có thuộc tính đối lập với thể, tính phi vật thể, tính vô hình, tính - Mặt khác, Platon lập luận dựa chuyển hóa mặt đối lập: Nếu sống chuyển hóa thành chết chết phải chuyển hóa thành sống (tái sinh) Từ rút kết luận, linh hồn người chết tất phải tồn nơi trước tái sinh - Lập luận từ hồi tưởng linh hồn để chứng minh linh hồn có trước thể Theo Platon (dẫn lời Socrates), nhận thức hồi tưởng, tức nhớ lại điều biết khứ Con người sinh có sẵn nhiều tri thức (tri thức bẩm sinh), điều Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 chứng tỏ linh hồn người tồn trước thể, nhận thức tất tiếp tục tồn sau chết thể 2.2.3 Về nhận thức giáo dục - Về nhận thức: - Bản chất nhận thức hồi tưởng Platon cho nhận thức nhớ lại hay hồi tưởng tư tưởng cho sinh vốn có đầy đủ tri thức Linh hồn sống giới ý niệm nhận thức tất cả, quên Cái gọi “học” chẳng qua nhớ lại tư tưởng mà có kiếp trước Trong tác phẩm “Chính thể cộng hòa”, phần VII, Platon dựng Chuyện ẩn dụ hang động (tiếng Anh: Allegory of the Cave) để phân biệt nhận thức cảm tính (chỉ cho ta bóng mờ thực tại) nhận thức lý tính (mới cho ta chân lý) điều kiện điều kiện để nhận thức thực chân Trong câu chuyện, hình ảnh đám tù nhân bị trói hang dùng để ám đám đông quần chúng đốt nát, họ bị thành kiến, dục vọng trói buộc, cản trở không cho nhận thức thực Bằng nhận thức cảm tính họ thấy bóng mờ thực mà Người cởi trói nhà triết học; vào giới ánh sáng ban ngày có nghĩa vào lý tính, nhận thức thật lý tính Mặt trời mà người cởi trói nhìn thấy cách trực tiếp thực cuối cùng, nguồn gốc tất Ngoài ra, thông qua ví dụ minh họa “Con đường phân đoạn” (tiếng Anh: Divided Line), Platon dùng hình đường phân đoạn nói lên tiến trình nhận thức gồm nhiều giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính, từ nhận thức “cái bóng” đến nhận thức chân lý Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Về giáo dục: Trong vấn đề giáo dục, Platon có triết lý lập luận mối quan hệ giáo dục tâm hồn Platon vấn đề giáo dục phải giáo dục toàn diện lưu ý nhấn mạnh phương pháp giáo dục để tạo hài hòa tâm hồn (linh hồn) phải gắn liền với giáo dục âm nhạc Một tâm hồn hài hòa kết hợp phẩm chất: Thông thái, Dũng cảm, Điều độ Công Trong giáo dục, Platon nhấn mạnh phải hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ - thể Platon cho (thông qua Socrates), trẻ em sinh phải giáo dục, giáo dục văn hóa trước giáo dục thể chất sau [7, tr 189] Platon cho việc giáo dục triết học toán học, tuổi trẻ, tầng lớp cầm quyền sau phải giáo dục âm nhạc giáo dục thể chất để tạo hài hòa bốn phẩm chất: Thông thái, Dũng cảm, Điều độ Công Ông người giới, nhận vai trò tác dụng to lớn âm nhạc nghệ thuật đời sống tinh thần người Bởi vai trò giáo dục âm nhạc nghệ thuật tạo tâm hồn hài hòa: “Những người có tâm hồn hài hòa yếu quý điều tốt đẹp nhất” [11, tr 87] Ngoài ra, Platon bàn đến quan niệm giáo dục văn hóa ẩm thực, việc tuyển chọn đào tạo quan tòa cuối việc giáo dục huấn luyện tầng lớp người cầm quyền 2.2.4 Về hạnh phúc đạo đức Điều bàn hạnh phúc, Platon mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp, nơi người có hạnh phúc Platon thông qua Socrates bàn hạnh phúc cho rằng: “… Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 thiết lập thành quốc, ngô bối không nhằm làm cho giai cấp sung sướng, mà nhằm làm cho toàn thể thành quốc sung sướng, nhiều tốt…” Thứ hai theo Platon, Hạnh phúc hình thức khiết lý tưởng trạng thái hoàn toàn yên bình, vui vẻ mãn nguyện nhờ có linh hồn hài hòa cân đối Thứ ba, Platon cho đạo đức nguyên nhân tất yếu hạnh phúc Người hạnh phúc theo Platon người đứng đắn Người hạnh phúc người xấu xa tâm hồn Trong tác phẩm “Crito” làm rõ điều đó: “… điều quan trọng hết đời sống, mà sống tốt đẹp… Sống tốt đẹp nghĩa tương tự sống lương thiện sống trực… ” [8, tr 186 198] Thứ tư, Platon không gắn hạnh phúc với đạo đức, mà gắn hạnh phúc với tri thức Đối với Platon, đức hạnh tri thức sống có đức hạnh chất sống Platon cho rằng: “… quân vương triết gia vui sướng bạo chúa độc tài 729 lần, bạo chúa độc tài chịu đựng số lượng tương đương đau khổ quân vương triết gia” [7, tr 647] 2.2.5 Về mối quan hệ đời sống tinh thần cấu trúc giai cấp xã hội công việc quản lý đất nƣớc Từ lập luận tâm hồn (linh hồn) người có cấu trúc ba phần: phần dục vọng (the appetite part), phần tinh thần (the spirited part) phần lý trí (the rational part) Platon đến xem xét bốn phẩm chất đạo đức người: Thông thái (Wisdom), Dũng cảm (Courage), Điều độ (Temperance) Công (Justice) Theo Platon nhà nước công nhà nước có phối hợp hài hòa ba đẳng cấp với ba loại linh hồn khác Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 nhiệm vụ khác nhà nước: đẳng cấp cầm quyền, bảo vệ (Rulers hay Guardians), đẳng cấp vệ binh (Auxiliaries) đẳng cấp người sản xuất (Producers) Nhà triết học có phần lý trí linh hồn nên thuộc đẳng cấp cầm quyền; hai đẳng cấp lại có nhiệm vụ phòng vệ xã hội chống ngoại xâm lao động sản xuất vật chất để nuôi sống xã hội Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 CHƢƠNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI 3.1 NHỮNG ĐÓNG GÓP CÓ GIÁ TRỊ DÀI LÂU CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI Thứ nhất, Platon nghiên cứu cách toàn diện đời sống tinh thần người Platon trình bày cách toàn diện đời sống tinh thần người với cấu trúc ba phần: phần lý tính (lý trí), phần tinh thần (trọng danh dự) phần (ham muốn vật chất) Mỗi yếu tố có vai trò định, suy cho lý tính giữ vai trò định toàn đời sống tinh thần Thứ hai, Platon chứng minh mối quan hệ cấu trúc đời sống tinh thần với đạo đức hạnh phúc người Như Platon tránh khỏi rơi vào hai cực đoan - thuyết tính thiện thuyết tính ác tranh luận gay gắt phương Đông phương Tây Platon chứng minh mối quan hệ lý trí đạo đức, đạo đức hạnh phúc Thứ ba, Platon chứng minh mối quan hệ cấu trúc tinh thần cá nhân với phân công lao động xã hội Theo Platon, tính cách lực cá nhân định hoàn toàn giáo dục, mà có phần quan trọng phụ thuộc vào cấu trúc bẩm sinh đời sống tinh thần, sau vai trò giáo dục Điều có ý nghĩa quan trọng, trước lựa chọn để đào tạo, bố trí công việc cho người cần phải ý xem xét tính tinh thần người Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Thứ tư, Platon phân biệt vai trò nhận thức cảm tính nhận thức lý tính nguyên nhân trói buộc người việc nhận thức chân lý Theo Platon, để nhận thức chân lý, người cần phải tự mình“cởi trói” khỏi ràng buộc thân ràng buộc xã hội Thứ năm, Platon phẩm chất tinh thần định phận lãnh đạo xã hội, “quân vương triết học” Trong quan niệm phẩm chất người, tầng lớp người cầm quyền, Platon xếp“Thông thái” lên hàng đầu bốn yếu tố: Thông thái, Dũng cảm, Điều độ Công 3.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM Thứ nhất, Platon rơi vào quan điểm tâm khách quan xem xét chất đời sống tinh thần người linh hồn có trước thể Platon đưa số lập luận biện chứng để chứng minh linh hồn, có lập luận từ mối quan hệ mặt đối lập Tuy nhiên, lập luận biện chứng ông chưa xác thiếu tính thuyết phục Thứ hai, Platon phạm sai lầm cứng nhắc phân chia giai cấp xã hội dựa vào cấu trúc đời sống tinh thần cá nhân Platon không ý đến điều kiện xã hội chế độ tư hữu Đồng thời Platon không thấy mối quan hệ kinh tế tầng lớp Platon không thấy tính giai cấp nhà nước Mặt khác, ông phạm sai lầm trầm trọng xem thường tầng lớp việc phân chia tầng lớp Trong nhà nước Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 lý tưởng ông, nhân dân lao động bị loại khỏi đời sống trị Thứ ba, Platon tuyệt đối hóa nhận thức lý tính, coi thường nhận thức cảm tính, ông rơi vào chủ nghĩa lý Platon, coi nhận thức cảm tính cho ta “cái bóng” không chân thật vật Do quan điểm nhận thức luận lý vậy, Platon xuất phát từ ý niệm nhà nước để xây dựng nên nhà nước lý tưởng mà không tính đến kinh nghiệm lịch sử Thứ tư, quan điểm giáo dục Platon nhiều thiếu sót Một là, ông chưa trọng giáo dục ngành khoa học thực nghiệm, vật lý học, sinh vật học Hai là, Platon không đánh giá hết vai trò quan trọng gia đình giáo dục gia đình Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN: Platon người tinh hoa văn hóa Hy Lạp cổ đại, người thầy vĩ đại văn minh phương Tây, nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng văn hóa tinh thần nhân loại Cuộc đời nghiệp sáng tác ông, nguồn cảm hứng vô tận cho nhà nghiên cứu giới Mặc dù sau nhiều nỗ lực nhà nghiên cứu chưa thõa mãn trí tò mò muốn biết, hiểu nhiều ông Song có được, đặc biệt khối lượng sáng tác đồ sộ làm cho vô kính trọng ngưỡng mộ tài đức độ “Người thầy nhân loại” Platon đề cập đến đời sống tinh thần người cách toàn diện bao gồm vấn đề linh hồn, hạnh phúc đạo đức, nhận thức giáo dục, mối quan hệ đời sống tinh thần cấu trúc giai cấp xã hội công việc quản lý đất nước Platon bàn đến vấn đề giáo dục đối tượng giáo dục, phương pháp giáo dục, mục tiêu giáo kiểm duyệt nhà nước loại chuyện kể lưu hành thành bang Platon người giới đánh giá đề cao phương pháp giáo dục âm nhạc hình thành phát triển nhân cách cách hài hòa (tâm hồn hài hòa) Ông người đưa quan điểm hạnh phúc tiến Nghiên cứu quan điểm đời sống tinh thần Platon có ý nghĩa lớn cho nghiệp giáo dục, định hướng giá trị chân thiện - mỹ cho tầng lớp trẻ, làm cho hệ trẻ ý thức trách nhiệm bổn phận người công dân Tổ quốc Footer Page 26 of 145 ... CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM Thứ nhất, Platon rơi vào quan điểm tâm khách quan xem xét chất đời sống tinh thần người linh hồn có trước thể Platon. .. TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI 3.1 NHỮNG ĐÓNG GÓP CÓ GIÁ TRỊ DÀI LÂU CỦA QUAN ĐIỂM PLATON VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƢỜI Thứ nhất, Platon nghiên cứu... bối cảnh lịch sử tiền đề lý luận cho đời quan điểm Platon đời sống tinh thần người + Phân tích nội dung chủ yếu quan điểm Platon đời sống tinh thần người qua số tác phẩm như: “Chính thể cộng hoà”,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của Platon về đời sống tinh thần của con người qua một số tác phẩm, Quan điểm của Platon về đời sống tinh thần của con người qua một số tác phẩm, Quan điểm của Platon về đời sống tinh thần của con người qua một số tác phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay