Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN)

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:47

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀM THỊ ĐẠI PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (NDN) Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Võ Duy Khƣơng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Vốn có vai trò quan trọng, yếu tố thiếu trình kinh doanh, sống doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, vốn định quy mô, lực sản xuất doanh nghiệp Phân tích hiệu sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn doanh nghiệp để đạt kết cao với chi phí thấp Mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn giúp doanh nghiệp nhận biết rõ trình độ quản lý sử dụng vốn mình, đánh giá doanh nghiệp cách xác, từ tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (NDN)” làm luận văn Thạc sĩ, với mong muốn đóng góp ý kiến để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty nói riêng công ty cổ phần nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty; - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty bao hàm nội dung gì? Phương pháp tiến hành phân tích hiệu sử dụng vốn công ty sao? Footer Page of 145 Header Page of 145 - Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Công ty? - Để nâng cao hiệu sử dụng vốn, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng cần thực biện pháp gì? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giai đoạn 2010 – 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng phương pháp cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp DuPont Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Luận văn tiếp cận vấn đề không vận dụng vào doanh nghiệp có đặc thù riêng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng doanh nghiệp cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chứng tỏ hiệu kinh doanh lĩnh vực bất động sản để thị trường Đà Nẵng Trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt hồi phục thị trường bất động sản vấn đề hiệu sử dụng vốn vấn đề trọng yếu Việc phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, mà cho đối tượng quan tâm khác nhà đầu tư, tổ chức tín dụng,…để đưa định đầu tư hiệu Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 1.1 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 1.1.1 Vốn vai trò vốn hoạt động công ty a Khái niệm vốn công ty Vốn giá trị tất tài sản hữu hình, vô hình mà công ty đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận tương lai Hiện nay, vốn biểu gồm: - Tài sản vật nhà kho, cửa hàng, hàng hóa dự trữ,… - Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng đá quý - Bản quyền sở hữu trí tuệ tài sản vô hình khác b Vai trò vốn hoạt động công ty 1.1.2 Phân loại vốn công ty * Xét theo tính chất sở hữu * Xét theo phạm vi huy động vốn * Xét theo đặc điểm luân chuyển vốn 1.1.3 Hiệu sử dụng vốn công ty a Quan niệm hiệu sử dụng vốn Hiệu hiểu theo nghĩa chung tiêu phản ánh trình độ sử dụng yếu tố cần thiết, tham gia vào hoạt động theo mục đích định người phản ánh hai mặt: hiệu kinh tế hiệu xã hội Hiệu sử dụng vốn phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân lực, vật lực, tài lực doanh nghiệp để đạt kết cao trình sản xuất kinh doanh với chi phí thấp Footer Page of 145 Header Page of 145 Hiệu sử dụng vốn biểu mối quan hệ kết hoạt động kinh doanh với số vốn đầu tư cho hoạt động doanh nghiệp kỳ định Các tiêu sử dụng để đánh giá hiệu sử dụng vốn thường thể mối quan hệ kết đầu yếu tố đầu vào để tạo kết Hiệu sử dụng vốn = Kết đầu Chi phí đầu vào b Đo lường hiệu sử dụng vốn công ty * Hiệu sử dụng vốn cá biệt công ty: - Hiệu sử dụng vốn cố định: thông qua tiêu + Hiệu suất sử dụng TSDH + Tỷ suất sinh lời TSDH + Hiệu suất sử dụng tài sản cố định + Tỷ suất sinh lời tài sản cố định - Hiệu sử dụng vốn lưu động: thông qua tiêu + Số vòng quay vốn lưu động + Số ngày vòng quay vốn lưu động + Mức đảm nhiệm vốn lưu động + Số vòng quay hàng tồn kho + Số ngày vòng quay hàng tồn kho + Số vòng quay khoản phải thu khách hàng + Kỳ thu tiền bình quân * Hiệu sử dụng vốn tổng hợp công ty: - Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (ROA) - Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE) - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) - Tỷ suất sinh lời vốn cổ phẩn Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 1.2.1 Mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn công ty - Xét mặt nội dung, mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn công ty nhằm đo lường, đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty - Xét theo chủ thể, mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn tùy thuộc vào vị trí, góc độ nhà phân tích Với mục tiêu nghiên cứu, luận văn trình bày mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn góc độ nhà quản trị doanh nghiệp 1.2.2 Tài liệu dùng phân tích hiệu sử dụng vốn công ty - Hệ thống báo cáo tài báo cáo nội doanh nghiệp - Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, thông tin theo ngành, thông tin đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1.2.3 Phƣơng pháp sử dụng phân tích hiệu sử dụng vốn 1.2.4 Nội dung phân tích hiệu sử dụng vốn công ty a Phân tích hiệu sử dụng vốn cá biệt * Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định * Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động b Phân tích hiệu sử dụng vốn tổng hợp * Phân tích tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) * Phân tích tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 1.3.1 Các nhân tố chủ quan a Quy mô, cấu tổ chức doanh nghiệp b Trình độ kỹ thuật sản xuất c Trình độ đội ngũ cán lao động sản xuất d Cơ chế quản lý tài sản lưu động doanh nghiệp e Cơ chế quản lý tài sản cố định quỹ khấu hao tài sản cố định 1.3.2 Các nhân tố khách quan a Nhà cung cấp b Khách hàng c Thị trường d Cơ chế sách kinh tế Nhà nước Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 KẾT LUẬN CHƢƠNG Phân tích hiệu sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn doanh nghiệp để đạt kết cao với chi phí thấp Thông tin cung cấp từ kết phân tích hiệu sử dụng vốn mang tính hữu ích không giúp cho nhà quản lý đánh giá thực trạng triển vọng phát triển vốn doanh nghiệp, mà để từ đề sách, biện pháp đắn, kịp thời hiệu quả; mặt khác sở cho nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp… nhận biết hiệu sử dụng tài sản, nguồn vốn khả sinh lời doanh nghiệp, qua đưa định đầu tư có hiệu Vì thế, phân tích hiệu sử dụng vốn trở nên cần thiết có ý nghĩa đáp ứng yêu cầu đối tượng quan tâm đến tình hình tài công ty Chương luận văn trình bày nội dung: - Khái quát chung vốn hiệu sử dụng vốn công ty; - Các vấn đề lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn cá biệt vốn tổng hợp, phương pháp phân tích chủ yếu sử dụng cho phân tích hiệu sử dụng vốn công ty; - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 * Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định: Bảng 2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Chỉ tiêu Doanh thu Nguyên giá TSCĐ bq Vốn cố định bình quân Lợi nhuận trước thuế ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 trđ 100,172 111,289 139,698 132,330 215,833 trđ 4,795 4,836 4,959 4,813 22,411 trđ 217,060 248,254 100,810 97,051 198,372 trđ 20,892 36,710 9,418 28,043 68,488 % 9.63 14.79 9.34 28.89 34.52 lần 20.89 23.01 28.17 27.49 9.63 lần 4.36 7.59 1.90 5.83 3.06 Hiệu sử dụng vốn cố định (4/3) Hiệu suất sử dụng TSCĐ (1/2) Sức sinh lợi TSCĐ (4/2) (Nguồn: Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng) Qua bảng 2.2 thể tiêu hiệu sử dụng vốn cố định tiêu hiệu sử dụng TSCĐ, ta nhận thấy hiệu sử dụng vốn tăng dần qua năm Mặc dù hiệu sử dụng vốn cố định tốt tình hình sử dụng TSCĐ chưa đạt hiệu Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 b Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động * Phân tích tỷ trọng vốn lưu động: Qua bảng 2.3 (Trang 62 toàn văn) phân tích tỷ trọng vốn lưu động Công ty giai đoạn 2010 – 2014, ta nhận thấy hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao vốn lưu động ngày tăng dần Năm 2014, hàng tồn kho chiếm 66.97% vốn lưu động, tỷ trọng khoản phải thu ngắn hạn (28.58% năm 2014), lại chiếm tỷ trọng không đáng kể * Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động: Hiệu sử dụng vốn lưu động thể qua tiêu số vòng quay vốn lưu động bình quân, số ngày vòng quay vốn lưu động bình quân mức đảm nhiệm vốn lưu động Bảng 2.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn lƣu động Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Doanh thu trđ 100,172 111,289 139,698 132,330 215,833 Vốn lưu động trđ 170,068 244,582 443,753 412,199 270,916 Số vòng quay VLĐ bq (1/2) vòng 0.59 0.46 0.31 0.32 0.80 ngày 611 791 1144 1121 452 lần 1.70 2.20 3.18 3.11 1.26 Số ngày vòng quay VLĐ (360/(3)) Mức đảm nhiệm VLĐ (2/1) (Nguồn: Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng) Từ bảng 2.4 phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động, ta nhận thấy số vòng quay vốn lưu động bình quân qua năm 2010 – 2015 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 nhỏ 1, điều giải thích đặc trưng ngành nghề kinh doanh công ty làm cho giá trị vốn lưu động lớn, lớn doanh thu đạt Năm 2014, vòng quay vốn lưu động 452 ngày, cải thiện tốt năm trước Sau phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động, ta xem xét hai nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển vốn lưu động Đó doanh thu vốn lưu động bình quân Cụ thể nhân tố ảnh hưởng trình bày bảng 2.5 (Trang 67 toàn văn) Bảng 2.6 Phân tích hiệu sử dụng hàng tồn kho nợ phải thu Chỉ tiêu Hàng tồn kho Nợ phải thu khách hàng Giá vốn hàng bán ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 trđ 78,251 155,243 315,696 326,445 181,438 trđ 61,057 44,517 121,666 76,072 74,699 trđ 76,237 83,754 123,028 86,874 127,598 Doanh thu trđ 100,172 111,289 139,698 132,330 215,833 Số vòng quay hàng tồn kho (3/1) Số ngày vòng quay hàng tồn kho Số vòng quay nợ phải thu (4/2) Kỳ thu tiền bình quân vòng 0.97 0.54 0.39 0.27 0.70 ngày 370 667 924 1353 512 vòng 1.64 2.50 1.15 1.74 2.89 ngày 219 144 314 207 125 (Nguồn: Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Qua bảng 2.6, số vòng quay hàng tồn kho Công ty giảm dần qua năm Năm 2014, hiệu sử dụng hàng tồn kho cải thiện, đạt 0.7 vòng tương đương 512 ngày 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn tổng hợp a Phân tích tỷ trọng vốn tổng hợp Năm 2014, với hoàn thiện chào bán nhiều dự án nhà xã hội đặc biệt khu đô thị Green Lake, làm cho vốn cố định Công ty tăng mạnh tương ứng vốn lưu động giảm, nên cấu vốn kinh doanh dần trở lại năm 2010 – 2011 b Phân tích hiệu sử dụng vốn tổng hợp * Tỷ suất lợi nhuận vốn tổng hợp: Bảng 2.8 Phân tích hiệu sử dụng tài sản (ROA) nhân tố ảnh hƣởng Chỉ tiêu Doanh thu Vốn kinh doanh bình quân Lợi nhuận sau thuế Số vòng quay tổng tài sản (1/2) Tỷ suất LN/DT (3/1) Tỷ suất lợi nhuận tài sản (3/2) ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 trđ 100,172 111,289 139,698 132,330 215,833 trđ 387,128 492,836 544,563 509,250 469,288 trđ 16,172 29,000 7,226 19,171 50,273 lần 0.26 0.23 0.26 0.26 0.46 % 16.14 26.06 5.17 14.49 23.29 % 4.20 5.99 1.34 3.77 10.71 (Nguồn: Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng) Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Qua bảng 2.8 ta nhận thấy tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (ROA) biến động không ổn định Năm 2014 năm ghi nhận thành tích hoạt động vô ấn tượng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, hiệu suất sử dụng tài sản tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tăng so với năm 2013, cụ thể 0.46 23.29% làm cho ROA đạt 10.71% Ta thấy có hai yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng tài sản (ROA) tỷ suất lợi nhuận doanh thu số vòng quay tổng tài sản Bằng phương pháp số chênh lệch, ta xem xét ảnh hưởng yếu tố tới ROA qua bảng 2.9 (Trang 74 toàn văn) * Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: Bảng 2.10 Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) nhân tố ảnh hƣởng Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng tài sản trđ 387,128 492,836 544,563 509,250 469,288 Vốn chủ sở hữu trđ 106,173 127,539 124,335 142,783 225,579 Doanh thu trđ 100,172 111,289 139,698 132,330 215,833 Lợi nhuận trước thuế Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế lãi vay Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất nợ Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản Footer Page 16 of 145 trđ 20,892 36,710 9,418 28,043 68,488 trđ 622 10 4,450 7,918 10,394 trđ 21,514 36,720 13,868 35,961 78,882 trđ 16,172 29,000 7,226 19,171 50,273 % 72.57 74.12 77.17 71.96 51.93 % 5.56 7.45 2.55 7.06 16.81 Header Page 17 of 145 Chỉ tiêu 15 Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 % 16.14 26.06 5.17 14.49 23.29 lần 0.26 0.23 0.26 0.26 0.46 lần 3.65 3.86 4.38 3.57 2.08 % 15.33 23.12 5.87 13.46 22.28 ĐVT 10 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (7)/(3) 11 Số vòng quay tổng tài sản (3)/(1) 12 Hệ số nhân vốn chủ sở hữu (1)/(2) 13 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) (7)/(2) (Nguồn: Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng) Qua bảng 2.10 phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu không ổn định qua năm Năm 2014, tương tự ROA, ROE tăng mạnh, 22.28% có nghĩa 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 22.28 đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản hệ số nhân vốn chủ sở hữu Sử dụng phương pháp số chênh lệch, ta xem xét đánh giá nhân tố tác động đến ROE qua năm 2010 – 2014 qua bảng 2.11 (Trang 77 toàn văn) Bên cạnh việc phân tích tiêu hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu áp dụng cho hầu hết loại hình công ty công ty cổ phần cần phải phân tích thêm tiêu mang tính đặc thù Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 riêng hiệu sử dụng vốn cổ phần như: tỷ suất sinh lời vốn cổ đông, lãi cổ phiếu qua bảng 2.12 Bảng 2.12 Phân tích hiệu sử dụng vốn cổ phần Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 9,000 9,700 9,542 11,068 16,165 Số lượng cổ phiếu phổ thông (1,000 cổ phiếu) Vốn chủ sở hữu bình quân 90,000 100,200 115,467 115,467 161,652 (1,000,000đ) Lợi nhuận dành cho cổ đông thường 16,172 28,999 7,225 19,170 50,272 17.97 28.94 6.26 16.60 31.10 1,797 2,990 757 1,732 3,110 (1,000,000đ) Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần (%) (4)=(3)/(2) Lãi CP (EPS) (5)=(3)/(1) (Nguồn: Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng) Qua bảng 2.12 phân tích hiệu sử dụng vốn cổ phần, tỷ suất sinh lời vốn cổ phần biến động liên tục qua năm Năm 2014, vốn cổ phần sinh lời mức 31.10% Tương tự tỷ suất sinh lời vốn cổ phần, lãi cổ phần (EPS) biến động liên tục Kết tốt mà Công ty đạt sau năm cổ phần hóa EPS đạt 3,110 đồng vào năm 2014 Như vậy, hiệu sử dụng vốn cổ phần công ty tốt Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết Công ty đạt đƣợc thời gian qua - Công ty doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực xây dựng khu tái định cư Thành phố - Công ty thực chi trả cổ tức qua năm, mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời tăng vốn cho thân Công ty - Sự đạo Hội đồng Quản trị với đoàn kết trí, tâm huyết đội ngũ cán công nhân viên NDN  Nguyên nhân khách quan: Do sách ưu đãi Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu vốn sang Công ty cổ phần ưu đãi giảm thuế làm gia tăng lợi nhuận sau thuế  Nguyên nhân chủ quan: - Công ty tận dụng mạnh từ dự án bất động sản đầu tư từ trước cổ phần hóa, nâng cao doanh thu - Sau cổ phần hóa, Công ty có sách hợp lý để giải hàng tồn kho ứ đọng công ty trước - Tác động sách cổ phần hóa gắn ý thức trách nhiệm người lao động với hiệu công việc thông qua tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 2.3.2 Những hạn chế Công ty - Công ty chịu tác động tiêu cực từ ảnh hưởng chung kinh tế Mặc dù thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực song phục hồi diễn chậm - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định, hiệu sử dụng hàng tồn kho khoản phải thu ngắn hạn giảm - Hiệu sử dụng vốn lưu động có xu hướng giảm làm cho số vòng quay vốn lưu động giảm tăng số ngày vòng quay vốn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 lưu động, bên cạnh tỷ trọng hàng tồn kho khoản phải thu lớn - Đối với công ty hoạt động lĩnh vực xây lắp đầu tư kinh doanh bất động sản, giá nguyên vật liệu xây dựng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu nhập khác, hoạt động xây lắp có giá vốn hàng bán lớn nên lợi nhuận đem cho công ty không đáng kể - Mặc dù lãi suất vay vốn tín dụng gần điều chỉnh giảm, chi phí tài Công ty không trì ổn định Vì Công ty đơn vị xây lắp nên Công ty có khoản vay ngắn dài hạn với lãi suất trung bình khoản vay 11.5%, khoản lãi suất tương đối cao Công ty phải chịu áp lực tài - Trình độ công nghệ thi công Công ty mức trung bình so với công ty hoạt động ngành nghề địa bàn thành phố Đà Nẵng  Nguyên nhân chủ quan: - Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức - Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực xây lắp bất động sản nên hoạt động Công ty chịu rủi ro mang tính đặc thù ngành xây dựng - Công ty chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp lớn từ tổ chức nước có tiềm lực tài chính, quản lý, công nghệ nhân lực Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145  19 Nguyên nhân chủ quan: - Thể tính tự chủ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh - Mặc dù Công ty có sách bán hàng hạ thấp giá thành sản phẩm để thu hút khách mua biện pháp giải phóng hàng tồn kho thu hồi công nợ kết đem lại chưa cao - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa cao chi phí lớn, chủ yếu chi phí giá vốn chi phí lãi vay KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương vào phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng giai đoạn sau cổ phần 2010 – 2014 Qua phân tích, ta nhận thấy hiệu sử dụng vốn Công ty chưa cao khả quan thể tiêu hiệu có xu hướng tăng Trên sở phân tích, tác giả đánh giá hiệu sử dụng vốn rút kết đạt hạn chế để làm sở tìm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng chương Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Triển vọng phát triển ngành 3.1.2 Mục tiêu chủ yếu công ty 3.1.3 Chiến lƣợc phát triển trung dài hạn công ty 3.1.4 Kế hoạch phát triển thời gian tới 3.2 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Biện pháp nâng cao hiệu vốn cố định * Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định: - Khi mua sắm, lý loại tài sản cố định cần phải xem xét cách kỹ lưỡng - Đối với loại thiết bị có thời gian khấu hao kéo dài, công suất công ty nên có sửa chữa lớn để nâng cấp - Tổ chức định kỳ kiểm tra chi tiết tài sản cố định công ty để báo cáo TSCĐ có tình hình thực tế để kế toán tổng hợp số liệu cụ thể làm sở lập kế hoạch trích khấu hao TSCĐ xác, kịp thời - Tiến hành phân cấp quản lý tài sản cố định cho phận công ty, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn đồng thời kiểm kê, đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ năm * Tăng cường cho hoạt động đầu tư tài dài hạn Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu vốn lƣu động * Biện pháp nâng cao hiệu hàng tồn kho: - Trong khâu dự trữ, cần có kiểm tra chuyên môn nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ đưa vào sản xuất ảnh hưởng nguyên vật liệu tới chất lượng công trình lớn - Công ty cần có chiến lược mở rộng kinh doanh sản phẩm với nhiều nhà phân phối, đối tác nhằm tăng doanh thu giảm tối thiểu hàng tồn kho - Công ty cần phải cân đối hợp lý hóa dây chuyền sản xuất để phận xây dựng chờ nhau, gây lãng phí thời gian làm chậm tiến độ thi công, kéo dài thời gian hoàn thành công trình * Biện pháp nâng cao hiệu khoản phải thu: - Thực hình thức chiết khấu nhằm khuyến khích khách hàng toán sớm góp phần hạn chế tình trạng nợ nần, dây dưa kéo dài - Đề nghị với Ban Giám đốc soạn thảo sách chi trả rõ ràng để hạn chế vấn đề phát sinh - Kế toán công ty nên thiết lập quy trình thu hồi nợ 3.2.3 Biện pháp tăng doanh thu, quản lý chi phí nhằm tăng hiệu sử dụng vốn - Tăng doanh thu: Với đặc điểm kinh doanh Công ty ba lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản hoạt động đầu tư tài chính, biện pháp để tăng doanh thu hiệu phải áp dụng cho lĩnh vực, chung là: + Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 + Tiếp tục khai thác dự án Chung cư cao cấp, Khu dân cư Nhận thầu thi công Công trình nhà xã hội, thực dự án đầu tư khai thác quỹ đất dự án dang dở + Công ty đưa nhiều hình thức khuyến hấp dẫn nhiều gói sản phẩm cho khách hàng lựa chọn + Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư cách thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng vay mua bất động sản với lãi suất thấp, chấp tài sản hình thành từ vốn vay toán chia làm nhiều đợt + Mở rộng hệ thống đại lý phân phối, tăng cường liên kết với Sàn Giao dịch Bất động sản để chào bán sản phẩm Công ty thị trường + Mở khóa học ngắn hạn nâng cao lực quản lý Cán bộ, nâng cao kỹ Marketing Nâng cao kỹ Môi giới để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty - Quản lý chi phí: Quản lý chi phí nghĩa cắt giảm tối thiểu khoản chi phí mà sử dụng khoản chi phí phù hợp mục đích + Chi phí giá vốn: Công ty cần kiểm soát khâu giá nguyên vật liệu đầu vào chi phí nhân công Chi phí giá vốn có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất Công ty + Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Công ty phải có sách để quản lý đội ngũ bán hàng để tăng cường hiệu làm việc, góp phần làm tăng doanh thu cho Công ty 3.2.4 Biện pháp hoàn thiện cấu nguồn vốn Trong năm qua (2014), tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tăng trưởng tốt chưa cho thấy khả tạo đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tài dẫn đến Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 chắn từ thuế từ làm cho lợi nhuận giảm lại Vì thế, việc xác định phương hướng kinh doanh, xác định cấu vốn hợp lý vấn đề quan trọng thời gian tới 3.2.5 Giải pháp chủ động khai thác nguồn vốn lựa chọn phƣơng án huy động vốn Thông thường Công ty cổ phần có phương án huy động vốn phổ biến là: phát hành cổ phiếu phổ thông ; phát hành cổ phiếu ưu đãi ; vay dài hạn việc vay tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu công ty Vấn đề đặt lựa chọn phương án để có chi phí sử dụng vốn thấp hiệu sử dụng vốn cao KẾT LUẬN CHƢƠNG Với mục đích đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, Chương luận văn đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Các giải pháp đưa dựa sở phân tích thực trạng chương hạn chế thực tế Công ty Việc đưa giải pháp phần giúp Công ty có sở để quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn nói riêng hiệu kinh doanh nói chung Một điều quan trọng xây dựng hay tổ chức thực giải pháp nào, chương trình kế hoạch Công ty điều phải tính toán cân đối cho chi phí bỏ phù hợp với điều kiện tài để mang lại hiệu cao Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Vốn có vai trò quan trọng, yếu tố thiếu trình kinh doanh, sống doanh nghiệp Nếu vốn tiến hành sản xuất kinh doanh, thiếu vốn gây tình trạng khó khăn, cản trở tính liên tục trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để công ty phát triển hay tăng trưởng không hoàn toàn phụ thuộc vào số vốn nhiều hay mà phụ thuộc vào việc quản lý sử dụng vốn cho hiệu Mặt khác, cần phải có cấu vốn hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể công ty yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Vì vậy, phân tích hiệu sử dụng vốn việc làm cần thiết cho tồn phát triển vững tất công ty Nhận thức tầm quan trọng đề tài qua nghiên cứu lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, tác giả hoàn thành luận văn cao học với đề tài “Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (NDN)” Luận văn giải số vấn đề sau: - Làm rõ lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty; - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; - Đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Footer Page 26 of 145 ... trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, tác giả hoàn thành luận văn cao học với đề tài Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) ... luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty; - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; - Đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần. .. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Triển vọng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN), Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN), Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay