Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Tài

26 116 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động tín dụng cho vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng thương mại Thực tế cho thấy lợi nhuận từ khoản cho vay chiếm phần lớn thu nhập ngân hàng có lãi cho vay đủ bù đắp lại chi phí phát sinh ngân hàng Vì vậy, ngân hàng thương mại trọng đến công tác cho vay xem nhiệm vụ trọng tâm trình phát triển Tuy nhiên giai đoạn kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng nay, doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn hàng hóa bán chậm nên dè dặt hoạt động sản xuất kinh doanh mình, nhu cầu vay vốn ngân hàng giảm Bên cạnh đó, nợ xấu ngân hàng tăng cao, ngân hàng thận trọng việc cung ứng vốn doanh nghiệp làm cho nguồn vốn cho vay ngân hàng ứ đọng, lợi nhuận giảm Trước tình hình trên, hầu hết ngân hàng đẩy mạnh cho vay hộ kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận, phân tán rủi ro đứng vững môi trường cạnh tranh Được biết đến Ngân hàng giữ vị cung cấp dịch vụ tài hàng đầu hoạt động thương mại quốc tế Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án… mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử,… Trong định hướng chiến lược kinh doanh đến năm 2020, bên cạnh mảng bán buôn truyền thống, Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh hoạt Footer Page of 145 Header Page of 145 động bán lẻ, đặc biệt mở rộng cho vay HKD mối quan tâm hàng đầu Vietcombank Là chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, VCB Phú Tài không nằm xu hướng phát triển chung toàn ngành Nằm vị trí gần khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nên phần lớn dư nợ VCB Phú Tài chủ yếu doanh nghiệp Việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh địa bàn thách thức lớn Vietcombank Phú Tài hoạt động mua bán dân cư ít, không nhộn nhịp trung tâm thành phố Trong năm gần đây, VCB Phú Tài thực nhiều biện pháp tăng cường cho vay hộ kinh doanh bước đầu đạt số kết định Tuy nhiên, so với Ngân hàng khác địa bàn hệ thống VCB, dư nợ cho vay hộ kinh doanh VCB Phú Tài thấp Vì vậy, vấn đề đặt chi nhánh Phú Tài để mở rộng cho vay hộ kinh doanh đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro khoản cho vay hộ kinh doanh trở nên cấp thiết Đề tài “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài” xây dựng nhằm giải vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận cho vay hộ kinh doanh mở rộng cho vay HKD ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Footer Page of 145 Header Page of 145 Đề xuất giải pháp áp dụng thực tiễn nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài * Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung mở rộng cho vay HKD bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay HKD gì? - Hoạt động mở rộng cho vay HKD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài có thành công hạn chế nào, sao? - Để mở rộng cho vay HKD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài cần thực giải pháp gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Trong phạm vi giới hạn mình, luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động mở rộng cho vay khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phổ biến nghiên cứu kinh tế phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu số liệu,… Dựa vào số liệu, tài liệu công bố để phân tích đánh giá, từ đưa kết luận, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa sở lý luận Footer Page of 145 Header Page of 145 cho vay HKD mở rộng cho vay HKD ngân hàng thương mại Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài đánh giá thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài, phân tích mặt đạt hạn chế tồn tại, nguyên nhân hạn chế Từ đề xuất giải pháp áp dụng thực tiễn nhằm mở rộng cho vay HKD VCB Phú Tài Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài - Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại a Khái niệm hoạt động cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi b Đặc điểm hoạt động cho vay Thứ nhất, cho vay dựa sở lòng tin Thứ hai, cho vay chuyển nhượng tài sản có thời hạn Thứ ba, cho vay phải nguyên tắc hoàn trả gốc lãi Thứ tư, cho vay hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng Thứ năm, cho vay phải sở cam kết hoàn trả vô điều kiện c Phân loại hoạt động cho vay Ø Dựa vào thời hạn cho vay Ø Dựa vào tính chất đảm bảo tiền vay Ø Dựa vào mục đích vay vốn: Ø Dựa vào hình thức hình thành khoản vay: d Các phương thức cho vay Ø Cho vay lần Ø Cho vay theo hạn mức tín dụng Ø Cho vay theo dự án đầu tư Ø Cho vay hợp vốn Ø Cho vay trả góp Ø Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 Ø Cho vay theo hạn mức thấu chi 1.1.2 Hộ kinh doanh vai trò Hộ kinh doanh kinh tế a Khái niệm đặc điểm Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh: theo điều 49 Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 phủ đăng ký kinh doanh định nghĩa: - Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh có đặc điểm pháp lý sau: - Hộ kinh doanh tư cách pháp nhân; - Hộ kinh doanh hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ; - Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ Hộ kinh doanh b Vai trò Hộ kinh doanh kinh tế - Hộ kinh doanh góp phần phát huy sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội - Hộ kinh doanh có khả thích ứng với chế thị trường, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hóa - Phát triển hộ kinh doanh góp phần kích thích thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế 1.1.3 Cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại a Khái niệm hoạt động cho vay hộ kinh doanh Là cho vay tài trợ nhu cầu bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trình sản xuất kinh doanh, toán tiền vật tư, Footer Page of 145 Header Page of 145 nguyên liệu hàng hóa chi phí sản xuất kinh doanh cần thiết; mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,… hộ kinh doanh cá thể b Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại - Đối tượng cho vay: hộ kinh doanh - Quy mô vay: khoản vay hộ kinh doanh thường nhỏ nhiều so với khoản vay doanh nghiệp - Lãi suất cho vay: lãi suất cho vay HKD thường cao lãi suất khoản cho vay doanh nghiệp - Chi phí quản lý: chi phí liên quan đến trình cho vay tính đơn vị cho vay thường cao so với khách hàng doanh nghiệp - Rủi ro cho vay hộ kinh doanh: Cho vay hộ kinh doanh có mức độ rủi ro lớn so với khách hàng doanh nghiệp coi tài sản rủi ro danh mục tài sản ngân hàng độ chuẩn xác đầy đủ thông tin thường c Các phương thức cho vay hộ kinh doanh Đối với cho vay hộ kinh doanh, Ngân hàng thường sử dụng phương thức cho vay sau: + Cho vay lần + Cho vay hạn mức tín dụng + Cho vay theo dự án đầu tư 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Nội dung mở rộng cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay Hộ kinh doanh NHTM trình mà Ngân hàng đặt mục tiêu ưu tiên tăng qui mô cho vay HKD, bảo đảm phù hợp cấu cho vay HKD với nhu cầu thị trường Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lực đáp ứng Ngân hàng, qua tăng thu nhập Ngân hàng từ hoạt động cho vay HKD sở kiểm soát rủi ro đảm bảo mức độ sinh lời tương ứng với mục tiêu kinh doanh Ngân hàng giai đoạn Để đạt mục tiêu mở rộng cho vay HKD, phương thức mà NH sử dụng bao gồm: - Tăng trưởng dư nợ cho vay HKD - Đổi cấu cho vay HKD cách hợp lý - Kiểm soát tốt rủi ro tín dụng trình cho vay HKD 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay HKD NHTM a Mức tăng trưởng quy mô b Cơ cấu cho vay HKD c Mức tăng trưởng thị phần cho vay HKD d Mức tăng thu nhập ròng cho vay HKD e Kết kiểm soát rủi ro TD cho vay HKD 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay HKD a Các nhân tố bên Ngân hàng: Sự ổn định trị - xã hội, Bối cảnh kinh tế vĩ mô, Hành lang pháp lý, Nhu cầu vay vốn HKD, Đối thủ cạnh tranh b Các nhân tố bên Ngân hàng: Các nguồn lực ngân hàng, Chất lượng tính đa dạng sản phẩm cho vay HKD, Chính sách tín dụng ngân hàng, Quy trình cấp tín dụng, Năng lực quản trị tín dụng ngân hàng, Năng lực tiếp cận thị trường ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 khách hàng cá nhân nói chung HKD nói riêng, năm gần đây, Vietcombank Phú Tài triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này, cụ thể: - Phát triển mạng lưới hoạt động - Thành lập phòng khách hàng thể nhân - Giao tiêu dư nợ cho vay hộ kinh doanh phòng cho vay - Mở rộng đối tượng vay vốn có tài sản bảo đảm động sản - Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, thuyết trình sản phẩm cho vay HKD - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội cho vay HKD 2.2.3 Kết mở rộng cho vay HKD VCB Phú Tài a Mức tăng trưởng quy mô * Tăng trưởng dư nợ cho vay HKD: 2,500 Tỷ đồng 2,000 1,990 2,208 1,673 1,500 Tổng dư nợ cho vay 1,000 500 98 2011 145 2012 227 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh 2013 Năm Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay HKD Vietcombank Phú Tài Dư nợ cho vay HKD tăng liên tục từ năm 2011 đến 2013 chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ Năm 2012 dư nợ cho vay HKD tăng 47 tỷ đồng (từ 98 đến 145 tỷ đồng) Tốc độ tăng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 trưởng dư nợ 47,96% so với năm 2011, tỷ trọng cho vay HKD so với tổng dư nợ tăng từ 5,86% năm 2011 đến 7,29% năm 2012 Sang năm 2013, dư nợ cho vay hộ kinh doanh VCB Phú Tài tiếp tục tăng, cụ thể tăng 82 tỷ đồng, tốc độ tăng 56,55% so với năm 2012, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh lúc chiếm 10,28% tổng dư nợ * Tăng trưởng số lượng khách hàng HKD: Năm 2012 tăng 87 khách hàng đưa số lượng khách hàng hộ kinh doanh tăng từ 320 khách hàng năm 2011 đến 407 khách hàng năm 2012, tốc độ tăng 27,19% so với năm 2011 Năm 2013, số lượng khách hàng HKD 536 khách hàng, tăng 129 khách hàng, tốc độ tăng 31,70% so với kỳ năm ngoái Tỷ trọng số lượng khách hàng HKD/ tổng số khách hàng vay vốn VCB Phú Tài có xu hướng gia tăng qua năm phân tích * Tăng trưởng dư nợ cho vay HKD bình quân khách hàng Dư nợ cho vay HKD bình quân khách hàng đạt 306 triệu đồng năm 2011, đến năm 2012 356 triệu đồng (tăng 50 triệu đồng so với năm 2011), tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân năm 2012 16,33% Năm 2013, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh bình quân 18,87% so với năm 2012 dư nợ bình quân khách hàng đạt 424 triệu đồng b Cơ cấu cho vay hộ KD * Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo kỳ hạn Năm 2012 dư nợ cho vay ngắn hạn HKD tăng 36 tỷ đồng (tăng 43,37%), dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 11 tỷ đồng (tăng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 73,33%) so với năm 2011 Sang năm 2013, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 51 tỷ đồng tăng thêm 25 tỷ đồng (tăng 96,15%) dư nợ ngắn hạn đạt 176 tỷ đồng, tăng thêm 57 tỷ đồng (tăng 47,90%) so với năm 2012 * Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo sản phẩm So với năm 2011, năm 2012 dư nợ cho vay kinh doanh thông thường 121 tỷ đồng tăng 36 tỷ đồng (tăng 42,35%), dư nợ cho vay mua ô tô Trường Hải 18 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng (tăng 125%), dư nợ cho vay Kinh Doanh Tài Lộc tỷ đồng, tăng tỷ đồng (tăng 20%) Sang năm 2013, dư nợ cho vay Kinh doanh thông thường cho vay mua xe ô tô Trường Hải tiếp tục tăng với tỷ lệ tương ứng 47,11% 150% so với năm 2012, dư nợ sản phẩm Kinh doanh tài lộc lại giảm tỷ đồng (giảm 33,33%) so với năm 2012 * Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo tài sản bảo đảm Năm 2012 dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản 117 tỷ đồng (chiếm 80,69% dư nợ cho vay HKD), tăng 46,25% so với năm 2011, đến năm 2013 số 173 tỷ đồng (chiếm 76,21% dư nợ cho vay HKD) tăng 47,86% so với 2012 Dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm động sản tăng qua năm phân tích đến năm 2013 54 tỷ đồng (chiếm 23,79% dư nợ cho vay HKD) Tại VCB Phú Tài, tất dư nợ cho vay HKD có tài sản bảo đảm Tỷ lệ tài sản bảo đảm bất động sản chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng dư nợ HKD c Mức tăng trưởng thị phần cho vay HKD Năm 2011, thị phần Vietcombank Phú Tài chiếm 6,58% Đến năm 2013, số đạt 9,59% Như có tăng Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 trưởng thị phần Vietcobank Phú tài qua năm phân tích Tuy nhiên, gia tăng không đáng kể thua xa ngân hàng khác địa bàn, cụ thể thấp nhiều so với Vietinbank Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Phú Tài d Mức tăng thu nhập ròng cho vay HKD Do chịu ảnh hưởng sách quản lý vĩ mô kinh tế nên thu nhập ròng từ hoạt động cho vay Vietcombank Phú Tài có biến động lúc tăng lúc giảm Tuy nhiên, thu nhập ròng từ cho vay hộ kinh doanh liên tục tăng năm 2012 47,96 % năm 2013 56,55% Theo đó, thu từ cho vay Hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng tăng dần tổng thu hoạt động cho vay e Kết kiểm soát rủi ro TD cho vay HKD Có nhiều tiêu chí đánh giá rủi ro cho vay Tuy nhiên, luận văn tập trung phân tích tiêu chí sau: * Biến động nhóm nợ cho vay hộ kinh doanh Đối với cho vay Hộ kinh doanh, nợ nhóm chiếm tỷ trọng chủ yếu giữ ổn định tổng dư nợ HKD Năm 2011 tỷ trọng 98,27% đến năm 2013 98,02% Các nhóm nợ 2,3,4,5 VCB Phú Tài có xu hướng tăng lên qua năm số tuyệt đối tương đối * Mức giảm tỷ lệ dư nợ cho vay HKD từ nhóm ->5 Tỷ lệ nợ từ nhóm ->5 HKD năm 2011 1,73%, đến năm 2012 1,86%; cao vào năm 2013 với tỷ lệ 1,98% Năm 2012 tỷ lệ dư nợ cho vay HKD từ nhóm -5 tăng 0,13% so với 2011 Năm 2013, tỷ lệ tiếp tục tăng 0,12% so với kỳ năm ngoái * Mức giảm tỷ lệ nợ xấu HKD Nợ xấu năm 2012 chiếm 1,03% tăng so với năm 2011 Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 0,22%; năm 2013 tăng 0,29% so với năm 2012 chiếm 1,32% tổng dư nợ cho vay HKD * Tỷ lệ trích lập dự phòng cho vay HKD Tình hình trích lập dự phòng rủi ro cho vay HKD chi nhánh năm 2011 0,91% dư nợ cho vay HKD, năm 2012 0,95% năm 2013 0,96% Đây số nhỏ phần ảnh hưởng đến kết kinh doanh chi nhánh 2.2.4 Đánh giá chung thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh VCB Phú Tài a Kết đạt Dư nợ cho vay Hộ kinh doanh Vietcombank Phú Tài liên tục tăng trưởng với tốc độ cao Số lượng khách hàng Vietcombank Phú Tài ngày phát triển Tỷ lệ nợ xấu thấp, không đáng kể so với dư nợ Vietcombank Phú Tài Thu nhập ròng từ hoạt động cho vay HKD ngày tăng góp phần làm tăng lợi nhuận chi nhánh b Hạn chế - Sản phẩm cho vay Hộ kinh doanh chưa đa dạng - Về cấu sản phẩm cho vay HKD chưa đồng đều, việc triển khai sản phẩm chưa hiệu quả, dư nợ tập trung chủ yếu sản phẩm cho vay kinh doanh thông thường - VCB Phú Tài trọng vào TSBĐ, đặc biệt bất động sản nên làm cho VCB Phú Tài hội khách hàng tốt có nhu cầu vay vốn tài sản bảo đảm động sản - Chính sách khách hàng chất lượng dịch vụ khách hàng cải thiện chưa đạt hiệu Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 - Quy trình nghiệp vụ áp dụng cho vay hộ kinh doanh không phù hợp c Nguyên nhân: Những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau: * Nguyên nhân bên ngoài: - Tình hình kinh tế xã hội chứa đựng nhiều bất ổn biến động phức tạp - Trình độ học vấn HKD địa bàn thấp - Cuộc chạy đua cạnh tranh mạnh mẽ NH địa bàn để giành thị phần * Nguyên nhân thuộc NH - Chương trình truyền thông, quảng cáo chưa trọng - Do Vietcombank Phú Tài chưa áp dụng triệt để sách bảo đảm tín dụng áp dụng VCB - Lãi suất cho vay khách hàng HKD VCB Phú Tài thiếu tính cạnh tranh - Mạng lưới hoạt động VCB Phú Tài chưa tạo thuận lợi cho khách hàng có quan hệ giao dịch với chi nhánh - Chất lượng nguồn nhân lực: đa phần cán nhân viên làm công tác cho vay HKD cán - Chưa chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh mà phụ thuộc vào chương trình hợp tác cho vay từ Hội sở - Chính sách thu hút khách hàng VCB Phú Tài chưa trọng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.1.1 Bối cảnh mục tiêu mở rộng cho vay hộ kinh doanh Kinh tế Bình Định dần phục hồi thu hút quan tâm nhiều nhà đầu tư nước, dự án đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ với lợi điều kiện tự nhiên, sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh mở rộng phát triển Hầu hết làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định hoạt động theo mô hình Hộ kinh doanh, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề truyền thống đến năm 2015 tạo điều kiện, khuyến khích làng nghề truyền thống phát triển ổn định bền vững Trong năm qua, hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh địa bàn ổn định phát triển so với doanh nghiệp Nhờ hoạt động với quy mô nhỏ nên số lượng hộ kinh doanh tăng trưởng hàng năm mà chịu ảnh hưởng biến động bất lợi kinh tế Nhận thức chủ hộ kinh doanh dịch vụ Ngân hàng trở nên gần gũi Nếu trước đây, người dân nói chung chủ Hộ kinh doanh nói riêng ngại giao dịch vay mượn ngân hàng họ mạnh dạn việc vay mượn ngân hàng để đầu tư xem dịch vụ NH tiện ích hỗ trợ họ kinh doanh Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Cũng ngân hàng khác địa bàn tỉnh Bình Định, Vietcombank Phú Tài quan tâm đến tăng trưởng tín dụng nói chung, mở rộng cho vay hộ kinh doanh nói riêng xem nhiệm vụ trọng tâm trình phát triển Vì vậy, Vietcombank Phú Tài thực nhiều biện pháp để đẩy mạnh hoạt động Tuy nhiên, trình triển khai, bên cạnh thuận lợi, Vietcombank Phú Tài phải đối diện với khó khăn thách thức 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay hộ kinh doanh VCB Phú Tài a Định hướng hoạt động VCB Phú Tài - Giữ ổn định phát triển khách hàng: Gia tăng thị phần tiền gửi, tiền vay, sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng truyền thống, đồng thời với công tác tiếp cận phát triển khách hàng - Phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân, tạo nguồn vốn ổn định, tích cực bán chéo sản phẩm nhằm khai thác tối đa nguồn vốn - Chuyển dịch cấu nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ tạo lợi cạnh tranh - Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cạnh tranh lãi suất sở linh hoạt, phù hợp với mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm Việc tăng trưởng tín dụng phải sở an toàn, hiệu quả, kiên không hạ chuẩn tín dụng - Giảm mạnh nợ xấu cũ hạn chế nợ xấu phát sinh theo hướng nợ xấu giảm số tuyệt đối tỷ trọng - Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, chất lượng hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu lãi - Giữ vững thị phần toán xuất nhập Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 b Định hướng hoạt động cho vay HKD Vietcombank Phú Tài - Tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh cao mức tăng trưởng chung ngành tốc độ tăng năm sau lớn năm trước - Tập trung tăng cường cho vay khách hàng tốt, có phương án kinh doanh khả thi - Đối với khách hàng truyền thống có uy tín, đẩy mạnh cho vay sở tuân thủ quy định ngành Ngân hàng Ngoại Thương, bên cạnh đó, khách hàng chây ì, chậm trả lãi cần hạn chế cho vay 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 3.2.1 Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh, sản phẩm Trong hoạt động Ngân hàng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm hiểu hoạt động giới thiệu, tiếp thị nhằm đưa hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đến với khách hàng Trên thực tế, công tác truyền thông quảng bá VCB Phú Tài nhiều hạn chế Để mở rộng cho vay Hộ kinh doanh, VCB Phú Tài cần tăng cường công tác - Tăng cường quảng cáo qua mạng internet - Truyền thông qua thông tin truyền miệng, kênh thông tin có độ tin cậy cao, thông qua khách hàng, đặc biệt khách hàng quan hệ với Ngân hàng, họ kênh thông tin quan trọng, phản ánh thực tế tốt tuyên truyền trực tiếp nhất, hiệu cho Ngân hàng Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 VCB Phú Tài cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở để sớm đưa trụ sở vào hoạt động Vietcombank Phú Tài quảng cáo hình ảnh thông qua chương trình tài trợ như: Xây dựng nhà tình nghĩa tỉnh, ủng hộ người nghèo… Thông qua chương trình này, chi nhánh thu hút khách hàng đến với ngân hàng có nhu cầu 3.2.2 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng đặc biệt Hộ kinh doanh vay vốn VCB Phú Tài ban lãnh đạo quan tâm năm gần Để cho công tác chăm sóc khách hàng trở thành công vệc hàng ngày cán công nhân viên, VCB Phú Tài cần: - Rà soát, phân khúc thị trường để xác định khách hàng tiềm - Quán triệt cán nhân viên tiếp xúc khách hàng với thái độ thân thiện, niềm nở đặt vị trí cần khách hàng họ người mang lại lợi ích cho chúng ta; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, gửi tin nhắn chúc mừng nhân ngày lễ sinh nhật 3.2.3 Vận dụng triệt để sách định giá tài sản bảo đảm Vietcombank Vietcombank Phú Tài nên định giá tài sản theo giá trị thị trường cách thuê trung tâm thẩm định giá độc lập thỏa thuận hợp tác với VCB thành lập Ban thẩm định giá tài sản có nhiệm vụ tham khảo, tìm hiểu nhiều thông tin khác để đưa mức giá hợp lý, phù hợp với giá trị thị trường 3.2.4 Áp dụng linh hoạt sách lãi suất, phí Để mở rộng cho vay HKD, VCB Phú Tài cần xây dựng mức lãi suất cho phù hợp, vừa đảm bảo tính cạnh tranh thị Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 trường vừa mang lại lợi ích cho Ngân hàng Muốn vậy, Vietcombank Phú Tài cần: - Tăng cường công tác huy động vốn - Xây dựng sách lãi suất riêng đối tượng khách hàng - Bên cạnh lãi suất cho vay đề cập trên, loại phí liên quan đến cho vay Hộ kinh doanh cần thay đổi 3.2.5 Cải thiện quy trình nghiệp vụ cho vay HKD Chi nhánh nên đề xuất phối hợp với Hội sở xây dựng quy trình áp dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân, có khách hàng HKD phù hợp với tình hình thực tế 3.2.6 Tăng cường hợp tác kinh doanh với số cửa hàng đại lý VCB Phú Tài tăng cường liên hệ hợp tác với cửa hàng đại lý xe khác Quốc Tú Bình Định, An Phú Hiệp, …các đại lý chuyên bán loại xe tải lớn có doanh số lên đến hàng trăm tỷ đồng tháng Theo đó, VCB Phú Tài mở rộng cho vay khách hàng mua xe Vietcombank Phú Tài cần tăng cường trì mối quan hệ lâu dài với đối tác có việc quan tâm chăm sóc Ban lãnh đạo đơn vị hợp tác kinh doanh, áp dụng sách ưu đãi cho cán nhân viên sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, VCB Phú Tài áp dụng chi hoa hồng cho nhân viên bán hàng hợp tác tốt với Ngân hàng, tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, hội thao nhằm gắn kết Ngân hàng với đơn vị hợp tác kinh doanh 3.2.7 Mở rộng kênh phân phối - VCB Phú Tài cần thành lập thêm 01 PGD địa Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 bàn trung tâm thành phố Quy Nhơn - Thành lập đội ngũ cho vay lưu động 3.2.8 Tăng cường hạn chế RRTD cho vay HKD - Trước định cho vay, cần kiểm tra tìm hiểu thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau: người kinh doanh ngành nghề, bàn bè, hàng xóm, khách hàng Đồng thời khách hàng vay Ngân hàng khác cần phải kiểm tra qua CIC để nắm tình hình quan hệ tín dụng khách hàng - Cho vay phải tuân thủ theo quy trình, quy định ngành VCB, phân tích thẩm định vay phải dựa hiệu phương án kinh doanh, xem tài sản bảo đảm biện pháp cuối để thu hồi nợ - Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tài sản để phòng ngừa rủi ro phát sinh - Cán làm công tác cho vay HKD phải thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nắm bắt thông tin tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh khách hàng, theo dõi dòng tiền kinh doanh khách hàng để phát kịp thời thay đổi bất thường rủi ro xảy làm ảnh hưởng đến khả trả nợ vay cho Ngân hàng - Trong trình mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, VCB Phú Tài nên định hướng phát triển khách hàng sở đa dạng hóa đối tượng khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ra, không tập trung vào đối tượng khách hàng hay ngành hàng định 3.2.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Thành lập phận cho vay HKD hoạt động chuyên nghiệp, phục vụ cho khách hàng Hộ kinh doanh Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 - Bổ sung cán có thâm niên, kinh nghiệm cho P.KH thể nhân nói chung phận cho vay HKD nói riêng - Giao tiêu cho vay HKD đến cán nhân viên, đồng thời có chế độ khen thưởng kịp thời đến với nhân viên hoàn thành vượt mức tiêu giao, quản lý tốt khoản vay không để nợ hạn, nợ xấu, … - Đối với sản phẩm cho vay HKD mới, kịp thời triển khai để cán nhân viên nắm bắt giải vướng mắc cách tổ chức buổi hội thảo, hội nghị - Ngoài ra, VCB Phú Tài cần trọng việc đào tạo đào tạo lại cho nhân viên kiến thức chuyên môn, kỹ giao tiếp chăm sóc khách hàng để chất lượng dịch vụ khách hàng ngày cải thiện 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ ngành liên quan 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Ngân hàng muốn tồn tại, phát triển phải có phương hướng, chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh phù hợp hoạt động cho vay ngày mở rộng Trên sở định, sách cấp trên, thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xác định vị Ngân hàng địa bàn hoạt động; Ngân hàng phải xác định nên tăng cường hoạt động cho vay cho hợp lý, nên trọng vào hướng có hiệu quả, tìm hiểu thêm lĩnh vực tiềm giúp mở rộng hoạt động cho vay Ngân hàng Tại VCB Phú Tài, mở rộng cho vay khách hàng cá nhân theo Hộ kinh doanh hoàn toàn phù hợp với chủ trương, định hướng VCB giai đoạn Tuy nhiên, trình phát triển, VCB Phú Tài gặp không khó khăn thách thức từ nguyên nhân khách quan chủ quan Vì vậy, chi nhánh cần trọng nhiều hoạt động mình, đặc biệt tăng cường cho vay nhóm khách hàng Hộ kinh doanh địa bàn hoạt động chi nhánh tiềm mảng khách hàng lớn Qua mở rộng cho vay hộ kinh doanh giúp Ngân hàng phân tán rủi ro hoạt động cho vay góp phần nâng cao thu nhập chi nhánh Nghiên cứu “ Mở rộng cho vay Hộ kinh doanh VCB Phú Tài” cần thiết giai đoạn nhằm trì phát triển nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh năm Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu vào phân tích tình thực tế mở rộng cho vay VCB Phú Tài, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Hệ thống hóa sở lý luận cho vay hộ kinh doanh mở rộng cho vay HKD ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay HKD ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài giai đoạn 2011 đến 2013, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng - Đề xuất giải pháp áp dụng thực tiễn nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài Các giải pháp đưa dựa vào tiềm thị trường, lực có khả thực VCB Phú Tài, việc thực đồng giải pháp giúp cho VCB Phú Tài nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng cho vay HKD đạt mục tiêu đề Mặc dù cố gắng nỗ lực mình, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận thông cảm bảo tận tình từ quý thầy cô để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... thức cho vay sau: + Cho vay lần + Cho vay hạn mức tín dụng + Cho vay theo dự án đầu tư 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Nội dung mở rộng cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay Hộ kinh. .. LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại a Khái niệm hoạt động cho vay Cho vay hình... tượng cho vay: hộ kinh doanh - Quy mô vay: khoản vay hộ kinh doanh thường nhỏ nhiều so với khoản vay doanh nghiệp - Lãi suất cho vay: lãi suất cho vay HKD thường cao lãi suất khoản cho vay doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Tài, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Tài, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay