Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

26 110 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:47

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUỐC THỊNH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: PGS TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS HỒ KỲ MINH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, bối cảnh kinh tế thị trường nước ta vô động hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới tạo nhiều hội cho doanh nghiệp đồng thời tạo nhiều thách thức Phân tích hiệu tài doanh nghiệp \chính công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nhận thấy rõ thực trạng hiệu tài thân dự đoán hiệu tài tương lai; xác định điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân; qua đó, có giải pháp để ổn định nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An mệnh danh cánh chim đầu đàn ngành du lịch Quảng Nam; hoạt động Công ty bao gồm kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành, du lịch số dịch vụ phụ trợ Sự phát triển du lịch tạo hội cho doanh nghiệp ngành Du lịch – Dịch vụ kéo theo nhiều khó khăn, thách thức Những điều đòi hỏi Công ty muốn tiếp tục tồn phát triển, giữ vững vị cần phân tích hiệu tài doanh nghiệp thực có chất lượng, phải đưa giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu tài Công ty Với yêu cầu nghiên cứu cấp thiết chưa có nghiên cứu vấn đề nói Công ty Xuất phát từ yêu cầu lý luận lẫn thực tiễn mà tác giả định chọn đề tài “Phân tích hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch –Dịch vụ Hội An” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp cách hệ thống sở lý thuyết hiệu tài doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch –Dịch vụ Hội An thông qua số tiêu tài - Dựa vào số liệu phân tích, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch –Dịch vụ Hội An Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hiệu tài doanh nghiệp khía cạnh hiệu sử dụng vốn thông qua đánh giá số tiêu tài Phạm vi nghiên cứu không gian Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, thời gian nghiên cứu phân tích minh họa giai đoạn 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tiếp cận phương pháp mô tả, giải thích, lập luận logic Cơ sở lí thuyết đề tài tổng hợp, xây dựng từ nguồn tài liệu khoa học khác có liên quan đến đề tài.Các số liệu tài Công ty thu thập từ nguồn liệu thứ cấp hiệu chỉnh, tính toán, tổng hợp phân tích phương pháp phương pháp so sánh, phương pháp chi tiết, phương pháp liên hệ - cân đối…Phương pháp lập luận logic sử dụng để đưa ragiải pháp nâng cao hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn chia thành ba chương sau: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết hiệu tài doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 - Chương 2: Phân tích hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu tài a Khái niệm hiệu Có thể hiểu hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế tổng hợp, tạo thành tất yếu tố trình sản xuất kinh doanh, nên cầm xem xét hiệu hoạt động kinh doanh hai mặt hiệu kinh tế hiệu xã hội Trong đó, hiệu kinh tế đóng vai trò định b Khái niệm hiệu tài doanh nghiệp Có thể tóm lại, tài doanh nghiệp toàn hoạt động doanh nghiệp liên quan đến việc huy động hình thành nên nguồn vốn sử dụng nguồn vốn để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.Xuất phát từ khái niệm tài doanh nghiệp hiệu tài doanh nghiệp hiểu hiệu gắn liền đến việc huy động hình thành nên nguồn vốn sử dụng nguồn vốn để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Trong phạm vi đề tài nghiên cứu mình, tác giả phân tích hiệu tài khía cạnh hiệu việc sử dụng vốn Footer Page of 145 Header Page of 145 doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp thông qua việc đánh giá số tiêu tiêu tài có liên quan.Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn tài sản hữu hình hay vô hình doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh để sinh lời Vì vậy, hiệu việc sử dụng vốn hiệu việc sử dụng tài sản 1.1.2 Mục tiêu phân tích hiệu tài doanh nghiệp a Đối với nhà quản trị doanh nghiệp b Đối với nhà đầu tư doanh nghiệp c Đối với chủ nợ doanh nghiệp 1.2 NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1.Thông tin từ hệ thống báo cáo tài a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ d Bảng thuyết minh báo cáo tài 1.2.2 Các nguồn thông tin khác a Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế b Thông tin theo ngành c Thông tin đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Phương pháp so sánh 1.3.2 Phương pháp liên hệ cân đối 1.3.3 Phương pháp Dupont 1.3.4 Phương pháp loại trừ Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4 NHÓM CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Trong phạm vi đề tài này, tác giả phân tích hiệu tài doanh nghiệp thông qua đánh giá số tiêu tài liên quan đến hiệu tài doanh nghiệp Các tiêu chia làm nhóm sau: - Nhóm tiêu phản ánh kết kinh doanh - Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản - Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời 1.4.1.Nhóm tiêu phản ánh kết kinh doanh a Tình hình doanh thu - Tăng trưởng doanh thu: Tốc độ tăng trưởng DT năm t = ୈ୘୬ă୫୲ିୈ୘୬ă୫(୲ିଵ) ୈ୘୬ă୫(୲ିଵ) x 100% - Cơ cấu doanh thu: Tỷ trọng DT lĩnh vực, đơn vị i = ୈ୘ ୪ĩ୬୦୴ựୡ, đơ୬୴ị୧ ୘ổ୬୥ୈ୘ x 100% b Phân tích tình hình lợi nhuận - Tăng trưởng lợi nhuận: Tốc độ tăng trưởng LN năm t= ୐୒୬ă୫୲ି୐୒୬ă୫(୲ିଵ) x100% ୐୒୬ă୫(୲ିଵ) - Cơ cấu lợi nhuận: Tỷ trọng LN hoạt động, đơn vị i = ୐୒୲ừ୦୭ạ୲độ୬୥, đơ୬୴ị୧ ୘ổ୬୥୐୒ c Khả tạo lợi nhuận từ doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu: Tỷ suất LN DT = ୐୒୲୰ướୡ୲୦୳ế(ୱୟ୳୲୦୳ế) ୈ୘୲୦୳ầ୬ x 100% - Tỷ suất giá vốn doanh thu: Tỷ suất giá vốn DT = Footer Page of 145 ୋ୧á୴ố୬୦à୬୥ୠá୬ ୈ୘୲୦୳ầ୬୆ୌ&஼஼஽௏ x 100% x 100% Header Page of 145 - Tỷ suất chi phí bán hàng doanh thu: େ୦୧୮୦íୠá୬୦à୬୥ Tỷ suất chi phí bán hàng DT =ୈ୘୲୦୳ầ୬୆ୌ&஼஼஽௏ x 100% - Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu: େ୦୧୮୦í୕୐ୈ୒ Tỷ suất chí phí QLDN DT = ୈ୘୲୦୳ầ୬ୌĐ୏ୈ x 100% - Tỷ suất chi phí tài doanh thu: େ୦୧୮୦í୲à୧ୡ୦í୬୦ Tỷ suất chi phí tài DT = ୈ୘୲୦୳ầ୬ୌĐ୏ୈ x 100% 1.4.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản a Đối với tổng tài sản ୈ୘୲୦୳ầ୬ Hiệu suất sử dụng tài sản = ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬୆୕ (lần) b Đối với tài sản dài hạn Hiệu suất sử dụng TSCĐ = ୈ୘୲୦୳ầ୬ ୒୥୳୷ê୬୥୧á୘ୗେĐ୆୕ (lần) c Đối với tài sản ngắn hạn - Số vòng quay TSNH số ngày vòng quay TSNH : Số vòng quay TSNH= ୈ୘୲୦୳ầ୬ ୘ୗ୒ୌୠì୬୦୯୳â୬ (vòng) ଷ଺଴ Số ngày BQ vòng quay TSNH= ୗố୴ò୬୥୯୳ୟ୷୘ୗ୒ୌ(ngày) - Số vòng quay hàng tồn kho số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho: ୋ୧á୴ố୬୦à୬୥ୠá୬ Số vòng quay HTK = ୘୰ị୥୧áୌ୘୏ୠì୬୦୯୳â୬ (vòng) ୗố୬୥à୷୲୰୭୬୥୩ỳ Số ngày BQ vòng quay HTK= ୗô୴ò୬୥୯୳ୟ୷ୌ୘୏ (ngày) - Số vòng quay KPTkhách hàng kỳ thu tiền bình quân: ୈ୘୲୦୳ầ୬ୠá୬ୡ୦ị୳ା୘୦୳ếୋ୘ୋ୘đầ୳୰ୟ ୏୔୘୩୦áୡ୦୦à୬୥୆୕ ଷ଺଴ =ୗố୴ò୬୥୯୳ୟ୷୏୔୘ ( ngày) Số vòng quay KPT = Kỳ thu tiền BQ Footer Page of 145 (vòng) Header Page of 145 1.4.3 Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời a Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) ROA = ୐୒୲୰ướୡ୲୦୳ếሺୱୟ୳୲୦୳ếሻ ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬୆୕ x 100 % ROA thường phân tích qua phương trình Dupont sau đây: ROA = ROA = ୐୒୲୰ướୡ୲୦୳ế ୈ୘୲୦୳ầ୬ x ୈ୘ ୲୦୳ầ୬ ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬୆୕ ୐୒୲୰ướୡ୲୦୳ế ୈ୘୲୦୳ầ୬ x ୈ୘ ୲୦୳ầ୬ ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬୆୕ x (1-T) Để hạn chế nhược điểm tiêu ROA, người ta dùng tiêu tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE) RE = ୉୆୍୘ ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬ୠì୬୦୯୳â୬ x 100% b Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) ୐୒ୱୟ୳୲୦୳ế ROE = ୚ୌୌୠì୬୦୯୳â୬ x 100% Chỉ tiêu ROE phân tích phương trình Dupont sau: ROE = ୐୒୲୰ướୡ୲୦୳ế ୈ୘୲୦୳ầ୬ ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬୆୕ x ୘ổ୬୥୲à୧ୱả୬୆୕ x ୚ୌୌ୆୕ ୈ୘୲୦୳ầ୬ x (1-T) Chỉ tiêu ROE tính theo công thức sau đây: ROE = [RE + (RE-r)] x Đòn bẩy tài chính] x(1-T) c Thu nhập cổ phần (EPS) ୐୒ୱୟ୳୲୦୳ếି େổ୲ứୡୡổ୮୦ầ୬ư୳đã୧ EPS = ୗốୡổ୮୦ầ୬୲୦ườ୬୥đୟ୬୥୪ư୳୲୦ô୬୥୆୕ 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Từ phương trình ROE – RE trên, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài xác định sau: - Hiệu kinh doanh - Chính sách tài trợ doanh nghiệp - Chính sách thuế TNDN Nhà nước - Lãi suất vay nợ doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 KẾT LUẬN CHƯƠNG I Chương tổng hợp cách có hệ thống sở lý thuyết hiệu tài doanh nghiệp bao gồm: khái niệm hiệu quả, khái niệm hiệu tài chính, mục tiêu phân tích hiệu tài doanh nghiệp, thông tin phương pháp phân tích, tiêu phân tích hiệu tài doanh nghiệp, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài chính… Các tiêu phân tích hiệu tài doanh nghiệp chia làm nhóm: nhóm tiêu phản ánh kết kinh doanh, nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản, nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1.1 Thông tin Công ty 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản trị điều hành Công ty a Đại hội đồng cổ đông b Hội đồng quản trị c Ban kiểm soát e Phòng chức f Đơn vị thành viên 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN GIAI ĐOẠN 2011-2013 2.2.1 Phân tích kết kinh doanh a Phân tích tình hình doanh thu *Về tăng trưởng doanh thu Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Qua bảng trên, nhìn chung cấu LN trước thuế Công ty giai đoạn 2011-2013 ổn định, có thay đổi lớn Điều này, phản ánh cấu hoạt động sản xuất kinh doanh không thay đổi nhiều giai đoạn này.Trong ba lĩnh vực kinh doanh tỷ trọng DT từ khách sạn nhà hàng giảm nhẹ; tỷ trọng DT từ lữ hành tăng nhẹ Tỷ trọng DT giặt tăng gấp đôi vào năm 2012 giảm nhẹ vào năm 2013 Tỷ trọng DT hoạt động khác không đáng kể b Phân tích tình hình lợi nhuận *Về tăng trưởng lợi nhuận Bảng 2.10: Tăng trưởng lợi nhuận Công ty giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu VNĐ Năm Năm Năm 2012/ 2013/ 2011 2012 2013 2011 2012 LN HĐKD 35.903 45.262 28.132 26,07% -37,85% LN trước thuế 36.133 45.436 27.962 25,75% -38,46% LN sau thuế 28.119 33.825 20.649 20,29% -38,95% Chỉ tiêu Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Qua bảng trên, LN Công ty tăng mạnh năm 2012 giảm mạnh vào năm 2013 LN tăng mạnh năm 2012 nhờ DT gia tăng mạnh cộng với chi phí kiểm soát tốt; LN giảm mạnh năm 2013 DT suy giảm hoạt động sữa chữa thời tiết không thuận lợi đặc biệt tăng giá nguyên vật liệu đầu vào Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 *Về cấu lợi nhuận Bảng 2.11: Cơ cấu lợi nhuận trước thuế Công ty giai đoạn 2011-2013 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu LN từ khách sạn 62,90% 69,92% LN từ nhà hàng 36,02% 27,28% LN từ lữ hành -3,66% -0,20% LN từ giặt -8,75% -5,27% LN từ spa 2,79% 1,79% LN từ dịch vụ khác 1,18% 1,57% LN từ hoạt động tài 8,88% 4,53% LN khác 0,64% 0,38% Tổng LN trước thuế 100% 100% Năm 2013 48,55% 40,68% -3,40% -0,10% 3,13% 2,01% 9,74% -0,61% 100% Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu Phòng Tài - Kế toán Công ty Trong cấu LN, thấy LN từ khách sạn nhà hàng chiếm gần toàn LN Công ty, LN khác chiếm tỷ lệ không đáng kể Tỷ trọng LN từ hoạt động khách sạn nhẹ vào năm 2012 sau lại giảm mạnh năm 2013 Tỷ trọng LN từ nhà hàng giảm mạnh năm 2012 lại tăng mạnh vào năm 2013 Tỷ trọng LN khác không đáng kể c Khả tạo lợi nhuận từ doanh thu Bảng 2.12: Khả tạo lợi nhuận Công ty giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Giá vốn/DT 67,44% 64,84% 74,07% Chi phí bán hàng/DT 3,36% 3,11% 2,85% Chi phí QLDN/DT 4,27% 4,74% 5,78% Chi phí tài chính/DT 0% 0% 0% Tỷ suất LN /DT 26,64% 28,30% 18,48% Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Giai đoạn 2011-2013, nhìn chung khả tạo LN từ DT Công ty suy giảm, điều thể tỷ suất LN DT Công ty bị suy giảm Năm 2012, 100 đồng DT Công ty tạo LN trước thuế 28,30%, nhiều năm 2011 tỷ suất giá vốn DT tỷ suất chi phí bán hàng DT giảm bù hoàn toàn tác động tỷ suất chi phí QLDN DT tăng Đến năm 2013, 100 đồng DT Công ty tạo LN trước thuế 18,48 đồng, thấp nhiều với năm 2012 tác động gia tăng tỷ suất giá vốn DT tỷ suất chi phí QLDN DT Công ty lấn át hoàn toàn tác động suy giảm tỷ suất chi phí bán hàng DT 2.2.2 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản Bảng 2.14: Hiệu suất sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu VNĐ Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Hiệu suất sử dụng tài sản (lần) 0,99 1,09 1,07 Hiệu suất sử dụng TSCĐ (lần) 0,94 0,99 0,91 Số vòng quay TSNH (vòng) 2,79 3,37 4,13 Số ngày BQ vòng quay TSNH (ngày) 129 107 87 Vòng quay HTK (vòng) 75 68 70 Số ngày BQ vòng quay HTK (ngày) 4,8 5,3 5,1 Vòng quay KPT (vòng) 16,40 19,67 17,83 Kỳ thu tiền BQ (ngày) 22,25 18,56 20,47 Chỉ tiêu Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công t giai đoạn 2011-2013 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 *Về hiệu suất sử dụng tổng tài sản: Hiệu suất sử dụng tài sản tổng hợp Công ty giai đoạn 20112013 nhìn chung ổn định có phần gia tăng nhẹ Năm 2011, đồng đầu tư tài sản doanh nghiệp tạo 0,99 đồng DT năm 2012 tăng lên thành 1,09 đồng năm 2013 giảm nhẹ 1,07 đồng Đem so với Công ty ngành hiệu suất sử dụng tài sản Công ty mức tương đối Biến động hiệu suất sử dụng tổng tài sản phụ giải thích biến động hiệu suất sử dụng tài sản riêng biệt *Về hiệu suất sử dụng TSCĐ Hiệu suất sử dụng TSCĐ Công ty giai đoạn 2011-2013 có phần suy giảm nhìn chung ổn định mức tương đối so với Công ty ngành Năm 2011, đồng đầu tư cho TSCĐ mà Công ty bỏ tạo 0,96 đồng DT năm 2012 tăng nhẹ lên 1,1 đồng DT thuần, đến năm 2013 giảm 1,03 đồng DT Để làm rõ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu suất sử dụng TSCĐ, ta phân tích sau: Bảng 2.16: Ảnh hưởng nhân tố đến hiệu suất sử dụng TSCĐ Công ty giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu 2012/2011 2013/2012 Ảnh hưởng nguyên giá TSCĐ BQ -0,11 lần -0,01 lần Ảnh hưởng DT +0,16 lần -0,07 lần Chênh lệch hiệu suất sử dụng TSCĐ +0,05 lần -0,08 lần Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2012 tăng 0,05 lần chủ yếu gia tăng DT nhờ vào nỗ lực hoạt động quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường Hiệu suất sử dụng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 TSCĐ giảm 0,08 lần năm 2013 chủ yếu suy giảm mạnh DT hoạt động sửa chữa nâng cấp thời tiết xấu *Về hiệu suất sử dụng TSNH Giai đoạn 2011-2013, hiệu suất sử dụng TSNH liên tục cải thiện thể tiêu số vòng quay TSNH liên tục tăng tiêu số ngày BQ vòng quay TSNH liên tục giảm nhờ Cụ thể, năm 2011 VLĐ Công ty quay 2,79 vòng, đến năm 2012 tăng lên 3,37 vòng, đến năm 2012 tiếp tục tăng lên 4,13 vòng; số ngày bình quân vòng quay VLĐ năm 2011 129 ngày, đến năm 2012 giảm 107 ngày, đến năm 2012 tiếp tục giảm 87 ngày Tuy vậy, đem so sánh với Công ty ngành hiệu suất sử dụng tài sản Công ty tương đối thấp Để làm rõ biến động hiệu suất sử dụng TSNH nhân tố nào,ta phân tích sau: Bảng 2.17: Ảnh hưởng nhân tố đến số vòng quay TSNH Công ty giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu 2012/2011 2013/2012 Ảnh hưởng TSNH BQ +0,05 vòng +1,05 vòng Ảnh hưởng DT +0,53 vòng -0,29 vòng Chênh lệch số vòng quay TSNH +0,58 vòng +0,76 vòng Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Năm 2012, số vòng quay TSNH Công ty tăng 0,58 vòng ảnh hưởng TSNH BQ làm tăng số vòng quay TSNH thêm 0,05 vòng ảnh hưởng DT làm tăng số vòng quay TSNH lên 0,53 vòng Như vậy, số vòng quay TSNH Công ty tăng chủ yếu ảnh hưởng DT thuần; cụ thể nhờ nỗ lực hoạt động quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường khách quốc tế nội địa Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Năm 2013, số vòng quay TSNH Công ty tăng 0,76 vòng ảnh hưởng TSNH BQ làm tăng số vòng quay TSNH thêm 1,05 lần ảnh hưởng DT làm giảm số vòng quay TSNH 0,29 vòng Qua thấy, số vòng quay TSNH Công ty tăng năm 2013 tăng ảnh hưởng TSNH BQ bù trừ ảnh hưởng DT Cụ thể hơn, suy giảm mạnh tiền khoản tương đương tiền Công ty *Về khả luân chuyển HTK Giai đoạn 2011-2013, khả luân chuyển HTK Công ty nhìn chung tương đối ổn định, so với Công ty ngành khả luân chuyển HTK Công ty mức cao Năm 2011, HTK Công ty quay 75 vòng kỳ kinh doanh năm 2012 giảm 68 vòng, đến năm 2013 tăng nhẹ lên 70 vòng Nguyên nhân HTK Công ty năm 2012 luân chuyển Công ty lo sợ nguồn khách tăng đột biến nên dự trữ HTK nhiều; sang năm 2013 Công ty tăng cường quản lý nên HTK luân chuyển tốt * Về khả chuyển hóa thành tiền KPT Khả chuyển hóa thành tiền KPT khách hàng Công ty gia tăng năm 2012 nhờ Công ty tích cực việc thu hồi nợ để tránh bị chiếm dụng vốn Còn khả chuyển hóa thành tiền KPT khách hàng Công ty suy giảm năm 2013 tình hình ngành khó khăn Đem so với Công ty ngành khả chuyển hóa thành tiền KPT Công ty có phần Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.2.3 Phân tích khả sinh lời Bảng 2.18: Khả sinh lời Công ty giai đoạn 2011-2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu ROA RE ROE EPS 26,33% 26,33% 24,27% 3.154 đồng 30,93% 30,93% 28,50% 4.228 đồng 19,69% 19,69% 18,24% 2.581 đồng Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011–2013 Giai đoạn 2011-2013, nhận thấy có nhiều khó khăn cho hoạt động ngành Du lịch - Dịch vụ khả sinh lời Công ty giai đoạn 2011-2013 cao Điều đó, thể chỗ tiêu ROA, RE, ROE, EPS mức cao đem so với Công ty ngành Năm 2012, khả sinh lời Công ty cải thiện so với năm 2011.Tuy nhiên, đến năm 2013 khả sinh lời lại đột ngột giảm mạnh vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm * Về khả sinh lời tài sản ROA Công ty tăng nhẹ vào năm 2012 giảm mạnh đột ngột vào năm 2013; ROA năm 2013 Công ty khoảng hai phần ba năm 2011 Nếu năm 2011, 100 đồng tài sản đầu tư Công ty tạo 26,33 đồng LN trước thuế năm 2012 LN trước thuế tạo tăng lên mức 30,93 đồng, đến năm 2013 LN trước thuế tạo giảm mạnh 19,69 đồng Giai đoạn 2011-2013, khả sinh lời từ tài sản Công ty suy giảm nhiều song cao so với Công ty ngành Để làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến ROA Công ty, ta phân tích sau: Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Bảng 2.20:Ảnh hưởng nhân tố đến khả sinh lời tài sản Công ty giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Năm Năm 2012/2011 2013/2012 Ảnh hưởng tỷ suất LN DT +0,33% -8,11% Ảnh hưởng hiệu suất sử dụng tài sản +2,21% -0,37% Chênh lệch ROA +2,54% -8,49% Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Qua bảng nhận thấy, ROA tăng năm 2012 chủ yếu nỗ lực Công ty quảng bá, mở rộng thị trường làm tăng hiệu suất sử dụng tài sản; ROA giảm năm 2013 chủ yếu giá nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động kinh doanh tăng mạnh làm giảm mạnh tỷ suất LN DT *Về khả sinh lời VCSH Giống ROA, ROE Công ty tăng nhẹ vào năm 2012 đột ngột giảm mạnh vào năm 2013 Giai đoạn 2011-2013, khả sinh lời từ VCSH suy giảm nhiều dù đạt mức cao đem so với Công ty ngành Năm 2011 100 đồng VCSH Công ty tạo 24,27 đồng LN sau thuế, đến năm 2012 tăng lên thành 28,5 đồng LN sau thuế, đến năm 2013 giảm mạnh 18,24 đồng LN sau thuế Để tìm hiểu nguyên nhân gây biến động ROE giai đoạn 2011-2013, ta phân tích sau: Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Bảng 2.21: Ảnh hưởng nhân tố đến khả sinh lời VCSH Công ty giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Năm Năm 2012/ 2011 2013/2012 Ảnh hưởng khả sinh lời tài sản +3,01% -10,51% Ảnh hưởng đòn bẩy tài +1,22% +0,25% Chênh lệch ROE +4,23% -10,26% Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Qua bảng thấy, ROE năm 2012 tăng nhờ nỗ lực quảng bá đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường Công ty năm 2012 làm tăng ROA; ROE năm 2013 Công ty giảm mạnh giá nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động kinh doanh tăng giá mạnh làm giảm ROA Như vây, với Công ty ROA nhân tố định với ROE * Về thu nhập cổ phần EPS Công ty giai đoạn 2011-2013 dù suy giảm mức cao Năm 2011, cổ phần Công ty có thu nhập 3.154 đồng năm 2012 thu nhập tăng lên 4.228 đồng; năm 2013, cổ phần Công ty có thu nhập 2.581 đồng, giảm nhiều so với năm 2012 Số lượng cổ phần thường lưu thông Công ty năm 2011, 2012, 2013 không đổi mức 7.999.937 cổ phần Công ty cổ phần ưu đãi nên thay đổi EPS Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào thay đổi LN sau thuế Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY Ở GIAI ĐOẠN 2011-2013 2.3.1 Đánh giá chung Bảng 2.22: Các tiêu tài chủ yếu thể hiệu tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu Tỷ suất LN DT 26,64 % 28,30 % 18,48 % Hiệu suất sử dụng tổng 0,99 lần 1,09 lần 1,07 lần tài sản ROA 26,33 % 30,93 % 19,69 % ROE 24,27 % 28,50 % 18,24 % Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Báo cáo tài Công ty giai đoạn 2011-2013 Hiệu tài Công ty tăng nhẹ năm 2012 giảm mạnh đột ngột năm 2013 Tuy vậy, giai đoạn 2011-2013 hiệu tài Công ty nhìn chung cao đem so với Công ty ngành; thể ROA, ROE mức hai số Năm 2012 so với năm 2011, hiệu tài Công ty cải thiện thể tiêu chủ yếu thể hiệu tài Công ty gia tăng Giá trị tiêu năm 2011 26,64%; 0,99 lần; 26,33%; 24,27% năm 2012 tăng lên 28,30%; 1,09 lần; 30,93 %; 28,50% Nguyên nhân cốt lõi làm hiệu tài năm 2012 Công ty tăng lên nỗ lực Công ty việc quảng bá, bán hàng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ làm gia tăng hiệu suất sử dụng tài sản chi phí kiểm soát tốt Năm 2013 so với năm 2012, hiệu tài Công ty đột ngột giảm mạnh thể trừ hiệu sử dụng tổng tài sản giảm Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 nhẹ tiêu chủ yếu thể hiệu tài khác giảm mạnh, khoản hai phần ba so với năm 2011 Nguyên nhân chủ yếu gây suy giảm tăng giá mạnh nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh là: xăng, dầu, điện, nước, lương thực, thực phẩm…trong giá dịch vụ điều chỉnh nhiều tình hình ngành gặp nhiều khó khăn làm giảm mạnh tỷ suất LN DT 2.3.2 Điểm mạnh - Giai đoạn 2011-2013, hiệu suất sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2011-2013 đạt mức tương đối, ổn định có phần gia tăng; bên cạnh khả sinh lời Công ty đạt mức cao đem so Công ty ngành khả sinh lời Công ty lý tưởng - Các lĩnh vực kinh doanh lữ hành, giặt dịch vụ khác hoạt động có hiệu thể tỷ suất LN DT tăng lên 2.3.3 Điểm yếu - Khả tạo LN từ DT Công ty năm 2013 giảm nhiều, lại hai phần ba so với năm 2012 Cụ thể, tỷ suất LN DT năm 2012 28,3% năm 2013 giảm 18,48% - Tỷ suất LN DT hai lĩnh vực lữ hành giặt giai đoạn 2011-2013 thường bị âm chứng tỏ hai lĩnh vực kinh doanh lữ hành giặt bị thua lỗ - Hiệu suất sử dụng tài sản Công ty chưa cao so với Công ty ngành Khả quản lý HTK Công ty có xu hướng suy giảm TSNH quan trọng Công ty - Khả sinh lời Công ty năm 2013 đột ngột giảm mạnh so với năm 2012 - Đòn bẩy tài chưa Công ty tận dụng mức để Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 nâng cao ROE, ảnh hưởng đòn bẩy tài lên ROE giai đoạn 2011-2013 thấp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích thực trạng hiệu tài Công ty, ta thấy hiệu tài Công ty giai đoạn 2011–2013 nhìn chung cao, tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản mức tương đối tiêu phản ánh khả sinh lời Công ty cao đem so sánh với Công ty ngành.Trong đó, hiệu suất sử dụng tài sản Công ty giữ mức ổn định có phần gia tăng Ngược lại, khả sinh lời Công ty có phần suy giảm Tuy nhiên, điều kiện ngành du lịch gặp nhiều khó khăn kết lý tưởng, thể lực quản trị Công ty mức cao CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYTRONG TƯƠNG LAI 3.1.1 Mục tiêu phát triển chủ yếu Công ty 3.1.2 Các mục tiêu phát triển trung hạn 3.1.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN 3.2.1 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế a Sử dụng nguyên vật liệu đầu vào tiết kiệm, hiệu Những năm gần đây, giá nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty là: điện, nước, xăng dầu, Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 khí đốt, thực phẩm… tăng giá đáng kể dự báo tương lai tiếp tục tăng Trong đó, giá bán sản phẩm dịch vụ Công ty lại tăng không đáng kể ngành Du lịch – Dịch vụ Hội An giai đoạn nhiều khó khăn cạnh tranh ngày cao Sử dụng nguyên vật liệu đầu vào cách tiết kiệm, hiệu chắn kiểm soát chi phí để từ cải thiện hiệu tài Công ty b Vay dài hạn ngân hàng để đầu tư mở rộng qui mô Hiện nay, có nhiều cạnh tranh song nguồn khách đến với Hội An tăng lên; bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng xuống thấp Đây hội tốt để Công ty tận dụng đòn bẩy tài để mở rộng qui mô hoạt động Hoạt động khách sạn, resort trung tâm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, để mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh Công ty thiết phải mở rộng qui mô hoạt động khách sạn, resort Công ty nên vay dài hạn ngân hàng để đầu tư hay vài dự án khách sạn, resort tiêu chuẩn -5 vị trí đẹp c Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin bán hàng quản lý doanh nghiệp Bên cạnh giải pháp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu giải pháp tiết kiệm chi phí bán hàng QLDN cần thiết Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin bán hàng QLDN nghiệp tiết kiệm chi phí bán hàng QLDN Tiếp đó, giúp cho Công ty nâng cao hiệu bán hàng QLDN tiến tới cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản chưa cao Công ty Giải pháp tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin vào bán hàng QLDN thực theo hướng: tăng cường áp dụng phần mềm quản lý chuyên nghiệp vào bán hàng QLDN; tăng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 cường hoạt động marketing điện tử 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Tăng cường hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch nước Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Công ty hạn chế, chủ yếu xoay quanh việc tham gia số kiện, hội chợ quảng bá du lịch nước Tăng cường hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch nước giúp Công ty nâng cao nguồn khách Từ đó, Công ty nâng cao DT LN, tiến đến nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản khả sinh lời Để thực giải pháp, Công ty thực theo hướng sau: - Công ty cần tăng cường tham gia kiện quảng bá, xúc tiến du lịch hội chợ du lịch, triển lãm, festival du lịch, …ở nước - Công ty cần tuyền truyền quảng cáo sản phẩm dịch vụ phương tiện truyền thông phương tiện khác cho thu hút Bên cạnh đó, Công ty cần xây dựng sách khuyến hấp dẫn - Công ty cần tăng cường, mở rộng liên kết công ty lữ hành nước để thu hút thêm nguồn khách b Phát triển dịch vụ phụ trợ cho hoạt động du lịch Phát triển dịch vụ phụ trợ cho hoạt động du lịch gia tăng DT LN đáng kể cho doanh nghiệp song lại không cần đầu tư nhiều tài sản, giá vốn lại thấp Ngoài ra, việc phát triển dịch vụ phụ trợ cho hoạt động du lịch giúp nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty bối cảnh cạnh tranh ngành ngày khốc liệt Quan trọng để phát triển dịch vụ phụ trợ phải lưu ý nhu cầu dịch vụ phụ trợ khách hàng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 đa dạng thay đổi không ngừng Do đó, yêu cầu phát triển dịch vụ phụ trợ phải nắm bắt nhu cầu du khách dịch vụ phụ trợ phù hợp Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ quan trọng KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An Các giải pháp nâng cao hiệu tài Công ty đề xuất bao gồm: Tăng cường tham gia hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nước; Phát triển dịch vụ phụ trợ cho hoạt động du lịch; Sử dụng nguyên vật liệu đầu vào tiết kiệm, hiệu quả;Vay dài hạn ngân hàng để đầu tư mở rộng qui mô; Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin bán hàng quản lý doanh nghiệp KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu sở lý thuyết hiệu qủa tài phân tích tiêu hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, tác giả hoàn thành luận văn Thạc sĩ với đề tài: “Phân tích hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An” Nhờ vào nỗ lực nghiên cứu thân hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Công Phương, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất: Tổng hợp cách có hệ thống sở lý thuyết phân tích hiệu tài doanh nghiệp Thứ hai: Phân tích đánh giá thực trạng hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An Thứ ba: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu tài Công ty ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An Footer Page 26 of 145 ... thuyết hiệu qủa tài phân tích tiêu hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, tác giả hoàn thành luận văn Thạc sĩ với đề tài: Phân tích hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1.1 Thông tin Công ty 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản... cao hiệu tài Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay