Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ THU HÀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN CHÍNH - ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với phát triển kinh tế giới, Việt Nam tiếp tục phát huy nguồn nội lực đẩy mạnh hội nhập, không ngừng phấn đấu đưa đất nước ngày phát triển Và nội dung có tầm quan trọng hàng đầu đường lối đổi Đảng phát triển kinh tế nhiều thành phần, với đời nhiều loại hình kinh tế khác, loại hình kinh tế hộ kinh doanh thực khẳng định mình, mang lại kết to lớn kinh tế nói chung lĩnh vực kinh tế hộ nói riêng Hộ kinh doanh thường kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác cung ứng yếu tố đầu vào cho thành phần kinh tế khác; giữ vững an ninh trị - xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hộ gia đình Do đó, phát triển kinh tế hộ kinh doanh yêu cầu cấp thiết cho phát triển kinh tế nói chung, với đất nước phát triển Việt Nam Tuy nhiên đời sống nhân dân nhiều khó khăn, thêm vào tác động yếu tố khách quan mưa bão, lũ lụt, sâu hại, dịch bệnh … gây khó khăn, thất bát hoạt động kinh doanh kinh tế nói chung kinh tế hộ nói riêng Do đó, mở rộng cho vay hộ kinh doanh vấn đề quan trọng cấp thiết giúp cho hộ kinh doanh có hướng giải kịp thời, chỗ dựa cho hộ kinh doanh có khó khăn vốn Tuy nhiên tính phức tạp hoạt động này, cho vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng lớn, hạn chế chế sách, quy trình nghiệp vụ, điều kiện địa phương … nên việc cho vay hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn Vì Footer Page of 145 Header Page of 145 vậy, đề tài “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng” có ý nghĩa khoa học thực tiễn, từ trước đến chưa có tác giả viết đề tài này, nên định chọn đề tài để thực hiên luận văn tốt nghiệp cao học, đóng góp phần nhỏ bé vào công tác mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở vấn đề mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính – Đà Nẵng - Qua đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính– Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Mở rộng cho vay hộ kinh doanh gì? Để mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại áp dụng biện pháp nào? - Hoạt động mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính – Đà Nẵng có thành công hạn chế nào? Do nguyên nhân gì? - Agribank Tân Chính– Đà Nẵng cần làm để mở rộng cho vay hộ kinh doanh thời gian đến? Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính– Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính– Đà Nẵng - Về không gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính– Đà Nẵng - Về thời gian: Số liệu thống kê, đánh giá thực trạng luận văn giới hạn nghiên cứu phạm vi thời gian từ năm 2011 đến 2013, đề xuất đến năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát, điều tra thu thập xử lý số liệu - Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá so sánh - Phương pháp lý luận, kế thừa luận văn trước từ phát triển thêm Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính – Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính – Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Tác giả: Huỳnh Công Nguyên (2013) Đề tài: “Mở rộng cho vay hộ sản xuất ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai” Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương (2013) Đề tài: “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng” Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng - Tác giả: Ngô Bảo Thiên (2013) Đề tài: “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – CN Đà Nẵng” Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng - Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trang(2013) Đề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Vietin Bank Bình Định” Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hộ kinh doanh a Khái niệm hộ kinh doanh Theo nghị định số: 43/2010/NĐ-CP điều 49 định nghĩa hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh a Đặc điểm hộ kinh doanh b Vai trò hộ kinh doanh 1.1.2 Cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Footer Page of 145 Header Page of 145 a Khái niệm cho vay hộ kinh doanh b Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh c Vai trò cho vay hộ kinh doanh d Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.3 Quan niệm mục tiêu mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Quan niệm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay hộ kinh doanh trình ngân hàng sử dụng nguồn lực để gia tăng quy mô cho vay hộ kinh doanh thông qua tăng trưởng dư nợ, số lượng khách hàng dư nợ bình quân, sở kiểm soát rủi ro xảy Để thực điều ngân hàng cần hợp lý hóa cấu cho vay hộ kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường với nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay, qua tăng thu nhập từ hoạt động mở rộng cho vay hộ kinh doanh, đảm bảo mức độ sinh lời phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ b Mục tiêu mở rộng cho vay hộ kinh doanh - Tăng trưởng quy mô cho vay hộ kinh doanh Để mở rộng cho vay hộ kinh doanh việc cần làm phải tăng trưởng quy mô cho vay hộ kinh doanh gồm: gia tăng dư nợ cho vay hộ kinh doanh; gia tăng số lượng hộ kinh doanh gia tăng dư nợ bình quân khách hàng - Tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh thị trường mục tiêu Bất kỳ doanh nghiệp không riêng lĩnh vực ngân hàng muốn tồn phát triển phải có chỗ đứng vững Footer Page of 145 Header Page of 145 ổn định thị trường Một ngân hàng mà chiếm lĩnh thật nhiều thị phần đồng nghĩa với việc ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường ngược lại, phân tích thị phần giúp ngân hàng tự định vị vị thị trường - Hợp lý hóa cấu cho vay hộ kinh doanh Hợp lý hóa cấu giúp cho sản phẩm ngân hàng phù hợp với thị trường, đáp ứng nhu cầu người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh Bên cạnh hợp lý hóa cấu giúp cho ngân hàng thuận lợi việc kiểm soát rủi ro hạn chế phần rủi ro - Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay hộ kinh doanh thực có hiệu góp phần nâng cao thu nhập ngân hàng - Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh Bên cạnh việc tăng lên số lượng nâng cao chất lượng dịch vụ mục tiêu mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chất lượng dịch vụ nâng cao, tức gia tăng hài lòng khách hàng trình cung cấp dịch vụ cho vay ngân hàng - Nâng cao lực kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tức gia tăng quy mô cho vay dẫn tới đánh đổi với rủi ro Do đó, ngân hàng phải quản trị tốt đánh đổi hai mục tiêu: tăng trưởng quy mô cho vay hộ kinh doanh kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng quản lý tốt đánh đổi đạt hiệu cao Footer Page of 145 Header Page of 145 ngắn hạn dài hạn Ngược lại, quản lý không tốt ngân hàng gặp khó khăn khó đạt mục tiêu 1.1.4 Các phƣơng hƣớng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Trong thời điểm, ngân hàng có phương hướng mở rộng cho vay khác nhau, tùy thuộc vào môi trường kinh doanh dựa vào điểm mạnh điểm yếu mà ngân hàng có phương hướng mở rộng sau: - Xây dựng sách lãi suất linh động - Chính sách truyền thông hiệu - Chính sách chăm sóc khách hàng hiệu - Nâng cao lực kiểm soát rủi ro 1.1.5 Các tiêu chí phản ảnh mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Quy mô cho vay hộ kinh doanh - Dư nợ cho vay hộ kinh doanh - Số lượng hộ kinh doanh - Dư nợ bình quân khách hàng b Thị phần cho vay hộ kinh doanh c Cơ cấu cho vay hộ kinh doanh d Thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh Hiện nay, ngân hàng chưa thể hạch toán riêng đầy đủ chi phí cho loại hình vay riêng biệt nên khó tính toán tiêu hiệu sinh lời cho hoạt động cho vay hộ kinh doanh Vì lý này, nên tiêu tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh cho phép đánh giá gián tiếp lực sinh lời hoạt động cho vay hộ kinh doanh e Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh Đây tiêu chí đánh giá mặt chất lượng trình mở rộng cho vay Chất lượng cung ứng dịch vụ thể qua hài Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lòng khách hàng trình cung cấp dịch vụ cho vay ngân hàng Chất lượng cung ứng dịch vụ đánh giá bên từ ngân hàng đánh giá bên thông qua khảo sát khách hàng Cụ thể như: sở vật chất, quy trình cho vay, đội ngũ nhân viên … f Nâng cao lực kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng đánh giá qua tiêu sau: - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu tiêu phản ánh chung tỷ lệ toàn khoản nợ xấu ngân hàng so với tổng dư nợ - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng: Là tỷ lệ số dư có tài khoản dự phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ cuối kỳ - Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng: Là tiêu đánh giá khả thu nợ từ khoản nợ chuyển sang ngoại bảng ngân hàng sử dụng biện pháp mạnh để đòi 1.1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Các nhân tố bên - Các yếu tố thuộc môi trường pháp lý - Chủ trương sách nhà nước - Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô - Môi trường trị - xã hội - Nhân tố môi trường tự nhiên b Các nhân tố bên - Chính sách tín dụng - Thông tin tín dụng - Về nguồn vốn Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN CHÍNH – ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂN CHÍNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu NHNo&PTNT chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂN CHÍNH – ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Tân Chính – Đà Nẵng a Bối cảnh bên Tình hình hoạt động hộ kinh doanh địa bàn - Về thương mại dịch vụ: với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển, loại hình dịch vụ phát triển nhanh, hạ tầng thương mại đầu tư lớn với hệ thống siêu thị, vận tải, hệ thống chợ chợ Tân Chính, chợ Phú Lộc, Quán Hộ, chợ siêu thị Nguyễn Kim, … tập trung lượng lớn hộ tiểu thương địa bàn nằm trung tâm mua sắm thành phố nên tập trung cửa hàng tạp hóa, cửa hàng áo quần, giày dép, mỹ phẩm, đến nhà hàng, nhà nghỉ, … tập trung nhiều địa bàn, tuyến đường như: Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, … Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Nhu cầu vốn hộ kinh doanh địa bàn Các hộ kinh doanh địa bàn chủ yếu tập trung kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ nên nhu cầu vốn thường ngắn hạn, hoạt động mua bán thường xuyên nên nhu cầu vay vốn thường xuyên thường có quan hệ lâu dài với ngân hàng thường hộ kinh doanh khách hàng trung thành ngân hàng Đối thủ cạnh tranh chi nhánh - Hiện ngân hàng thương mại cổ phần đua tung vốn rẻ nhằm thu hút lượng lớn khách hàng - Các ngân hàng thương mại cổ phần, họ tập trung vào công tác marketing, họ có riêng phận chuyên trách cho công tác - Về sản phẩm ngân hàng thương mại cổ phần đa dạng - Các thủ tục cho vay đơn giản nhiều, tùy theo sản phẩm có tiện lợi khác nhau, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, có nhiều hội tiếp cận nguồn vốn Tình hình hoạt động hộ kinh doanh có quan hệ với ngân hàng Tiềm mở rộng cho vay chi nhánh lớn, chi nhánh cần tìm giải pháp để chiếm lĩnh thị trường, tạo điều kiện cho chi nhánh phát triển bền vững sau Về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: chi nhánh không tập trung vào khu vực Thanh Khê mà chi nhánh cho vay tất khu vực khác, cần khách hàng có nhu cầu đáp ứng yêu cầu vay vốn chi nhánh Tuy nhiên, chi nhánh tập trung nhiều trung tâm thành phố, chủ yếu lĩnh vực Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 thương mại- dịch vụ, cửa hàng tạp hóa, gia dụng, mỹ phẩm, cà phê, cửa hàng quần áo, giày dép, … b Bối cảnh bên Lợi cạnh tranh Agribank Tân Chính – Đà Nẵng - Lãi suất thấp không tính biên độ chẳng hạn: cho vay hộ nông nghiệp 8%, hộ kinh doanh nằm khoảng 9% đến 11% - Về phí: agribank không thu khoản phí phí giữ hồ sơ tài sản; phí trả trước hạn, khách hàng trả trước hạn mà chịu khoản phí nào; phí thẩm định … ngân hàng thương mại khác thu khoản phí này, mức phí khác cao - Về thẩm quyền định chi nhánh chi nhánh agribank có thẩm quyền cao Về nguồn nhân lực Tổng số nhân lực chi nhánh có tất 16 người, trình độ học vấn có thạc sỹ, 12 đại học trung cấp Về phận kinh doanh chi nhánh có tất người, gồm trình độ đại học, trình độ thac sỹ Khách hàng mục tiêu agribank Tân Chính – Đà Nẵng Khách hàng mục tiêu chi nhánh Tân Chính tập trung vào hộ tiểu thương chợ chợ siêu thị Nguyễn Kim, chợ Cồn cửa hàng giày dép, áo quần, mỹ phẩm, tạp hóa, … tuyến đường Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, … Vì hộ kinh doanh có tài sản đảm bảo nhà cửa chủ hộ, ki ốt chợ, lại có giấy phép kinh doanh có điều kiện kinh doanh ổn định lại có nguồn thu nhập thường xuyên nên Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 việc trả nợ ổn định Đây lượng khách hàng tốt, ổn định 2.2.2 Các biện pháp ngân hàng tiến hành để mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Hợp lý hóa cấu sản phẩm b Về công nghệ c Về công tác nhân lực d Công tác quảng bá, chăm sóc khách hàng e Giải pháp hạn chế rủi ro 2.2.3 Kết mở rộng cho vay hộ kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng a Quy mô cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Cùng với việc dư nợ hộ kinh doanh tăng qua năm tỷ trọng dư nợ hộ kinh doanh so với dư nợ ngân hàng tăng cụ thể năm 2011 tỷ trọng chiếm 21,5%, đến năm 2012 2013 24,3% 28,9% Mặc dù tỷ trọng có tăng chưa cao nguyên nhân hộ kinh doanh nhiều vướng mắc chưa thể tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng Tuy nhiên cho thấy dấu hiệu tốt việc tiến hành biện pháp để mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Về số lượng hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Qua bảng số liệu 2.4 cho thấy số hộ kinh doanh có quan hệ vay vốn chi nhánh gia tăng Ở năm 2012 tăng 24 hộ tương ứng với tốc độ tăng 13,79%; đến năm 2013 tăng 37 hộ, tăng với tốc độ 18,69% Điều thể rõ việc chi nhánh thực sách mở rộng cho vay hộ kinh doanh tốc độ gia tăng số lượng hộ chi nhánh chưa cao Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Về dư nợ bình quân hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Khách hàng hộ kinh doanh chi nhánh khách hàng tham gia lĩnh vực thương mại, tập trung chủ yếu cửa hàng áo quần, giày dép, tạp hóa, mỹ phẩm, hộ tiểu thương chợ … nên nhu cầu vốn chủ yếu vốn ngắn hạn mục đích để trì mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng khác Vì kinh doanh mặt hàng thiết yếu nên nhu cầu nguồn vốn không cao có vài khách hàng vay khoảng tầm 300 – 350 triệu, nhiên dư nợ cho vay bình quân hộ chi nhánh nằm khoảng 100 đến 150 triệu Cụ thể năm 2011 dư nợ bình quân hộ 116,86 triệu đồng; năm 2012 128,04 triệu đồng; năm 2013 đạt 143,04 triệu đồng Dư nợ bình quân tăng qua năm, năm 2012 tăng với tốc độ 9,56% năm 2013 tăng 11,71% b Thị phần cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Qua bảng 2.6 thị phần agribank Tân Chính so với tổ chức tín dụng địa bàn quận Thanh Khê Cho thấy số lượng hộ kinh doanh chi nhánh tăng qua năm, nhiên thị phần chi nhánh hay tỷ trọng số lượng hộ có quan hệ với chi nhánh so với số hộ kinh doanh có quan hệ với tổ chức tín dụng địa bàn thấp Tỷ trọng chiếm 3,44% năm 2011, năm 2012 chiếm 3,59% đến năm 2013 chiếm 3,79% so với tổng số hộ kinh doanh có quan hệ với tổ chức tín dụng địa bàn c Cơ cấu cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Qua bảng số liệu cho thấy nhu cầu vốn chủ yếu khách hàng hộ kinh doanh nguồn vốn ngắn hạn khách hàng chủ yếu chi nhánh chủ cửa hàng kinh doanh mua bán nên chu kỳ Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 kinh doanh ngắn, lượng vốn cần không nhiều chủ yếu để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động trình kinh doanh Vì dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao hẳn so với dư nợ trung – dài hạn, Trong nông – ngư nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh dần mở rộng, phương thức giúp cho cán tín dụng dễ dàng theo dõi, quản lý dòng tiền khách hàng việc cung ứng nguồn vốn chi nhánh kịp thời b Thu nhập từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Lãi thu từ hoạt động cho vay hộ kinh doanh tăng dần qua năm, năm 2011 lãi thu từ cho vay hộ kinh doanh đạt 3.217 triệu đồng, đến năm 2012 đạt 4.015 triệu đồng tăng 798 triệu đồng ứng với tốc độ tăng 24,81% so với năm 2011 Đến năm 2013 lãi thu 5.139 triệu đồng tăng 1.124 triệu đồng, ứng với tốc độ 28% so với năm 2012 d Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Trong điều kiện khó khăn nay, ngày xuất nhiều tổ chức tín dụng, đa dạng, phong phú tiện ích khác nhau, nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Vì việc cạnh tranh diễn ngày khốc liệt, thời gian qua chi nhánh trọng chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh nhiên vài hạn chế e Năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Qua bảng số liệu cho thấy nợ xấu chi nhánh có xu hướng giảm dần qua năm, năm 2012 giảm 6,85% so với năm 2011 Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 chiếm tỷ lệ 1,64% so với tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh; năm 2013 nợ xấu giảm 36 triệu đồng, giảm 8,76% so với năm 2012, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,32% so với tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh năm 2013 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂN CHÍNH – ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh - Làm tốt công tác cung ứng vốn việc thực sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn với hộ kinh doanh Nhà nước, góp phần vào ổn định kinh tế thành phố - Dư nợ cho vay hộ kinh doanh chi nhánh tăng trưởng qua năm - Chi nhánh thay đổi phương châm làm việc từ bán hàng thụ động sang bán hàng chủ động, chi nhánh chủ động tìm kiếm, tiếp cận gợi mở nhu cầu vay vốn cho khách hàng - Duy trì tiếp tục cải tiến việc giao tiêu kế hoạch cho cán tín dụng huy động vốn, dư nợ, thu lãi, thu nợ xấu, thu nợ xử lý rủi ro, thu nợ tồn đọng tỷ lệ nợ xấu hàng tháng, hàng quý tiêu phải tính đến quy mô tốc độ phát triển thành phố - Đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho chi nhánh 2.3.2 Những hạn chế việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh - Quy mô tăng trưởng cho vay hộ kinh doanh số lượng hộ thấp chưa tương xứng với tiềm - Quy trình cho vay rườm rà, phức tạp hành chính, hồ sơ thủ tục vay vốn nhiều hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 vay vốn … Những khoản vay dù lớn hay nhỏ làm theo quy trình định, quy trình chưa linh hoạt - Công tác chăm sóc khách hàng chưa trọng mức, việc triển khai dừng lại khách hàng vay có dư nợ lớn - Hoạt động marketing chi nhánh chưa chuyên nghiệp hóa, chưa có phận chuyên trách thực chiến lược marketing - Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đơn điệu, chưa đa dạng, sách sản phẩm sách chăm sóc khách hàng hạn chế chưa bám sát nhu cầu khách hàng, thiếu tính linh hoạt mềm dẻo, khó thu hút khách hàng đặc biệt người gửi tiền người có lực đầu tư phát triển kinh tế hộ - Ngân hàng chưa thực quan tâm đến việc cho vay bảo đảm không tài sản, ngân hàng không cho vay Khi định cho vay ngân hàng trọng nhiều vào tài sản đảm bảo mà quan tâm đến tính khả thi hiệu dự án, phương án kinh doanh Vì ngân hàng tự đánh hội mở rộng hoạt động kinh doanh 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Nguyên nhân khách quan - Trong năm qua kinh tế có biến động mạnh, giá hàng hóa liên tục gia tăng, lãi suất huy động cho vay liên tục biến đổi, … điều kiện tự nhiên diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, NHTMCP xuất ngày nhiều, thêm vào gia nhập công ty bảo hiểm, công ty tài với nhiều sách cạnh tranh lãi suất, sản phẩm, dịch vụ tiện ích - Đặc biệt nạn cho vay nặng lãi ngày phổ biến đáp ứng tức thời nhu cầu vốn hộ kinh doanh - Kiến thức kinh tế thị trường khoa học kỹ thuật hộ kinh doanh hạn chế - Các hộ kinh doanh hạn chế vốn tự có tài sản đảm bảo gắn liền với trách nhiệm trả nợ b Nguyên nhân chủ quan - Chính sách lãi suất chưa linh hoạt - Chính sách chăm sóc, phục vụ khách hàng chưa trọng - Công nghệ chi nhánh có nhiều tiến chưa đuổi kịp tốc độ phát triển chung xã hội - Bên cạnh đó, công việc cán tín dụng nhiều từ việc huy động vốn, cho vay, thẩm định, đôn đốc thu nợ … số lượng cán chi nhánh - Hầu cán tín dụng nhánh người có tuổi, dày dặn kinh nghiệm, lạ thiếu tính động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén - Mặt khác cán tín dụng đáp ứng tốt nghiệp vụ ngân hàng, lĩnh vực kinh doanh khách hàng cán tín dụng hạn chế kiến thức kinh nghiệm, nên công tác thẩm định gặp nhiều khó khăn Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa vào sở lý luận đưa chương tổng hợp, phân tích số lượng thực tiến chi nhánh, chương luận văn sâu vào giải nội dung sau: Luận văn phân tích bối cảnh kinh doanh chi nhánh gồm bối cảnh bên bên ngoài, đưa điều kiện thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến trình mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Cũng nêu biện pháp mà chi nhánh thực để mở rộng cho vay hộ kinh doanh Và dựa vào tiêu chí đánh giá đưa chương luận văn đánh giá thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Từ đó, đánh giá thành tựu đạt chi nhánh thời gian qua, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Đây sở để luận văn đưa giải pháp mà chi nhánh cần thực thời gian tới để công tác mở rộng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh đạt hiệu Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN CHÍNH – ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu, định hƣớng kinh doanh Agribank Đà Nẵng 3.1.2 Mục tiêu, định hƣớng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank chi nhánh Tân Chính 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN CHÍNH – ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng Trong tình hình cạnh tranh nay, mà sản phẩm dịch vụ ngân hàng dường tương đồng, sách chăm sóc khách hàng mang yếu tố định đến việc khách hàng lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng mình, công tác quan trọng Vì vậy, để có sách chăm sóc khách hàng hợp lý khoa học, chi nhánh cần: - Nâng cao chất lượng dịch vụ - Hình thành phận chuyên trách - Có ưu đãi với khách hàng 3.2.2 Hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục quy trình cho vay Hiện tình hình kinh doanh ngày khó khăn, hội kinh doanh xảy chớp nhoáng nên việc chớp lấy thời kinh doanh thời, nên nhu cầu vốn cấp thiết vào thời điểm Chính vậy, thủ tục, quy trình phải đơn giản, nhanh gọn Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 thu hút khách hàng tạo nên mạnh cạnh tranh cho ngân hàng 3.2.3 Áp dụng linh hoạt lãi suất cho đối tƣợng Tùy theo đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, chi nhánh nên đưa mức lãi suất khác 3.2.4 Đa dạng hóa hợp lý hóa cấu sản phẩm - Đa dạng sản phẩm như: Cho vay trả góp theo ngày, có sản phẩm riêng dành cho hộ kinh doanh vay tiểu thương chợ có ưu đãi sách tín dụng riêng đối tượng khách hàng này, vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp … - Cho vay gián tiếp thông qua tổ vay vốn - Hợp lý hóa phương thức cho vay theo hạn mức 3.2.5 Tăng cƣờng công tác tiếp cận quảng bá cho vay hộ kinh doanh - Khai thác có hiệu thông tin thị trường nước nhằm tăng cường vai trò tư vấn, hướng dẫn, gợi mở nhu cầu cho khách hàng, để khách hàng nắm bắt áp dụng hoạt động kinh doanh cách hợp lý - Giúp đỡ khách hàng việc lập phương án, dự án kinh doanh, lập hồ sơ vay vốn - Thường xuyên bám sát hoạt động kinh doanh khách hàng - Đề chiến lược quảng cáo tiếp thị thực có hiệu 3.2.6 Tăng cƣờng công tác quản lý giám sát vay a Tổ chức khai thác tốt nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định b Thực công tác chấm điểm xếp hạn tín dụng cách nghiêm túc Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 c Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 3.2.7 Nhóm giải pháp bổ trợ a Tăng cường công tác huy động vốn - Tập trung huy động vốn từ dân cư - Tiếp tục đại hóa công nghệ toán - Áp dụng linh hoạt lãi suất tiền gửi không kỳ hạn - Gia tăng tiện ích, dịch vụ b Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực c Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị ngân hàng 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 3.3.1 Đối với phủ, ngành liên quan 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.3 Đối với UBND quận Thanh Khê 3.3.4 Đối với Agribank chi nhánh Đà Nẵng KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương luận văn tập trung giải nội dung sau: Đưa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng phương hướng phát triển Agribank Tân Chính đến năm 2015 Bám sát vào tình hình kinh tế chung, tình hình hoạt động hộ kinh doanh địa bàn thực trạng chi nhánh đánh giá chương với sở đề xuất giải pháp nêu, luận văn đưa giải pháp thiết thực bám sát với thực tiễn để mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Đồng thời, luận văn nêu lên số kiến nghị phủ, ngân hàng Nhà nước, Agribank chi nhánh Đà Nẵng UBND quận Thanh Khê nhằm tạo điều kiện tối đa cho công tác mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính nói riêng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chung Agribank hệ thống ngân hàng nói chung Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Thông qua hoạt động cho vay vốn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thành phần kinh tế địa bàn, Agribank Tân Chính có đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo giúp cho đời sống bà nông dân cải thiện Mặc dù hoạt động cho vay chi nhánh ngày có tăng trưởng, so với tiềm mở rộng cho vay địa bàn quân Thanh Khê, Đà Nẵng chi nhánh chưa đáp ứng đủ Với mong muốn giúp Agribank Tân Chính tăng trưởng phát triển hoạt động kinh doanh cách ổn định hiệu quả, đáp ứng cách tốt nhu cầu vốn, đặc biệt vốn cho hộ kinh doanh vị trí vai trò hộ kinh doanh kinh tế ngày khẳng định Trong luận văn tác giả thực nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính - Qua đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Agribank Tân Chính Mặc dù thân cố gắng hết sức, với dẫn tận tình PGS.TS Võ Thị Thúy Anh, giúp đỡ anh chị Agribank Tân Chính Nhưng lực kinh nghiệm nghiên cứu thân nhiều hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đóng góp thầy cô bạn quan tâm đến đề tài để tác giả hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... doanh a Quy mô cho vay hộ kinh doanh - Dư nợ cho vay hộ kinh doanh - Số lượng hộ kinh doanh - Dư nợ bình quân khách hàng b Thị phần cho vay hộ kinh doanh c Cơ cấu cho vay hộ kinh doanh d Thu nhập... of 145 a Khái niệm cho vay hộ kinh doanh b Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh c Vai trò cho vay hộ kinh doanh d Rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.3... tiêu mở rộng cho vay hộ kinh doanh a Quan niệm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay hộ kinh doanh trình ngân hàng sử dụng nguồn lực để gia tăng quy mô cho vay hộ kinh doanh thông qua tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng, Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Chính - Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay