Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam, chi nhánh Đà Nẵng

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:50

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ XUÂN VINH PHÂN T CH T NH H NH CHO V H INH DO NH TẠI NGÂN HÀNG TH NG ẠI C PH N C NG TH NG VIỆT N , CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng ã số: 60.34.20 TÓ TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 INH DO NH Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CÔNG TOÀN Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài – Ngân hàng họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển đất nước, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu kinh tế ngày tăng cao Hoạt động tín dụng ngân hàng ngày đẩy mạnh, giúp chủ thể kinh tế tiếp cận nguồn vốn cách dễ dàng Trước áp lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng nay, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam lựa chọn định hướng phát triển lâu dài bền vững, phát triển dịch vụ bán lẻ mà trọng dịch vụ tín dụng bán lẻ Do đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng tích cực triển khai hoạt động phù hợp với định hướng phát triển đó, tập trung đẩy mạnh cho vay hộ kinh doanh Đây nguồn lực có vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước, có lực lượng sản xuất kinh doanh đông đảo, tạo lượng sản phẩm hàng hóa lớn cho xã hội có nhu cầu tín dụng cao Trong năm qua, hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng có mức tăng trưởng khá, đạt nhiều thành công tồn hạn chế định, cần có giải giáp khắc phục au th i gian nghi n cứu hoạt động cho vay D Vietin ank Đà Nẵng, nhận thấy mảng quan trọng cần hoàn thiện nh m gi p cho Vietin ank Đà Nẵng tăng trưởng quy mô vị thế, nâng cao hiệu kinh doanh Chính lý đó, chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng T ôn T n V ệt Nam, C Footer Page of 145 n n n án Đà Nẵng” để nghiên cứu Đề tài Header Page of 145 nghiên cứu dựa tr n sở lý luận khoa học thực tiễn tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, từ đưa giải pháp, kiến nghị để góp phần nâng cao nghiệp vụ cho vay hộ kinh doanh th i gian tới Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM Phân tích thực trạng tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để đưa nhận định thành công hạn chế nguy n nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh Nghiên cứu đề xuất giải pháp nh m hoàn thiện nghiệp vụ cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng th i gian tới * Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh gì? Phương pháp, ti u chí sử dụng để phân tích hoạt động cho vay HKD N TM? - Thực trạng hoạt động cho vay diễn nào? D Vietinbank Đà Nẵng ết sao? Những ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng gì? - Cần phải có giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay Doanh nghiệp VietinBank Đà Nẵng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đố t ợng nghiên cứu Các vấn đề lý luận thực tiễn li n quan đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh VietinBank Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh, từ đưa giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay HKD - Về th i gian: Phân tích thực trạng tập trung vào khoảng th i gian từ năm 2012 đến năm 2014 - Về không gian: Việc nghiên cứu thực phạm vi hoạt động VietinBank Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghi n cứu, hoàn thiện luận văn dựa tr n sở vận dụng phương pháp luận vật iện chứng kết hợp với phương pháp cụ thể như: - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp logic lịch sử - Phương pháp thống k - Phương pháp quy nạp diễn dịch * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phân tích hoàn thiện lý luận ản tín dụng ngân hàng việc hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Đánh giá mặt đạt hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng, tr n sở đề xuất giải pháp kiến nghị có khả ứng dụng vào hoạt động Chi nhánh, đồng th i để ngân hàng khác có điều kiện tham khảo nh m hoàn thiện nghiệp vụ cho vay HKD Bố cục luận văn Trong phạm vi luận văn, phần mở đầu kết luận cấu trúc gồm chương: Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng gi i oạn 12-2014 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt ộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng a K n ệm tín dụn n ân àn Tín dụng ngân hàng hoạt động mà ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng hình thức cho vay, ảo lãnh, chiết khấu thương phiếu giấy t có giá, cho thu tài hình thức khác Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/Q 12, định nghĩa hoạt động cấp tín dụng “việc thỏ thuận ể tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền c m kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho v y, chiết khấu, cho thuê tài chính, b o th nh toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” b ân loạ tín dụn n ân àn  Căn vào th i hạn cho vay + Tín dụng ngắn hạn + Tín dụng trung hạn Footer Page of 145 Header Page of 145 + Tín dụng dài hạn  Căn vào đối tượng cho vay + Tín dụng cho doanh nghiệp + Tín dụng cho cá nhân + Tín dụng cho định chế tài  Căn theo loại tiền + Ngoại tệ + Đồng Việt Nam  Căn theo phương thức cấp tín dụng + Cho vay + Chiết khấu + Bảo lãnh + Bao toán… c Va trò tín dụn n ân àn - Đ i v i thân N - Đ i v i kinh tế 1.1.2 Hoạt đ ng cho va h kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại a ộ n doan * Khái niệm hộ kinh nh: ộ kinh doanh chủ thể kinh doanh cá nhân, nhóm ngư i hộ gia đình làm chủ, tham gia vào nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác phạm vi gia đình Chủ thể đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mư i lao động, dấu chịu trách nhiệm ng toàn ộ tài sản hoạt động kinh doanh * Đặc iểm hộ kinh nh - D tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô hạn Footer Page of 145 Header Page of 145 hoạt động kinh doanh - HKD hình thức sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ - Chế độ chịu trách nhiệm: chủ hộ thành viên hộ chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ hộ kinh doanh - Tính bền vững không cao - Không phân biệt lao động chủ hộ với ngư i lao động làm thuê * V i trò củ hộ kinh nh kinh tế - Hộ kinh doanh góp phần tạo việc làm, sử dụng số lượng lớn lao động xã hội, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo - Hộ kinh doanh có khả thích ứng với chế thị trư ng, th c đẩy sản xuất hàng hóa, th c đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hóa - Hộ kinh doanh kênh quan trọng, phân phối lưu thông hàng hóa tới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, gi p cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương, th c đẩy phát triển kinh tế nước b oạt độn c o vay ộ n doan N T * Khái niệm cho vay hộ kinh doanh Cho vay hộ kinh doanh hình thức tài trợ ngân hàng cho khách hàng hộ sản xuất kinh doanh Đó quan hệ kinh tế mà ngân hàng chuyển cho hộ kinh doanh quyền sử dụng khoản tiền với điều kiện định thoả thuận hợp đồng nh m phục vụ mục đích khách hàng * Đặc đ ểm cho vay hộ kinh doanh - Quy mô khoản vay thư ng nhỏ, lẻ - Mức độ phân tán khoản vay rộng - Thủ tục khoản vay đơn giản, gọn nhẹ - Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn Footer Page of 145 Header Page of 145 - Chi phí cho vay HKD cao c Vai trò cho vay hộ kinh doanh - Đối với ngân hàng: - Đối với hộ kinh doanh: - Đối với kinh tế d ân loạ c o vay ộ * C n vào n doan i tư ng v y v n, cho v y chủ yếu c phân theo h nh thức - Cho vay ổ sung vốn lưu động - Cho vay ổ sung vốn để đầu tư tài sản cố định  C n theo thời hạn khoản v y: - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung hạn - Cho vay dài hạn  Phân loại theo h nh thức bảo ảm: - Cho vay có đảm bảo b ng tài sản - Cho vay tài sản đảm bảo 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt đ ng cho vay h kinh doanh NHTM - Nắm rõ tình hình hoạt động cho vay D N TM, từ nêu l n ý nghĩa số tài liệu phân tích, phát mặt tích cực mặt hạn chế hoạt động cho vay D N - Từ kết phân tích, đánh giá, đề giải pháp nh m gi p N TM khắc phục hạn chế, góp phần phát triển hoạt động cho vay, tăng quy mô chiếm lĩnh thị phần, tăng lực cạnh tranh Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 với N TM tr n địa àn, hướng đến chất lượng cho vay ngày tốt hơn, tăng uy tín khẳng định thương hiệu tr n địa àn, tạo điều kiện mở rộng đa dạng hóa kinh doanh đạt mục ti u cuối lợi nhuận, nâng cao thu nhập lợi nhuận từ cho vay hộ kinh doanh 1.2.2 N i dung phân tích tình hình cho va h kinh doanh NHTM Một số nội dung phân tích tình hình cho vay D N TM ao gồm: a Phân tích bối cản mô tr ờng bên yếu tố bên ngân hàng có ản ởng quan trọn đến hoạt động cho vay HKD NH b Phân tích công tác t chức thực trình cho vay HKD NH c Phân tích hoạt độn mà n ân àn t ực nhằm đạt đ ợc mục tiêu hoạt động cho vay HKD d Phân tích kết hoạt động cho vay HKD Ngân hàng T ôn T n V ệt Nam - Chi nhánh Ðà Nẵng, thông qua phân tích nội dung chủ yếu: - Phân tích tăng trƣởng quy mô cho vay HKD: + ng trưởng dư n cho vay HKD + T c ộ t ng trưởng dư n cho vay HKD: DN1-DN0 Tốc độ tăng dư nợ cho vay HKD = x 100% DN0 Trong đó: DN0 dư nợ cho vay D năm trước DN1 dư nợ cho vay D năm Tăng trưởng dư nợ cho vay nhân tố quan trọng đánh giá Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 - 10 Phân tích đa dạng hóa sản phẩm hợp lý hóa cấu cho vay HKD: Tiêu chí phản ánh đa dạng loại hình cho vay hộ kinh doanh tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề kinh doanh, uy tín, mức độ ảnh hưởng Nó đánh giá thông qua: Tỷ trọng dư nợ CV theo sản phẩm D = Dư nợ CV D theo sản phẩm Dư nợ CV D - Phân tích tăng trưởng thu nhập cho vay x 100% D - Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD - Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích Chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích định tính như: so sánh, đối chiếu, xem xét bối cảnh phương pháp phân tích thống k như: phân tích iến động; phân tích kết cấu KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Sơ đồ b má tổ chức 2.1.3 Tình hình hoạt đ ng kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Tìn ìn Footer Page 12 of 145 uy động vốn Header Page 13 of 145 11 b Tình hình cho vay c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Bối cảnh hoạt đ ng cho vay h kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵng thời gian qua a Bối cảnh kinh tế vĩ mô b Bối cảnh thị tr ờng mục tiêu cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh c Đặc đ ểm c ngân hàng ản ởn đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh 2.2.2 Khái quát qu trình điều kiện cho va h kinh doanh ngân hàng a T chức thực quy trình cho vay HKD CN b Đ ều ện áp dụn c ác quy địn tà sản đảm bảo 2.2.3 Phân tích trình thực hoạt đ ng nh m đạt mục tiêu cho va h kinh doanh chi nhánh a ục t c o vay ộ n doan chi nhánh tron t gian qua b Phân tích hoạt độn mà N tr ển khai nhằm đạt mục tiêu cho vay hộ kinh doanh - h c trạng biện pháp t ng trưởng quy m + Ban iám đốc chi nhánh phân công Phó iám đốc phụ trách phát triển mảng Bán lẻ Phân công cán quan hệ khách hàng, tìm hiểu, tiếp thị khách hàng địa àn nơi sinh sống, nơi khu vực làm việc để tích cực tìm kiếm khách hàng HKD Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 tiềm + Giao ti u dư nợ cho vay HKD, số lượng khách hàng HKD đến cán bộ, ph ng đồng th i làm sở chấm điểm, đánh giá xếp loại có chế thưởng phạt hàng tháng, quý + Đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến khách hàng - h c trạng dạng hó sản ph m: Vietin ank Đà Nẵng cung cấp sản phẩm cho vay D chủ yếu cho vay ngắn hạn phục vụ SXKD - h c trạng nâng c o chất lư ng cung ứng dịch vụ + iện tại, đội ngũ cán ộ chi nhánh đa số trẻ n n chi nhánh trọng công tác đào tạo cán + B n cạnh việc đào tạo chuy n môn nghiệp vụ, chi nhánh thư ng xuyên tổ chức đào tạo phong cách làm việc, văn hóa Vietinbank… nh m trang bị kiến thức nghiệp vụ k để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng + ia tăng chất lượng cung ứng dịch vụ thông qua khảo sát ý kiến khách hàng, hoàn thiện giao dịch, gia tăng thuận tiện, nâng cao hài lòng khách hàng hộ HKD + Đa dạng hóa dịch vụ tiện ích hỗ trợ đến hoạt động vay vốn khách hàng HKD + Thực chương trình chăm sóc khách hàng thiết thực, có sách tín dụng ri ng khách hàng - h c trạng kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh + Tăng cư ng kiểm soát khâu trình xử lý hồ sơ khoản vay đảm ảo tuân thủ đ ng quy trình cho vay D + Thực đầy đủ quy định tài sản đảm bảo khoản cho vay Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 + Thực chủ trương phân tán rủi ro thông qua phát triển số lượng loại hình khách hàng 2.2.4 Phân tích kết hoạt đ ng cho va h kinh doanh VietinBank – CN Đà Nẵng a Phân tích quy mô cho vay hộ kinh doanh  Tỷ trọng cho vay D Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.4 cho ta thấy quy mô dư nợ cho vay hộ kinh doanh liên tục tăng l n qua năm Năm 2012 252 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 11,7 , năm 2013 273 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 12,26%), đặc biệt năm 2014 347 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 15,87%) Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh cao, năm 2013 tăng 7,78% so với năm 2012 năm 2014 tăng 21,14% so với 2013  ố lượng khách hàng dư nợ cho vay D ình quân Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.5 cho ta thấy giai đoạn 2012-2014 số lượng khách hàng thuộc nhóm đối tượng chi nhánh tăng nhanh qua năm, đặc iệt năm 2014 số lượng 576 khách hàng, tăng 97 khách hàng so với năm 2013 Cùng với gia tăng nhanh chóng số lượng khách hàng quy mô trung bình khoản vay tăng l n đáng kể giai đoạn Đến năm 2014 số 603,2 triệu đồng, tăng so với năm 2013 31,2 triệu đồng)  Thị phần cho vay D Vietin ank Đà Nẵng tr n địa àn Nhận xét: Theo ảng số liệu 2.6 cho ta thấy, thị phần cho vay hộ kinh doanh Vietin ank Đà Nẵng có tăng trưởng qua năm Đến 31/12/2014, thị phần Vietin ank Đà Nẵng chiếm 5.7% so với toàn địa àn, tăng 0.6% so với năm 2013, năm 2013 chiếm 5,1 2012 chiếm 5,02 b Phân tích c cấu cho vay hộ kinh doanh Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14  Cơ cấu cho vay HKD theo kỳ hạn Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.7 cho ta thấy, giai đoạn 2012-2014, dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngắn hạn có tăng trưởng chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Cụ thể tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh qua a năm 2012, 2013 2014 83,2; 79,7 82,3% Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ lệ thấp tổng dư nợ cho vay D Trong th i gian đến, chi nhánh cần ch trọng đẩy mạnh dư nợ cho vay trung dài hạn để có dư nợ ổn định, lâu dài  Cơ cấu cho v y HKD theo ngành nghề Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.8 cho ta thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao có xu hướng tăng qua năm Tỷ trọng dư nợ lĩnh vực tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh ba năm 2012, 2013 2014 73,4; 76,4 76,8% Sở dĩ có điều lĩnh vực thương mại dịch vụ mũi nhọn phát triển kinh tế địa àn Đà Nẵng năm gần lĩnh vực mở nhiều hội phát triển cho nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ  Cơ cấu cho v y theo hình thức bảo ảm tiền v y Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.9 cho ta thấy, giai đoạn 2012-2014 dư nợ cho vay HKD 100 có tài sản đảm bảo, dư nợ đảm bảo b ng bất động sản chiếm tỷ trọng cao loại tài sản đảm bảo đạt 83,4; 84,3 83,5% a năm 2012, 2013 2014 c ân tíc t n tr ởn t u n p c o vay ộ n doan Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.10 cho ta thấy, thu nhập Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 từ hoạt động cho vay chi nhánh có sụt giảm mạnh nhiên thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh tăng từ mức 19,105 tỷ đồng năm 2012 l n mức 29,768 tỷ đồng năm 2014 Với tỷ lệ tăng trưởng 14,01 36,67 năm 2013 2014 Nh vào mà tỷ trọng thu nhập cho vay hộ kinh doanh tổng thu nhập cho vay có cải thiện đáng kể, tăng từ 6,34 mức gần gấp đôi 12,04 năm 2012 l n vào năm 2014 d Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Nhận xét: Theo bảng số liệu 2.11 cho ta thấy, năm 2013 với mở rộng quy mô cho vay hộ kinh doanh dư nợ xấu lĩnh vực tăng l n Cụ thể nợ xấu năm 2013 3,570 tr.đ, tăng 50 tr.đ so với năm 2012 Tuy nhi n, năm 2014 chi nhánh có nhiều iện pháp để kiểm soát ti u này, dư nợ xấu 3,355 tr.đ, đạt mục ti u mà chi nhánh đặt tỷ lệ nợ xấu vay HKD Chất lượng tín dụng cho D chi nhánh tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng tạo dựng uy tín thương hiệu tr n địa àn - Chi nhánh ước đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung ứng nh m thỏa mãn nhu cầu khách hàng D - Chi nhánh áp dụng nhiều chương trình tín dụng nhiều sách ưu đãi khác cho khách hàng HKD vay vốn lãi suất, phí dịch vụ Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Cho vay HKD phát triển kéo theo sản phẩm, dịch vụ khác ngân hàng phát triển ảo hiểm, huy động vốn, ATM, dịch vụ ngân hàng điện tử - Các biện pháp hạn chế rủi ro cho vay nói chung cho vay HKD chi nhánh ch trọng có hiệu 2.3.2 Những hạn chế tồn - Mặc dù dư nợ cho vay HKD chi nhánh tăng trưởng qua năm nhi n tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm chi nhánh - Đội ngũ nhân vi n đa số trẻ n n chưa có nhiều kinh nghiệm công tác thẩm định khách hàng - Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay CBTD c n nhiều hạn chế - Các sản phẩm cho vay HKD c n đơn điệu, chưa có khác biệt đa dạng so với NHTM khác - Công tác marketing sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chưa thật đến HKD tr n địa bàn - Việc thẩm định tài sản đảm ảo chưa linh động, hình thức ảo đảm chưa đa dạng - Quy trình nghiệp vụ cho vay c n số ất cập Thủ tục cho vay c n rư m nhiều giấy t , phức tạp 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế cho vay HKD * Nguyên nhân bên - Chính sách củ Nhà nư c thiếu linh hoạt - i trường kinh tế - xã hội - Tình trạng thông tin bất cân xứng yếu t thuộc khách hàng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 * Nguyên nhân bên trong: - Chính sách tín dụng - Quy trình tín dụng - Trình độ cán ộ - Chưa có chế thưởng phạt cụ thể tăng trưởng, hay giảm dư nợ cho vay D để tăng động lực phấn đấu CBTD - Hệ thống cảnh báo nhiều hạn chế, chưa ài ản, khoa học theo chuẩn mực đại - Công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm ngân hàng thực chưa thực mang lại hiệu KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Bối cảnh thị trƣờng 3.1.2 Định hƣ ng cho va h kinh doanh HKD Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam– Chi nhánh Đà Nẵng - Tiếp tục tăng trưởng quy mô cho vay HKD số lượng khách hàng dư nợ bình quân - Tiếp tục giao ti u cho vay D đến cá nhân, ph ng nh m khai thác, thu h t khách hàng tiềm năng, khách hàng tốt từ ngân hàng khác - Mở rộng cho vay HKD theo sản phẩm chuẩn an hành, đẩy mạnh sản phẩm cho vay dài hạn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nhóm đối tượng khách hàng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 - 18 ác định khách hàng mục tiêu để tập trung phát triển cho vay làng nghề tr n địa àn làng đá m nghệ Non Nước, D đơn lẻ lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng tr n địa àn thành phố Đà Nẵng huyện/thị xã giáp ranh với thành phố Đà Nẵng - Nâng cao lực quản trị điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ - Tăng cư ng kiểm soát chặt chẽ cho vay HKD, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trước, sau cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng tối đa cho Ngân hàng - Tăng cư ng thực bán chéo sản phẩm khách hàng HKD - oàn thiện công tác tài sản đảm ảo: Thẩm định tài sản ảo đảm, mức cho vay, mở rộng đối tượng nhận tài sản 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Đẩ mạnh thực sách trọng điểm nh m khai thác thu h t khách hàng cho vay HKD - Chính sách kh i thác khách hàng: + Có ộ phận chuyên nghiên cứu khách hàng + Thực nghi n cứu, khảo sát, điều tra, thu thập thông tin phân khúc khách hang nh m nắm nhu cầu tín dụng, lựa chọn khách hàng, tìm kiếm khách hàng mục ti u + hai thác khách hàng thông tin khách hàng cách hiệu từ trung tâm tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC , quan thuế, quan đăng ký kinh doanh …để lựa chọn sàng lọc khách hàng, góp phần nâng cao công tác thẩm định khoản vay nh m hạn chế rủi ro cho vay Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Chính sách quảng bá sản ph m: + Công tác quảng sản phẩm cho vay D cần tăng cư ng thư ng xuy n nữa, tác động trực tiếp đến đối tượng vay vốn + Tổ chức uổi hội thảo, chương trình hội nghị khách hàng định kỳ h ng năm để qua gặp g , trao đổi khó khăn, vướng mắc khách hàng, tìm hiểu vấn đề mà ngân hàng chưa đáp ứng cho khách hàng, tiếp cận khách hàng mới, nh m đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, mở rộng hoạt động tín dụng + Tài trợ hoạt động xã hội địa àn hoạt động chi nhánh trao học cho học sinh trư ng, trao quà tặng cho gia đình sách, tài trợ cho chương trình thành phố Chính sách lãi suất cạnh tranh + Thư ng xuy n theo dõi tổ chức tín dụng khác tr n địa àn để có sách ưu đãi phí, lãi suất phù hợp nh m tăng khả cạnh tranh, thu h t đối tượng khách hàng + Cần vận dụng linh hoạt, có chương trình ưu đãi áp dụng theo nhóm khách hàng, theo quy mô vay, th i gian vay vốn để tạo hấp dẫn, thu h t đối tượng vay vốn 3.2.2.Hoàn thiện qu trình cho va HKD Một số điểm cần chỉnh sửa quy trình cho vay HKD nay: + Quy trình cho vay D áp dụng cán ộ tín dụng vừa làm công tác án hàng, vừa thẩm định khách hàng, làm hồ sơ vay vốn quản lý khoản vay Điều dễ dẫn đến việc thẩm định mang tính chủ quan, tạo điều kiện sơ hở dẫn đến rủi ro đạo đức cho vay + Quy trình c n ch trọng đến việc cung cấp hóa đơn chứng từ khách hàng, gây nhiều th i gian cho cán ộ để hoàn thiện hồ sơ vay vốn khách hàng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 + 20 ây dựng quy trình, quy định phù hợp nh m giảm ớt thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho khách hàng, tạo thuận tiện, thoải mái cho khách hàng giao dịch với ngân hàng hỗ trợ khách hàng suốt trình giao dịch với ngân hàng + Chi nhánh nên áp dụng linh hoạt mức cho vay đối tượng vay SXKD cụ thể Hiện nay, để đáp ứng điều kiện vay vốn Ngân hàng khách hàng phải đáp ứng vốn tự có khoảng 20%-30% tổng nhu cầu vốn Ngân hàng cho vay 70% 80% tổng nhu cầu Trong đó, NHTM cổ phần khác tr n địa bàn áp dụng cho vay từ 0-100% nhu cầu vốn khách hàng lâu năm Chi nhánh đánh giá uy tín, thiện chí giao dịch hiệu kinh doanh khách hàng h ng năm, qua tăng tỷ lệ cho vay khách hàng kinh doanh hiệu quả, hạng tín dụng tăng so với năm trước để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, tăng tính cạnh tranh với ngân hàng tr n địa àn, qua tăng quy mô tín dụng HKD Chi nhánh 3.2.3 Hoàn thiện đa dạng hóa sản phẩm cho va HKD - Chi nhánh cần đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay phát triển thêm cho vay dự án đầu tư D D cho vay vốn đầu tư máy móc, tài sản cố định - Đẩy mạnh áp dụng phương thức cho vay hạn mức tín dụng khách hàng có nhu cầu vay vốn thư ng xuy n, v ng quay vốn nhanh, kinh doanh ổn định có uy tín quan hệ với ngân hàng - Phát triển th m nhiều sản phẩm tín dụng hỗ trợ cho vay D có ngành nghề hoạt động lâu đ i làng đá m nghệ non nước, ngành nghề thủy hải sản Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.4 Đa dạng hóa cấu cho va theo đối tƣợng khách hàng phƣơng thức bảo đảm tiền va - Đa dạng hóa khách hàng, hạn chế cho vay tập trung vào ngành nghề nh m phân tán rủi ro tín dụng nâng cao lợi nhuận - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, mạnh dạn cho vay tín chấp tr n sở nâng cao lực thẩm định khách hàng, khả tạo dòng tiền dự án/phương án vay thiện chí trả nợ khách hàng 3.2.5 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng - Cần có ộ phận chuy n trách phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, thiết lập chiến lược phù hợp với chiến lược kinh doanh chi nhánh ây dựng hoạt động chăm sóc khách hàng cụ thể, thiết thực đối tượng khách hàng khách hàng tiềm năng, khách hàng khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Có sách chăm sóc khách hàng thư ng xuy n vào dịp lễ, tết, sinh nhật … ng quà phù hợp với giới tính, sở thích, phong thủy khách hàng nh m tạo quan tâm, thân thiện - ây dựng hệ thống giải đáp thắc mắc, y u cầu khách hàng không ng cách li n hệ trực tiếp mà ng phương pháp gián tiếp qua điện thoại, email - Nâng cấp sở vật chất, ch trọng hình thức trang trí ph ng D có chi nhánh cho đại, mắt đồng th i mở rộng mạng lưới giao dịch, đưa sở giao dịch đến gần với khu vực khách hàng HKD tiềm - Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng D nh m tạo khác iệt, cạnh tranh tổ chức tín dụng khác tr n địa àn Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Trang bị đồng phục cho CBCNV với màu sắc trang nhã, kiểu dáng gọn gàng, lịch nh m tạo nên ấn tượng tốt, thoải mái làm việc nh m nâng cao hiệu hoạt động, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng - oàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nh m tạo thuận tiện, an toàn, nhanh chóng xác giao dịch với khách hàng - Chi nhánh cần thư ng xuyên tổ chức lớp đào tạo chuy n môn, nghiệp vụ cho cán ộ, cử cán ộ theo học lớp ngoại khóa k án hàng, chăm sóc coi nhiệm vụ hàng đầu hoạt động kinh doanh B n cạnh việc đào tạo chuy n môn nghiệp vụ, chi nhánh cần quan tâm đào tạo thư ng xuy n phẩm chất đạo đức, trị cho cán ộ - Để taọ động lực cho cán nhân viên làm việc hăng say hơn, để thu hút giữ chân ngư i tài chi nhánh cần xây dựng chế đãi ngộ minh bạch, tạo cạnh tranh nhân viên với - Tiến hành cách có hệ thống khoa học hoạt động điều tra, khảo sát khách hàng HKD làm sở cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng độ hài lòng KH huyến khích gửi ý kiến đóng góp, phàn nàn phát sinh trình giao dịch vào thùng thư góp ý ngân hàng 3.2.6 Tăng cƣờng quản lý rủi ro cho va HKD - Nâng c o chất lư ng th m ịnh v y: - ng cường c ng tác kiểm tr trư c, sau cho vay - ng cường c ng tác kiểm tr , kiểm soát nội - ng cường c ng tác thu thập l th ng tin - ng cường hiệu c ng tác l n có vấn ề Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.2.7 Kết hợp tín dụng v i bảo hiểm tín dụng Chi nhánh cần bổ sung điều kiện khách hàng HKD vay cần phải mua bảo hiểm để hạn chế phần rủi ro Ngoài việc mua bảo hiểm tài sản chấp, chi nhánh n n đề nghị khách hàng vay mua bảo hiểm tiền vay suốt th i gian vay vốn 3.2.8 Giải pháp bổ trợ a T n c ờn t u t n u n vốn K b Hoàn thiện công tác quản trị đ ều hành 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối v i Chính phủ b ngành 3.3.2 Đối v i Ngân hàng Nhà nƣ cViệt Nam 3.3.3 Đối v i Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Luận văn nghi n cứu đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận ản hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Luận giải vấn đề li n quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng th i gian qua Qua r t nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nh m hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất kiến nghị với Chính phù, Ngân hàng Nhà nước NH TMCP Công Thương VN Các kiến nghị nh m tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất Footer Page 26 of 145 ... 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng gi i oạn 12-2014... quan đến phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM Phân tích thực trạng tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để đưa nhận định thành công hạn... ộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam, chi nhánh Đà Nẵng, Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam, chi nhánh Đà Nẵng, Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam, chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay