Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắ

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:50

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ♣♣♣♣♣ PHAN THỊ THANH MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng-Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: GS.TS Dƣơng Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế nước ta nay, thành phần kinh tế ngày phát triển đà lớn mạnh, chiến Ngân hàng ngày gay gắt, theo khoản mục cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản hầu hết TCTD nước ta Với điều kiện thực tế vậy, cho vay hộ kinh doanh xem chiến lược đa dạng hóa đầu tư nhằm phân tán rủi ro, phù hợp với định hướng bán lẻ Ngân hàng thương mại Nhận thức điều đó, năm qua Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh Eatoh, Đắk Lắk triển khai không ngừng phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh đạt thành tựu đáng kể Tuy nhiên, mặt thuận lợi yếu tố tích cực, loại hình cho vay hộ kinh doanh nhiều bất cập mặt hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ khó khăn định đến khả phát triển cho vay Chi nhánh Vì vậy, chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Eatoh Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay Agribank, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk hộ kinh doanh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay liên quan đến hộ kinh doanh Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk Về thời gian: Các giải pháp đề xuất đề tài có ý nghĩa năm trước mắt Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nói trên, đề tài sử dụng PP sau: - Phương pháp: phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc; - Phương pháp khảo sát, điều tra, phương pháp chuyên gia; - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp; - Các phương pháp khác… Bố cục luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk thời gian qua Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Tổng quan tài liệu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay - Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi (khoản 16 Điều Luật Tổ chức tín dụng ban hành ngày 16/6/2010) - Phân tích hoạt động cho vay phân tích việc ngân hàng sử dụng nguồn lực vốn, công nghệ, nhân lực…để tiến hành hoạt động cho vay sở sử dụng tối đa nguồn lực đơn vị mà kiểm soát rủi ro đảm bảo gia tăng lợi nhuận qua thời kỳ 1.1.2.Phân loại cho vay Dựa vào khác nhau, có cách phân loại khác nhau: - Căn theo thời hạn cho vay - Căn vào mục đích sử dụng vốn - Căn vào đối tượng cho vay - Căn vào đối tượng khách hàng - Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng -Căn vào phương thức cho vay - thu nợ 1.1.3 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại - Chủ sở hữu hộ kinh doanh cá nhân hộ gia đình; - Phải thực kinh doanh địa điểm, địa điểm nơi đăng ký hộ thường trú, nơi đăng ký tạm trú địa điểm kinh doanh thường xuyên nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch; - Sử dụng không 10 lao động; Footer Page of 145 Header Page of 145 - Không có tư cách pháp nhân, dấu riêng trừ số trường hợp theo quy định khoản Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐCP ngày 15/4/2010; - Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh; - Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quan đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh quan đăng ký kinh doanh cấp huyện dấu; - Hộ kinh doanh doanh nghiệp nên không áp dụng quy định pháp luật phá sản doanh nghiệp 1.1.4 Ý nghĩa phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh - Đánh giá quy mô, chất lượng dịch vụ cho vay; - Phát huy mạnh, khắc phục hạn chế trình cho vay; - Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay; - Nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng; - Nhận diện phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.2.1 Phân tích quy mô cho vay hộ kinh doanh - Phân tích quy mô cho vay phân tích dư nợ cho vay thông qua việc tăng hay giảm đối tượng cho vay ngân hàng, dư nợ bình quân khách hàng số lượng vốn vay khách hàng - Ngân hàng muốn phát triển hoạt động tín dụng trước hết phải phát triển quy mô cho vay hay nói cách khác tăng quy mô cho vay qua việc tìm kiếm khách hàng, sách chăm sóc khách hàng sách lãi suất hợp lý… - Tiêu chí đánh giá: + Dư nợ cho vay số tiền ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu hồi lại được, bao gồm: dư nợ thời điểm dư nợ bình quân * Dư nợ cho vay lớn cho thấy lượng khách hàng nhiều, ngân hàng có thêm nhiều hội mở rộng cho vay Footer Page of 145 Header Page of 145 * Tuy nhiên tiêu tăng nhanh qua thời kỳ gây áp lực lớn vốn huy động cho Ngân hàng đặt dấu chấm hỏi chất lượng cho vay + Số lượng khách hàng người vay vốn từ ngân hàng đề đầu tư kinh doanh, phát triển mở rộng sản xuất * Để gia tăng số lượng khách hàng hộ kinh doanh, ngân hàng cần có sách cụ thể hợp lý nhằm giữ chân đối tượng khách hàng cũ thu hút thêm đối tượng khách hàng * Tăng số lượng khách hàng giúp ngân hàng nâng cao vị thị trường tài + Dư nợ bình quân khách hàng HKD phản ánh quy mô cho vay mà NH cấp cho HKD lớn hay nhỏ, từ cho thấy thực trạng vấn đề mở rộng cho vay chi nhánh + Kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh: Rủi ro cho vay biến cố bất ngờ xảy ra, không lường trước nguyên nhân chủ quan hay khách quan để lại thiệt hại tiềm ẩn vật chất hay phi vật chất hoạt động cho vay ngân hàng Ngân hàng cần kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh qua biện pháp phòng ngừa rủi ro xử lý rủi ro kinh doanh 1.2.2 Phân tích chất lƣợng hoạt động cho vay hộ kinh doanh - Phân tích chất lượng hoạt động cho vay trình nghiên cứu, đánh giá mức độ hài lòng thỏa mãn khách hàng hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ cho vay ngân hàng; khả thu hồi vốn lời khoản vay - Để gia tăng lợi nhuận mức gia tăng thu nhập hoạt động cho vay phải tăng nhanh mức chi phí cho hoạt động cho vay, dẫn đến NH cần có chất lượng cho vay tốt - Để đánh giá chất lượng cho vay, ta cần đánh giá qua lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, khâu quản trị rủi ro cho vay ngân hàng không tốt làm phát sinh nhiều nợ xấu tác động tiêu cực đến thu nhập từ hoạt động cho vay, dẫn đến hoạt động ngân Footer Page of 145 Header Page of 145 hàng không gia tăng mặt doanh thu mà dẫn đến tăng chi phí chi phí xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng… - Theo quy định NHNN, tỷ lệ nợ xấu không vượt 5% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu cao dẫn đến nguy vốn, khả toán làm giảm lợi nhuận ngân hàng; hay nói cách khác tỷ lệ nợ xấu cao thể chất lượng cho vay thấp - Các tiêu chí đánh giá: + Năng lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng; + Chỉ tiêu nợ xấu; + Khả thu hồi vốn khoản vay; + Lợi nhuận thu từ khoản vay 1.2.3 Phân tích mạng lƣới cho vay - Mạng lưới cho vay cho thấy vị thế, thị phần ngân hàng qua năm so với đối thủ cạnh tranh địa bàn, bao gồm mạng lưới giao dịch, mạng lưới hoạt động ngân hàng - Phân tích mạng lưới cho vay ngân hàng cho thấy khả mở rộng mạng lưới qua việc mở rộng phòng giao dịch, điểm cho vay…nhằm gia tăng số lượng khách hàng - Một ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng hội kinh doanh, gia tăng thị phần phát triển dịch vụ cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng - Mở rộng mạng lưới cho vay phản ánh gia tăng vị thế, thị phần mà ngân hàng thương mại chiếm lĩnh thị trường so với đối thủ cạnh tranh địa bàn, thường đánh giá vùng, miền, quốc gia, lãnh thổ - Mở rộng mạng lưới cho vay thực theo hình thức sau: + Mở rộng mạng lưới theo vùng địa lý: việc mở rộng theo khu vực địa lý hành nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch Sự gia tăng số điểm giao dịch địa bàn hay gia tăng địa bàn giao dịch ngân hàng Footer Page of 145 Header Page of 145 + Mở rộng mạng lưới cung ứng theo đối tượng khách hàng : khuyến khích, kích thích nhóm khách hàng truyền thống tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng đồng thời thu hút, tìm kiếm nhóm khách hàng tiềm - Các tiêu chí đánh giá: + Số lượng phòng giao dịch địa bàn; + Các điểm cho vay 1.2.4 Phân tích việc mở rộng phƣơng thức cho vay - Mở rộng phương thức cho vay phát triển phương thức cho vay có mở thêm phương thức cho vay - Dựa nhu cầu sử dụng vốn vay khách hàng khả kiểm tra giám sát ngân hàng, hai bên thỏa thuận với việc lựa chọn phương thức cho vay cụ thể như: + Cho vay lần; + Cho vay theo hạn mức tín dụng; + Cho vay theo dự án đầu tư; + Cho vay đồng tài trợ; + Cho vay theo hạn mức thấu chi - Mở rộng phương thức cho vay thể qua việc ngân hàng đa dạng hóa phương thức cho khoản vay khách hàng, việc tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh lựa chọn hình thức vay phù hợp với mục đích kinh doanh 1.2.5 Đánh giá kết hoạt động cho vay hộ kinh doanh Lợi nhuận thước đo hiệu quả, tăng trưởng quy mô dư nợ tất yếu phải dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận Các tiêu chí đánh giá: -Doanh thu từ dịch vụ cho vay hộ kinh doanh - Lợi nhuận từ hoạt động cho vay - Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh tổng lợi nhuận Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.3.1 Nhân tố bên - Sự phát triển kinh tế - xã hội: + Có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng + Tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hoạt động cho vay - Sự cạnh tranh đối thủ: + Là động lực tốt để ngân hàng ngày hoàn thiện phát triển + Ngân hàng phải luôn cố gắng không ngừng để không tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh + Ngân hàng phải nâng cao tăng cường hoạt động vượt qua đối thủ cạnh tranh - Hành lang pháp lý 1.3.2 Nhân tố bên - Chất lượng nguồn nhân lực: Năng lực quản trị tín dụng đóng vai trò quan trọng liên quan đến mối quan hệ khả sinh lời rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng -Để tối ưu hóa việc đánh đổi hai yếu tố mở rộng quy mô rủi ro ngân hàng cần nâng cao lực quản trị cho vay nhằm mở rộng quy mô cho vay kiểm soát rủi ro hiệu - Tất hoạt động TCTD phải tuân theo hệ thống văn có tính bắt buộc nhằm ràng buộc hoạt động cho vay ngân hàng vào khuôn khổ định gọi chế tín dụng - Việc nghiên cứu để có sách lãi suất phù hợp vô cần thiết để xây dựng kinh tế - Một ngân hàng có tảng công nghệ vững chắc, hệ thống lưu trữ liệu hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý tập trung tính toán rủi ro cách thuận lợi tính xác cao đồng thời phục vụ cho công tác quản trị rủi ro phân loại nợ khách hàng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 2011 2012 2013 13% 15% 20% Bình quân lãi suất tiền gửi 8% 10% 13% Bình quân phí trả cấp 10% 11% 15% Năm Bình quân lãi Chỉ tiêu suất tiền vay - Trong năm qua, Agribank Eatoh đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn nhân dân địa phương, kết hợp hình thức huy động vốn địa bàn địa bàn - Hoạt động tín dụng: áp dụng phương thức cho vay trực tiếp cho vay thông qua tổ chức như: Hội nông dân, hội phụ nữ,…cùng với Ngân hàng thẩm định cho vay - Tình hình kinh doanh chi nhánh có thay đổi đáng kể: + Thu nhập chi nhánh có xu hướng tăng qua năm, chủ yếu thu nhập từ hoạt động cho vay, bình quân chiếm 90% + Chi phí hoạt động chi nhánh tăng, bên cạnh chi phí cán nhân viên tăng lên, mức lương nhà nước tăng + Tình hình kinh doanh không cao lương tăng, khó khăn cho chi nhánh nói riêng doanh nghiệp ngân hàng kinh tế nói chung 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Phân tích thực trạng quy mô cho vay a Dƣ nợ cho vay - Dư nợ chi nhánh tăng trưởng qua năm, giữ ổn định mức 10% (thể bảng 2.2) Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Khối lượng tín dụng tăng trưởng rõ rệt chất lượng tín dụng đảm bảo, vốn đầu tư mang lại hiệu tốt Bảng 2.2 Dƣ nợ Hộ kinh doanh Agribank, chi nhánh Eatoh Chỉ tiêu 2011 2012 2013 (Triệu đồng) (Triệu đồng) (Triệu đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) 2012/2011 2013/2012 Tổng dư nợ 695,324 765,324 842,324 10.06 10.07 Dư nợ Hộ kinh doanh Tỷ trọng dư nợ 572,460 596,340 652,801 4.17 9.46 cho vay HKD/Tổng dư nợ 82.33 78 77.5 (Nguồn: Báo cáo tín dụng Agribank Chi nhánh Eatoh, Đắk Lắk) - Dư nợ hộ kinh doanh tăng qua năm từ 2011 đến 2013, đặc biệt 2013 tăng 56,461 triệu đồng so với 2012 có tốc độ tăng trưởng 9.46% (thể bảng 2.2) - Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh tổng dư nợ cao năm, cụ thể 2011 chiếm 82.33%, 2012 chiếm 78% 2013 chiếm 77.5% (thể bảng 2.2) - Tốc độ tăng dư nợ qua năm nhờ ngân hàng đẩy mạnh cấu cho vay, mở rộng đối tượng vay vốn nên đáp ứng nhiều nhu cầu khác khách hàng, vừa phân tán rủi ro đảm bảo cho hoạt động tín dụng an toàn có mức tăng trưởng hợp lý dư nợ b Tình hình biến động số lƣợng khách hàng - Giai đoạn 2011-2013, lượng khách hàng hộ kinh doanh ngân hàng tăng đáng kể - Năm 2011 khách hàng hộ kinh doanh chi nhánh 462 hộ, năm 2012 590 hộ (tăng 128 hộ, tương đương 27.7% so với 2011), năm 2013 685 hộ (tăng 95 hộ, tương đương 16.1% so với 2012), (thể bảng 2.6) Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Bảng 2.6 Tình hình khách hàng hộ kinh doanh ngân hàng ĐVT: HKD Năm Chỉ tiêu Số hộ kinh doanh 2011 2012 2013 462 590 685 Tốc độ tăng (%) 2012/2011 2013/2012 27.7 16.1 (Nguồn: Báo cáo tín dụng Agribank Chi nhánh Eatoh Đắk Lắk) - Qua bảng số liệu 2.6, ta thấy số lượng khách hàng hộ kinh doanh gia tăng qua năm, cho thấy Agribank chi nhánh Eatoh dựa sở làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng đến việc mở rộng đối tượng khác hàng hộ kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển chung toàn ngành c Thực trạng dƣ nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh - Dư nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh ngân hàng có xu hướng tăng qua năm Bảng 2.7 Dƣ nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh Năm 2011 2012 2013 Chỉ tiêu (Triệu đồng) (Triệu đồng) (Triệu đồng) Dư nợ cho vay HKD 695,324 Số HKD 462 590 685 Dư nợ bình quân HKD 0.067 0.077 0.081 765,324 842,324 Tốc độ tăng (%) 2012/2011 2013/2012 10.06 10.06 27.7 16.1 (Nguồn: Báo cáo tín dụng Agribank Chi nhánh Eatoh, Đắk Lắk) - Qua bảng 2.7, ta thấy năm 2012 dư nợ bình quân 77 triệu đồng tăng bình quân 10 triệu/ hộ so với 2011 (67 triệu đồng), năm 2013 tăng lên 81 triệu đồng/hộ, cho thấy mức độ thỏa mãn khách hàng dịch vụ ngân hàng ngày khả quan Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Vốn cho HKD nâng lên phù hợp với nhu cầu chi phí sản xuất kinh doanh (cụ thể 67 triệu đồng năm 2011 tăng lên 81 triệu đồng năm 2013) - Nhìn chung dư nợ bình quân tăng Agribank thực sách giảm lãi suất để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 2.2.2 Phân tích thực trạng chất lƣợng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Qua kết khảo sát điều tra thực tế, ta có: - Mức độ hài lòng đánh giá cao tiêu thương hiệu uy tín ngân hàng (68,13%), thời gian giao dịch nhanh xác (58.75%) - Nhiều tiêu chí khách hàng đánh giá thấp mức độ chưa hài lòng lãi suất cho vay hợp lý, thủ tục đơn giản thuận tiện… - Khách hàng chưa thật hài lòng với tính dịch vụ, tỷ lệ không hài lòng không hài lòng mức cao - Hoạt động chăm sóc khách hàng chưa trọng quan tâm, tỷ lệ không hài lòng khách hàng tiêu chí lên tới 68% - Vì vậy, Agribank chi nhánh Eatoh cần nâng cao tinh thần làm việc thể qua thái độ nhiệt tình, cởi mở, vui vẻ chu đáo công tác chăm sóc khách hàng để tạo khả hấp dẫn, thu hút nhiều khách hàng đến với dịch vụ chi nhánh 2.2.3 Phân tích thực trạng mở rộng mạng lƣới cho vay - Mạng lưới hoạt động phần công việc chiến lược phân phối, góp phần tích cực vào việc mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung mở rộng hoạt động tín dụng hộ sản xuất nói riêng - Việc mở rộng quy mô cho vay Chi nhánh Buôn Hồ nói chung Agribank Eatoh nói riêng, chủ trương đắn, theo định hướng chung Agribank Việt Nam phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Số lượng chi nhánh phòng giao dịch: năm qua tổng chi nhánh Agribank Eatoh thay đổi mở rộng thị trường; số lượng điểm cho vaycũngkhông thay đổi - Những năm qua chi nhánh trọng đến lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh qua mạng lưới giao dịch chưa đem lại hiệu 2.2.4 Phân tích thực trạng mở rộng phƣơng thức cho vay - Các loại sản phẩm dịch vụ cho vay tất đối tượng khách hàng nói chung khách hàng hộ kinh doanh nói riêng ngày đa dạng như: cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay đồng tài trợ, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay theo hạn mức thấu chi,… - Agribank Eatoh áp dụng hai phương thức cho vay hộ kinh doanh cho vay lần cho vay theo hạn mức tín dụng - Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng hạn chế Để đánh giá tình hình thực phương phức cho vay hộ sản xuất Chi nhánh ta nghiên cứu qua bảng sau: Bảng 2.12 Tình hình mở rộng phƣơng thức cho vay Agribank chi nhánh Eatoh, Đắk Lắk Năm Năm 2011 Số tiền Chỉ tiêu Cho vay lần (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Năm 2012 Số tiền (Triệu đồng) Năm 2013 Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) 615,753 88.6 720,634 94.2 791,153 93 CV theo hạn mức 79,571 TD 11.4 44,690 5.8 51,171 Tổng cộng 100 765,324 100 842,324 100 695,324 (Nguồn: Báo cáo tín dụng Agribank Chi nhánh Eatoh, Đắk Lắk) Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Qua bảng số liệu 2.12, ta thấy dự nợ vay HKD theo phương thức cho vay lần chiếm tỷ lệ lớn tổng dự nợ vay HKD - Năm 2011 dự nợ vay hộ kinh doanh theo phương thức cho vay lần 615,753 triệu đồng, chiếm 88,6%, năm 2012 720,634 triệu đồng, chiếm 94.2% đến năm 2013 791,153 triệu đồng, chiếm 93% so với tổng dư nợ vay hộ kinh doanh - Dư nợ cho vay theo phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng có chiều hướng tăng lên không đáng kể, chiếm tỷ lệ nhỏ - Qua phân tích, Agribank chi nhánh Eatoh chưa thực trọng đến phương thức cho vay, áp dụng phương thức tập trung chủ yếu vào phương thức cho vay lần - Các phương thức khác chưa áp dụng chi nhánh chưa có đầy đủ điều kiện kết cấu hạ tầng (như phương thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng), thị trường chưa xuất cầu (như phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi cho vay lưu vụ)… 2.2.5 Phân tích thực trạng kết hoạt động cho vay - Công tác huy động vốn: Năm 2012 nguồn vốn huy động đạt 459,589 triệu đồng, tăng 6.1% so với năm 2011, năm 2013 nguồn vốn huy động đạt 490,378 triệu đồng, tăng 6.7% so với năm 2012 - Thực trạng thu nhập cho vay hộ kinh doanh chi nhánh chiếm tỷ trọng cao có tốc độ tăng nhanh qua năm - Năm 2011 thu nhập từ cho vay HKD 74,420 triệu đồng (chiếm 82.4%), 2012 có thu nhập cho vay HKD 77,524 triệu đồng (chiếm 67.5%) tăng 4.17% so với 2011, thu nhập cho vay HKD năm 2013 84,846 triệu đồng (chiếm 50.4%) tăng 9.47% so với 2012 - Hoạt động kiểm soát rủi ro chi nhánh quan tâm hàng đầu định đến chất lượng tín dụng, quan hệ tín dụng việc phát huy nợ xấu điều tránh khỏi Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Trong năm qua, tỉnh hình nợ xấu chi nhánh xử lý tốt nhờ sách biện pháp cứng rắn thu hồi quản lý khoản nợ - Tỷ trọng nợ xấu cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp tổng nợ xấu Chi nhánh qua năm - Dư nợ cho vay HKD chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ chi nhánh, tỷ trọng nợ xấu cho vay HKD chi nhánh cao ba năm qua 0.86% (2013), thấp 0.68% năm 2012 0.72% năm 2011 Điều cho thấy nợ xấu chi nhánh không cao thấp so với 6% toàn hệ thống NHTM 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NHNN&PTNT, CHI NHÁNH EATOH - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK 2.3.1 Thành công hạn chế Thành công: - Quy mô cho vay có xu hướng tăng qua năm 2011-2013 - Chất lượng cho vay có chiều hướng cải thiện phát triển, việc kiểm soát rủi ro cho vay phát huy hiệu thể qua tỷ trọng nợ xấu chi nhánh thấp qua năm - Việc áp dụng hai phương thức cho vay tăng dần số tuyệt đối lẫn tương đối cho thấy đơn vị hộ kinh doanh vay vốn ngày hoạt động ổn định, trình độ sản xuất ngày nâng lên; nhiên địa phương có đặc điểm vùng nông thôn, miền núi nên đại đa số HKD áp dụng phương thức chủ yếu cho vay lần - Thu nhập từ hoạt động cho vay HKD tăng lên, chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập từ khoản mục cho vay chi nhánh cho thấy định hướng mở rộng cho vay HKD hoàn toàn đắn phù hợp với định hướng Chính phủ, loại hình Nhà nước quan tâm ủng hộ Hạn chế: Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Quy mô có gia tăng qua năm nhưngđa số khoản vay giải ngân tiền mặt - Khách hàng chi nhánh thời gian qua chủ yếu khách hàng truyền thống có mối quan hệ lâu năm với chi nhánh - Các sản phẩm cho vay hộ kinh doanh đơn điệu, chưa đa dạng - Các sách mở rộng cho vay chưa thực có hiệu quả, thiếu linh hoạt chưa có đồng - Hình thức cho vay không đảm bảo tài sản chưa trọng đầu tư 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Còn tồn nhiều bất cập quy trình cho vay, thủ tục rườm rà, nặng hành - Chính sách lãi suất có nhiều ưu đãi nhiên chưa áp dụng linh hoạt - Hoạt động marketing hoạt động Chi nhánh thực chưa mang lại hiệu cao, chưa mang tính đặc thù chi nhánh - Các khách hàng hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn cao hầu hết chưa đủ điều kiện vay vốn chi nhánh ngân hàng - Phương thức cho vay đơn điệu, áp dụng phương thức cho vay lần, phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (phương thức cho vay có dòng tiền đa chiều) hạn chế - Chưa phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban, phận - Trình độ cán tín dụng hạn chế, khả thẩm định khách hàng nhiều thiếu sót - Máy móc công nghệ phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ ngân hàng lạc hậu, không nâng cấp tính theo xu hướng đại hóa Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội Đắk Lắk Các tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội: + Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,5%-13% + Chuyển dịch mạnh cấu kinh tế năm 2015 có cấu nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 32%-33%; công nghiệp - xây dựng 25%-26%; thương mại - dịch vụ 41% - 42% Năm 2020 tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống 25% - 26%, công nghiệp đạt khoảng 34%-35% dịch vụ đạt khoảng 41% + Phấn đấu kim ngạch xuất tỉnh năm 2015 đạt khoảng 4000 triệu USD, tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách khoảng 11%-12% vào năm 2015 16%-18% vào năm 2020 3.1.2 Định hƣớng phát triển Agribank Chi nhánh Đắk Lắk - Agribank chi nhánh Buôn Hồ, Đắk Lắk định hướng hoạt động theo mục tiêu: cạnh tranh - hiệu - đại - bền vững - Nâng cao chất lượng nguồn vốn dư nợ - Chú trọng huy động nguồn tiền gửi dân cư tổ chức kinh tế - Thực cho vay theo quy trình phạm vi kiểm soát - Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ phù hợp với phân khúc khách hàng - Đào tạo nâng cao trình độ cán để tạo lợi cạnh tranh lớn mạnh 3.1.3 Định hƣớng phát triển Agribank Chi nhánh Eatoh, tỉnh Đắk Lắk Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 -Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm từ 20%-25%, tăng trưởng khách hàng hộ kinh doanh 25%-30%, nợ xấu cho vay hộ kinh doanh không vượt 2% tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh - Chấp hành theo định hướng đạo Chính phủ, NHNN Agribank Việt Nam sách phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội,… - Chuyển hướng đầu tư cho vay vốn dự án có hiệu HKD, doanh nghiêp vừa nhỏ - Tập trung vào công tác huy động vốn góp phần cân đối nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế địa bàn - Ưu tiên đầu tư tín dụng cho HKD lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, cho vay theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội Chính Phủ 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 3.2.1 Giải pháp để tăng quy mô cho vay a Điều tra, tìm kiếm khách hàng tiềm - Nghiên cứu thị trường tìm kiếm khách hàng - Phân loại khách hàng theo tiêu chí định đề - Chủ động tiếp cận HKD tư vấn cho họ sử dụng sản phẩm dịch vụ chi nhánh - Giao tiêu cụ thể cho cán tín dụng để họ phát huy mạnh, khả kinh nghiệm cách có trách nhiệm đạt hiệu cao - Áp dụng mức lãi suất linh hoạt phù hợp với đối tượng hộ kinh doanh giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh hấp dẫn số lượng đông đảo khách hàng đến với ngân hàng b Theo sát đối thủ cạnh tranh - Đề chiến lược cho CN làm vô hiệu điểm mạnh đối thủ nơi có thể, đặt trọng tâm vào dịch vụ mà nơi CN có Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 mối quan hệ mạnh chọn hoạt động cách cẩn thận nơi mà CN có hội lớn đưa đến thành công - Giúp khách hàng tiềm đánh giá dịch vụ CN cách thực tế ngược lại đối thủ địa bàn - Chứng minh với tin KH nên chọn CN đối thủ cạnh tranh địa bàn - Bên cạnh đó, CN cần tìm hiểu sản phẩm cho vay ngân hàng mở rộng phạm vi cho vay địa bàn; đưa nhiều sách thu hút khách hàng - Mở rộng mạng lưới liên kết với ngân hàng khác c Thực tốt công tác chăm sóc khách hàng - Có sách marketing hợp lý đôi với định hướng phát triển chi nhánh - Tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu KH, phân loại khách hàng để có sách ưu đãi nhằm giữ chân KH truyền thống lâu năm, có uy tín tốt hoạt động kinh doanh có hiệu - Có chương trình khuyến cho vay, tri ân khách hàng lâu năm (tặng quà nhân ngày sinh nhật KH, nhân ngày thành lập Ngân hàng…), giúp khách hàng nhận ưu đãi khuyến khích KH tiếp tục vay vốn ngân hàng - Thực chương trình rút thăm trúng thưởng, rút thăm may mắn ký kết hợp đồng tín dụng nhằm tăng cường thu hút khách hàng tiềm năng… - Phối hợp đồng phòng ban trực thuộc CN để đáp ứng kịp thời nhu cầu KH, tránh để xảy tình trạng KH muốn vay vốn phải liên hệ trực tiếp làm việc với nhiều phòng ban làm thời gian KH, gây phiền hà làm lòng khách hàng nói chung đối tượng hộ kinh doanh nói riêng - Định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo để giao lưu, tìm hiểu nguyện vọng lắng nghe ý kiến khách hàng HKD, hỗ trợ khách hàng Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 để tháo gỡ vướng mắc KH có quan hệ tín dụng với ngân hàng, qua giúp CN hạn chế phần rủi ro d Phòng ngừa rủi ro cho vay hộ kinh doanh - Nâng cao lực trình độ đội ngũ cán tín dụng để đáp ứng yêu cầu thẩm định, đánh giá xác định rủi ro, đo lường rủi ro phòng ngừa rủi ro - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, tư tưởng nể nang, thẩm định không chặt chẽ - Bên cạnh việc kiểm soát hồ sơ thẩm định khách hàng HKD cần có biện pháp kiểm soát hoạt động khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng - Trong cấu ngân hàng cần có thêm phận chuyên đánh giá tài sản đảm bảo (hiện CBTD tự đánh giá tài sản đảm bảo) nhằm tạo thêm tham gia quy luật cung cầu thị trường để xác định giá cả, dẫn đến tăng mức cho vay làm việc sử dụng vốn có hiệu quả, giúp tăng vị cạnh tranh khách hàng tìm đến nhiều họ vay số vốn lớn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh - Xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, tránh nguy rủi ro mức thấp nhất, đồng thời phải thực nghiêm túc quy trình tín dụng - Mặc dù chi nhánh áp dụng quy trình tín dụng theo quy định Agribank Việt Nam quy trình tín dụng nhiều kẻ hở cho khách hàng cán tín dụng lợi dụng, cần hoàn thiện quy trình tín dụng áp dụng chi nhánh, tách bạch chức phận trình cho vay 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay - Tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ - Nâng cao tính cạnh tranh chất lượng phục vụ đội ngũ ngân viên chuyên nghiệp, động, nhiệt tình lịch - Hệ thống cung ứng hữu hiệu, đại thuận tiện, tiếp cận khách hàng cách dễ dàng hiệu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Thủ tục đơn giản, thuận tiện cho khách hàng đảm bảo tính chặt chẽ an toàn vốn cho ngân hàng - Thời gian hoàn thành thủ tục cho vay nhanh chóng, hạn chế thông tin sai lệch - Ghi nhận phản hồi thông tin khách hàng, lời than phiền góp ý khách hàng giúp chi nhánh có tầm nhìn khách quan hoạt động - Giải công việc nhanh chóng có trách nhiệm giúp ngân hàng giữ vững hình ảnh ngày tốt - Bám sát tình hình kinh tế - xã hội địa phương, bám sát kế hoạch Trụ sở để xây dựng phương án kinh doanh tối ưu - Phải “ba chân”: tín dụng - huy động vốn - dịch vụ 3.2.3 Giải pháp mở rộng mạng lƣới cho vay - Để mở rộng mạng lưới cho vay, nâng cao vị cạnh tranh địa bàn, Agribank chi nhánh Eatoh cần nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm HKD, chủ yếu khu đông dân cư, khu công nghiệp làng nghề nhằm đưa sản phẩm, tiện ích ngân hàng đến gần với HKD - Nghiên cứu thị trường để mở thêm phòng giao dịch, điểm cho vay địa bàn có tiềm song song với khả tài ngân hàng, nguồn nhân lực, sở vật chất hiệu kinh doanh - Mở rộng thị trường sang đối tượng, tầng lớp khác nhằm đa dạng hóa khách hàng, phân tán rủi ro - Chi nhánh cần xem xét, quy hoạch lại mạng lưới hoạt động có (nếu cần thiết) để có xếp bố trí cho phù hợp - Đầu tư xây dựng trụ sở xuống cấp, trang bị đầy đủ thiết bị, công nghệ đại nhằm mục đích vừa quảng bá thương hiệu vừa nâng cao suất hoạt động chi nhánh 3.2.4 Giải pháp mở rộng phƣơng thức cho vay - Cho vay theo hạn mức tín dụng có ưu điểm giúp khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả, giảm chi phí trả lãi, đơn giản thủ tục Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 lần nhận nợ chủ động việc sử dụng vốn vay trả nợ ngân hàng chi nhánh nên đầu tư vào hình thức cho vay nhằm đa dạng phương thức tăng thêm hiệu hoạt động kinh doanh - Đối với khách hàng truyền thống, có quan hệ tín dụng với ngân hàng lâu năm khách hàng có uy tín lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây dựng loại hình kinh doanh có vòng quay vốn nhanh Hạn chế thủ tục hồ sơ, giảm bớt chi phí - Đối với khách hàng hộ kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp nên áp dụng phương thức cho vay lưu vụ để tránh thời gian tốn chi phí - Chi nhánh chủ động tiếp cận với hộ kinh doanh có dự án khả thi với mức vay vốn trung dài hạn - Mở rộng liên kết với ngân hàng khác vay vốn theo hình thức đồng tài trợ 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ - Tăng cƣờng công tác huy động vốn: + Huy động vốn từ dân cư: : tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tiện ích loại tiền gửi dịch vụ ngân hàng đến người dân hộ gia đình, đặc biệt hộ dân xã vùng sâu vùng xa + Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, xã hội địa bàn: xây dựng mối quan hệ với đối tác, tăng cường thăm tặng quà ngày lễ, tết hay ngày kỷ niệm lớn tổ chức có số tiền gửi lớn thường xuyên - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực: + Thường xuyên mở lớp tập huấn, hội thảo để cán ngân hàng có hội học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn + Phối hợp với chi nhánh địa bàn để tiết giảm chi phí mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 + Nâng cao trách nhiệm tín dụng thông qua chế độ khen thưởng xứng đáng theo thành tích đạt + Tạo môi trường làm việc nội lành mạnh, công - Công tác marketing: + Xây dựng chiến lược quảng bá tiếp thị sản phẩm cụ thể, có sức thu hút cao + Thực qua kênh gián tiếp như: báo chí, đài truyền hình, tờ rơi, tài trợ cho thi… + Thực qua kênh trực tiếp giới thiệu đến bạn bè, người thân mối quan hệ khác + Khi tuyên truyền, quảng bá cần ý ngắn gọn, rõ ràng nhằm giúp khách hàng nắm bắt thông tin nhanh chóng dễ hiểu - Công nghệ thông tin, máy móc thiết bị: + Đầu tư trang bị hệ thống công nghệ thông tin đại tiên tiến + Trang bị phần mềm hỗ trợ việc phân tích liệu hỗ trợ cho cán thực việc phân tích đánh giá phân loại khách hàng xác hiệu + Nghiên cứu đến việc triển khai hệ thống tư vấn hỗ trợ khách hàng trực tuyến để tiết kiệm thời gian chi phí lại 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ - Kiến nghị với Hội Sở + Bổ sung thêm CBTD để chi nhánh có đủ nhân lực việc mở rộng hoạt động + Tăng cường phổ biến văn quy định nghiệp vụ ngân hàng nói chung nghiệp vụ cho vay hộ kinh doanh nói riêng - Kiến nghị UBND thị xã Buôn Hồ + Tạo điều kiện thuận lợi cho HKD cấp giấy phép KD + Đơn giản hóa việc cấp giấy tờ sở hữu tài sản + Khuyến khích việc thành lập Hiệp hội nghề địa bàn Kết luận Footer Page 26 of 145 ... ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp. .. nhánh nói riêng doanh nghiệp ngân hàng kinh tế nói chung 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH EATOH, BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Phân. .. lý luận phân tích cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ tỉnh Đắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắ, Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắ, Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay