Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐakLak

26 127 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:47

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THANH LONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chi nhánh BIDV Bắc Đak Lak hoạt động địa bàn với tiềm phát triển công nghiệp cà phê, cao su, tiêu …rất lớn Theo đó, phát triển nhu cầu vốn, tài doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình tăng nhanh chóng Chính vậy, năm gần nhiều Ngân hàng gia nhập vào địa bàn tạo cạnh tranh dành thị phần tín dụng bán lẻ địa bàn Mặc dù Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak thực phát triển hoạt động tín dụng dụng bán lẻ nhiều năm, nhiên kết đạt thấp, chưa xây dựng phương án phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ cách đồng hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm địa bàn Ngoài ra, đổ ạt Ngân hàng khác vào địa bàn dẫn đến nguy thị phần tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak Xuất phát từ vấn đề trên, sau thời gian làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak, tác giả chọn đề tài " Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak ” làm đề tài nghiên cứu nhằm đưa giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài vận dụng lý thuyết tín dụng ngân hàng nói chung, tín dụng bán lẻ nói riêng nhằm phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak Trên sở đó, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm nâng Footer Page of 145 Header Page of 145 cao hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc DakLak - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak để từ đưa điểm mạnh , điểm yếu nhằm đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Ngâm hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak + Về không gian: Các nội dung tiến hành nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak + Về thời gian: Dữ liệu lấy từ thông tin công khai, Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng, công bố trang web riêng giai đoạn 2011-2013 Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm đến Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh tài liệu thu thập BIDV Bắc DakLak nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak Footer Page of 145 Header Page of 145 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đề tài làm sáng tỏ số nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động tín dụng bán lẻ nói riêng có nghiên cứu sách, quy trình tín dụng bán lẻ nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại - Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak để từ tìm nguyên nhân hạn chế việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak - Đề xuất giải pháp đồng nhằm góp phần phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đak Lak, đồng thời kiến nghị cụ thể cấp có liên quan để giải pháp có tính khả thi, mang lại hiệu mong muốn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Lý luận phân tích hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để có sở tảng phần lý thuyết phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, tác giả tham khảo đúc kết từ tài liệu sau: Footer Page of 145 Header Page of 145 - "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2007) Nhà xuất Thống kê - “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sỹ kinh tế TS Lê Đình Hạc (2009) - “Phát triển dịch vụ ngân hàng dân cư – cấu phần quan trọng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006 – 2010 2020”, Nguyễn Thị Hiền, Vụ phát triển ngân hàng - "Tài liệu hội thảo Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam" (2008) - Quy định 4599/QĐ-NHBL2 ngày 02 tháng 11 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam “V/v cấp tín dụng bán lẻ”; Các tài liệu cho người đọc nắm rõ khái niệm Ngân hàng thương mại, tín dụng Ngân hàng tín dụng bán lẻ tiến trình cách thức thực tiến trình Việc đưa giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM cần thiết, Việt Nam nhiều bất cập sản phẩm chưa đa dạng, phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, mục đích việc mở rộng tín dụng bán lẻ nhằm phân tán rủi ro nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Ngoài tác giả tham khảo số luận văn thạc sỹ thực hiện: - Đề tài “ Hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân “ ( tác giả Phạm Văn Sáng, năm 2012 ) - Đề tài “ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Ngãi “ ( tác giả Đỗ Xuân Quang, năm 2010) Trong công trình công bố, giúp cho tác giả có nhìn tổng quan tín dụng Ngân hàng nói chung tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 bán lẻ nói riêng tầm quan trọng việc mở rộng tín dụng bán lẻ nay, Tác phẩm nêu khái niệm như: Tín dụng bán lẻ gì?, phân loại dịch vụ Ngân hàng bán lẻ, khái niệm, mục đích, chất tín dụng Ngân hàng phương pháp mang tính chất định tính nhằm mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ Tuy nhiên, phần sở lý luận hạn chế bỏ ngỏ việc làm rõ Mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ gì?, Chưa xây dựng cụ thể tiến trình mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ thiết kế sách mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ, phương pháp phân tích nhằm mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ sử dụng nhiều phương pháp định tính chưa có khảo sát, điều tra thực tế để đến việc phân tích so sánh Vì vậy, việc phân tích thực trạng chưa có sở để bám sát Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng mang chất chung quan hệ tín dụng, quan hệ tin cậy lẫn việc vay cho vay Ngân hàng, tổ chức tín dụng với doanh nghiệp cá nhân 1.1.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng a Dịch vụ Ngân hàng Trong phân tổ ngành kinh tế ngành ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ Tất hoạt động kinh doanh Ngân hàng coi hoạt động dịch vụ, bao gồm hoạt động tín dụng b Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng cung ứng đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp vừa nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh việc khách hàng tiếp cận trực tiếp với sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua phương tiện thông tin, điện tử viễn thông c Dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng  Các quan niệm dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng  Đặc điểm dịch vụ tín dụng bán lẻ  Các nguyên tắc tín dụng bán lẻ  Vai trò tín dụng bán lẻ NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 d Rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTM 1.2.1 Phân tích mục tiêu hoạt động tín dụng bán lẻ - Tăng trưởng quy mô phát triển thị phần: Đây mục tiêu phổ biến mà ngân hàng thương mại thường mong muốn đạt - Nâng cao chất lượng dịch vụ TDBL - Kiểm soát tốt rủi ro TDBL - Gia tăng thu nhập Tuy nhiên tùy theo thời điểm, tùy điều kiện mà ngân hàng xác định cho mục tiêu mục tiêu trọng tâm để hướng đến Thông thường mục tiêu tăng trưởng quy mô phát triển thị phần phổ biến yếu, mục tiêu lại thứ yếu kết hợp bổ sung 1.2.2 Phân tích hoạt động tiến hành TDBL a Phân tích công tác tổ chức thực TDBL Khi xác định rõ mục tiêu TDBL ngân hàng thương mại phải xây dựng mô hình tổ chức, xếp nhân quy định quy trình TDBL cho phù hợp với điều kiện đặc thù riêng ngân hàng Đối với ngân hàng có quy mô lớn thường bố trí phận TDBL riêng biệt so với tín dụng bán buôn Đối với ngân hàng có quy mô nhỏ, vừa thực TDBL vừa thực bán buôn có phận cán TDBL kiêm nhiệm b Phân tích biện pháp tiến hành TDBL - Các biện pháp tăng trưởng, quy mô thị phần: + Nghiên cứu nhu cầu thị trường + Hoàn thiện sách sản phẩm, dịch vụ + Hoàn thiện sách lãi suất + Hoàn thiện sách quảng bá, chăm sóc khách hàng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Tăng cường kiểm soát rủi ro nâng cao chất lượng TDBL: Đây biện pháp quan trọng ngân hàng phải thực Việc kiểm soát rủi ro thực dựa quy định NHNN sở phân loại nhóm nợ kiểm soát nợ xấu 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động TDBL a Tiêu chí quy mô  Tăng tưởng dư nợ hoạt động tín dụng bán lẻ  Tăng trưởng số lượng khách hàng hoạt động tín dụng bán lẻ  Mức tăng dư nợ cho vay bình quân khách hàng TDBL b Mức độ tăng trưởng thị phần tín dụng bán lẻ thị trường mục tiêu - Thị phần dư nợ TDBL Ngân hàng tỷ trọng dư nợ TDBL ngân hàng so với tổng dư nợ TDBL ngân hàng khác địa bàn (thị trường mục tiêu) - Mức tăng trưởng thị phần đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng hoạt động TDBL thị trường mục tiêu c Cơ cấu hoạt động tín dụng bán lẻ  Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo mục đích sử dụng vốn vay  Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo đối tượng cấp tín dụng  Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn  Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo phương thức cho vay  Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hình thức đảm bảo  Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo loại tiền tệ d Chất lượng dịch vụ TDBL Chất lượng dịch vụ TDBL ngân hàng thể thông qua hài lòng thỏa mãn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sách chăm sóc khách hàng tin cậy khách hàng ngân hàng Khi xác định rõ mục tiêu TDBL, Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn , tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận dịch vụ bán lẻ nói chung, TDBL nói riêng ngân hàng TM Luận văn nghiên cứu khái niệm dịch vụ ngân hàng, TDBL, phân tích hoạt động TDBL thông qua việc phân tích mục tiêu TDBL, hoạt động tiến hành TDBL tiêu chí đánh giá kết hoạt động TDBL Đồng thời luận văn đưa nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TDBL Nội dung vấn đề lý luận chương sở lý luận quan trọng để tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động TDBL BIDV Chi nhánh Bắc Đak Lak Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐAK LAK 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.1.4 Đánh giá hoạt động BIDV CN Bắc ĐăkLăk a Tình hình huy động vốn Bảng 2.1 - Tình hình huy động vốn BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (Đơn vị tính: tỷ đồng, %) So sánh 2011/2010 Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu Mức Tỷ lệ 2010 2011 2012 2013 tăng tăng giảm giảm Huy động chỗ 210 320 400 510 +110 +52.4% Trong đó: Tiền gửi không kỳ 150 120 140 155 -30 -20% hạn Tiền gửi 60 200 260 355 +140 +233.3% có kỳ hạn Nhận điều chuyển 651 721 811 921 +70 +10.75% vốn từ BIDV Tổng nguồn 866 1047 1217 1437 +181 +20.9% vốn So sánh 2012/2011 Mức Tỷ lệ tăng tăng giảm giảm +80 So sánh 2013/2012 Mức Tỷ lệ tăng tăng giảm giảm +25% +110 +27.5% +20 +16.67% +15 +10.7% +60 +95 +36.5% +30% +90 +12.48% +110 +13.6% +170 +16.23% +220 +18.1% (Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp) Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV CN Bắc ĐăkLăk năm 2013) Biểu đồ 2.1- Cơ cấu nguồn vốn BIDV – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk Như nhìn vào biểu đồ ta thấy nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn chi nhánh (27% vốn điều chuyển 73%), măc dù sách linh hoạt biện pháp huy động hợp lý mà nguồn vốn huy động chi nhánh liên tục tăng qua năm kết mà chi nhánh đạt công tác huy động vốn khiêm tốn, nguồn vốn huy động chỗ chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày tăng khách hàng Chính mà chi nhánh phải nhận vốn điều chuyển hội sở để đáp ứng nhu cầu hoạt động b Tình hình cho vay Chi nhánh Bảng 2.2 – Tình hình cho vay BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2013 (Đơn vị tính: tỷ đồng, %) Chỉ tiêu Tổng dư nợ: + Ngắn hạn: + Trung hạn: + Dài hạn: Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 800 590 135 75 980 1100 1320 515 700 800 165 180 160 120 220 360 So sánh 2011/2010 Mức Tỷ lệ tăng tăng giảm giảm +180 +22.5% -75 -2.71% +35 +22.22% So sánh 2012/2011 Mức Tỷ lệ tăng tăng giảm giảm +120 +12.25% +185 +35.9% +15 +9.1% So sánh 2013/2012 Mức Tỷ lệ tăng tăng giảm giảm +220 20% +100 +14.2% -20 -11.1% (Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp) Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 Dư nợ tín dụng Chi nhánh có chiều hướng tăng trưởng tốt, năm sau cao năm trước, cụ thể năm 2011 tăng so với năm 2010 22.5%, năm 2012 tăng lên 12.2% so với năm 2011 tăng 12.24% so với năm 2011 năm 2013 đạt mưc tỷ lệ tăng tương đối cao 20% so với năm 2012 tăng 34.7% so với năm 2011 Dư nợ cuối kỳ tăng tình hình thu nợ tăng cao điều cho thấy việc Chi nhánh đầu tư cho vay cách kịp thời, đối tượng, mục đích khách hàng làm ăn có hiệu c Kết hoạt động kinh doanh CN 2011 - 2013 Bảng 2.4– So sánh kết hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận 87.75 75.70 12.05 107.5 93.3 14.2 190.6 177.2 13.4 246.5 227.0 19.5 So sánh 2011/2010 Mức Tỷ lệ tăng tăng giảm giảm (%) +19.75 +22.5 +17.6 +23.24 +2.15 +17.84 So sánh So sánh 2012/2011 2013/2012 Mức Mức Tỷ lệ tăng Tỷ lệ tăng tăng tăng giảm (%) giảm (%) giảm giảm +83.1 +77.3% +55.9 +29.3% +83.9 +89.9% +49.8 +28.1% -0.8 -5.63% +6.1 +45.5% (Nguồn: Phòng kế hoạch Tổng hợp) Năm 2011, thu nhập Chi nhánh đạt 107.5 tỷ đồng trừ chi phí năm lợi nhuận đạt 14.2 tỷ đồng, tăng 17,84% tương đương với 12.05 tỷ đồng so với năm 2010 Nhưng đến năm 2012, thu nhập 190.6 tỷ đồng tăng 117.2% 77.3% so với năm 2010 2011 chi phí năm 2012 Chi nhánh tăng lên 134.1% 89.9% so với năm 2010 năm 2011 Biểu đồ 2.2 - Biến động lợi nhuận BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2013 Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội 2.2.2 Tình hình tài tiền tệ 2.2.3 Môi trường pháp luật, sách 2.2.4 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ địa bàn 2.2.5 Đánh giá hoạt động đối thủ cạnh tranh thị trường Bảng 2.5: Thị phần hoạt động Ngân hàng địa bàn cánh Bắc tỉnh Đắk Lắk (gồm huyện Krông Búk, Krông Năng, Ea H’Leo thị xã Buôn Hồ) đến 31/12/2013 Đơn vị: % Ngân hàng/ Năm BIDV VBARD Đông Á Vietinbank Sacombank Maritimebank ACB Eximbank Thị phần Huy động vốn 11 12 13 31 22 19 51 60 63 5 5 3 2 2 3 Thị phần Tín dụng 11 12 13 36 30 24 47 55 62 2 4 4 2 3 Thị phần thu dịch vụ 11 12 13 31 31 30 40 40 40 8 8 6 1 2 5 2.3 PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH 2.3.1 Chính sách chủng loại sản phẩm, dịch vụ 2.3.2 Chính sách lãi suất hoạt động tín dụng bán lẻ 2.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng, quan hệ khách hàng 2.3.4 Chính sách phát triển mạng lưới 2.3.5 Tổ chức hoạt động TDBL Chi nhánh Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 2.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH BIDV BẮC ĐAK LAK 2.4.1 Mục tiêu TDBL Chi nhánh giai đoạn 2011-2013 - Phấn đấu hoàn thành tốt tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm trở thành Chi nhánh có hoạt động tín dụng bán lẻ tốt địa bàn - Định hướng họat động tín dụng: Nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy chế cho vay BIDV, ưu tiên phát triển tín dụng hướng đến khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa có lực tốt, hoạt động hiệu đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro công tác tín dụng 2.4.2 Đánh giá Quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh a.Dư nợ tín dụng bán lẻ Chi nhánh Bảng 2.6- Tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ ĐVT: tỷ đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 % tăng % tăng % tăng Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền so 2010 so 2011 so 2012 Tổng dư nợ cho vay 800 980 22.5 1100 12.24 1320 20 Dư nợ bán lẻ bình quân 430 480 11.6 510 6.25 580 13.7 Dư nợ bán lẻ cuối kỳ 472 542 14,8 580 604 4,2 Trong đó: Cho vay thấu chi 6.7 67.5 19.4 6.8 (15) Cho vay CBCNV 3.7 8.1 4.48 12 4.9 9.4 Cho vay tiêu dùng 125 158 26.4 147 (6.96) 149 1.4 Cho vay thương mại 33 159.3 383 186 16.76 196 5.4 Cho vay chăn nuôi 120 (92.5) (33.33) 4.9 (18.3) Cho vay SXNoNg 180 198 10 222.2 12.12 236.4 6.5 Cho vay khác 6.3 11.1 6.2 (11.4) 2010 Chỉ tiêu (Nguồn: Báo cáo BIDV Bắc ĐăkLăk) Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ Chi nhánh tương đối cao, bình quân giai đoạn 2011-2013 17%; Năm 2010, dư nợ bán lẻ 472 tỷ chiếm 59% tổng dư nợ cho vay Trong năm 2011, dù dư nợ Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 cho vay bán lẻ tăng, đạt 542 tỷ đồng, tỷ trọng giảm, chiếm 55% tổng dư nợ cho vay tình hình kinh tế có nhiều biến động Đến năm 2012, dư nợ TDBL đạt 580 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2011 chiếm 65% tổng dư nợ cho vay Năm 2013, dự nợ TDBL đặt 604 tỷ tăng 4.1% so với năm 2012 chiếm 46% tổng dư nợ cho vay b Số lượng khách hàng Chi nhánh đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, trì khách hàng cũ, số lướng khách hàng năm sau tăng cao năm trước, cụ thể: năm 2011 số lượng khách hàng giao dịch tín dụng bán lẻ 2.253 khách hàng , đến năm 2012 2.800 khách hàng tăng 547 khách hàng so với năm 2011 đến năm 2013 số khách hàng tín dụng 3.312 khách hàng tăng 512 khách hàng so với năm 2012 tăng 1.059 khách hàng so vơi năm 2011 c Số lượng sản phẩm Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Khách hàng Điều kiện, giới hạn tối đa (mức cho vay, thời gian vay…) sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng bán lẻ Giá Sản phẩm có tính cạnh tranh… Sản phẩm cho vay tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, chiếm 24,64% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu phục vụ tiêu dung gia đình 2.4.3 Đánh giá mức độ tăng trưởng thị phần tín dụng bán lẻ Chi nhánh Bảng 2.7: Thị phần tín dụng bán lẻ ngân hàng địa bàn (Đvt: Tỷ đồng) Ngân hàng BIDV Agribank Sacombank Các NH Khác Năm 2011 Số dư Thị phần 542 38% 670 47% 71 5% 142 10% Footer Page 18 of 145 Năm 2012 Số dư Thị phần 580 37% 752 48% 62 4% 172 11% Năm 2013 Số dư Thị phần 604 39% 727 47% 77 5% 139 9% 17 Header Page 19 of 145 2.4.4.Đánh giá cấu hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Cơ cấu TDBL: phần lớn dư nợ tín dụng bán lẻ chi nhánh cho vay ngắn hạn, dư nợ cho vay bán lẻ TDH chiếm tỷ trọng nhỏ Năm 2011 2012 2013 Tỷ lệ dư nợ TDH BL/Tổng dư nợ BL 55% 52% 46% Tỷ lệ dư nợ có TSĐB BL/Tổng dư nợ BL 99% 99% 99% Nợ nhóm tỷ tỷ tỷ Bảng 2.8 - Dư nợ tỷ trọng số sản phẩm tín dụng chủ yếu so với tổng dư nợ bán lẻ Chi nhánh ĐVT: tỷ đồng 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dư nợ bán lẻ 472 542 580.18 604.6 Cho vay thấu chi 6.7 1,24% 6.9 1,19% 6.8 1.12% Cho vay CBCNV 3.7 0.74% 4.48 0.77% 4.9 0.81% Cho vay tiêu dung 125 158 29.2% 147.8 25.5% 149 24.6% Cho vay thương mại 11 159.3 29.4% 186 32,1% 196 32.4% Cho vay chăn nuôi 125 1,66% 1.03% 4.9 0.81% Cho vay sx nông nghiệp 180 198 36.5% 222.2 38.3% 236.4 39.1% Cho vay khác 6.3 1,29% 6.8 1.17% 6.4 1.03% Chỉ tiêu (Nguồn: Báo cáo BIDV Bắc ĐăkLăk) Biểu đồ 2.3- Dư nợ số sản phẩm tín dụng bán lẻ Chi nhánh giai đoạn 2010 đến 2013 2.4.5 Đánh giá mức tăng trưởng thu nhập tín dụng bán lẻ Chi nhánh ĐVT: tỷ đồng Năm 2011 2012 2013 Tổng lợi nhuận trước thuế ( LNTT ) 14 13 19 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bán lẻ 10 Trong năm gần đây, nhận thức rõ vai trò hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ, Chi nhánh không ngừng phát triển mở rộng hoạt động Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bán lẻ năm Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 2012 tỷ chiếm 21% tổng LNTT, năm 2012 6tỷ 46% LNTT, năm 2013 10 tỷ 52% LNTT Mặc dù thu nhập từ hoạt động chưa cao ( chiếm khoảng 1/2 tổng LNTT toàn Chi nhánh ) lâu dài mang lại thu nhập cao biết khai thác, đồng thời nguồn thu ổn định, rủi ro Ngoài đem lại cho ngân hàng lượng khách hàng quen thuộc, thân thiết, khách hàng truyền thống ngân hàng, qua nâng cao vị ngân hàng 2.4.6 Đánh giá kết kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Nợ xấu TDBL thời điểm 31/12/2013 tỷ đồng chiếm 1.02% tổng dư nợ bán lẻ Chi nhánh trọng công tác kiểm soát thu hồi nợ xấu nợ hạch toán ngoại bảng nợ xấu giảm qua năm Nợ nhóm TDBL năm 2013 tỷ đồng chiếm 1.15% tổng dư nợ TDBL; năm 2012 tỷ đồng chiếm 1.2% tổng dư nợ BL; năm 2011 tỷ đồng chiếm 1.03% tổng dư nợ DLBL 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 2.5.1 Kết a Củng cố thương hiệu xây dựng hình ảnh BIDV tầng lớp dân cư b Xây dựng quy trình, sách hệ thống công việc rõ ràng, cụ thể giúp việc triển khai hoạt động tín dụng bán lẻ đạt hiệu cao c Xây dựng tảng công nghệ đại, tạo đòn bẩy phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng d Dịch vụ tín dụng bán lẻ góp phần đáng kể vào thu nhập ngân hàng Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 2.5.2 Hạn chế a Số lượng phòng giao dịch kênh phân phối mỏng b Công tác maketing việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ chưa quan tâm trọng mức c Công nghệ đại mức độ chưa cao d Danh mục dịch vụ bán lẻ chưa đa dạng, chưa phù hợp với lợi tiềm địa bàn e Thị phần hoạt động tín dụng ngân hàng thấp chưa tương xứng với tiềm địa bàn 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân bên + Môi trường kinh tế- xã hội môi trường công nghệ + Môi trường pháp lý + Những nguyên nhân thuộc đối tượng tín dụng bán lẻ - Một số hộ dân có tài sản chưa cấp giấy tờ hợp pháp; tình hình hoạt động kinh doanh tốt, có phương án kinh doanh khả thi, từ dẫn đến hạn mức tín dụng cấp thấp, không đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng Điều ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng dư nợ tăng trưởng khách hàng - Trình độ kỷ canh tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hộ dân chưa cao - Việc tuân thủ điều khoản, quy định hoạt động tín dụng chưa cao + Sự cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng khác b Những nguyên nhân thuộc Chi nhánh - Đội ngủ cán thiếu chi nhánh e ngại việc cấp tín dụng cho đối tượng nhỏ lẻ - Trong công tác thẩm định xét duyệt cho vay, mang tính chất hợp lý hoá, thủ tục kéo dài, rườm rà, có nhiều giấy tờ, mẫu biểu không cần thiết Điều vừa gây lãng phí, vừa Footer Page 21 of 145 20 Header Page 22 of 145 làm thời gian không cần thiết hai bên nên việc mở rộng tín dụng gặp khó khan - Do hạn chế trình độ tinh thần trách nhiệm chưa cao đội ngũ cán nhân viên - Ngân hàng chưa thực quan tâm mức tới hoạt động Marketing ngân hàng tới đối tượng này, đặc biệt chiến lược khách hàng - Chi nhánh chưa xây dựng chế khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm bán chéo sản phẩm, dịch vụ ngân hàng (dịch vụ tài khoản, tiền gửi, toán nước quốc tế, ) - Kênh phân phối chưa đa dạng KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tác giả trình bày tổng quan hoạt động BIDV Chi nhánh Bắc Đak Lak mô tả khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh Chi nhánh nói chung hoạt động TDBL nói riêng giai đoạn 2010-2013 Trước phân tích thực trạng hoạt động TDBL Chi nhánh Luận văn phân tích môi trường bên tác động đến mục tiêu TDBL Chi nhánh Luận văn đã tập trung phân tích mục tiêu TDBL Chi nhánh, phân tích biện pháp tiến hành TDBL tiêu chí đánh giá kết TDBL Chi nhánh giai đoạn 20112013 Sau luận văn đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn hoạt động TDBL Chi nhánh để làm sở đưa giải pháp chương Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 3.1.1 Nhận định môi trường kinh doanh + Những hội + Những thách thức 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ Chi nhánh 3.1.3.Mục tiêu tín dụng bán lẻ giai đoạn 2014- 2015 - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐăkLăk phấn đấu trở thành ngân hàng có thị phần bán lẻ lớn khu vực bắc ĐăkLăk - Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ mức cao tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, đảm bảo chất lượng nợ xấu 2% an toàn hoạt động Một số tiêu kế hoạch TDBL BIDV Bắc ĐăkLăk 20142015 Chỉ tiêu 2014 2015 1- Dư nợ tín dụng bán lẻ 846 998 2- Tăng trưởng tín dụng bán lẻ hàng năm 25% 25% 3- Tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng dư nợ 60% 65% 4- Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐakLak, Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐakLak, Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐakLak

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay