Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Bình Định

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Lê Công Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu nhập danh tiếng ngân hàng Trong hoạt động tín dụng NHTM HKD có vai trò quan trọng định đến lợi nhuận ngân hàng Trong cấu hoạt động cho vay NHTM ngày trọng phát triển sâu vào lĩnh vực cho vay bán lẻ nói chung cho vay HKD nói riêng Mặt khác, trình hoạt động HKD có nhu cầu vốn để mở rộng SXKD, yếu tố định đến thành công nguồn vốn vay từ ngân hàng Bởi vì, HKD thành phần thiếu trình công nghiệp hóa – đại hóa xây dựng đất nước Kinh tế hộ phát triển góp phần thúc đẩy phát triển đất nước Kinh tế hộ góp phần khai thác tiềm năng, tận dụng nguồn lực vốn, lao động, tài nguyên, đất đai … đưa vào sản xuất làm tăng sản phẩm cho xã hội Xét lĩnh vực tài tiền tệ kinh tế hộ tạo điều kiện mở rộng thị trường vốn, thu hút nhiều đầu tư Chính nhận thức tầm quan trọng kinh tế hộ, góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế Vì chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Bình Định, sách cho vay HKD sách quan trọng nhằm tạo điều kiện cung ứng vốn cho hộ phát triển kinh tế Bên cạnh đó, cho vay hộ định hướng mục tiêu quan trọng để thực đạt kết kinh doanh PVcomBank Bình Định thời kỳ phát triển quy mô, mở rộng thị phần, đa dạng hóa cấu sản phẩm, tăng thu nhập cho ngân hàng kiểm Footer Page of 145 Header Page of 145 soát rủi ro Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định (PVcomBank Bình Định) thuộc địa bàn tỉnh Bình Định, nơi tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp đặc biệt HKD địa phận Quy Nhơn, Diêu Trì, An Nhơn…Trước tình hình đó, việc mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định vấn đề cần thiết Do vậy, học viên chọn đề tài: “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tổng hợp, hệ thống hóa sở lý luận HKD, mở rộng cho vay HKD, yếu tố tác động đến cho vay HKD; Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định, ưu điểm hạn chế, nguyên nhân mở rộng cho vay HKD ngân hàng; Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định * Câu hỏi nghiên cứu - Về lý luận, nội dung mở rộng cho vay HKD bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng việc mở rộng cho vay HKD? - Tình hình mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định diễn nào? Có kết hạn chế gì? - Ngân hàng cần tiến hành giải pháp để tiếp tục mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn mở Footer Page of 145 Header Page of 145 rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định; + Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu dựa thực trạng giai đoạn 2011 -2013 đề xuất giải pháp mở rộng cho vay HKD cho năm đến Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp số phương pháp nghiên cứu phương pháp điều tra, tổng hợp phân tích để đánh giá tình hình mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày chương: - Chương 1: Cở sở lý luận mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại; - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định; - Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay ngân hàng thương mại a Định nghĩa ngân hàng thương mại NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán b Các hoạt động ngân hàng thương mại Hoạt động NHTM quy định Nghị định 49 Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM, bao gồm: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ toán ngân quỹ; Các hoạt động khác c Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại - Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo TCTD giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi - Vai trò hoạt động cho vay + Đối với ngân hàng thương mại Đối với hầu hết ngân hàng, khoản mục cho vay chiếm nửa giá trị tổng tài sản tạo từ 1/3 đến 1/2 nguồn thu ngân hàng Đồng thời, rủi ro hoạt động ngân hàng có xu hướng tập trung vào khoản cho vay Tình trạng khó khăn ngân Footer Page of 145 Header Page of 145 hàng thường phát sinh từ khoản cho vay khó đòi, bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: quản lý yếu kém, cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng, sách cho vay không hợp lý tình trạng suy thoái dự kiến kinh tế Chính mà tra ngân hàng thường xuyên kiểm tra danh mục cho vay ngân hàng + Đối với khách hàng kinh tế Mọi người mong muốn ngân hàng hỗ trợ cho phát triển cộng đồng địa phương thông qua việc cung cấp khoản vay, đáp ứng nhu cầu tài doanh nghiệp người tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý Cho vay chức hàng đầu NHTM để tài trợ cho chi tiêu doanh nghiệp, HKD, cá nhân quan Chính phủ Thông qua hoạt động cho vay, NHTM giúp cho trình SXKD doanh nghiệp liên tục ổn định, góp phần vào ổn định kinh tế, nâng cao mức sống tầng lớp dân cư cộng đồng Chính mà hoạt động cho vay ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế khu vực ngân hàng phục vụ, cho vay thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, HKD, cá nhân… tạo phát triển cho kinh tế Hơn nữa, thông qua khoản cho vay ngân hàng, thị trường có thêm thông tin chất lượng tín dụng khách hàng nhờ giúp cho họ có khả nhận thêm khoản tín dụng từ nguồn khác với chi phí thấp - Phân loại cho vay ngân hàng thương mại + Phân loại cho vay theo kỳ hạn cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn; + Phân loại cho vay theo hình thức bảo đảm cho vay bảo đảm tài sản cho vay bảo đảm không tài sản; Footer Page of 145 Header Page of 145 + Phân loại cho vay theo phương thức giải ngân lần, nhiều lần; + Phân loại cho vay theo đối tượng cho vay HKD, cho vay doanh nghiệp 1.1.2 Hộ kinh doanh đặc điểm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Khái niệm hộ kinh doanh Hộ kinh doanh hiểu hộ gia đình nhóm người (có từ hai thành viên trở lên) thống góp tài sản hoạt động SXKD nhiều ngành nghề, với quy mô nhỏ vừa, chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh - Đặc điểm hộ kinh doanh + HKD tư cách pháp nhân + HKD hình thức kinh doanh quy mô nhỏ + Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh - Vai trò hộ kinh doanh + HKD lực lượng sản xuất to lớn, phận thiếu kinh tế HKD hoạt động tảng hộ gia đình chủ yếu + Kinh tế hộ đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển KT-XH Xét lĩnh vực tài tiền tệ kinh tế hộ tạo điều kiện mở rộng thị trường vốn, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư - Đặc điểm cho vay HKD + Khách hàng vay vốn hộ kinh doanh; + Mục đích vay vốn: nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD hộ, không nhằm mục đích tiêu dùng cá nhân; + Khả cung cấp thông tin tài HKD thường Footer Page of 145 Header Page of 145 không cao + Tư cách, phẩm chất khách hàng vay vốn yếu tố khó xác định + Qui mô vay HKD thường không lớn + Phạm vi ngành nghề HKD vay vốn đa Đòi hỏi cán ngân hàng phải am hiểu nhiều lĩnh vực vay, quản lý vay sâu sát, phù hợp, giảm thiểu rủi ro; + Do đặc điểm HKD nhỏ lẻ, SXKD nhiều hộ có tính mùa vụ, gắn với điều kiện thiên nhiên, thời tiết, thổ nhưỡng nên hoạt động cho vay HKD chịu nhiều rủi ro tương ứng 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Sự cần thiết mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Xu mở rộng cho vay, đa dạng hóa mở rộng cho vay Quá trình mở rộng cho vay vấn đề quan trọng ngân hàng, mang lại nguồn thu nhập danh tiếng ngân hàng Với việc đa dạng hóa hình thức cho vay tác động trực tiếp đến ngành kinh tế, tạo tính ổn định, vững vai trò trung gian tài - Vai trò hộ kinh doanh kinh tế + HKD góp phần phát huy sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội; + HKD có khả thích ứng với chế thị trường thúc đẩy sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hóa; + Phát triển HKD góp phần kích thích phát triển toàn diện kinh tế Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại a Mở rộng quy mô cho vay hiểu việc gia tăng dư nợ cho vay nhiều cách mở rộng thêm đối tượng, phạm vi cho vay nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng kinh tế, đa dạng hình thức, phương thức cho vay b Tăng trưởng thị phần tăng quy mô cách tương đối, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bảo đảm tính cạnh tranh với ngân hàng khác c Hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay việc tạo nhiều sản phẩm, nhiều lựa chọn lạ, phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với điều kiện ngân hàng, đặc thù đối tượng khách hàng d Tăng trưởng thu nhập cho vay việc mở rộng cho vay thật gọi hiệu đem nguồn thu nhập định cho ngân hàng e Nâng cao chất lượng dịch vụ f Kiểm soát rủi ro 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Tiêu chí tăng quy mô cho vay b Tiêu chí tăng trưởng thị phần c Tiêu chí hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay d Tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ e Tiêu chí kiểm soát rủi ro 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Nhân tố bên Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 2.1.3 Kết hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Bình Định giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.2 : Tình hình thu nhập – chi phí ĐVT : triệu đồng Chỉ tiêu Huy động vốn (Nguồn vốn) Cho vay (sử dụng vốn) Hoạt động dịch vụ Năm 2011 Năm 2012 945.000 1.289.000 478.254 532.187 780 910 Năm 2013 1.453.000 602.452 1.540 ( Nguồn : Phòng KHTH – PVcomBank Bình Định) a Hoạt động huy động vốn Nghiệp vụ huy động vốn không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng nghiệp vụ quan trọng Hoạt động huy động vốn hoạt động tạo nguồn vốn mà sở PVcomBank Bình Định dùng vay PVcomBank Bình Định đơn vị có doanh số cao huy động vốn nên nguồn vốn lớn, ổn định, vững phát triển thường xuyên góp phần quan trọng việc cân đối vốn đảm bảo khả toán b Hoạt động tín dụng NHTM cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá khác hình thức khác theo quy định Ngân hàng nhà nước cho vay thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng, c Hoạt động dịch vụ Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Bình Định Hoạt động dịch vụ xem hoạt động tạo thu nhập quan trọng cho ngân hàng, tạo mạnh cho ngân hàng trình phát triển Vì vậy, thời điểm PVcomBank Bình Định Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 quan tâm đến việc đổi phương thức giao dịch, thái độ tác phong phục vụ đội ngũ nhân viên 2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KHÁCH HÀNG HỘ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH CỦA HỘ KINH DOANH TẠI PVCOMBANK – BÌNH ĐỊNH Khách hàng HKD vay vốn PVcomBank Bình Định đa dạng số lượng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Số lượng khách hàng lớn chủ yếu thường HKD có đăng ký kinh doanh địa điểm kinh doanh ổn định Số lượng khách hàng lớn Đây điều kiện để PVcomBank mở rộng mạng lưới, mở rộng thị phần cung ứng vốn thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế cho tỉnh nhà HKD vay vốn PVcomBank hoạt động nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề kinh doanh Thời hạn vay vốn thường ngắn hạn chủ yếu vay theo hình thức vay lần Tài sản hộ dùng để đảm bảo cho khoản vay thường chấp cầm cố bất động sản, động sản HKD đó,… - Thị trường cho vay HKD địa bàn Bình Định Thị trường Bình Định có nhiều tiềm lực để phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ nói chung tín dụng HKD nói riêng Dân số Tỉnh Bình Định đa phần dân kinh doanh mua bán, nên HKD có nhiều ngành nghề phong phú, khả trình độ quản lý khác Đây điều kiện tốt để phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ nói chung tín dụng HKD nói riêng - Số lượng HKD vay vốn PVcomBank Bình Định tăng đáng kể qua năm - Tại PVcomBank Bình Định ngành nghề cho vay nhiều Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 lĩnh vực thương mại dịch vụ, ngành địa phương phát triển mạnh có nhiều HKD đời; - Trong thời gian tới, HKD ngày mở rộng thêm phương thức kinh doanh mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khác Đồng thời, nhiều HKD đời nhiều để đáp ứng phù hợp với tình hình kinh tế tới tỉnh Bình Định 2.3 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 2.3.1 Các biện pháp PVcomBank-Bình Định thực để mở rộng cho vay + Cần tăng cường huy động vốn nhằm chủ động nguồn vốn tạo nguồn vốn vay + Mở rộng tăng trưởng số lượng hộ vay vốn + Có sách ưu đãi lãi suất, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay + Tăng cường khả tiếp cận HKD cán tín dụng + Tuyên truyền quảng bá hình ảnh PvcomBank + Đào tạo, bổ sung lực nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc phát triển hoạt động cho vay HKD Ngoài ra, PVcomBank Bình Định thực số nội dung để phát triển cho vay HKD sau: + Áp dụng quy trình cho vay thống + Xây dựng cấu cho vay, quản lý danh mục tín dụng ngày quan tâm thực đầy đủ; + Áp dụng hệ thống sách khách hàng với mục tiêu hướng tới khách hàng theo nguyên tắc công khai – công sở hài hòa lợi ích phải đảm bảo yêu cầu quản lý rủi ro; + Xây dựng cấu cho vay theo ngành kinh tế Thực quản lý danh mục tín dụng Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 - Đa dạng hóa hình thức cho vay HKD - Ngân hàng cần tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới giao dịch đến địa bàn - PVcomBank Bình Định áp dụng lãi suất linh hoạt cho đối tượng khách hàng - Cải tiến lại quy trình cho vay HKD - Mở rộng điều kiện tài sản đảm bảo - Đổi phong cách giao dịch 2.3.2 Kết mở rộng cho vay hộ kinh doanh PVcomBank – Bình Định a Về mở rộng quy mô cho vay hộ kinh doanh Bảng 2.3: Dư nợ hộ kinh doanh PVcomBank Bình Định Đvt: triệu đồng Tốc độ tăng trưởng (%) 2012/2011 Tổng dư nợ 478.245 532.187 602.452 11,28 Dư nợ hộ kinh doanh 43.505 48.852 54.987 12,29 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trưởng (%) 2013/2012 13,20 12,56 (Nguồn : Báo cáo tín dụng PVcomBank Bình Định) Qua bảng 2.1 cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ HKD tăng qua năm., nguyên nhân tăng dư nợ lãi suất cho vay giảm đặc biệt số HKD có tình hình tài lành mạnh vay vốn nhiều - Tăng trưởng số lượng HKD vay vốn PVcomBank Bình Định Tốc độ tăng trưởng số lượng HKD năm 2012 tăng 53 hộ tương ứng 43,09% so với năm 2011 năm 2013 tăng 104 hộ tương ứng 59,09% so với năm 2012 Tốc độ tăng trưởng số lượng HKD tăng qua năm có ổn định kinh tế Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 sách mở rộng cho vay PVcomBank - Tăng trưởng dư nợ bình quân HKD vay vốn PVcomBank Bình Định Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân HKD năm 2012 tăng 79,48% so với năm 2012 năm 2013 tăng 75,75% so với năm 2012 Số lượng khách hàng vay hộ kinh doanh tăng cao, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân HKD năm 2013 giảm so với năm 2012 - Hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay PVcomBank Bình Định Ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất, ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao - Tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh PVcomBank Bình Định Thị phần cho vay hộ kinh doanh PVcomBank Bình Định năm 2011 chiếm 5,05%, năm 2012 chiếm 5,51%, năm 2013 chiếm 6,1% Thị phần cho vay hộ kinh doanh qua năm tăng mức thấp - Tăng trưởng thu nhập từ cho vay HKD PVcomBank Bình Định Tốc độ tăng trưởng từ cho vay HKD năm 2011 tăng 22,34% so với năm 2010, năm 2012 tăng 60,73% so với năm 2011 năm 2013 tăng 66,76% so với năm 2012 Tốc độ tăng trưởng từ cho vay HKD tăng qua năm + Biến đổi cấu nhóm nợ Tỷ trọng nợ nhóm năm 2011 chiếm 0,55% so với tổng dư nợ, năm 2012 chiếm 0,36% năm 2013 chiếm 0,04% Nhìn chung, tỷ trọng nợ xấu giảm nhiều qua năm + Mức giảm tỷ lệ nợ xấu PVcomBank Bình Định Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Tỷ lệ HKD năm 2012 tăng 69,23% so với tổng số NQH năm 2011 năm 2013 tăng 70,60% so với năm 2012 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 2.4.1 Kết đạt - Đầu tư mở rộng kinh tế hộ chủ trương lớn nhà nước nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế đất nước + Tạo ổn định phát triển kinh tế tỉnh nhà, góp phần ổn định an ninh xã hội + Tạo nguồn vốn ổn định hỗ trợ tốt cho mở rộng HKD + Thực tốt định hướng phát triển kinh tế ngành mà chi nhánh đề + Đào tạo đội ngũ cán có tính chuyên nghiệp cao - Tổng dư nợ cho vay HKD tăng liên lục qua năm; nhiên tốc độ tăng không ổn đinh có chiều hướng giảm - Số lượng HKD vay vốn PVcomBank Bình Định tăng đáng kể qua năm, đến năm 2013 đạt gần 280 HKD toàn địa bàn tỉnh; - PVcomBank Bình Định phần lớn khách hàng đánh giá cao hài lòng lực tinh thần phục vụ khách hàng; - Việc kiểm soát rủi ro công tác cho vay phát huy hiệu quả; điều thể tỷ lệ nợ hạn PVcomBank Bình Định mức thấp qua năm - Trong thời gian qua từ năm 2011–2013, PVcomBank Bình Định giải ngân, hỗ trợ tín dụng kịp thời HKD góp phần tạo điều kiện cho hình thành, phát triển loại hình kinh doanh Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân cho vay hộ kinh doanh PVcomBank - Bình Định a Hạn chế - Về quy mô tín dụng mở rộng thực nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao chưa tương xứng với tiềm phát triển kinh tế thực Bình Định - Về sản phẩm tín dụng đơn điệu, chưa đa dạng so với NHTM hoạt động địa phương - Hạn chế nghiệp vụ đội ngũ nhân viên - Việc thực sách mở rộng cho vay, sách khách hàng PVcomBank chưa thật hiệu quả, thiếu linh hoạt chưa có đồng - Lãi suất cho vay PVcomBank Bình Định HKD thiếu tính cạnh tranh, cao so với ngân hàng địa bàn từ 3-4%; - Về quảng cáo, tiếp thị: PVcomBank Bình Định thường xuyên quảng báo thông tin đại chúng địa phương báo, đài treo băng rôn hiệu trụ sở chi nhánh phòng giao dịch sản phẩm cho vay hộ hình thức ưu đãi ưu đãi lãi suất, linh hoạt kỳ hạn cho vay b Nguyên nhân - Nguyên nhân khách quan + Môi trường kinh tế năm vừa qua biến động mạnh, cạnh tranh TCTD nói chung NHTM nói riêng ngày gay gắt; + Môi trường pháp lý cho hoạt động cho vay HKD thiếu tính đồng bộ; + Nguồn thông tin từ khách hàng HKD thường thiếu minh bạch sổ sách kế toán; Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Nguyên nhân chủ quan + Chưa có nhiều kế hoạch mở rộng cho vay HKD cách cụ thể, chưa có tổ chuyên môn cho nhóm khách hàng HKD; + Chưa có đồng sách tín dụng PVcomBank Hội sở Chi nhánh; + Vẫn chưa có sách sàng lọc lựa chọn khách hàng HKD cho phù hợp với mạnh tiềm phát triển địa phương nói chung Bình Định nói riêng; + Cho vay HKD lĩnh vực cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro; + Quy trình thẩm định hồ sơ vay nói chung HKD nói riêng chặt chẽ; + Chính sách khách hàng, hoạt động marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng PVcomBank Bình Định chưa rõ ràng, thực không thường xuyên hiệu thấp + Đội ngũ nhân viên PVcomBank trẻ nên lực, trình độ chuyên môn hạn chế; KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH 3.1 CƠ SỞ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 3.1.1 Chiến lược sách mở rộng kinh tế hộ nhà nước - Năm 1981 thị 100 việc giao khoán sản xuất cách mạng giải phóng sức lao động nông thôn, hộ tự sử dụng sức lao động để sản xuất kinh doanh thoát khỏi chế tập trung quan liêu bao cấp tồn dai dẳng suốt thời gian qua Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá thể phát triển kinh tế, thừa nhận kinh tế hộ đơn vị kinh tế sở, tự chủ tự phát triển theo quy định pháp luật - Với chủ trương “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn” kinh tế hộ đóng vai trò quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế đất nước - Đến năm 2020 “xây dựng nông nghiệp phát triển cách toàn diện theo hướng đại, bền vững, sản xuất hàng hóa có suất, chất lượng hiệu quả, có khả cạnh tranh đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia trước mắt lâu dài Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch ” 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định cho năm tới - Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp có lợi tài nguyên nguồn nguyên liệu, Chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn với quy mô vừa nhỏ, lựa chọn công nghiệp phù hợp hiệu quả, gắn công nghiệp với vùng nguyên liệu; khôi phục phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; … - Ngành nông – lâm – ngư nghiệp: Thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn Xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm - Ngành thương mại – dịch vụ - du lịch: Tiếp tục phát triển số ngành dịch vụ có tiềm để phát huy ưu khả cạnh tranh du lịch, hàng không, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, bưu viễn thông; Nâng cao chất lượng hoạt động Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 thương mại nội địa, hình thành phát triển mạng lưới bán lẻ đô thị hệ thống chợ nông thôn; bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt thị trường nội địa 3.1.3 Định hướng mục tiêu mở rộng cho vay PVcomBank Bình Định + Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ; + Đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực đối tượng khách hàng Đảm bảo tăng trưởng quy mô gắn với chất lượng tín dụng; + Nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cán + Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng + Cần tăng trưởng nguồn vốn mạnh, mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch nâng cao lực tài chính, sách quản trị rủi ro tốt, đội ngũ cán giỏi nghiệp vụ có đạo đức tốt + Nâng cao tỷ trọng nguồn vốn cho vay trung dài hạn, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ phát triển công nghệ ngân hàng để thu hút nguồn vốn huy động + Cần tập trung cấu lại nguồn vốn cho vay hộ chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay ngân hàng Đồng thời tăng số lượng khách hàng, đảm bảo cung ứng đủ vốn cho sản xuất mang lại hiệu thiết thực 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI PVCOMBANK - BÌNH ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp rà soát cải tiến quy trình cho vay hộ kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường khách hàng Trước thực tế đó, quy trình cho vay HKD cần phải linh hoạt Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 nhóm khách hàng HKD cụ thể Chẳng hạn: hộ có quan hệ tín dụng lâu năm với PVcomBank Bình Định mà tình hình tốt, có uy tín quan hệ với ngân hàng làm hồ sơ vay vốn bỏ bớt thủ tục thẩm định khách hàng, thẩm định khả trả nợ … Vì vậy, để rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng, kiểm soát rủi ro PVcomBank thực giao hạn mức giao dịch cho cán tín dụng phòng, thực tác nghiệp giải ngân đảm bảo cán làm hồ sơ cán tác nghiệp giải ngân, thu hồi nợ với khách hàng Củng cố xếp lại quy trình nghiệp vụ cho vay HKD theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tính pháp lý dễ dàng thực để HKD tiếp cận tốt 3.2.2 Tăng cường khai thác, sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh - Lựa chọn theo ngành nghề SXKD cho vay nông, lâm, ngư nghiệp; tiểu thủ công nghiệp chế biến; vận tải, xây dựng; thương mại, dịch vụ ngành khác; - Lựa chọn theo hình thức cho vay; - Lựa chọn theo phân loại khách hàng PVcomBank cần quan tâm công tác khai thác, sàng lọc lựa chọn khách hàng cho phù hợp 3.2.3 Giải pháp tăng trưởng đa dạng phương thức, mục đích, đối tượng vay - Cần cải tiến mở rộng phương thức cho vay như: cho vay lần, cho vay hạn mức, cho vay trả góp, thấu chi,… - Cần có hướng để xây dựng cấu ngành nghề phát triển cho vay hợp lý ví dụ cho vay sản xuất, kinh doanh, Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 buôn bán,… Đối với sản phẩm, cần nghiên cứu áp dụng sách lãi suất cho vay hợp lý đối tượng khách hàng cụ thể, phương án sản xuất kinh doanh cụ thể 3.2.4 Tăng cường công tác quảng bá, chăm sóc khách hàng - Tăng cường hoạt động quảng bá PVcomBank Bình Định thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền thông tin hoạt động ngân hàng sản phẩm dịch vụ; - Hàng năm thống kê xem HKD có số lần giao dịch nhiều dư nợ cao cuối năm tổ chức hội nghị khách hàng hay tổ chức buổi lễ bốc thăm trúng thưởng nhằm tạo cho HKD cảm thấy quan tâm; - Tăng cường tham gia tài trợ cho hoạt động thể dục, thể thao, từ thiện… hỗ trợ gia đình sách để tạo hình ảnh tốt đẹp PVcomBank xã hội; - Có sách chăm sóc HKD truyền thống, HKD có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng Có giải pháp ưu đãi tặng quà, gửi thiệp chúc mừng, hoa … vào ngày sinh nhật dịp đặc biệt năm 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ - Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ CBTD, tăng khả tiếp cận khách hàng hộ kinh doanh Muốn thực tốt nội dung công tác PVcomBank Bình Định cần phải: - Thay đổi quan niệm, nhận thức cán công nhân viên ý thức hàng đầu cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng - PVcomBank cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 chuyên môn kỹ thuật làm việc cho nhân viên theo hướng chuyên sâu áp dụng thành thục công nghệ đại - Thay đổi tác phong, phong cách phục vụ nhân viên theo phương châm ngân hàng mang sản phẩm dịch vụ tới khách hàng - Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhân viên phận, phòng ban nội chi nhánh đoàn kết, gắn bó - Có chế độ đãi ngộ tương xứng, chế độ thưởng phạt nghiêm minh + Số lượng hộ kinh doanh tăng trưởng kỳ + Dư nợ tăng trưởng kỳ Đồng thời, PVcomBank Bình Định cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh với hành vi gian lận, coi thường khách hàng … - Cơ sở vật chất: sở hạ tầng, trang thiết bị khang trang, theo tiêu chuẩn đại, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 3.2.6 Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tăng cường kiểm tra kiểm soát nội Mở rộng phải đôi với kiểm soát rủi ro, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tránh khỏi, việc tăng cường công tác quản lý rủi ro cho HKD vấn đề quan trọng công tác thường xuyên trọng Các nội dung tăng cường công tác kiểm soát rủi ro chi nhánh qua thực tế phân tích là: - Xây dựng chế, quy chế nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp khả xảy rủi ro - Nâng cao lực quản lý rủi ro cán quản trị điều hành cấp Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 - Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên giỏi - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực cách nghiêm túc quy trình kiểm tra nghiệp vụ - Thực quy trình, nghiệp vụ tín dụng chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể - Quá trình thẩm định cần phải bám sát quy trình, quy định + Hồ sơ vay phải chặt chẽ, đầy đủ xác + Thẩm định tài sản đảm bảo phải đảm bảo tính chặt chẽ, nhanh chóng, hợp lý - Tổ chức khai thác tốt nguồn thông tin tín dụng + Thông tin khai thác từ bên gồm thông tin qua vấn khách hàng, người thân, đối tác, thông tin từ phương tiện đại chúng + Thông tin khai thác từ bên gồm thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng CIC thông tin lịch sử quan hệ tín dụng liệu lưu trữ TCTD 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, bộ, ngành liên quan 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.3 Đối với PVcomBank Hội sở 3.3.4 Đối với Uỷ ban nhân dân Bình Định KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Hộ kinh doanh đơn vị kinh tế tự chủ có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội Tạo cho kinh tế ổn định trị, an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Từ việc nghiên cứu sở lý luận phân tích tình hình thực tế luận văn đề cập giải số vấn đề sau: Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Hệ thống cách trình tự sở lý luận kinh tế hộ, luận văn nêu khẳng định cần thiết, vai trò, đặc trưng kinh tế hộ sản xuất, sách quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho vay HKD nhằm mở rộng cho vay hộ góp phần phát triển kinh tế đất nước - Nêu khái quát tình hình hoạt động thời gian qua kinh tế hộ, phân tích cụ thể sách nghiệp vụ ngân hàng lĩnh vực cho vay HKD, đồng thời nêu kết đạt tồn cần khắc phục sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, sở đánh giá nguyên nhân tồn sách nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế HKD - Qua kết nghiên cứu sở lý luận tình hình thực tế cho vay HKD, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện sách nghiệp vụ việc mở rộng cho vay HKD năm Các giải pháp đưa luận văn mang tính ý tưởng suy nghĩ cá nhân, để thực thành công ý tưởng luận văn đòi hỏi có đạo định hướng lãnh đạo ngân hàng, quan hữu quan từ trung ương đến địa phương kết hợp thực cách đồng cấp quyền theo chiến lược phát triển lâu bền, bền vững khu vực kinh tế hộ Những giải pháp PVcomBank Bình Định áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thực sách mở rộng cho vay HKD địa bàn cách bền vững, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước nói chung kinh tế hộ nói riêng, tăng thu nhập, hạn chế nợ xấu cho ngân hàng Footer Page 26 of 145 ... ngân hàng thương mại; - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định; - Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng. .. RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH 3.1 CƠ SỞ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 3.1.1 Chiến lược sách mở rộng kinh tế hộ nhà nước - Năm 1981 thị... MẠI 1.2.1 Sự cần thiết mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Xu mở rộng cho vay, đa dạng hóa mở rộng cho vay Quá trình mở rộng cho vay vấn đề quan trọng ngân hàng, mang lại nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Bình Định, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Bình Định, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Bình Định

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay