Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng - Buôn H

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:50

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG ANH NAM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG - BUÔN HỒ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự hình thành, tồn phát triển NHTM gắn liền với phát triển kinh tế hàng hóa Sự phát triển hệ thống NHTM tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hóa, ngược lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao kinh tế thị trường NHTM ngày hoàn thiện trở thành định chế tài thiếu Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng NHTM, NHTM đóng vai trò cầu nối người có nhu cầu vốn người thừa vốn, tạo lợi ích cho tất bên tham gia hưởng lợi nhuận phần chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay Trong năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam ngày khẳng định tầm quan trọng có đóng góp định kinh tế quốc gia, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế đời sống cá nhân cải thiện đáng kể, nhu cầu cá nhân tăng mạnh, hình thức kinh doanh hộ gia đình ngày phát triển, nhiều loại hình dịch vụ đời Rất nhiều cá nhân, hộ gia đình có chiến lược kinh doanh sáng tạo, tính khả thi cao khả tài có hạn Nắm bắt nhu cầu vốn HKD, NH No & PTNT Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk triển khai hoạt động cho vay HKD vào hoạt động tín dụng năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng, giúp hộ gia đình nắm bắt hội kinh doanh vươn lên làm giàu Footer Page of 145 Header Page of 145 Tuy nhiên, hoạt động tín dụng Chi Nhánh cho vay HKD hoạt động thời kỳ phát triển, sản phẩm nên cho vay hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn thách thức Các HKD nhỏ lẻ với vay nhỏ chi phí nghiệp vụ cao, hiểu biết nông dân thấp thủ tục vay Ngân hàng Dẫn đến tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ tỷ trọng dư nợ HKD… chi nhánh khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm Chính hạn chế đó, để góp phần đánh giá tình hình phát triển hoạt động cho vay HKD Ngân hàng, việc phân tích tình hình cho vay HKD yếu tố quan trọng nên tác giả chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Krông Năng - Buôn Hồ” để làm luận văn nghiên cứu Từ đó, đề giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay HKD Ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vốn HKD huyện Krông Năng địa bàn lân cận Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay HKD - Phân tích tình hình cho vay HKD chi nhánh - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay HKD chi nhánh Đối tƣợng & phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay HKD Ngân hàng thương mại thực tiễn cho vay HKD chi nhánh - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình cho vay HKD chi nhánh Để từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao Footer Page of 145 Header Page of 145 hiệu hoạt động Chi Nhánh + Về thời gian: Chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng khoảng thời gian từ 2011 – 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán Ngân hàng từ năm 2011 đến năm 2013 Tổng hợp thông tin sách hoạt động Ngân hàng từ tài liệu tín dụng HKD - Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối để phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng từ năm 2011 đến năm 2013 Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận cho vay HKD Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay HKD NHNo & PTNT Viêt Nam – Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ Chương 3: Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay HKD NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng NN & PTNT quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng” – tác giả Lê Quang Vinh, Đại học Đà Nẵng (2012) Luận văn Thạc sỹ năm 2012 tác giả Trần Thị Thu Hiền đề tài “Phát triển cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế” Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAYĐỐI VỚI HKD CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Phân loại cho vay Ngân hàng - Căn vào thời hạn, hoạt động cho vay ngân hàng có loại sau: - Căn vào tính chất luân chuyển vốn - Căn vào tính chất đảm bảo - Căn vào mối quan hệ chủ thể - Căn vào phương pháp cấp tiền vay: - Căn vào mục đích sử dụng vốn 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp lý HKD Khái niệm HKD: Căn Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP đăng ký kinh doanh quy định: “HKD cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh điạ điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chiụ trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh” 1.2.2 Vai trò HKD kinh tế Kinh tế hộ gia đình tạo điều kiện mở rộng thị trường vốn, thu hút nhiều nguồn đầu tư Tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, nâng cao trình độ dân trí, sức khoẻ đời sống người dân Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.3 Vai trò hoạt động cho vay phát triển kinh tế HKD Bổ sung vốn cho HKD, đảm bảo hoạt động hộ kinh doanh phát triển ổn định & nâng cao lực cạnh tranh Góp phần tạo nên cấu vốn tối ưu nâng cao hiệu sử dụng vốn HKD Tạo điều kiện cho kinh tế HKD tiếp cận áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào SX – KD Thúc đẩy kinh tế hộ kinh doanh chuyển từ sản xuất tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá Hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ 1.2.4 Sự cần thiết phải phát triển cho vay HKD Hộ kinh doanh tế bào có vai trò quan trọng lưu thông, điều hòa toàn thể kinh tế đất nước Nếu doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn, lĩnh vực có khả vươn biên giới hộ kinh doanh hậu phương vững 1.2.5 Nội dung phát triển cho vay HKD NHTM Tập trung hai mục tiêu đồng thời: Gia tăng quy mô dư nợ cho vay HKD nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho khách hàng 1.2.6 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích tình hình cho vaY HKD Quy mô đánh giá thông qua tiêu chí sau: a Tăng tưởng dư nợ cho vay HKD b Tăng trưởng số lượng khách hàng HKD c Mức trăng dư nợ cho vay bình quân khách hàng HKD Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.7 Mức độ tăng trƣởng Thị phần cho vay HKD thị trƣờng mục tiêu - Thị phần dư nợ cho vay HKD Ngân hàng tỷ trọng dư nợ cho vay HKD ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay HKD ngân hàng khác địa bàn (thị trường mục tiêu) 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NHTM 1.3.1 Nhân tố ngân hàng Thứ nhất, chiến lược kinh doanh Thứ hai, sách, quy định ngân hàng Thứ ba, chất lượng cán tín dụng Thứ tư, công tác thông tin công nghệ ngân hàng Thứ năm, lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.3.2 Nhân tố ngân hàng Thứ nhất, lực tài khách hàng Thứ hai, nhu cầu, thói quen đạo đức khách hàng Thứ ba, đặc điểm thị trường nơi ngân hàng hoạt động Thứ tư, đối thủ cạnh tranh Thứ năm, môi trường kinh tế, trị Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKDTẠI NH No & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG– BUÔN HỒ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo & PTNT Việt Nam– Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk a) NHNo & PTNT Việt Nam b) NH No&PTNT – Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 2.1.3 Chức nhiệm vụ NHNo & PTNT Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk a) Chức ngân hàng: b) Nhiệm vụ ngân hàng: 2.1.4 Đánh giá kết hoạt động NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao cấu doanh thu (chiếm khoảng 90%) chi phí (chiếm 75%) ngân hàng Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông Năng tương đối tốt, doanh thu tăng qua năm, đến năm 2013 đạt 49.408 triệu đồng lợi nhuận 13.202 triệu đồng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD CỦA NHNo & PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 2.2.1 Về quy mô cho vay hộ kinh doanh a) Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh Dư nợ HKD năm 2011 29.995 triệu đồng, chiếm 12,0% tổng dư nợ toàn chi nhánh (250.990 triệu đồng), sang đến năm 2012, số tăng 9,5% năm 2012, đó, tổng dư nợ toàn chi nhánh tăng mạnh với tỷ lệ 14,17% lên mức 286.556 triệu đồng khiến cho tỷ trọng dư nợ HKD tổng dư nợ toàn chi nhánh giảm nhẹ xuống mức 11,5% Sang đến năm 2013, tổng dư nợ tiếp tục tăng với tốc độ mạnh trước 30,23% kéo số tuyệt đối lên mức 373.181 triệu đồng, tiếc, dư nợ HKD tăng lên tương ứng mà giảm nhẹ 0,4% xuống 32.720 triệu đồng, kéo mức tỷ trọng tổng dư nợ toàn chi nhánh mức 8,8% b) Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng HKD Số lượng khách hàng HKD biến động nhẹ qua năm Năm 2013 chiếm gần 4% tổng số lượng khách hàng (đạt 103 hộ) Lĩnh vực thương mại dịch vụ có số lượng HKD tiếp cận vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, có giảm dần qua năm mức tỷ trọng 70% Đứng thứ hai mức tỷ trọng có cách biệt xa so với vị trí thứ số lượng HKD lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, nhóm HKD có tỷ trọng 17,48% năm 2013 Số lượng HKD tiểu thủ công nghiệp, chế biến có tỷ trọng tăng qua năm chạm mức 9,71% tính đến năm 2013 Còn lại mức tỷ trọng HKD lĩnh vực vận tải, xây dựng ngành khác với số nhỏ, dao động từ – 2% tổng số HKD Đến ta thấy Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 lên việc mở rộng cho vay HKD khách hàng có số tiền vay nhỏ chưa Chi nhánh trọng b) Đối tượng cho vay: - Cho vay đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 17 %/ tổng dư nợ cho vay HKD - Chi nhánh chủ yếu cho vay thu mua, chế biến mặt hàng nông sản tiêu, điều cà phê mặt hàng bán buôn, bán lẻ khác tạp hóa, lương thực, thẩm phẩm, nước giải khát, thuốc tây nhằm bổ sung vốn lưu động năm qua chiếm khoảng 81 % tổng dư nợ cho vay HKD - Các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ khiêm tốn lại tổng dư nợ cho vay HKD c) Hình thức bảo đảm: Cho vay chấp tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng gần tuyệt đối năm vừa qua 99 % dư nợ cho vay HKD chấp tài sản, cụ thể năm 2011 29900 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99,68% , năm 2012 32700 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99,57% năm 2013 32400 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99,02% d) Loại tiền tệ cho vay: Trong năm qua chi nhánh chủ yếu cho vay Đồng Việt nam, cho vay đồng ngoại tệ e) Dư nợ cho vay theo kỳ hạn: Có chênh lệch dư nợ hộ kinh doanh ngắn hạn trung hạn Sở dĩ, hoạt động cho vay hộ kinh doanh chủ yếu ngắn hạn, trung hạn chiếm tỷ trọng ít, dư nợ hộ kinh doanh ngắn hạn chiếm tỷ trọng gần tuyệt đối năm 2011 – 2012 với 97,6%, 99,8% đạt 100% tổng dư nợ hộ kinh doanh năm 2013 Tương ứng với đó, tỷ tọng dư nợ hộ kinh doanh trung hạn Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 từ mức nhỏ bé 2,4% năm 2011 giảm xuống 0,2%, đến năm 2013 mờ nhạt hoàn toàn trở mốc xuất phát ban đầu 0% f) Dư nợ cho vay theo ngành nghề: Dư nợ HKD nông lâm ngư nghiệp, thương mại & dịch vụ tiếp tục hai nhóm HKD có ảnh hưởng chủ yếu Về cấu dư nợ HKD ngắn hạn, nhóm HKD lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp thương mại dịch vụ thay phiên giữ tỷ trọng cao 46% 45% tổng dư nợ ngắn hạn HKD Các nhóm ngành lại như: Tiểu thủ công nghiệp, chế biến, Vận tải, xây dựng ngành khác chiếm số tỷ trọng khiêm tốn lại biến động đáng kể 2.2.4 Về tăng thu nhập Thu lãi từ cho vay khách hàng hộ kinh doanh thay đổi qua năm, cụ thể; Năm 2011 1,32 tỷ đồng giảm gần 23% vào năm 2012 so với năm 2011 chạm mốc 1,02 tỷ đồng Năm 2013 mặt lãi suất giảm sách tài khóa Ngân hàng nhà nước phần giảm thu nhập từ lãi vay từ HKD Chi nhánh đạt gần tỷ đồng 2.2.5 Về kiểm soát rủi ro Trong hai năm 2011 2012, nợ xấu ngân hàng cố gắng trì theo hướng giảm xuống, từ 493 triệu đồng xuống 408 triệu đồng, khoản nợ xấu đến từ hộ kinh doanh Tuy nhiên, sang đến năm 2013, nợ xấu ngân hàng tăng vọt với tỷ lệ vô mạnh 246,82%, tương ứng với 1.007 triệu đồng lên mức 1.415 triệu đồng, 1.007 triệu đồng nợ xấu tăng lên có tới 40,71%- tương ứng 410 triệu đồng có liên quan đến hộ kinh doanh, số chiếm tới 29,00% tổng nợ xấu ngân hàng Sự tăng lên bất ngờ lời cảnh tỉnh cho Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung chi nhánh quản trị rủi ro hoạt động cho vay hộ kinh doanh nói riêng 2.3 PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD ĐÃ ÁP DỤNG TẠI CHI NHÁNH 2.3.1 Chính sách chủng loại sản phẩm, dịch vụ Trong năm qua, chi nhánh áp dụng hai phương thức cho vay lần cho vay hạn mức tín dụng hộ kinh doanh Như sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chi nhánh đơn điệu, chưa đa dạng phong phú 2.3.2 Chính sách lãi suất Chi nhánh hoạt động cho vay chủ yếu địa bàn nông thôn, lại chi nhánh thành lập trước tổ chức tín dụng khác địa bàn chưa gặp phải cạnh tranh gay gắt từ đối thủ thành lập nên thời gian qua sách lãi suất Chi nhánh chưa linh hoạt Chi nhánh chủ yếu cho vay theo lãi suất tối đa hộ kinh doanh Agribank quy định 2.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng, quan hệ khách hàng Những năm vừa qua, hoạt động chăm sóc khách hàng vay vốn chi nhánh có thực Nhưng tiến hành tập trung vào số khách hàng lớn, dừng lại với hoạt động mang tính thăm hỏi vào ngày lễ lớn, tết âm lịch, số lượng quà tặng cho khách hàng phát số lượng hạn chế, mang tính hình thức Năm 2012, CN NHNo & PTNT Krông Năng – Buôn Hồ có sách đặc biệt khách hàng hộ kinh doanh địa bàn Nhờ mà năm 2012 dư nợ đối tượng khách hàng tăng lên 9,48% so với năm 2011 Tuy nhiên đến năm 2013 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 sách không mẻ mang tính đột phá so với đối thủ cạnh tranh nên đến năm 2013 dư nợ HKD lại giảm 0,37% 2.3.4 Chính sách phát triển mạng lƣới Sau nhiều lần khảo sát, nghiên cứu chi nhánh mạnh dạn xây dựng đề án thành lập PGD Tân Phát xã Ea Tân trình lên ngân hàng cấp phê duyệt Hiện nay, Chi nhánh có phòng giao dịch, nằm khu vực có tiềm phát triển huyện Krông Năng Với mạng lưới trên, tạo số điều kiện định cho Chi nhánh huy động tiền gửi dân cư phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh 2.3.5 Chính sách quảng cáo, tiếp thị Thời gian qua chi nhánh có hoạt động nhằm tiếp cận khách hàng hộ kinh doanh Tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu phẩm cho vay hộ kinh doanh chi nhánh thực hình thức khuyến phù hợp khuyến khích khách hàng vay vốn Tuy nhiên, tập thể cán nhân viên chưa chủ động việc tìm kiếm chăm sóc khách hàng tiềm năng, nắm bắt thông tin đưa thông tin cần thiết phục vụ khách hàng Hoạt động Marketing Chi Nhánh nhiều yếu mang tính thụ động dẫn dến đối tượng vay không phát triển nhiều Khách hàng chủ yếu khách hàng truyền thống, lĩnh vực đơn điệu 2.3.6 Quy trình, thủ tục thực cho vay Quy trình tín dụng có điểm chƣa hợp lý sau: Với nhiệm vụ giao cho CBTD nhiều nên dễ xảy tiêu cực cho vay, thu hồi nợ gây rủi ro hoạt động cho vay Tính chuyên nghiệp giải hồ sơ chưa cao, phụ thuộc vào lực kinh nghiệm cán tín dụng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 CBTD nhiều thời gian sơ để nắm thông tin khách hàng vay quản lý 2.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NHNo& PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ 2.4.1 Kết đạt đƣợc Đội ngũ cán chi nhánh chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao Nguồn vốn huy động chi nhánh liên tục ổn định, trì mức cao Về tiêu phản ánh tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ cho vay HKD có chiều hướng tăng Dư nợ cho vay HKD lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao Thời gian xét duyệt thẩm định cho vay hộ kinh doanh rút ngắn xuống Chất lượng cho vay HKD Chi Nhánh tốt Tỷ lệ nợ xấu thấp Thực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ, đồng thời tích cực thu nợ khoản hạch toán ngoại bảng Tình hình hoạt động cho vay HKD nói riêng nhìn chung có nhiều triển vọng phát triển 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân a) Hạn chế Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD thuộc diện nhỏ nhiều so với tổng dư nợ cho vay Tốc độ tăng trưởng khách hàng dư nợ cho vay HKD tăng chậm Đối tượng cho vay HKD bị hạn chế ngành nghề Ngân hàng chủ yếu cho vay HKD với kỳ hạn ngắn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Nợ xấu khoản cho vay HKD tăng lên đột biến vào năm 2013 Hoạt động Marketing Chi Nhánh nhiều yếu mang tính thụ động Mức lãi suất không cạnh tranh so với Ngân Hàng khác b) Nguyên nhân - Nguyên nhân chủ quan Cho vay HKD sản phẩm chi nhánh Số lượng cán phòng kế hoạch – kinh doanh Các cán bộ, công nhân viên chi nhánh thuộc lĩnh vực chưa nhiều kỹ Ngân hàng tập trung cho vay HKD khách hàng truyền thống - Nguyên nhân khách quan Do địa bàn kinh doanh rộng, khách hàng chủ yếu hộ sản xuất, hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp, vùng nông thôn cho vay vốn nhỏ, hình thức vay trực tiếp chủ yếu, nên có biểu tải công việc CBTD Thủ tục cho vay rườm rà, nhiều thời gian cho khách hàng cán tín dụng Người nông dân có thu nhập đầu người chưa cao, trình độ dân trí thấp, tâm lý rụt rè kinh doanh, trình độ quản lý kinh doanh yếu kém, chưa có nhiều kinh nghiệm hiểu biết đầy đủ lĩnh vực kinh doanh thị trường Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI CHI NHÁNH 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT VN đến năm 2020 Agribank xác định kiên trì mục tiêu định hướng phát triển theo hướng Tập đoàn tài - ngân hàng mạnh, đại Tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột đầu tư vốn cho kinh tế đất nước, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông” 12%; tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 70%/tổng dư nợ; nợ xấu 4%; đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định NHNN Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay HKD Chi nhánh xác định sản phẩm dịch vụ chiến lược tập trung vào mảng tín dụng hộ gia đình Tập trung cho vay tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực như: Lĩnh vực kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, chế biến, vận tải, xây dựng Thị phần cho vay khách hàng HKD địa bàn mục tiêu đạt 40% Xem xét xây dựng sách khách hàng cho vay hộ kinh Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 doanh hiệu Nâng cao dần tỷ trọng cho vay trung, dài hạn tỷ trọng dư nợ cho vay HKD chi nhánh Mục tiêu năm 2014 chi nhánh đạt mức tăng trưởng cho vay khách hàng HKD khoảng 15% so với năm 2013, dư nợ cho vay HKD chiếm 15 % / tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh Phát triển cho vay kinh doanh cách vững chắc, an toàn, bền vững quản trị tốt rủi ro Nợ nhóm chiếm 20%, nợ nhóm 3-45 kiểm soát mức 1% Tập trung chăm sóc đầu tư nguồn lực vào HKD có tổng doanh thu lớn với doanh thu năm đạt 500 triệu đồng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HKD TẠI NHNo & PTNT – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 3.2.1 Tìm kiếm chọn lựa khách hàng HKD Chi nhánh cần quan hệ với Chính quyền sở, Thôn Trưởng, Chi thôn, Chi hội phụ nữ , để tìm kiếm sàng lọc trước khách hàng tốt, có uy tín quan hệ cộng đồng, kinh doanh Mở rộng đối tượng khách hàng hộ tiểu thương, hộ kinh doanh chợ lân cận có tình hình kinh doanh ổn định, hiệu Thực tìm kiếm gia tăng khách hàng song song với việc giữ chân khách hàng cũ Giao tiêu mở rộng dư nợ CBTD gắn với chi lương hàng tháng, tạo động lực thúc đẩy để tăng dư nợ Ngoài đơn giản hoá thủ tục cho vay quy định mẫu biểu, loại giấy tờ cần thiết; thời gian định cho vay thực nhanh chóng; áp dụng sách lãi suất, phí dịch vụ Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 có tính cạnh tranh xây dựng sách giá linh hoạt, ý phân biệt tới nhóm khách hàng, ưu tiên nhóm khách hàng lớn Tuân thủ quy định tín dụng hành NHNN, NH No&PTNT Việt Nam Đảm bảo phát triển cho vay đôi với an toàn, hiệu 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng phục vụ, chăm sóc khách hang - Xây dựng phong cách giao dịch thật tốt, thật ấn tượng - Tăng cường công tác chăm sóc phân loại khách hàng 3.2.3 Đa dạng hóa cấu cho vay HKD theo định hƣớng sau Đối với nhóm khách hàng hộ kinh doanh có tính chất mùa vụ kinh doanh chế biến mặt hàng nông sản nên có sách linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn mùa vụ Ngoài hình thức cho vay sẵn có, để đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ kinh doanh phát triển nâng cao chất lượng hoạt động cho vay chi nhánh cần triển khai thêm sản phẩm cho vay khác như: + Cho vay tín chấp (cho vay tài sản đảm bảo) + Cho vay theo dư án đầu tư 3.2.4 Phát triển sản phẩm cho vay HKD Việc cải tiến sản phẩm thực thực sau: Thực cho gia hạn hạn mức tín dụng khách hàng vay hạn mức tín dụng: Một thực tế chi nhánh thực cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ Vì chi nhánh phải đẩy mạnh cho vay trung dài hạn để giúp hộ kinh doanh đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm tăng tính công dụng phù hợp với yêu cầu thị trường, tăng khả cạnh tranh hộ kinh doanh Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Cho vay trung hạn vốn lưu động cho số khách hàng có nhu cầu Nhằm tăng trưởng tín dụng, giảm áp lực cho CBTD, chi nhánh cần triển khai sản phẩm cho vay lưu vụ HSX theo Quyết Định Số 883/QĐ – NHNo – HSX ngày 29/08/2014 cho vay theo hạn mức tín dụng 100 triệu với thời hạn vay tối đa 36 tháng theo Quyết Định số 889/QĐ – NHNo –HSX ngày 29/08/2014 hộ sản xuất, kinh doanh ổn định có nhu cầu sử dụng tiền vay tối đa đến 100 triệu đồng 3.2.5 Xây dựng sách lãi suất cho vay linh hoạt cho HKD Với đối tượng khách hàng có mức lợi nhuận dự kiến hệ số rủi ro khác chi nhánh áp dụng mức lãi suất khác nhằm thu hút giữ khách hàng, lấy lãi suất để làm công cụ kích thích đối tượng hoạt động có hiệu quả, cụ thể là: - Chính sách lãi suất phải linh hoạt theo đối tượng vay vốn: + Với khách hàng quen thuộc, có uy tín, vay trả sòng phẳng chế hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp + Với hộ kinh doanh vay vốn lần đầu, dự án khả thi ngân hàng có tạo điều kiện để việc giải ngân nhanh chóng với ưu đãi lãi suất nhỏ vốn vay lớn vay thông thường + Tuỳ vào lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh khách hàng mà có ưu đãi lãi suất nhằm kích thích doanh nghiệp khu vực, ngành nghề phát triển Ngoài tuỳ trường hợp cụ thể khách hàng đến vay vốn lần chi nhánh giảm lãi suất có nhiều ưu đãi khác thời hạn vay tổng giá trị vay Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Đa dạng hoá loại hình lãi suất để tạo điều kiện phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng 3.2.6 Tuân thủ chặt chẽ quy định phân loại nợ tăng cƣờng xử lý khoản nợ hạn Chủ động phân loại nợ theo tính chất khả thu hồi khoản vay, có nguy gây rủi ro tiềm ẩn cho Ngân hàng Thành lập tổ công tác xử lý nợ hạn, cảnh báo nợ có khả chuyển nợ hạn, nợ xấu Cần chủ động việc xử lý nợ hạn, tránh tình trạng để khoản nợ hạn tiến hành xử lý Đối với khoản nợ hạn phải theo dõi chặt chẽ nguồn thu khách hàng đồng thời kiên việc xử lý nợ để thu hồi khoản nợ hạn 3.2.7 Đa dạng hóa hình thức cung ứng vốn huy động Đa dạng hoá đối tượng khách hàng gửi tiền Tuyên truyền vận động phương pháp tiếp xúc trực tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng Cần phân loại theo nhóm đối tượng để có cách thức thu hút nguồn vốn phù hợp Đa dạng hoá đối tượng KH mặt tăng khả huy động vốn đồng thời nắm bắt thêm nhu cầu dịch vụ vốn đa dạng KH Huy động vốn với cấu cách hợp lý Phân định rõ loại khách hàng, từ xác định chiến lược huy động vốn cho riêng loại khách hàng Sử dụng linh hoạt lãi suất công cụ để tăng cường quy mô, điều chỉnh cấu nguồn vốn Thông qua việc áp dụng lãi suất huy động cho loại tiền gửi, điều chỉnh cấu nguồn vốn cho phù hợp với danh mục tài sản nhằm tạo hội tăng doanh thu lợi nhuận Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Đa dạng hóa lãi suất theo kỳ hạn, loại tiền, loại khách hàng Lãi suất đảm bảo bù đắp chi phí, rủi ro, mang lại thu nhập lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời đảm bảo khả cạnh tranh cho ngân hàng 3.2.8 Các giải pháp bổ trợ a) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng cần phải thực cách khoa học việc đào tạo, xắp xếp, sử dụng hợp lý lực lượng lao động nói chung CBTD nói riêng Xây dựng tố chất lao động người CBTD, để đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh phát triển không ngừng liên tục Thúc đẩy phát huy cố gắng, sáng tạo cá nhân, củng cố nâng cao sức mạnh tập thể Sử dụng CBTD phải người việc đồng thời quan tâm đến lợi ích vật chất yếu tố tinh thần người lao động CBTD việc tinh thông nghiệp vụ cần phải không ngừng tìm tòi sáng tạo Cần phải tạo điều kiện thuận lợi để CBTD không ngừng đựoc đào tạo tiếp thu trình độ Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu trao đổi nghiệp vụ … để nâng cao trình độ giao tiếp, mở rộng mối quan hệ học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp… Có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cho cán tín dụng trường đại học theo lớp ngắn ngày NHNo Việt Nam tổ chức Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ NHNo tỉnh NHNo huyện để cán nâng cao trình độ Trang bị thêm máy vi tính, đào tạo nghiệp vụ vi tính để cán quản lý hồ sơ vay vốn, làm báo cáo theo quy định NHNo Việt Nam, hàng ngày theo dõi nợ đến hạn, hạn Để tạo điều kiện cho cán tín dụng hiểu biết khách Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 hàng cách sâu sắc, việc thay đổi cán tín dụng phụ trách cho vay vốn khách hàng trình xếp, phân công lại nhân viên cần đặc biệt hạn chế Nâng cao lực thẩm định cán nhân viên b) Giải pháp nâng cấp mạng lưới phòng giao dịch Cần phải tiến hành rà soát, quy hoạch lại mạng lưới hoạt động có để xếp bố trí lại cho phù hợp Lộ trình cụ thể xác định sau : + Năm 2014 đến 2016 không mở thêm điểm giao dịch, tập trung nguồn lực tài đầu tư xây chi nhánh Krông Năng thành toàn nhà khang trang Đề án cấp phê duyệt + Năm 2016 đến 2017 nâng cấp diện mạo phòng giao dịch, bổ sung nhân c) Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động tín dụng HKD Cần xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống mạng diện rộng, hệ thống sở liệu tập trung) Xây dựng phương án phát triển ứng dụng công nghệ khoa học d) Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro cho vay hộ kinh doanh - Lựa chọn cán có đạo đức, có trình độ để bố trí làm công việc cho vay - Xây dựng chế, quy chế nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp khả rủi ro - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Hàng quý, tổ chức kiểm tra chéo CBTD hồ sơ vay lãnh đạo kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ vay CBTD kiểm tra chéo sở có nhận định chất lượng kiểm tra Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.1 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.1.1 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam: Định kỳ hàng tháng hàng quý Agribank nên tổ chức khóa học đào tạo cho nhân viên tín dụng Agribank nên tăng nguồn nhân lực tín dụng số lượng chất lượng Agribank đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Ban lãnh đạo Chi nhánh cần tin tưởng đạo thực nghiêm túc kiến nghị kiểm tra kiểm soát nội Mức lãi suất cho vay hộ kinh doanh Agribank mức tối đa mà Ngân Hàng Nhà Nước cho phép Agribank nên giảm mức lãi suất chút để thu hút khách hàng Agribank cần phải có đội ngũ kiểm tra, thẩm định, giám sát cách chuyên nghiệp, có am hiểu rộng nghiệp vụ Ngân Hàng, pháp luật 3.1.2 Đối với NHNo & PTNT Buôn Hồ: Chi nhánh Buôn Hồ cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Agribank Buôn Hồ cần tổ chức lớp tập huấn sản phẩm tín dụng cho vay lưu vụ HSX cho vay theo hạn mức tín dụng hộ gia đình sản xuất kinh doanh vừa nhỏ Agribank Buôn Hồ cần quan tâm tốt tới đời sống tinh thần nhân viên mối quan hệ Chi Nhánh toàn hệ thống 3.1.3 Đối với quyền địa phƣơng Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho thành phần kinh tế có hộ gia đình phát triển Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Phối hợp tốt với Ngân hàng giải có rủi ro tín dụng xảy Sớm quy hoạch khu dân cư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nâng cao trình độ dân trí, xóa mù chữ nông thôn, tuyên truyền tập huấn nhằm tạo cho nhân dân có ý thức sẵn sàng trả nợ vay đến hạn KẾT LUẬN Tín dụng hộ gia đình nói chung, tín dụng hộ kinh doanh nói riêng thật trở thành dần trở thành hoạt động chủ chốt đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, qua trình phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh chi nhánh, ta thấy sản phẩm đường phát triển nên nhiều hạn chế cần phải khắc phục, cải thiện kịp thời Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Đã hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay HKD ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay kinh doanh chi nhánh đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Footer Page 26 of 145 ... Về cấu cho vay h kinh doanh a) Phương thức cho vay: Tại chi nhánh tốn phương thức cho vay lần h n mức tín dụng Hoạt động cho vay HKD Chi nhánh mở rộng phương thức cho vay HKD Chi nhánh dần đa... Chính sách quảng cáo, tiếp thị Thời gian qua chi nhánh có hoạt động nhằm tiếp cận khách h ng h kinh doanh Tổ chức h i nghị khách h ng giới thiệu phẩm cho vay h kinh doanh chi nhánh thực h nh... dụng h kinh doanh nói riêng thật trở thành dần trở thành hoạt động chủ chốt đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân h ng Tuy nhiên, qua trình phân tích tình h nh cho vay h kinh doanh chi nhánh, ta thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng - Buôn H, Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng - Buôn H, Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng - Buôn H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay