Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Ngũ Hành Sơn

26 113 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:51

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ THU THỦY PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS.TS Trần Đình Thao Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tháng 9/2008 trở thành mốc khó quên lịch sử kinh tế giới, khủng hoảng tài nổ Mỹ nhanh chóng lan rộng ảnh hưởng toàn cầu Tiếp theo sau khủng hoảng nợ công Châu Âu mà Hy Lạp nước bước vào vòng xoáy Nền kinh tế giới hứng chịu nhiều hệ nặng nề Suy thoái kép không xảy ra, khủng hoảng quy mô quốc gia hay khu vực suốt năm qua dường trì hoãn nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu sau "địa chấn" tài 2008 Sáu năm sau khủng hoảng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa thể phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bất ổn lạm phát lãi suất cho vay cao, nợ xấu trở nên nhức nhối, thu nhập tăng chậm đời sống người dân khó khăn…Muốn thoái khỏi tình trạng này, Việt Nam phải dọn dẹp hệ thống ngân hàng, tiếp tục cải tổ khối doanh nghiệp nhà nước hồi sức cho khu vực tư nhân trước thành tựu 14 năm kể từ Luật doanh nghiệp đời bị xóa Trong tình hình kinh tế Việt Nam nay, hàng ngày có nhiều doanh nghiệp bị phá sản kinh tế hộ gia đình đặc biệt hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước Ngoài việc đóng góp vào mức tăng trưởng chung nước, hộ kinh doanh giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Đặc biệt, hộ kinh doanh thương mại mạng lưới rộng nhất, phát triển đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mà lĩnh vực kinh doanh khác không thay Vì vậy, kênh phân phối lưu thông hàng hóa quan trọng, giúp cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương Footer Page of 145 Header Page of 145 Vốn nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Vì vậy, muốn kinh tế phát triển, tăng trưởng phải cung ứng đủ vốn cho thành phần kinh tế thông qua cung cấp tín dụng Do đó, việc phát triển cho vay hộ kinh doanh cần thiết Xuất phát từ thực tiễn từ vấn đề trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn” làm đề tài để nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển cho vay hộ kinh doanh NHTM; - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Qua rút kết đạt mặt hạn chế phát triển cho vay hộ kinh doanh - Trên sở đó, đề tài đưa giải pháp để phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng * Câu hỏi nghiên cứu: - Nội dung phát triển cho vay hộ kinh doanh gì? Các tiêu chí đánh giá kết phát triển cho vay hộ kinh doanh? Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay hộ kinh doanh? - Thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn nào? - Ngân hàng phải làm để phát triển cho vay hộ kinh doanh? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn Footer Page of 145 Header Page of 145 đề lý luận thực tiễn liên quan cho vay hộ kinh doanh Agribank Quận Ngũ Hành Sơn - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn đề xuất giải pháp phát triển thời gian tới Phạm vi thời gian: Thực trạng nghiên cứu sở số liệu từ năm 2011 đến năm 2013 đề xuất giải pháp phát triển thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Vận dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa số vấn đề sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng, rút kết quả, hạn chế việc phát triển cho vay hộ kinh doanh Từ đề xuất giải pháp cụ thể để phát triển cho vay hộ kinh doanh nhằm tăng nguồn thu nhập cho Chi nhánh Kết cấu Luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm vai trò hộ kinh doanh kinh tế a Khái niệm hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh có đặc điểm pháp lý sau: Không có tư cách pháp nhân; Là hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ; Chế độ chịu trách nhiệm; Tính bền vững không cao; Không phân biệt lao động chủ hộ với người lao động làm thuê b Vai trò hộ kinh doanh kinh tế - Hộ kinh doanh góp phần tạo việc làm, sử dụng số lượng lớn lao động xã hội, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo - Hộ kinh doanh có khả thích ứng với chế thị trường, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hóa - Hộ kinh doanh kênh quan trọng, phân phối lưu thông hàng hóa tới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, giúp cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nước Với mạng lưới rộng khắp nước, vùng sâu, Footer Page of 145 Header Page of 145 vùng xa, hộ kinh doanh kênh phân phối lưu thông hàng hóa quan trọng mà kênh làm 1.1.2 Phân loại hộ kinh doanh - Căn vào ngành nghề hoạt động: + Hộ kinh doanh hoạt động ngành nông, lâm, ngư nghiệp + Hộ kinh doanh hoạt động ngành tiểu thủ công nghiệp, chế biến + Hộ kinh doanh hoạt động ngành vận tải, xây dựng + Hộ kinh doanh hoạt động ngành thương mại, dịch vụ + Hộ kinh doanh hoạt động ngành khác - Căn vào chủ tạo lập nó: + Hộ kinh doanh cá nhân làm chủ + Hộ kinh doanh hộ gia đình làm chủ + Hộ kinh doanh nhóm người làm chủ - Căn vào Giấy phép đăng ký kinh doanh + Hộ kinh doanh giấy phép kinh doanh + Hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh 1.1.3 Vai trò cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại - Cho vay hộ kinh doanh giúp ngân hàng bán chéo sản phẩm, thu hút tiền gởi dân cư dịch vụ khác, giúp tăng nguồn thu nhập cho Ngân hàng - Đối với hộ kinh doanh, hoạt động cho vay có vai trò: + Các ngân hàng cho vay bổ sung vốn cho hộ kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động hộ kinh doanh ổn định + Tạo điều kiện cho hộ kinh doanh tiếp cận áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào kinh doanh + Thúc đẩy hộ kinh doanh tính toán, hạch toán sản Footer Page of 145 Header Page of 145 xuất kinh doanh, tính toán lựa chọn đối tượng đầu tư để đạt hiệu cao + Hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi xã hội - Đối với kinh tế, hoạt động cho vay hộ kinh doanh giúp tăng thu nhập cho hộ kinh doanh từ thúc đẩy phát triển toàn kinh tế 1.1.4 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh - Cho vay hộ kinh doanh lĩnh vực có tiềm lớn - Nhu cầu vay kinh doanh co dãn nhiều với lãi suất Người vay quan tâm nhiều đến lãi suất phải chịu - Phân tán rủi ro số lượng khách hàng đông - Chi phí quản lý tăng nhiều khách hàng 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm phát triển cho vay hộ kinh doanh a Quan niệm phát triển cho vay hộ kinh doanh Phát triển cho vay việc ngân hàng tăng cường sử dụng nguồn lực vốn, hệ thống mạng lưới, công nghệ, nguồn nhân lực nhằm gia tăng quy mô, mở rộng thị phần, đa dạng hóa hợp lý hóa cấu cho vay hộ kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tăng thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh sở kiểm soát mức rủi ro đảm bảo khả sinh lời phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ Việc phát triển cho vay hộ kinh doanh có ý nghĩa: - Là vấn đề tất yếu kinh doanh, việc phát triển cho vay giúp nâng cao lực tài Ngân hàng tăng thu nhập từ cho vay kiểm soát rủi ro Footer Page of 145 Header Page of 145 - Giúp ngân hàng phân tán rủi ro hoạt động cho vay - Góp phần đa dạng hóa đối tượng khách hàng - Góp phần nâng cao hiệu kinh tế - xã hội b Sự cần thiết phát triển cho vay hộ kinh doanh Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần thiết kinh tế, đóng vai trò quan trọng việc chuyển dịch khối lượng lớn nguồn lực tài xã hội, để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội Thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh chiểm tỷ trọng không nhỏ tổng thu nhập từ cho vay Nó có định to lớn tồn phát triển Ngân hàng thương mại Mở rộng phát triển hoạt động dịch vụ khác, bán chéo sản phẩm, nâng cao tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, giảm dần tỷ trọng thu nhập từ cho vay Đây hướng phát triển tương lai Ngân hàng 1.2.2 Nội dung phát triển cho vay hộ kinh doanh a Mở rộng quy mô cho vay b Gia tăng thị phần c Đa dạng hóa sản phẩm hợp lý hóa cấu cho vay d Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay e Kiểm soát rủi ro f Tăng trưởng thu nhập cho vay 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển cho vay hộ kinh doanh a Nhóm tiêu chí tăng trưởng quy mô - Tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh: - Tăng trưởng số lượng khách hàng: b Tiêu chí tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 c Tiêu chí đa dạng hóa sản phẩm hợp lý hóa cấu cho vay d Tiêu chí chất lượng dịch vụ cho vay e Tiêu chí mức độ kiểm soát rủi ro cho vay f Tiêu chí tăng trưởng thu nhập cho vay 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay hộ kinh doanh a Nhóm nhân tố bên ngân hàng - Định hướng phát triển kinh doanh sách tín dụng ngân hàng - Năng lực tài ngân hàng - Quy trình tín dụng - Trình độ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng - Trình độ khoa học công nghệ khả quản lý ngân hàng b Nhóm nhân tố bên tác động đến Ngân hàng - Nhân tố thuộc khách hàng - Tình hình kinh tế vĩ mô - Môi trường pháp lý chế sách nhà nước lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh - Môi trường văn hóa – xã hội KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 Bảng 2.1 cho thấy nguồn vốn huy động qua năm chi nhánh tăng trưởng đáng kể Cơ cấu nguồn vốn chi nhánh chủ yếu tiền gởi từ dân cư chiếm tỷ trọng 90%, tiền gởi tổ chức kinh tế tổ chức tín dụng tăng trưởng qua năm từ 5,59% năm 2011 đến năm 2013 15,67%, tiền gởi kho bạc b Tình hình cấp tín dụng Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng từ 2011-2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2012 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2013 Tỷ Số tiền trọng (%) A Tổng dư nợ Phân theo thời gian 219.901 219.901 100 100 238.734 238.734 100 100 269.459 269.459 Ngắn hạn Trung hạn 160.373 72,93 32.561 14,81 155.387 57.870 65,09 24,24 26.967 12,26 25.477 10,67 22.569 8,37 269.459 100 Chỉ tiêu 100 100 172.336 63,96 74.554 27,67 Dài hạn Phân theo thành phần kinh tế 219.901 100 238.734 100 DNTN Công ty TNHH 13.829 6,29 113.974 51,83 15.729 124.276 6,59 52,06 11.884 4,41 130.738 48,52 Công ty cổ phần HTX 29.644 13,48 900 0,41 23.539 862 9,86 0,36 27.875 10,34 800 0,30 Cá nhân - hộ gia đình B Tỷ lệ nợ xấu 61.554 27,99 1,94% 74.328 31,13 1,45% 98.162 36,43 2,43% (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank Ngũ Hành Sơn từ 2011-2013) Tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm qua năm Loại hình tín dụng chủ yếu bổ sung vốn lưu động cho khách hàng trình kinh doanh Năm 2012, 2013 kinh tế Việt Nam khó khăn, doanh nghiệp hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng, không mở rộng kinh doanh nên tỷ trọng dư nợ ngắn hạn giảm dần qua năm Do ảnh hưởng chung đến tốc độ tăng trưởng tín Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 dụng Chi nhánh c Kết kinh doanh Bảng 2.3: Kết kinh doanh năm 2011-2013 Chỉ tiêu Tổng thu nhập ĐVT: Triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2012 so 2013 so 2011 Số tiền Số tiền Số tiền với 2011 với 2012 108.872 110.868 87.848 1.996 -23.020 Tổng chi phí 83.181 90.580 70.163 7.399 -20.417 Chênh lệch thu, chi 25.691 20.288 17.685 -5.403 -2.603 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank Ngũ Hành Sơn từ 2011-2013) Trong năm 2011 tổng thu nhập chi nhánh 108.872 triệu đồng, sang năm 2012 110.868 triệu đồng, tăng 1.996 triệu đồng so với năm 2011 sang năm 2013 giảm xuống đạt 87.848 triệu đồng Nguyên nhân thu nhập năm 2013 thấp lãi tồn đọng không thu số công ty làm ăn thua lỗ, phá sản 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.2.1 Tình hình đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Hiện nay, trước tình hình hậu khủng hoảng kinh tế, hoạt động kinh doanh với mô hình hộ kinh doanh phát triển ổn định so với doanh nghiệp Mô hình có vốn đầu tư nhỏ, chịu ảnh hưởng lớn từ biến động kinh tế 2.2.2 Các biện pháp phát triển cho vay hộ kinh doanh thực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua - Giao khoán tiêu đến cán tín dụng - Tăng khả tiếp cận khách hàng hộ kinh doanh để tăng số lượng khách hàng hộ kinh doanh - Đánh giá lại khách hàng để tăng mức dư nợ, giảm lãi suất cho vay - Mở rộng mạng lưới giao dịch, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng - Kiểm soát rủi ro tín dụng để hạn chế nợ xấu xảy - Cải tiến, niêm yết công khai quy trình, thủ tục vay vốn - Nâng cao kỹ giao dịch CBCNV để tạo hài lòng, thỏa mãn cho khách hàng 2.2.3 Thực trạng kết phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn a Mở rộng quy mô cho vay b Đa dạng hóa sản phẩm hợp lý hóa cấu cho vay c Chất lượng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn qua khảo sát điều tra d Kiểm soát rủi ro e Thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.3.1 Những kết đạt Qua 17 năm hoạt động phát triển, Ngân hàng No&PTNT Quận Ngũ Hành Sơn khẳng định vị trí địa Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 bàn Quận Từ Ngân hàng nhỏ tách với nguồn vốn ban đầu gần tỷ đồng, dư nợ 2,6 tỷ đồng, đến nguồn vốn chi nhánh lên đến 849 tỷ đồng, dư nợ đạt 269 tỷ đồng Đối với hoạt động cho vay hộ kinh doanh đạt kết sau: - Dư nợ cho vay hộ kinh doanh tăng trưởng qua năm số tuyệt đối lẫn tương đối chiếm tỷ trọng ngày tăng tổng dư nợ - Chi nhánh trọng đến việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay hộ kinh doanh cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ (từng lần) chủ yếu - Việc gia tăng sản phẩm cho vay hộ kinh doanh nên dư nợ tăng theo đáng kể tất yếu dẫn đến số lượng khách hàng gia tăng qua năm, điều giúp cho thương hiệu Agribank ngày phát triển - Cho vay hộ kinh doanh phát triển kéo theo sản phẩm, dịch vụ khác Ngân hàng phát triển - Việc kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng Chi nhánh đưa lên hàng đầu đem lại hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu mức giới hạn chung - CBTD thường xuyên tham gia lớp đào tạo, hướng dẫn quy trình, quy định cho vay đảm bảo CBTD hiểu rõ công việc làm 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn a Hạn chế Thứ nhất: tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm Chi nhánh, dư nợ cho vay hộ kinh doanh thấp chiếm Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 tỷ lệ chưa cao tổng dư nợ cho vay Thứ hai: Nhìn chung sản phẩm cho vay hộ kinh doanh đơn điệu, chưa có khác biệt đa dạng so với NHTM khác Thứ ba: Cơ cấu cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh chưa cân đối Thứ tư: Công tác marketing sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chưa thật đến hộ dân địa bàn Thứ năm: Ngân hàng chưa thực quan tâm đến phát triển đối tượng cho vay tín chấp, định cho vay điều kiện cần tính khả thi, hiệu dự án, phương án sản xuất kinh doanh điều kiện đủ tài sản bảo đảm Thứ sáu: Việc thực quy trình cho vay đôi lúc chưa quy định số bước Thứ bảy: Mức phán cho vay Phòng giao dịch thấp, 500 triệu đồng khách hàng hộ gia đình, cá nhân b Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn - Hạn chế nguồn lực, điều kiện để thu hút khách hàng - Sự tải nhân viên - Quy trình cho vay Ngân hàng - Môi trường kinh tế - xã hội sách quan nhà nước - Tình trạng thông tin bất cân xứng yếu tố thuộc khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội Quận Ngũ Hành Sơn Quận Ngũ Hành Sơn nằm phía Đông Nam Thành phố Đà Nẵng, cách Thành phố Đà Nẵng 8km với diện tích 38,59 km2, dân số 72.665 người với 19.047 hộ đơn vị hành cấp phường Quá trình đô thị hóa diễn nhanh chóng với nhiều dự án giải tỏa đền bù Trên địa bàn Quận có trường Đại học kinh tế, Trường Cao đẳng công nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt Hàn, Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng, tập trung lượng lớn sinh viên đội ngũ nguồn nhân lực cho tương lai Hơn địa bàn Quận có Bệnh viện Phụ sản –Nhi bệnh viện lớn khu vực Miền Trung, tập trung nhiều Bác sỹ chuyên môn giỏi, nơi đáng tin cậy người dân Nhờ mà góp phần giải phần lớn lao động địa phương ngành nghề khác phát triển theo 3.1.2 Tình hình cạnh tranh Ngân hàng địa bàn Quận Trên địa bàn gồm có Ngân hàng thương mại có trụ sở hoạt động Đều đối thủ cạnh tranh cao với Agribank Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Ngoài có Ngân hàng sách xã hội thực cho vay đối tượng gia đình nghèo với mục đích kinh doanh, tiêu dùng Như vậy, thấy đối thủ cạnh tranh có ưu lớn cho vay hộ kinh doanh địa bàn Quận Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Ngũ Hành Sơn Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước 3.1.3 Định hướng mục tiêu phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank phải thực trở thành lực lượng chủ đạo chủ lực vai trò cấp tín dụng cho phát triển kinh tế hộ sản xuất kinh doanh Áp dụng công nghệ thông tin đại, cung cấp dịch vụ tiện ích, thuận lợi đến loại hình vay vốn Phát triển dịch vụ Ngân hàng nhắm tới đối tượng khách hàng hộ sản xuất kinh doanh Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng mở rộng tisnd ụng doanh nghiệp tư nhân hộ sản xuất kinh doanh Thường xuyên nghiên cứu bổ sung quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện giảm thiểu thủ tục giúp cho hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn Agribank cách dễ dàng Agribank giữ vững khách hàng hộ sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng có thu nhập trung bình trở lên, vừa khách hàng truyền thống, vừa khách hàng tiềm năng, mở rộng phát triển mạnh mẽ tương lai tới 3.1.4 Đánh giá lực tiềm phát triển hộ kinh doanh địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn Với lợi điều kiện tự nhiên, sách hỗ trợ, khả vốn, nguồn nhân lực thời gian tới, hộ kinh doanh địa bàn Quận có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển Các lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế Quận, mở rộng lĩnh vực thương mại dịch vụ, thu hẹp dần sản xuất nông nghiệp, nông thôn, bước thực công Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 nghiệp hóa – đại hóa để phù hợp với xu phát triển chung Thành phố 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 3.2.1 Tăng cường mối quan hệ với khách hàng truyền thống đôi với việc khai thác khách hàng tiềm Hiện nay, để tìm khách hàng khó giữ chân khách hàng cũ khó Bên cạnh tạo niềm tin cho khách hàng cần phải thực biện pháp để trì mối quan hệ với khách hàng Thành phố Đà Nẵng thực chỉnh trang đô thị, di dời giải tỏa Địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn có nhiều dự án, diện tích đất đai sản xuất nông nghiệp phần bị thu hẹp Các khách hàng hộ kinh doanh truyền thống Chi nhánh đa số thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ Giữ vững mối quan hệ với khách hàng này, sở thông tin Chi nhánh có sẵn tình hình kinh doanh giúp tiết kiệm chi phí giảm thiểu rủi ro, cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ khác bên cạnh cho vay Một năm lần nhiều hơn, Chi nhánh tổ chức hội nghị khách hàng hộ kinh doanh khách hàng truyền thống khách hàng tiềm Qua hội nghị khách hàng, ngân hàng đánh giá tổng quát tình hình hoạt động cho vay hộ kinh doanh, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tâm tư nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc qua trình vay vốn khách hàng Ngoài thấy mặt đạt hạn chế cho vay hộ kinh doanh để có giải pháp triển khai thời gian đến Qua hội nghị hình thức tuyên truyền quảng cáo đến tất khách hàng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 sản phẩm dịch vụ cho vay hộ kinh doanh để khách hàng cũ giới thiệu đến khách hàng có nhu cầu kênh quảng cáo tuyên truyền hiệu Ứng dụng phát triển CNTT vào việc chăm sóc khách hàng chúc mừng sinh nhật, chúc tết …khách hàng tin nhắn điện thoại Đối với khách hàng quan tâm, chăm sóc vào dịp quan trọng làm họ có thiện chí, tình cảm gắn bó lâu dài với Ngân hàng có mối tin cậy, tin tưởng lẫn hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh phát triển Tùy theo xếp Chi nhánh tiến hành khảo sát, điều tra nhu cầu vay vốn khách hàng hộ kinh doanh hàng năm để có sách cho vay phù hợp với khách hàng mức độ hài lòng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn Ngân hàng để có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao mức độ hài lòng Tuy nhiên, nói nghĩa không ý đến khách hàng tiềm Địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn có làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước tiếng bãi biển với dịch vụ du lịch phát triển Thu hút khách hàng tiềm ngành nghề đem lại nhiều lợi ích cho Chi nhánh dịch vụ nói chung phát triển cho vay nói riêng Đối với khách hàng Làng đá, Chi nhánh liên hệ với Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước để xin thông tin liên lạc danh sách, điện thoại, địa để tiếp cận cho vay Qua đó, tăng thêm khả cung cấp sản phẩm dịch vụ khác 3.2.2 Sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh Nhu cầu phát triển nói chung nhu cầu vay vốn nói riêng hộ kinh doanh thường phong phú, đa dạng, thay đổi theo tín hiệu thị trường Tuy nhiên, hộ kinh Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 doanh đáp ứng yêu cầu ngân hàng cho vay Vì vậy, Chi nhánh cần tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu, thu thập nguồn thông tin khách hàng làm sở để tiến hành sàng lọc, phân đoạn thị trường khách hàng Việc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh khách hàng có uy tín quan hệ lâu năm để thiết lập mối quan hệ bạn hàng uy tín, tinh thần hợp tác lâu dài, đôi bên có lợi Trên sở đó, Ngân hàng phải xây dựng thực sách khách hàng cách linh hoạt phù hợp Việc lựa chọn hộ kinh doanh vay có số cách sau: - Theo ngành nghề sản xuất kinh doanh: Phát triển cho vay hộ kinh doanh hoạt động lĩnh vực, ngành nghề có triển vọng phát triển, có lợi phù hợp với xu phát triển chung Quận Thành phố - Theo phân loại khách hàng: Đánh giá khách hàng theo tiêu chuẩn cho vay Ngân hàng Nông nghiệp từ đưa sách khác phù hợp với khách hàng - Theo thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay liên quan đến rủi ro tín dụng tính khoản Ngân hàng Vì vậy, Chi nhánh nên ưu tiên cho vay hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn để bổ sung vốn lưu động thời gian thu hồi vốn nhanh, hạn chế rủi ro cho vay phù hợp với cấu nguồn vốn huy động Chi nhánh 3.2.3 Hoàn thiện, đa dạng hóa sản phẩm cấu cho vay phù hợp với nhu cầu khách hàng khả Ngân hàng Trên sở sản phẩm cho vay hộ kinh doanh sẵn có, Chi nhánh tiến hành hoàn thiện, cải tiến sản phẩm như: + Cho gia hạn hạn mức tín dụng khách hàng vay hạn Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 mức tín dụng + Cho vay vốn trung hạn vốn lưu động cho số khách hàng có nhu cầu Ngoài ra, Chi nhánh cần mở rộng thêm phương thức cho vay hạn mức tín dụng áp dụng khách hàng vay ngắn hạn có nhu cầu vay vốn thường xuyên tức vốn quay vòng nhiều, kinh doanh ổn định có uy tín quan hệ với ngân hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh từ năm trở lên Chi nhánh nên phát triển phương thức cho vay ưu điểm ngân hàng khách hàng Hiện nay, Agribank có Quyết định số 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/08/2014 việc cho vay hạn mức tín dụng hộ sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ Đây hướng mở khách hàng hộ kinh doanh vay vốn theo phương thức hạn mức tín dụng với quy mô nhỏ từ 100 triệu đồng trở xuống Vì vậy, Chi nhánh cần triển khai áp dụng khách hàng sở nhu cầu khách hàng Ngoài ra, Chi nhánh cần phát triển thêm cho vay dự án đầu tư cho vay vốn đầu tư máy móc, tài sản cố định hộ kinh doanh Nhu cầu xã hội ngày cao cạnh tranh ngày gay gắt nên hộ kinh doanh cần vốn để đầu tư vào sở vật chất, mở rộng quy mô kinh doanh, đòi hỏi vốn lớn thời gian hoàn vốn lâu 3.2.4 Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay, nâng cao tỷ trọng cho vay bảo đảm tài sản cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ tương lai hộ kinh doanh Chi nhánh cần áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay dựa lãi suất mà Ngân hàng cấp đưa nhằm đảm bảo nguồn thu nhập Chi nhánh lợi ích khách hàng Đối với khách hàng có tình hình kinh doanh tốt, quan hệ thân thiết, dư nợ lớn nên Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 áp dụng mức lãi suất thấp lãi suất ưu đãi Với dự án ngắn hạn, cần đa dạng hóa lãi suất phù hợp với chu kỳ kinh doanh khách hàng Việc mở rộng cho vay bảo đảm tài sản phần toàn bộ, cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ tương lai làm tăng thêm số lượng khách hàng từ tăng thêm nguồn thu nhập cho Ngân hàng giải khó khăn lớn vốn tài sản chấp hộ kinh doanh Tuy nhiên, việc mở rộng cho vay bảo đảm tài sản, cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ tương lai phải nằm cấu dư nợ hợp lý không áp dụng hộ kinh doanh vay vốn mà phải lựa chọn hộ truyền thống, có mức tín nhiệm cao - Cấp tín dụng ngắn hạn bảo đảm tài sản khách hàng: + Không có nợ xấu Agribank TCTD khác (hai) năm gần đến thời điểm đề nghị cấp tín dụng + Được xếp hạng từ A trở lên theo quy định xếp hạng tín dụng nội Agribank - Cấp tín dụng ngắn hạn bảo đảm tài sản tối đa 50% tổng dư nợ vay ngắn hạn khách hàng: + Không có nợ xấu Agribank TCTD khác thời điểm đề nghị cấp tín dụng + Được xếp hạng BBB trở lên theo quy định xếp hạng tín dụng nội Agribank 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh Để hạn chế thấp rủi ro cho vay hộ kinh doanh xảy Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 việc thu thập thông tin khách hàng quan trọng: Thông tin từ vấn trực tiếp khách hàng, thông tin từ bên hàng xóm, khách hàng người vay, thông tin từ CIC Do thu thập thông tin khách hàng cách xác đầy đủ thẩm định cho vay chặt chẽ hiệu nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy Ngân hàng Công tác kiểm soát rủi ro phải tiến hành trước, sau vay vốn thu hồi toàn nợ vay Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng, tăng cường hoạt động giám sát sau giải ngân, áp dụng hình thức giải ngân chuyển khoản để hạn chế việc sử dụng vốn sai mục đích đảm bảo theo Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sử dụng phương tiện toán để giải ngân vốn cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Thường xuyên đánh giá lại tài sản đảm bảo để có hướng điều chỉnh rút bớt dư nợ yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản bảo đảm khác giá trị tài sản bị giảm nhiều nhằm đảm bảo an toàn tín dụng cho Ngân hàng Đồng thời, nâng cao chất lượng phận kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm cách tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ phận Ngoài ra, Chi nhánh kết hợp bảo an tín dụng cho vay tín chấp từ tiền lương, cho vay bảo đảm tài sản chưa thực bảo an tín dụng Vì để hạn chế thấp rủi ro xảy ra, chi nhánh cần phải đẩy mạnh công tác kết hợp bảo an tín dụng cho vay chấp tài sản Để thực công tác đòi hỏi CBTD phải làm tốt công tác vận động, giải thích lợi ích có khách hàng tham gia hình Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 thức thức 3.2.6 Nâng cao kỹ giao tiếp chăm sóc khách hàng Tại chi nhánh thực triển khai văn hóa giao dịch đến toàn thể CBCNV kết đạt chưa cao Do thời gian đến chi nhánh cần triển khai mạnh công tác chuẩn mực cán bộ, đạo đức, trách nhiệm viên chức Agribank qua để nâng cao thương hiệu Agribank thị trường Hơn cần phấn đấu để trở thành Ngân hàng đại, xây dựng Agribank gần gũi mà chuyên nghiệp, truyền thống mà đại Ngoài ra, Chi nhánh cần quan tâm đến việc đào tạo thêm kỹ giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng để nâng cao nhận thức cán nhân viên Chi nhánh cần có hình thức phạt xếp lương kinh doanh loại B, C cán nhân viên không tuân thủ theo quy định giao tiếp với khách hàng Hiện chi nhánh chưa có phận tiếp đón hướng dẫn khách hàng đến giao dịch Vì để khách hàng đến giao dịch nhận thấy chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo chi nhánh nên thành lập phận tiếp đón khách hàng hướng dẫn thủ tục ban đầu cần thiết Sau tùy theo mục đích giao dịch khách hàng mà có hướng dẫn, hổ trợ phù hợp Ngoài ra, để biết mức độ hài lòng khách hàng Ngân hàng nào, Chi nhánh cần phải thiết lập kênh thông tin để khách hàng góp ý như: Hòm thư góp ý đặt điểm giao dịch để khách hàng có ý kiến phản hồi trình thực giao dịch với ngân hàng, phiếu điều tra khảo sát ý kiến khách hàng Từ Chi nhánh có hướng điều chỉnh, phục vụ tốt 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 b Tăng cường nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng c Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động cho vay hộ kinh doanh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng, năm qua có vai trò đặc biệt quan trọng, kênh dẫn vốn chủ yếu kinh tế quốc dân, thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế, đưa kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với kinh tế khu vực giới Việc nghiên cứu “Phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn” điều kiện nhằm trì phát triển khách hàng hộ kinh doanh vay vốn, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh với NHTM Do vậy, Chi nhánh không ngừng thực biện pháp để phát triển cho vay hộ kinh doanh đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng khả ngân hàng Luận văn đánh giá hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực nhằm góp phần phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đối với Nhà nước Đối với Ngân hàng Nhà nước Đối với NHNo&PTNT Việt Nam Footer Page 26 of 145 ... triển cho vay hộ kinh doanh? Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay hộ kinh doanh? - Thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn. .. cho Ngân hàng - Đối với hộ kinh doanh, hoạt động cho vay có vai trò: + Các ngân hàng cho vay bổ sung vốn cho hộ kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động hộ kinh doanh ổn định + Tạo điều kiện cho hộ kinh. .. trạng cho vay nặng lãi xã hội - Đối với kinh tế, hoạt động cho vay hộ kinh doanh giúp tăng thu nhập cho hộ kinh doanh từ thúc đẩy phát triển toàn kinh tế 1.1.4 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh - Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Ngũ Hành Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay